l Wijde Wereld De Schatkamer van het Oosten Waalwijkse en Langsiraaise Courani ONTDEKT UIT DE Glas in lood Waar hei in Siraaisburg om gaai Achtergronden van Europees Federalisme. W. van der Heijden Zonen Waalwijk. Telaf. 443 450 jaar geleden oud, Vasco da Gama, dertig jaar overtroefde COLUMBUS. EN EUROPA ORIËNTEERDE ZICH OP NIEUWE WERELDEN. DRONKEN CHAUFFEUR MAAKT SLACHTOFFERS. Schoenen-Shows. DONDERDAG 1 SEPT. 1949 Uitgever \Vaalwij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 71 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. - SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. Europa staat voor grote beslis singen. De levensgemeenschap op het oude Continent is in gevaa-. De Europeanen worden van bui tenaf bedreigd en zijn zelf het slachtoffer geworden van hun moeheid. Twee grote oorlogen hebben het potentieel verslapt en het moreel aangetast. De bewo ners van het vaste land willen weg, naar de uithoeken van de wereld, waar de strijd om 't be staan minder hard schijnt En toch moet dit Europa ge red worden. Verenigd Europa. Wat is dan logischer dan de koppen bij elkaar te steken en de onderlinge wedijver om te zetten in samenwerking. Financieel, so ciaal, politiek, cultureel en mili tair moet er een coördinatie tot stand gebracht worden. Daarbij staan twee feiten in de geschie denis ten voorbeeld. In de eerste plaats het falen van de Volke renbond en de Uno (dit laatste dank zij het vetorecht der gro ten) en de grote sterkte van de Verenigde Staten van Amerika, die pas na de vereniging der 48 staten de wereld zijn betekenis opdrong. Bezien we nu de resoluties van het Europese congres, in Den Haag in 1948 gehouden, dan zien we dat het Europese parlement o.m. beoogt Coördinatie van hulpbronnen voor algemene exploitatie militaire bescherming der deel nemende landen verwezenlijking van sociale de mocratie oplossing van internationale problemen. Economische Unie. Daarbij is aangetekend dat de wederopbouw der economie in Enropa tot mislukking is ge doemd, wanneer ieder land zijn eigen gang gaat. Een Economi sche Linie moet daar een econo mische eenheid scheppen, waar bij de onderlinge relaties tot de overzeese gebiedsdelen niet aan getast kunnen worden. De lan den onderling moeten de handels belemmeringen afschaffen en de douanetarieven verlagen. De va luta moeten stabiel gemaakt wor den door aanpassing van de wis selkoersen en vermindering van de verschillen in loon en prijspeil. De productie moet een zo hoog mogelijk voedingspeil verzekeren, terwijl de technische specialisatie der industrie aangemoedigd dient te worden. Op 't gebied van -Ie arbeid moeten emigratiemogelijk heden geschapen worden, waar bij de arbeiders er zeker van zul len zijn dat de sociale veiligheid, het loon en de arbeidsvoorwaar den niet aangetast zullen worden. Het ligt in de bedoeling te ko men tot een kapitaalverkeer, munteenheid en een volledige tol- unie met afschaffing van belem meringen in het goederenverkeer. Op cultureel gebied film, ra dio, publiciteit, scholen en univer siteiten, zullen ook de handen in elkaar geslagen moeten worden. De vrijheid van geloof, politiek en het woord dient gewaarborgd, terwijl onderlinge uitwisseling van gedachten, publicaties en kunstwerken de verstandhouding kan verbeteren. Aan de jeugd zal speciale aandacht worden be steed, waarbij de toekomst voor hen allen verzekerd moet zijn, terwijl de rechten van de mens nimmer aangetast zullen worden. f Eenheid. Ziedaar in het kort de basis waarop het Europees Parlement in Straatsburg zijn bestaan heeft aangevangen. Wij Europeanen kunnen daar moeilijk onbewogen onder blijven, temeer waar onze toekomst op 't spel staat. Men redeneert zoEnropa is verbrokkeld en verwoest door twee wereldoorlogen. Politiek is er een scheidslijn tussen de Wes terse democratieën en de Slavische Staten. Het is de Lino niet ge lukt evenmin als de Volkeren bond om de nodige eenheid te scheppen. Alle tot dusver opge worpen problemen kregen een scheve voorstelling, doordat ze werden geklasseerd in de belan