jgggggg Js lekkere koffie... Gemeenteraadsvergaderingen Heropening Café (aan de remise) Snoepje van de week WETHOUDERSVERKIEZINGEN Gemeenteraad WAALWIJK VLIJMEN HEUSDEN GEERTRUiDENBERG Gemeenteraad SPRANG-CAPELLE WASPIK De GruVter'S H E R IJ K ZATERDAG 10 SEPTEMBER PIET KLERKS. 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAtf DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1949 3 -- MET De Heren H. WINKELMAN en H. MAIJERS tot wethouders gekozen. PRACHT WIEG KINDERWAGEN van ons gemoderniseerd vanouds bekend ie Drunen Prima consumpiie. Gezellige sfeer. Beleefd aanbevelend, een zakje met heerlijke versnaperingen IU K V J 1 H - ■C j H I B f «f S H^BK K 65 BIOSCOOPPROGRAMMA. Musis Sacrum. Van Vrijdag t.m. Zondag draait hier de film „Amber" naar de roman van Kathleen Winsor. Het is een verhaal uit de tijd van Charles II van Engeland en ver telt van een zekere Amber St. Clare, die men met een boer wil laten trouwen. Zij zelf is het er niets mee eens en loopt een aan tal ridders en baronnen na. die ze even vrolijk weer^erlaat. Ten slotte blijft haar niets meer over en dan is haar leven voor goed voorbij. Maandag en Woensdag zijn in dit theater De Avonturen van Martin Eden te zien. Deze man heeft gevaren op een „Dobber- doodkist" en hierover schrijft hij een verhaal. Door vele avonturen wordt dit boek wereldberoemd, wat weer aanleiding is tot nieuwe avonturen. Tenslotte raakt de schrijver in een proces terecht, waardoor hij een kameraad uit de gevangenis kan bevrijden en de vrouw van zijn hart vindt. Beide films boven 18 jaar. Luxor Theater. Hier draait van Vrijdag tot Zondag een film over een jonge dame, die meer mooi is dan braaf. Op de eerste plaats lijdt ze aan kleptomanie, vervolgens heeft ze al verschillende mannen ongeluk kig gemaakt. Maar alles komt te recht en het meisje wordt van haar manie genezen. Deze film heet „Het Medaillon" en draait voor personen boven 18 jaar. Een spannende film en boven dien historisch is „De strijd om 'de Atoombom", die Maandag en Woensdag draait. Het zijn de avonturen van het zware water en van de mannen die er voor moesten zorgen dat de geallieer den er voordeel van hadden en de Duitsers niet. Wie wil weten hoe hun dat lukte ga kijken. 14 jaar. In de eerste vergadering die de nieuwe raad van Waal wijk Dinsdagavond hield, werden de oude wethouders herkozen en werden diver se commissies benoemd. De burgemeester sprak nog maals zijn waardering uit over het werk van de vorige raad, wenste de nieuwe raadsleden geluk met hun benoeming en uitte de hoop op een vruchtbare zittings periode. Na de opening deelde de voorzitter, burgemeester Lam- booy, mee dat de heer Kem perman wegens benoeming tot onderwijzer te Eindhoven zijn benoeming als lid van de raad niet kon aanvaarden. In zijn schrijven dankte dhr. Kem perman de raad voor de pret tige samenwerking. De burge meester drukte er zijn spijt over uit dat hij in de vorige vergadering met de andere scheidende raadsleden ook niet van de heer Kemperman afscheid had kunnen nemen. Hij dankte nu alsnog voor de medewerking die ook de heer Kemperman steeds had be toond. Verder was er bericht bin nen gekomen van de heer Mombers, dat hij tot zijn spijt verhinderd was de vergade ring bij te wonen. Vervolgens legden alle raads leden de voorgeschreven eden af, waarna de voorz. 