Wijde Wereld] WAALWYK CcAfaCott UIT DE FEUILLETON ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL. 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1949 Was Uw wol veilig in i n i i ii ii i ALK ALIVRIJ Korte berichten COLLECTE WIT GELE KRUIS. wordt. En over enthousiasme ge sproken, mej. v. Boort vertelde zelf, toen er vorig jaar op een avond enkele stukken waren op gevoerd, „toen was er geen hou- en meer aan." Overigens is het ook ieder dui delijk da't er in een maand tijd nog heel wat verzet moet worden om het peil te bereiken dat men nastreeft. Maar nu wij gezien hebben met hoeveel pleizier het stuk ingestudeerd wordt en hoe zeer het de organisatoren ernst is met hun doel, geloven we dat 't waarachtig wel zal gaan. DE WAPENSMID. ,,De Wapensmid" is een opera van Lortzing. Misschien zijn de melodieën niet zo populair, ze zijn toch vlot en licht genoeg om iedereen aan te spreken. Boven dien zijn althans verschillende stukken velen zeker niet onbe kend. Want deze opera behoort met ,,Czar und Zimmerman" tot Lortzing's populairste werken. Iets anders is de structuur van „De Wapensmid". Die is niet zo eenvoudig. Er worden aan de executanten heel wat zwaardere eisen gesteld ze moeten b.v. in de parlando-passages, die hierin voorkomen, bijzonder werk ma ken van hun spel, het orkest is uitgebreider, enz. enz. Maar mej. v. Boort heeft be proefde krachten tot haar be schikking. De hoofdrollen zijn na tuurlijk in handen van de beken de Waahvijkse solisten. Een flink koor en het orkest van het Til- burgs Gemengd Koor van 16 man staan onder leiding van de heer Fr. Wilmont. Mej. Alda v. Boort regisseert zelf. Zo heeft ze een 60-tal medewerkers (sters). De dames vervaardigen zelf hun cos- tuums, de heer Stokwielder zorgt voor de décors. EEN INGEWIKKELDE LIEFDESGESCHIEDENIS De intrige is ook niet zo erg eenvoudig. Als u vast zo'ri beetje wilt weten wat u te horpn en te zien zult krijgen, hier volgt in het kort de inhoud van de komische opera „De Wapensmid" van A. Lortzing. Dit werk voert ons naar Worms in het Rijngebied omstreeks 1600. De tijd der edelen en ridders, ook der Gilden, toen het ambacht hoog in ere werd gehouden. De wapensmid van Worms, Hanz Stadinger, is een" meester in zijn vak, en daar hij bovendien nog als veedokter fungeert, staat hij in hoog aanzien bij zijn medebui- gers. Maria, zijn dochter, wordt bemind door een ridder, Graaf von Liebenau. Daar de Graaf echter weet dat de wapensmid "n grote afkeer heeft van al wat rid der is (zijn jonge vrouw werd ja ren geleden door een ridder ge schaakt) en hij toch graag dicht bij Maria wil leven, komt hij met zijn page George bij Stadinger in dienst, vermomd als smidsgezel en leerling. Zijn naam is nu Koen- raad en Maria wordt inderdaad op hem verliefd. Stadinger echter is op Koenraad niet gesteld en zou veel liever zien dat zijn doch ter met de smidsleerling George, al is die nog erg jong, zou trou wen. De graaf zint nu op list om in de gunst van de smid te ko men. Hij haalt zijn dienaren over om ter gelegenheid van een feest Maria te schaken, waarbij hij dan natuurlijk, als gezel Koenraad nog steeds, als haar redder zal optre den. Zelfs dit voorval is echter nog niet bij machte de tegenstand van vader Stadinger te overwin nen. Nu zal de graaf het met geweld proberen. Het leger van graaf von Liebenau trekt zwaar bewa pend naar Worms, met het ge volg, dat de Magistraat der stad zelf bij Stadinger komt aandrin gen, de hand van zijn dochter aan de graaf te schenken, wat einde lijk succes heeft. Eerst aan het slot van de opera komt de ontknoping, dat Koen raad en de Graaf von Liebenau dezelfde persoon zijn. Een rake figuur in dit spel is Ridder Adelhof, die steeds op kri tieke momenten