Afscheid in Sprang-Capelle Gemeenteraad DRUNEN GASVOORZIENING FEUILLETON HET RIJDEND MYSTERIE PIET KLERKX 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 8 AUGUSTUS 1949 2 A. VERHEYDEN, die 32 jaar lang raadslid was, ontving de eerste zil veren ere-penning van de gemeente voor zijn buitengewone verdiensten. Voor REPARATIE aan Uw MEUBELEN en STOFFERING besluit in principe tot WAALWIJK snel goed goedkoop £§5 gehaald en thuis zonder kosten. gen nog 132.- meer bedraagt dan de rente van het kapitaal voor aankoop benodigd, zodat zelfs een gedeelte van de on derhoudskosten hieruit kan worden gedekt. Nogmaals on derschrijft hij de bedoelingen van B. en W.: de panden te kopen, waarbij de gedachte voorzit later een nieuw ge meentehuis te bouwen, waar van de beslissing echter ge heel aan de raad blijft. Zon der hoofdei, stemming wordt dan het voorstel aangenomen. Als toegevoegd voorstel vraagt de voorzitter goedkeu ring tot het sluiten van een kasgeldlening van 300.000. tot financiering van de wo ningbouw 1949, daar het Rijk thans geen bouwvoorschotten meer verleent zoals vroeger, doch de gemeenten genood zaakt worden het geld zelf op de vrije markt te verkrijgen. Waar dit momenteel niet zo heel gemakkelijk is, vragen B. en W. machtiging om hier van gebruik te maken waar de mogelijkheid volgens hun ne mening aanwezig is. Het voorstel om vergoeding te verlenen bij vrijwillige be schikbaarstelling van woon ruimte, werd volgens een aan de raadsleden toegezonden regeling aangenomen. Bij de rondvraag dringt de heer v. Laarhoven aan op uitvoering van de riolerings werken in de Tramlaan, daar de toestand voor de bewoners van de nieuwe huizen onhoud baar is. De voorzitter deelt mede, dat de goedkeuring van deze werken uitblijft, omdat Ged. Staten de bedoeling hebben dergelijke werken in werk verschaffing te doen uitvoeren bij eventuele werkloosheid, die wel voorspeld, doch, god dank, tot heden niet gekomen is. Moeten we daarop wach ten, dan kon het wel eens lang zijn. Hij verzekert dat de gemeente alles zal doen wat mogelijk is om de urgentie van de uitvoering van deze werken te bewijzen en hoopt spoedig de toestemming hier voor te verkrijgen. De heer v. Kuijk vraagt om een paar lichtpunten, o.m. op de draai bij Lichtvoet en eni ge andere plaatsen. De voorzitter laat hierin gaarne voorzien, doch alleen als er een electrische leiding aanwezig is, daar anders de kosten te hoog worden. Opnieuw klaagt de heer v. Kuijk over de weg Kruisstr.- Loonse Dijk, waar door de po litie nog gedreigd wordt met verbaal voor op de fietspad rijden, ofschoon de keiweg on bereid baar is. De voorzitter zegt dat het rijwielpad daar opgeheven is, dus gebruik mag gemaakt worden van dit weggedeelte. Hij zal nogmaals op dit be sluit wijzen. Op de draai van Berkdijkse straat naar het Zuiden staat volgens hetzelfde raadslid 'n hoge haag, die het uitzicht op deze draai geheel belemmert. De voorzitter zal dit laten bezien en trachten er verbe tering te doen aanbrengen. Met de christelijke groet werd de vergadering gesloten. ,i De vergadering die de raad van Sprang-Capelle Vrijdagavond hield, stond in het teken van het afscheid, dat vijf leden van de raad moesten nemen. Door de burgemeester en de scheidende leden wer den waarderende woorden vol dank gesproken en om zijn buitengewone verdiensten voor de gemeen te ontving de heer A. Verheijden de eerste zilve ren ere-penning van de gemeente. De instelling van deze penning, was het laatste besluit dat de leden door „ja te knikken" namen. EEN WATERLEIDINGS- KWESTIE. Nadat de vergadering was geopend en de notulen zon der aanmerkingen waren vast gesteld, deed de voorzitter me dedeling van een ingekomen stuk van de heer K. Spran- gers die ontheffing verzocht van hondenbelasting. Con form het prae-advies van B. en