l Wijde Werel<f| Waalwijkse en Langsiraaise Courant ten mac&tig.eh, wapen. J.ufcan Zal het vuren ge staakt worden VERF Q\o.ot Kotiojnaai Mu&iekjLeótiv.ai te S ternen. de komende man UIT DE DE VERDEDIGING VAN WEST EUROPA. FEDERATIE VAN R.K. RAADSLEDEN. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VM HET ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. De tegenstellingen in de wereld worden steeds scher per; steeds dieper wordt de kloof en steeds meer gesloten het gordijn, dat de twee kam pen waarin de wereld is ver deeld, scheidt. Steeds banger wordt de mens, steeds ziet hij met meer benauwenis naar het ogen blik dat deze tegenstellingen met elkaar in conflict zullen komen, dat de losgelaten, on gebreidelde atoom-krachten de wereld uit haar voegen zullen schokken, het ogenblik dat zal beslissen over het zijn of het niet zijn van de wereld. Ternauwernood bekomen van de verschrikkingen van een tweede wereldoorlog, dreigt er weer een derde, nog vrees wekkender, nog geweldiger. Met de ervaring waartoe de haat kan leiden en tot welke verschrikkelijke gevolgen de tweedracht voert, nog vers in 't geheugen, is men de wereld weer aan het uiteenscheuren in twee helften, is men de grondslag aan het leggen voor een verschrikkelijk conflict, bereidt men zich aan beide kanten koortsachtig hierop voor, verdoen geleerden hun kostbare tijd met het zoeken naar steeds meer perfecte vernietigingswapens, brengen opperbevelhebbers bezoeken aan de landen die de verdedi gingslinie zullen vormen en het strijdtoneel, worden ver dragen gesloten en pacten. Verontrustende berichten doen de angst die er in de wereld heerst, steeds toene men. Neen, eigenlijk mag men niet van angst spreken, beter is het hier het woord apathie te gebruiken. De mensheid is in een soort verdovingstoe stand geraakt, sinds de ge weldige schok van de tweede wereldoorlog heeft hij iedere houvast verloren; iedere hoop op een betere wereld ziet men ijdel, omdat men de voorbe reidselen ziet treffen om de toekomst afschrikwekkend te maken. Nergens heeft men meer be langstelling voor; of de ver volging van het Christendom steeds driester wordt en steeds meer martelaars eist, laat ons koud; even was een naam als Mindszenty een slogan, een propagandaleuze tegen 't com munisme, even interesseerde men zich hier voor, maar hoe gauw was deze interesse weer veranderd in onverschillig heid. De mens heeft niets meer waarop hij kan vertrouwen, omdat hij de stof als uiterst wankelbaar heeft ervaren en omdat hij de christelijke be ginselen niet meer kent, om dat hij geen steun vindt in zijn geloof en geen kracht meer in zijn gebed. Omdat hij de waarde van het offer niet meer kent en zich Gods Al macht en Barmhartigheid niet meer bewust is. En temidden van deze troosteloze triestheid klinkt opeens een keiharde stem, die ons onomwonden de perversiteit van de wereld schildert, die ons zonder me dedogen wijst op onze begin selloosheid en onze onver schilligheid, die onberoerd blijft, terwijl er monstrueuze drama's op het punt staan zich te voltrekken. Henri de Greeve, de Ne derlandse Radio-priester heeft een plan gebouwd, indruk wekkend en wereldomvattend en toch in zich zo simpel. Een geestelijk bolwerk wil hij op gaan richten tegen het com munisme, tegen onze eigen laksheid en traagheid. Wij mogen niet langer on verschillig blijven, wanneer wij zo een wapen ons in de vuist voelen gedrukt, een wa pen, oneindig machtiger on,- eindig doeltreffender dan de atoombom en veel effectiever dan een straaljager of een tank. Het is het wapen van het gebed en het offer en als wij dit wapen hanteren, dan heb ben wij een machtig, een op permachtig bondgenoot aan onze zijde, God. Wij gaan ter Kruisvaart, heel de christenwereld moet ter kruisvaart gaan, en dan, wij mogen er niet aan twijfe len, dan zal de steekvlam van ons gebed het ijzeren gordijn openen, dan zal de atoom kracht van ons offer, 't Krem lin tot de grond verwoesten. De Christenmens