't woord nam. Hij wepste de leden ge luk met hun uitverkiezing. Hij wenste hun toe dat twee erlei doeleinden in de komen de zittingsperiode zouden ver wezenlijkt worden: dat de be studering der vraagstukken en het uitbrengen van stemmen zouden strekken tot heil van de gemeente en dat de benoe ming de gekozenen tot vol doening zou mogen strekken. Het kwam spr. voor dat de volgende faze niet onbelang rijk zou zijn. De oorlogsjaren waren nu niet bepaald vrucht baar geweest. Daarna was er door onderlinge samenwerking veel tot stand gebracht. Het was verheugend dat er onder moeilijke omstandigheden le vendigheid was gekomen: er waren belangrijke werken uit gevoerd en er zouden er nog uitgevoerd worden. Ook ver heugend vond de' burgemees ter het dat de raad een bij zondere activiteit aan de dag had gelegd om Waalwijk mee te laten lopen in de algemene opgang. Dit was verheugend omdat het noodzakelijk was. In 2 a 3 jaar, zo ging de voorz. verder, zou de achter stand zijn ingehaald en dan zou men zich moeten beramen op de financiële draagkracht der gemeente in verband met de uitvoering van belangrijke werken. De burgemeester was er van overtuigd dat de raad zijn verkiezing en de afgelegde eden zou samenvatten om zijn beste krachten te geven aan de gemeente en hij sprak de hoop uit dat de volgende faze vruchtbaar zou zijn. De raad getuigde van zijn instemming met deze woorden door applaus. Vervolgens ging men over tot de benoeming der wethou ders en van diverse commis sies. In de vacature van wet houder Smolders werd dezelf de herkozen met 12 stemmen, terwijl op de heer v. Hees wijk 1 stem werd uitgebracht. Ook wethouder v. Loon werd her kozen, met 8 stemmen. Dhr. v. Oss kreeg 2 stemmen, de heer v. Hees wijk 3. De heer Smolders dankte voor het vertrouwen in hem gesteld en hij verzekerde zijn best te zullen blijven doen. De heer v. Loon sloot zich hierbij aan. De burgemeester wenste beide wethouders geluk met hun herbenoeming. In de af gelopen 150 vergaderingen was gebleken dat zij, ieder naar #zijn eigen aard, oprecht ver langden om de gemeente wel te doen. Tegen de heer Smol ders merkte hij op dat deze vergrijsd was in het wethou dersschap: 28 jaar raadslid, waarvan 22 jaar wethouder. De heer v. Loon was het pas enkele jaren, maar spr. wist dat hij de belangen wilde be hartigen, vooral die betreffen de uitbreiding. Hij sprak de hoop uit op een prettige sa menwerking. In de commissie van bij stand voor de Licht- en Wa terbedrijven werden gekozen de heer Meys met 13, v. d Hoven met 12 en Duyvelaar met 11 stemmen (de heren Verdoorn, v. Heeswijk en v Oss kregen elk 1 stem). In de commisie van bijstand voor 't Woningbedrijf kregen zitting de heer v. Seters met 12, Ver doorn met 12 en v. Heeswijk met 8 stemmen (de heer v. Oss kreeg 3 stemmen en de heren Meys, Brouwer, v. d. Hoven en v. Well elk 1). In de commissie voor ge organiseerd overleg kregen als lid zitting de heer v. Seters met 11, v. Oss met 11 en Mombers met 10 stemmen. De heren v. Heeswijk en Duyve laar kregen elk 3 stemmen, de heer v. Well 1. Plaatsvervangend lid wer den de heer Verdoorn met 11 de heer Meys met 10 en de heer v. Well met 9 stemmen Hier kreeg de heer v. d. Ho ven 2 stemmen en de heren v. Heeswijk, Pulles en v. Oss elk 1 stem. Na deze uitgebreide stem mingen sloot de burgemeester deze eerste vergadering we derom met gebed. Tot wethouders werden be noemd de heren N. v. Bokhoven met 12 stemmen en C. Berkel- mans met 10 stemmen. Gekozen tot wethouders de he ren Th. M. Buijs en J. Groen, beiden met 5 stemmen tegen 2 blanco. in zijn nieuwe samenstelling in plechtige zitting bijeen. Allen wa ren aanwezig. Burg. Couwenberg opende de vergadering met gebed, waarna hij een mededeling van Ged. Sta ten voorlas, dat tegen de nieuw benoemde raadsleden geen be roep was ing'ekomen. Verder was er bericht van de heer v. Gorp binnengekomen dat hij bedankte als lid van de raad. In zijn plaats was al de heer De Glas benoemd. Na een kort welkomstwoord door de voorzitter legden alle le den de voorgeschreven eden af. Vervolgens hield de