Waalwijkse en Langstraatse Courani Prinses Wilhelmina vindt Haar rusi I NA VIJFTIG JAAR REGEREN OP PALEIS „HET LOO" Gemeenteraad Waalwijk Mi W' Salarisregeling voor gemeente- personeel vastgesteld. Mededelingen over het Oorlogsmonument. Afscheid van de raadsleden van Beijnen, Buykx en v. Nooij Gemeenteraad Loonopzand. Gemeenteraad Geertruidenberg in het teken van het Afscheid. MAANDAG 29 AUG. 1949. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 70 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". (Speciale P.B.-reportage). Rond het Paleis Het Loo, waar talloze malen duizenden kelen een aubade brachten aan de Koningin der Neder landen en waar staatslieden uit de gehele wereld hun op wachting hebben gemaakt, heerst thans een weldadige stilte. Op de grote weiden voor het witte huis vergaart een landman een late gras- oogst en langs de lanen, die de parkaanleg verbinden met de grote verkeersweg naar Amersfoort en Zwolle, begeeft zich slechts een enkele wan delaar. -In een vleugel van de vor stelijke woning, die daar zo machtig ligt tussen de hoog oprijzende beuken en wijde gazons, woont Prinses Wilhel mina, die er op 31 Augustus a.s. Haar negenenzestigste ver jaardag zal vieren. Zij leeft er teruggetrokken uit de maalstroom van de wereld, waarin Zij vijftig jaren lang een belangrijke en vooraan staande positie heeft bekleed; moe van de vele slagen, die deze wereld ook Haar heeft toegebracht. Teruggetrokken leeft Zij daar, maar zeker niet vergeten door het volk, dat Zij met liefde en toewijding heeft geleid en Haar spontaan de ere-naam heeft gegeven van Moeder des Lands. Prinses Wilhelmina heeft met Haar troonsafstand zich werkelijk geheel uit 't open bare leven teruggetrokken. Zij heeft niet gewild dat Haar dochter Juliana het eigen in zicht op sommig terrein nog zou moeten richten naar de opvattingen van Haar moeder en tegelijk er naar gestreefd zich te kunnen losmaken van de talloze verplichtingen, die de draagster van de kroon nu eenmaal heeft te vervullen. Zij heeft na vijftig jaren regeren een weg kunnen betreden, die voor duizenden van Haar vroegere onderda nen veel gemakkelijker werd ontsloten: namelijk Haar ei gen leven te leiden, ongebon den aan ongeschreven wetten van étiquette en hoge positie. DE NATUUR TREKT. In dagelijks gezelschap van Prinses Wilhelmina bevindt zich steeds mevrouw L. Th. de Beaufort, geboren Van Har- denbroek. Deze moeder van een gesneuveld verzetsstrij der, die zelf ook aan grote be proevingen heeft bloot ge staan, is voor onze landsvrou we tot een ware vriendin^ ge worden. Samen bespreken zij de dagelijkse dingen en vrij wel geen enkele reis zal de Prinses maken zonder door haar te worden begeleid. Ook vertegenwoordigt mevr. Van Terugkeer tot zichzelf temidden der natuur mede dan ook Haar warme belangstelling. En omdat on ze vroegere koningin zich thans echt burgeres van Haar woonplaats Apeldoorn voelt, ziet de diaconie van deze ge meente zich menigmaal finan cieel gesteund in de plannen, welke zij ontwikkelt. Ook de hulpverlening aan Haar vroegere onderdanen, die door de laatste oorlog in moei lijke omstandigheden kwamen te verkeren, mag zich verheu gen in de interesse van Prin ses Wilhelmina. De Stichting 1940'45 kan er van meepra ten, evenals tientallen boeren uit Noord-Limburg en elders, die na de oorlog hun var kenshokken weer gevuld za gen met krulstaarten, die af komstig waren van de ko ninklijke boerderij, welke in het park van Het Loo ligt. In de zwaar geteisterde pro vincie Zeeland, waar Prinses Wilhelmina graag komt (Zij