DE LANGSTRAAT .M U S 0 DRUNEN ELSHOUT VLIJMEN HAARSTEEG SPRANG RAAMSDONK RAAMSDONKSVEER GEERTRUIDENBERG VACANTIE REISPR0GRAM 1949 VOETBAL A. MULDERS-SARS NOG MEER SP AARZEGELS DOOR EXTRA AANBIEDINGEN: ALLEEN SPAR - KRUIDENIERS DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN itDONDERDAG 4 AUGUSTUS 1949 m Rode Duivels—Zwaluwen Zondag 16 April 1950: Antwerpen? VAN DE VRIJDAG 5 AUGUSTUS: MAANDAG 8 AUGUSTUS: DINSDAG 9 AUGUSTUS: WOENSDAG 10 AUGUSTUS: DONDERDAG 11 AUGUSTUS: VRIJDAG 12 AUGUSTUS: ZATERDAG 13 AUGUSTUS: REISBUREAU „MUSA-EXPRESS" Stationsstraat 95-97 WAALWIJK Telef. 141 C. HENDRIKS ZN. 'n prima S T I K S T E R enige aankomende MEISJES 1 Hes AZIJN 35 ct. 1 pot JAM vanaf. 48 ct. 250gr. DRUPS voor 45 ct. Kath. Thuisfront. Het 4e maandblad van het Kath. Thuisfront zal dezer dagen het daglicht zien. Dit maandblad voor de jongens overzee uit Dru- nen is zeer interessant. Ook voor andere belanghebbenden is dit blad verkrijgbaar en men steunt door een abonnement tevens het Thuisfront afd. Drunen. De maandblaadjes zijn verkrijg baar bij Mej. Rietje v. d. Wiel, Torenstraat 26, Drunen, waar men ook abonnementen kan op geven. Woningbouw. Zeer binnenkort zullen alhier 2 woningwet-woningen worden aan besteed. Een daarvan zal worden gebouwd in de Burg. v. d. Hj ij- denstraat en een in Elshout. Het betreft hier dubbele woningen. O. L. Vr. Schuts. A.s. Zondag 7 Augustus na de Hoogmis vergadering van O.L.V. Sch. in het café van de Gezusters Klerks. Zij die zich hebben opge geven voor vendelier worden op deze vergadering verwacht. Ge gadigden die hiervoor interesse hebben, kunnen zich alsdan nog aanmelden bij het bestuur. Tevens wordt hierbij bekend gemaakt, dat O. L. Vr. Schuts deel zal nemen aan de Gildedag te Helvoirt. A.s. Zaterdag en Zondag verplicht schieten van alle Gilde- broeders van O. L. V. Schuts. Nadere bijzonderheden worden nog bekend gemaakt. Verg. Konijnenhond. De Voorz. opende deze verga dering op de gebruikelijke wijze. Hierop volgde inlevering inschrij vingsformulieren voor de a.s. te houden tentoonstelling. Ruim 90 dieren werden ingeschreven. Als compensatie wordt ook pluimvee ingezonden. De heer Boers uit Tilburg zal als keurmeester fun geren. De eerste dag is een z.g. beurs- dag, waarop de dieren verhan deld kunnen worden. Postduivenver. De Zwaluw. Zaterdagavond zeer belangrijke vergadering in café B. Oremans. Aanvang 7 uur. Alle leden wor den op tijd verwacht. Kruisbooggezelschap Rozenjacht. Zondag vergadering van boven genoemde vereniging in café A. van Vugt. Agenda: Slot-concours enz. Opkomst gewenst. Thuiskomst uit Indië. Dezer dagen ontving J-> familie van Wagenberg-Cleiberg be richt dat hun zoon die ruim een half jaar in Indiëë is, op de boot is gegaan voor vertrek naar Hol land. Reeds is de buurt in vergade ring bijeen geweest om hem bij zijn thuiskomst omstreeks 21 Aug. te verwelkomen. Visclub „de Hut". Tijdens de Hengelwedstrijd die Zondag werd gehouden, werd na de prijsuitreiking het lid Joh. van