Wijde Wereld! Schenkingen Waalwijkse en Langstraatse Courant UIT DE VERWIEL's Oudste Bakkerij DE UITVOERING VAN DE ORDER: STAAKT HET VUREN. van de inwoners van Vlijmen aan de voormalige Cisterciënserkloosters te Heusden. aati. DONDERDAG 18 AUG. 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 67 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". NIETS NIEUWS ONDER DE ZON. De verkiezingen in West-Duitsland, wel het voor naamste nieuws uit de afgelopen halve week, heb ben uitgewezen dat er eigenlijk niets nieuws on der de zon is. Want zoals in geheel West-Europa de politieke wijzigingen zich voordoen, zo blijken zij ook in West-Duitsland te zijn: een teruggang van de communisten met 50% en een opmerke lijke winst van de liberalen. De nederlaag van de com munisten is natuurlijk een verblijdend teken, dat zeker opweegt tegen de minder gun stig aandoende winst die de liberalen geboekt hebben. Het schijnt dat men de radicali teit, 't zij die links of rechts gericht is, langzamerhand moe is geworden, misschien een bewijs voor de ongeïnteres seerdheid van velen op po litiek gebied? De toekomst 2al dit wel uitwijzen; aan de huidige generatie is 't niet, dit te beoordelen. Ook de socialisten zijn er niet in geslaagd hun aanval op de liberale economische politiek die men de laatste tijd in Duitsland voerde bij de gehouden verkiezingen, met succes te bekronen. De vrije economie heeft de Duit ser te veel voordelen gebracht dan dat hij er afstand van zou willen doen. De te vormen regering zal, naar men aanneemt, bestaan uit een coalitie van de chris ten-democraten, de grootste partij, met de liberalen, op twee na de grootste partij (de Sociaal Democraten staan het tweede op de ranglijst). Dr. Adenauer, de leider van de christen-democraten, wijst men aan als de vermoedelijke formateur. Om de volstrekte meerderheid te behalen zal hij echter nog een derde partij in de arm moeten nemen en men vermoedt dat de Beierse par tij wel de uitverkorene zal zijn, een acceptabele partner, hoewel hij een tamelijk verre gaande zelfstandigheid van Beieren nastreeft. Dit zijn natuurlijk allemaal nog maar prognoses, die ech ter gebaseerd zijn op de dui delijk waar te nemen tenden ties en daarom wel gegrond en aanvaardbaar zijn. WEST-DUITSLAND EN DE ASSEMBLéE. In Straatsburg maakt West- Duitsland een punt van grote discussie uit. Churchill pleit met verbeten koppigheid voor toelating van W.-Duitsland tot de Europese Assemblée, ter wijl de anderen vaak veel meer een afwachtende hou ding aannemen en van mening zijn dat Duitsland eerst maar eens zijn gezindheid moet to nen en zijn wil om construc tief mee te werken aan het herstel van de vrede en de eensgezindheid in Europa. Zij willen dit land eerst een proeftijd laten doormaken en het zeker niet reeds tijdens deze zittingsperiode in de As semblée opnemen, zoals Chur chill zou willen. Wij geloven niet dat Churchill gelijk krijgt en we vinden dat ook niet zo"* heel erg jammer. De gezind heid die momenteel in West- Duitsland aan de dag wordt gelegd, is van te geringe con structieve aard, dan dat men dit land met een gerust hart als een betrouwbaar partner zou kunnen begroeten. ROND INDONESIë. Dinsdag zijn de eerste infor mele besprekingen met be trekking tot de Ronde Tafel conferentie begonnen. Hier aan werd deelgenomen door Minister van Maarseveen, Dr. v. Royen en Mr. v. d. Valk van de