binnenkomt. Door zijn optreden dreigt de situatie dan ook telkens verkeerd te lo pen, doch hij wordt dopr allerlei komische voorvallen verhinderd zijn bedoelingen kenbaar te ma ken. Nog een komische persoon lijkheid is Irmentraut, de huis houdster, een oude jonkvrouw, die bij de mannen geen succes kan behalen. Zij is de gouver nante van Maria. De herbergier Brenner, die in het stuk voor komt. is een naar alle kanten om koopbare, zeer onbetrouwbare fi guur. Een vermakelijke geschiedenis, die het heus wel zal doen en u 'n genoeglijke avond zal bezorgen. DE UITVOERINGEN. Om te beginnen zal „De Wa pensmid" op 2, 4, 5 en 9 Octo ber in Musis Sacrum worden op gevoerd. Een prachtgelegenheid voor de vele opera- en toneellief hebbers uit Waalwijk op de eer ste plaats, maar ook uit de verre omgeving, om zonder een grote reis te maken, een uitvoering te zien, waaraan groot enthousias me en de uiterste zorgv zijn be steed. Mogen deze twee factoren, de talenten der uitvoerenden en de belangstelling van het publiek leiden tot het nagestreefde doe!. De vacanties zijn nu zo langzamerhand allemaal wel ten einde. Maar het uitzonderlijk warme weer heeft tot nu toe blijkbaar diplomaten en andere kopstukken in de wereldpolitiek weerhouden om grote activiteit te ontplooien, naar buiten tenmin ste. Wel wordt er op verschillend terrein druk ge- congresseerd, maar de R.T.C.-deelnemers wachten toch koelere dagen af om zich op de grote proble men te werpen. IN DUITSLAND is het afgelopen weekeinde de 73e Duitse Katholiekendag ge houden. Staande in het teken van de sociale vraagstukken had men voor deze landdag 'n plaats in het industriegebied bij uitstek, 't Ruhrgebied, ge kozen, n.l. Bochum. Drie da gen heeft men in verschillen de secties de problemen be sproken en bediscussieerd. Het hoogtepunt waren de plechti ge Hoogmis op Zondag en de toespraak van Z.H. de' Paus. Deze sprak Zijn bezorgdheid uit over de onstabiliteit in Duitsland en Europa. Vervol gens wees Hij er op hoe steeds cle Kerk een open oog heeft voor de sociale kwesties en gaf Hij drie zedelijke peilers aan waarop het sociale pro gramma berust: Waarheid, Rechtvaardigheid en Christe lijke Liefde. Verder betoogde de H. Vader dat door de af gelopen oorlog de mensen dichter bij elkaar waren ge bracht, Hij drong aan op een christelijke sociale politiek, die, aldus de Paus, niet te scheiden is van een christelij ke culturele politiek. Hij waarschuwde dat de arbeiders niet mogen overgeleverd wor den aan een ongodsdienstig materialisme en wekte ieder op om te zorgen dat de arbei der de zekerheid zou hebben van zijn materiëel bestaan. Tot slot schonk Z. H. de Paus alle deelnemers aan de Ka tholiekendag Zijn Vaderlijke Zegen. Een dergelijke grootse ma nifestatie is tenminste een hoopgevende lichtstraal in de duistere na-oorlogse wereld. ANDERS is het meer naar het Oosten toe. Ondanks de bewaking om hem heen heeft Mgr. Beran toch kans gezien om een her derlijk schrijven uit te vaar digen waarin hij de gelovigen aanspoort om trouw te blij ven aan God en de Kerk. En hij getuigt: „Hij die geen ver rader is voor zijn God, kan dat ook niet zijn tegenover zijn vaderland". Ondertussen gaat de Tsje chische regering door met te trachten de Kerk te kneve len. Een aantal kerkelijke hoogtijdagen, waaronder Goe de Vrijdag, zullen voortaan op Zondag gevierd worden. Ja, ja, dat economisch belang van de staat beschrijft me wat. De Paus heeft in een schrij ven aan de Poolse bisschop pen de agressie tegen de Kerk in dat land openlijk veroor deeld en Hij heeft een beroep gedaan op de katholieke Polen om Christus en de Kerk uit alle macht te verdedigen. DEZE WEEK zullen Sir Staffort Cripps en Ernest Bevin in Washington hun beste