wie mm mm,. ifi' 11 |L Wijde Wereld I Waalwijkse en Langstraatse Courant „St. Ambrosius £e»i fyo.&d 7- Loon op Zand UIT DE -\ v.j Behangselpapier 1784 194 9 De Brabantse „Biesbosch" De Burcht van Heusden. W. van der Heijden Zonen Waalwijk. Tel. 443 DE ECHO VM HET ZUIDEN Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. MAANDAG 15 AUG. 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. OPGERICHT 1878. 72e JAARGANG No. 66 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". ff „lijk, zullen vaststellen en „gebieden, terstond zullen „naarkomen Art. 7. „In het Gilde zal niets mo- „gen worden ondernoomen, „dat strekken zoude tot na- „deel van de Hooge Overheid, „van den Heer deeser Heer lijkheid, ofte van de gemeen de, nog eenig verschil over „den godsdienst gemaakte, „zullen de Hoofdman en Dee- „kenen gehouden zijn, zoda nige overtreedingen bekent „te maken, op verbeurte van „6 stuijvers ten behoeve van „dit Gilde". Art. 11. „Indien een gildebroeder „mogt geconvinceerd worden „van Dieverije of eenig ander „schelmstuk, zal de regeeren- „de Overdeeken den Naam „van denzelve uitschrappen „en derzelve zal buiten het „gilde gehouden worden". Over het toetreden van nieuwe gildebroeders werd gestemd door middel van wit te en bruine bonen het z.g. „balloteren". Een nieuw lid moest de som van „ses gul dens betalen". Eveneens werd betaald als een gildebroeder in het huwelijk trad en als hij als lid bedankte. Bij overlij den van een lid of diens echt genote werd hij of zij door de gildebroeders ten grave ge dragen. De teerdag van 't gilde werd gehouden op St. Ambrosius- dag, 7 December, waarbij het 'verslag van het afgelopen jaar werd bekend gemaakt en de nodige besprekingen gevoerd. Als de kas het toeliet werd 3 of 2 dagen geteerd. Op de teerdag brachten de gilde broeders hun vrouwen of ver loofden mee. Zo zegt: Art. 18: „Getrouwde gildebroeders „met derzelve vrouwen mo- „gen komen en het zal den „ongehuwden geoorloft zijn, „iemand van hun geslacht oft „kennissen meede te brengen; „En in geval een ongehuwde „alleen en zonder iemand „meede te brengen verschijnd, „zal hij ieder dag een stoop „bier minder betalen als de „getrouwde gildebroeders". Enige huishoudelijke artike len zijn nog: art. 23, dat zegt, dat in de gildekamer geen ta bak mag worden gerookt, noch met de kaarten zal worden gespeeld, op verbeurte van 6 stuijvers. Art. 24 handelt over het breken van glazen of kan nen van de waard. Ieder die iets breekt moet dit uit zijn eigen zak betalen; Art. 25 is merkwaardig en zegt: „Al wie twist maakt, of „een ander hiet liegen, zal „verbeuren 10 stuijvers, en „die iemand slaat, drie gul- „dens en ins gelijks die we- „derom slaat; die met eenige „Instrumenten kwetst, ses „guldens alles ten voordeelen „van het gilde". Als de Hoofdman en De kens het goed vinden, wordt Bij Haar bezoek aan de pro vincie Noord-Brabant op 8 en 9 September a.s., zal H. M. Koningin Juliana met Prins Bernhard o.m. een bezoek brengen aan de Biesbosch, waarbij vermoedelijk de af sluiting voor stormvloedstan den, waardoor van een groot deel van de Brabantse Bies bosch een polderlandschap zal worden gemaakt, zal worden besproken. Zuid-Holland heeft deze af sluiting reeds bewerkstelligd in 1926 voor het deel dat tot die provincie behoort. In ver band hiermee kunnen wy mededelen, dat op uitnodiging der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Lang straat, de heer Drs. G. J. de Vries, directeur der R.K. H.B.S. en M.M.S. te Waalwijk, bezig is aan een verhandeling over de waterstaatkundige (wan)toestanden van 't Nrd.- Westen onzer provincie. Deze publicatie kan min of meer gelden als een vervolg op het „Rapport betreffende de ver betering van de waterstaat kundige toestand van de stroomgebieden van Beneden- Donge en Oude Maasje, van het Poldergebied Ten Zuiden van de Amer en van de Nrd.