2).e Ko.ndc tafoi 'p.ie.tJCizKk.x Van Boort" Waalwijkse en Langstraatse Courant DOLLE DINSDAG SLA UW SLAG ZOMERPRIJZEN i achter een gordijn van zwijgen Als de Geallieerde maar hadden doorgezet Radlo-bravour werd Ned. noodlottig REPORTAGE MET ONZE KAPOKMATRASSEN 100°/o WOLLEN DEKENS OVERGORDIJNSTOF 325 VITRAGE cocos 6.50 4.65 COCOS- DEURMATTEN TAFELZEIL 3.14 HOLTAP- KARPETTEN WAALWIJK 1930 1947 3.707.150 2.988.361 762.889 69.027 88.403 15.704 59.881 67.409 40.059 14.369 174.057 1.641.296 Muziekstudio ff wil IETS GROOTS verrichten tot verheffing van het dilettantisme DONDERDAG 8 SEPT. 1949 Uitgever Waalwijk-se Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VM HET ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. 72e JAARGANG No. 73 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". (Van onzè speciale ver slaggever ter R.T.C.). Na de plechtige opening van de Ronde Tafel-Conferentie op een dag dat de kraaien uit de bomen vielen, is er voor de persmensen, die als bijen daar rondom zwermen, wei nig anders te doen geweest dan de officiële ontvangst, door de regering op touw ge- zet, waarbij het echter hele maal niet officiëel toeging, waarbij iedereen iedereen kon spreken en alles wat met de R.T.C. te maken had, zich vrijelijk dooreen mengde. Nu zwijgen de kranten. Men ziet plaatjes van Indonesische afgevaardigden gearmd met Marker-meisjes, men hoort van diners en excursies en wellicht denken velen: geen beter leven dan een goed le ven; het Congres danst! Al die lommerrijke zijpaad jes, die schijnen af te dwalen van de harde, rechte weg dei- conferentie, voeren echter uit eindelijk tot hetzelfde doel: Vóór alles een goede verstand houding te verkrijgen. Gelukt dit niet, dan mislukt ook de conferentie. En het verkrijgen van die verstandhouding is geen een voudige zaak. Oost is Oost en West is West en nimmer zul len die twee elkaar ontmoe ten, heeft Kipling gezegd die dit ook maar van „horen zeggen" wist. Het is maar niet alleen vriendelijk met elkaar omgaan, handjes geven, samen eten en drinken, maar het komt er op aan elkander te begrijpen. Hoe moeilijk dat is, bemerkt men reeds in het Perscentrum dat gevestigd is in de eeuwen oude burcht, waarvan de Rid derzaal het centrum uitmaakt. Waarschijnlijk is het de vroe gere „wachtkamer" geweest, waar geharnaste krijgers, be last met de bewaking van be woners en eventuele gevan genen, hun potten bier dron ken en de dobbelstenen lieten rollen. Nu zitten er journalis- t ten uit allerlbi landen broe derlijk bijeen, lezen de kran ten, maken notities en praten bovenal. Rij dat praten bemerkt men iets van de diepe kloof die er gaapt tussen ons Westerse cul turele leven en geestesge steldheid en die van 't Oos ten. Dan ervaart men bij voorkeur bij zo'n toevallig ge sprek met journalisten van over de evenaar, dat er hier bij velen totaal niets bekend is van het feit, dat ook in In donesië muziek wordt gecom poneerd, die door een Westers orkest zou kunnen worden uitgevoerd. Wij zitten te luis teren naar ersatz als „Sarina" en zingen van de hoge klap perboom.... daarmee houdt onze kennis van de Indische muziek op. Wie geen muziekliefhebber is, zal zoiets onbelangrijk vin den, maar ook op andere ter reinen vindt men diezelfde onbekendheid terug. Waar schijnlijk weet men in 't Oos ten meer van ons dan wij van hen, misschien