W. werd hierop door de raad beschikt. (De lezers zul len meermalen in dit verslag bemerken, dat Uw verslagge ver niet op de hoogte is van de inhoud der voorstellen, daar hij de prae-adviezen niet tot zijn beschikking had en daar ook niet uit de vergade ring bleek waar enkele voor stellen op neer kwamen). Van het hoofdstembureau was een mededeling ontvan gen dat de heer- van Caem zijn zetel beschikbaar stelde voor de heer Genuït. G. S. hadden doen weten dat zij hun goedkeuring op de be sluiten tot verkoop van grond aan de Zuivelfabriek en de Gereformeerde gemeente twee maanden moesten uitstellen. Nadat de voorzitter had medegedeeld dat G. S. 't be sluit tot het beschikbaar stel len van 1000.voor de tuin van de ambtswoning van de burgemeester hadden goedge keurd, las hij een ingekomen stuk voor van de bewoners van het Wolfsnest, wier wo ningen niet aangesloten zijn op het waterleidingsnet. Het was onverantwoordelijk dat men met 6 woningen en 26 kinderen van water verstoken moest blijven. Dat moest men nu met kannen enz. gaan ha len bij kennissen op de Hoge- vaart. Ook de doktoren spra ken hun afkeuring hierover uit, te meer daar het beschik bare water uit de welput niet geschikt was. Ook de brand verzekeringen enz. zagen hier in een aanleiding enige om zichtigheid in acht te nemen bij het afsluiten van verzeke ringen. De adressanten ver zochten de raad maatregelen te doen nemen tot aansluiting. B. en W. hadden informa ties ingewonnen bij de water leidingsmaatschappij waar hen was medegedeeld dat de kos ten van deze aansluiting 2078.— zouden bedragen. B. en W. stelden voor ook de andere objecten (verschil lende raadsleden wezen op wijken waar men ook van wa ter verstoken was) eerst eens te kijken en dan tot al of niet aansluiting te besluiten. Met de suggestie van de heer Ros, om vanaf het Sta tion Vrijhoeve een leiding te leggen, welke afstand niet zo groot was als vanaf de Hoge- vaart, werd hiertoe besloten. De kosten voor het gewoon lager onderwijs werden con form het voorstel van B. en W. vastgesteld. Van de heer v. d. Hoeven zou ten Oosten van de Katte- steeg een stuk grond gekocht worden, zodat de bocht in deze steeg minder scherp ge maakt zou kunnen worden. De geloofsbrieven van de nieuw-benoerqde raadsleden werden onderzocht en in orde bevonden. De kindertoelage-verorde ning werd eveneens conform het prae-advies van B. en W. vastgesteld, evenals een be grotingswijziging die nodig was geworden door de bouw van de 7 woningen, die in de Molensteeg, de Hogevaart en de Heistraat zouden gebouwd worden en waarvan de aan besteding over 14 dagen zou plaats hebben. De punten 8 en 9 werden conform het prae-advies aan genomen. Bij de mededelingen kwam de voorzitter terug op de vraag die de heer Spuij broek in de vorige vergadering ge steld had met betrekking tot de afvoer van het regenwater in Sprang in de buurt van de fa. Paulides. Volgens de ge meente-opzichter was de enig afdoende oplossing hier een stenen gootje, dat liefst 600.- zou kosten. B. en.W. vonden dit nog al duur en daar de andere raadsleden ook al met andere voorbeelden van moei lijke afwatering kwamen, be sloot men dit object nog eens nader te bezien en dan even tueel bij de begroting een post hiervoor uit te trekken. AFSCHEIDSREDE BURGEMEESTER. Met de afwerking van dit laatste agenda-punt was te vens het einde gekomen aan de arbeid van de raadsleden gedurende deze zittings-perio- de. Het was de burgemeester een behoefte alle leden dank te zeggen voor de bijzondere prettige wijze van samenwer king, die van groot belang was geweest voor de gemeen te. Een gemeente waar de raads-agenda vlot en zonder gezwam in de ruimte in een kort tijdsbestek werd afge werkt, behoort zeker niet tot die plaatsen, waar de gemeen tezaken slecht behandeld wor den. Met opzet