Sport- en andere netelige kwesties Waalwijkse en Langstraatse Courant I Wijde Wereld VERF GEMEENTERAAD VLIJMEN over: W.TIMMERMANS ZONEN INCASSO'S. INFORMATIES. GIROVERKEER. UIT DE Nijverheidsschool W. van der Heijden Zonen voor Waalwijk en Omstreken s'eun voor mijn van Engelen: Krijg ik morele sportobjecten Wat gebeurde er met het geld dat ingezameld werd voor de slachtoffers van de Hoeve-ramp Kassiers en Commissionairs in Effecten WAALWIJK i Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VM HEI ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. VERTROUWEN JN DE REGERING. Morgen, Dinsdag 23 Augustus, begint de Ronde Tafel- Conferentie, nadat vorige week het openbare debat in de Tweede Kamer over de Indonesische kwestie is gehouden. En het resultaat hiervan is geweest dat de Nederlandse delegatie geruggesteund wordt door de volksvertegen woordiging. MAANDAG 22 AUG. 1949. De Tweede Kanier heeft geen motie aangenomen, met zeer moei lijk te volgen richtlijnen, zoals sommigen verwacht hadden. Bij gevolg staat de regering vrij, zo lang zij zich houdt aan de moge lijkheden die de grondwet biedt. De Kamer heeft over het alge meen verstandig gedaan door de feiten te nemen zoals ze er lagen, en de blik vooral te richten op de toekomst en het is voor de rege ring een verheugend teken, dat de K.V.P. voor de toekomst de volle verantwoordelijkheid voor het be leid mee wil dragen. Hoe de Ronde Tafel Conferen tie zal verlopen, zeggen sommi gen, zal voor een groot gedeelte afhangen van de naleving van de order Staakt het Vuren en ande ren verklaren het naleven van de ze order weer afhankelijk van de Ronde Tafel Conferentie. Het is vanzelfsprekend dat hiertussen een wisselwerking bestaat, maar duiden deze herhaalde verklarin gen niet op een zekere angst voor het dragen van de consequenties, duiden zij niet bij voorbaat op een afschuiven van de verant woordelijkheid voor een misluk ken van een van twee? We zullen afwachten, over de Ronde-Tafel Conferentie kunnen we natuurlijk nog niets zeggen, maar over de order Staakt het Vuren wel en dat is nu niet zo hoopgevend; als van de naleving van dit bevel het welslagen van de Ronde-Tafel Conferentie zal afhangen, dan kan men niet meer zo heel zeker zijn van het wel slagen. Want terwijl gesproken wordt over wederzijds vertrouwen en constructieve samenwerking, doen sterke benden tot tweemaal toe een aanval op Semarang, wor den opslagplaatsen bij Salatiga aangevallen, worden uit tiental len plaatsen van Java grotere en kleinere incidenten gemeld, terwijl ook op Sumatra lang niet alles koek en ei is. Neen, wij zullen niet spreken over wat in het verleden gedaan en gelaten had moeten worden, we kunnen de weg niet meer terug gaan, we moeten nu vooruit, maar we beschouwen ons zelf helemaal niet als pessimisten wanneer we ons van tijd tot tijd afvragen, waar dat in Inckë naar Joe moet. Er heerst chaos en wanorde, hartstochten zijn losgeslagen en onbetrouwbare elementen leven er zich uit. De nieuwe regering van de Repoeblik Indonesia Serikat zal het niet gemakkelijk krijgen. EEN GEHALVEERD PLAN. Truman, de president van Ame rika, ^ïad een regeringsplan voor militaire hulp aan Europa opge steld tot een bedrag van 1 mil liard 160 millioen 990.000 dollars. Dean Acheson, de minister van Buitenlandse Zaken, had de com missie van Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden van de noodzakelijkheid kunnen overtuigen, maar ondanks dat, heeft het Huis van Afgevaardig den het program gehalveerd. Tot driemaal toe heeft men hier over gestemd en telken male meen den de voorstanders van de rege ring de meerderheid te zullen be halen, maar telkenmale ook bleek de tegenstand tegen het volledige program groter in aantal. Zodat het bedrag van hulpver lening nu teruggebracht zal wor den tot 580 millioen 