KAATSHEUVEL Waalwijkse en Langstraatse Courant Openbare Raadsvergadering Drunen Gemeenteraad Sprang-Capelle Gemeenteraad RAAMSDONK. Tot Wethouders gekozen de heren W. Sprang en A. Pijnenburg. Gemeenteraad LOON OP ZAND DONDERDAG 8 SEPT. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 73 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO".* (Vervolg van pag. 3). Daar is ten eerste het verlies van Ned. Oost-Indië. Velen heb ben zich in deze met klem afge vraagd, of Nederland inderdaad onafhankelijk genoemd mag wor den. gezien de voor ons vrijwel onbegrijpelijke beslissingen, die door achtereenvolgende regerin gen zijn genomen. Zeker is, dat de belangstelling van de Neder landse bevolking voor de Indische zaak zeer laag is gedaald en dat het vertrouwen van de Neder landse bevolking in de opeenvol gende regeringen zwaar geschokt is. Voor een niet gering deel is dit' laatste veroorzaakt door de draaierige en onware wiize waar op het Nederlandse volk in deze is voorgelicht door de regerings diensten die hierover gaan. Wij achten dit laatste een van de zwaarste blunders die gemaakt zijn en zijn van mening dat alleen een volkomen eerlijke openlegg- ninq van de stand van zaken ons in deze kan helpen en wellicht in staat zal zijn iets van het gezag der overheid te herstellen. In de tweede plaats hebben de belastin gen een zwaarte gekregen die ons een motief geeft van een wel standsvernietiging te spreken. Be paalde politieke partijen hebben deze welstandsvernietiging doel bewust en openlijk nagestreefd, waarbij zij niet willen weten dat welstand de beloning is voor het particulier, initiafief en dat dit laatste het particulier initiatief de kurk is waarop de welvaart van een land drijft. Zie de erva ringen die men in naburige lan den opdoet en men zal moeten erkennen -dat het particulier ini tiatief niet ongestraft opzij gezet kan worden om redenen die ik hier niet uiteen zal zetten, doch die eenieder terzake deskundige, onmiddelllijk zal noemen. Tenslotte, de overheid heeft zich temidden van dit alles op 'n weinig oepaste en soms werkeb'k schandalige wijze gedragen. Wii kunnen geen courant in de hand nemen of nieuwe diefstallen o* schandalen, bedreven door een of andere overheidsinstantie, staan er in. De Nederiander. die zucht onder het belastingjuk en de vruchten van jarenlange arbeid verloren ziet gaan, neemt met on bekende verbittering kennis van deze dingen, een verbittering die groeit naarmate hii ziet dat deze verarünen straffeloos blij ven en hijzelf voor werkelijk ge ringe vergrijpen onmatig zware boeten moet opbrengen. Ik denk dat al deze feiten het hunne er toe bijgedragen hebben dat de kiezer zich afwendt van de politieke partij in engere zin en andere configuraties opzoekt. Zoals ik reeds zeide, is het on der deze omstandigheden, afge zien van persoonlijke aversies, geen aangename taak zitting te nemen in een bestuurslichaam en wanneer wij dit thans doen, dan is dit niet. omdat wij dit persoon lijk gezocht hebben, maar omdat de omstandigheden ons dit als 'n plicht doen toeschijnen. Met min achting hebben wii geconstateerd dat sommigen in de gemeente ge meend hebben door dreigementen de mensen te moeten bewegen hun plaats als gemeenteraadslid op onze lijst te doen terugtrekken. Deze pogingen sluiten een gro ve en kwaadwillige miskenning van onze bedoelingen in. In twee gevallen is dit streven met suc ces bekroond geworden. Dege nen die zich met dergelijke kon- kelarijen bezig houden geven blijk van een moraal die de onze niet is en die wij als verwerpelijk ken merken. Wij hebben op deze za ken niet gereageerd, doch zijn ze evenmin vergeten. Ik denk dat t.z.t. deze practijken op de be drijvers er van zullen terugvallen. Nu wij dan ondanks deze te genstand op deze plaats zijn aan gekomen en als vertegenwoordi ger optreden van ruim een derde van de kiesgerechtigde burgers en burgeressen van deze gemeen te, nu zijn wij dan ook vast be sloten onze doelstellingen met grote kracht na te streven. Deze doelen zullen alles omvatten wat in het belang der gemeene nood zakelijk of wenselijk mocht blij ken. Voorlopig noem ik de vol gende punten 1. Zoveel mogelijk alle gemeente naren moeten in staat zijn het voordeel te genieten van datgene wat men aanduidt als utility be drijven. Hieronder vallen dus gas, electriciteit en waterleiding. 2. Een krachtige bevordering metterdaad van zich vestigende industrie moet nagestreefd wor den, waarbij alle mogelijke hulp van gemeentewege moet worden gegeven. Met deze industrie is niet alleen leer- of schoenindus trie bedoeld, maar liefst ook an dere, opdat zoveel mogelijk ge mengde werkgelegenheden in de gemeente ontstaan. 