omdat onze communicatie- en reproduc tiemiddelen meer geperfectio neerd zijn. Zo steekt men daar in de re gionen van de pers de voel horens naar elkander uit, en datzelfde gebeurt ter confe rentie, waar, naar men gerust mag aannemen, het belang rijkste „informeel" geschiedt en aan de met damast gedekte tafel méér wordt bebokstoofd dan aan de met het klassieke, saaie groen beklede ronde ta fel ter conferentie. Eén onzer dagbladen schreef onlangs met een ontstellend gebrek aan tact over het ge vaar van de vriendschappe lijke verhoudingen en duidde dit gevaar als een „addertje" aan. Waarschijnlijk heeft men het zo scherp niet bedoeld en willen uitspreken, dat men de beginselen niet moet verdoe zelen onder de sluier van persoonlijke sympathieën. In derdaad is dit gevaar niet denkbeeldig: het is de vloek van zo vele conferenties op allerlei gebied, dat men zich gevangen geeft in de sfeer van verbroedering en weder zijds begrip, schone woorden spreekt en hoogdravende re soluties aanneemt, waarvan in de praktijk niets terecht komt orndat men aan de oppervlak te is blijven steken en niet de kern der dingen heeft be roerd. Verwacht mag worden dat ter Ronde Tafel-Conferentie, v/aar het om de hoogste be langen van twee millioenen volken gaat, dit gevaar onder de ogen wordt gezien en deze hinderlaag zal worden ver meden. Geschiedt dit, dan is alles wat er op 't ogenblik op die zijpaadjes wordt gewan deld, gekout, gepicnict en ge lachen, alléén maar winst. Het schept de zo noodzakelij ke sfeer van goede verstand houding, die maakt dat achter woorden en besluiten ook de wil staat om uit te voeren. Achter het gordijn van zwij gen, dat de werkzaamheden ter Ronde Tafel-Conferentie voor de buitenwereld ver bergt, wordt op velerlei wijze hard gewerkt. Trots, grauw en zwijgzaam rijst liet massa le gebouw, de burcht der Hol landse graven, op het Bin nenhof en wacht tot de tijd daar is, dat men zich op nieuw rond de Ronde Tafel zetten zal, onder het Oog der Wereld. En tot zolang drin ken de persmensen in de voormalige wachtkamer rus tig hun kleintje koffie. Lk. Vijf September 1944, Dolle Dinsdag, zal één van de merkwaardigste feiten uit de tweede wereld oorlog en misschien wel uit de gehele Nederlandse geschiedenis blijven. Een etmaal was ons land een heksenketel waarin de vijand een smadelijke aftocht blies, zich vol komen weerloos voelend tegenover de snel op rukkende vijanddie niet durfde door te zet ten. Wat voor een ellende heeft deze aarzeling Nederland niet gebracht: de verwoesting van Wal cheren, Arnhem, de Wieringermeer; de onttake ling van het spoorwegnet, de havens van Rotter dam; de doden van Limburg, de Achterhoek en Oosterbeek, de honderden represaille-moorden, de honger en 't water ZE KOMEN ER AAN. We zaten die avond van de vierde September om ons kleine toestel - achter de tuin in een broedhok van het dui venkot. We brandden van nieuwsgierigheid en verdron gen elkaar om de kleine luid spreker. De mof stoorde weer erg en we moesten herhaalde lijk van golflengte wisselen. Plotseling de fanfare van de Brandaris: „Brussel bevrijd, zonder slag of stoot. Duitsers in wanorde terug. De opmars gaat voort! Nederlanders, het uur van bevrijding slaat!" We grepen elkaar bij de hand. We hadden er al zo lang op ge wacht, maar konden het toch niet geloven. Dinsdagmorgen: De B.B.C. spreekt