Heivoort gehuldigd in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap. Van Hel voort werd door de oud-secr. v. d. Meijden gehuldigd. Van Hel voort dankte voor deze hulde en hoopte nog vele jaren een trouw lid te kunnen zijn. Burgerlijke Stand Vlijmen over Juli 1949. Geboren: Anna A A dv N v Bijnen-v d Oever Johanna G P dv J Ki- vits-Beaard Petrus J zv M v Weert-v Zon Johannes H zv J Scheffers-Oosterwaal Adria nus H J M zv J H Verboord-v Heivoort Johannes zv Th Pul- len-v Son Johanna A H M dv H v Zon-Branten Hendrikus N zv H Verreijt-v d Ven Marius J H zv A v d Pol-Bruurmijn Antoine L C H zv J Brekelmans- v Grinsven Jacoba J dv H Bruurmijn-v Wijk Petrus M Th zv W v Ravestijn-Fitters Hubertus W M zv A Kuijpers-v Zon Andreas J zv H de Vaan- v Bijnen. Overlijden Gerardus M F zv J Baselaar-v Buul 4 j. Antonie v Wijk 72 j. Huwelijken: Adrianus Boom 25 j en Dina J v d Linden 22 j. Hendrikus J v Overdijk.27 j en Lamberta de Laat 25 j Adrianus v d Lee 34 j en Helena v d Heijden 25 j. Johannes Koks 29 j en Wen- delina v d Heijden 26 j Johan nes J L v Laarhoven 26 j en Jo hanna Schelle 24 jaar. Huwelijksaangiften Johannes C Herman 24 j en Gerdina Kuijs 22 j Joannes J v d Ven 29 j en Adriana Eekels 25 jaar. Kruisboog. Zaterdag 1.1. 30 Juli, had in café W. v. d. Loo de huldiging plaats van 4 leden, die 25 ja3r lid en bestuurslid waren van het Kruisbooggezelschap Onderlinge Vriendschap, nl. P. v. d. Loo, Ere-voorzitter, W. v. d. Loo, J. Kuijs en J. Eekels. Alle leden waren met hunne dames hierbij vertegenwoordigd. De Voorzitter van de bond, dhr. Jac. Timmermans, sprak de vier jubilarissen in kernachtige woorden toe, feliciteerde hunne dames en ook de vereniging. Hierna spelde de Voorzitter van het Kruisbooggezelschap Adr. v. d. Dungen de jubilarissen een zil veren draagmedaille op de borst. Verschillende jubilarissen brach ten woorden van dank aan 't be stuur en leden voor het mooie cadeau. Vooral dhr. J. Kuijs sprak treffende woorden. De verdere avond werd nu on der muziek en zang en een glaasje doorgebracht en zo kwam 't slui tingsuur nog te vroeg. Bondsconcours. A.s. Zondag zal op het grote terrein achter café Zeeuwen door rijvereniging „Juliana" alhier het Bondsconcours worden georgani seerd, waarvoor reeds 20 acht tallen inschreven. Wind en weer dienende, zal het Zondag daar een hele drukte geven, temeer daar er naast de wedstrijden en concours hippique nog meerdere kijknummers op het programma staan. Excursie. Vorige week Vrijdag hield de Tuinbouwverenging een excursie naar het veredelingsbedrijf ,,Nun- hem" in Limburg, daartoe uitge nodigd door dit bedrijf. De se lectiewerkzaamheden aldaar wer den met belangstelling gevolgd. De directeur en dhr. Vinkenvleu- gel, assistent tuinbouwconsulent ahier, gaven de nodige inlichtin gen. Hierna werd de tocht voort gezet en een bezoek gebracht aan Valkenburg en Vaals, waar het natuurschoon vooral een ieders bewondering had. De dag bleek te kort en laat, maar uiterst vol daan, kwam men 's