zijde van Nederland, door Sultan Hamid, Anak Agung en Mr. Vleer van fede ratieve zijde en door Hatta, Rum en Pringgodigdo van re publikeinse zijde. Waarschijn lijk zullen deze personen wel de centrale commissie vormen die de agenda en het regle ment van orde o.m. zal vast stellen. Uit Indonesië zelf bereikten ons de laatste dagen weinig berichten, hetgeen zijn oor zaak vindt in de overeen komst, geen berichten over mogelijke bestandsschendin- ®er? te publiceren, dan na officiële bekrachtiging van de UNCI. Hoe het er dus momenteel is, valt moeilijk te zeggen; we moeten dus maar afwachten of de staakt-het-vuren-order inderdaad wordt nagekomen. STAATSGREEP IN SYRIë. In Syrië schijnen ze patent te hebben op staatsgrepen; nauwelijks is de laatste vobr- bij, en er heeft zich weer een nieuwe aangediend, die de dood veroorzaakte van de pre sident, die al te dictatoriaal en te eigenmachtig optrad, die zijn beloften niet inwilligde, die misbruik maakte van zijn gezag enz. en van zijn eerste minister. Enkele uren na hun gevangenneming zijn zij na 'n Haastig proces geëxecuteerd. Syrië zal nu gaan overscha kelen van een militair naar een burgerlijk bestuur. Deze twee staatsgrepen, aldus de „New-York Times", zijn uiter lijke manifestaties van de re volutionaire woelingen in de Arabische wereld, tengevolge van de door Israël toegebracn- te nederlaag. BISSCHOPSWIJDING IN SLOWAKIJE. Enige tijd geleden heeft het Vaticaan twee Tsjechische bis schoppen benoemd, zonder de regering hiervan in kennis te stellen, dus tegen de maatre gelen en bepalingen van de rode regering in. Zondag j.l. zijn deze bisschoppen gewijd, bij welke plechtigheid tiendui zenden katholieken aanwezig waren. Zij werden allep door gewapende politie-posten ge noteerd. Mgr. Beran kon zich niet aan de bewaking onttrek ken en was dus verhinderd de plechtigheid bij te wonen. Groot is overal de bewonde ring voor de moed die de Tsjechische katholieken aan de dag leggen en voor de ma nier waarop zij zich als één man scharen achter de kerke lijke leiding. VLIEGTUIGRAMPEN. We geloven niet dat er een krant verschijnt waarin niet één of meerdere vliegtuig ongelukken staan vermeld. Zo is dezer dagen in de staat Co lumbia een vliegtuig tegen 'n berg aangevlogen, door welk ongeluk 32 mensen om het leven kwamen. Bij de Ierse kust is een Sky- master in zee gestort die met een aantal Italiaanse emigran ten op weg was naar New- York. In totaal waren er 58 personen aan boord, van wie er volgens de laatste berich ten 55 in veiligheid zouden zijn gebracht door schepen en door middel van rubbervlot- ten. APPELFLAPPEN APPELBOLLEN APPELCARRÉ'S Mededelingen aan de Tweede Kamer. Dinsdagmiddag om 1 uur is de vergadering van de Twee de Kamer geopend, waarin om te beginnen zal worden be slist over de vraag of de Ka mer beraadslagingen zal hou den over de nota van de mi nister betreffende de resulta ten van de preliminaire con ferentie te Batavia. Alvorens dit punt aan de orde te stellen, las de voor zitter mr. Kortenhorst 'n brief van de minister van O.G. voor waarin inlichtingen werden verstrekt over de practische uitvoering van de order: „Staakt het vuren". Volgens deze brief was over Sumatra nog niets te zeggen, omdat de order daar nog pas van kracht was geworden. Wat Java be treft, werd opgemerkt, dat er nog niet voldoende gegevens zijn om zich een oordeel te vormen. Er is aleen