Wijde Wereld Waalwijkse en Langstraatse Courant 7wAe.de> W.e.Ke.ido.o-\io.g. EEN GROOTS PLAN. W.TIMMERMANS ZONEN Alle Bankzaken Alle Assurantiën UIT DE 3 September 1939 SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. ontbrandde in een wereld vol achter docht en moeheid. Kasiiars en Commissionairs in Effecien w A A L W IJ K I Maar deze goudaders zijn niet geëxploiteerd en bijna onbekend MAANDAG 5 SEPT. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 72 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. „There is war between Germany and this coun try" (Er is oorlog tussen Duitsland en dit land) zo klonk de matte en vermoeide stem van Enge- lands eerste minister Neville Chamberlain op Zon dag 3 September 1939 om kwart over elf. De we reld hield de adem in. Oorlog!! Het had al zo lang gedreigd en telkens waren er genoeg symptomen geregistreerd; men wist het dat Hitier zijn massa's tot deze waanzin had op gezweept. Maar nu de officiële staat van oorlog was afgekondigd, voelde men zich toch overrom peld. TIJD NIET NORMAAL. Eigenlijk dreigde de oorlog al van 1933 af. Toen Hitier zich van de macht verzekerde, de Rijksdag in brand liet ste ken, Hindenburg aan de kant zette en zijn tegenstanders door de horden van opstandi ge bruinhemden liet mole steren, toen werd het tijd dat Europa waakzaam moest wor den. Maar het sliep in bij de gedachten, dat de Vrede van .Versailles afdoende maatre gelen tegen het overwonnen Duitsland had getroffen en 't geloofde nog in de Volkeren bond. Ook de stemming in 't Saar- gebied, het binnenrukken van de Duitsers in het Rijngebied was voor de wereld geen waarschuwing meer. Boven dien waren er andere zorgen: de oorlog in Abessynië, de burgerkrijg in Spanje en het heldhaftige verzet van de Finse muis tegen de Russi sche beer. Europa was gewoon geraakt aan de schokken en het gebral van de Duitse cor- poraal, die zijn volk een be tere toekomst beloofde. Men wist wel iets van concentra tie-kampen, van Jodenvervol gingen, van de staatsopvoe ding der intellectuelen en kunstenaarsmaar ach, het zou wel overdreven zijn. Een uitbarsting had al zo vaak gedreigd, o.a. met het binnenrukken van de Duit sers in Oostenrijk en, zie-je- wel, aan de conferentietafel was de boze bui weer gezakt. De kranten toonden plaatjes van Hitler, Mussolini, Dala- dier en Chamberlain op het bordes van het raadhuis in Munchen, de allervriendelijk ste uitgeleide van de Britse diplomaten op het vliegveld. Het zou zo'n vaart heus niet lopen. Europa dommelde in, volko men onbewust van het gevaar dat dreigde en dat weldra millioenen mensen in rouw zou dompelen. DE LAATSTE DAGEN. Het begon eigenlijk op 1 Au gustus 1939 al te spannen. Londen had een accoord ge sloten met Tokio en dat was Hitier niet erg bevallen. Daar mee kwam de befaamde as RomeBerlijn op een wankel tandrad te rusten. Er moest gehandeld worden, voordat al le Japanse sympathie die voor geld te koop was op Engeland zou zijn overgedra gen. Engeland begon te rea geren op Hitiers radio-gebral en de aantijgingen van de sluwe dr. Goebbels en dat was koren op de molen van de Duitse agitatoren. Het gevolg daarvan was, dat de door Duitsland aangevraagde En gelse lening op de lange baan werd geschoven. Hitier zocht een aanleiding en vond deze in Dantzig en Polen. Enge land stuurde er een waarne mer op af. Op 5 Augustus sturen de Duitsers versterkingen naar Dantzig, waar gelijk begonnen wordt met het confisceren van Joodse goederen. Hitler is nu van plan een pontonbrug over de Weichsel te leggen en dit plan ontketent een felle reac tie in Polen. Intussen heeft Japan een Duitse injectie ont vangen en het gevolg daarvan is een EngelsJapanse wrrij- ving, met de blokkade van de internationale havenstad Tientsin als uitgangspunt. Op 8 Augustus stapt Goe- ring op het katheder om zijn berucht „Nooit weer een Ver sailles" uit te spreken en de wereld van de Duitse vredes- bedoelingen te overtuigen. 