mag niet langer onverschillig staan te genover het lijden van zijn broeders in het Oosten, maar hij erkenne God als opperbe velhebber, volge zijn bevelen op, en dan zullen de marte laren in Oost-Europa uit hun leed worden verlost, dan zal de wereld de zekerheid krij gen bestuurd te worden door een macht die zich niets aan trekt van atoom-bommen en straaljagers. Alle krachten moeten ge mobiliseerd worden voor de actie van Pater de Greeve, 't kan nog, het is nog niet te laat, maar wel heel hoog tijd. (Een Amerikaan over Sjahrir's capaciteiten) In zijn laatste, op gramofoonplaten bewaarde woor den, noemde de bij de „Franeker"-ramp omgekomen Amerikaanse journalist Knickerbocker twee namen: Dr. Van Mook en Sutan Sjahrir. Deze beide staats lieden zouden naar de mening van de Amerikaanse persman nog een grote rol vervullen in de ont wikkelingsgang van Indonesië. Knickerbockers zienswijze was pessimistisch. Het zelfde geldt van Dr. Van Mook, wiens meningen door de dagbladpers in ruime kring bekend werden. Maar hoe denkt Sjahrir? En wat weten we eigen lijk van deze merkwaardige man? Wat is zijn hui dige rol? Hierover schrijft Noel Buckley, corres pondent van Reuter in Batavia het volgende: Zoals bekend, is er gisteren door de Nederlandse en Republikeinse legerhoofden een order uitgevaar digd, waarin zij hun troepen het bevel geven voor bereidingen te treffen, na verloop van enige tijd het vuren te staken. Eindelijk is er dan tussen de Nederlanders en Re publikeinen in Batavia overeenstemming bereikt en dat is al heel wat. Of de order ook werkelijk uitgevoerd zal worden, is een tweede kwestie, waarover we natuurlijk nog niets definitiefs kunnen zeggen, maar zo veel te meer kunnen denken en vermoeden. DONDERDAG 4 AUG. 1949 SJAHRIR ONTBRAK TE DJOKJAKARTA. Op 6 Juli j.l. arriveerde per vliegtuig van de Commissie der Verenigde Naties, Sukar no weer in Djokjakarta. Hij is opnieuw president van de Indonesische Republiek, waar van het grondgebied kleiner is geworden, maar waarbinnen toch nog altijd ettelijke mil- lioenen mensen wonen. Op 't moment dat Sukarno terug keerde naar zijn residentie in het hart van Java, ontbrak er één belangrijke figuur onder de velen, die hem verwelkom den: Sutan Sjahrir was niet aanwezig. Sutan Sjahrir staat niet te genover het huidige republi keinse bewind. Men verwacht, dat hij binnen niet al te lange tijd opnieuw tot een hoge functie geroepen zal worden. Voor het moment evenwel beschouwt hij de politiek van Sukarno en Hatta als te wei nig wijdblikkend in haar doel stellingen. Hij was op die be faamde 6 Juli thuis in zijn eenvoudige woning aan de Ja va weg in Batavia en met zijn karakteristieke jongens achtige lachen zal hij gepraat hebben over de vreugdevolle plechtigheid die zich op dat ogenblik in Djokjakarta af speelde. Hij, die de eerste minister-president van de Re publiek is geweest, verkoos liever thuis te blijven. In November 1945 werd hij tot minister-president geko zen, drie maanden nadat de Republiek was geproclameerd Sjahrir trad op de voorgrond als de verdediger van de Re publikeinse zaak tegenover de geallieerden, die nog wan trouwig stonden tegenover 't met behulp van Japanse wa penen aan de macht gekomen nationalisme, door zijn ken nis van de westerse opvattin gen, zijn begrip van de wes terse beschaving, zijn be kwaamheid als diplomaat, zijn humor, zijn gemakkelijke ma nieren en aangename persoon lijkheid, won hij het respect van de Hollanders, de Britten, de Amerikanen en van de Au straliërs in gelijke mate. In de jaren die sindsdien zijn voorbijgegaan is dit res pect verdiept, ondanks crisis en conflict, zelfs bij de Neder landers. DIENAAR DER REPUBLIEK. Sutan Sjahrir is nu precies veertig jaar oud. Hij studeer de in Leiden. Twee jaar na zijn terugkeer in Indonesië, in 1934, werd hij door de Hol landers gearresteerd als poli tiek verdacht, en hij verbleef in gevangenschap tot aan de Japanse aanval in 1942. Gedurende de Japanse be zetting