wees spr. hierop omdat hij wist dat men met de leden wel eens als „ja knikkers" betitelde. Dan gaf de burgemeester een kort resumee van alle voorstellen waarop de leden ja geknikt hadden: de bouw van woningen, de restauratie van het verenigingsgebouw, aanschaffen van een auto brandspuit, het verbeteren van wegen, het aankopen van grond, het vernieuwen van de brug bij Capelle, het graven van brahdputten in Sprang, het verbeteren van de salaris positie van het gemeente-per soneel, het verlenen van sub sidies, het herstellen van de havenbeschoeiïng te Sprang- Capelle, het aanleggen van 'n electr. verlichting in Sprang, het aansluiten bij de school- artsendienst en zo zou hij voort kunnen gaan. De leden waren op al deze voorstellen dus „ja-knikkers" geweest, maar dit kon hun slechts tot eer strekken. En wie deze be sluiten verkeerd vond, moest ze dan maar in een volgende zittingsperiode trachten onge daan te maken. Hij dankte vervolgens de beide wethouders voor de goe de samenwerking. Dan nam hij afscheid van de heren Braspenning, van Caem, de Rooij en Spuij broek en dank te hen voor alles wat zij in 't belang van de gemeente had den gedaan; hij wenste hen het beste toe en zou zelfs wil len zeggen "tot weerziens in een volgende periode". Dan richtte hij het woord tot de heer Verheijden; hij zou objectief zijn in zijn afscheids woord. „In de eerste periode toen ik als voorzitter fungeerde, hebben we menigmaal de degens gekruist. Gij noemdet Uzelf de oude liberale kamp vechter en de meningen bot sten wel eens". Toch heeft spr. ondanks al les, steeds de wijze bewon derd waarop de heer Verheij den zaken van personen wist te onderscheiden. „Gij zeidet nooit iets om de persoon te kwetsen. In de particuliere omgang waart U jegens mij altijd correct en vriendelijk en vooral na de bevrijding meen ik, dat de banden van vriendschap zijn ontstaan". Hij dankte hem hiervoor zeer en hoopte dat het hem in alle opzichten goed mocht gaan. Namens de gemeente zegde hij hem dank voor alles wat hij voor de gemeente deed. Sinds 1911 was hij met onder breking van een zittings periode lid van de raad ge weest. HET LAATSTE VOORSTEL Thans kwam de voorzitter met een laatste voorstel, waar op hij hoopte dat de leden ook nog eenmaal „Ja" zouden knikken. B. en W. stelden voor om een zilveren ere-penning der gemeente Sprang-Capelle in te stellen en deze beschik baar te stellen voor personen, die zich voor de gemeente buitengewoon verdienstelijk hadden gemaakt. Hij verzocht de raad hiervoor een crediet toe te staan van 150.En indien zij hiermede accoord gingen, stelden B. en W. voor de eerste ere-penning uit te reiken aan de heer A. M. Ver heijden. Een applaus bewees de in stemming van de leden met beide voorstellen, en de voor zitter had het voorrecht deze ere-penning toe te kennen dezelfde omstandigheden als toen, toen men voor 't staats- en gemeentebankroet stond en hij haalde enkele voor beelden aan uit de oorlogs toestand van toen. In die tijd echter had het aanwezige zil vergeld nog waarde. Er was niets nieuws onder de zon. „De nieuwe gemeenteraden komen voor zware problemen te staan"; hiermede eindigde dhr. Verheijden zijn speech. De heren van Caem, de Rooy en Spuijbroek spraken nog woorden van afscheid, waarna deze laatste vergade ring van de huidige gemeen teraad werd besloten. Reeds geruime tijd is in Drunen de behoefte aan gas sterk gevoeld en ook het gemeentebestuur ziet het belang voor een gasvoorziening in. Daarom heeft men in de vergadering van j.l. Vrijdag naar de mening van de raad gevraagd, die eenparig in principe zich hiervoor uitsprak. VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN EEN OORSPRONKELIJKE AVONTURENROMAN door d'ARGENTY. 