beentje voorzetten om Engeland er financiëel weer bovenop te brengen. Om dat het belang van die finan ciële kwesties echter niet tot Engeland beperkt blijft, zijn er ook andere kopstukken op dit gebied aanwezig om mee besprekingen te voeren. Voor ons land is dat natuurlijk Mi nister Lieftinck. Al deze heren zullen het moeten opnemen met de Amerikaanse secreta ris van de schatkist, Snyder. Een tijdje geleden is deze man hier eens een kijkje wezen nemen, dus hij weet er wel iets van hoe het er voor staat. Engeland schijnt er helemaal niet rooskleurig voor te staan en het zal de moeilijkheid zijn het gat dat in de schatkist van dat land zit, te dichten. En fin, het zijn niet de eersten de besten die naar Washing ton zijn vertrokken. Het zal in ieder geval wel voor heel West-Europa van belang zijn dat hun missie slaagt. Maar te vrezen is het! WILLY LAGES hoorde natuurlijk de doodstraf tegen zich eisen. Het is geen wonder als men de gruwelijkheden heeft ho- ren opsommen waarvoor deze I man verantwoordelijk is. Maar aan de andere kant werd ge vraagd hem te ontslaan van rechtsvervolging, omdat het Hof onbevoegd zou zijn en de ten laste gelegde feiten niet strafbaar. Wat zou men moe ten beginnen als nu deze ar gumenten eens doorslagge vend zouden zijn? Er zijn er voor'Lages al heel wat ge weest voor wie ze niet opgin gen. Daarom zal ook hij zijn j straf 'wel niet ontgaan. Maar met al dergelijke processen hebben de rechters na de oor log niet in een erg prettige positie verkeerd. INDONESIë. De mensen van de ronde ta fel doen het nog maar kalm aan. Achter de schermen wordt er natuurlijk wel con tact gehouden en worden er wel besprekingen tussen df- verse onvermijdelijke com- missies en subcommissies ge houden, maar het grote steek spel moet toch eigenlijk nog beginnen. Deze week schijnt wel een belangrijke te zullen worden onder de besprekin gen in het klein. Overigens is het niet zo prettig onder dit voorspel her haaldelijk minder aangename berichten uit Indonesië zelf te horen. Men leest dat een Ne derlandse patrouille is ont voerd, dat er grote branden zijn uitgebroken op 't empla cement van het rubberfonds te Bandjirmassin, waarbij na tuurlijk aan sabotage wordt gedacht. En zo maar door. De liefde kan niet van één kant komen, maar in het geval In donesië lijkt het er toch dik wijls op, of de wederpartij dit verwacht. EEN VRIENDELIJK GELUID. Dit kwam van Dr. Baruch, de oud-ambassadeur van de V.S. in ons land. Hij prees ons land om wat het sinds de bevrijding aan wederopbouw en verdere .uitbouw heeft gepresteerd. Het is fijn eens dergelijke woorden te horen van iemand die enkele jaren in ons land heeft doorgebracht en 't du$ wel een beetje kan kennen, tegen over wat we eerder wel eens van de overkant van de Oceaan heb ben moeten slikken. Het is blijk baar nooit slecht om eerst eens de zaken te leren kennen en dan te spreken dat hebben we de laatste maanden meer gemerkt DE HITTE. We leven in een tijd van re cords. Wie vandaag een record vestigt, moet oppassen dat een ander hem morgen niet over troeft. Het weer gaat er zelfs aan mee doen. In 1947 moesten de weerkundigen diep in het grijs verleden teruggaan om zo'n lang durige en warme zomer op te sporen. En 2 jaar later is er al weer een nieuw record. In idem zoveel jaren is het niet zo droog geweest. We zullen ons daarin maar niet verdiepen. Een feit is dat we mooi vacantieweer heb ben gehad, in het midden latend, wat anderen er van willen zeg gen. Want we kunnen ons toch voorstellen dat niet ieder er even enthousiast over is. En dan klinkt September al zo najaarsachtig, maar we krijgen van het jaar geen kans om daar nu al aan te denken. Hoe zal het over een week zijn NIEUWE WAARDEN KONINGIN JULIANA