Victoriestraat. een bekwame stikster prima tbuisstiksters Sparta de Luxe. Geniet BOFFIE KOFFIE ZAANSE KOEKEN AUTOMOBIELBEDRIJF „DE LANGSTRAAT" N.v. iedere werkdag 10-12 uur. W. v. d. Heijden Zonen Laat SENGERS ze maken! SCHOENREPARATIE-BEDRIJF H. B. Sengers - Waalwijk PENSION Instituut voor Economisch Onderwijs wordt overgeplaatst Leo Lorre helpen Ridder Radbout en profiteer Bij 500 gr. KOFFIE MAAKT U HET LEVEN GOEDKOPER! THANS f 8070,- OFFICIAL FORD DEALER Flinke Dienstbode B'JMAKEM VAH SLEUTELS t/m 17 Sept. van de volle smaak en het heerlijke aroma van Albert H e ij n's altijd vers-gebrande 96-86.76-63 ct per 250 gram <82* o van de AH aanbieding van deze week (of 250 gr. Koffie en 100 gr. THEE) EEN BUS ECHTE van voor 45 ct STATI0NSSTR.77.tel.257. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1949 Zoekt U een GROTE, ZUINIGF, SNELLE. SOEPELE en BETROUWBARE wagen, neem dan een PRIJS VERLAAGD. W A A L W IJ K. Uitgebreid onderdelen magazijn Auto's - Radio's - Ruilmotoren. MIDDENSTANDSDIPLOMA PRAKTIJKDIPLOMA BOEKH. STAATSPRAKTIJKDIPLOMA STAATSPRAKTIJKDIPLOMA Alles te kust en te keur Bij C. van de Leur. C. VANDELEUR Horlogerie Goud en Zilver Hoofdstraat 173 Telefoon 184 KAATSHEUVEL. GEVRAAGD: NET MEISJE GEVRAAGD: GEVRAAGD: te WAALWIJK Flinke dienstbode Geheel zelfstandig kunnen de werken. DE SLAGERIJ VAN J. MERKX W A A L W IJ K van GROTESTRAAT 36 naar Datum van opening der nieuwe zaak zal nog nader worden bekend gemaakt. Spreekuren Deurwaarder Tecker Net MEEST GESORTEERDE MAGAZIJN In VERFWAREN, LAKKEN, VERNISSEN, BEHANGSELPAPIEREN, KWASTEN en BORSTELWERKEN. DE „ECHO" OOK UW BLAD Schoenfabriek Louis van Drunen te DRUNEN, vraagt op de fabriek en tevens P. L. VAN STOKKUM EN ZN. - VLUMEN VERHUUR VAN: DANSVLOEREN KLAP STOELEN TELEFOON 272 - 384 EN TAFELS. Hiermede delen wij U mede, dat wij met ingang van heden een hebben gevestigd. PRIMA WERK Specialiteit in crêpe-reparatie Afhalen en bezorgen. Beleefd aanbevelend Besoijensestraat 1 3 INSCHRIJVING LEERLINGEN Ambachtschool Geeriruidenberg Tot 17 Sept. a.s. inschrijving van leerlingen elke Woensdag en Zaterdag van 2—6 uur Les wordt gegeven aan smid- en machinebankwerkers, instru mentmakers, electriciens, timmerlieden, meubelmakers, metselaars. De Directeur. Garage Schoep Tel. 102 WAALWIJK. AANGEBODEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR, Copyright Ramad Press v* ,-r* Uit de beroemde AH banketovens. Alleen in onze winkels verkrijgbaar ALBERT HEIJN FORD VEDETTE 's-H ertogenbo s ch, Hinthamerstraat 78. Docenten F. A. v. TIENHOVEN, Accountant, Leraar M O. Boekh. A. W. v. DELFT, Leraar M.O. Handelswetensch. A. J. PETERS, Leraar M.O. Handelswetensch. A. en andere uitsluitend volledig bevoegde Leraren. Voor een beperkt aantal leerlingen bestaat nog demo gelijkheid deel te nemen aan de Cursussen: (examen Dec. 1950) (examen Oct. 1950) (examen Oct. 1951) Tijdens de twee laatste opleidingen wordt gelegenheid gegeven voor het afleggen van het examen moderne Bedrijfsadministratie. Voor hen, die een leidende administratieve functie willen bekleden, is het volgen van deze cursussen de meest aan gewezen weg. Te WAALWI|K worden de lessen gegeven In het gebouw van de K. A. B. Aanmelding: WAALWIjK, Julianastraat 2 Tel. 156 Besoljensestraat 84 a Tel. 233 DRUNEN, Torenstraat 39. T.P.O.—AVEHA 2—2. Donderdagavond j.l. had eer treffen plaats tussen de voetbal vereniging „Tussen Puinhopen Opgericht" en Aveha op 't,,Hol- ly-Holly"-park te Drongelen. Met de uitslag kunnen de T.P.O.ers uiterst tevreden zijn een uislag 2—3 in het .voordeel van Aveha zou zeer juist zijn geweest. Voor deze wedstrijd be stond veel belangstelling, zowel van T.P.O.