vermeld, waar er wel inbreuken op de order zijn gemaakt en niet, waar zich geen inbreuken hebben voorgedaan. In de brief werd o.m. ver teld, dat in Soerabaja in de nacht van 10 op 11 Augustus 65 man van de T.N.I. zijn bin nengedrongen; deze mensen zijn gearresteerd en op hen zijn belangrijke documenten gevonden, o.m. behelzende de plannen tot infiltratie van grote steden. Uit de stukken bleek, dat men order had ge geven de operatie-bevelen te dateren vóór 10 Augustus. Uit Modjokerto en andere plaat sen werden soortgelijke inci denten gemeld. Omtrent de gebeurtenissen in Solo wordt gezegd, dat hier sprake was van een weloverwogen tac tiek om een verandering in de status quo te forceren. Een bloedbad kon daar worden voorkomen door het gedisci plineerde optreden van de Ne derlandse troepen. Bij deze brief van de Minis ter van Overzeese Gebiedsde len was gevoegd een afschrift van een brief aan de U.N.C.I., waarin verschillende feiten ter kennis van dat college zijn gebracht. De hoge vertegen woordiger van de Kroon be sloot zich tot de Republikein se regering te wenden. De desbetreffende stukken zou den aan de Kamerleden wor den rondgedeeld om'hun ge legenheid te geven deze te bestuderen, waarom de voor zitter de vergadering vervol gens schorste. TWEEDE KAMER WENST OPENBAARHEID VAN INDONESISCHE ZAKEN. Laat in de avond heeft Dinsdag de I weede Kamer de beraadsla gingen over de nota betreffende het te Batavia gevoerde voorbe reidend overleg tot de Ronde-Ta felconferentie onderbroken. De zitting van Dinsdag werd beheerst door een even scherpe als uitvoerige rede van de heer Schouten (A.R.) en een fors en constructief betoog van mr. Oud (V.V.D.). Hij stelde, dat vooral omwille van de Nederlandse mi litairen in Indonesiëë klaarheid en openbaarheid van zaken nodig is. Mr. Oud eiste ook nadrukkelijk voorafgaand Kameroverleg voor het geval de regering zich genoopt ziet haar beleid te wijzigen. De brief van minister Van Maase veen over de bestandsschendingen door republikeinse troepen en de houding der Nederlandse regering daartegen, alsmede het desbetref fend schrijven der regering aan de UNCI (elders op deze pagina sa mengevat) accentueerden mede hoezeer de regering met de R.T.C. voor de deur de Indonesische za ken bij hun ware naam wenst te noemen. DE RESULTATEN VAN DE 52e JAARBEURS TE UTRECHT. Een factor, welke gunstige invloed op de resultaten van de 52 jaarbeurs te Utrecht (gehouden van 29 Maart—7 April) heeft geoefend, was 't feit, dat in de voorafgaande periode het economische leven in Nederland en overig West- Europa een krachtige ontwik keling heeft getoond. Daarte genover stonden echter min der gunstige factoren zoals prijsdalingen op sommige we reldmarkten, problemen van Benelux en geldschaarste. Niettemin acht de directeur deze jaarbeurs een succes. Het aantal deelnemers be reikte een recordhoogte met 3701, waarvan meer dan 60 procent buitenlanders, verte genwoordigend 28 landen. En geland plus Schotland stonden met 420 deelnemers boven aan de ranglijst, gevolgd door de V.S. (363), België-Luxem- burg (276), Zwitserland (257), Frankrijk (233) enz. Het to tale bezoek schat men even als voor de vorige jaarbeurs op 250.000 personen; de hier onder voorkomende buiten landers waren groter in aan tal dan bij voorafgaande beur zen. In commercieel opzicht was de jaarbeurs een succes, niet minder dan 71 pet. van de standhouders