l Wijde Wereld Waalwijkse en Langsiraaise Courani In de geschiedenis van de Rijksvakschool UIT DE werd. een mijlpaal bereikt. Schoonmaakartikelen. antoon tielen OM EEN STERK EN VELIG EUROPA. ADVERTEREN doet VERKOPEN W. van der Heijden Zonen Waalwijk. Tel. 433 .'dm goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed goed Verkoop industrie- en bouwterreinen. Vergroting gasbergingsruimte. Weer 23 woningen aan onze ge meente toegewezen. MAANDAG 1 AUGUSTUS '49 Uitgever \Vaalwijkse Stoomdrukkerij Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VM HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 62 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Over een aantal jaren, wanneer onze tegenwoor dige tijd geschiedenis is geworden, zal de school jeugd leren dat in 1949 het Atlantisch Pact werd gesloten en misschien ook dat Amerika militaire hulp verleende aan West-Europa, zoals wij in onze schooltijd de verdragen van buiten leerden voor de le en de 2e wereldoorlog. Alleen is het voor ons en voor de komende jeugd te hopen, dat op deze verdragen geen derde wereldoorlog zal vol gen, dat de geschiedenis zich niet zal herhalcii Het Atlantisch Pact en de Militaire hulpverlening door Amerika aan Europa vormen wel het punt van bespreking der laatste dagen. Iedereen die zich interesseert voor de poli tiek, volgt met aandacht de behandelingen van het mili taire hulpprogram van Tru man in de Amerikaanse Se naat en de Kamer van Afge vaardigden en de zittingen die alle landen van het Atlantisch Past wijdden aan de bespre king van dit verdrag. Het Atlantisch Pact is na genoeg in alle deelnemende landen geratificeerd, maar met het militaire hulppro gram waarvoor 3 milliard 700 millioen gulden zou worden uitgetrokken, gaat het niet zo vlot. Ongetwijfeld zijn de se natoren en afgevaardigden overtuigd van de noodzaak van een sterk en veilig Eu ropa, maar velen zijn huive rig van het enorme bedrag, anderen zien in de korte zit tingsduur van het congres een reden om de uitvoering van een dergelijk groot wapen program voor onmogelijk te houden. Met grote klem echter heeft de Minister van Buitenlandse Zaken Acheson voor het mi litair hulpprogram gepleit ten overstaan van de Commissie voor Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden. ,,De Sovjet-Unie beschikt thans over een leger, aldus Acheson, zoals nog nooit in vredestijd op de been werd gehouden. De militaire hulp aan Europa is nodig om bij de Europese volkeren het ge voel van vrees en onzekerheid weg te nemen. De angst van Europa is gerechtvaardigd om twee redenen. Ten eei'ste om dat West-Europa op 't ogen blik niet in staat is zich tegen een grote macht te verdedi gen. Ten tweede omdat de Sovjet-Unie van het minste teken van zwakte bij anderen gebruik zal maken". Maar het voornaamste ar gument voor de militaire hulp aan West-Europa is Ameri- ka's deelneming aan het At lantisch Pact, aldus Acheson. De V.S. wensen nooit meer op vijandige bodem te landen om een oorlog te winnen. La ten we hopen dat het Ameri kaanse Congres toegankelijk zal zijn voor de klemmende argumenten van Acheson. Wij merken nog even op, hoe steeds meer onomwonden gesproken gaat worden over Russische agressie, hoe men er over spreekt als over een realiteit, hoe alles er op wijst, niet alleen dat de mogelijk heid tot een derde wereldoor log er is, maar ook en vooral dat die mogelijkheid inder daad tot een treffen zal voe ren. En als we tot deze con clusie moeten komen, is het zeer wenselijk dat we ons sterk weten en veilig, en in staat een agressie het hoofd te bieden. INDONESISCHE COMMUNISTEN. De heer Palar, woordvoer der van de republiek bij de U.N.O., heeft op een perscon ferentie te Singapore ver klaard, dat hij persoonlijk met de Indonesische commu nisten