ZEGELS. Voor zover op de postkan toren geen frankeerzegels van 5 en 15 cent in de tegenwoor dige uitvoering meer aanwe zig zijn, zullen in de loop van de maand September de waarden van 5 en 15 cent in de nieuwe uitvoering worden verkocht. Ze zijn resp. groen en olijf groen van kleur. Tevens zijn nieuwe fran keerzegels van 50 cent (brons groen) en 60 cent (roodbruin) verschenen. Ook zijn aangemaakt brief kaarten van 6 cent en postbe- wijsformulieren van 6 cent. WAARDEPAKKETTEN NAAR CANADA. Met ingang van 16 Sept. a.s. wordt het wederzijds verkeer met Canada, de dienst der postpakketten met aangege ven waarde, hervat. Het max. bedrag der aange geven waarde bedraagt in Ne derlandse munt 250. VERRASSENDE CIJFERS. Het Belgisch toerisme naar Ne derland en in het algemeen het Belgisch—Nederlandse grensver keer is veel belangrijker dan dit blijkt uit de statistiek der over nachtingen van Belgen in Neder land. Sinds de bevrijding heeft 't ééndagstoerisme naar Nederland zich enorm ontwikkeld. Volgens gegevens van de Kon. Maréchaussée te Eindhoven geeft het vreemdelingenverkeer over 1948, zowel Belgen als overige vreemdelingen, aan de verschil lende grensposten het volgende beeld te zien 0 Belg. Overige Overige Doorlaatpost. grens Belgen vreemde arbeiders lingen 8.000 67.000 60.000 12.000 78.000 8.000 57.500 600 98.500 2.100 948 846.000 180.000 75.000 81.200 800 100.000 2.500 20.000 3.000 1.800 2.350 Borkel en Schaft 100.200 3.000 30 Bergeijkse Barrière .510.000 45.000 10.500 18.000 30.000 10.800 100 4.500 2.500 100 90.000 231.376 1.095 ZONDAGSDIENST 11 September 1949 Dr. Langemeijer. Apotheek; Geers. NED. HERV. KERK WAALWIJK. Zondag 11 September '49 10 uur: Ds. v. Burgeler. Des middags om 3 uur: Ds. v. Burgeler. ZELDZAAM DIENSTVERBAND. In de gezegende ouderdom van 91 jaren overleed te v.m. Besoijen mej. A. C. Nieuwen- huijzen, die met grote toewij ding en trouw de familie Ver- wiel (wijlen oud-burgemees ter C. Verwiel en familie) ge durende meer dan 75 jaren heeft gediend. Een dergelijk langdurige en aanhankelijke dienstver vulling zal wel als een uni cum in den lande vermeld mogen worden. WAALWIJKSE KRING VOOR KUNST EN WETENSCHAP. Zoals bekend, was het sei zoen 1948/'49 artistiek 't beste van de Kring, maar helaas fi nanciëel het slechtste, als ge volg van de dalende belang stelling. Na de „noodkreet" van de voorzitter en nadat wij met klem op 't grootste cul turele belang van de Kring hebben gewezen, is toch ge bleken dat het werk van de Kring wordt gewaardeerd door het lidmaatschap, maar ook door steun aan het opge richte garantie-fonds. Het be stuur heeft prompt daarop ge reageerd door de samenstel ling van een prima program ma voor het a.s. seizoen. De opening op Dinsdag 20 September heeft plaats door het Amsterdams Toneel met „De Ring en de Kelim", van de Nederl. schrijfster Luisa Treves, met medewerking van bekende toneellisten, terwijl er de Nederlandse pers en thousiast over schrijft. Voorts noemen we nog en kele avonden: 13 October: Filmavond; 3 November: Cho- pin-herdenking; 22 of 24 No vember: Cor Ruys, toneel; 13 December: Brabants Orkest; 10 Januari: Max Croiset, voor dracht; 27 Januari: Comedia* 16 Februari: Ballet der Lage Landen enz. enz. Dat is toch zeker een pro gramma dat klinkt als een klok en het bestuur mag met recht verwachten dat alle le- den^en hun kennissen vurig hun best zullen doen om nieu we leden te werven en dat nog velen deel zullen nemen aan het garantie-fonds, en vooral dat men trouw alle avonden zal bezoeken, want men kan er zeker van zijn: men krijgt steeds iets goeds. 