verklaarden zich voldaan en had gunstige ver koopcijfers kunnen behalen. Ruim 83 pet. van de deelne mers gaven als hun mening te kennen, dat zij zeer tevreden waren over de aangeknoopte relaties. De betekenis van de jaarbeurs voor de bevordering van de Nederlandse export blijkt o.a. hieruit, dat onge veer 16 pet. der deelnemende firma's producten aan 't bui tenland heeft kunnen verko pen, terwijl ruim 30 pet. van de deelnemers relaties met 't buitenland hebben kunnen aanknopen. HAASJE-OVER OP SCHIPHOL. Belgen en kreeften aan de dood ontsnapt. Zondagmorgen om kwart voor zeven, toen Schiphol dicht in de mist zat, heeft een klem Belgisch vliegtuig boven ae Amsterdamse luchthaven zeer zonderlinge capriolen ge maakt. De twee-motorige ma chine kwam van Stavanger en moest een kostelijke lading van 800 kg. kreeften naar Brussel brengen. Eerst hadden de Belgen een tussenlanding willen maken in Eelde, maar dat zat ook al dicht. Toen op weg naar Amsterdam, kregen ze met gebrek aan benzine te kampen; Schiphol konden ze nog bereiken, maar hier was de mist nog steeds niet opge lost. Daar ze echter koste wat kost moesten landen, is de pi loot toch maar gedaald en daarbij pikte hij eerst een lad der mee welke tegen het sta tionsgebouw stond, wipte juist over enkele toestellen welke op het platvorm stonden heen, raakte een lantaarnpaal, scheerde net over het dak van het stationsgebouw en kwam tenslotte terecht op een oude keet, welke in de Oostelijke hoek van het veld tegen de dijk stond. Met een gebroken vleugeltip, een verloren lan dingsgestel en beschadigde schroeven kwam het toestel eindelijk aan de grond. De beide inzittenden kwamen met de schrik vrij, zo ook de kreeften. Deze werden over geladen in een vliegtuig van de „Sabena" en zullen ver moedelijk op het ogenblik wel reeds geconsumeerd zijn. De verkeerstoren cp het vliegveld was er niet van op de hoogte dat het toestel wilde landen. FINANCIERING VAN WONINGBOUW 1948. Lk.i ii In de financieringsregeling woningbouw 1948 heeft de mi nister enige belangrijke wij zigingen aangebracht. Het Rijk zal in den vervolge slechts fi nanciële steun verlenen voor woningbouw tot 375 MVoor dien gold als maximum 500 M3 Ondergetekenden betuigen hunne hartelijke dank aan de heer v. Drunen voor de succesvolle Middenstands opleiding. ANNY VISSERS, Waalwijk BERTUS KLERKS, Drunen MARY VAN DELFT, Drunen FRANS VAN DELFT, Drunen MARY VESTERS, Drunen JOZEF BROOS, Waalwijk JAN VAN DER MEE, Waalwijk SJEF DE VAAN, Waalwijk BENNY VAN RAAK, Waalwijk BERNARD STOKWIELDER Waalwijk GERARD LEENHEERS, Waalwijk JAC. v. d. MEIJDENBERG, Waalwijk NADELIG SALDO MILITAIR GEZAG (97 MILLIOEN) MET 39 MILL. GESTEGEN. Ter publicatie is Dinsdag vrijge geven een rapport van de Alge mene Rekenkamer over het beheer van financiën en goederen bij het Militair Gezag. Dit rapport was neergelegd op de griffie der Twee de Kamer, ter vertrouwelijke in zage van de leden. In het verslag wordt er de aandacht op geves tigd, dat het nadelig saldo der uitgaven (123.8 millioen) en der inkomsten (27 millioen), ten be drage van 96.7 millioen, nog ver hoogd dient te worden met een bedrag van 39 millioen, dat be steed is aan verdere personeels uitgaven. De militairen, die van het Militair Gezag deel uitmaak ten, werden namelijk niet uit de eigen kas van het M.G., doch door het ministerie van oorlog be taald. KINDERKAMER VLIEGT DOOR DE