genstrijd Rusland-Amerika. Wil len wij in deze strijd niet vermor zeld worden, dan zullen we het lijdzaam toezien moeten staken en zelf de mouwen opstropen. Uiteraard is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. We weten zelf, hoe moeilijk de Unie van de Beneluxlanden loopt, laat staan een Unie van 20 staten met de uiteenlopendste naturen van IJs- landers tot Turken. Men vraagt zich af of al deze staten hun ego isme over boord kunnen gooien en eerst de gemeenschap (Euro pa) en dan pas zichzelf willen dienen en men vraagt zich af of het werk van de Europese As- semblée geen farce wordt, wan neer Rusland blijft doorgaan met dwarsbomen en vertroebelen. En toch is de eenheid nodig En' we zullen moeten bewijzen dat de tijd er rijp voor is, met de harde waarheid voor ogen, dat Europa een dood continent zal worden, wanneer de coördinatie mislukt. Welke mannen. Vanzelfsprekend is dat 'n As- semblée alleen kans van slagen heeft, wanneer er politici van formaat hun schouders onder zet ten en wanneer het hen gelukt 'n belangwekkende agenda zonder veel omhaal en met veel resultaat in korte tijd af te werken. Aan kopstukken ontbreekt het niet Churchill en Spaak zijn ook in het oog van de wereld twee representatieve figuren, die we ten wat ze willen en die ook we ten wat ze kunnen. Churchill als vertegenwoordiger van het ta nend'Albion en Spaak als de af gezant van het kleine België, be seffen drommels goed de nood zakelijkheid van het voortbestaan van een Europese Unie. Dat de agenda nog moeilijkheden bevat, is begrijpelijk. Vooral Duitsland is een twistpunt, dat echter toch overwonnen moet worden. Eu ropa zonder een Duitse staat is ondenkbaar en de oudste en ver- betenste vijand van Berlijn Churchill beseft dat en daar om is zijn inspanning voor het lidmaatschap van de Duitse Fe deratie verklaarbaar. Er zijn nog andere problemen Spanje, Portugal en het eeuwig neutrale Zweden, de door Rus land onderworpen staten, het re- bellistische en zo weinig demo cratische Griekenland, het inwen dig zo zwakke en verdeelde Frankrijk, het moeilijk te door gronden Italië. Nee, de weg is nog lang niet geëffend. En toch, wil Europa niet ge heel financiëel afhankelijk wor den van Amerika, wil het niet willoos ter slachtbank gevoerd worden door Rusland en wil het niet verpletterd worden door de onderlinge naijver, dan zal 't alle vensters moeten open zetten om de frisse lucht van dit Straats- burgse evenement toe te laten. D Aller ogen zijn de laatste weken gericht op Tito, die nu wel de strijd van zijn leven strijdt tegen de machtigste organisatie ter wereld: de Kominform. Waar het op uit zal lopen? Eerlijk gezegd, het ziet er niet te best uit. Nauwelijks komt er aan de ene kant een lichtpuntje, of aan de andere kant dreigen ze met moord en doodslag. We bedoelen dat Neder land en Indonesië het eindelijk zo ver gebracht hebben dat ze in een hartelijke sfeer rond de tafel kunnen zitten, terwijl Stalin en Tito (tussen wie het immers zo dik is geweest!) elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. ALS IN 1941 noemen diplomatieke kringen de sfeer op de Balkan. In het voorjaar trok Hitier toen Zuid- Slavië binnen. Het is niet zo'n prettige parallel, maar als die binnenkort zou kunnen wor den doorgetrokken, dan zag 't er helemaal donker uit en dan waren we nu niet ver meer van Wereldoorlog III af. We zullen ons overigens maar niet met speculaties bezig houden. Een feit is dat er algemeen druk gesproken wordt over Russische troepenconcentra ties aan de Joego-Slavische grens, terwijl bovendien Ko- minform-generaals in Sofia besprekingen zouden hebben gehouden. Meestal echter kun je van die berichten en geruch ten van achter 't IJzeren Gor dijn geloven wat je wilt. Het botert er niet tussen de grote heren en wie het sterkst staat moet nog blijken. Tito heeft zich tot op heden nog niet bang laten maken en dat is al veel waard. IN GRIEKENLAND, om nog even in het Oosten te blijven, hebben de rebellen ook wel hun beste tijd gehad. Ze hebben het lang vol ge houden in het