34) „Yes, ik inlichtingen die in gelicht moeten worden. Niet alleen master Ravebek. Ook anderen, excellentie Yi-ku!" De ingenieur verwaardigde de Chinees geen enkele blik meer, stapte naar de deur en verliet de kamer, onmiddel lijk gevolgd door de vertegen woordiger van de WEB. „Hoe nu, hoe zit dat?" vroeg Ravebek op de trap. „Wat zei die secretaresse?" „Wat doet er dat toe?" gaf de ingenieur terug, „laat ze maar denken dat ik 't weet". „U spreekt Chinees?" „Helemaal niet". „Maar u zei toch „Ik zeg zoveel!" „En dat ji-joe, of hi-joe, wat zei u tegen hem?" „Yi-ku, zo noemt z'n secre taresse hem. Dat heb ik ont houden uit de bus. Wat het precies betekent weet ik ook niet". Ze traden de ontbijtzaal binnen, waar de tafels gedekt stonden ondanks het vroege uur. Voor het raam zaten 2 mensen die plotseling hun ge sprek afbraken en verstoord in hun richting keken met de duidelijke wens op 't gelaat om alléén te blijven. Doch de beide mannen stoorden zich niet aan het paartje. „Goedemorgen, saam" grom de Ossewaarde terwijl hij toe- stapte op hun tafeltje. „Goed geslapen, allebei?" „Ja, heel goed, dank u", antwoordde Liang-sjin een beetje bits. „Slecht, vreselijk slecht!" ver klaarde jonkheer A. G. L. M. F. van Natteluur tot Droogen- broeck. „Ik heb de hele nacht liggen luisteren naar de re gendruppels en hoorde 't als maar spoken. Het leek wel of er geen mens naar bed was en iedereen door de gangen rond- rommelde. Ik kon geen oog dicht doen". „Ja, d'r was veel lawaai vannacht", gaf de ingenieur toe. „U helst het zeker ook ge hoord, juffrouw Liang-sjin?" Er blonk iets van verwon dering in haar blinkende ogen. „Lawaai? Nee, ik heb niets gehoord. Ik heb geslapen". Ze nam een broodje uit de schaal en begon dat kalm te besmeren. XVIII. FLIPJE VINDT EEN SPOOR Wanhopig gebaarde de ge tergde hotelier met bei z'n ar men. Het „Non, non, non!" klonk als het snelvuur uit even zovele kanonnen. Zijn ogen straalden een afschrik wekkende angst uit voor ver dere vragen, 't lange lichaam wrong zich in duizend boch ten achter de tapkast en meer nog dan het herhaalde „nee" van zijn lippen spraken deze wanhopige gebaren tot de vragensteller tegenover hem. GROTESTRAAT 222 TEL. 67 TEL. 468 aan de heer Verheijden, waar in deze een erkenning mocht zien van zijr\ verdiensten ge durende de twee en dertig jaren van zijn raadslidmaat schap. DANKWOORD VAN DE HEER VERHEIJDEN. De heer Verheijden dankte de voorzitter voor de zeer waarderende woorden. Hoe wel er van verschillende zij den op werd aangedrongen, moest hij toch het vaste be sluit nemen zich als raadslid terug te trekken. „Ik weet dat ik mijn plich ten tegenover mijn geboorte plaats, alsook tegenover de verenigde gemeente vervuld heb" zei hij, Er mochten al eens harde woorden gevallen zijn, hij wist altijd de spons te gebruiken en steeds had hij met alle burgemeesters aangenaam satnengewerkt. Een aangename herinnering voor hem was het feit dat in de eerste oorlogsjaren van '14 Baron v. Voorst tot Voorst, de Commissaris van de Koningin, hem verzocht zich beschikbaar te stellen als burgemeester van Capelle, voor welke eer hij toen bedankte. Maar later heeft hij er wel eens spijt van gehad. Hij dankt het personeel van de gemeente, de raadsleden en de kiezers en tenslotte overhandigde hij de voorzitter een oud notulen-boek van de gemeente Capelle uit de jaren 1771_1738 dat steeds in het bezit van zijn familie was ge weest. Nu leefde men onder De raad der gemeente Dru nen kwam Vrijdag in open bare vergadering bijeen on der voorzitterschap van bur gemeester Snels, in de cantine de N.V. Van Drunen, schoen fabriek. Secretaris P. Elshout. Afwezig was het lid Ver meer. De notulen werden goedge keurd. De ingekomen stukken, in houdende diverse goedkeurin gen van Ged. Staten, werden alle ter kennisgeving aange nomen. Het verslag van de in het 2e kwartaal 1949 gehouden controle der kas van de