bleef hij in contact met de nationalistische bewe ging, maar hij liet zich in geen enkel opzicht en in geen en kele functie door de Japan ners gebruiken. Hij verzamel de een kleine kring van jonge intellectuelen om zich heen, tot wie hij sprak over natio nalisme, socialisme en econo mische onderwerpen, over de problemen waarmee hij zich had bezig gehouden en over de denkbeelden, die hij had gevormd met lezen en denken. Bewaakt door de Japanse bezetters, maar in voortdu rend nauw contact met zijn geestverwanten, was Sjahrir één der eersten, zo niet de eerste van de leidende natio nalisten, die de mogelijkheden zag toen de Japanse ineen storting naderde. Onder zijn invloed, in di recte samenwerking met pre sident Sukarno en Dr. Hatta, nu vice-president en minister president, en met zijn studen- tengroep, werd de onafhan kelijkheidsverklaring voorbe reid. Deze zou, naar hij ver telt in zijn kortelings vertaal de boek „Uit de Verbanning" zuiver revolutionnair en anti- Japans van opzet zijn geweest, maar de gebeurtenissen in de laatste stadia ontsnapten aan zijn controle. Niettemin toen in Augustus 1945 Sukarno en Dr. Hatta de verklaring van de Indonesi sche onafhankelijkheid afkon digden, deed Sjahrir alles wat hij vermocht om de eenheid der nationalistische beweging te bewaren. Door deze procla matie, hoewel ze afweek van het oorspronkelijke ontwerp, was de Republiek althans van stapel gelopen en zijn hoop was, en is nog steeds verbonden met de Republiek. Sjahrir ging mee met de Republiek, hij aanvaardde zijn hoge post en gedurende acht tien maanden worstelde hij met haar binnen- en buiten landse problemen. Toen, in Juni 1947, achttien dagen voor de eerste Hollandse politio nele actie, en staande tegen over een sterke oppositie in de Republikeinse regering, legde Sjahrir zijn functie als minister-president neer. Toen de politionele actie begon, be gaf hij zich naar het buiten land en trad op als reizende ambassadeur ,van de Repu bliek in India en de Verenig de Staten. SJAHRIR EEN GE MATIGD POLITICUS? Sjahrir wordt nog dikwijls beschreven als een gematigd politicus, maar dat is feitelijk onjuist. Hij is gematigd in de humanistische zin van het woord en hij begeert elke des tructieve kracht te vermijden. Maar hij is even vastbesloten als wie ook om het Republi keinse ideaal van een souve- reine, onafhankelijke Indone sische natie te verwezenlij ken. Toen op 18 December '48 Nederl. parachutisten Djok-' jakarta veroverden, was Sjah rir speciale adviseur van Su karno; samen met deze en met de vroegere minister van buitenlandse zaken Hadji Agoe Salim, werd Sjahrir overgebracht naar Brastagi in Noord-Sumatra. Hij "véas de eerste der leidende Republi keinen aan wie enige vrijheid van beweging werd toege staan en in midden Januari 1949 bracht men hem naar Batavia, teneinde daar Dr. Willem Drees te ontmoeten, de Nederlandse minister-pre sident, die destijds een be zoek aan Indonesië bracht. Sindsdien heeft de deelne ming van Sjahrir aan de za ken der republiek zich be perkt tot enkele bezoeken aan het eiland Banka, toen de daar geïnterneerde president Sukarno en Dr. Hatta zijn ad vies begeerden in te winnen. Tijdens de onderhandelingen tussen de Indonesiërs en de Nederlanders, prijkte Sjahrirs naam onder de leden van de Republikeinse delegatie. Maar hij heeft aan geen enkele be spreking deelgenomen. Hier mee betuigde hij 't niet eens te zijn met de gang van za ken, hoewel hij in geen enkel In één van de dagbladen lazen wij dezer dagen onder het bericht betreffende de overeenkomst staakt het vu ren, hoe een wagen van het Rode Kruis op een trekbom reed; er waren 18 doden. En wij zijn zo bang, dat wanneer wij lezen over de uitvoering van deze order, wij ook zullen horen van beschie tingen en trekbommen en sluipschutters. Want wij twijfelen aan de zeggingschap die de Republi keinse leiders hebben over hun ordeloze troepen, om nog maar niet te spreken van een eigenschap, die onbetrouw