tegen de Nederlanders zal vechten, indien de Neder landers iets van de Indone siërs zouden willen afdwin gen dat deze niet willen toe staan en ook als het Neder landse leger tegen de Indone siër zou worden gebruikt. Hij zei verder dat de Indonesische communisten niet sterk ge noeg waren om een stem te verwerven in de nieuwe re gering. Hij verwachtte echter dat in Indonesië, zoals in alle democratische landen, een communistische partij zou kunnen blijven bestaan. Wij maken ons niet bevreesd voor de heer Palar, noch voor zijn communisten, maar der gelijke uitlatingen typeren toch weer de mentaliteit van velen in Indonesië, van de re geringspersonen daar: ob structie, dwarsdrijverij, tel kens weer roet in het eten gooien, onder geen enkele voorwaarde concessies doen, zoals de Nederlanders dat tel kens opnieuw doen, kortom, iedere wijze van samenwer king met de Nederlanders a priori ongedaan te maken, iedere constructieve politiek die alleen tot heil van Indo nesië kan strekken, verhin deren. Het wordt duidelijker dan ooit, dat de Republikeinen niet bereid zijn naar een vreedza me voor beide partijen aan vaardbare oplossing van het conflict te streven. Zij weten alleen te nemen, niet te ge ven, zoals Nederland doet. De Republiek neemt, Nederland geeft; zo is o.i. de Indonesi sche politiek van de laatste tijd te typeren. Wij doen con cessies en weer concessies en wij kunnen ons voorstellen hoe de Republikeinen telkens weer vergenoegd in hun han den wrijven. Wij kunnen ons echter ook enigszins indenken in de mentaliteit, die onder grote meerderheden van de Nederlandse troepen in Indo nesië leeft; zij zien alles waarvoor zij soms drie jaren en langer gevochten hebben, hoe langer hoe meer teniet ge daan worden en wij hopen voor onze regering dat het niet waar is wat meerderen militairen ons schreven, dat 't Nederlandse leger niet meer zo eendrachtig en spontaan achter de regering zal staan, als het weer aan zou komen op een derde politiële actie. En deze mogelijkheid lijkt ons nog niet uitgesloten. COMMUNISTISCHE VORDERING IN CHINA. Volgens in Honkong ont vangen berichten treffen de Chinese nationalisten voorbe reidingen om Kanton te ver laten. Aan alle departemen ten zou de opdracht gegeven zijn belangrijke documenten en andere zaken gereed te houden voor verzending naar Tsjoenking, ongeveer 950 km. ten N.-Westen van Kanton. De communistische opmars in Zuid-China gaat steeds ver der en het communistische opperbevel heeft verklaard dat omstreeks 15 Augustus Kanton veroverd moet zijn. En zo gaat dit millioenen- rijk langzaam geheel veroverd worden door het communis me ;zo zal China het bewijs worden voor de blindheid der Westerse landen, die het ge vaar zagen toen het reeds te laat was en die noodgedwon gen China hebben moeten af schrijven. DISTRIBUTIE NIEUWS. Een hoopgevend berichtje, een lichtstraal door de donke re wolken die zich boven ons opstapelen; de rantsoenering van rijst kan ieder ogenblik worden opgeheven. Boven dien: kaas en vlees zullen ook niet lang meer op de bon blijven, terwijl ook de koffie- distributie haar langste tijd gehad heeft en zo zoetjesaan zal dus ook met al de bonnen het C.D.K. gaan verdwijnen. Een verdwijnen dat bij de meesten geen gemis zal ver oorzaken. HARDE STRIJD WERD MET SUCCES BEKROOND. DE SLUITING VAN HET AFGELOPEN CURSUS-JAAR KREEG EEN BIJZON DERE BETEKENIS. Op zich zelf beschouwd zou de opheffing van de Rijksvakschool geen reden zijn tot vreugde, aldus de heer Ir. Roelofs Heyrmans, directeur van de Rijksvakschool te Waalwijk, maar gelukkig houdt het Koninklijk Besluit ook in, dat de school per 1 September wordt omgezet in een gesubsidiëerde onderwijsinrichting, beheerd door de industrie zelf, waaraan tevens de opname in het Middelbaar Nijverheidsonderwijs