LUCHT. Vijf en dertig kinderen, waaronder acht baby's, zijn met hun zeventien moeders op Schiphol de lucht in gegaan om zich door een Skymaster naar vader te laten brengen ginds in Indonesië. Voor het zover was, was het een heel geschrei, eerst in het restau rant van Schiphol en later in het vliegtuig. Maar de beide stewardessen die de reis mee maken, hadden goede hoop dat het monotone gebrom der mo toren de kleintjes onderweg een aangenamer geluid zou lijken dan hun eigen ge schreeuw. Het was de eerste van de op de Indjë-route in te leggen reeks vluchten speciaal voor kinderen, waarop per dag niet meer dan acht uur wordt ge vlogen. Geen van de kinderen was ouder dan elf jaar. Om half elf maakte gezag voerder Steinbeck zijn „kin derkamer" los van de grond en de 14000 km. lange reis was begonnen. „PROFESSOR" POOTJES EINDELIJK GEARRESTEERD. De Hilversumse politie is er tenslotte in geslaagd de reeds lang gezochte „professor" Pootjes te arresteren, die werd gezocht wegens uitlok king van desertie van jonge mannen, die in militaire dienst moesten en naar Indonesië zouden worden uitgezonden. Het was de politie bekend dat de „professor" zich in zijn huis in Hilversum schuil hield doch ondanks het feit dat bij herhaling invallen werden ge daan, was het tot nog toe niet gelukt de man te vinden. Ten slotte heeft men door een bouwkundig tekenaar het ge hele huis laten opmeten, waardoor vast kwam te staan dat er een aantal zorgvuldig gecamoufleerde schuilplaatsen moesten zyn. Bijna vijf uur hebben de agenten nu nodig gehad voor zij tenslotte de „professor" uit zijn schuilplaats te voorschijn konden halen. Diverse wan den en muren moesten sneu velen voor dat tenslotte het ingenieuze schuilsysteem over wonnen was. 1. Aan het Cistcrciënserkloostcr Maricnkroon. Onder de rentebrieven vindt men de volgende vermeldingen a). Eigendomsbewijs van 2 x 4 vaten rogge erftijns uit 1 mor gen land, 5Yi hont en nog 1 mor gen in het jaar 1462. b). Testament van Jutta, vrouw van Henric Priem, waar bij zij aan het klooster een erf tijns vermaakt van J/j mud tarwe uit een huis en V/i hont land. Gegeven in 1485. c). Vidimus van den abt van St. Mariencroon van een eigen domsbewijs dd. 1455 van 4 mud rogge uit 2 morgen en 8 morgen land onder Vlijmen. Op de regestenlijst staan de volgende aantekeningen 1406 October 15. Schepenen van Huesden oor konden, dat Aernt Willem Hey- nenz van Vlijmen opdroeg aan Claus Spiering Didderiesz van Aelborgh 3 morgen onder Enge len in den Corten merghen. 1455 Juli 5.' Schepenen van Huesden oor konden, dat Ywijn Hacke van Outhuesden en zijn vrouw Alve- raet Aerntsdr van Wijck opdroe gen aan kerk, heilige geest- en gasthuismeesters te Huesden 4 mud rogge erfpacht uit 2 en 8 morgen onder Vlijmen. 1462 Juli 6. Schepenen van Huesden oor konden, dat Jan Goesswijnz van Nyewel opdroeg aan broeder Ja cob, prior van St. Mariëncroon binnen Huesden 4 vaten rogge erf pacht, gaande uit 1 morgen onder Vlijmen op de Heyde, uit 5x/ hont aldaar, en 1 morgen in 't Luysbroeck aldaar. 1485 Augustus 10. Baldewijn Vaex, priester te Vlij men, oorkondt, dat Jutta, vrouw van Henric Priem, wonende te Vlijmen, met toestemming van haar man, aan wien zij 't vrucht gebruik geeft, vermaakt aan den prior van St. Mariëncroon Jmud tarwe erftijns uit haar goederen, nl. huis en erf en 3Yi hont bij Vlijmen op die Heyden. 