't Eerste lustrum-jaar moet een hoogte-punt worden. DE HERV. KLEUTERS KUNNEN NAAR HUN EIGEN SCHOOL. Het was me een drukte Dinsdagmorgen tegen negenen in één der lokalen van de openbare school. Moeders met kleine peuters, die vandaag voor het eerst niet de hele dag onder moeders hoede zouden zijn, belangstelling van de iets grotere jeugd, dames en heren van het comité voor de Chr. Bewaarschool. Die morgen werd n.l. door Ds. v. Burgeler de Ned. Herv. Kleuterschool officiëel- geo pend. Het was geen grootse plechtigheid uiteraard. Met een enkel woord bracht Ds. v. Burgeler op de eerste plaats dank aan B. en W., die dit provisorisch onderkomen voor de school hadden be- V"""'! 35 c». per pak. Nelto 100 gr. schikbaar gesteld. Hij veron derstelde dat door 't tot stand komen van deze school wel niet alleen was tegemoet ge komen aan de wens van de Stichting, maar ook aan die van de ouders. De dames Oer- lemans en Janny Versteeg zouden hier voor de kleuters zorgen. Spr. wees er op dat de kleuterschool hervormd was, dat ze dus ook zou hel pen tot het vervullen van de doopbeloften. Ds. v. Burgeler sprak de hoop uit dat allen zouden me dewerken aan de instandhou ding van de school. Daarna verklaarde hij de nieuwe kleuterschool voor geopend, waarmee de plechtigheid was geëindigd. JAARVERGADERING O.W.S. Onder voorzitterschap van de heer A. Sassen, hield de R. K. Gymnastiekvereniging O.W.S. in De Twee Kolommen haar jaarvergadering. De voorzitter betreurde in zijn openingswoord de gerin- VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN door H. VAN HEESWIJK. 3) Hebben wij vier weken tijd om de zaak op te bouwen, zo dacht Joop verheugd en hij vervolgde „Wij vestigen ons in Doornenberg, zoals u weet. O nee, dat weet u natuurlijk niet. Kijk eens, wij hebben die schuur gehuurd, omdat wij er een garage van gaan maken. Een bedrijf dat in dit dorp zeer nodig en nuttig is. En waarmee mijnheer van der Berg het volkomen eens was. Zodra de familie weer thuis is, laat u het me wel even weten, nietwaar Opdat ik mijn op wachting kan maken." Ik zal er voor zorgen, mijn heer. Ik kan u zeker altijd in die schuur, pardon, de garage, vinden „Over dag altijd" antwoord de de nieuwe garagehouder zelfverzekerd. Tien minuten later stond de jeep opnieuw voor de schuur stil. Onderweg vertelde Joop aan zijn vriend, op welke wij ze hij aan de sleutels was ge komen en eindigde„Ziezo, beste jongen, de eerste vier weken hebben we in elk geval geen huur te betalen. Dat staat als een paal boven wa ter. Ach ja, zonder geluk vaart niemand wel." Op plechtige wijze nam Joop de grote sleutel in de hand en opende de dubbele voordeur. „Inwoners van Doornen- berg", zei hij, staande in de deuropening, „wees getuige van dit historische ogenblik, waarop de firma Strijbos en van Kampen de sleutel in het slot heeft gestoken als sym bolische handeling van de ope ning van hun nieuwe bedrijf. Eenmaal zal Nederland de firma Strijbos en v. Kampen eren om het initiatief, dat zij heden, de tweede Augustus, heeft genomen. Ik heb ge zegd." Fred schoot in een lach. „Schiet op, zwamneus, geen mens luistert immers naar je! Laten we ons bezit maar eens in ogenschouw gaan nemen." In de halfduistere schuur, die een betonnen vloer had, scharrelden de beide jongelie den even rond, totdat Freds ogen enigszins aan de duister nis gewend geraakt waren en een knopje ontwaarden. Hij draaide het om en toen baad de de schuur in een zee van licht. „Drommels", zei Joop waar derend, „we hebben nog elec- trisch licht ook. Is-ie effe fijn? Maar wat een rommel daar in die hoek." Beiden bekeken de hoop, die achter in de schuur lag een aantal lege benzineblik- ken, enkele glasplaten, plan ken, een half-verroeste zaag, een hamer zonder steel, wat stroomdraad, een lege gieter en een paar emmers. Verder wat gereedschap, alles zwaar onder de roest. „Wie weet, hoe ons dit