alleen over de bevrij ding van Brussel en de snelle opmars. Maar noemt geen plaatsen. Alles wat weerbaar is, maakt zich gereed. De sten-guns zijn uit de hooi schelf opgedolven en op het verzamelpunt gebracht. Een reiziger die met de trein van het Zuiden komt, vertelt dat hij kanongebulder heeft gehoord. Volgens hem zitten de troepen al ver in Nederland. Daarom wou hij thuis zijn, om daar met de zijnen de bevrijding af te wachten. Radio Oranje geeft in de namiddag het grote bericht, dat via Radio Algiers in de B.B.C. door de luidspreker komt: Breda bevrijd en tank- spitsen zijn al verder. Alles wat Duits of aanver want is neemt de kuiten. De wegen van Amsterdam naar het Oosten: de Afsluitdijk, de weg over Bussum en die langs de Vecht zijn een toonbeeld van vijandelijke desolatie. Hele colonnes bewegen zich er langs en vormen een pret tig doelwit voor de Typhoons en Thunderbolts. Nabij Amsterdam wordt een trein met vluchtende N.S.B.- ers gemitrailleerd. GERUCHTEN. Maar sterker nog dan de overhaaste vlucht spreekt het gerucht. Tientallen blijken plotseling uit het Zuiden te zijn vertrokken, waar Breda, Tilburg en Eindhoven reeds zonder slag of stoot zijn bezet. Eentje had een broer uit Rot terdam aan de telefoon: Hij had de Canadezen gezien. Ge zien met eigen ogen! Dat kon niet liegen!! In Amsterdam weet men al dat Den Haag bevrijd is en velen scharen zich langs de weg naar Haar lem. Ze wachten lang en al verleppen de bloemen, ze ver velen zich niet, want er pas seren honderden moffen-au to's die geen acht slaan op 't hoongelach, maar met grote snelheid hun buit verslepen. Richting Berlijn Een Oostenrijks soldaat gaat zijn karabijn verpatsen voor wat eten. De „Krieg" is voor bij en hij droomt al weer van zijn „Grinzing", zijn Gretl en zijn Schublattern Dan komt de klap op de vuurpijl: Minister Gerbrandy houdt een radio-rede „de geallieerde legers zijn over de grens. Wij roepén ze een har telijk welkom toe! Het uur der bevrijding heeft geslagen. Nederland herrijst! Moge het zijn in grootheid!" DUS TOCH. Dus toch! De K. P. in de omgeving van Amsterdam gooit kopspijkers op de straat en draait enkele Klapbruggen omhoog. Niemand slaapt er en allen verwachten nog para chutisten, waarover geruch ten melding maakten. Op de dropping-velden houdt men de wacht bij de lichtbakens. Nog één nacht en dan mis schien hoogstens nog één en we zijn weer vrij man. Weg met de bonnen en die snert baard, die zo jeukt, en die de jonge snuiten camoufleert. Morgen roken we Wings, Ca mel en Lucky Strike. Morgen bijltjesdag, in het nette dan. 's Avonds laat nog een be richt van Generaal Eisenho wer: Rotterdammers, be schermt de havens en nog een dagorder van Prins Bernhard: geen uniformen dragen!! Dus toch. En hoor ze weer eens gaan de Tommies; bij trossen in de lucht. En wat zegt de Moffen-radio van Hil versum: Acht uur binnen en koest houden. HET FIASCO. 6 September is de dag der ontnuchtering. De B.B.C. zwijgt 'in alle talen over Ne derland. Antwerpen is ver overd, evenals Leuven, Kort- rijk en Gent. Maar bij het Leopold-kanaal houden de Duitsers zich taai. En Breda? En de Moerdijk? Es ist nicht wahr, zegt de vervelende stem uit Bremen. En voor de eerste keer heeft de vent ge lijk. Nóg blijft alles wat weer baar is waakzaam, maar ieder moet met lede ogen aanzien dat de Duitse staf de paniek de baaa geworden is. Het colonne-verkeer gaat weer in andere richting en onder de helmen is een ver beten trek, die weinig goeds voorspelt. Alleen de N.S.B.