bracht er nog vorig jaar een officiéél bezoek, na de troons afstand) hebben het zwaar be schadigde Zeeuws-Vlaanderen en het herwonnen Walcheren veel aan de persoonlijke hulp van onze vroegere vorstin te danken. Natuurlijk kan ook Haar steun niet voorzien in de ge weldige noden die bestaan, doch de geste op zichzelf is wellicht vele anderen ten voorbeeld geweest. EN GROOTMOEDER Beaufort dikwijls Prinses Wil helmina bij gebeurtenissen, waarbij Zij van Haar belang stelling blijk wil geven. De uitgestrekte domeinen en particuliere bezittingen van H. K. H., welke rond het paleis Het Loo liggen en ge zamenlijk een oppervlakte van 11.000 ha. beslaan (uniek in ons land en goeddeels tot één geheel verbonden door be moeiingen van wijyen Z.K.H. Prins Hendrik) geven de rus tende vorstin goede gelegen heid om tot zichzelf te komen. Zij is altijd een liefhebster ge weest van de ongerepte na tuur en de grote domeinge- bieden, waar men uren kan rondrijden zonder door vreem de ogen te worden gezien, vormen een prachtig reser vaat. HIER SCHILDERT ZIJ. Veelal komt het voor dat de Prinses met Haar schildersezel hier een rustig plekje zoekt om het landschap met penseel en verf op het linnen vast te leggen. En mocht zij er al mensen ontmoeten, dan is het wellicht een dochter van boswachter Kersten, of de zoon van boer Van Laar; kinderen van het land waarvan Zij de hoge vrouwe is. Want met de be woners van de domeingebie- den staat Prinses Wilhelmina op uitstekende voet. Zeer ve len ervan kent Zij persoon lijk en Haar uitstekende ge heugen voor gezichten doet Haar er niet licht één ver geten. Deze mensen hebben overi gens ook ontzettend veel aan Haar te danken. Voor hen was Zij niet alleen vijftig jaren lang koningin, doch boven dien leeft Zij als werkgeefster belangstellend mee met vele aangelegenheden van persoon lijke of zakelijke aard. Hoe groot de sympathie van het personeel van het paleis en de bewoners van de do- meingebieden voor onze rus tende landsvrouwe is, bleek overigens wel uit de spontane hulde, welke zij op 11 Sep tember van vorig jaar aan H. .K. H. hebben gebracht. VEEL STEUN. Prinses Wilhelmina richt Haar aandacht ook sterk op Haar persoonlijk godsdienstig leven en gevoelt een krachtige drang het geluk hiervan ook aan anderen deelachtig te doen worden. De Paasbood- schap en de Pinksterbood- schap, welke Zij via de aether aan de wereld van radioluis teraars deed toekomen, spra ken hierover wel duidelijke taal. Het sociale werk in 't kader van de kerk waartoe Zij be hoort, heeft in verband hier- Het is rustig rond het pa leis Het Loo. Wij schreven 't reeds. Zelfs Prinses Wilhelmi na, die zo gesteld is op deze weldadige stilte, maakt zich er wel eens van los. Zij rijdt dan in een onopvallende auto weg van Haar witte woning naar een ander wit peleis, n.l. dat te SoestdijkDaar klinken luide kinderstemmen op, wan neer grootmoeder op visite komt. En vooral op een ver jaardag completeert Zij er dikwijls de huiselijke kring. Maar na een paar dagen keert Ze dan weer terug naar het eigen huis, waar de sfeer zo vertrouwd is, de bedienden welbekend, de omgeving wijd en nodend tot geregeld be zoek, het landvolk goedmoe dig en vriendelijk. Haar fiere dochter voert de teugels van het staatsbeleid. Daarom kan Prinses Wilhel mina vrij genieten van de Haar toekomende rust na vijf tig jaren regeren. Op het eerste jaar van deze periode kan Zij thans geluk kig met genoegen en dank baarheid terugzien. A. B. HILBRINK. (Nadruk verboden). ■ZOOP* De raad der Eén van de typische onderwerpen, welke