1 Wijde Wereld Het is beter te ont vangen dan te geven. van een schoon, vruchtbaar land Een fraaier Gemeente-Centrum. ASSURANTIËN op elk gebied P&uiinve.e>. Waalwijkse en Langsiraaise Courani NOODZAKELIJK. GEMEENTERAAD LOON-OP-ZAND W.TIMMERMANS ZONEN UIT DE spreekt over Glas in lood W. van der Heijden Zonen Kassiers en Commissionairs in Effecten W A A L W IJ K I MAANDAG 8 AUG. 1946 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO \M HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 64 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Naar aanleiding van de bij eenkomst van de 50.000 jonge Katholieken in Utrecht onder de slogan „Dit is leven", heb ben wij in dit blad de vraag gesteld, wie hier ter plaatse het initiatief zou nemen tot een vruchtbare voortzetting en beleving van de daar ge uite gedachten, wie de katho lieke jeugd hier zou weten te bundelen en te bezielen, opdat ook zij hun aandeel zouden hebben in de vernieu wing van de wereld in het geloof. Het antwoord op die vraag gaf de K.J.M.V., die in samenwerking met de andere Katholieke jeugdverenigingen voorbereidingen trof om in Waalwijk een bijeenkomst te organiseren voor de Katho lieke jeugd uit onze omge ving. Op deze bijeenkomst zouden Pater Piet Wesseling, de grote bezieler van Utrecht en Pater Jelsma o.m. het woord voeren. Vooral Pater Wesseling was heel enthou siast, hij zou met de Lang- straatse jeugd iets groots ko men organiseren. Jammer, zeer jammer, heeft Pater Wesseling toen op ver zoek van zijn Overste hier van moeten afzien, zodat van deze jongerenbijeenkomst wel niet v*eel meer zal komen. Vooral voor de initiatiefne mers lijkt ons dit een grote tegenvaller. Intussen is er toch iets dat verheugend is. De katholieke Waalwijkse jongeren hebben in elk geval hun goede wil getoond, eerst door hun op komst in Utrecht ten getale van ruim 120 man, nu weer door dit initiatief. Een ander verheugend symptoon is de samenwerking die hier werd gedemonstreerd tussen de verschillende jeugdbewegin gen. Al was dit dan het eerste begin van een samenwerking, de grondslag is gelegd, men kan verder gaan, men moet verder gaan. Want wil het Katholieke jeugdwerk in on ze gemeente werkelijk succes hebben en vruchten afwer pen, dan is het niet voldoen de, dat de K.J.M.V. zijn spre kers laat komen, dat de Ka- jotters wekelijks hun bijeen komsten hebben, dat de voor trekkers hun stamavonden houden en op kamp gaan. Dan is het niet voldoende dat ieder in zijn eigen kringetje blijft ronddraaien. Neen, dan zul len er grenzen doorbroken dienen te worden en horizon ten verruimd, dan zal men begrippen als stand, maat schappelijk millieu enz. ter zijde moeten schuiven en zich gezamenlijk, jongens en meis jes, voortrekkers, jonge arbei ders, boeren en middenstan ders, moeten bezinnen op de grote waarden van het leven, op de christelijke beginselen, langs de weg en op de manier die in Utrecht is aangewezen. Wij menen dat dit noodza kelijk is, wil de jeugd werke lijk iets bereiken van wat van haar wordt verlangd, wil de jeugd werkelijk dat enthou siasme kunnen losslaan, dat in staat is de wereld te her vormen. En het kan er zijn plaat sen waar regelmatig de jon geren bijeenkomen, waar zij zich bezinnen op de beginsè- len van het christelijk geloof, deze beginselen laten spreken uit al hun daden. En dit zijn geen boetepredikers, geen pi- larenbijters of kwezels, zij mo gen even goed van een samba houden als van klassiek, even goed van een borrel als van een mooi meisje. Wat zij wil len is slechts LEVEN, het le ven met een hoofdletter en vet gedrukt, het leven zoals Christus dat wil, ieder op zijn plaats en op zijn eigen ma nier, als uit zijn daden maar zijn overtuiging spreekt en uit zijn doen en laten het Ge loof. Men behoeft helemaal geen theoloog of geen socioloog of weet ik wat te zijn, om in te zien dat de wereld totaal ver keerd is, dat de jeugd een wereld in haar