Grammosge- bergte, maar nu hebben de regeringstroepen hun voor naamste bolwerk eindelijk veroverd. Een andere kwestie, is, of daarmee de vrede in 't land is weergekeerd. Een le ger rebellen is nu eenmaal niet zo maar opgeruimd, voor al niet als ze van buiten af gedirigeerd worden. Albanië begint met dit alles ook een beetje in de knel te raken, tenminste de commu nistische machthebbers in dat land. Aan de ene kant ligt Ti to en aan de andere kant Griekenland, dat de commu nistische bondgenoten aardig de baas begint te worden. Het is geen prettig idee zo van 't grote vaderland gescheiden te zijn, terwijl er bovendien in het buitenland een „Vrije Al banese Beweging" is gevormd. De naam spreekt voor zich zelf. Het valt niet mee men sen enkel door terreur bij el kaar te houden. DE KATHOLIEKEN in Tsjecho-Slowakije leveren er eveneens het bewijs voor. Zij wensen zich niet zonder meer hun geloof en hun pries ters te laten ontnemen. Men slaapt zelfs in pastorieën om de geestelijkheid te bescher men. Ook Gottwald beseft 't, want hij vertoont zich niet in het openbaar zonder 't nodige en uitgebreide militaire gelei de. Zelfs niet ter herdenking van de opstand van het Slo waakse volk tegen de Nazis in 1944. Datzelfde volk laat zich ook nu geen zand in de ogen strooien. Mr. VAN KLEFFENS is naar Washington terugge keerd. Van te voren heeft hij voor de radio een rede gehouden. Daaruit bleek welk een reële kijk de heer Van Kleffens op de zaken heeft. Hij drong er op aan dat zij die overal een „misse boel" in zien, oog zouden hebben voor de realiteit. Tenslotte kan men de geschiedenis niet naar zijn hand zetten. En als twee partijen elk op hun standpunt blijven staan, dan komt men er van zelf niet. Verder verklaarde dhr. Van Kleffens dat, dank zij de v. Royen-Rum overeenkomst, ons internationaal prestige weer begint te rijzen. De Ame- kanen (ambassadeur v. Klef fens kan het weten) beginnen wat meer begrip te tonen voor de moeilijkheden in Zuid- Oost-Azië. Zo kan men 't best tot een goed einde komen als men elkaar met een ruim ge baar tegemoet treedt. DE INDONESIëRS zullen daarom de ontvangst in Nederland zeker weten te waarderen. Want de regering heeft haar uiterste best ervoor gedaan dat de gedelegeerden zich hier niet zouden voelen als een kat in een vreemd pakhuis. Ze wil hun ook de gelegenheid geven om ons land te leren kennen en dat zal zijn grote invloed niet mis sen. Zo hebben verschillende heren een bezoek gebracht aan de radio, de staatsmijnen en we zagen Moh. Hatta op een plaatje zelfs in gesprek met een Markense. Ongetwijfeld zullen er nog meer van deze excursies volgen. Ondertussen komen er nog steeds meer gedelegeerden. De militaire deskundigen zijn eerst in India hun licht gaan opsteken. Daar kunnen ze we ten hoe een souvereiniteits- overdracht in zijn werk gaat. Dan komen er nog vertegen woordigers van „waardevolle belangen", zeventien in getal. Het zijn mensen uit organisa- TEL.-ADRES „ECHO". ties die afwijkende meningen en bedoelingen hebben. Tenslotte zou Borneo zich aangesloten hebben bij de re publiek. OPSTAND IN BOLIVIA. Opstanden e.d. zijn tegen woordig in de Zuid-Ameri kaanse staten aan de orde van de dag. Nu weer in Bolivia, maar uit de berichten is in de regel niet op te maken van welke omvang zo'n revolutie is. Meestal verdwijnen ze ech ter in de vergetelheid. In La Paz was de politie er vlug genoeg bij om de toestand in de hand te houden. Elders zijn een aantal doden en gewonden gevallen. Het congres heeft de staat van beleg afgekondigd. Ook de zoveelste revolutie zal wel weer verlope'h. Maar deze mensen zijn nu eenmaal van Spaansen bloede. IN STRAATSBURG vergadert men nog steeds. De politieke commissie van de Europese Assemblée heeft met algemene Istemmen besloten dat er een plan zal worden opgesteld voor nauwere, poli tieke vereniging van Europa. Wat zal er van zo'n plan te recht komen? Verder is men weer eens aan het dokteren aan de rechten van de mens. Die van de V.N. schijnen dus niet voldoende te zijn, het geen gebleken is. Maar waar die