-ers gelo ven het nog niet en blijven zoek, zó zoek dat een Haags blad rustig schrijft dat het de redactie spijt te moeten con stateren dat alle N.S.B.-ers „gisteren" zoek waren. De volgende dag is daarop natuurlijk reactie en het blad moet verklaren niet geschre ven te hebben dat alle NSB- ers op de loop waren. Alleen Kameraad van Vloten was hem toch maar gesmeerd met vele andere trouwensen dat van mensen die zo op de „vlucht" van de Nederlandse regering scholden! (Wat Dolle Dinsdag voor Waalwijk heeft gebracht, be hoeven we hier niet te her halen). WIE DE SCHULD? Enfin, Nederland zit met 't fiasco en het moet er voor boeten. Wat smadelijk de af tocht blies, komt verbitterd terug en elke kopspijker, elke verholen glimlach lokt het pistool uit de zak. Eerst op de 11e volgt het B.B.C.-bericht dat Valkens- waard is genomen. Het land dat een vroege avondklok tot beloning krijgt gelooft 't niet meer Waar zit de schuld van het falen van deze beruchtste en hun berichtgevers. Mont gomery heeft later verklaard prachtig gebloemde I damast 2pers. 135.—I yo' I 1 pers. 120.— p7IjL J de beste merkdekens met veelkleurige bloempatronen 2 pers. grote maat I 01 KQ I 29.50, 24.85 I 11 I zéér zwaar geweven stoffen onzenieuwste dessins 120cm breed p. mtr. 5,16 ragfijne Zwitserse marquisette 90 cm. «c I breed 3.75.1 75,1 451 I in alle dessins, tapijt 100 cm. br. 7.25 6.90 loper 70 cm. br. 5.40 onverwoestbare ruige en gevlochten gang-endeurmatteni I 7.90, 6.50 I I licht geruit en ge bloemde dessins 120 cm. br. 3.54 in frisse kleuren, zui- ver wol 200-300 enl I grotere maten 72.431 I Tel 67 Tel. 468 KIJK UIT ALLÉÉN: Grotestraat 222 naast St. Janskerk Grotestraat 299 naast Postkantoor Dinsdag uit onze geschiedenis? Misschien bij de troepen zelf dat de geallieerden niet durf den door te stoten uit angst dat de tanks van de achter hoede zouden worden losge- stoten. Maar ieder kind had kunnen seinen: kom maar, je ziet alleen maar Duitse hielen. Maar goed: strategie is een wapen van de geest en de geest is menselijk. Maar schul dig is de berichtgever van 't „dolle" nieuws. Zonder de bluf zouden de Duitsers rustig op hun post gebleven zijn en geen gelegenheid geschonken hebben getart te worden door de verheugde landgenoten. Dit is later tienvoudig vergolden. Dolle Dinsdag zal voor hen die er bij tegenwoordig waren onvergetelijk zijn, maar in 't geschiedenisboek zal er een rouwrand om deze bladzijde getekend zijn. JUWEELDIEVEN GEARRESTEERD. De Parijse politie slaagde er vorige week op zekere nacht in vat te krijgen op de gang ster-activiteit in de Franse hoofdstad. Na een opwinden de auto-jacht dwars door Pa rijs, konden twee bandieten gearresteerd worden en na 'n scherp verhoor konden nog 5 andere gangsters gearresteerd worden, onder wie Rene Gi- rier, staatsvijand no. 3, die o.m. de juwelenroof bij de fa. Van Cleef en Zrkels te Deau- ville op zijn geweten had. KATHOLIEKE AANWAS van 2.08 PERCENT. De openbaar gemaakte per centuele cijfers der op 31 Mei 1947 gehouden twaalfde volks telling wijzen uit, dat, verge leken met de in 1930 gehou den telling de grootste aanwas te noteren viel bij de groep niet-kerkelijken (2.61 per cent). Tegenover dit negatie ve cijfer staat de groep Rooms Katholieken met het daarna hoogste groeipercentage van 2.08 percent. Van de totale aanwas der Nederlandse bevolking van 1930 af tot 1947, 1.694.040 in woners, zijn er 817.128 over te boeken op de groep der ka tholieken en 496.718 op die der niet-kerkelijken. In deze 17 jaren, waarin de oorlog heeft gewoed, heeft Nederl. 