handen krijgt geduwd, die kapot is en sleets en die hoognodig opgelapt dient te worden. Is ihet dan niet dringend noodzakelijk dat de jongeren zich vast voor die reuze-kar wei gaan bekwamen, is het daarom niet verblijdend, dat er beweging komt in de jeugd, is het dan niet hoopgevend dat we ook in Waalwijk al dergelijke symptonen hebben geconstateerd. Het is beter souvereiniteit te ontvangen dan souverei niteit weg te geven, schreef dezer dagen De Tijd naar aanleiding van de grote ge beurtenissen die staan te geschieden met betrekking tot .de verhouding Neder landIndonesië. Er is de laatste dagen heel wat gepubliceerd over deze a.s. gebeurtenissen; er waren de bepalingen van de over eenkomst Staakt het vuren, de uitvoerige regeringsnota be treffende de resultaten van de preliminaire conferentie te Batavia, er waren de redevoe ringen die verschillende au toriteiten hebben gehouden. Maar uit dit alles moet blij-" ken de goede wil van Neder land, dat veel meer weggeeft dan Indonesië, dat eigenlijk slechts de handen hoeft op te houden om alles te ontvan gen, wat Nederland in 't vol le vertrouwen op de weder partij schenkt. Te veel echter hebben ons de laatste jaren geleerd, dan dat wij dit ver trouwen zonder voorbehoud gerechtvaardigd kunnen noe men. Te vast zijn wij er van overtuigd dat het in Indone sië nog allemaaal geen koek en ei is, dan dat wij durven zeggen dat het nu in één ruk door zal gaan naar de totale oplossing van het probleem. Gelukkig is de laatste tijd ons prestige, in het buitenland zowel als in Indonesië, aan merkelijk gestegen; dit heeft veel zelfbeheersing gekost van onze regering, veel ver trouwen gevraagd in de bedoe lingen van de republikeinse leiders. Ondanks alles hebben wij respect voor onze rege ring, die alle moeilijkheden en beatandsschendingen ten spijt, toch is blijven zoeken naar de uitweg uit de doolhof van problemen. En ook de uiteindelijke be kroning van deze moeiten vraagt meer van Nederland, dat een deel van zijn souve reiniteit gaat wegschenken en een land dat eerst een deel was van het koninkrijk, als gelijkwaardig gaat beschou wen in een Unie, die tot stand zal komen „op basis van vrij willigheid en gelijkwaardig deelgenootschap met gelijke rechten". Intussen moeten we afwach ten wat er op de a.s. Ronde Tafel-conferentie besproken zal worden en wat de resul taten zullen zijn van deze be sprekingen. Het feit van de Ronde Ta fel-conferentie alleen reeds betekent alle winst, maar wij geloven nog steeds niet dat alle moeilijkheden uit de weg zullen zijn geruimd. Veel zal ook afhangen van de vraag, hoe de order „Staakt het vu ren" zal worden uitgevoerd. EEN STUDIEREIS. Vanaf Engeland zijn de drie Amerikaanse generaals, die Europa bezoeken om te spre ken met de militaire leiders van de landen van het Atlan tisch Pact, naar Frankrijk overgestoken. Generaal Bradley zei bij dit bezoek o.m. dat men het wer pen van atoombommen, de zgn. strategische bombarde menten, maar aan Amerika moest overlaten, omdat de Amerikaanse luchtmacht op het ogenblik de enige is die dit sinistere (dat zei hij niet) werkje op zich kan nemen. Dit wilde echter niet zeggen, aldus Generaal Vandenberg, dat de andere landen ook niet eens zouden „mogen" bom barderen. De districtscomité's van het communistisch Algem. Vak verbond vonden in dit bezoek weer een reden, om een sta king te proclameren. De lei der van de Duitse Christen democraten, dr. Adenauer, was het evenmin met dit be zoek eens. „Het is onduldbaar, zei hij, dat Amerikaanse ge neraals een studie-reis naar Europa ondernemen, om te onderzoeken of Europa aan de Elbe dan wel aan de Rijn moet worden verdedigd, zon der dat de mening van 45 mil- lioen Duitsers wordt ge vraagd". Waalwijk. Talaf. 