Princes Wilhelmina graag in haar schilde rijen behandelt, is het steeds min om meer sombere landschap. Dit is de repro ductie van „Schaapskooi in de winter", een schilderij, dat reeds vele jaren geleden op een idyllisch plekje nabij Het Loo door onze vroegere vorstin werd vervaardigd. Duidelijk blijkt hieruit wel, dat moderne richtingen in de schilderkunst ook hun stem pel op het werk van H. K. H. hebben gezet, evenwel met uitsluiting extremiteiten. Het stuk is gesigneerd met een simpele W, links in de benedenhoek, met vermelding van het jaartal 1932. W gemeente Waalwijk kwam Donderdag 25 Augustus j.l. in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van Mr. R. J. J. Lambooy, burgemeester. Het secretariaat werd waar genomen door de heer Thijs- sen. Na het behandelen van een reeks ingekomen stukken, welke alle voor kennisgeving werden aahgenomen, werden de geloofsbrieven onderzocht van de raadsleden A. P. de Raat (benoemd in de vacature Kemperman) en A. A. van Well (benoemd in de vacature Buykx). Overeenkomstig het advies der Commissie van Onderzoek, bestaande uit de heren v. Hees wijk, Pullens en Verdoorn, werd z.h.st. tot toe lating besloten. De rekening over 1948 van het Oude Mannenhuis te v.m. Baardwijk werd goedgekeurd zoals ze was aangeboden. Besloten werd, op het ge"- meente-personeel van toepas sing te verklaren de bepalin gen van het „gratificatie-be sluit rijksambtenaren 1949", houdende toekenning van een vacantie-toeslag aan de daar voor in aanmerking komende personeelsgroepen. Bij 't volgend agenda-punt: Vaststelling nieuwe salaris regeling voor het gemeente- personeel, werd door de heer v. d. Hoven opgemerkt dat de diploma-toeslagen, inzonder heid voor de akte staatsinrich ting m.o., wel zeer aan de lage kant waren. De Voorz. was het hiermede eens, doch deelde mede, dat het uitgesloten moest worden geacht dat hogere bedragen zouden worden goedgekeurd. Door de heer v. Heeswij k werd met genoegen geconsta teerd, dat de salarissen van de ambtenaren in deze nieuwe regeling tot het hoogst be reikbare waren aangepast aan de verhoogde levensstandaard. Hij vond het jammer, dat het streven van het gemeentebe stuur, om voor de werklieden het gewenste niveau te berei ken, niet ten volle is kunnen worden verwezenlijkt. Spr. verzocht toelichting, waarom verschil in bezoldiging bestond tussen de functies van direc teur Licht- en Waterbedrijven en directeur Gemeentewer ken, waarop de Voorz. er op wees, dat laatstgenoemde functionaris nog een bezoldi ging geniet als commandant der brandweer, hetgeen in houdt dat diens totaal aan be zoldiging vooral wanneer, zoals te voorzien is, de func tie van commandant der brandweer eerlang in belang rijkheid zal toenemen on geveer gelijk komt met dat van de directeur der Licht en Waterbedrijven. Nadat de Voorzitter aan de heer Brouwer nog nadere in lichtingen verstrekt had aan gaande het verschil in rijwiel toelage voor de verschillende gemeente-betrekkingen, werd de nieuwe regeling z.h.st. vast gesteld zoals ze door B. en W. was aangeboden. De Voorz. deelde mede, dat van de zijde van het personeel bereids uiting was gegeven aan de gevoelens van tevre denheid en waardering voor de door het gemeentebestuur gedane pogingen om de nieu we regeling zo gunstig moge lijk te doen zijn, welke dank hij gaarne doorgaf aan de raad, die deze regeling heeft vastgesteld. Enkele voorstellen, betrek king hebbende op onderwijs- aangelegenheden, werden z.h. st. aangenomen. Wederom werd een tweetal bouwterreinen verkocht aan de Wilhelminastraat ten be