rechten nu niet ontzien worden, zullen ze ook niet ge ëerbiedigd worden als de Eu ropese Assemblée er een wet op heeft gemaakt. De com missie van juridische en ad ministratieve aangelegenhe den heeft besloten een con ventie te ontwerpen, waarin tenminste elf principiële men senrechten zullen voorkomen. Het zijn zo de gewone waar borgen van vrijheid van per soon, ras, godsdienst en me ningsuiting. IN CHINA gaan de communistische legers gewoon zo maar hun gang. Het ene nationalistische „bol werk" valt na het andere. Af en toe melden de regerings legers ook wel eens een suc cesje, dat echter weinig maakt tegenover de geweldige snel heid waarmee de communis ten oprukken. Voor Chinese begrippen beginnen ze nu Kanton gevaarlijk dicht te naderen. Dan zal de regering wel weer een andere stand plaats zoeken. Het meest ef fectief schijnt de blokkade van Shanghai te werken; de han del in de rijkste stad van het Oosten ligt tenminste prac- tisch stil. Maar of daarmee al leen een oorlog gewonnen wordt? In Moekden is weer eens 'n Mandsjoerijse „volks regering" gevormd. NOODLANDING VAN SPITFIRE. Piloot uit Rijen ernstig gewond. Bij het vliegveld Twente was een Spitfire van de mili taire luchtvaart door motor storing gedwongen een nood landing te maken. Het vlieg tuig kwam buiten het veld te recht en werd zwaar bescha digd. De piloot, de 25-jarige res. 2e lt. vlieger A. C. J. Jong uit Rijen, werd levensgevaar lijk gewond naar een zieken huis in Enschede vervoerd. VERGIF IN PLAATS VAN VERDOVEND MIDDEL. Een noodlottige vergissing bij een operatie heeft aan één der patiënten van het zieken huis „Eudokia" te Rotterdam het leven gekost. De 71-jarige weduwe E. moest een kleine voet-operatie ondergaan. In plaats van met een verdovend middel diende een verpleegster haar bij ver gissing een injectie met een vrij sterk vergif toe. Direct na de operatie overleed de pa tiënt, naar men aanvankelijk meende, tengevolge van hart verlamming. Toen bij een daaropvolgen de operatie een jongeman de zelfde verschijnselen vertoon de als de vrouw, kwamen de doktoren en de verpleegster tot de ontstellende ontdekking dat een verkeerde vloeistof voor de injectie was gebezigd. Bij de eerste operatie was nog 'n weinig van genoemd vloei stof in de injectie-spuit over gebleven; daarbij had de ver pleegster toen de goede vloei stof gevoegd, zodat de jonge man het gift niet zo sterk ge concentreerd kreeg als de we duwe. Dank zij bloedtransfu sie bleef hij in leven. 29 Augustus 1499 stapte in Portugal, na een reis van twee jaren en met de sporen van ontbering nog op zijn gezicht, de man aan wal die méér dan zijn voorgangers nog recht had op de dank der natie. Hij veranderde met één slag het aanzien van de handel in heel het oude Europa. Hij bracht een reeds lang bekende, doch nog nooit door blanke voet betreden Archipel binnen het bereik van de Westerse wereld, die daarmee plotseling een nieuwe (gouden) eeuw van bloei en beschaving tegemoet ging. Zijn naam was Vasco da Gama en hij volbracht wat zijn grote voorganger Christoforo Colombo niet ge lukt was: hij ontdekte de zeeweg naar Indië. En op deze gedenkwaardige dag, nu 450 jaar geleden, bood hij de bewijzen van zijn welslagen in de vorm van een bescheiden lading specerijen aan zijn ko- nin, Emmanuel de Grote, aan. Het was het begin van een sterk tot de verbeelding spre kende periode van grote ont dekkingsreizen. Columbus had er de stoot toe gegeven, maar faalde in zijn oorspronkelijk voornemen. In Amerika be land, noemde hij de inwoners Indianen. West-Indië herin nert ten eeuwigen dage nog aan zijn schromelijke vergis sing. Zijn ideeën waren goed, maar het toen nog onbekende werelddeel versperde hem de weg naar het veel verder ge legen eilandenrijk. En het is trouwens wel zeker, dat hij met zijn drie notedopjes, waarvan er halverwege reeds één verging, nooit in die Ar chipel zou zijn aangekomen. Amerika heeft hem voor het juiste ogenblik op een on dergang behoed en feitelijk onverdiende roem gebracht! Die roem taande snel, toen duidelijk werd dat Indië