9 Augustus vertrekt een En gelsFranse militaire missie naar Moskou voor besprekin gen met de Russische genera le staf, waar deze niet meer bereikt dan een hoffelijke ont vangst. 11 Augustus houdt de gouw leider van Dantzig, Forster, 'n felle rede, waarin hij Polen beschuldigt van agitatie te gen Duitsland. Op hetzelfde moment wordt er in Dantzig een anti-nationaal - socialisti sche brochure verspreid, waar in staat dat de vrijstad nooit Duits zal worden. Een anti- Poolse pers-campagne in de Duitse bladen is het gevolg. 16 Augustus. Von Ribben- trop en Ciano bespreken de buitenlandse politiek van de as. 17 Augustus: Russisch-Pool- se handels-overeenkomst, een onbegrijpelijk staaltje van di plomatie, dat in Duitsland 'n nieuw idee wakker roept. Men moet zien, Rusland aan zijn zijde te krijgen. Direct wordt Molotov op gebeld en op 23 Augustus te kenen Stalin en Von Ribben- trop een non-agressiepact, ter wijl de Duitse pers gruwel verhalen ophangt over be weerde vervolgingen van Duitsers in Polen. DE WERELD PERPLEX. Even ontwaakt de wereld. Nu de twee grootste en ge zworen vijanden elkaar de vriendenhand reiken, dreigt er wat. Eerst later zal de we reld beseffen dat op 't Krem lin Polen al verdeeld werd, waarbij Rusland de vrije hand in de Baltische staten is be loofd. De Britse ambassadeur gaat op bezoek bij Hitier en het Franse kabinet beraadslaagt tot diep in de nacht. Het drei- gend onweer is gesignaleerd. Maar noch in het Arendsnest te Berchtesgaden, noch in Pa rijs en Rome wordt men veel wijzer, want de Duitsers her halen hun „oprechte bedoe lingen". Overal gaat men mobilise ren. Nederland doet dat op 24, België en Frankrijk een dag later. Ook Polen concentreert zijn troepen en hier en daar komt het reeds tot botsingen in de Poolse Corridor. 25 Augustus. President Roo sevelt stuurt een telegram aan Koning Victor Emanuel en via de radio richt hij een oproep tot Hitier en de Poolse presi dent Mosciki, om tot een over leg te komen. Deze poging wordt gevolgd door die van de Paus. Evenwel zonder re sultaat. De volgende dag komt de belangrijkste verklaring uit Engeland en Frankrijk, dat beide landen achter Polen zul len staan, in het geval van een gewapend conflict. Dat is het lont naar het kruitvat. Het is nu aan Hitier, al of niet met vuur te spelen. Allerwegen wordt nu ge voeld: de oorlog is onafwend baar. Dagelijks dringen de ge ruchten van troepenverplaat singen in Duitsland, tot de wereld door. De kleine lan den Nederland, België en Zwitserland wenden zich tot de Duitse gezanten, die prompt eerbiediging van de grondge bieden belooft, wanneer de oprlog onvermijdelijk zou zijn. 27 Augustus. Hitier beant woordt een brief van Dala- dier. Resultaat negatief. Ook de naar Londen ontboden Engelse ambassadeur Hender son heeft weinig bemoedi gends. Ondertussen weet men, dat Hitler en Mussolini in voortdurend contact staan. Ze eisen doortocht in de Poolse corridor. 30 Augustus. Koningin Wil- helmina en Koning Leopold beiden hun diensten aan. Op die dag rukken de Duitsers Slowakije binnen om de Zui delijke grens van Polen in hun macht te hebben. 1 September geeft Hitier 'n dagorder aan de Wehrmacht. Het onderdrukte Duitse volk wenst 't Duitse „Lebenstraum* te verdedigen. Polen is er het zoveelste slachtoffer van. Op 3 September staat de wereld opnieuw in brand. HET BEGIN. Overal in de wereld kiest men partij. Terwijl Chamber lain zich nog in het Duitsch tot de Duitse bevolking richt en verklaart het alleen op Hitier en zijn bende gemunt te hebben, verklaren Austra lië en Nieuw Zeeland, de Unie van Zuid-Afrika en verschil lende dominions de oorlog aan Hitier. De legerberichten spreken van gewapende ver kenningen in de bocht van Sylt en de eerste doden val len boven de Noordzee en in de Maginotlinie. Het grote spel om de macht ontplooit zich langzaamaan, terwijl het arme Polen van 2 kanten onder de voet gelopen wordt. 