495.000 dol lar. In beginsel heeft men zich dus uitgesproken voor militaire hulp verlening aan de Europese landen die leven „in de schaduw van de grote Beer", die niet voor para des' alleen 200 divisies op de been houdt. De halvering had tot doel de West Europese landen te dwingen zich voor de gezamenlij ke verdediging nauwer aaneen te sluiten. In het amendement wordt namelijk verdere hulp na Juni 1950 in het vooruitzicht gesteld, indien het betreffende land dan bewijst bereid te zijn mee te werken aan een alles omvattende defensieve organisatie. STAKINGEN IN FINLAND. De Finse regering die steeds moedig stelling heeft genomen te gen Russische toenadering, heeft thans met een ander onderdeel van de Russische tactiek te kam pen, n.l. de sociale onrust door middel van stakingen, waarvoor de orders naar men aanneemt rechtstreeks uit Moskou komen. Een derde deel van de georga niseerde arbeiders is in staking gegaan, dit aantal is echter vol doende om de gehele Finse eco nomie in verwarring te brengen. Op verschillende plaatsen kwam het ook tot gewapende conflicten tussen stakers en werkwilligen en politiemannen. Als motief voor deze staking eisen de communis ten een loonsverhoging, maar het doel is uiteindelijk de regering in een moeilijk parket te dringen en ten val te brengen. DOORDRAAIEN. Het fruit levert niet zo heel veel op dit jaar. Op de Betuwse veilingen is het aangevoerde fruit slecht en bijgevolg komen slechts de allerbeste kwaliteiten in de handel, en dan nog tegen betrek kelijk lage prijzen. Enorme hoe veelheden worden dagelijks door gedraaid. De laagste veilingprij- zen zijn er 6 cent per kilo appels en peren en 3 cent per kilo prui men. Het vergoedingsfonds betaalt gemiddeld 4 cent per kilo door gedraaid fruit, zodat het voor de boeren weinig verschil maakt. Voor de uitvoer is dit fruit on geschikt, de industrie kan er ook weinig mee doen en de binnen landse markt is heel kieskeurig en zuinig geworden. Enige tientallen tonnen fruit worden er dagelijks vernietigd. U gaat plannen maken met uiterst deskundigen, vervolg de de heer v. Engelen, maar de meest deskundige ben ik zelf en mij is niets gevraagd, terwijl ik er bovendien nog 12.500.ingestoken heb. Ik weet niet meer wat B. en W. willen! Mijn bedoeling is alle sport daar samen te trekken; het is nodig en van belang voor de gemeente. Ik wil o.m. een gecombineerde ijs-wielerbaan; waarom kan die nu direct niet aangelegd worden? Waalwijk. Tel. 443 In concreto kost het de ge meente niets, want wat ik zou krijgen aan renteloos voor schot, zou ver overtroffen worden door de vermakelijk heidsbelasting. Ik wil me er helemaal achter zetten, maar nu zitten we op een dood punt, zolang U geen concrete voorstellen hebt. Wij bemoeien ons wel met het vraagstuk, was het ant woord van de voorzitter, maar niet in het témpo zoals U het zou wensen. We zullen met afgeronde voorstellen komen, met alle waardering voor Uw werk en met behulp van U misschien. Wat die 12.500. betréft, U hebt geheel uit ei gen beweging gehandeld. Is het niet mogelijk, vroeg de heer v. d. Ven, om de heer v. Engelen te kennen bij het maken van de plannen. Dit is de bedoeling, ant woordde de voorzitter, daar heeft hij aanspraak op, want hij heeft zich in het belang van de gemeente keurig ge dragen. Maar nogmaals, de tijd is nu niet daar om zware, gel delijke offers te brengen. U spreekt maar van gelde lijke offers, zei de heer v. En gelen; U hebt indertijd cabi nes laten bouwen bij wijze van subsidie, maar sindsdien heb ik nooit meer geldelijke offers gevraagd. Dan stelt de voorzitter voor, om, als de tijd daar is, met afgeronde voorstellen te ko men. De heer v. d. Ven wil hier aan toegevoegd zien: in over leg met de heer v. Engelen. Hier heeft de voorzitter geen bezwaar tegen, voor zover dit tenminste mogelijk zal