baarheid heet. De geschiedenis heeft ons veel geleerd; wij herinneren ons nog zo'n order en als we ons geheugen nog even mogen raadplegen dan staat er ons iets voor de geest van een totale mislukking van die order, van doden ondanks die order, van overvallen en trekbommen ondanks dat be vel. Het is iedereen bekend dat de ongeorganiseerde sluip moordenaars van de Repu bliek, de fanatici uit de Ja panse krijgsschool, hun strijd zullen voortzetten; niemand twijfelt er aan dat er geen on betrouwbare elementen in 't door onze troepen bezette ge bied, geïnfiltreerd zullen wor den. En ondanks alles toch deze ander opzicht hiervan open lijk blijk gaf. „IK HOOP DAT IK ONGELIJK KRIJG!" Evenals Knickerbocker en Van Mook ziet Sjahrir de naaste toekomst donker in. Sutan Sjahrir is een idealist. Maar hij is tevens een gesle pen staatsman en zijn acht jaren internering hebben hem geduld geleerd. Hij ziet in Gandhi een lichtend voor beeld. Zijn politiek is op de toekomst gericht en hij vreest dat de huidige koers der Re publikeinse regering te zeer naar dichtbij-liggende succes sen streeft. In de huidige res tauratie van het Republikein se bestel op een klein gebied, ziet hij een gevaar: hij vreest dat de wereld dit herstel als een uiteindelijk resultaat van de Nederlands-Indonesische onderhandelingen zal gaan ueschouwen in plaats van slechts een eerste stap op de weg naar een definitieve overeenkomst. Ook ziet hij de /noeilijkheden bij het verwer kelijken van de „staakt het vuren"-order, waarbij hij een eventuele splitsing in de TNI, het regulaire Republikeinse leger, als een grote ramp voor de Republiek zou beschou wen. Sjahrir is pessimistisch ten aanzien van de huidige be sprekingen, maar hij verklaart in een oprechtheid, die door niemand in twijfel wordt ge trokken: „Ik hoop dat ik on gelijk krijg!" Wat ook het resultaat van de NederlandsIndonesische besprekingen en hoe ook de uitslag van de Ronde-Tafel- Conferentie in Den Haag zal zijn, Sjahrir zal zijn rustige, systematische actie voortzet ten met het geduld van een Fabius, ter verwezenlijking van zijn politieke idealen. Zijn politieke overtuiging is een ruim opgevat socialisme, waarbij hij bijzondere nadruk legt op de waarde van de per soonlijkheid. „De mensheid", aldus zijn betekenisvolle for mulering, „is niet samenge steld uit de massa's en klas sen, maar uit milioenen van mensen!" (Nadr. verboden. Copyright PA Echo v. h. Zuiden). overeenkomst, toch deze ver plichtingen die wij op ons ne men, die ook de Republikei nen op zich nemen, mogelijk met de bedoeling ze na te ko men ook, maar niet bij mach te ze na te komen. Wij kun nen bewondering hebben voor het optimisme dat dr. v. Royen c.s. bezielt en dat 't hun mogelijk maakt ondanks de vele teleurstellingen hun onderhandelingen voort te zetten; we kunnen bewonde ring hebben voor de vasthou dendheid van de Nederlandse regering, die geloof blijft hechten aan de mogelijkheid van een oplossing langs de in geslagen weg, maar men moet het ons niet kwalijk nemen, wanneer wij menen dat wij langs deze weg geen mogelijk heid geschapen zien, wanneer wij in dit opzicht de mening delen van velen van onze jon gens in Indonesië, die in ie dere brief opnieuw ons vra gen: waarvoor zijn wij hier, hoe wil men op deze manier een uitweg vinden uit dit la byrinth. W. van der Heijden Zonen Waalwijk. Tel 443 Wanneer onze bewindvoer ders ook gedreven worden door een zekere liefde tot dat deel van ons Koninkrijk, be seffen zij dan niet dat zij het Indonesische volk prijsgeven aan verwarring en chaos, dat zij het overleveren aan ele menten die het onmogelijk tot welvaart kunnen brengen, omdat hun daartoe de midde len en de capaciteiten ont breken. Het is een weinig optimis tisch geluid, maar het is een geluid, waaruit belangstelling spreekt voor Indonesië en in hoeveel kringen is deze be langstelling al niet gedood, hoeveel mensen zijn niet vol komen ongeïnteresseerd voor dit probleem, eenvoudig, om dat zij niet meer aan een op lossing geloven? Dezer dagen zijn de Ame rikaanse chefs van de militai re staven na een vlugge rond reis door Europa in Londen aangekomen, waar zij enkele dagen de verdediging van W.