hoeve van particuliere wo ningbouw. Dat meer en meer animo ontstaat voor particu liere bouw, bleek ook hieruit, dat twee verzoeken om be schikbaarstelling van gemeen te-hypotheek ten behoeve van het bouwen van een eigen woning, werden ingewilligd. Twee ontwerpbesluiten tot wijziging der begroting 1949 werden, als laatste punt der agenda, z.h.st. vastgesteld. Eén dezer besluiten had be trekking op de gemeentelijke bijdrage in de kosten van het oorlogsmonument. De Voorz. kon dienaangaan de mededelen dat het bronzen beeld komt staan op een taps toelopend voetstuk van tuf steen, gevat in een vierkant van hardsteen, waarin de na men van de oorlogsslachtof fers zullen worden gegrift en aan de achterzijde een strofe van een toepasselijk vers. Het monument zal worden ge plaatst in een cirkel met een straal van 15 meter, omgeven door een grintpad. Het geheel wordt omgeven door een gras veld. Het basement wordt uit gevoerd naar ontwerp van Prof. Holt te Heemstede door de firma Verappe alhier. Naar de mening van bevoegde des kundigen zal dit monument één der mooiste oprlogsmonu- menten van het land worden. Aan het slot der vergade ring bracht de Voorzitter nog dank aan de scheidende raads leden v. Beijnen, Buykx en v. Nooy voor hetgeen zij tij dens hun zittingsperiode in het belang der gemeenschap hebben gedaan. Hij gewaagde daarbij van de weinige be langstelling welke heden ten dage onder de bevolking be staat voor het vervullen van de een of andere openbare functie, wat medebrengt dat de gemeenschap des te meer dank verschuldigd is aan hen, die desondanks bereid zijn een dergelijke functie op zich te nemen. Hij wees op de be langrijke besluiten, waaraan zij tijdens hun raadslidmaat schap hadden medegewerkt en vertrouwde, dat die tijd zeker niet tot hunne onprettigste jaren zal behoord hebben. De heren v. Beijnen en v. Nooy dankten de Voorzitter voor zijn waarderende woor den en de vergadering voor de prettige samenwerking. Openbare vergadering van de raad der gemeente Loon op Zand, te houden op Dins dag 30 Aug. 1949, des avonds om 7 uur ten gemeentehuize. Agenda: 1. Vaststelling opentsaande notulen. 2. Ingekomen Stukken: a. Schrijven van Ged. Sta ten van Noord-Brabant d.d. 20 Juli 1949, waar bij enkele bezwaren wor den geopperd tegen de salaris-verordening dezer gemeente, vastgesteld in de vergadering van 23 Juni 1949. B. en W. stellen voor dit stuk ter afdoening te stel len in handen van B. en W. 3. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelij ke regeling omtrent 't aan stellen van een ambtenaar voor de lichamelijke op voeding en sport buiten schoolverband met de ge meenten Tilburg, Alphen, Baarle-Nassau, Berkel-En- schot c.a., Diessen, Goirle, Hilvarenbeek en Hoge en Lage Mierde, zulks, met in gang van 1 Sept. 1949 en wel voorlopig voor de tijd van 1 jaar. Prae-advies: In 1944 werd door onze ge meente met een aantal omlig gende gemeenten een gemeen schappelijke regeling aange gaan omtrent het aanstellen van een ambtenaar, voor de lichamelijke opvoeding en sport buiten schoolverband. Op grond dat de gemeen schappelijke regeling niet vol ledig heeft beantwoord aan 't doel waarvoor ze is ingesteld, en in het algemeen niet zo vruchtdragend is geweest als bij het tot stand komen dier regeling werd beoogd en ver wacht, hebben de besturen van enkele der aangesloten gemeenten deze regeling te gen 1 Sept. 1949 opgezegd, zodat deze met ingang van die datum geheel afloopt. Bij al deze gemeenten is de opzeg ging gegrond op het feit, dat de regeling van weinig of geen nut is