is verbonden. Ingaande op de eisen die deze ontwikkeling zou stel len, sprak de directeur over de voorwaarden waaraan de leerlingen van de school zou den moeten voldoen. Gega digden moesten in het bezit zijn van het diploma MULO-B of onvoorwaardelijk zijn be vorderd van de 3e naar de 4e klas van een erkende H.B.S. met 5-jarige cursus. Een uit zondering werd gemaakt voor diegenen die een getuig schrift van een Lagere Nij verheidsschool bezitten of kunnen aantonen, dat zij op andere wijze een belangrijke practijk-ervaring hebben op gedaan. Voor de komende ja ren was een korte overgangs periode ingesteld. Dan herdacht spreker het overlijden van de heer Scham- bergen, een prettig collega, een kundig vakman, die veel voor de school heeft gepres teerd. Het bovenstaande sprak de directeur van de Rijksvak school bij gelegenheid van de sluiting van het afgelopen cux-sus-jaar en de uitreiking der getuigschriften, nadat hij de aanwezigen had begroet, waaronder wij zagen, de edel achtbare heer burgemeester van Waalwijk, vertegenwoor digers van de industrie, leden van de commissie van advies, de heren gedelegeerden van de vakgroepen en een aantal oudex-s en familieleden van de leerlingen. Vanzelfsprekend stond de rede die de directeur hield bijna geheel in het teken van de omzetting van de Rijks vakschool in een Middelbare school voor de Schoen- en Le derindustrie, welke omzetting ingaande het nieuwe cursus jaar een feit zal worden. Dit besluit, aldus de direc teur, vormt het bewijs dat alle moeite om dit doel te bereiken met succes is bekroond. Van- zelfspi'ekend bracht deze om zetting de nodige consequen ties mee, ook wat het leerpro- gram betrof, zodat de waarde die men toekende aan de Rijks vakschool, met meer recht mag toegekend worden aan de Middelbare Vakschool. Het bereiken van dit resultaat was echter niet mogelijk ge weest, zonder de buitenge wone medewerking van de industrie en niet minder van de gemeente Waalwijk Aan de praktijkleraar dhr. Dumoulin, die het afgelopen jaar afscheid van de school had genomen, wijdde hij ook nog enkele woorden, evenals aan de heer Suermondt, die om gezondheidsredenen zich genoodzaakt zag als leraar lederbereiding te bedanken. Van het officiële afscheid dat Zaterdag plaats had, vindt U elders een verslag. De cursussen verheugden zich in de belangstelling van zeer vele gegadigden, zodat er jaarlijks nog aan verschillen den een plaats moest worden geweigerd. Voor de dagcur sussen vormde de militaire dienstplicht een bezwaar. DE GESLAAGDEN. Aan de volgende personen kon de directeur het getuig schrift uitreiken: Cursus Lederbereiding:' 1 Afgewezen: twee. Geslaagd: 1. G. H. ten Cate praedicaat: 2. J. J. M. Verschuren 3. J. Rozendael 4. E. A. A. v. d. Hurk 5. A. Th. A. M. Suermondt 6. J. Scholte 7. J. F. van Rooy vrij goed - goed 8 en 9 J. E. J. B. Nijkamp vrij goed - goed W. Bakker vrij goed - goed 10. J. W. C. Theeuwes vrij goed - goed 11. B. B. A. Roorda Cursus Bovenwerk: Afgewezen: één. Geslaagd: 1. J. A. H. Smulders praedicaat: 2. H. C. Blankers 3 en 4 A. J. C. Aquina A. Koehof 5. G. V. Smets 6. G. v. d. Berg 7. J. P. M. Verschure 8. J. Ch. Lourysen 9. A. van Helvoirt 10. A. A. L. Govaerts 11. M. Kemmeren 12. J. J. B. M. Aarts zeer goed vrij goed vrij goed vrij goed vrij goed vrij goed goed goed goed goed vrij goed - vrij goed - vrij goed - vrij goed vrij goed vrij goed vrij goed voldoende Cursus Onderwerk: Afgewezen: Geslaagd: 1. P. 2. R. 3. A. 4. J. 5. J. 6. W. 7. P. 8. J. 9. P. 10. G. 11. A. 12. P. 13. W 14. W 15. F. een. A. L. A. Smulders praedicaat: P. v. Drongelen de Haan J. M. Kemmeren G. G. M. v. Drunen C. Kafoe D. Franssen van Dooren A. de Kort van Schijndel A. W. Aleven H. Vloemans P. J. v. d. Wiel H. L. M. v. d. Wiel A. Hanckx goed - zeer