nog niet bereikt was. Opnieuw moest men dus proberen een directe weg naar dit fabel achtig land zien te vinden. Ditmaal rustte Portugal de schepen uit en het opperbevel werd toevertrouwd aan een toen 28-jarige held Vasco da Gama, die grote roem had ver worven door zijn stoutmoedig optreden tegen de zeerovers. In 1469 was hij te Sines, in Zuid-Portugal, geboren. Der tig jaar later werd hij met titels, eerbewijzen en belo ningen overladen. We weten het: Indië oefen de op de kooplieden van Eu ropa een sterke aantrekkings kracht uit. Men dreef er han del mee, via allerlei tussen personen, waarvan de Ara bieren de grootste afzetters bleken. Onbekende schatten kwamen er vandaan, hoeveel zouden er daar zo voor het grijpen liggen? Indië moest gevonden worden! Vasco da Gama zou die schatkamer ont dekken. Geen storm, maar Goede Hoop! Aan het hoofd van vier schepen en 118 koppen stak de vermetele held in zee om Zuidwaarts, langs de bekende kust van Afrika, de route te volgen van Bartholomeus Diaz naar de uiterste Zuidpunt van dit werelddeel, toen nog El Cabo Tormentoso (Storm- kaap) geheten. 9 Juli 1497 Allen, die bij deze verschrik kelijke gebeurtenis zijn be trokken, zijn door de recher che aan een uitvoerig verhoor onderworpen. De Nijmeegse kolenhande laar P., die dronken achter 't stuur van zijn vrachtauto zat, laveerde in zijn woonplaats dusdanig roekeloos over de weg, dat hij vier personen aanreed, van wie er twee ge dood werden en één zwaar ge wond. Slachtoffer van dit on verantwoordelijk rijden werd een veertienjarig meisje, dat een 1%-jarig jongetje op de fiets vervoerde. Ze werden beiden gedood. Een jongeman werd zwaar gewond. P. zal wegens dood door schuld voor de Arnhemse rechtbank terecht moeten staan. vertrok Vasco van Lissabon, 10 November d.a.v. bereikte hij de rots, waar hij plotseling een vrij uitzicht kreeg naar 't Oosten. Dat gedenkwaardige punt noemde hij: El Capo de Buena Esperanza Kaap de Goede Hoop. Na tien dagen oponthoud in de Tafelbaai zetten de sche pen koers naar het Noorden langs de Oostkust. Dat gaf heel wat gemok onder de be manning, die vonden dat de tocht naar het onbekende al lang genoeg duurde en nog steeds bang waren tenslotte „over de rand van de aard schijf" heen te vallen Maar een gunstige wind stuw de de kleine vloot voort naar Sofala en daar trof de ontdek kingsreiziger zowaar mensen aan die Arabisch spraken en handel dreven met Azië. Arabisch kende toen iedere koopman, die zaken deed met het Oosten, zodat er een ge regeld gesprek mogelijk bleek. De weg naar Indië kende men evenwel ook daar niet. Ver der ging het dus naar Mozam bique (1498), daarna naar Mombaza aan de kust Van Zanzibar. Edoch, een aantal moren herkenden de Portu gezen als het volk, dat sedert jaren aan de Noordkust van Afrika een hardnekkige oor log voerde tegen alles wat Mohammedaans was. Zij stookten de vorsten op tegen de schepelingen en meermalen verkeerde Vasco da Gama met zijn volgelingen in gevaar. Zijn doel bereikt. Tot het gelukte in Melinda, op 3 gr. zuiderbreedte een loods aan boord te krijgen, die de weg naar Indië wist. Vol goede moed zeilden de schepen oostwaarts en op 20 Mei 1498 bereikte het smal deel Calcutta aan de kust van Malabar, een bloeiende stad en het middelpunt van een uitgebreide handel met de oostkust van Afrika, Arabië, Perzië en de omringende lan den. Ook hier poogden de Ara bieren, die zich bedreigd za- 1 gen in hun monopolie van de handel op Europa, verzet te kweken tegen de vreemde blanke indringers. Doch Vas co da Gama was niet voor niets aan het hoofd geplaatst van deze avontuurlijke onder neming. Hij wist door zijn vermetel optreden vriend en vijand zoveel ontzag in te boezemen, dat het toenmalig opperhoofd hem met alle eer bewijzen ontving. Na vier maanden oponthoud kon de leider van de expeditie met een kleine lading kostbare waren de terugreis aanvaar den. Twee jaren had hij voor de uit- en thuisreis nodig. Meer dan de helft van zijn mannen keerde niet terug verrader lijke overvallen en onbeken de ziekten zaaiden