ge meente-ontvanger, diverse kassen ter secretarie, het wo ningbedrijf en van de in het eerste en tweede kwartaal '49 gehouden controle der verma kelijkheidsbelastingen, ver meldde dat alles accoord was bevonden. Een speciale commissie van de raad, n.l. de heren v. d. Wiel, v. Wezel en Wagenmakers gingen hierna over tot 't on derzoek der geloofsbrieven van de nieuw-benoemde raadsleden. Namens deze com missie bracht de heer v. We zel verslag uit en deelde me de dat er tegen de toelating van de nieuwe leden geen enkel bezwaar bestond. Punt 3 van de agenda was het voorstel van B. en W. tot wijziging der Legesverorde ning. Art. 1. sub 3 wordt gewij zigd als volgt: De rechten moeten bij voor uitbetaling worden voldaan. Vindt berekening van het ver schuldigde recht per man-uur plaats, dan wordt door be trokkene een waarborgsom gestort ten bedrage van 10.-, terwijl na het bekend worden van het werkelijk verschul digde bedrag verrekening plaats vindt. De raad keurde deze wijzi ging goed. Punt 4 van de agenda hield in het voorstel van B. en W. tot het overnemen door de gemeente van de wederop- bouw-werkzaamheden en de uitvoering van deze werk zaamheden over te dragen Antonio Gerardus Leopold Marinus Flipje gaf het op. Ten eerste bleek z'n Frans van niet al te hoge kwaliteit, hetgeen tot droeve misverstanden aan leiding moest geven; ten twee de beweerde de hotelhouder bij hoog en bij laag dat er in Aywaille geen kidnappers en •moordenaars vrij rondliepen; ten derde aanvaardde hij geen verantwoording voor even tueel zoekgeraakte gasten of goederen en ten vierde ver tikte de man het eenvoudig om Jan-en-alleman het zelfde te vertellen wat hij nu al vier keer verteld had. Een tikje van zijn stuk ge bracht strompelde de jonk heer terug de trap op om overleg te plegen met zijn meester. Doch Hsieh-Fu toef de niet meer op zijn kamer en de schoenpoetser, die voor een deur daarnaast zijn laag-bij- de-grondse ambacht zat te verrichten, wist evenmin als de tolk te zeggen waar de Chinees gebleven was. Verdiept in de zorgvolste gedachten over het lot van zijn verloofde, verdwaalde de stu dent in de doolhof van hotel gangen, hield in, bedacht zich welke weg hem beter toe scheen, hier dan opeens het hoofd op omdat hij zo'n dui delijk klopsignaal hoorde: drie tikjes, vier tikjes, vijf tikjes.... Niet veraf. Met het voorgevoel van een geheimzinnige ontdekking schoof hij onhoorbaar verder naar de zijgang, waagde even zijn hoofd om de hoek, trok dan terug met een uitdruk king van verbazing op zijn ge laat. het gebouw. Wie bezocht zij op dit vroege uur? Waarom dat vreemde signaal? Zou zij dan toch Het gepiep van de schar nieren, de klik van het slot en de gedempte stemmen vertel den hem, dat de gang verlaten en veilig voor hem lag. Hij draaide de hoek om, sloop tot voor de deur met het niets zeggende nummer 9. Hoog stens wist de hotelier wie er woonde, maar de man vertik te het om nog één woord te spreken. Er zat dus niets an ders op dan het zelf uit te zoeken. Flipje knielde neer voor het sleutelgat en prees reisleider Ravebek, die een armzalig dorpshotelletje uitgezocht had voor hun nachtverblijf in plaats van een eersteklas „pa lace" met dubbele deuren en Lipssloten. Nu kon hij ten minste een blik slaan in de ruimte achter de veel-geluid- doorlatende panelen. Nu kon zijn mond openzakken van verbazing. Wat hij zag in de smalle streep van zijn gezichtsveld recht tegenover de deur was een rode ondefinieerbare ge stalte met een goudkleurig masker op de plaats van zijn gelaat en een vormloze hoed op het hoofd, die gebaarde en sprak tegen een persoon, die aan de andere kant van de deur net naast het sleutelgat past gevat moest hebben. Liang-sjin, hierAlle kamers van het gezelschap waren aan de andere kant van Het flitste de tolk alles te gelijk door het hoofd: de ver halen van Lola en Liang- aan Bouw-, Woning- en Wel standstoezicht. Het prae-advies vermeldde hierover het volgende: Het is de bedoeling de Streekbureaux voor de We deropbouw op te heffen. In verband hiermede zullen de wederopbouwwerkzaamheden door het Rijk worden overge dragen aan de gemeenten. Deze overgang heeft plaats per 1 Augustus 1949. De aan de gemeenten gedelegeerde bevoegdheid betreft bouw werken tot een bedrag van 150.000.