-zijde als van Aveha. Vele Aveha-supporters togen mee naar Drongelen en dit was een steun voor de rood-gelen, want een zware strijd stond hen te wachten. Om kwart voor 7 stellen beide elftallen zich op. TPO wint de toss en de Aveha midvoor brengt de bal aan het rollen. Hieruit ont staat direct een gevaarlijke aan val, welke schitterend door de TPO'ers wordt afgeslagen. De bal wordt hard naar voren ge- plaatst en het blijkt al gauw dat de TPO'ers hard van plan zijn de rood-gelen met een nederlaag naar huis te sturen. Een TPO aanval van links wordt prima door de Aveha keeper, die zoals altijd een prima partijtje ten beste geeft, onderschept, de bal wordt het veld ingeknald en opgevangen door de Aveha rechtsbinnen. Het blijkt al gauw dat deze speler z'n plaats ten volle waard is en een onmisbare kracht is geworden in de Aveha gelederen. Hij geeft cle bal goed voor 't doel, maar de TPO verdediging blijkt in goede vorm te zijn en onderschept deze aanval. Er wordt, ondanks .le tropische hitte, hard gespeeld. De rood-gelen komen er steeds beter in en geven de TPO verdediging bergen werk. Weer een nieuwe aanval wordt opgebouwd, de Aveha linkshalf, die schitterend op dreef is. brengt de bal naar voren, geeft goed door naar rechts, de Aveha rechtsbuiten krijgt de kans van zijn leven, maar schiet ver naast. Weer komen de rood-gelen te rug. nu over links; de bal is bij de linksbuiten beland, deze speelt zich keuriq vrij, treuzelt deze keer niet, geeft de bal qoed voor en linksbinnen en midvoor stormen er oo af. Na een misser van de linksbinnen is de midvoor pre sent en weet de bal tussen de Da len te knallen. 0—l voor Aveha. Grote vreugde oo en om het veld, Aveha heeft de leiHino. Er is weer afgetrapt, de TPO'ers gaan niet bij de pakken neerzit ten en ondernemen enkele gevaar- liike aanvallen, maar ook de ver- dediginq van Aveha verkeert in blakende vorm en retourneert al les. Met Aveha in de meerder heid wordt rusten gefloten. In de rust wordt door beide elftallen gretig gebruik gemaakt van de heerlijke Aveha limonade. Na een korte pauze wordt ge start voor de tweede helft. Er wordt weer flink aangepakt, het spel gaat snel op en neer. beide doelen komen beurtelings in ge vaar. Na 10 minuten maakt de Aveha linksback een grove blun der. Hij trapt radicaal over de bal heen. De TPO rechtsbuiten krijgt hierdoor een unieke kans, waarvan hij dankbaar profiteert en laat l 1 noteren. Nadat het spel weer hervat is, trekt Aveha weer ten aanval, er wordt goed samengespeeld, maar door te lang treuzelende Aveha voorwaartsen gaan mooie kansen verloren. De Aveha linksbinnen krijgt de bal te pakken, omspeelt drie TPO'ers. plaatst de bal naar de inmiddels goed opgestelde mid voor en op meesterlijke wijze benut hii deze kaïis, 1—2. De TPO'ers geven zich niet gewonnen en een snelle aanval over links levert een doelpunt op van de linksbuiten. 2—2. Er zijn nog enkele minuten te spelen, de rood-gelen trekken op nieuw ten aanval, de linksibnnen nieuw ten aanval, de linksbinnen formidabele kogel, die doel treft. De keeper is reeds verslagen doch gesteund door zijn supporters, die zich als een muur op de doellijn hadden opgesteld, wordt de bal het veld ingezonden. Dit ontgaat de scheidsrechter en hij laat rus tig doorspelen. Direct daarna fluit de scheidsrechter het eindé. Er wordt heftig geprotesteerd tegen dit doelpunt. Maar we kre gen medelijden met de scheids rechter, hij was op dit grootste moment van de wedstrijd, die