blij ken. WONINGBOUW. De punten 4 t/m 7 gingen vrij vlot onder de hamer door. Bij het voorstel tot verkoop van een perceeltje aan M. de Gouw voor 1.75 per M-, vroeg de heer v. d. Meerendpnk hoe het stond met de afwerking van het bouwvolume. Thans liggen er gereed, al dus de voorzitter, 14 tekenin gen; t.a.v. 12 daarvan bestaat er geen kans dat men het bouwvolume zal kwijt raken, t.a.v. 2 daarvan wel. Men heeft echter aan de betreffen de personen een schrijven ge richt om voor 1 September hun bouwplannen bij B. en W. in te leveren, anders zal hen het bouwvolume ontnomen worden. Het betreft hier alle maal oorlogsslachtoffers. Verder heeft men nog 3 wo ningen toegewezen aan Mom- mersteeg en twee aan Wagen berg-Festen. De heer v. d. Ven sprak over de funeste financiële re geling die het particulieren bijkans onmogelijk maakte te bouwen. Hij vroeg om een ge meentelijke regeling in te stellen. Met had er een in petto, al dus de voorzitter. Na veel geharrewar besloot men vervolgens twee perceel tjes grond te verkopen aan Peijnenborg en v. Halder, te gen 0.50 per M- en niet zo als in het voorstel stond tegen 0.40. Een verzoek om ontheffing van schoolgeld wegens ziekte van een kind, werd toege staan, in zoverre dat voor dat ene kind geen schoolgeld be taald hoefde te worden. GEEN WATER. In aansluiting op een punt van de vorige raadsvergade ring stelden B. en W. voor, niet in te gaan op de voor waarden van de Waterleiding Mij. Oost-Brabant, voor het aansluiten van een vijftal huizen aan de waterleiding. Moeten die mensen dan zo blijven zitten, vroeg de heer v. Bokhoven, het water is er ondrinkbaar. De voorzitter antwoordde hem dat men niet op deze voorwaarden kon ingaan. An ders zou 't geweest zijn, wan neer de huiseigenaren bereid waren geweest de aftakking van de hoofdleiding naar het huis te willen betalen, maar van de vijf was er maar één, n.l. Dalemans die er dit voor over had. HET VAK HUISHOUD KUNDE OP DE SCHOLEN. B. en W. stelden vervolgens voor, gelden beschikbaar te stellen voor het vak huishoud kunde voor het v.g.l.o. aan de R.K. Meisjesschool te Vlijmen. 5000.was reeds toege kend, maar nu vroeg men 'n aanvullend bedrag van 2310 waarvoor de inspecteur een gunstig advies had uitge bracht. De heer v. Engelen vroeg hoe het nu zat met Haarsteeg of daar ook een dergelijke klas werd ingericht. Het was echter, aldus de voorzitter, economisch niet verantwoord om voor een dergelijke ge meente drie grote sommen uit te geven voor dit vak V. Hier moest men centraliseren. De heer v. Engelen merkte echter op dat in Haarsteeg 't bijbouwen van lokalen niet nodig was, dat er naaimachi nes en kachels voorhanden waren en dat de kosten slechts zeer gering zouden zijn. Bo vendien had de pastoor be zwaren van morele aard tegen het bezoeken van de school te Vlijmen. De voorzitter repliceerde: Haarsteeg vraagt 3 lokalen, twee voor het v.g.l.o. en één voor het l.o., en bovendien ongeveer 30.000. En de heer v. d. Meeren- donk kon met geen mogelijk heid de morele bezwaren zien. Men besloot dus gelden be schikbaar te stellen voor de school in Vlijmen, maar een inrichting van de scholen in Nieuwkuijk en Vlijmen kon men voorlopig niet denken. RONDVRAAG. De heer Wijkmans vroeg of het pand bij de oude open bare school, dat bewoond werd door drie gezinnen van de familie Liebrechts, niet be woonbaar gemaakt kon wor den. 