burgemees ter een korte toespraak. Hij wees de raadsleden op de eigenschap pen die zij als zodanig moesten bezitten. Hij was blij velen uit de oude raad weer terug te zien, maar begroette evenzeer de nieu we leden. Door welwillendheid en harmonie zou men veel goeds tot stand kunnen brengen. De kracht van de raad lag niet in veel pra ten, maar in een zo ruim moge lijke vertegenwoordiging van alle delen der gemeente. De nieuwe zittingsperiode, al dus de voorz., vangt aan in moei lijke tijdsomstandigheden, 't Doe! van de raad moest zijn het bevor deren van het welzijn van de evennaaste en het algemeen wel zijn. Hij beval zich aan in de me dewerking van de raad. En hij besloot met Gods zegen af te smeken over de arbeid. Daarna verklaarde hij de raad voor geo pend. Vervolgens ging de raad over tot het kiezen van de twee wet houders. Bij de stemming over de eerste wethouder kreeg de heer A. van Kuijk 5 stemmen, de heer M. van Dongen 6, zodat de laat ste was herkozen. Bij de tweede stemming kreeg de heer v. Kuijk weer 5 stemmen en de heer L. Kuijsters 6. Ook hij werd als wet houder herkozen. De voorz. bood de heren zijn gelukwens aan met hun herbenoe ming en met het vertrouwen dat de raad in hen bleek te stellen. De verhouding in -het vorige col- lege van B. en W. was buitenge woon goed, hij hoopte dat het nu hetzelfde zou zijn. Beide wethouders dankten en gaven de verzekering dat ze hun uiterste best zouden doen. Aan de agenda werd nog toe gevoegd een voorstel van B. en W. om beroep in te stellen tegen 'n besluit van Ged. Staten, waar mee allen accoord gingen. Verder deelde de voorz. mede dat er onderzocht werd of het mogelijk was de huizen watervrij te maken zonder de haven op te ruimen en zonder verhoging van kosten. Hij vroeg machtiging om dit te laten doen als de uislag gunstig was. Na enige verhelderende opmer kingen gingen allen er mee ac coord. Hierna werd de vergadering gesloten. Benoemd .tot wethouders de Edelachtb. heren L. P. J. M. Rut ges en H. J. Broeken. Benoemd tot regent van het college der stedelijke godshuizen de heer J. H. van Alphen. De stemmenverhouding was als volgt Ie wethouder: L. Rutges 7, F. Hartong 3, Waalwijk 1. 2e wethouder: H. Broeken 7, F. Hartong 3, J. Waalwijk 1. Regent stedelijke godshuizen J. van Alphen 7, J. Waalwijk 2, Heurter 1, blanco 1. De nieuwe gemeenteraad van benoeming, doch uitsluitend het De gemeenteraad van Waspik herkiest zijn wethouders. Dinsdagmorgen 10 uur kwam de raad van Waspik voor 't eerst Sprang-Capelle kwam Dinsdag middag in openbare vergadering bijeen, onder leiding van de Bur gemeester de Edelachtbare Heer A. Smit. Na opening met gebed, herdacht de voorzitter in waarderende woorden de overleden eerste amb tenaar ter secretarie, wijitn de heer B. Verhoeven, welke woor den door de raad staande werden aangehoord. Besloten werd na mens de raad een schrijven van rouwbeklag te richten aan mevr. de Wed. Verhoeven. Ingekomen stukken. Van Ged. Staten was een schrijven ingekomen omtrent een wijziging van de algemene politie verordening betreffende het ver- scharen van vee, in een der vo rige vergaderingen aangenomen. Hierin was oorspronkelijk een be paling opgenomen dat het ver- scharen enige uren los zou mogen geschieden, welke bepaling toen moest worden geschrapt, zodat t de gehele dag verboden was vee los te verscharen. Nu moet op aanwijzing van de Minister van Binnenlandse Zaken weer een be paling worden opgenomen dat het verscharen wel enige uren los mag geschieden. Het oude college van B. en W. stelde nu voor de ver ordening voor wat het verscharen van vee betreft maar in te trek ken, wat z.h.st. werd aangeno men. Vaststelling notulen vorige ver gadering. De heer