3 September 1939 begint 'n nieuwe fase in de wereldge schiedenis. Economische toestand slechter. De fransman Marjolin ver klaarde dezer dagen in ver band met het aanvaarden van de verdeling 1949 1950 der dollar cred ie ten over de Marshall-landen, dat de economische toe stand van Europa sinds Januari 1949 slechter is ge worden dan welke zwart kijker onder ons 6 maanden geleden had kunnen voor zien. Het is inderdaad geen hoopge vend nieuws, wat deze heer ons vertelt. En hoewel we iedere dag rond ons heen en vooral ook over onze grenzen het tegendeel zien, zouden we toch gaarne geloven dat het weer goed ging na de tweede wereldoorlog en dan valt het erg hard tegen telkens weer te moeten horen dat het vooral op Economisch gebied in Europa steeds slechter wordt, telkens weer te moeten ervaren hoe heel West-Europa economisch totaal van Amerika afhankelijk gaat worden, zo men het nog niet is. Wij zijn onze economische zelf standigheid kwijt, het is niet pret tig dit aan alles te moeten mer ken. De kwade wind kwam uit A- merika overgewaaid, verklaarde Marjolin, daar ondergingen de prijzen na 10 jaar oorlogshause een plotselinge daling naar het peil van de vredeseconomie. Het gevolg hiervan was dat Europa op de Amerikaanse markt niet meer concurreren kon en kan. In enkele maanden daalde de export naar Amerika van de gezamenlij ke Marshall-landen met 30 sommige landen zagen hun uit voer zelfs met 60% terug lopen. Geheel de economische situatie van West-Europa draait om Ame' rika. Engeland heeft Sir Stafford Crips en Bevin naar Washington gezonden om te onderhandelen over het dollarprobleem. Crips zei bij zijn vertrek, dat als men niet tot een vergelijk zou komen, er geen gezonde basis meer zou zijn voor de toekomstige wereldvrede. De^ economische commissie van de Europese Consultatieve As semblee heeft een beroep gedaan op de Verenigde Staten om de invoerrechten te verlagen en te vens de waarschuwing gericht tot de Europese volkeren dat binnen kort millioenen Europeanen hon ger zullen lijden en werkeloos zul len worden, wanneer men niet terstond maatregelen neemt om de dollar-voorraad te vergroten door uitbreiding van de handel tussen deze landen onderling. Op deze wijze slechts kon men een ver enigd, machtig en welvarend Eu ropa creëren. En zo is het ene geluid dat men uit de economische kringen ver neemt al somberder dan het an dere. Amerika moet goed zien wat er op het spel staat, een sterk en welvarend Europa is immers van het grootste belang voor de we reldvrede en voor de verdediging tegen een mogelijke agressie. Ame rika moet, wil het de toekomst van de wereld verzekeren, even goed offers brengen, zoals het die van de Europese landen verwacht. TITO BEREIDT VERDEDIGING VOOR. In heel Zuid-Slavië worden momenteel betogingen gehouden waarin wordt geprotesteerd tegen de Russische houding tegenover Tito. Tito zelf is naar Belgrado teruggekeerd om persoonlijk de leiding te nemen om aan de Rus sische zenuw-oorlog het hoofd te bieden. De Zuid-Slavische rege ring verwacht geen openlijke oor log met Rusland, maar zij bereidt zich toch voor op een binnen landse opstand of op een „be vrijdingsactie". Een officieel antwoord op de laatste Russische nota is nog niet opgesteld. Maar de regering is toch van mening dat de ware aan leiding van de Russische druk niet ligt in de fouten die door de Zuid Slavische communisten zouden zijn bedreven, maar in het feit dat Moskou geen vat kan krijgen op het binnenlands beleid van Zuid- Slavië. Zuid-Slavië echter, aldus heet het, weigert, zich onder het Russische juk te scharen en zal zich met alle middelen verzetten, wanneer zal worden getracht het land tot een knieval te dwingen. Al dreigt er dus dan geen di rect oorlogsgevaar, er broeit toch iets in de Balkan, waar men zich wil onttrekken aan de internatio nale politiek die het Kremlin volgt en een meer nationaal communis me wil aanhangen. ONGEREGELDHEDEN IN DUITSLAND. Door een ondergrondse nazi beweging, naar verluidt, zijn er weer ongeregeldheden veroor zaakt bij de ontmanteling van een fabriek van synthetische benzine, Een 800 tal Duitse arbeiders trachtten de ontmantelingsgroepen te verdrijven. Britse troepen met pantserwagens