- Brabantse Biesbosch", ver schenen in 1934. Het is te hopen dat de her nieuwde belangstelling voor de waterstaatkundige toestan den in het district onzer Ka mer eindelijk eens tot het ge wenste resultaat kan worden gebracht. Te zijner tijd hopen wij hierop nader terug te komen. in de maand September naar de vogel geschoten of wordt in het schieten geoefend. „De „3 eerste schoten zullen ge schieden door den Officier „off door een der Scheepenen „van Venloon, met declaratie „na den derden scheut, dat hij „in den naam van de Hoog „Mogende Heeren Staaten der „Ver. Nederlanden, als Her- „tog van Brabant den schuts- „boom vrijdt". (Bij resolutie 24 Jan. 1787 door den Hoofd man, WelEd. geb. Heer Jhr. J. B. Verheijen). Loon op Zand, 14 Juli '49. J. Toorians. (Wordt vervolgd). Er is veel veranderd sinds de laatste oorlog, op alle mo gelijke gebied. Verschillende toestanden en gewoonten die we voor de oorlog kenden, kennen we thans niet meer. Er zijn verbeteringen inge treden, maar ook wantoestan den ontstaan; er zijn ver schuivingen te constateren op sociaal gebied vooral, maar niet minder op finaneieel- economisch terrein. Wij zijn arm geworden. Ne derland is niet langer meer 't welvarende land van voor de oorlog, met zijn gunstige le vensstandaard, met zijn ge goede burgers en rijke koop lui, met zijn bloeiende handel en industrie en zijn klein aan tal paupers. En niet alleen het land als zodanig is angstwekkend arm geworden, ook het gemiddeld persoonlijke bezit van zijn in woners is aanzienlijk geslon ken, omdat het zich opge hoopt heeft in de handen van hen die van de oorlog profi teerden, om zich zelf mon strueus te verrijken, in de handen van de zwarthandela ren, die zich ten koste van hun medemensen te goed hebben gedaan. Minister Lief- tinck wist ze inderdaad na de oorlog wel te wonen, maar vast staat dat de meesten van dezen er, vergeleken met vóór de oorlog, in geen geval slechter op geworden zijn. Daartegenover staat 't grote aantal van gewone burger mensen, die aanmerkelijke be dragen hebben uit moeten geven om te eten en zich te kleden, de mensen die niet konden ruilen en niet in staat waren een zwart product op de even zwarte markt te bren gen. Zij zijn arm geworden en op de vloeren van hun kamers liggen kleden, waarvan de ga ten zorgvuldig verborgen wor den gehouden'onder kale mat jes, en de gordijnen voor hun ramen worden zo geplooid, dat de gaten niet zo opvallen; de goede boter die zij vóór de oorlog altijd aten, wordt steeds meer vermengd met margarine en op de boter hammen waar vroeger ham oplag, ligt nu spek. Maar steeds tracht men nog deze armoe te verbergen; men Een officieel gebed zou na tuurlijk niet doenlijk zijn bij de uiteenlopende godsdiensti ge richtingen van de diverse leden, maar door iedereen de gelegenheid te geven voor zich zelf Gods zegen over een zo belangrijk werk af te sme ken, zou men ieders godsdien stige overtuiging respecteren en zou men ook aan God de plaats toekennen die hem minstens toekomt. Maar nu heeft men zonder over het Nederlandse verzoek te reppen God als het ware a priori uitgeschakeld, men heeft te kennen gegeven dat men Zijn steun en Zijn zegen niet van node heeft, dat men het ook zonder Hem wel zal klaren. Dit zou men allerminst ver wachten van landen die het communisme bestrijden, van mensen die streven naar een Europese eenheid, welke een heid niet in de laatste plaats gezien moet worden als een afweerwapen tegen de agres sie van Moskou. Het is bela chelijk dat men het commu nisme wil bestrijden zonder de hulp van God; dit is de dui vel uitdrijven met behulp van Satan. In elk geval, men is met de beraadslagingen begonnen en Spaak is tot voorzitter geko zen. Maar de man van de As- semblée is Winston Churchill en hij heeft zich al flink laten horen ook. Hij pleitte harts tochtelijk voor uitgebreide volmachten voor de Assem- blée. Laten wij hopen dat de he ren afgevaardigden meer suc ces zullen hebben, dan de ont werper van de vlag der Euro pese Federatie. heeft in zekere zin een stand op