2. Aan 't Cisterciënserklooster Mariëndonk. Onder de rentebrieven vindt men de volgende vermeldingen: a) Eigendomsbewijs voor Dirck Peter Oersz van een erfpacht van 1 mouder rogge uit 10 hont land op Spillenbosch en uit een hofstad met huis groot 7 hont aldaar op de heide. b) Eigendomsbewijs voor Dirck Peter Oersz van 12 vaten rogge uit een gesaat op de heide. c) Eigendomsbewijs voor Ad- riaen Reyersz van een erftijns van 9 stuivers uit een gesaat met huis in den Naakten Hoek. Op de regestenlijst staan de vol gende aantekeningen: 1387 November 13. Schepenen van Huesden oor konden, dat Willem Luwe van Vlimen opdroeg aan Peter van Leenten J4 van een hoeve lands onder Vlijmen, die dit weer gaf aan Willem Luwen tegen een erf pacht van 8 vaten rogge. 1396 April 14. Schepenen van Huesden oor konden, dat Willem van Luwe van Vlimen en Peter Jan Ghe- raertsz van Vlimen opdroegen aan Peter van Leenten van een hoeve lands onder Vlimen in den Naecten hoek. 1466 Maart 24. Schepenen van Huesden oor konden, dat Jan Gheerlincx 10 hont land onder Vlijmen op het Spillenbosch en een hofstad, groot 7 hont, gelegen aan de heide al daar, opdroeg aan Dirck Peter Oersz, die hem dit land weer over droeg tegen een erfpacht van 1 mouder rogge 's jaars. 1473 December 6. Schepenen van Huesden oor konden, dat Peter Dirck Peter Oerszoonsz Heylwich, zijn zuster, Osten, haar zoon, en zuster Ave Dircsd, procuratrice van het zus terhuis van de 11000 maagden te Oudewater, afstand deden van een aantal landerijen en renten onder Engelen, Vlijmen enz. ten behoe ve van Willem Dirck Peter Oersz. 1474 Juni 8. Schepenen van Huesden oor konden, dat Willem Dirc Peter Oersz van een aantal landerijen en renten onder Engelen, Vlijmen etc. afstand deed ten behoeve van broeder Henrick van Beeck, prior van het klooster St. Mariëndonck. 1483 December 17. Schepenen van Huesden oor konden, dat Heilwich Dirck Peter Oerszoonsd afstand deed van een erftijns van 1 Wilhelmus schild uit 4 hont met een huis onder Vlij men aldaar ten behoeve van broe- er Jan van den Bossche prior van St. Mariëndonck buiten Heus den. 1485 October 11. Schepenen van Huesden oor konden dat Melis Dircxsz, af stand deed van 2 x 8 vaten rogge erfpacht, gaande uit een van een hoeve land onder Vlijmen ten behoeve van broeder Jan van den Bosch, prior van het klooster van den Donck buiten Huesden. 1491 Juni 28. Schepenen van Huesden oor konden. dat Willem Vranckensz beloofde aan Adriaen Reyer Rey ersz 19 stuivers uit een gesaat met een huis onder Vlijmen in den Naeckten hoek. Wanneer we nu deze schenkin gen aandachtig hebben gelezen zal men spoedig bemerkt hebben, dat die geslachten van mensen uit dien tijd geheel nu zijn verdwenen, ter wijl de namen van percelen en landerijen voor een gedeelte be waard zijn gebleven. Vervolgens constateert men verder dat in dien tijd meer in na- tura aan kloosters geschonken wordt onder den vorm van lan derijen en de opbrengst daarvan, welke nu zo goed als uit het ver leden is. Dat de inwoners van Vlijmen de isterciënsers te Heusden zeer gezint waren toont de lange lijst van schenkingen. Dat vijf eeuwen later in haar gemeente zelf een klooster van deze Orde zou komen, zal toen wel niemand van de inwoners vermoed hebben. Toch is dit inr derdaad zo geschied. In het jaar 1904 kwamen de verbannen mon niken uit Frankrijk na een onder breking van vier eeuwen weder om in ons vaderland terug om 't eenmaal begonnen werk in 1165 bij de eerste komst in de Neder landen wederom te hervatten en voort te zetten in ons vaderland. mmm ZONDAGSDIENST. 