—. Een der taken, voor de ge meente uit de overdracht voortvloeiende, is de voorbe reiding van de financiële af wikkeling der particuliere herbouw- en herstelgevallen en het uitoefenen van toezicht op de uitvoering daarvan. Voor de gemeenten zijn de ze werkzaamheden gans nieuw en uiteraard beschikken deze niet over terzake deskundig personeel. In verband hier mede is van de zijde van het Departement van Wederop bouw en ook van de provin cie met de gemeentebesturen overleg gepleegd, met als doel de wederopbouwwerkzaam heden, in opdracht van de ge meentebesturen, volledig door Bouw-, Woning- en Welstands toezicht te doen uitvoeren. Zonder verdere besprekin gen werd dit voorstel z.h.st. goedgekeurd. Aan de orde was verder 't voorstel van B. en W. tot toe kenning van een bedrag van ƒ540.te verdelen over de jaren 1949/'50 aan de Stich ting Klokkenberg, als bijdra ge in de bouwkosten van een nieuw te bouwen sanatorium. De voorzitter noemde nog eens de grote voordelen van een eigen sanatorium in Bra bant, waarvan, aldus spreker, het nut tweeërlei is; ten le komt er een grotere verple- gingsmogelijkheid van de pa tiënten en ten 2e worden de patiënten dichter bij huis ver pleegd, wat tenslotte veel ge zelliger is. De raad zag het grote nut van een sanatorium ook in en besliste gunstig over 't voor stel. De heer Verhulst vroeg of het patiënten-overschot van „Herw. Levenskracht" (Bilt- hoven) kon worden overge bracht op „Klokkenberg" voor zover het patiënten uit Bra bant betrof. De voorz. antwoordde be vestigend. Op voorstel van B. en W. ingevolge het rondschrijven sjin, de waarschuwingen van Hsieh-Fu en de vragen van de ingenieur uit Den Bosch, de geruchten over die chauf feur en het gedoe met dat geld aan de grens. En nu stond hij recht te genover het Gouden Mas ker „Ge hebt dus uw doel be reikt?" klonk het van achter het verguldsel. „Ge kunt de grote meester meedelen, wan neer en waar de kust veilig zal zijn?" Een welluidende stem was het, met een ietwat vreemd accent. De tolk kon zich niet herinneren dit geluid ooit eerder te hebben gehoord en toch, toch deed het hem den ken aan een manier van spre ken die hem bekend voor kwam. Wie sprak er ook weer zo beschaafd en toch met zo'n vreemde buitenlandse tong val? Waar had hij zulke klan ken ook eerder vernomen? „Die dwarskijkster is opge ruimd", antwoordde zacht een meisjesstem. „In-Yin heeft haar voor zijn rekening geno men. Die Hsieh-Fu is een le depop in mijn handen, ik kan hem buigen en breken wan neer ik zelf wil. Ravebek heeft niets te vertellen, hij krijgt z'n orders en handelt er letterlijk naar. Voor hem behoeven we niet bang te zijn." Het was onmiskenbaar de stem van Liang-sjin. Hij had zich dus niet vergist, maar tegen wie sprak zij? Welke bandiet had haar de opdracht gegeven om Lola uit de weg te ruimen? (Wordt vervolgd). van de Minister van Binnen landse Zaken inzake het toe kennen van een gratificatie aan 't gemeente-personeel tot een bedrag van 50.be sliste de raad gunstig. Het voorstel tot het bestem men tot openbare weg van 't nieuw aangelegde gedeelte van de wandelpad, ging ook vlot onder de hamer door. De heer Verhulst merkte op dat de wandelpad door fietsers en andere voertuigen herhaal delijk onveilig wordt gemaakt en vroeg een nauwkeuriger politie-toezicht. De voorz. zeide hierover met de politie van