te houden, niet waar; en zij worden alleen getroost door de gedachte, dat er veel, heel veel anderen al niet veel beter aan toe zijn. En toch zal ons volk zich aan deze toestand aan moe ten passen, zich moeten on derwerpen aan zijn armoe. Het feit ligt het er nu een maal en er is in de komende jaren niet veel aan te veran deren. Wij moeten de tering naar de nering zetten en juist daar ontbreekt het bij velen nog aan. En als bewijs hier voor halen wij de klachten van bakkers, slagers, kruide niers enz. aan, die er al weer „zwarte lijsten" op na moeten gaan houden van klanten, die niet of slecht betalen. Nu overdrijft men weliswaar wel als men hierover spreekt, maar er blijven altijd nog ge noeg gevallen die aantonen, dat velen de tering nog steeds niet naar de nering kunnen of willen zetten. En toch moet dit gebeuren; wij hebben deze consequentie van de oorlog te aanvaarden, willen wij niet hopeloos vast raken met het budget van ons huishouden. Ook onze rege ring moet zich aan de toe stand accomoderen. Wij kunnen niet maar duur Voortleven in de hoop op de tijd dat de prijzen weer om laag zullen gaan, want die tijd kon niet alleen wel eens lang uitblijven, maar bovendien is het bij lange niet uitgesloten dat de prijzen nog hoger zul len stijgen. De gaten in onze gordijnen en vloerkleden zul len wellicht nog groter wor den, evenals het percentage margarine in onze boter, het aantal stoppen in onze kousen en gerepareerde scheuren in onze zakdoeken. En wij kun nen niet beter doen dan ons hierbij neerleggen, onze ar moede aanvaarden als een noodzakelijk iets en niet al 't mogelijke en onmogelijke van ons inkomen vergen om onze armoede te verbergen. Wij zijn nu eenmaal een arm volk geworden, zoals zo vele andere, en dat is abso luut geen schande. Sober leven en hard werken zij nog steeds onze leuze. „STAAKT HET VUREN" en RONDE TAFEL CONFERENTIE. Er is sprake van een wissel werking, aldus dr. v. Royen op een persconferentie, tussen de order „staakt het vuren" en de Ronde Tafel-conferen tie. Van het staken van het vuren hangt alles af, niet al leen voor Nederland, maar ook voor Indonesië. Met de zekerheid evenwel dat de Re publiek wel degelijk in staat is de vijandelijkheden te doen eindigen, is hij optimist. Nu is optimisme een mooie eigen schap, mits het gerechtvaar digd is. De geschiedenis ech ter heeft al vaak uitgewezen tot welke gevolgen een opti misme, dat in strijd is met de werkelijkheid en de werke lijkheid niet wil zien, dat zich zelf en anderen bedriegt, kan leiden. Hiermede willen wy niet zeggen dat het optimisme van dr. v. Royen van die aard is, maar toch lijkt het er dik wijls op, wanneer men hoort van de toestanden die er in Indonesië heersen. Wanneer men hoort van een bende van 2000 man die een aanval de den op Surakarta, met de be doeling deze stad nog gauw even voor de uitvaardiging van de order „staakt het vu ren" te veroveren; wanneer men hoort hoe de strijd Woensdagmiddag nog voort duurde, terwijl men weet dat - r,q Woensdag geen gegevens meer mochten worden ver strekt ingevolge de overeen komst en men niet zo naïef is om te geloven dat deze bende in de nacht van Woensdag op Donderdag om 12 uur plotse ling het vuren zal hebben ge staakt. Men twijfelt wel eens aan dit optimisme wanneer men verneemt hoe de omge ving van Sukabumi onveilig wordt gemaakt, dat er vele personen van het leven wor den beroofd op een manier, die weinig optimisme omtrent deze order toelaat, wanneer men hoort van infiltraties in Surabaja, direct na de uit vaardiging van de order. En dan zijn er nog droeve erva ringen die wij de laatste jaren in Indonesië hebben opge daan, ook met de meest voor aanstaande leiders. Het is on verstandig hier blind voor te zijn en te doen alsof het ver leden van geen waarde meer is voor het heden, te doen als of er geen Tan Malakka is en geen guerilla-strijders, alsof men niet bekend is met de gedragingen van vele voor aanstaande