443 Ja, kijk 'ns, Mijnheer Ade nauer, Duitsland heeft nu een maal niets te vertellen en Amerika alles! Daar moeten wij ons ook wel bij neerleg gen en niet alleen wij, maar ook Frankrijk en ook Enge land. DE AGA KHAN BEROOFD. De schatrijke Indische vorst en Moslemleider de Aga Khan die zijn gewicht in diamanten waard is, verliet vorige week met zijn Franse vrouw, die men de Beghum noemt, zijn weelderige villa in de Franse badplaats Le Cannet, voor 'n tocht naar het mondaine Deauville. Nauwelijks was men echter de poort van de villa uit, of de banden van de wagen van de vorst werden aan flarden geschoten en een viertal bandieten ontdeden, toen de wagen stil stond, me vrouw de Beghum van haar juwelen, namen nog een ju welenkistje mee en waren plotseling vier honderd mil- lioen francs rijker. En nog meer overvallen en diefstallen hebben daar plaats gehad. Laat Uw juwelen dus thuis, zo ge naar de Rivièra wilt; Aga Khan krijgt wel weer nieuwe, maar U niet zo gemakkelijk. OEFENING PHOENIX. Vorige week werden er in Overijsel in de nabijheid van de rivier de IJsel uitgebreide manoeuvres gehouden, waar aan zowel de land- als de luchtmacht deelnam. De oefe ningen zijn over het algemeen goed geslaagd. Het leger gaf ondanks het bar slechte weer vaak blijk van een goede geest en de pas gevormde staven hebben alle moeilijk heden kranig het hoofd ge boden. Laat 'm nou maar komen! NOTITIES AMERIKAANSE JOURNALISTEN. Een groot gedeelte van de notities en de artikelen van de bij de K.L.M.-ramp te Bombay om het leven geko men Amerikaanse journalis ten, zijn in goed leesbare staat teruggevonden. Een Nederlander die slechts een vluchtige blik heeft kun nen werpen op deze voor Ne derland zo belangrijke papie ren verklaarde, dat hij van mening was, dat deze artike len niet gunstig zouden uit vallen voor de Republikeinen. Daarom is deze ramp, ook po litiek gezien, een ramp die ons een belangrijk middel uit handen neemt om ons ge schokt prestige te herstellen. OUD-NAZI's STRIJDEN VOOR DE EENHEID VAN DUITSLAND. De communisten in Oost- Duitsland geven nu openlijk toe, dat ook oud-nazi's wor den toegelaten in het Natio naal Front en daar zelfs een leidende positie kunnen in nemen. Het Nat. Front is een vereniging, die in Oost-Duits- land onder communistische leiding is opgericht en die de eenheid van Duitsland na streeft. Op deze wijze trach ten de communisten veld te winnen in W.-Duitsland, waar zij gebruik maken van de an ti-Engelse en anti-Amerikaan se sfeer die er momenteel heerst en die nog versterkt wordt door de felle redevoe ringen van de W.-Duitse po litici. Een kindje van 2% jaar te Hengelo (O.) bemachtigde in een onbewaakt ogenblik een flesje met mierenzuur en dronk de inhoud op. In het ziekenhuis is de kleine over leden. Nauwelijks was Painan bevrijd en de bevolking teruggekeerd, of er kwam al een controleur in „Ne- geri Painan". Het was er rustig. De heer Nichof stond voor een ontzaglijke taak. Het vertrouwen van de bevolking in de Neder landers was door de T.N.I. vol komen geschokt. Die had de men sen verteld, dat de Nederlanders moordenaars waren, die iedereen, die maar iets verkeerd deed, af maakten. Ondertussen namen zij, de T.N.I.-ers, vier vijfde van de rijstoogst in beslag, voor leger- voeding natuurlijk! Door de Ne derlandse militairen was het wan trouwen weer enigszins terugge drongen, waardoor de mensen weer naar hun kampongs terug kwamen, om voor de rijst te zor gen en voor de visserij. Zij wis ten nu dat de Nederlandse solda ten geen moordenaars en rovers waren. Na een scherpe bocht in de slin gerende bergweg ben je op het hoogste punt van die uitloper van de Boekit Bariaan. Voor je strekt zich weer 'n groot terrein uit, sa- wah's liggen te dromen, terwijl de wolken zich spiegelen in 't gladde water. Verderop staan klappertui nen met honderden palmen. Hier en daar zie je een rechte stam, al leen maar een stam, want de kruin, het hoofd, is verdwenen. Daar is de Maleise beer bezig ge weest, die graag in klapperbomen klautert en de bladeren oppeuzelt. Ook zie je velden, bedekt met 'n heel licht, wazig