- Europa zullen bespreken. Tussen de Engelse en Ame rikaanse leger-aanvoerders heerst enig verschil van me ning. De Amerikanen zijn van mening dat de Engelsen zich uitsluitend moeten toeleggen op de verdediging in de lucht. Zij moeten jagers bouwen. Maar de Engelsen hebben in de jongste oorlog hun erva ringen opgedaan. Zo kwam 't voor dat de Amerikanen wei gerden de Duitse havens voor onderzee-boten te bombar deren, omdat zij de grote plaag van de Duitse U-boten niet aan den lijve ondervon den. Maar wat zou er gebeurd zijn, vragen de Engelsen zich af, wanneer wij toen niet over bommenwerpers hadden be schikt. Bovendien twijfelen de Amerikanen aan de deugde lijkheid van de Engelse straal jagers, die volgens de laatste manoeuvres niets zouden ver mogen tegen de verouderde superforten B 29, laat staan tegen de moderne B 36, ter wijl de Engelsen daarentegen goed over hun prestaties te vreden zijn. Intussen ware wat meer overeenstemming en eensge zindheid gewenst, waar het zo'n belangrijke aangelegen heid betreft als de verdedi ging van West-Europa. NIEUW OFFENSIEF IN CHINA. Zes Communistische legers hebben in Noord-China een nieuw offensief ingezet dat tot doel heeft het breken van de kracht der strijdmacht van generaal Poe-Feng, wiens na tionalistische troepen in de af gelopen maanden de commu nistische troepen harde sla gen hebben toegebracht, waar bij vooral de verbindings wegen der communistische troepen werden bestookt. Intussen is er een handels verdrag voor de tijd van een jaar tot stand gekomen tus sen de communistische rege ring in Ch'ina en de Sovjet- Unie. MILITAIR BESTUUR VERLAAT BERLIJN. Het bijna volledige Wester se militaire bestuur zal Ber lijn verlaten en verhuizen naar de hoofdstad van W. Duitsland, Bonn en een aan tal andere Duitse steden. In tegenstelling met geruchten hebben de militaire bezet- tings-autoriteiten verklaard, dat het geenszins in de be doeling van de Westelijke ge allieerden ligt Berlijn prijs te geven of een definitieve split sing te bewerkstelligen. DE TOESTAND IN ROEMENIë. In Roemenië is men thans zo ver gegaan in zijn strijd tegen de kerk, dat een vijf tiental katholieke orden en congregaties door een besluit 72e JAARGANG No. 63 Abonnement 15 cent per weeK 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". WIELERWEDSTRIJDEN ZOMERFEEST WAALWIJKS BELANG. Wij herinneren er aan dat aangiften voor deelname kun nen geschieden bij: Fa. Speet, Markt, Waal wijk; Bureau van dit blad, Gro testraat 205, Waalwijk. van de communistische rege ring ontbonden zijn. Men ziet dit decreet als het hoogtepunt van de Roemeense aanval op de katholieke kerk. Deze is begonnen in Augustus 1948, toen de scholen werden ge sloten en het eigendom van de kerk werd verbeurd ver klaard. Daarna zijn alle ka tholieke bisschoppen en 400 priester gearresteerd. Roeme nië wordt beschouwd als het model van een Kominform- staat. ROOFMOORD TE NIEUWKOOP. Te Nieuwkoop is een Tand- technicus uit Amsterdam het slachtoffer geworden van een roofmoord. Enige tijd tevoren had hij in een café een bank biljet van duizend gulden ge wisseld. Toen hij het café ver liet is hij gevolgd door een man, die later dan ook als verdacht van misdaad in hechtenis is genomen. Een boerenarbeider vond het lijk langs de weg; het was met 'n hard voorwerp geslagen en van de duizend gulden was geen spoor meer te vinden. Grote deelname en mooie Avond concerten door Kon. Harmonie „Oefe ning en Uitspanning" uit Beek en Donk en de Koninklijk Erkende Harmonie „De Volharding" uit Drunen. Zaterdag en Zondag 6 en 7 Augustus a.s. heeft in Drunen een gebeurtenis plaats die vele muziekliefhebbers uit de verre omgeving naar deze plaats zal lokken. De Harmonie der Jon gens-Congregatie is reeds enkele maanden bezig