bezetten onmidde- lijk de fabriek en generaal Bis hop vaardigde een ultimatum uit, waarin hij dreigde de fabriek te sluiten, indien het verzet tegen de ontmanteling zou blijven voortdu ren. Dit zou 2500 arbeiders wer keloos hebben gemaakt. Typisch voor de organisatie van deze ongeregeldheden is dat er van te voren al Duitse verslag gevers en persfotografen in de fa briek waren voordat de relletjes begonnen. ACCOORD OP ZUID BORNEO Op Zuid Borneo waar reeds ge ruime tijd gevechten voorkwamen is overeenstemming bereikt om het vuren te staken. Zo spoedig mo gelijk zal een bevel daartoe wor den uitgevaardigd. Het accoord tussen republikeinen en Neder landers werd bereikt, terwijl het openbare leven in Bandjermassin vrijwel stil lag. Arbeiders en kan toorpersoneel eisen dat spoedig overeenstemming wordt bereikt. De stakers sympathiseren met de republikeinen. De overheidsdien sten, de kantoren, bedrijven en de haven liggen vrijwel geheel stil, de waterleiding werkt met een noodbezetting, het personeel van de radio weigerde eveneens tc werken. Het rapport dat Nederland over Indonesië uitbracht aan de com missie van de V.N. voor niet zelf besturende gebiedsdelen wilde door het Russische lid niet aan genomen worden. Hij stelde voor het af te wijzen, met 4 voor en twaalf tegen werd dit voorstel verworpen. TE VEEL KOLEN IN BELGIË. De Belgische kolencrisis neemt steeds onrustbarender vormen aan. De opgeslagen onverkoop bare voorraden zijn gestegen tot drie en een half millioen ton, bij na een derde deel van de totale jaarlijkse productie in Nederland. Onder heftig protest van de mijnwerkersbonden hebben de mijndirecteuren sluiting van de mijnen afgekondigd gedurende drie dagen van September zonder be houd van loon. Tevens is een aantal overtollige bovengrondse arbeidskrachten ontslagen. DE NEDERLANDSE FORD FABRIEKEN TE AMSTERDAM Vijf en twintig jaar geleden j op 8 en 9 September wordt het jubileum gevierd kwam de Eer ste Nederlandse Automobielen fa briek Ford in bedrijf en zoals de directeur van de Nederlandse Vennootschap, de heer C. G. F. Stenger, dezer dagen liet uitko men, is er alle reden om dit feit met enige plechtigheid te herden ken en te vieren. Op dit ogenblik is de Neder landse Fort Plant een grote fa milie geworden met 750 man per soneel en 5000 dealers tot in alle delen van het land. Op 31 Juli, zo vertelde de heer Stenger ver der, liepen er in Nederland 22.572 Ford-personenauto's, 23.291 Ford- vracht- en bestelwagens, 6000 Fordlandbouwtractoren, een to taal dus van 51.863 Fords. Bere kent men voor deze Voertuigen 'n jaargemiddelde van 30.000 kilome ter, dan verleent de Fordorgani satie in Nederland een jaarlijkse service voor een afstand van 1.555.890.000 kilometer, ofwel 38.82 maal de omtrek van de aar de. Een automobiel, dag en nacht rijdend met een gemiddelde snel heid van 40 kilometer, zou 4440 jaren, 118 dagen en 18 uren no dig hebben om deze afstand te overbruggen. TEL.-ADRES „ECHO". Snelle ontsluiting van de Bicsbosch is een nationaal belang. Eenieder die ooit in de gelegen heid is geweest de Biesbosch te doorkruisen, werd overweldigd door de grandioze, vaak barbaar se schoonheid van deze verloren hoek van Nederland. Het is een weergaloos land van water en riet en zonderlinge vogels. Maar de rijkdom ten ene, betekent een armoede ten andere. Want tot dusverre konden hier zeer vrucht bare gronden practisch niet wor den geëxploiteerd, omdat het ge bied nagenoeg onbereikbaar was, doorsneden als het wordt door tal van gaten, killen en waterlo pen, die het tot een volkomen ge ïsoleerd gebied maakten. Op het ogenblik is het zo, dat men door" kunstmatige middelen (zoals door middel van pol. del.) de oogst moet binnen halen, omdat men er eenvoudig geen arbeiders meer voor vinden kan. Want velen kennen nog het schrikbeeld van de voor-oorlogse jaren, toen de landarbeiders onder volkomen on aanvaardbare toestanden moesten leven in arbarmelijke keten. Er is maar één middel om tot een effectieve exploitatie te kun nen geraken: indammen, het ge bied droogmaken en uit zijn isole ment verlossen. Anders dan dit bij de N.O.