97.548 Joden verloren. De gezamenlijke protestants- christelijke groepen gingen sedert 1930 van 45.99 percent terug op "42.50; een achteruit gang derhalve van 3.49 per cent. Vergelijkt men het naar daling neigende totaal-percen tage der christelijke groepen met het tot 38.50 gestegen per cent der Katholieken, dan springt het naderend even wicht in de getalsverhoudin gen in het oog. Het overzicht van de volks tellingen in absolute cijfers is als volgt: Rooms-Kath. 2.890.022 Ned. Herv. 2.737.930 Geref. Kerken 638.372 Chr. Geref. K. 50.230 Geref. Gein. 41.949 Oud-Geref.gem. 11.638 Evang. Luthers 78.330 Doopsgezind Remonstrant Israëliet Overige Geen 62.012 29.719 111.917 138.868 1.144.578 De belangrijkste percentu ele cijfers der kerkelijke ge zindten zijn: 1930 1947 Rooms-Katholiek 36,42 38.50 Ned. Hervormd 34.50 31.03 Geref. Kerken 8.04 7.93 Chr. Geref. Kerken 0.61 0.72 Geref. gemeenten 0.53 0.92 Oud-Geref. geni. 0.14 0.16 Evang. Luthers 0.99 0.62 Doopsgezind 0.78 0.70 Remonstrant 0.38 0.42 Israëliet 1.41 0.15 Overige 1.75 1.81 Geen 14.43 17.04 GEEN MARSHALL-HULP MEER VOOR BELGIë. Van het einde van dit jaar af zal België geen Marshall hulp meer nodig hebben, al dus verklaarde John Hay nes, de leider van de ECA-missie in België en Luxemburg bij zijn aankomst in New York. België zal in 1950 geen lenin gen of giften meer ontvangen, zo voegde hij hier aan toe. Haynes schreef het welsla gen van België's herstel toe aan „het stelsel van vrije on derneming, dat ook in de Ver enigde Staten wordt toege past. De Belgische zakenlie den en de Belgische regering schijnen van oordeel te zijn, dat overheidsbemoeiing met het bedrijfsleven tot een mi nimum beperkt moet blijven", aldus Haynes. NOG TWEE AUTO-ZONDAGEN. Teneinde tegemoet te komen aan de vele verzoeken, die hem hebben bereikt, verleent de minister van verkeer en waterstaat ontheffing van het Zondagsrijverbod op de Zon dagen 11 September en 2 Oc tober. Een afdoende controle op de naleving van het Zondags rijverbod zal op de overige Zondagen worden gehand haafd. DINSDAG OPENDE DE 53e JAARBEURS. Dinsdag gingen te Utrecht de poorten open van de 53e Jaarbeurs. De totaal ingeno men oppervlakte bedraagt 39.520 vierkante meter, d.i. 20.000 vierkante meter meer dan in 1948. Van de 3056 deel nemers zijn er 1453 met Ne derlandse en 1603 met buiten landse producten. Groot Brit- tannië en Ierland spannen de kroon met 324 deelnemingen, op de voet gevolgd door Duits land met 265 deelnemingen. Dan komt Amerika met 203, België en Luxemburg met 192, Frankrijk met 188 en Zwitser land met 152 deelnemers. Er komt nog steeds veel ruimte tekort. O.m. moesten 35 meubelfabrikanten gewei gerd worden. Dr. Milius zag de economi sche en financiële toestand van ons land donker in. VOOR KATHOLIEK LAGER N.O. Zaterdag is in de aula van de Kath. Econ. Hogeschool te Tilburg een bijeenkomst ge houden waarbij het probleem van het Nijverheidsonderwijs, speciaal van katholiek stand punt bezien, onder de