met het organi seren van een groot nationaal Muziekfeest dat, gezien de uit gebreide voorbereidingen een groot succes verwacht te wor den. Speciale comités voor diverse aangelegenheden zijn reeds gerui me tijd bezig om de organisatie van dit festival in goede banen te leiden. Zaterdag a.s. om 5 uur n.m. hoopt men de poorten van het prachtige festival-terrein te kun nen openen. De opening zal ge schieden door de EdelAchtb. heer Burgemeester Snels, die zich voor dit muziekfeest reeds levendig heeft geinteresseerd. Dank zij de zeer welwillende medewerking van tal van muziek- en zangverenigingen uit de verre omgeving wordt er reeds vanaf de eerste dag een buitengewoon schitterend programma geboden. Op Zaterdag zullen achtereen volgens optreden: 1. De harmonie der Jongens-Congregatie. 2. Het zangkoor Klimop uit Heusden. 3. Harmonie „Excelsior'' uit Vianen. 4. Harmonie „St. Jan uit Baard wijk. 5. De zangvereniging „Sem- pre Animate" uit Nieuwkuijk en 6. De zangvereniging „Oefening baart Kunst" eveneens uit Nieuw- kuik. Voor het grote avond-concert op Zaterdag heeft het comité het bekende muziekgezelschap „Oefe ning en Uitspanning" uit Beek en Donk, onder leiding van de heer H. F. Swinkels geinviteerd. Wij behoeven hieraan niet veel toe te voegen. De naam en de faam van dit corps is door het gehele land gegaan. In 1949 behaalde dit 70 man sterke corps op een concours van de Ned. Federatie in de hoog ste afd. met het hoogste aantal punten de wimpel. Wij twijfelen er niet aan of er staat ons een avond van hoog muzikaal genot te wachten. Op het programma zagen wij werken van Saint Saëns en Massenet. Op Zondag 7 Aug. opent men de poorten om 2.30 uur. De offi ciële opening zal geschieden door de voorzitter van de Bond van Harmonie- en Fanfaregezelschap pen in de Langstraat, de heer P. Croes. Achtereenvolgens zullen optre den 1De Harmonie der Jon gens-Congregatie. 2. Harmonie „De Eendracht" uit Herpt. 3. Fanfare „Wilhelmina", Dussen. 4. Dameskoor der Meisjes-Congre gatie, Drunen. 5. Gem. Zangver. „Zang en Vriendschap, Drunen. 6. De Harmonie „Cecilia" uit Haarsteeg. 7. De Harm. „De Een dracht", Nieuwkuijk. 8. De Fan fare „Eendracht maakt Macht" Elshout. 9. Gem. Zangver. „Uit spanning door Inspanning", Els- hout. 10. Gem. Koor „Cantabile uit Drunen. 11. Fanfare „Tot on derling Genoegen", Engelen. 12. Harm. „Concordia", Vlijmen. Het grote avond-concert van Zondag zal aan de Harm, der Jongens-Congregatie door haar zustervereniging, de harm. „De Volharding", onder leiding van de heer Jo Verhoeven welwillend worden aangeboden. Het grote succes dat het gezelschap Zater dag j.l. in Rotterdam behaalde, ligt ons nog zeer vers in het ge heugen. Wij twijfelen er dan ook niet aan of de Volharding zal ons op Zondag een buitengewoon schitterend concert geven, dat ve le muziekvrienden uit de verre omtrek naar het festival-terrein zal lokken. Een buitengewoon mooi terrein en een goede organisatie zullen er voor zorg dragen dat aan dc bezoekers de service zal worden geboden waarop zij recht mogen doen gelden. Wij menen er ten slotte op te moeten wijzen, dat zij die dit fes tival verzuimen een muziekfeest en enkele genotvolle' avonden la ten voorbijgaan. Moge het festival-comité er in slagen aan de hoog gespannen verwachtingen te beantwoorden en moge Drunen Zaterdag en Zon dag getuige zijn van een fes tival dat een waar feest zal wor den. Op initiatief van de partij leiding der K.V.P. kwamen in Utrecht bijeen bestudrders der K.V.P. en haar vertegen woordigers in de gemeente raden over heel het land, ter oprichting van een federatie van verenigingen van R.K. gemeenteraadsleden. Staande deze bijeenkomst, die door de voorzitter der K.V.P., de heer W. J. Andriessen, werd ge leid, is een voorlopig bestuur der federatie geVormd. Als voorlopig voorzitter en secretaris werden resp. be noemd de heren mr. J. H. Nieuwenhuijs te Utrecht en A. Veltman te Zwolle.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1