't Is 'nen hondennest, 'n schande voor Vlijmen, zei de heer Wijkmans. De heer Liebrechts, aldus de voorzitter in zijn antwoord, hebben wij tweemaal een nieuw huis aangeboden en tweemaal heeft hij het gewei gerd. En nu zouden wij de be klaagden zijn! Wij hebben niettemin toch nog besloten er iets aan te doen, maar er zijn geen termen aanwezig om duizenden guldens te spen deren om dit huis grondig te laten opknappen. LASTERPRAATJES? Toen kwam de heer v. En gelen met een drietal lastige puntjes, zo hij zei; er werd namelijk nogal raar gepraat over sommige dingen, die hij graag recht gezet zou zien. Op de eerste plaats: Hoe staat het met het fonds oor logsmonument, want daar doen aardige praatjes de ron de over. 1342.met de bijgeschre ven rente, aldus de voorz., staat er op de boerenleen bank. Op aandringen van de heer v. d. Ven en andere leden vertelde de heer v. Engelen welk praatje er dan de ronde deed: Pastoor Werneri zou er met de kas van door zijn!! Grote verontwaardiging en gezichten van: hoe kan men zo iets nou denken, bij de le den. Ten tweede: Waar zijn de 1000.gebleven die opge haald waren bij de voetbal wedstrijd HaarsteegVlijm. Boys indertijd, ten bate van oorlogs-slachtoffers. Hoewel men ^eel te verlangend was het derde puntje te horen en de heer v. Engelen daarom geen antwoord kreeg op deze vraag, vertelde de heer v. d. Meerendonk later dat dit be drag terecht was gekomen bij de vereniging Noord-Zuid; men had het verdeeld over de drie werkcomité's, hetgeen de heer Werther beaamde. Ten derde: Dit is het lastig ste puntje nog, zei de heer v. Engelen: Indertijd is er te Haarsteeg 2400.opgehaald voor de slachtoffers van de Hoeve-ramp; dit geld is op 't gemeentehuis afgedragen; 400 gulden is er van terecht ge komen bij de slachtoffers, maar hoe zit het nu met de 2000.die resteren? Deze zijn niet op tijd ingeleverd toen de briefjes van honderd ingeleverd moesten worden. Volgens betrouwbare gege vens zouden er bovendien verschillende manipulaties mee zijn verrichten ieder ge val, het vertrouwen van de Haarstegenaar in de autoritei ten is geschokt. Ik heb het idee, aldus de heer v. Engelen, dat, wanneer een gewoon ie mand zo iets had gedaan, het zo niet afgelopen zou zijn. U moet niet denken, ant woordde de voorz., dat hier iets achter zit dat het ver trouwen moet schokken. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat er bij het inleveren van de briefjes van honderd ver traging is geweest. Op het ogenblik is deze zaak bij de regering en we zullen probe ren dit geld alsnog in te wis selen. De heer v. Engelen vroeg hoe het te verklaren was dat er 9 briefjes van honderd en het nodige klein geld op het gemeentehuis waren afgedra gen en dat, toen het geld in geleverd moest worden, er plotseling enkel 20 briefjes van honderd waren. Er was niet de minste aan leiding toe hier iets ondeug delijks achter te zoeken, ant woordde de voorzitter. Maar, vroeg de heer v. En gelen, mogen we dan de na latigheid om dit geld niet in te leveren, zo maar voorbij gaan. En de heer Wijkmans vroeg zich ook al af hoe het moge lijk was dat er toen ineens 20 briefjes waren. Er bestond een mogelijk heid, meende de voorz., dat de een of ander, toen er van geld-inlevering nog geen spra ke was, het geld heeft ge wisseld. Er was iets niets in orde meenden verschillende raads leden en de heer Wijkmans merkte o.m. op dat men geld dat men onder zijn beheer heeft, toch eerst inlevert. En de heer Dekkers vond het zo vreemd dat men, toen men „wisselde", wel aan het geld had gedacht en niet op het critieke ogenblik van de in levering. De heer Wijkmans tenslot te, nam niet aan dat het een eerlijke zaak was geweest. En hiermee was deze kwes tie afgedaan; men besloot maar weer eens „af te wach ten". Nadat er nog enkele andere dingen waren gevraagd, wer den er bij gelegenheid van de laatste raadsvergadering over en weer enkele woorden van dank* en afscheid gesproken, waarna de vergadering werd gesloten. 't Bedrijfschap voor groen ten en fruit heeft de maxi mum-verkoopprijs-regelingen voor rode en zwarte bessen sap, frambozensap, tomaten sap en jam ingetrokken. 