ogen werd gezien. Ook de Commis saris der Koningin gaf blijk van zijn belangstelling. Verschillende sprekers heb ben de kwestie behandeld en men kwam tot de gezamenlij ke conclusie dat zowel op eco nomische als op godsdienstige en sociale gronden er behoef te is aan beter geoutilleerd, beter gespreid en beter aan industriële eisen aangepast lijverheidsonderwijs. Ook de opleiding van lera- en voor dit onderwijs werd behandeld, waarbij de behoef te naar voren kwam aan een betere principiële en techni sche opleiding. De vergadering sprak zich uit voor een Centraal Orgaan dat zich met deze vraagstuk ken zou bezig houden en voor al zou streven naar de oprich ting van lagere nijverheids scholen. TWAALF MEISJES BIJ KEULEN VERDRONKEN. Twaalf schoolmeisjes in de leeftijd van 12 tot 14 jaar zijn bij het baden in een vijver bij Kaiserau in de buurt van Keulen verdronken. Bij de vijver zijn destijds waarschu wingsborden geplaatst. Maar toch werd in deze vijver ge zwommen. De meisjes waren hand in hand het water in gegaan. Op een gegeven mo ment verloren enkelen van hen het evenwicht op de glib berige bodem. Zij gleden af in de diepte en trokken de an deren mee. Een onderwijzeres, die met het toezicht op de kinderen was belast, kon nog vier meisjes redden. Twaalf anderen verdronken. De on derwijzeres is door de politie gearresteerd. Van 1 tot 3 September hebben te Antwerpen bespre kingen plaats gevonden tussen Antwerpse haven-autoriteiten en vertegenwoordigers uit de Duitse Rijnkringen. Deze be sprekingen betroffen voorna melijk het aanleggen van een kanaal, dat het Albertkanaal via Aken zou verbinden met de Rijn te Neuss, nabij Dus- seldorf. Bond van Nederlandse oudsirijders en oudgemo- biliseerden. DistrictNoord-Brabant. Hoogstraat 174, Eindhoven. Bij Legerorder 406 M. L. van 16 Nov. 1948 is ingesteld het „Mobilisatie Oorlogskruis", dat kan worden aangevraagd door alle oud-militairen, die in het tijd vak van 6 April 1939 tm. 3 Sept. 1945 tenminste 6 maanden in werkelijke dienst zijn geweest, voor zover zij niet in het bezit zijn van het „Mobilisatie Herin- neringskruis." In overleg met het Departe ment van Oorlog zullen wij gele genheid geven tot invulling var. een aanvraagformulier op onder staande datum en plaats voor de oud-militairen van de gemeen ten daar vermeld. Wij vertrouwen gaarne dat H.H. Werkgevers hiervan ken nis willen geven aan hun daar voor in aanmerking komend per soneel en dat de oud-militairen die deze circulaire ontvangen, eveneens belanghebbenden zullen inlichten. Bij de invulling zullen wij be hulpzaam zijn. Voor de gemeenten Waal wijk, Drunen e. o. op 12 Septem ber van 19 tot 21.30 uur in café Thalia, Stationsstr 57 Waalwijk. „NOOD-CIRCULAIRE" „OORLOGS-HERINNERINGS- KRUIS". De oud-militairen in het bezit van een machtiging tot het dra gen van genoemd kruis, die de model-versierselen nog niet ont vangen hebben, gelieven vóór 12 Sept. a.s. hun naam, adres en woonplaats en de datum en het nummer van de machtiging schrif telijk op te geven aan de Bond van Ned. Oudstrijders, secretari aat Hoogstraat 174, Eindhoven. De oud-militairen van Waal wijk, Drunen en omgeving kun nen dit ook doen op 12 Sept. a.s. in café Thalia, Stationsstraat 57 te Waalwijk, waar 's avonds van 19 tot 21.30 uur zitting wordt ge houden door een der hoofdbe stuursleden zij gelieven de mach