nachts weer thuis. Ongeval. De landbouwer M. v. Oijen had het ongeluk van een veulen een onverhoedse trap te krijgen, waardoor een benedenarm zo ernstig werd gekwetst, dat het weken zal duren voor hij zijne werkzaamheden zal kunnen her vatten. Mooi succes. De Chr. Gemengde Zangver eniging „Looft den Heer" alhier behaalde j.l. Maandag op het Na tionaal Concours voor Zang- en Muziekgezelschappen, uitgeschre ven door de Chr. Muziekvereni ging Concordia te Utrecht, een le prijs in de eerste afdeling, met 322 punten. Als verplicht nummer werd ge zongen „Lentelied" van F. Men- delssohn-Bartholdi en als vrij nummer „Daar is een lied" van Jac. Bonset. De beide nummers, die onder leiding van directeur P. Christ waren ingestudeerd, werden op uitstekende wijze vertolkt en wer den door de jury met een le prijs bekroond. In de ere-afdeling, waarin alle le prijswinnaars van het concours moesten uitkomen, werd tevens nog een 3e prijs behaald. Wij feliciteren de vereniging en haar eminente directeur, de heer P. Christ, met dit mooie succes, dat voor een zeer groot deel aan de onvermoeide ijver van de heer Christ is te danken. Onder zijn leiding gaat het met de vereniging steeds crescendo en wij twijfelen er niet aan of in de toekomst zal deze vereniging nog menig succes kunnen behalen. De heer Christ behaalde op bo vengenoemd concours met de on der zijn leiding staande gezel schappen nog meerdere successen. Met de Chr. Gem. Zangvereni ging O.K.K. uit Waspik behaalde hij in de le afdeling eveneens een le prijs. Met het Dameskoor Soli Deo Gloria uit 's-Gravemoer behaalde hij een le prijs in de le afd. Da meskoren. Op 2 Aug. behaalde hij op het zelfde concours met het Mannen koor uit 's-Gravemoer in de 3e afdeling een 2e prijs en met het Muziekcorps Euterpe uit 's-Gra vemoer een le prijs in de le afd. met 238 punten. Chr. Fabrieksarbeiders. De Afdeling Sprang van de Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders hield Donder dagavond in de zaal van de Chr. Volksbond haar jaarvergadering. In zijn openingswoord mocht de voorzitter de heer C. Braspenning met dankbaarheid gewagen van de zegen ondervonden bij het werk der Chr. vakbeweging. Hij her innerde aan het 40-jarig jubileum van het C.N.V. en was verheugd over de goede opkomst der leden. De secretaris dhr. M. van Beek gaf in zijn jaarverslag een over zicht van de velerlei arbeid die voor de leden was verricht. Het ledental is tot 120 gestegen. Het finantieel verslag van de penningmeester dhr. H. de Bie gaf reden tot dank. In de pauze werden thee met koek en sigaren rondgediend. Hetreisplan werd vervolgens breedvoerig besproken. Op 15 Au gustus zal met ca. 90 deelnemers per autobussen een uitstapje ge maakt worden naar Nijmegen, Grebbeberg enz.; op de terugweg zal in het Bondscentrum te Drie bergen de lunch worden gebruikt. lNadat de leiding der vergade ring was overgedragen aan de 2e voorzitter dhr. van Vught, sprak de heer C. Braspenning, districts bestuurder, over „Het Ontslag