goed goed vrij goed - vrij goed - vrij goed - vrij goed - vrij goed - vrij goed - vrij goed - vrij goed - vrij goed vrij goed voldoende voldoende ANDEREN AAN HET WOORD. Na deze uitreiking van de getuigschriften vroeg de bur gemeester, die tevens voorzit ter is van de Commissie van Advies van de Rijksvakschool als voorzitter van het Bestuur van de Stichting, die binnen kort het beheer van de school zal overnemen, het woord. Na gewezen te hebben op de mooie vooruitgang die de school na 1 Sept. zou hebben gemaakt en bedankt te heb ben voor het compliment dat de directeur aan het adres van het gemeentebestuur had gemaakt, legde hij in waar derende woorden de nadruk op het vele werk dat de di recteur had gedaan, op de moeilijkheden die hij had weten uit de weg te ruimen, voordat in Den Haag besloten werd de school bij het Mid delbaar Nijverheidsonderwijs te betrekken. Tot de geslaagden en de an dere leerlingen sprak de bur gemeester over de moeilijk heden in de schoenindustrie, waarover hij vorig jaar reeds sprak, maar die nu nog waren toegenomen; als bewijs hier voor gold 't groot aantal ver zoeken om personeel te mo gen ontslaan en om wacht geldregelingen. Alleen die be drijven, aldus de burgemees ter, die economisch ook goed geleid werden, zouden staan de blijven in deze crisis. De intellectuele vorming van de bedrijfsleiders schoot vaak te kort; er waren wel veel bij zondere bekwame vakmensen, maar geen all-round leiders. Daarom spoorde hij de leer lingen aan op de hoogte te blijven van de vorderingen die deze wetenschap maakte en vooral ook zich te bekwa men in de economie, belang stelling te tonen voor de we reld-economie, zich bezig te houden met de analyse van de wereldmarkt enz. Hij feliciteerde tenslotte de geslaagden en hoopte dat zij allen de reputatie van de school zouden hoog houden. Namens de gedelegeerden van de diverse vakgroepen sprak vervolgens dhr. Aarts, die wees op de ontwikkeling die de schoen- en lederindu strie de laatste jaren door maakte welke ontwikkeling ook qua ontwikkeling hogere eisen stelde en daarom was de overgang van de school naar het Middelbaar Onderwijs zo toe te juichen. Hij sprak een woord van lof tot directeur en leraren, toen hij zijn indruk van het exa men weergaf; door de leerlin gen was hard en serieus ge werkt, naar gelang de talen ten die ieder ontvangen had. Mogen de leerlingen berei ken wat de industrie van hen verwacht, zei de heer Aarts, die, na enkele woorden ge richt te hebben tot de heer Suermondt, zijn toespraak be sloot. Eén van de aanwezige va ders sprak namens de ouders der leerlingen een woord van dank, speciaal aan de direc teur. Namens de afdeling leder bereiding sprak de heer ten Cate een dankwoord, terwijl de andere afdelingen 't blijk baar niet eens konden worden over een spreker en aldus 'n inbreuk deden op de traditie. Hierna bezichtigden de aan wezigen de tentoonstelling van het werk der leerlingen, wel ke tentoonstelling ook 's mid dags en de daarop volgende Zaterdag voor het publiek ge opend was. Donderdag 28 Juli, 's avonds half acht, kwam de gemeen teraad van Waalwijk in open bare zitting bijeen onder voor zitterschap van Burgemeester Lambooy. Wethouder v. Loon en dhr. Meijs waren met kennisgeving afwezig, terwijl ook de zetels van de heren Buykx en Kem perman vanwege hunne va catures onbezet waren. De notulen der vorige ver gadering werden zonder op merking vastgesteld. Een commissie, bestaande uit de heren v. Beijnen, Mom bers en v. Oss onderzocht de geloofsbrieven van de nieuw- gekozen raadsleden en advi seerde tot toelating van alle gekozenen. Ook tegen toela ting van de heer Kemperman had de commissie geen be zwaar, aangezien vóór de da tum waarop de nieuwe raad in functie treedt, diens be trekking als tijdelijk on derwijzer zal zijn geëindigd. De raad ging z.h.st. met 't advies der commissie accoord. 