republikeinse po litici. Neen, wij kunnen niet zo optimistisch zijn als dr. van Royen; dat wil echter weer niet zeggen dat wij volslagen pessimisten zijn. Er zijn in derdaad hoopgevende tekenen die men evenmin uit mag schakelen, zoals het steeds minder wordende wantrou wen in eikaars bedoelingen, de resultaten van de bespre kingen in Batavia enz., maar dit is nog geen reden om on voorwaardelijk te geloven in het slagen van de Ronde Ta fel-conferentie. Wij hopen intussen dat ge brek aan optimisme onge grond zal blijken. HET SURINAAMSE GESCHIL. Gok aan de andere kant van de Oceaan beginnen onze landgenoten de kop op te ste ken; zoals bekend, heeft men heftig geageerd tegen de In terim-regeling. Uit het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over deze ontwerpen-regeling, die zoveel stof heeft doen opwaai en in dit gebiedsdeel sinds de Tweede Kamer daarin een tweetal amendementen heeft aangebracht, blijkt, dat een zeer groot, zo niet het grootste gedeelte van de Kamer ern stige bezwaren koestert tegen de vorm, waarin het ontwerp de Kamer heeft verlaten. Het is dan ook niet uitgesloten dat bij een openbare behan deling onder deze omstandig heden het ontwerp zelfs gro ter kans zou lopen te worden verworpen, dan voor enige maanden met het wetsvoor stel betreffende de grenscor recties het geval was. Alge meen wordt dan ook bij de regering er op aangedrongen het ontwerp in te trekken, tenzij op korte termijn met de Staten van Suriname overeen stemming zou kunnen worden bereikt. DE PARIJSE TELEGRAAF- EN TELEFOON-CONFERENTIE. De te Parijs gehouden Te legraaf- en Telefoonconferen tie is thans, na een duur van ongeveer 2Vz maand, beëin digd met de ondertekening van nieuwe overeenkomsten op beide gebieden. Voor het eerst hebben de Verenigde Staten van Ameri ka en verschillende Zuid- Amerikaanse landen de tele- graaf-overeenkomst getekend. Er zijn goede vorderingen gemaakt op het gebied der unificatie van de tarieven, die hierop neerkomen dat de meeste landen aanvaard heb ben om per 1 Juli 1950, de in ternationale tarieven voor het buiten-Europees verkeer te rug te brengen tot 75% van het tot dusver bestaande ni veau. Hiertegenover zal het lage re tarief voor code-telegram men komen te vervallen. Voorts ligt het in de bedoe ling de categorie der z.g. uit gestelde telegrammen op te heffen en in de verzending van brieftelegrammen (voor taan aan te duiden als „tele gram-brieven") enige verbe tering aan te brengen. De overeenkomsten zullen van kracht worden op 1 Juli 1950. Nederland was op deze con ferentie vertegenwoordigd door de heren Ir. J. D. H. v. d. Toorn, hoofddirecteur der Te legrafie, Telefonie en Radio, A. Spaans en R. Santing, in specteur en J. W. Pulles, al len van het Staatsbedrijf der P.T.T. HOEVEEL RADIO-LUISTERAARS TELT NEDERLAND. Het aantal aangegeven ra dio-toestellen in Nederland bedroeg op 1 Aug. j.l. 1.226.136 tegen 1.254.146 op 1 Juli. Op 1 Juli waren er 519.132 aangeslotenen op het Rijks radiodistributienet tegen 516.779 op 1 Juni. ROOFOVERVAL TE TILBURG. Donderdagmiddag werd er brand geconstateerd in een schuurtje van een huis langs de Goirleseweg te Tilburg Omwonenden die naar binnen gingen, vonden daar de 60- jarige gebrekkige vrouw des huizes met een hoofdwonde op de grond liggen. Zij zeide aangevallen te zijn door een 38-jarige man die n^ast hen in de kost was. ï)eze zou haar overvallen hebben en er daar na met de spaarpenningen vandoor zijn gegaan. Na deze misdaden zou de onverlaat, die Snijders heet, 't schuurtje I. Reeds verschillende plaat sen in Noord-Brabant trok ken deze zomer gilden en schutterijen tot 'zich, uit alle hoeken der provincie, om ge zamenlijk een Landjuweel of Gilde-dag te vieren, in een edele en broederlijke kamp, hetzij in schieten, trommelen of vendelen. In de reeks dezer feesten heeft ook het St. Ambrosius- gilde te Loon op Zand op 23, 24 en 25 Juli talrijke zuster- gilden zowel uit Brabant als