recht". Hij begon met er op te wijzen dat bij de werkzaamheden der be stuurders herhaaldelijk bleek dat er onder de arbeiders nog veel onwetendheid bestond ten aanzien van het geven en nemen van ont slag. Deze onwetendheid heeft dik wijls zeer nadelige gevolgen voor de arbeiders. De voornaamste artikelen van 't Buitengewoon Besluit Arbeidsver houdingen 1945 werden nader door spr. uiteengezet. Werkgever en werknemer is het daarbij ver boden de arbeidsverhouding te beëindigen zonder toestemming van de directeur van het geweste lijk arbeidsbureau. Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen. Uit de uiteenzetting bleek dat voor het geven of nemen van ont slag een vergunning nodig is, die niet gegeven wordt, vooraleer de ontslag-commissie, bestaande uit werkgevers- en werknemers-verte genwoordigers, is gehoord. Duidelijk gaf spr. aan hoe de arbeider moet handelen wanneer hij ontslag krijgt of wil nemen. Ook werd de herziening van 't ontslagrecht nog door spr. toege licht. Hierbij bleek dat een arbei der na een diensttijd van b.v. 10, 15 of 25 jaar, niet meer met acht dagen kan worden ontslagen, doch eerst met een opzegtermijn van resp. 10, 15 of 25 weken. Tot slot wees spr. op de plich ten van de arbeiders; handhaving van rechten eisen, zonder de plichten te vervullen, is onredelijk. Wanneer Gods Woord zegt dat de arbeider zijn loon waardig is, dan moet de christenarbeider ook weten dat hij zijn gaven en krach ten, die God hem schonk, heeft te besteden in de onderneming. Een breedvoerige bespreking volgde op deze duidelijke uiteen zetting. Het was een goede vergadering, waarin tot slot werd aangespoord tot ijverige propaganda voor de Chr. Vakbeweging. Bedankt. Ds. J. W. de Bruijn, predikant bij de Ned. Herv. Kerk alhier, heeft voor het beroep naar Vrees wijk bedankt. Succes Brandweer. In tegenstelling met het bericht over het succes van de brand weer in ons vorig nummer, delen wij mede, dat 23 corpsen aan de wedstrijden te Wouw deelnamen, waardoor de prestatie van de Raamsdonkse Brandweer nog gro ter wordt. Gegund. De Gebr. Blom waren de laag ste inschrijvers bij de aanbeste ding van de opbouw van een land- bouwschuur voor rekening van W.Sinx te G'berg voor een bedrag van 9850. Geslaagd. Aan de R.K. Huishoud, en In dustrieschool te Waalwijk be- h aalden Truus Verduin en Corrie Schiper hun getuigschriften Huis houdelijke vakken. Henny van Dongen ontving haar getuigschrift van de voorbereidende vakken voor huisnaaister. Examen. Te Breda slaagden voor het Mididenstandsdiploma de dames H. Adriaanse en H. Boelaars. Burgerlijke Stand. Geboorten i Sakia M. M. d. v. A. J. M. Th. Stulemeijer-Offer- mans. Johannes G. H. z. v. G. B. M. J. Merkx-van Gils. Willem L. H. M. z. v. C. L. J. M. de Bruijn-Güse. Maria E. A. Ch. d. v. G. J. H. van Ree ter Horst. Edeltrudis W. P. z. v. A. L. van den Haak-Spoor. Catharina M. d. v. H. A. Janssen- van der Veeken. Cornelis A. J. z. v. G. van Gils-Sweep. Anna A. R. d. v. C. A. van der Sluijs-van