Oerlemans wil hier over iets zeggen, maar de voor zitter merkt op dat alleen de toen aanwezige leden hierover het woord kunnen voeren. Het gaat er alleen over of de notulen juist zijn weergegeven en daarover kunnen alleen de toen aanwezige leden oordelen. De notulen worden hierna goed gekeurd. Beëdiging nieuwe raadsleden. In handen van de voorzitter leggen de leden de bij de wet ver eiste eden en beloften af. De voorzitter spreekt vervol gens de nieuwe raad als volgt toe: Mijne Heren, Gij hebt zojuist gezwaren dat gij de belangen onzer gemeente met al Uw vermogen zult voor staan en bevorderen. Het Gemeentebelang dienen zal dus de taak van U allen zijn, on verschillig onder welke naam van groep of partij gij gekozen zijt tot lid van de Raad. Als Voorzitter van de Raad, daartoe door de Gemeentewet aangewezen en als zodanig boven de partijen staande, wil ik U dan ook gelukwensen met Uw ver kiezing en installatie als leden van de Gemeenteraad, zulks onder be ding dat geen enkele bijbedoeling U dreef tot aanneming van Uw Gemeentebelang. En aangezien gij zo juist ge zworen hebt, d.w.z. Gods Heilige Naam hebt aangeroepen om te betuigen dat gij, zonder bijbedoe lingen het Gemeentebelang zult voorstaan en bevorderen met a) Uw vermogen, kan ik U daórmee gelukwensen. Ik meen goed te doen, mijne Heren, om vooral diegenen onder U, die voor het eerst zitting heb ben in de Raad, in te lichten over de verhouding 'die ér bestaat tus sen de Raad en de Burgemeester. Qualitate qua is de Burgemees ter Voorzitter van de Gemeente raad. Als zodanig leidt hij de vergaderingen van de Raad. Daarnaast is de Burgemeester o.a. Hoofd van de Politie, Hulp- Officier van Justitie, heeft het op perbevel bij brand, is belast met het toezicht op toneelvoorstellin gen, geeft adviezen aan hogere autoriteiten, zoals b.v. inzake vrij stelling of uitstel van dienstplicht enz. enz. In geen van deze genoemde functies kan een Raadslid of de Raad enige invloed uitoefenen en is ook niet gerechtigd daarover vragen te stellen of de Burgemees ter daarover verantwoording te vragen. Het is niet zonder oorzaak, mij ne Heren, dat ik dit welwillend onder Uwe aandacht breng. Het is mij n.l. op mijn spreek uur gebleken, dat een nieuw ge kozen Raadslid (ik wil geen na men noemen) verschillende uitla tingen heeft gedaan, die er zeer ver naast waren. Zo deelde een beaoeker op mijn spreekuur mee: Raadslid X heeft gezegd, dat hij zou zorgen dat ik, zodra hij in de Raad zit, een huis krijg toegewezen. Gij weet, mijne Heren, dat de wet „Verdeling Woonruimte noch aan de Raad, noch aan een Raadslid de bevoegdheid geeft, woonruimte toe te wijzen. De wet heeft dit uitsluitend aan B. en W. toegekend. Nu was het tot nu toe, gezien de goede verstandhouding die er tussen de Burgemeester en de Raad bestond, een goede gewoon te om, ook al was de Voorzitter van Uw college dit niet verplicht, de Raad in te lichten, hetzij ge-' vraagd of ongevraagd, omtrent zaken welke niet tot de compe tentie van de Raad behoren. Indien mij blijkt dat eventuele vragen dienaangaande, in goede trouw en in goedwillendheid wor den gesteld, wil ik deze goede ge woonte handhaven. Mocht mij echter blijken dat hier minder goede ot afbrekende r.ritische overwegingen zouuen gelden, dan beantwoord ik dergelijke vragen niet. Overigens wordt de bevoegd heid en taak van de Raad bescttre- ven in art. 16/ e.v. der Gemeen- tewet. Mijne Heren, ook van het vol gende zou ik U in deze eerste vergadering van de nieuwe Raad mededeling willen doen. Ik heb mij altijd op het zeer democratische standpunt gesteld, dat de gemeente geregeerd moet worden naar de wil van jle meer derheid der bevolking. Tot nu toe gaf ik dan ook nim mer