geelgroen. Daar groeit de gambir, waaruit grond stoffen voor de kleurstoffabricage gehaald worden. Het is een rijk gebied, vruchtbaar, vol schone af wisseling. Nu en dan kom je langs de zee, waar je de vissers bezig ziet, hun netten uit te varen. In de verte van de Indische Oceaan slaapt een eilandje op het water. Aan de andere kant breekt de rug van de Boekit hoeken uit de blauw-en-witte lucht. Het is moei lijk voor te stellen, dat in dit land, waar schoonheid alles overheerst, een armoede wordt geleden, die onbeschrijfelijk is. De mensen, vroeger bekend als rijk, waren arm geworden, leeggeplunderd en bestolen door de T.N.I., die hen zo weinig voedsel overliet, dat zij vermagerden en tenslotte op mum mies leken, uitgedroogd, vel over been. Toen kwamen de Nederlanders. Rijst brachten zij zelf mee, zodat de bevolking de verbouwde rijst voor zichzelf kon houden. Er was al spoedig overvloed, want .het land is vruchtbaar. Waar minder veel rijst verbouwd werd, kwam aanvoer uit die gebieden, die een overschot hadden, in ruil voor an dere producten, als vis en copra. Er was in een kampong veel gam bir opgeslagen, in kleine stapel tjes geperst. Onmiddellijk na de bevrijding gingen grote hoeveel heden naar Padang, waar het werd verkocht. In een korte tijd groeide het kapitaal van de bevolking weer. Nergens was het zo goed koop als daar. Mede dank zij het enorme werk van het Rode Kruis, dat daar bergen verzette, kwam de bevolking beter in de kleren te zitten, kreeg medicijnen voor de zieken en nog veel meer. Painan ging weer vee uitvoeren, net zo als voor de oorlog. Het is best vee! Onderweg zie je soms hele kudden sapi's met hun kalveren langs de weg wandelen en grazen. Als de auto voorbij hotst, stuiven ze uit elkaar, want de meeste die ren zijn schuw, ze kennen geen auto's meer. Er wordt wel eens te veel vee naar Padang gedre ven, maar dan merkt de bevolking het zelf wel en doet het een tijdje kalmer aan. Er moet ook wat voor de slacht overblijven! Scholen zijn ook weer geopend, als je daar tenminste van kunt spreken. Veel gebouwen zijn af gebrand of afgebroken, soms met de grond gelijk gemaakt. Maar de mensen zijn leergierig en sturen hun kinderen regelmatig naar de school. Nu gaan er in het ressort Painan weer ongeveer 3000 kinde ren naar schóól. Denk echter niet dat er veel van die instellingen zijn op het ogenblik. Deze 3000 kinderen wordt de kennis van le zen en schrijven en rekenen bijge bracht in twee en twintig school gebouwen. Er is een groot tekort, soms aan leerkrachten, dan weer aan leermiddelen, maar dat komt vanzelf wel weer in orde zegt me neer Niehof. Hij vertrouwt er op, dat deze mensen, wanneer ze weer beetje in normale toestanden ge komen zijn, zelf de richting zullen aangeven, die ze uit willen. De toestand van voor de oorlog komt niet meer terug, mag ook niet te rugkeren, maar er moet iemand zijn die de leiding kan geven, wanneer er moeilijkheden zijn. En die zullen zeker ook komen. Want in dit gebied komt dikwijls com munistische activiteit voor. Dat was voor de oorlog al. Men hoeft zich alleen maar de communisti sche opstand in de omgeving van Fort de Koek te herinneren. Dat was ingeveer in de jaren '27'30, toen Tan Malakka begon. Maar de politieke activiteit is hier toch veel minder dan in de Padangse Bovenlanden en het komt vaak voor dat welwillende republikei nen samenwerken met de Neder landers. oip zo gauw mogelijk tot een gezonde oplossing te komen, die ten goede zal komen aan de bevolking. Weer rijd je door die scherpe bocht, nog even vang je een glimp op van het land dat achter je licht: Vruchtbaar, vol schone af wisseling. Daar werd rust en orde ge bracht en de bevolking werkt weer op de sawah, de visser vaart zijn netten weer uit Donderdagavond vergader de de raad der gemeente Loon op ZandKaatsheuvel onder voorzitterschap van burgemeester Mr. R. van der Heijden. Na opening met de christe