Loon. Matheus J. M. z. v. J. Antonissen-de Wijs. Adrianus z. v. P. E. Hansen-de Ruijter. Pieter z. v. P. E. Han sen-de Ruijter. Nicolaas P. F. z. v. J. A. de Vries-Jansen. Jacobus J. z. v. C. van den Berk-Goossens. Elisabeth A. d. v. P. A. van Dongen-Segeren. Hubertus J. J. z. v. Th. A. Sege- ren-Thijssen. Albertus P. H. z. v. H. J. Basten-Aarntzen. Overlijden'j Antonetta H. Don kers echtg. v. Jac. H. G. Waal wijk 55 j. Joanna M. A. So- mers echtg. v. Willem A. P. F. L. de Vries 53 j. Anna Blokzijl echtg. v. Helenus' A. van Zeijl- mans van Emmichoven 61 j. Huw.-Aangiften Theodorus Kaandorp 20 j. te Alkmaar en Cornelia W. J. Goos- sens 23 j. alhier. Jacobus Heijne 26 j. te Raamsdonk en Gerdina M. van der Pluijm 20 j. alhier. Ingekomen s Leonardus A. M. Oomes van Delft: Jacqueline Th. C. Trijnes van s-Gravenha- ge. Harm J. Schuttevaar met gezin van C.B.R. Cornelia A. Verhoeven van Hilvarenbeek. Cornelia J. Hondijk van Tilburg. Johannes C. H. Baijens van Rotterdam. Anna M. J. van Best van Loonopzand. Vertrokken s Adriana M. van Schijndel naar Raamsdonk. Ma ria C. Renniers naar Breda. Agnes M. Castenmiller naar Ra- venstein. Pieter Staal naar Breda. Cornelis Kroon naar Buren. Henricua J. Staps naar Made. Adrianus Segers naar Made. Reinier A. Vervoorn naar Eindhoven. Adriana Grü- ter naar Dordrecht. Adrianus Adriaanse met gezin naar Dor drecht. Johanna Waaijer naar Hilvarenbeek. Johanna G. M. Huisveld naar Oosterhout. An tonie V. H. Huisveld naar Oos terhout. Marinus J. F. Smul ders en gezin naar Terheijden. Geslaagd. Onze stadgenoot, de heer J. le Noble, onderwijzer aan de R.K. Jongensschool alhier, slaagde te Breda voor het gedeelte A der hoofdakte. Inschrijving en gunning. Voor rekening van de landbou wer W. Sinx alhier werd Zater dag j.l. onder architectuur van de heer Renniers een landbouwschuur aanbesteed. De inschrijvingen wa ren als volgt P. van Gurp, Made 13500. Gebr. v. Gils, Made 12775. Gebr. v. Gils, Wagen berg 12700.— A. J. du Pont, Geer- truidenberg 11030. P. v. Alphen, Geertrui- denberg 10987. J. v. Laarhoven, Raams-donksveer 10450. Firma Kersten, Raams- donksveer 9875. Gebr. Blom, Raams- donksveer 9850. Het werk werd aan de laagste inschrijver gegund. Succes Brandweer. Ter verbetering en aanvulling van het bericht betreffende het succes van de brandweer in ons vorige nummer, berichten wij dat er 3 corpsen aan de wedstrijden te Wouw deelnamen, waardoor de 4e plaats van onze brandweer nog meer betekenis krijgt. HET INTERNATIONAAL VOETBAL-PROGRAMMA. Het internationaal voetbal programma is als volgt samen gesteld: Zondag 6 November 1949: Rotterdam: NederlandBelgië. Zondag 11 December 1949: Amsterdam: Nederland—Denemarken, (jubileum-wedstrijd) Dinsdag 12 Februari 1950: Gent: BelgiëNederland. Voorjaar 1950 Zwaluwen Rode Duivels in Nederland; Zwitserland—(Nederland in Zwitserland. Donderdag 8 Juni 1950: Stockholm: ZwedenNederland. Zondag 11 Juni 1950: Helsinki: FinlandNederland. COMPETITIE-INDELING 1949—1950 In het Zuiden. District