-polder en de Wierin- germeer het geval was, hoeft men hier geen land aan de zee of aan het water te ontrukken. Er is al grond. Er zijn al eigenaren. De grond moet echter bereikbaar worden. WERK IS BEGONNEN. Intussen is het werk (waarvoor de plannen al jaren klaar lagen) reeds begonnen. Men is reeds be gonnen met het verhogen van de dijken ten Zuiden van de Amer, het Hollands Diep en de Bergse Maas. Deze dijken worden liefst 6 meter hoger, en dit simpele cij fer alleen reeds bewijst de enor me omvang van dit project. Het is echter niet mogelijk de dijk in zijn geheel te verhogen. Vooral bij Noord-Wester stormen kan im mers het water hier tot grote hoogten worden opgestuwd. Zou de dijk in het Zuiden in zijn ge heel gelegd worden, dan had dit wellicht een tweede St. Elisa- bethsvloed in de Biesbosch ten ge volge, omdat het hoge water nu eenmaal een uitweg hebben moet. Voorlopig heeft men daarom nog gaten in de dijken gelaten, waar door het overtollige water gespuid kan worden. Zijn nu de dijken rond de Biesbosch zelf voltooid (eveneens met de nodige verla gingen) dan kunnen ook de ope ningen bij een gunstige waterstand gelijktijdig worden gedicht, zodat geen enkel gebied met een cata strofe bedreigd kan worden. WAT ZIJN DE GEVOLGEN? De gevolgen van deze inpolde ring zijn haast niet te overzien. Uit het voorafgaande is reeds ge-' bleken, dat heel het brede gebied ten zuiden van de rivieren als boezem werd beschouwd en inder daad ook gebruikt. Practisch ieder jaar stroomden onafzienbare lan- tig „neen luiden. In een tijd, dat het gedrang om een stukje grond steeds groter, en het gevecht om een redelijke bestaansmogelijkheid in ons overbevolkte land steeds heviger wordt, weegt de belang rijkheid van het project alleszins op tegen de hoge bedragen die hiervoor gefourneerd moeten wor den. Duizenden mensen vinden hier door een goed bestaan en wat nog derijen onder water (nog niet zo lang geleden kwam 't tot vóór i Waalwijk). Een volkrijke, vruchtbare streek kon niet tot ontwikkeling komen en in alle opzichten heerst er een niet te verantwoorden achterstand. Door de drooglegging van de i Biesbosch wordt de situatie vol- komen anders. Het water bedreigt dan niet langer land en volk. De streek kan geïndustrialiseerd worden. Er j kunnen verbindingswegen worden i aangelegd, kortom, 'n uitgestrekt gebied dat nu arm en achterlijk is, kan groeien tot een rijk en ge lijkwaardig deel van Nederland. Maar ook voor de Biesbosch zelf zullen de gevolgen uiterst gunstig zijn. j Nu wonen er 800 mensen. Door de ontsluiting biedt de uitsteken de grond echter werk en goede bestaansmogelijkheden aan min stens 8 10.000 mensen NIET UITSTELLEN. "v De drooglegging van de Bies bosch is een enorm project. Nor maal en snel werkend zullen de werken ca. 9 a 10 jaar in beslag nemen en de kosten zullen ruw geschat 45.000.000 gulden bedra gen. Het is daarom niet te ver wonderen, dat men zich de vraag stelt: is het niet beter de inpolde ring van de Biesbosch tot beter tijden uit te stellen? Maar het ant woord hierop moet kort en krach- belangrijker is: de ontwikkeling van een wijd gebied wordt op een bijzonder krachtige wijze ge stimuleerd. Het werk dient krachtig, snel en resoluut te worden voortgezet. Want ontsluiting van de Bies bosch verhoogt de levensmogelijk heid van ons volk en is, evenals de drooglegging van de Zuider zee, een zaak van het allergroot ste nationaal belang. Tot zover de schrijver in „Ede le Brabant" van 19 Juli. Ook voor onze plaats en streek zou deze drooglegging van onge meen groot belang zijn. Denk maar eens aan de havens te Waalwijk, Capelle, Waspik, die tienduizenden en tienduizenden verslinden en nog steeds modder poelen blijven: denk aan de prach tige bouwgrond die de uitgestrek te polders achter de gehele Lang straat zouden bieden, waar prach tige boerderijen gevestigd konden worden, naast uitbreidingen van gemeenten en hare industrieën. Hoe snakken de plaatsen, noem b.v. Waalwijk, naar grond voor hun boeren, naar grond voor be bouwing, naar grond voor indus trialisatie. Ja. 