72e JAARGANG No. 68 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". Het nieuwe schoolgebouw ten behoeve der Nijverheidsschool voor Waalwijk en omstreken, waarvan wij onlangs een uitvoe rige beschrijving gaven, nadert zijn voltooiing. En al betreurt het bestuur, met allen die belangstellen in 't nij verheidsonderwijs en de uitbrei ding en verfraaiing onzer gemeen te, dat wij niet konden komen tot een permanent schoolgebouw en vrede hebben moeten nemen met de semi-permanente bouw even als tal van andere gemeenten, an- zijds moet erkend dat dit gebouw, wanneer de opigeving met boomen, heesters en planten is aangekleed, het nog zo slecht niet doen zal," ook wat het uiterlijk betreft. Daarenboven is de inwendige indeling en inrichting in elk op zicht uitstekend mooie, ruime, frisse lokalen voor hand- en ma chinaal schoenmaken, voor sme- den-bankwerken, timmeren, schil deren, een prachtig overblijflo kaal, mooie directeurs-, bestuurs-, administratie- en congierge-loka- len, -kortom met een goede outil lage van materialen en machines een prachtinrichting. Als men dan overweegt, dat thans alles in één gebouw is ge concentreerd in plaats van vroe ger in 4 of 5 lokalen, waarvan enkele echte hokken genoemd kon den worden, dan mogen we zeer tevreden zijn, al zijn we dan met een semi-permanent gebouw niet geheel voldaan. Dat de nieuwe school ook ge waardeerd wordt door ouders en toekomstige leerlingen, moge blij ken uit het feit, dat niet minder dan 135 leerlingen in de verschil lende afdelingen voor de nieuwe cursus zijn aangegeven. De regering heeft zich, zoals bij de bouw blijkt, schriel (mogelijk noodzakelijk?) getoond, zij is dit niet minder met de inwendige aankleding en meubilering van 't gebouw, 't Is toch wel jammer, dat zij meent dat ook de meubi lering bij een semi-permanent ge bouw dito moet zijn. Dit toch moeten wij voorkomen en dat zou mogelijk zijn als fabrikanten, han delaren c.a. een handje hielpen. Het is toch voor schoenfabrikan ten, machinefabrikanten bouw vakpatroons, meubelfabrikanten, en niet minder voor onze plaats en omgeving van het allergroot ste belang een dergelijke school te bezitten, die straks aan een 300-tal jongens degelijk vakon derwijs geeft. Men moge dit grote belang niet onderschatten en tone zijn be langstelling en waardering door een geschenk in welke vorm ook aan deze school om 't doel der school, maar ook om deze school een aankleding te geven, die de regering haar onthoudt en die haar past. 't Is niets nieuws, men ziet dit overal elders en in de loop van 't bestaan der school werden verschillende machines, leesten enz. geschonken, heeft b.v. de fa. Vincent Hoffmans en Zonen alle uitpoetsartikelen steeds gratis ter beschikking gesteld en zo zouden wij meer voorbeelden kunnen noemen. Er zijn tal van fabrikanten, handelaren e.a. die de school met een jaarlijkse gift steunen, dit konden er nog veel meer zijn. Maar laat ons thans bij dit bij zondere feest, de opening ener nieuwe Nijverheidsschool voor Waalwijk en omgeving eens door een bijzondere daad tonen dat wij dit zeer belangrijke onderwijsin stituut op hoge prijs stellen. Als 't publiek de gelegenheid zal krijgen de nieuwe school te bezichtigen, zal men ervaren dat ondanks grote moeilijkheden en teleurstellingen hier toch iets goeds en groots bereikt is, waar op de Langstraat, maar speciaal Waalwijk met recht trots kan zijn. De heer v. Engelen was in de vergadering die de Vlijmense gemeenteraad vorige week Woensdag hield, het enfant terrible. Allereerst kwam hij in een adres aan de raad op voor de sportbelangen in de gemeente, maar hij moest ondervinden dat er blijkbaar weinig belangstelling voor bestaat. Vervolgens roerde hij enkele netelige kwesties aan, waarover nog al lasterpraatjes de ronde schijnen te doen. HET LID KLERX HERDACHT. Bij het begin van de verga dering herdacht de voorzitter met enkele treffende woorden het lid Klerx, dat vorige week overleed. Vandaag, aldus