Gelderland, een schitterende ontvangst bereid De glorie van 't verleden, die rijk is aan historie, herleefde toen weer in Loon op Zand. Ons Bra bantse land, dat gekenmerkt is door de historische solida riteit der gildebroeders door hun trouw aan God, Kerk en Maatschappij, liet zich weer op z'n best zien. Dit is het karakter der streek, welke „ons Eyghen Landt" vertegen woordigt. Goed is het, 't ver leden te kennen en te waar deren, want als dit niet het geval is, gaat een volk ten gronde. Brabant doet dit, en 't heeft dit de eeuwen door gedaan, hetgeen blijkt uit de thans nog bestaande gilden en schutterijen, die door onze voorouders zijn opgericht, om „Melius est Mori, quam agere contra bonam Virtutem!" de Kerk en Haar eigendom men te bewaken; om de be volking in moeilijke tijden tegen gevaar te beschermen en te verdedigen; en om zich te bekwamen in hun vak of om zich in hun ambachtsgilde, georganiseerd sterk te gevoe len tegen de concurrentie. Hier willen wij ons beper ken tot het genoemde Gilde St. Ambrosius, dat is opge richt op 24 Mei 1784, tot be vordering van de „Bijenhan- del" in de Heerlijkheid Ven- loon (Loon op Zand). In en om de plaats strekten zich uitgestrekte heidevelden uit, waarop naast de schapen teelt de Bijenteelt werd be oefend. De honing en was- winning was voor menige in woner een mooie bron van in komsten, daar de onvrucht bare zandgrond niet in de be hoefte kon voorzien. De Veen derijen waren reeds 150 jaar uitgeput, de zandige, arme bodem bracht weinig op, dus moest er op een andere ma nier in de behoeften worden voorzien. Eén er van was de bijenteelt en bijenhandel. Gezien de tijdsomstandig heden werd dus op 24 Mei in brand hebben gestoken. Het huis kon niet meer voor het vuur gespaard worden; een paard en vele duiven kwamen in de vlammen om. De politie vond S. in een grote kolenkist; hij had het busje met geld nog bij zich en werd in arrest gesteld. BRAND IN TILBURG. Woensdagavond is er brand uitgebroken in het hoofdma gazijn van de Wollenstoffen- fabriek L. E. v. d. Bergh aan de St. Jozefstraat te Tilburg. De vlammenzee was van die aard dat de Tilburgse brand weer, versterkt met vrijwil ligers en met de fabrieks- brandweer, tot 6 uur in de morgen bezig is geweest met het blussingswerk. Om 2 uur 's nachts was men zover dat er geen gevaar meer bestond voor het overige fabrieksge bouw. Het magazijn waar wollen stoffen lagen opgeslagen brandde geheel uit. Alleen de zwart-geblakerde muren van het 35 meter lange gebouw stonden, nog overeind. De schade is vanzelfsprekend groot, maar wordt niettemin door de verzekering g.edekt. 1784 het genoemde gilde op gericht. Eén der belangstel lenden richtte een schrijven tot de Edele Mogende Heeren, Raaden van Staaten der Ver enigde Nederlanden, hetwelk de volgende inhoud bevatte: „Geven reventelijk te ken- „nen, Judocus Kouwenberg, „zo voor zich, als andere „Bijenhandelaren binnen de „Heerlijkheid Venloon off „Loon op Zant, Kwartier Oos- „terwijk, Meijerije van Den „Bosch: „Dat de supplianten in na- „volging van andere plaatsen „tot voortzetting van hunnen „handel in Bijen, en tot be- „houd van den goeden orden „en vriendschap, onder zich „een Gilde hebben opgericht, „onder de benaming van Am- „brosius-gilde en daarom een „reglement ontworpen". „Dat de supplianten in „overweeging neemende, dat „zij zonder publique autori teit buiten staat zijn elkan- „dcr aan de strikte nakoming „van dit reglement te submi- „teren en bovendien niet „gaarne in eenige verdenking „zoude komen van eenige as sociatie te maken, welke „strijdig zoude kunnen ge- „oordeelt worden, tegen de „goede orde, welzijn van de „Lande en beveelen van den „Souverain geresalveert heb- „ben daar op de appro batie van UEd. Mo. te „imploreeren Het volgende jaar 20 Juli werd de goedkeu ring ontvangen, die luid de: „Is gehoortop „de requeste van Judo- „cus Kouwenberg zo „voor zig, als alle ande- „re Bijen-handelaren, „binnen de Heerlijkheid „Venloon off Loon op „Zand, kwartier van „Oosterwijk, waarbij de „zelve yerzoeken, dat „haar Ed. Mo. zeker „door hun gecompli- „ceert Reglement tot 't „oprigten van een gilde, „onder de naam van Ambro- „sius-gilde voor de Bijenhou ders off Bijenhandelaars bin- „nen de Heerlijkheid Venloon, „geliefden te approbeeren en „de boeten daarbij gesteld „executabel te verklaren" „Waarop gedelibereert „goed gevonden en verstaan, „het voorgeschrevene Regle- „ment zodanig als hetselve is „geïnserreert te approbeeren, „en te verklaren dat de boe- „tens daarbij gestelt zijn ex- „centabel". Om enig inzicht in het gilde te verkrijgen, volgen hier enige artikelen uit het regle ment, voor wat betreft de saamhorigheid onder de gil debroeders en hun onderge schiktheid aan de overheid. Art. 6. „Alle de gildebroeders zul- „len belooven, De Heeren „Staaten Generaal der Ver- „eenigde Nederlanden hunne „Hooge Overhqid houw en ge- „trouw te zijn en alle derzel- „ver beveelen te zullen naar „komen en dat zij Den Dros saard en Regenten van hun- „ne plaats in alle opzichten „zullen eerbiedigen en be hulpzaam zijn; mitsgaders „dat zij al hetgeen de Hoofd- „man en de Deekenen in zaa- „ken tot dit Gilde betrekke- Zoals vorig jaar bij het graven van de fundamenten voor de nieuwe kerk, die steeds meer haar voltooiing nadert, bleek, bergt het Burchtplein in Heusden waardevolle oude schatten aan fundamenten en scher ven in zijn zware grond. Vorig jaar werd de Voor burcht van het oude Kasteel aan het licht gebracht en eni ge maanden geleden zijn de opgravingen weer voortgezet en in de resultaten van vorig jaar heeft de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodem onderzoek een reden gezien om thans de onderneming breed op te zetten. En met succes, want de heer J. Re- naud, die de werkzaamheden leidde, was zeer tevreden over de resultaten. Er zijn zware muren voor de dag gekomen, muren van drie meter dikte, die de buitenmuren van het kasteel bleken te zijn. Van de binnen muren is jammer genoeg min der bewaard gebleven. Ook is gebleken dat de vorm van het kasteel vrij onregel matig was. De voorzijde en de rechterzijde waren recht, maar de linkerzijde en een deel van de achterkant werden ge vormd door een cirkelvormige ringmuur. De muren van de hoge acht kante toren, die door 'n gracht van het hoofdgebouw was ge scheiden, waren ruim 4 meter dik. In de loop van de tijd GUNSTIGE RESULTATEN BIJ DE OPGRAVINGEN. werd deze toren als kruitma gazijn gebruikt en in 1667 werd hij door de bliksem ver woest, zelfs de fundamenten zijn toen gescheurd, zoals nu bij het onderzoek bleek. De opgravingen hebben ook uitgewezen dat we de bouw van de burcht in drie phasen kunnen verdelen. De eerste periode, die begon omstreeks 1200, kenmerkt zich door het gebruik van turf en kalksteen. De fundamenten van 'n acht kante toren en een recht hoekig gebouw, geven een indruk van het kasteel van de eerste heren van Heusden. Eerst na het uitsterven van het geslacht in 1328, toen de hertog van Brabant zich van de erfenis had meester ge maakt, kwam de tweede grote bouwphase. Zijn eerste werk was de bezittingen te verster ken met een nieuwe, zeer zware buitenmuur. In de derde bouwphase ont stond de voorgevel met zijn vierkante toren op de rechter hoek. In deze vleugel zijn de kelders nog aanwezig en voor al de toren bevat menig be langwekkend bouwkundig de tail. De vondsten echter bleven vrij schaars en omvatten slechts enkele gave stukken. Het schervenmateriaal daar entegen, dat ons leken op zich weinig zegt, moet een belang rijke wetenschappelijke waar de vertegenwoordigen. Eind vorige week werd te Straatsburg door de Fransman Henriot de Europese Assemblée geopend. Echterzonder dat ma*ir met één woord gerept werd over het verzoek van de Nederlandse afge vaardigden, om voor iedere zitting de afgevaar digden de gelegenheid te geven tot een kort gebed.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1