21 Augustus 1949 Dr. Langemeijer. Apotheek: Nijman. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 21 Aug. 1949 10 uur: de heer Pels, gods dienstonderwijzer uit Rotter dam. GESLAAGD. Op de te Utrecht gehouden examens van de Eerste Ned. Modevakschool, slaagde voor Lerares Coupeuse Riki Rijkers uit Sprang-Capelle. Te 's-Hertogenbosch slaag den: Riet v. Delft uit Drunen en Jo Snijders uit Sprang- Capelle voor Coupeuse. Geslaagden genoten hun op leiding bij N. Gebbing, Lera res Modevakschool te Waal wijk. NIEUWE KOSTER. De St. Antonius-parochie heeft een nieuwe koster, want aan de heer A. Pijnenburg is op zijn verzoek met ingang van 16 Aug. j.l. eervol ontslag verleend als koster. Na ruim 15 jaar, n.l. vanaf 24 Februari 1934, onder dezelfde pastoor zijn functie vervuld te heb ben, zegt koster Pijnenburg nu zijn ambt vaarwel. In zijn plaats is benoemd de heer J. Verharen Jzn. uit deze paro chie. AANGEWEZEN. De Ziekenfondsraad (Staats toezicht op de Ziekenfondsen) heeft beslist, dat de verlos kundige hulp ten behoeve van verplicht-verzekerden voor rekening van de Ziekenfond sen verleend moet worden door Mej. L. Smeele te Waal wijk. 3e LANGSTRAATSE FOKVEEDAG 1949. De 3e Langstraatse Fokvee- dag, die op 29 September te Waalwijk wordt gehouden, be looft een groot succes te wor den, gezien de belangstelling hiervoor op de algemene be stuursvergadering die Dins dag 16 Augustus in de Twee Kolommen werd gehouden. Alle aangesloten fokvereni- gingen waren vertegenwoor- digd en wij mogen conclude ren dat niet minder dan 12 fokvee-verenigingen zullen deelnemen, te weten: Elshout, Oud-Heusden, Baardwijk, Be- soijen, Kaatsheuvel, Capelle, Waspik en Raamsdonk van 't Zwart-bont, en Waalwijk, Loonopzand en St. Joachims- moer van 't Rood-bont slag. De inschrijf biljetten worden aan de respectieve verenigin- gen gezonden, welke vóór 10 September bij de secretaris moeten worden ingediend. Besproken werd nog de in voering van een productie klas op de a.s. fokvee-dag; dit zal door het bestuur met Ir. Tromp worden besproken; ook benoeming jury enz. werd aan het dagelijks bestuur overge laten. De directeur der Wami stel de weer een beker voor beide afdelingen beschikbaar. De heer J. Timmermans stelde weer het mooie terrein nabij 't Vredesplein voor dit doel beschikbaar. Nog tal van onderwerpen, 't belang van de Langstraatse Fokvee-dag betreffende, wer den op deze drukbezochte en geanimeerde vergadering be sproken. i i I NAAR DE LANDBOUW TENTOONSTELLING. Volgende week zullen een 60-tal leden van de Boeren leenbank Baardwijk met twee extra-bussen op kosten van de Bank een bezoek brengen aan de grote Landbouwten toonstelling te Eindhoven. Een mooie gelegenheid voor de boeren deze unieke tentoon stelling te gaan bezichtigen. KAJOTTERS-TEHUIS. De bouw van het tehuis der Baardwijkse Kajotters vordert gestadig; iedere avond kan men de jongens achter de blokhut aan het werk vinden, alles wordt door eigen krach ten gedaan. Aan de opening van dit te huis, die waarschijnlijk eind September of begin October zal plaats vinden, zullen pas sende festiviteiten verbonden worden, waarop wij, evenals op het tehuis zelf, nader ho pen terug te komen. 'C

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1