geweest. Het niet bevredigend wer ken daarvan vindt voorname lijk zijn oorzaak in de gerin ge verplaatsingsmogelijkheden en andere ongunstige omstan digheden, welke de ambtenaar in zijn contact met de buiten gemeenten ten zeerste belem merd hebben. Thans echter zijn deze ver plaatsingsmogelijkheden we derom in ruimere mate aan wezig, zodat contact met de buitengemeenten gemakkelij ker kan plaats hebben, vooral wanneer dit wederzijds wordt geactiveerd. Het bestaan van zulk een regeling is ons inziens zeker van groot belang, omdat zij de enige practische mogelijkheid is om de lichamelijke opvoe ding en de sport van de z.g. schoolvrije jeugd te stimule ren en in goede banen te lei den en te dien einde te kun nen beschikken over een des kundige. Teneinde mogelijke risico's zoveel mogelijk te beperken, stellen B. en W. voor tegen 1 September a.s. een nieuwe regeling - conform de oude - aan te gaan, doch voorlopig slechts voor de tijd van één jaar, dus tot 1 Sept. 1950. 4. Voorstel tot wijziging van de begroting voor 't dienst jaar 1949. 5. Voorstel tot vaststelling van een verordening regelende de tegemoetkoming in de vervoerskosten van school gaande kinderen. Prae-advies: Reeds herhaalde malen is de behoefte gevoeld aan een ver ordening, waarin normen wor den gegeven volgens welke tegemoetkoming kan worden verleend in de vervoerskosten van schoolgaande kinderen, die een school bezoeken voor onderwijs, dat in deze ge meente niet wordt gegeven. Tot heden worden de aan vragen - welke zich in hoofd zaak beperken tot het buiten gewoon lager onderwijs - be handeld aan de hand van een onderzoek naar de financiële toestand van betrokkenen, waarnaar de tegemoetkoming wordt afgemeten. Volgens de ontworpen ver ordening, naar de inhoud waarvan wordt verwezen, kan naar objectieve maatstaven onmiddellijk worden beoor deeld of en zo ja in welke mate aan de aanvraag kan worden voldaan. B. en W. stellen voor de toegezonden verordening vast te stellen. 6. Verzoek van het bestuur van de St. Theresia-school te Kaatsheuvel, om inge volge art. 72 van de Lager Onderwijswet 1920 gelden beschikbaar te stellen tot het doen plaveien van dat gedeelte der speelplaats dat nog niet van plaveisel is voorzien. Prae-advies: Bedoelde speelplaats, welke tevens dienst doet als terrein voor het geven van lichame lijke oefeningen aan de beide meisjesscholen, loopt bij elke regenbui, voor zover het on geplaveide gedeelte betreft, geheel onder water. Uiteraard is dit vooral tijdens de speel tijden der kinderen van groot bezwaar. Vanwege de Inspectie van het Lager onderwijs werd dan ook reeds meermalen op deze onhoudbare toestand gewezen en op verbetering aange drongen. De kosten van bestrating van het nog ongeplaveide ge deelte, groot 445 M', zijn be groot op 2143.56. B. en W. stellen voor de ge vraagde medewerking te ver lenen. 6a. Voorstel tot wijziging en aanvulling van het regle ment voor de werklieden in dienst der gemeente Loon op zand. Prae-advies: 1. Bij besluit van de raad van 11 Augustus 1937 werd het ge noemde reglement gewijzigd in dier voege dat de bevoegd heid tot aanstelling van werk lieden in vaste en tijdelijke dienst en enkele andere be voegdheden aan de raad wer den toegekend, terwijl deze tevoren tot de competentie van B. en W. behoorden. Nu het college de laatste tijd herhaaldelijk machtiging van de raad mocht ontvangen om werklieden aan te stellen, wil het B. en W. voorkomen dat er thans aanleiding be staat om het werkliedenregle ment op dit punt in overeen stemming te brengen met de toestand zoals die zich heeft ontwikkeld. B. en W. stellen dan ook voor om te besluiten tot in trekking van vorenbedoeld wijzigingsbesluit van 11 Aug. 1937 en tot dienovereenkom stige wijziging van het werk liedenreglement. 