nog te pas kan komen. Laten we nu eens naar boven gaan", zo stelde Joop voor. Er moet daar ergens een kamertje zijn. We kunnen ons hier dan ook gaan vestigen." „Is het werkelijk vroeg Fred verrast. En uit pure nieuwsgierigheid sprong hij met twee treden tegelijk de min of meer gammele ladder op, op de voet gevolgd door zijn vriend. De zoldervloer rustte op een stevige balklaag en er waren enkele ramen in het dak, zo dat er behoorlijk licht naar binnen viel. Aan de voorzijde was een gedeelte'afgeschoten en toen Joop de deur daarvan ontsloten had, bleek het een aardig ruim vertrek te zijn, dat uitzag op de straatweg. Ook hier lag weer veel rom mel, onder anderen een aan tal blikken, gedeeltelijk ge vuld met verschillende kleu ren verf, voorts ook weer wat verroest gereedschap en zo waar een paar meubels. Bij 't raam stond een tafel en er om heen drie vrij stevige stoelen. Misschien is het wel een kantoortje geweest", opperde Fred. „Wat het geweest is, doet er niet toe", meende zijn vriend, „vanaf dit ogenblik is het on ze woning. „Daarvoor zullen we wel 'n oplossing vinden. Maar ik ben er van overtuigd, dat we hier de kans van ons leven hebben en die zullen we benutten. Afgesproken Twee stevige knuisten slo ten zich ineen. „Vanzelfspre kend. Door dik en dun vrien den, nietwaar „Z0 is het." Beneden gekomen liep Joop weer naar buiten, waar hij eens naar de gevel van de scshuur keek. „Om te beginnen moeten we zo spoedig mogelijk een bord bevestigen met 't woord „ga rage", zei Joop tot zijn vriend, die nu ook naar buiten geko men was, zodat men vanuit de passerende auto's kan zien, wat voor een bedrijf we hier uitoefenen." „Ja, als we maar een benzi nepomp hadden." „Ook dat komt. Geduld. Dus om te beginnen een bord en voorts een soort lichtbak, die men vanaf de betonweg moet kunnen zien. Als ze 's avonds in het dorp aankomen, moeten ze allereerst het woord „gara ge" kunnen lezen." „Allemaal goed en wel, maar hoe krijg je zo gauw 'n licht bak „In tijden van nood schil je aardappelen met een bijl", antwoordde Joop lachend, „en ik heb hier bij deze rommel wel het een en ander gezien, waarmee ik een lichtbak in elkaar pruts. Let maar eens op en ga mee.'1 Hij trok zijn vriend mee naar binnen en wees hem op de glasplaten, die in een hoek tegen de muur stonden. „Kijk eens, beste jongen, daar hebben we glas. Aan mijn zakmes zit een glassnij der. Ginds staan enkele plan ken, en draadnagels, hoewel verroest, liggen er in over vloed gezaaid op de grond. Voorts hebben we stroom draad en een paar fittingen heb ik boven gezien." „Mankeren dus de lampen oftewel het voornaamste", vul de Fred spijtig aan. „Mis. Ook die hebben we. Welgeteld zijn er beneden zes lichtpunten", wees hij met de vinger gestrekt naar de lam pen, „en boven heb ik er drie op de zolder geteld en een in ons kamertje. Deze laatste kunnen we natuurlijk niet missen. Maar die drie op zol der kunnen we gebruiken en beneden kunnen er ook wel twee uit, zodat we vijf lampen ter beschikking hebben." „Joop, je bent een kraan, zei Fred bewonderend, „ik zou er nooit op gekomen zijn." „Neen, maar jij kunt be hoorlijk schilderen en dat kan ik weer niet. Pak een paar be hoorlijke planken en sla die aan elkaar, zodat je een bord krijgt, en schilder daar alvast „garage" op. Boven hebben we immers verf gezien „Jawel". „Mooi. Intussen ga ik een lichtbak in elkaar knutselen." Ze zetten de jeep uit de zon en daarna togen de twee nieuwbakken garagehouders naarstig aan het werk. Ondanks de- hitte 't zweet gutste hen van het gezicht werkten ze met zoveel animo, dat binnen enkele uren zowel het bord als de lichtbak ge reed waren. (Wordt vervolgd). Maandag was het de warm ste dag van het jaar en ode warmste Septemberdag sinds .86 jaar. 