3. Ingekomen stukken. Diverse ingekomen stukken van Ged. Staten werden voor kennisgeving aangenomen. Terzake van de opmerkingen van Ged. Staten op de begro tingswijzigingen 1949 werd ac coord gegaan met het concept- antwoord van B. en W., ter wijl tegemoet gekomen werd aan het technisch bezwaar, dat Ged. Staten hadden te gen verpachting van grond aan de voetbalvereniging W.S.C. Dit bezwaar vloeide voort uit het feit dat de koninklijke erkenning van W.S.C. inmid dels was verjaard, zodat deze vereniging geen rechtsper soonlijkheid bezat. De ver pachting zal nu geschieden aan de voorzitter van W.S.C. Ten aanzien van de mede delingen van het Hoofdstem bureau voor de verkiezing van de gemeenteraad over de benoeming van de heer A. Th. Schuwer tot lid van de raad als opvolger van dhr. Kem perman, deelde de voorzitter mede, dat de heer Schuwer bericht heeft gezonden dat hij deze benoeming niet zal aan vaarden. Verkoop industrie- en bouwterreinen. Op voorstel van de voorz. wordt de openbare vergade ring enige tijd geschorst om in geheime zitting van ge dachten te wisselen over de agenda-punten 4, 5 en 6, be trekking hebbende op de ver koop Van industrie- en bouw terreinen. Na heropening wordt, zon der enige discussie of nadere toelichting en zonder hoofde lijke stemming besloten: Aan de Nederlandse Stalen Veren-industrie van Gent Co. alhier een perceel indu strie-terrein aan de Wester- havenkade te verkopen, con form de concept-notariële acte die voor de raadsleden ter inzage was gelegd, met in trekking van het terzake ge nomen raadsbesluit van 29 Oc tober 1948. Aan Landis Gyr N.V. in oprichting te verkopen het perceel industrie-terrein ge legen tussen Stationsstraat en Putstr., groot 87,05 aren voor 30105.dat bij raadsbesluit van 30 Juni j.l. was verkocht aan Ir. Plaisier te Den Haag (dit was dus alleen een kwes tie van naamsverandering) en tevens aan genoemde N.V. te verkopen een stuk grond ten Westen van 't verkochte per ceel, groot 58 aren voor de prijs van 23367. Het vroegere raadsbesluit tot verkoop en ruiling van grond met „De Amstel", werd ingetrokken en tot een nieu we verkoop en ruiling werd besloten conform de concept- acte, die voor de raadsleden ter inzage had gelegen. Aan de heer C. P. v. d. Hoven een perceel bouwter rein ten Westen van het voor malig Raadhuis te Besoijen en aan de heer G. den Teu- ling een perceel bouwterrein aan de Wilhelminastraat aan sluitend (Noordelijk) aan de woningen die aldaar door de gemeente worden gebouwd. 7. Voorstel tot wijziging der leges-verordening. Deze verordening werd ge wijzigd zoals door B. en W. werd voorgesteld en reeds in ons blad van 25 Juni werd afgedrukt. 8. Voorstel tot toekenning ener subsidie aan 't R.K. Sanatorium „De Klok- kenberg". (zie prae-advies in ons blad van 25 Juni). Nadat de voorzitter, in ver band met enkele opmerkin gen van de heer Brouwer, enige nadere toelichting op dit voorstel heeft gegeven, wordt z.h.st. besloten een bij drage in de bouwkosten van een nieuw sanatorium te ver lenen van 10 cent per inwo ner, zijnde een bedrag van 1360.—. 9. Voorstel tot beschik baarstelling van een cre- diet voor het aanbren gen van veranderingen aan woningen bij vrij willige beschikbaarstel ling van woonruimte. De heer Brouwer ziet, me de in verband met de reeds bestaande regeling voor wo ningsplitsing, het nut van de voorgestelde regeling niet in en vraagt of de voorzitter en kele voorbeelden ter toelich ting wil geven. De voorz. zet uiteen dat woningsplitsing iets geheel anders is dan woningveran dering. De bedoeling van de thans voorgestelde regeling is de bevolking op te wekken vrijwillig gelegenheid tot in woning te geven door de