't is wel een werk van groot streek en nationaal belang, dat niet kan en mag wachten, geen dag, geen uur. DE UNtSIIMT IS EEK (0UDE1HD Ja, lezers, wij hebben hier in de Langstraat goud in onze bodem, of laten we liever zeggen op onze bodem. Onze streek is rijk, onmetelijk rijk; zij kon het Eldorado van onze provincie zijn, wanneer er maar voldoende mensen waren die deze rijkdom op haar juiste waarden wisten te schatten wanneer er maar goudzoekers waren die deze rijke bronnen exploiteerden en de ongedolven kostbaarheden maar dienstig maakten aan de welvaart van onze streek. MAAR WAT ZIEN WIJ! Zeer dikwijls reeds is in al lerlei toonaarden de schoon heid van onze omgeving be zongen; de wijde heidevelden, met het paars coloriet in de zomer en ver weg de donkere lijn van de bosrand; de dui nen, gouden bergen in de zo merzon of 's winters als er sneeuw ligt, heuvels van stra lend witte blankheid, de duis tere bossen met hun nooit doorgronde heimelijkheden, hun avondlijke schoonheid en hun eeuwige fluisteren, ja, dit alles, lezer, is een weldaad, een rijkdom, een zegening, die niet genoeg te waarderen en te beseffen is, waar wij trots op kunnen gaan als op het mooiste van Brabant. Wij hebben geen Oisterwijkse Vennen, geen Mastenbos, geen Peel en geen Kempen nodig, want onze streek is in haar soort even mooi, zo niet mooi er. Maar wat zien wij. Duizen den trekken er jaarlijks naar de Oisterwijkse Vennen, waar prachtige wegen zijn en en kele flinke hotels en uitspan ningen, naar het Mastbos, naar Vught, mensen van bo ven de rivieren, de dagjes mensen uit onze Brabantse steden, ze gaan onze mooie streek voorbij, het geld en de welvaart die zij betekenen gaan onze streek voorbij en wij kennen slechts de kam peerders, echter ook nog in 'n tamelijk onbeduidende mate en een enkele bus met een j klas kinderen en een spaar zaam verliefd paartje, dat de stilte lief heeft. En wat nog erger is, onze eigen mensen ziet men al even weinig in dit rijke gebied; zeker, het kan er op de Roes- telberg aardig druk zijn, maar ga verder de duinen en de bossen in, dan is het aantal mensen dat geniet van deze schoonheid bij lange niet in overeenstemming met de bij na 30.000 inwoners van b.v. de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. WAT DE OORZAAK IS. Wij hebben ons het afgelo pen zomerseizoen meermalen afgevraagd wat hiervan de oorzaak is; wij dachten hier aan wanneer we elders in 't land waren waar wel heel veel mensen genoten van de natuur, de vacantie, de zon en de zomer en het goede leven. Laat ons het maar meteen zeggen: 't is het gebrek aan alle comfort, het ontbreken van iedere behoorlijke weg, 't ontbreken van speeltujnen, badgelegenheden, pensions, hotels, het ontbreken kortom van alles wat een vacantie- ganger, behalve de natuur, nog graag om zich heen heeft; het is ook de zeer geringe be kendheid die deze streek ge niet; deze oorzaak mogen we gerust zien als een gevolg van de eerder genoemde oorza ken. Veronderstel eens dat men sen die niet over een eigen auto beschikken, hier een dag je willen doorbrengen. Komen ze met de bus, dan moeten ze eerst een heel stuk lopen voor dat ze iets aan natuur schoon te zien krijgen; komen ze met de fiets, dan zijn er hoogstens twee wegen waar over zij de duinen en de bos sen behoorlijk kunnen berei ken. Maar wanneer deze men sen nu eens wat rond willen gaan fietsen, dan staan ze voor de figuur dat er in de bossen bijna geen en in de duinen helemaal geen berijd bare fietspad is, behalve de weg naar Bos en Duin, die er enigszins mee door kan. En zie dan eens naar Oister- wijk, met zijn prachtige we gen die in alle richtingen de bossen doorkruisen. Nu kunt U wel zeggen dat door deze wegen het „ongerepte" van 't „maagdelijke" bos zijn beko ring verliest of voor een ge deelte „verkracht" wordt,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1