IV: NO AD, Lim- burgia, PSV, VVV, Helmon- dia, MVV, Kerkrade, Braban- tia, Sitt. Boys en RBC. District VI: Bleijerheide, Willlem II, Eindhoven, NAC, Sportcl. Emma, TSC, Maurits, Juliana, LONGA, BW. VLIJMEN. Voetbal. Zaterdag a.s. zal er een voet bal-competitie beginnen on der auspiciën van RKDVC om de Henk Romijn Wisselbeker. Het programma is als volgt: Zaterdag 6 Aug.: Wedstrijd A. Heusden 1Haarsteeg 1 (6 uur). Zondag 7 Aug.: Wedstrijd B. DESK 2OSC 1 (2 uur). Wedstrijd C. RWB 1Vlijm. Boys 1 (4 uur). Zondag 14 Aug.: Wedstrijd D. RKDVC 1—Winnaar A. (2 uur). Wedstrijd E. Winnaar CWinnaar B (4 uur). Zondag 21 Aug.: Finale. Winnaar D—Winnaar E (2.30 uur). ZWEMMEN. WAALWIJKSE ZWEMVERENIGING. Zaterdag werd in het „Hoefs- ven" onder grote belangstelling het diploma zwemmen I en II ge houden. Er waren 107 deelnemers, waarvan 3 werden afgewezen, •waaruit blijkt, dat de zWemcapa- citeit van de jeugd belangrijk is opgevoerd. Al deze candidaten zijn geslaagd met lof der jury. Heren (Diploma I) Henk Bonis, ,- Hildebrand de Hoop, Jan Mandemakers.c Bas Scholt» Simon de- Jong, Ad van Reijen, Theo Kooien, André Maijers, L. van Bladel, Mari Brok, Gerard Varossieau, Leo Smolders, Antoon van Oers, Koos Sars, Chef de Leijer, Tiny Bergmans, Gerard van Halderen, Tonny Gouda, Jack van den Broek, Ad Nelis, L. Korthout, B. Kolen, C. Raming, Jos Homes, Piet Hellings, Jan Maijers, H. Bergmans, W. Wiesman, Jac. Blok, Joep de Rooij. Heren (Diploma II) Henk Bonis, Hildebrand de Hoop, Jan Mandemakers, Bas Scholt, Ad van Reijen, Ad van den Meijdenberg, Gerard v. Mill, L. van Bladel, Mari Brok, Chef de Leijer, Tiny Bergmans, Ge rard van Halderen, Ad Nelis, A. A. Kooien, C. Raming, Piet Hel lings, Lucas van den Houdt, Jan Klerkx, Jan Maijers, Hus Schelle - kens, H. Bergmans, W. Wiesman, Jac. Blok, Ad Scholt, Tini v. d. Berg, Joep de Rooij. Dames (Diploma I) Lies Pulles, Tonny van Berkel, Adri Goudberg, Matie van Iersel, Ria Mahieu, Diny Schilders, Em ma Versteeg, Anny van den Ho ven, Henny Bergmans, Annie van der Windt, Lia Bos, Corry Du- moulin, José van Raak, Netty Suoss, Annie Pulles, Truus van der Sanden, Coba van Heeswijk, W. van Helvoirt, Nelly van Ier sel, Annemie van Noort, Theo dora van Engelen, Nelly van der Heijden, Betty Strikkers, Janny Eibers, Joke van Eeten, Riet van der Ven, R. Roelofs-Heijermans. Leen Trommelen, Dina Smolders, Berty Slaats, Resa Pessers. Dames Diploma II Lies Pulles, Adri Goudberg, Emma Versteeg, Anny van den Hoven, Anny van der Windt. Lia Bos, Janny Eibers, Nelly van Iersel. Nelly van der Heyden, Betty Strikkers. Marleen van Ier sel, Ria Mahieu, Annie van Noort, Joke van Eeten, Netty Pulles, Berty Slaats en Resa Pessers. DUIVENSPORT „POSTDUIF" WAALWIJK. Uitslag wedvlucht van Mons. In concours 608 duiven. Eer ste duif 9.38; laatste prijsduif 9.45. Eerste 25 prijzen: H. Knippels 1; F. van Ger- wen 2; C. Schuwer 3; L. v. d. Bogaert 4; P. v. Helvoirt II 5; W. Klijn 6, 9; Schoemans Sr. 7; Groeneveld 8, 13, 18; L. Mulder 