kos ten, verbonden aan de nood zakelijke veranderingen, te vergoeden. Het betreft hier gewoonlijk slechts het aan brengen van een tweede keu ken, apart toilet, wasgelegen heid e.d. Volgens deze rege ling worden bedoelde onkos ten vergoed tot maximum 400.per perceel, waarvan het Rijk 75vergoedt en dus 25% voor rekening der ge meente komt. Indien men door verhuizing meer woonruimte voor ande ren vrij maakt, worden ook de kosten van verhuizing ver goed tot 2/3 gedeelte van de huurwaarde. De heer v. Beijnen vraagt of de eigenaars verplicht kun nen worden deze veranderin gen te laten aanbrengen, waarop de voorzitter ontken nend antwoordt. Deze rege ling wil alleen het vrijwillig beschikbaarstellen van woon gelegenheid bevorderen. Z.h.st. wordt het voorstel goedgekeurd. Gasbergings-ruimte. 10. Voorstel tot het sluiten ener gasbergings-over- eenkomst met de Staats mijnen en tot vergro ting van de gasbergings ruimte. (zie prae-advies in ons blad van 25 Juni). Door de heren v. Heeswijk, Verdoorn en Mombers werden naar aanleiding van dit voor- s.tel en het rapport van de Directeur der Licht- en Wa terbedrijven diverse opmer kingen gemaakt en vragen ge steld die door wethouder Smolders en de voorzitter be antwoord worden. Deze uit voerige gedachtenwisseling was voor de verslaggevers moeilijk te volgen, daar tege lijkertijd op het Raadhuis plein de Ouderi van Dagen bij hun thuiskomst van het heer lijke uitstapje, door de har monie „St. Crispijn", door en kele sprekers en door een tal rijk publiek op spontane wij ze verwelkomd werden, waar door de woordvoerders in de gemeenteraad soms zeer slecht verstaanbaar waren. Wij kun nen, tegen onze gewoonte in, van deze discussie slechts een zeer beknopte samenvatting geven. De heer v. Heeswijk kwam na bestudering van de 4 mo gelijkheden in het rapport aangegeven, ook tot de con clusie dat de onder 2 genoem de oplossing, welke ook door de Commissie en door B. en W. was overgenomen, op het oog de beste en voordeligste leek. Bij hem rees echter de vraag of men in de toekomst niet plotseling voor een ster ke uitbreiding van de gas- afname zou kunnen kolnen te staa,h, waardoor de voorge stelde oplossing onvoldoende zou blijken. In dat geval zou een andere oplossing, hoewel die thans een veel hogere uit gaaf aan uitbreiding der gas bergingsruimte zou vex*gen, misschien te prefereren zijn. Hij vroeg of dit voldoende was overwogen en welke ver wachtingen B. en W. hadden over de toekomstige ontwik keling van het gasverbruik. Ook meende hij in het con tract met de Staatsmijnen ge lezen te hebben dat bij stij ging der kolenprijzen de ge meente dienovereenkomstig meer zou moeten betalen, doch hij las nergens dat de ge meente bij daling der kolen- prijzen hiervan ook zou pro fiteren. De heer Verdoorn zou ik elk geval die oplossing prefereren die de meeste bedrijfszeker heid biedt. Als er stagnatie zou optreden, is dat veel er ger dan thans een groter be drag hierin te investeren. Hij wijst er verder op dat, bij 't aangaan van het contract met de Staatsmijnen, nadrukke lijk verklaard werd dat de Staatsmijnen de verschillen de bepalingen soepel zouden toepassen. Maar daar blijkt hun thans weinig van. Soepel heid is wel een rekbaar be grip en de Staatsmijnen zul len wel in baar recht staan, maar spr. had zich daarom trent toch een andere illusie gemaakt en zou in de toe komst maar niet te veel meer op dergelijke soepelheid ver trouwen. De heer Mombers achtte de voorgestelde oplossing de bes te, doch vond dat de uitbrei ding van de eigen gashouder met 1000 M3 nog te weinig reserve inhield voor de toe komst. Hij zou liever een uit breiding met 2000 M3 gezien hebben. Hij vroeg zich af of het niet mogelijk zou zijn van

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1