't Haalde liefst 34 gra den. Geen wonder dat er hier en daar heidebranden ontston den. Loon op Zand zat van 's morgens tot 's avonds zonder water; dat is de strop als men aan 't uiteinde der leiding zit en als het waterverbruik el ders abnormaal hoog is! Maj.-vlieger J. L. Flinter man, vloog tijdens zijn snel- heidsvlucht boven Ameland met een gemiddelde snelheid van 953 km. per uur, aldus is uit de officiële metingen van het nationaal luchtvaartlabo ratorium gebleken. Twee millioen Italiaanse pelgrims en een millioen bui tenlanders, waaronder negen duizend Nederlanders, worden tijdens het Heilig Jaar te Ro me verwacht. De Procureur-Fiscaal bij 't Amsterdams Bijzonder Ge rechtshof, mr. C. van Rij, eis te de dopdstraf tegen Willy Lages, die tijdens de oorlog chef van de Sicherheitspolïzei en de Sicherheitsdienst te Am sterdam was. ge opkomst der leden en sprak een welkomstwoord tot de nieuwe adviseur, kapelaan v. d. Heuvel. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat de vereni ging niet minder dan 449 le den en adspirantleden telt, terwijl de penningmeester de verblijdende mededeling van een saldo van 1138.84 kon doen. De aftredende bestuursleden werden allen herkozen en uit de verdere huishoudelijke za ken stippen we aan, dat in November een uitvoering zal worden gegeven, dat vereni gingsspeldjes en costumes voor de leden zullen worden aan geschaft. Tot slot sprak de Eerwaar de Adviseur enige behartens- waardige woorden. ORGELMUZIEK LIEFHEBBERS. Op initiatief van een voor lopig comité bestaande uit de heren H. C. v. d. Hammen, J. H. Ros en R. C. v. d. Hammen zal op Zaterdag 10 Sept. des avonds om 7 uur in de Ned. 1-Ierv. kerk te v.m. Besoijen een vergadering worden ge houden om een vereniging te stichten, die o.m. ten doel heeft het bespelen van diver se kerkorgels, het bespreken van diverse technische onder werpen, het registreren, fan taseren en de theorie, geza menlijk reizen yoor bezichti ging en bespeling van stads- orgels enz. Alle orgelmuziekliefhebbers van diverse protestantse rich ting zijn welkom en de ver gaderingen zullen elke laatste Zaterdag van de maand ge houden worden in diverse pro testantse kerken. A.s. Maandag begint in on ze gemeente de huis-aan-huis collecte ten bate van het Wit- Gele Kruis, die hier, evenals overal elders, wordt gehouden in de week van 1217 Sept. Onnodig zeer zeker hier nog eens te herhalen wat het Wit- Gele Kruis doet in zijn strijd voor de volksgezondheid. Ie dereen weet dit vxn nabij, zo dat een aansporing om te ge ven en goed te geven, zeker overbodig mag heten! VERERENDE UITNODIGING. Diverse Waalwijkse zang verenigingen hebben via het gemeentebestuur een uitnodi ging ontvangen om op Zater dag 24 Sept. te Den Bosch ter gelegenheid van de Poppen- tentoonstelling een concert te verzorgen, hetgeen door de ver enigingen gaarne is aanvaard. Medewerking zullen verlenen de liedertafel „Oefening en Vermaak" en het Gem. Koor van de Liedertafel, het kerk koor van St. Jan en tot slot Studio van Boort met solisten. De leiding zal berusten bij mej. Alda van Boort, de he ren L. Sars, Fr. Wilmont en G. Duyvelaar. BEKROOND. Op de Internationale Spe ciale Winner-tentoonstelling voor Duitse herders te Ant werpen, behaalde de heer L. Moonen alhier met zijn door hem zelfgefokte reu Berol, de 2e prijs Uitmuntend. AUTO IN BRAND. Een loeiende sirene van de brandweer deed ieder Maan dagmiddag een of andere brand veronderstellen, waar aan de tropische temperatuur wel schuld zou hebben. Een auto had blijkbaar de hitte niet meer kunnen verdragen en was in brand gevlogen. De brandweer kon er niet veel meer aan doen dan de motor redden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2