tiging mede te brengen. Tanden blank en rein; adem fris als morgendauw. Wanneer wij over enkele weken, als de uitvoeringen van 'de opera „De Wapensmid door Muziekstudio „Van Boort" achter de rug zijn, zullen mogen zeggen „Er wérd wal groots verricht", dan betekent dit niet dat hier in Waalwijk een daad is gesteld van wereldschokkende betekenis. Nee. waaraan nu gewerkt wordt blijft vooralsnog beperkt tot plaats en streek, maar wie weet, als de opzet slaagt of het geen deze groep enthousiaste mensen-presteert, niet uit kan groeien tot iets, waarvan men ook elders zal zeggen: „Daar werden en worden in Waalwijk grote dingen verricht." MET EEN DOEL VOOR OGEN. Men gaat zo maar niet even een opera opvoeren. Afgezien van het feit dat dit onmogelijk is, kijken deze mensen verder. Ze hebben met de komende opera wis en waarachtig een doel voor ogen, ze willen er een evenement van maken. Het gaat er niet om een of ander beroepsgezelschap concurrentie aan te doen, iets waar in deze streken voorlopig nog geen gevaar voor is, maar de uitvoerenden willen door hun prestaties tonen waartoe ama teurs in staat zijn. Kortom, ze willen het hoogst mogelijke berei ken. Op allerlei gebied van kunst weren zich vandaag aan de dag de dilettanten geducht. Bijna ie dere stad en ieder dorp heeft een of meer harmonie- of fanfare corpsen. De festivals zijn niet van de lucht. Talrijk ook zijn de to neelgezelschappen, die op een meer of minder hoog peil hun publiek jaarlijks op enkele stuk ken vergasten. Buiten de plaatse lijke kerkkoren ontmoet men in vele plaatsen dames-, mannen-, kinder- of gemengde koren. En hier hebben we dan buiten dit alles om Muziekstudio „Van Boort", een aantal mensen (leer lingen) die onder de bezielende leiding van Mej. Alda van Boort met bewonderenswaardig enthou siasme al enkele leerlingenuitvoe ringen gaven en een paar jaar ge leden met groot succes de opera „Martha" opvoerden. Nu echter staat dit jonge ope- I ra-gezelschap (zo mogen we het in dit verband wel betitelen) aan het begin van een nieuwe faze. Martha' was a.h.w. een voor spel, dat bijna voorlopig 't einde zou hebben betekend. Maar door een gelukkige omstandigheid is het zo ver niet gekomen. Nu kan het een enige en vooraan staande plaats in gaan nemen in Waalwijks culturele leven. Waal wijk is hetf centrum van de Lang straat door zijn ligging, door zijn industrie, door zijn velerlei in stellingen, door zijn vooruitstre vendheid. Het is dat ook in zijn culturele prestaties, waarbij die der amateurs uiteraard een voor name plaats kunnen innemen. Hier ligt een prachtkans voor muziek studio „Van Boort". Die wil de ze kans graag grijpen. Moge de greep lukken. ER WORDT GEWERKT De organisatoren van de opera beseffen heel goed dat men een dergelijk werk niet met de armen over elkaar tot stand brengt. Ik zegde organisatoren, maar ik had even goed in één adem alle medewerkenden kunnen noemen. Wij hebben even gezien met welk enthousiasme er gerepeteerd werd, en we kunnen ons levendig voorstellen dat het geen lolletje is om op een smoorhete Zondag middag een paar uur te gaan staan zingen en acteren. Mensen staan zingen en acteren. Mensen die er echter veel nauwer mee in contact zijn, staan er verbaasd over hoeveel allen er voor over hebben om te zorgen dat 't goed

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1