toestemming om b.v. bij mu ziekfestivals ot concoursen e.d., ook Lunaparken en andere ver makelijkheden op te richten of tt' doen plaatsvinden. Nu de meerderheid der bevol king zich (en dit viel wel het meest op te Sprang) bij de ver kiezingen heeft uitgesproken voor een z.g. linkse Raad, is het mijn voornemen om, indien dergelijke aanvragen binnenkomen, daarop toèstemmend te beslissen, tenzij de Raad een uitspraak doet, dat men dergelijke vermakelijkheden niet wil ingevoerd zien in onze gemeente. In dat geval verklaar ik mij be reid om mij aan de mening van de meerderheid van de Raad te conformeren. Overigens hoop ik gaarne en vertrouw bovendien dat onze ver gaderingen zich, zoals dit !ot nu toe steeds de gewoonte was in onze gemeente, zullen onder scheiden door een beschaafde en prettige toon en dat verschil in levensbeschouwing of verschil van inzicht over de te behandelen agendapunten altijd zakelijk tot uiting zal komen en nimmer zal ontaarden in persoonlijke of om aangename bejegeningen. Ik hoop dan ook dat ik nimmer gebruik zal behoeven te maken van de mij bij reglement van orde en Gemeentewet toegekende machtsmiddelen om de orde te handhaven. Er zullen door U, mijne Heren, in de komende periode belangrij ke beslissingen moeten worden genomen. Zo komt waarschijnlijk reeds voor het einde van dit jaar aan de orde de vaststelling van een I uitbreidingsplan dezer gemeente. Door de Planologische dienst te j 's-Hertogenbosch is reeds een I schetsplan ingediend, waarmede Burgemeester en Wethouders zich vanwege de degelijke en goede i opzet voorlopig accoord hebben j verklaard en dat nu nader zaJ worden uitgewerkt, om te zijner I tijd aan U te worden voorgelegd. Gaarne hoop ik dat U zich .bij alle beslissingen zult laten leiden door het waarachtig Gemeentebe lang. En hiermede verklaar ik II ge ïnstalleerd als leden van de Ge meenteraad van Sprang-Capelle. De heer Ros, de nestor van de raad, zegt, dat het hem goed deed de rede van de voorzitter te horen: hij hoopt dat de raad hiermede zijn nut zal doen. De raad gaat weer een nieuwe zittingsperiode in en hij hoopt dat God moge ge ven dat allen ook het einde daar van zullen mogen beleven, want in de afgesloten zittingsperiode moesten twee leden-wethouders grafwaarts worden gedragen. De toekomst acht dhr. Ros cri- tiek, donkere wolken hangen bo ven ons land. Als raad zijn we nu geinstalleerd; onder aanroeping van een Heilig en Almachtig God, in Wie wij ons bewegen, leven en zijn, hebben we beloofd de be langen der gemeente te zullen dienen. Spr. hoopt dat allen hier van een diepe indruk in de ziel mogen hebben, om zulks te doen in diepe afhankelijkheid van Hem, Die zegt, dat wanneer iemand wijsheid ontbreekt, hij ze van Hem begere. God maakt de verstandi- gen wel eens teniet, opdat, die niets is, zijn zou. Hij hoopt dat allen zullen han delen zoals plicht en wet voor schrijven, opdat wanneer wij voor God zouden moeten verschijnen er geen beschuldiging bij ons gevon den zal worden. God zegt: door Mij regeren de Koningen en wor den de rechters der aarde aan gesteld. Dat wij dit als raad mo gen beseffen, want de raad is het hoofd der gemeente en de voor zitter de uitvoerder van de door de raad genomen besluiten. Mocht dit niet gebeuren, dan is ieder lid verplicht de voorzitter daarop te wijzen. De heer Ros hoopt ten slotte dat de raad deze vier-jarige periode eensgezind moge begin nen, voortvaren en voleinden. De heer Winkelman wijst cr, naar aanleiding van het gespro kene door de voorzitter, als zou de raad nu meer links zijn, op, dat zulks niet juist is, waarna hij de volgende rede uitspreekt Mijne Heren, Mijnheer de Voorzitter, Als lijstvoerder van de in deze raad voor