10; D. Treffers 11; v. Oirschot 12; Th. Maas 14, 15, 21; Duyvenkam 16; G. Sars 17; Jos. Pas 19, 20, 22; Schoe mans Jr. 23; A. Timmermans 24; G. Strijk 25. Uitslag wedvlucht Dax: Th. |Duyvekam 1; Wasse- lewski 2, 4, 5; G. v. Huiten 3; Fr. Schoemans Jr. 6. Donderdag van 79 uur in- korven voor oude duiven Or leans. Vrijdag inkorven voor jon ge duiven Quievrain. VLIJMEN Wedvlucht Dax. Vrijdagmiddag werden 18 duiven van „de Zwaluw" en „Vredesduif" uit Drunen te Dax gelost. Zondag werd de eerste duif geklokt om 9.30 uur bij J. Kivits; 2e Jac. van Overdijk; 3e A. Roestenburg; 4e Jac. van Overdijk. In Drunen werd Zondag één duif gemeld. Postduivenvereniging „de Zwaluw". Zondag j.l. hield bovenge noemde vereniging een wed vlucht vanuit Mons (België). Afstand 165 km. Eerste duif 9.43.43: snelheid 1587.53 M. p. minuut. De prijzen werden behaald als volgt: P. Pulles 1, 10, 13, 15, 16, 21, 30, 35, 41, 57, 82, 95; B. Oremans 2, 3, 53„ 54, 55, 62, 76; A. Parijs 4, 6, 33, 39, 102; A. v. d. Wiel 5, 8, 101; A. L. van Heivoort 7, 18, 40, 69; W. Rozen 9, 103; L. de Laat 11, 12, 27, 36, 43, 50, 55, 78; A. Roestenburg 14, 66; L. v. Esch 17, 25; J.Enschot 19; C. van Heivoort 20, 34, 42; J. Ver- schuuren 22, 37; H. v. d. Broek 23; J. Verharen 24; L. Hees been 26, 80, 81, 92; P. v. Dal 28; C. Meesters 29, 56, 67, 93; J. Oosterwaal 31, 71; A. van Oijen 32; Th. van Overdijk 38, 90, 91; R. de Laat 44, 45; A. v. d. Heuvel 46; J. Kuijs 47; J. v. Baardwijk 48, 49, 98; P. van Gestel 51, 79; A. v. d. Dungen 58; W. Roestenburg 60; J. Kivits 61, 67; H. Oos terwaal 64; G. Treuren 65, 104; A. Kleijn 68, 77; J. Hees been 70, 86; G. v. Esdonk 72, 78, 79; N. v. Esdonk 73, 74; M. de Laat 75; H. Kivits 83, 99, 100; H. Brok 84, 88; H. de Laat 87; G. v. d. Sanden 89; J. van Son 94; G. Herman 96; A. Kleijn 97. STOFFELIJK OVERSCHOT HANS PLESMAN OPGEHAALD. Maandag zijn nog twee li chamen uit het wrak van de bij Bari verongelukte „Roer mond" gehaald. Eén van de stoffelijke overschotten is her kend als dat van gezagvoer der Hans Plesman. Rotterdam BI ij d or p Amsterdam Volendam Schiphol Zuid-Limburg met Valkenburg Den Haag Scheveningen Rotterd am Blijdorp Antwerpen met rondrit door de stad Grot van Han enz. Valkenburg Amsterdam Volendam Schiphol Rotterdam Blijdorp Nijmegen H. Landstichting Berg en Dal Opgave voor onze buitenlandse reizen uiterlijk 2 dagen voor de reisdatum geen pas nodig I p.p. f 3,25 p.p. f 6 - p.p. f 7.50 P P. f 5.— p.p. f 3.25 p.p. f 5.50 P P. f 9.- p.p. f 6.- p.p. f 6.— p.p. f 3.25 PP. I 4.- Al onze touringcars en luxe wagens zijn voorzien van radio. Wij hebben weer 4, 5 en 7 persoons eerste klas wagens voor binnen- en buitenland. Dag en nacht service. Specialiteit Luxe Damesschoenen GROTESTRAAT 286 B WAALWIJK VRAAGT voor op de fabriek: en (om opgeleid te worden tot stikster.) Aanmelden aan het kantoor. mot 10 spaarzegels extra met 10 spaarzegels extra met 10 spaarzegels extra if standi ge kruideniers

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 3