2. Het derde lid van art. 4 bepaalt thans o.m. dat werk lieden, om in vaste of tijde lijke dienst te worden aange steld, het 40e levensjaar niet mogen hebben overschreden. In verband met de in voor bereiding zijnde aanstelling van voorwerkers, die op grond van het feit dat zij leiding moeten geven en overwicht op het personeel dienen te hebben, vaak ouder zullen moeten zijn dan 40 jaren, ge ven B. en W. in overweging art. 4 aan te vullen met een 4e lid, luidende als volgt: „Het bepaalde in het vorige lid, dat bij aanstelling in vaste of tijdelijke dienst het 40e levensjaar niet mag zijn overschreden, is niet van toepassing bij de aanstelling van voorwerkers". 3. Art. 34, le lid luidt thans: „Bij 25-jarige trouwe dienst zal toegekend worden een gratificatie van een extra weekloon, benevens 2 dagen buitengewoon verlof; bij 40- jarige trouwe dienst twee we ken extra loon, benevens 4 dagen buitengewoon verlof". B. en W. stellen voor om deze bepaling te doen verval len en daarvoor in de plaats te stellen de dienovereenkom stige in het Ambtenarenregle ment voorkomende bepaling, luidende: „Wegens zeer bijzondere omstandigheden, waaronder langdurige trouwe dienst, kunnen B. en W. aan een werkman een gratificatie toekennen. B. en W. doen hiervan me dedeling aan de raad". 7. Rondvraag. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden was het dan vorige week Woensdag de laatste keer dat de oude raad van Geertruidenberg bijeen was. Je kon het merken. Het was één en al vriendelijk heid. De raadsleden vonden zelf dat het zo erg vlug ging en burgemeester Bianchi merkte op dat de heren het hem de laatste keer gemakkelijk maakten. Tenslotte wilde ieder ten afscheid het zijne (en hare) zeggen. Vlot ging het aanvankelijk. De vier eerste punten gingen zonder meer onder de hamer door: De Godshuizen mochten 15690 beleggen, er werd grond verkocht aan de Bouw vereniging en er werd subsi die toegekend. Eerst aan het Herdenkingscomité voor Bra bants gesneuvelden te Waalre 10.zodat de naam van J. v. d. Made die in Indonesië sneuvelde, op 't herdenkings bord komt en vervolgens 370 aan de Klokkenberg, ruim hartig berekend naar 10 ct. per hoofd. Naar aanleiding van het schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken betref fende tegemoetkoming in de kosten bij beschikbaarstelling van woonruimte, stelden B. en W. voor, voor de resterende maanden van dit jaar aan de ene kant 2 x ƒ400 voor dit doel uit te trekken, aan de andere kant 3 x 300, want het Rijk draagt 75%. De heer Veenis wilde weten of dat alleen gold voor de toe komst, waarop weth. Hartong opmerkte dat het ondoenlijk was om zoiets met terugwer kende kracht te laten ingaan. Dan was er een nieuwe sol licitant voor de betrekking van gymnastiekleraar, want de vorige was elders benoemd. B. en W. stelden voor deze man te benoemen, behoudens goedkeuring van de inspec teur. De heren Beccaro en Bron- zi hadden een aanvraag inge diend om met een patates- frites-kraam op de Markt te mogen staan. De voorz. voelde er niet veel voor om „onze monumentale Markt" door een permanente tent te laten ontsieren. Daar om stelde hij voor om 't voor lopig te proberen door verlof te geven met een wagen te gaan staan tot wederopzeg- gens toe en uiterlijk tot het einde van dit jaar. Het staan-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1