lijke groet werden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd en aangevuld nog met een goedkeuring van Ged. Staten van Nrd. Bra bant betreffende de aankoop van het pand Hoofdstr. Mgr. Völkerstraat en de wijziging van de hondenbelastingver ordening. De voorzitter benoemde de heren M. van Nieuwstadt en S. de Cock en W. van Kuijk als commissie om de geloofs brieven van de nieuw gekozen leden van de raad te onder zoeken. Terwijl het onderzoek gaande was, schorste de voor zitter de zitting. J. Vrinten). Dhr. Fr. Groot- swagers kan geen zitting ne men, daar zijn broer G. Groot- swagers zijn benoeming aan vaardde. In plaats van dhr. F. Grootswagers treedt dhr. W. C. Sins van de lijst J. A. F. Mallens. Het verzoek van de heer E. E. G. Verhelst, hoofd der O.L. School te De Moer, om 't aan hem wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd, met ingang van 1 Sept. 1949 verleende eervol ontslag op te schorten tot 1 Jan. 1950, wordt op grond van het ad vies van de Inspecteur van het L.O. in de Inspectie Waal wijk, gaarne ingewilligd. Het verzoek van het bestuur van de R.K. Jongensschool te Kaatsheuvel (Dongense weg) om ingevolge art. 72 van de L.O.-wet 1920 gelden beschik baar te krijgen tot het bou- De heer M. van Nieuwstadt gaf na heropening van de raadsvergadering verslag van het onderzoek, waarbij hij verklaarde dat de geloofsbrie ven in orde waren bevonden, waarom hij adviseerde de nieuw gekozen leden toe te laten. (De volgende leden zul len in de nieuwe raad zitting hebben: J. C. Beerens, P. J. Broeders, S. J. C. de Cock, G. Grootswagers, J. Kemme- ren, W. v. Kuijk, P. v. Laar hoven, J. J. v. d. Lee, J. A. F. Mallens, J. W. v. Noije, C. de Rooij, A. Snaphaan, F. v. Tilburg, W. C. Sins en A. M. wen van een aantal toiletten, wordt, gezien het advies van de L.O. Inspectie en het feit dat momenteel het aantal toi letten beslist onvoldoende is en de aanwezige daarbij nog beschadigd zijn en zodoende niet voldaan wordt aan de te stellen eisen van hygiëne en volksgezondheid, zonder stem ming goedgekeurd. De kosten worden geraamd op 5375. Aankoop huizen en grond aan de Markt Kaatsheuvel. Het voorstel tot aankoop van huizen en grond van de vereniging van de H. Vincen- tius a Paulo te Kaatsheuvel en gelegen aan de Markt al daar, had bijzonder de atten tie van de raad. Het prae-advies gaven we reeds in één van onze vorige nummers. De voorzitter merkt hierbij op, dat met dit voorstel een verkapte principiële beslissing wordt genomen, waarvan de gedachte al lang leefde. De huisvesting van het gemeen tebestuur eist vroeg of laat een oplossing. Er moet uitge zien worden naar een behoor lijk en waardig onderdak. Ge koppeld aan de gedachte van een mooier aanzien van de gemeente en van het Markt plein, is de gelegenheid, hier geboden, acceptabel. Wil men tot uitbreiding en verfraaiing komen, dan moet de gemeen te de beschikking over de no dige gronden krijgen. Bij de aankoop heeft de gedachte voorgezeten daar in de toe komst een nieuw gemeente huis te bouwen met garage voor de brandweer en werk plaats en kantoor voor ge meentewerken. Het zou in de bedoeling lig gen, als later zou worden be sloten om het gemeentehuis op de Markt te bouwen, ach ter het nieuwe gemeentehuis de brandweergarage en 't ge bouw voor gemeentewerken te plaatsen, om dan in het ge bouw waar momenteel ge meentewerken is onderge bracht, een nieuwe dienst, n.l. een sociaal-economische afde ling te huisvesten. De heer v. Nieuwstadt ver klaart, dat, als het de bedoe ling is bij het besluit tot aan koop van de panden aan de Markt vast te koppelen de verplichting om daar 't nieu we raadhuis te bouwen, hij tegen het voorstel zal stem men, waarop de voorzitter op nieuw zegt dat het besluit om en waar een nieuw gemeente huis te bouwen eerst kan ge nomen worden in en door de raad, die deze voorstellen zul len worden gedaan. Mocht deze raad besluiten nooit het