dood en verderf op de schepen. Maar toen deze tol betaald was, kende de koning van Portu gal de rechtstreekse zeeweg naar Indië en werd onmiddel lijk een nieuwe vloot van 10 bodems uitgerust om de schat kamers van het Verre Oosten gewapenderhand te bezetten. Deze expeditie werd een grote mislukking. De com mandant, Pedro Alvarez Ca- bral, kon slechts op enkele plaatsen troepen aan land Het idee van schoenen shows schijnt gretig navolging te vinden in den lande. Op 20 September a.s. wordt des avonds in het Kürhaus te Scheveningen een persconfe rentie gehouden, die gevolgd wordt door een show, terwijl op 21 September in Amster dam, Apollo-paviljoen, op 22 Sept. in Rotterdam, Beursge bouw Blauwe Zaal, op 29 Sep tember in Utrecht, Esplanade en 26 October in Enschede, Schouwburg, eveneens des avonds, diezelfde shows voor en ter voorlichting van 't pu bliek gehouden zullen worden. De shows worden georgani seerd door een aantal toon aangevende schoenfabrikan ten, -winkeliers, het Vakblad voor de schoenenbranche „De Pasbank", de Tana, tezamen met Offerman Couture (haute couture), Max Heymans (hoe den), Dora van de Ven (bont mantels), het geheel in zeer nauwe samenwerking met en kele vooraanstaande confec tie- en stoffenfabrikanten, leer-importeyrs en leerlooiers. Eén der belangrijkste pun ten van de persconferentie is wel, dat besproken zullen wor den de in ons bezit zynde kleuren, waarin de confectie- fabrikanten in het algemeen disponeerden, met de verhou dingen waarin gedisponeerd werd. Op dit moment is het be kend, welke de kleuren en de verhoudingen der kleuren zijn, waarin in het algemeen de confectie-magazijnen in kochten. Op deze kleurkaarten (ge klede mantels, sportmantels, rayon- en wollen japonstof- fen) is afgestemd een schoe- nen-kleurkaart, welke dezer dagen werd samengesteld door de toonaangevende leer-im- porteurs, looiers, schoenfabri kanten en -winkeliers. Al met al zeer zeker een interessant novum. brengen. Te Calcutta werden de achtergelaten 40 Portuge zen zelfs koelbloedig ver moord. Vasco da Gama kreeg opdracht deze nederlaag te wreken en nu met 20 schepen een handelspositie in het Oos ten te veroveren. Het gezag gevestigd. Men kent het resultaat van zijn tweede onderneming aan de oostkust van Afrika sticht te de zeevaarder de twee Por tugese koloniën Mozambique en Sofala, door het bombar dement van Calcutta en het verbranden van de daar voor anker liggende oorlogsvloot van 29 schepen dwong hij de gebieder tot het betalen van een schadeloosstelling en het sluiten van een handelsac- coord en als gevolg weer van dit doortastend optreden ver wierf hij de vriendschap van verschillende inlandse vors ten. Reeds 20 December 1503 bevond de hoofdmacht van de vloot zich weer met 13 rijk beladen schepen in de thuis haven. Vijf onderkoningen regeer den over het nieuwe Portu gese rijk in Indië, dat zich langzamerhand over de archi pel uitbreidde. Toen kwamen er kapers op de kust. Zeero vers verschenen temidden van de oostindische eilanden en kaapten menige Portugese vrachtvaarder. Hier en daar werden de garnizoenen ver dreven. Schepen, havens en pakhuizen werden door ge weld of list genomen. Op nieuw riep de Portugese ko ning, nu Joao III, Vasco da Gama te hulp. Het heeft niet meer gebaat. Wel werden in sommige plaat sen voordelige posities her overd en kon de betrekkelijk kleine vloot van 14 schepen hier en daar de vijand danig afbreuk doen, dan weer ver schenen ook de Arabieren op het toneel. En temidden van de strijd stierf een beroemde ontdekkingsreigiger als zesde onderkoning van de door hem ontsloten archipel. Op 24 December 1524 sloot hij te Cochin, op de kust van Malabar, voorgoed de ogen. Gedenkwaardige data in de geschiedenis van deze wereld. Columbus en Vasco da Gama hebben met hun ontdekkings reizen een nieuw tijdperk in geluid. De donkere middel eeuwen werden afgesloten, 'n Nieuwe Geschiedenis begon Pas veel later, in 1596, vonden de Hollanders de weg naar hun toekomstige koloniën. Het t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1