gedachten te wisselen. INGRIJPENDE BEGROTINGSWIJZIGING. Het voorstel tot wijziging der gemeente-begroting ging ook vlot onder de hamer door. De wijzigingen waren inge volge het prae-advies tot stand gekomen door: 1. Voor de bestrating en riolering van de Burg. v. d. Heijdenstraat en de Schans- wijk is een goedgekeurd cre diet beschikbaar van 22500. Bij de gehouden aanbesteding is gebleken, dat de laagste in schrijver is de N.V. Vissers' Wegenbouw en Aannemings bedrijf te Drunen voor 24970. Na enkele door de technisch adviseur voorgestelde bezui nigingen waarmede wij ac coord kunnen gaan, is de N.V. Vissers bereid het werk uit te voeren voor 22575.-. De kos ten van honorarium technisch adviseur en kosten toezicht uitvoering werk, worden be groot op circa 1000.zodat voor dit object een totaalbe drag nodig blijkt van ƒ23575. 2. Voor het bouwen van een kleedlokaal op het sport terrein achter de Burg. v. d. Heijdenstraat zijn inmiddels bestek en voorwaarden Jge- reedgekomen. De firma Van Delft, timmerman alhier, heeft aangeboden in samenwerking met enige vakkundige leden van „D.V.C." het bouwwerk op zo voordelig mogelijke wij ze te willen uitvoeren. 3. De bestaande verharding met kolensintels van het ter rein, vanaf de Grotestraat tot aan de ingang van de Vak school, blijkt ondeugdelijk en zeer onvoldoende. Ook het rioleringssysteem voldoet niet meer aan de te stellen eisen van hygiëne en gezondheid. Een verbetering van het terrein vanaf de Grotestraat tot aan de ingang van de vak school en de daargelegen rio lering, is urgent te noemen. De voorgenomen bestrating met betontegels, het plaatsen van een septictank in plaats van de bestaande beerput, het maken van een afvoer van deze tank naar een nieuw te maken stapelput buiten de betegeling, een en ander met gebruikmaking van oude af komende materialen, wordt door architect Kleinloog be groot op 1468.30. Uit de ge houden aanbesteding op 1 Ju li j.l. blijkt, dat er 5 inschrij vingen waren, waarvan de laagste inschrijver is de heer G. Merkx, aannemer alhier, voor een bedrag van 1227.-. 4. Het R.K. Kerkbestuur te Drunen heeft ook dit jaar haar terrein, gelegen hoek Stations straat/Grotestraat, welwillend ter beschikking gesteld van de gemeente voor het houden van de kermis. Het is billijk en redelijk dat hiervoor een vergoeding wordt toegekend. B. en W. zijn van oordeel dat, evenals vorig jaar, een ver goeding van 400.ruim vol doende is. 5. Door onteigening ver kreeg de gemeente in Maart '46 de beschikking over grond, waarop zijn gebouwd de nood woningen plaatselijk gemerkt Schoolstraat 22 en 24, resp. bewoond door de familie L. Brok en H. H. Kuijs. De twee eigenaren van de daarachter liggende grond (Klomp en v. Oirschot) hebben uiteraard recht van uitpad. Aanvankelijk bestond het plan bedoeld uitpad op een naastliggend perceel te doen aanbrengen. Hieraan kon echter geen uitvoering wor den gegeven. De eigenaar Klomp heeft thans geëist op korte termijn te zorgen dat de rechtmatige uitweg wordt aan gebracht. De enige mogelijk heid tot het verlenen van uit pad is gelegen tussen de nood woningen Schoolstraat 22 en 24. Hiertoe is het noodzake lijk dat de in het midden ach ter deze woningen gebouwde schuurtjes worden verplaatst. B. en W. hebben prijsopgaaf gevraagd, waarbij gebleken is dat de hiermee gepaard gaan de kosten rond 650.be dragen. 6. Zoals bekend, is de weg over de „Hoge Schijf" vorig jaar geploegd, opnieuw onder profiel gewalst en voorzien van een eerste oppervlakte behandeling. Onze technisch adviseur, C. H. Kleinloog, heeft medegedeeld dat het nu noodzakelijk is een tweede oppervlakte-behandeling toe te passen, waarna deze weg voor enkele jaren geconser veerd is. De kosten dezer be handeling bedragen 0.38 per

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2