het eerst optredende groep Gemeentebelangen stel ik er prijs op enkele woorden te zeggen. Zoals onze naam u zou künnen zeggen, is onze groep geen vertegenwoordiger van een der van ouds optredende politie ke partijen, zoals wij die in alle vertegenwoordigende lichamen kennen. Uit ons verkiezingspro gramma blijkt integendeel, dat wij geheel los staan van bepaalde politieke doeleinden. Wij zijn hiertoe gekomen, omdat naar on ze mening de partijpolitiek een der redenen is van de weinig be vredigende gang van zaken in Nederland. Men hoort veelal de verzuchting slaken, dat er geen politieke partij is, die niet bereid is het algemeen belang op te of feren aan haar speciale partijbe lang en inderdaad menen wij dat dit in meerdere of mindere mate het geval is. Het is geen aangename taak thans zitting te nemen in rege rende lichamen van stad of land. Immers, wij kunnen de positie van een gemeente niet los zien van de toestand waarin het gehele rijk verkeert. Deze toestand is door verschillende factoren zo ernstig aeworden als in vele generaties niet het geval is geweest (Zie vervolg 2e blad) TE KOOP: en' Samen 1 85.— Adres te bevragen Bureau van dit blad. GEMEENTE WAALWIJK. VAN MATEN, GEWICHTEN EN MEETWERKTUIGEN. Het Bestuur van de Gemeente Waalwijk maakt bekend: dat dit jaar voor de herijk der maten, gewichten en meet werktuigen zitting zal worden gehouden te WAALWIJK in 't lokaal Putstraat 14 (achterzaal café L. van Helvoirt) op: Maandag 12 September 1949 van 912 en van 1316 uur voor de herijkplichtigen wier geslachtsnaam begint met de letters A t/m G; Dinsdag 13 September 1949 van 912 en van 1316 uur voor de letters H t/m K; Woensdag 14 September 1949 van 912 en van 1316 uur voor de letters L t/m R; Donderdag 15 September 1949 van 912 en van 1316 uur voor de letters S t/m Z. Aan belanghebbenden wordt in herinnering gebracht: 1. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen worden. (IJzeren maten binnen en buiten geverfd. Blik ken maten blank geschuurd. Koperen gewichten afwas sen en ook de gaten reinigen. IJzeren gewichten mogen NIET gepotlood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en ingewreven met gekookte lijnolie. Glazen maten zijn vrijgesteld van herkeuring). 2. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1950 gestem peld moeten zijn met letter S en dat er, bij verzuim of verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten her ijken aan het IJkkantoor te 's-Hertogenbosch, Wolven- hoek 2, elke Woensdag en Donderdag van 912 en van 1416 uur. 3. Dat weegwerktuigen niet onderworpen zijn aan deze herijk, maar ter plaatse kunnen worden onderzocht door ambtenaren van het IJkwezen. 4. dat maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, welke zijn gestempeld met het afkeuringsmerk niet in winkels enz. mogen teruggebracht worden. 5. dat betaald moet worden voor het onderzoek van maten, gewichten, meet-en weegwerktuigen (keurloon), en voor het justeren van gewichten (justeerloon) en wel ten bate van 's-Rijks schatkist. 6. dat de milligramgewichten niet op de herijkzitting, maar alleen aan het IJkkantoor herijkt kunnen worden. (Op zending per post franco, met insluiting van een post- bewijs tot een bedrag overeenkomende met de som van 20 ct. voor elk gewicht. Het bedrag kan ook gegireerd worden op Postrekening no. 507435. Ook is mede te zen den de bij dc laatste verificatie afgegeven gezegelde enveloppe, daar de gewichtjes anders aan de eisen, ge steld voor nieuwe zullen moeten voldoen). Waalwijk, 6 September 1949. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALWIJK. êll AANKOOP VAN Fr-f 2.50" AAN DE GRUYTER'S ARTIKELEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 3