Aveha de overwinning kostte, al zijn laatste krachten aan 't ver zamelen, om uit z'n „kanariepie- tenfluitje" nog iets geluid te krij gen, om het einde van deze wed strijd aan te kondigen, waarin hij nog wonderwel slaagde. De wedstrijd eindigde in een gelijk spel. Het was een sportie ve strijd en we hopen niet alleen met voetbal, maar ook op ander gebied eens nader kennis te ma ken met de Drongelense bevol king. Voor dergelijke avondwed strijden zou een lichtgevende bal zeer welkom zijn, of misschien bestaat de gelegenheid wel om bij onze buurlui een paar lichtko- gels te lenen, wie weet. Op de terugreis werd nog even bij „Bel" onze dorst gelest en met een lach, een lied en een hartelijk afscheid van „Bel" c.s. keer den we gezamenlijk huiswaarts. Voetballer J. B. Tot ons leedwezen geven wij kennis van het overlijden van Mejuffrouw ANNA CATHARINA NIEUWENHUIJZEN in de ouderdom van 91 Jaren, die onze Familie gedurende meer dan vijf en zeventig jaren met grote toewijding en trouw heeft gediend. Waalwijk, 5 September 1949 L. Verwlel, Waalwijk J. Verwiel-PIuIJmakers, Oisterwljk C. van Erp-Verwiel, Ammerzoden J. Koks-Verwlel, Dongen G. Verwlel, Tegelen. Enige en algemene kennisgeving voor dag on nacht zelfstandig kunnende werken, hulp van werkster aanwezig. Adres te bevragen Bureau van dit blad. in klein gezin zelfstandig kunnende werken Werkster aanwezig. Adres te bevragen Bureau van dit blad. Brieven onder No. 3031 Bureau van dit blad. voortaan Andere uren na overleg. Incasseringen, verkopingen, huur- zaken, pachtzaken, enz. Kantoor: Grotestraat 389 te Waalwijk Telefoon No. 245. Stationsstraat 1 58 WAALWIJK. Tel. 443 Toen Leo op cle grond viel, schrok Lor re even doch herstelde zich direct. ,,\'al aan Leo. Laat ze stilstaan. Voor uit dan lith, voor het te laat is!" vuur de de papegaai z\jn vriend aan. Dat liet Leo zich geen twee keer zeggen en krab belde haastig overeind, richtte weer ziju toverlantaarn en schreeuwde: „üaai aaal-ie!" en onmiddellijk Hitste een ge heimzinnige straal in de richting van de brullende en smijtende epen. Op dat zeljae moment hield het gegil op. De apen verstijfden en zaten onbe weeglijk als marnieren beelden, maar dan niet zo mooi, op de takken. Zeljs de kokosnoten bleven waar ze waren. Als door onzichtbare draden opgehou den, hingen ze doodstil in de lucht. Geen boomblaadje bewoog. De hele apenkolonie zat stokstijf in allerlei vreemde houdingen in de bomen en staarde strak met grote angstogen naar de plotseling op hun plaats blijvende kokosbommen. Leo en Lorre hadden reuze schik. „Moet je die gekke beesten eens zien, met hun stijve staarten" gichelde Lorre, „alsof ze geen 10 kunnen tellen." „Kunnen ze ook niet" lachte Leo, „maar kom, wc hebben dit. gevaar bezworen en gaan verder." Nog steeds hield hij zijn lantaarn op de apen gericht, die dan ook geen pootje verroerden en moesten toezien hoe de twee kameraden hun tocht vervolgden. Maar toen zij wat verder waren, borg Leo zijn geheimzinnig doch doeltreffend wapen op. „Die beesten durven toch niets meer. Ze hebben een goed lesje gehad" dacht Leo. Zo bekeken de apen het echter niet. De verstijvende straal was weg. De ko kosnoten ploften loodrecht naar bene den en de bavianen kwamen weer in beweging. Maar de twee vrienden waren al weer ver weg. „Wacht maar" bromde een oude, gerimpelde aap, „het oerwoud heeft nog veie verrassingen!" (Wordt vervolgd.) PRODENTA AMERSFOORT 392 voor 2 heron, aparte zit- en slaapkamers. Brieven onder No. 3032 Bureau van dit blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 4