gemeentehuis op de Markt te bouwen, dan zou hij niet ad viseren voor aankoop. Een besluit om op de Markt te bouwen wordt echter thans niet gevraagd. De heer v. Nieuwstadt licht zijn verklaring verder toe Beweging is onmisbaar. Bij de beste voedering en een zindelijke luisvrije behui zing kan het toch nog gebeu ren dat kuikens slecht op schieten of merkbaar achter blijven. Men gaat dan naar de oorzaak zoeken, maar vergeet daarbij zo licht, dat jonge die ren voldoende ruimte moeten hebben om zich flink en vrij te kunnen bewegen. De erva ring leert, dat lichamelijke be weging op de ontwikkeling van de jonge dieren een zeer gunstige invloed heeft. Dit be rust daarop, dat door oefening de voornaamste organen zich sterker ontwikkelen. De spie ren bestaan uit vezels en kun nen des te meer presteren hoe meer vezels zij bijzitten. Bij de opgroei nemen de spieren in omvang toe, met andere woorden, het aantal vezels vermeerdert sterk. De nieuw vorming van deze vezels' neemt juist toe hoe meer de spier gebruikt wordt met in achtneming van de vereiste momenten van rust. Hoe meer frisse lucht op genomen kan worden, vooral wanneer te gelijker tijd de directe zonnestralen de die ren bereiken kunnen, des te gunstiger zullen de eind-re sultaten zijn bij onze pluim- veefok. Daarentegen zijn de nadelen van gebrek aan lucht, van onreine atmosfeer legio en oefent dit speciaal op de longen een vernietigende in vloed uit ;er vox-men zich be paalde vergiftige stoffen, die het groeien beletten en ten slotte tot ondergang van het individu leiden. Zet de ramen maar ver open Laat zon en lucht naar binnen treen Geef de kuikens flinke ruimte Ze worden sterk en vlug ter been. Kippenvriend. (Nadr. verboden). door te zeggen, dat hij niet de Markt, doch de Hoofdstraat van Schoolstx-aat tot Station straat het Centrum der ge meente noemt, waar het ge meentehuis behoort te staan; de omgeving van de Markt leent zich z.i. allerminst voor het bouwen van een gemeen tehuis door zijn dorpse om lijsting; verder zou het bou wen aldaar een funeste in vloed hebben op de winkel stand, die in hoofdzaak in de Hoofdstraat gevestigd is. Hij acht de beste plaats waar het nu staat, of waar eens het oude gemeentehuis stond. De voorzitter bindt aan de koop van de panden aan de Markt niet de verplichting, doch alleen maar de bedoe ling het nieuwe gemeentehuis te bouwen; hij gelooft niet dat de winkelstand er schade door zou lijden, want de mensen komen niet winkelen omdat het raadhuis daar staat, doch omdat de zaken bieden wat zij wensen. Voor eventuele gebeurtenissen die de massa bijeen brengt, zoals algemene feestelijkheden, is een plein nodig. Staat het gemeentehuis op zo'n punt, dan is daar ruimte om de mensen op te vangen. De beslissing in deze blijft echter aan de raad in de toekomst. De heer Verhoeven vraagt of er voldoende ruimte achter de aan te kopen percelen ligt, om daar te vestigen wat in de bedoeling ligt. De voorzitter zegt dat nog meer ruimte nodig is en dat de grond hiervoor zal worden aangekocht als dit voor een geschikte prijs doenlijk is. De heer v. d. Heuvel noemt de prijs voor de gi-ond 6700.- zeer billijk en mag ook de prijs voor de beide panden niet duur noemen, doch hij vraagt of er wel rekening ge houden is met de mogelijk heid dat de gemeente zich eens abnormaal zou uitbrei den. Hij wijst dan op het uit zonderlijk succes dat „De Schoen" 1949 geworden is. Hij zou niet gaarne zien dat nu plannen gemaakt werden, die later bleken veel te klein te zijn. Hij wijst er verder op dat de bedoeling, het gemeen tehuis in het centrum te plaat sen, wel eens kan falen, zo als bijvoorbeeld in Gilze, doch hij wil gaarne het voorstel steunen daar de panden niet te duur zijn en de opbrefigst van de kermisverpachtingen nog voor een groot deel de kosten compenseert. De voorzitter merkt nog op dat de huur der beide wonin-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1