de voorz., zou hij als raadslid van ons afscheid hebben genomen, maar de Heer van leven en dood beschikte anders en deed hem afscheid nemen voor al tijd. Hij had de gemeenschap lief en hij werkte er voor zo veel in zijn vermogen lag.» Namens de raad zou een rouwbeklag gezonden worden aan de nabestaanden, die de voorzitter troost en sterkte toewenste bij het verlies van deze goede man en vader. Naar aanleiding van een schrijven van de rijkscultuur- consulent, die men op verlan gen van de raad om advies gevraagd had betreffende de voorziening van drinkwater in de velden van Vlijmen, vroeg de heer Wijkmans of bevloei ing. eigenlijk niet het voor naamste was wat men wilde. Dit beaamde de voorzitter, maar hij adviseerde even af te wachten. Ook de heer v. d. Meeren donk wilde dit doen, tot dat de ruilverkaveling, die in een vergevorderd stadium ver keert, haar beslag had gekre gen. De K.A.J. verzocht om een subsidie voor 1949 en voor '50. Op een vraag van de heer Wijkmans zei de voorz., dat er inderdaad een post van 240.- was uitgetrokken voor het jeugdwerk, maar de heer v. d. Meerendonk meende dat die post meer bedoeld was voor de schoolvrije jeugd, terwijl de K.A.J. de jongens onder haar hoede nam van 18 tot 25 jaar. Deze vereniging was hier zeer actief. Men zou voor 1949 een sub sidie geven en het verzoek voor 1950 aanhouden. SPORTBELANGEN. Van het lid v. Engelen was een schrijven binnengekomen dat in vervolg op zijn uiteen zetting in de vorige raadsver gadering, handelde over di verse sportbelangen en waar in hij verschillende verlan gens kenbaar maakte. In het college van B. en W., aldus de voorzitter, bestaat grote belangstelling voor de sport. Twee jaar hebben wij de zaak afgekeken. Met alle waardering voor het werk van adressant, zijn wij kalmer te werk gegaan. Maar wij zijn voornemens om terzake ui terst deskundigen om advies te vragen en dan met afgeron de voorstellen te komen. De heer v. d. Meerendonk vroeg of de heer v. Engelen zijn standpunt niet even uit een kon zetten en de heer v. Engelen vroeg op zijn beurt of het stuk niet voorgelezen kon worden. Het was wel lang, maar zeer belangrijk. De voorzitter vond 't echter veel te lang; wanneer men aan het eind was, wist men niet meer wat er aan 't begin stond. De raadsleden zouden hiervoor de belangstelling niet op kunnen brengen. Doch de heer v. Engelen dacht dat er bij de leden wel zoveel belangstelling zou be staan, dat ze het schrijven gaarne zouden aanhoren. De heer Wijkmans bepleitte vervolgens meer tegemoetko ming aan het werk en de plannen van de heer v. Enge len. Hij verlangt alleen mo rele steun in de vorm van het opstalrecht voor een aantal jaren, zei hij; laten we hem zijn gang gaan en recht van opstal verlenen voor 't zwem bad, dan is er geen enkel risi co voor de gemeente. Als hij •bewijst in staat te zijn iets goeds te presteren, dan kun nen we aan zijn verlangens betreffende de IJs- en Wieler- baat etc. tegemoet komen, tot zover de heer Wijkmans. De heer v. Engelen zou dan ook nogmaals maar iets zeg gen, al zou het wel drie keer zo lang duren als wanneer 't schrijven voorgelezen was. WORDT PARTICULIER INITIATIEF GESTEUND? Twee jaar geleden, aldus de heer v. Engelen, is deze zaak ook reeds aan de orde ge weest. Toen zei de gemeente: het particulier initiatief heeft de voorkeur. Toen is hij aan het werk gegaan, maar wan neer hij nu het advies van B. en W. leest betreffende zijn schrijven, dan voelt hij zich een beetje „unheimisch", want met geen enkel woord wordt er gerept over zijn ver langens. Wat is er nu voor een motief om deze zaak af te remmen, vroeg de heer v. En gelen, zoals men altijd al ge daan heeft, en hij wees op zijn verzoek om een reclame bord te plaatsen, dat eindelijk is toegestaan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1