3. De jeugd moet gepaste ont spanning in de gemeente worden geboden, zowel in de vorm van sport als anderszins (verenigings leven, enz.) 4. Met eenvoudige middelen moet een verfraaiing vap 't uiter lijk aspect der gerrteente worden nagestreefd. Dat dit kan, blijkt wel uit hetgeen men in naburige gemeenten op dit gebied heeft be reikt. Een verwaarloosd uiterlijk schrikt nieuwvestiging af. 5. Tenslotte zijn wij er ons ter dege van bewust dat in deze tijd een economisch beheer van de door de belastingbetaler opge brachte gelden beslist noodzake lijk is. De heer de Bas verwondert het een dergelijk betoog van de heer Winkelman op deze vergadering te horen. Het is hem wel bekend dat het gebruikelijk is bij de be handeling der begroting iets der gelijks te doen, waarom hij nu hierop niet zal antwoorden, maar hij stelt zich voor te zijner tijd hierop terug te komen. De voorzitter zegt bereid te zijn de raad zich te laten uitspre ken, maar hij vraagt zich af of de critiek op de landsregering vanaf deze plaats juist is, daarbij in het midden latend of hij 't hier mede al dan niet eens is. Spreker heeft het nu maar door laten gaan maar verzoekt daarmee in 't ver volg wel rekening te houden. Hij heeft dankbaar kennis genomen van het doel van de komst van deze leden in de raad. Als hier verklaard wordt, dat men zonder biibedoelingen de belangen der gemeente zoekt, dan heeft de voorzitter geen enkele reden om daaraan te twijfelen en neemt hij hier dankbaar nota van, al is hem van verschillende zijden anders verzekerd. Verder wiist de voorzitter er op. dat ook de oude raad en het oude college hebben gewerkt om te bereiken wat de heer Winkel man opnoemt. Verkiezing wethouders. Hierna heeft de verkiezing van wethouders plaats. Tot leden van het stembureau worden door de voorzitter aangewezen de heren Vos en Dekkers. Bij de eerste stemming worden uitgebracht op de heer Winkelman 6 stemmen en op de heer Genuït 5 stemmen, zodat de heer Winkelman is ge kozen, die op een vraag van de voorzitter zijn benoeming tot wet houder aanneemt. Bij de tweede stemming worden 6 stemmen uitgebracht op de heer Maiiers en 5 stemmen on de heer de Bas, zodat de heer Maijers is gekozen. De burgemeester spreekt hierna als volgt A-m de zojuist gekozen wet house -s wil ik, zulks onder dezel- de conditie als welke ik noemde bii mijn gelukwensen aan de raads leden. mijn felicitatie met hun be noeming aanbieden. Tevens zij het mij vergund tot u, aftredende wethouders, enkele woorden te spreken. In prettige verstandhouding (de enige wijze waarop met vrucht kan worden gewerkt voor het ge meentebelang, want „een konink rijk dat teoen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan") hebben we in de afaelonen zittingsperiode sa mengewerkt. met de heer de Bas langere, met de heer Genuït kor tere tijd. Van nabij was ik getuige, hoe oii met interesse, ambitie, onpar tijdigheid en voortvarendheid me degewerkt hebt om uw ambt zo goed mogelijk te vervullen. Als dat nodig was. vergezeldet gij mij naar vergaderingen, besprekingen en biieenkomsten. U, mijnheer de Bas, had daartoe de gelegenheid, daar u zich gemakkelijk vrij kon maken, maar ook gij mijnheer Ge nuït, voor wie het in verband met uw werkkring moeilijker was er een dag uit te breken, naamt daartoe uw vrije dagen op om uw ambt als wethouder met al uw vermogen te vervullen. Van de goede gewoonte om in beide delen der gemeente een wethouder te benoemen, is thans afgeweken. Capelle zal 't voort aan zonder wethouder moeten doen. Uw arote belangstelling, mijnheer de Bas, voor alles wat Capelle betrof, zonder dat Sprang daardoor werd verwaarloosd, weet ik maar al te goed. Als er werken waren uit te voeren, het zij aan de brug. de sluizen, de ha ven, of andere belangen te dienen waren, waart gij, ik zou haast zeggen, de opzichter die alles na- gino alsof het uw eigen zaak gold. Thans zijt gij, mijne heren (vergeef mij de uitdrukking) aan de kant gezet. Maar laat u dit tot troost zijn, dat het zeer dik wijls voorkomt dat mensen die iets gepresteerd hebben, die iets gedaan hebben, die iets tot stand hebben gebracht (en de opsom ming die ik in de laatste raads vergadering van alles wat mede door u tot stand is gebracht, heb gegeven, getuigt daarvan) onder gaan dikwijls hetzelfde lot. Toen Winston Churchill zijn geweldige taak voor Engeland en de wereld tot een goed einde had gebracht, werd hij door het En gelse volk aan de kant gezet. Nu gij uw taak hebt volbracht, treft u hetzelfde lot. Ik weet wel dat, vergeleken bij de geweldige taak van eerstge noemde, uw taak slechts een zeer kleine was, maar dit neemt niet weg dat de vergelijking als zo danig opgaat. Niettemin *hoop ik dat gij u voor de gemeentezaken ernstig zult blijven interesseren. Ik dank u zeer voor alles wat gij in het gemeentebelang gedaan hebt, in de eerste plaats namens de leden van de raad, althans een groot deel daarvan, en zeker na mens mij persoonlijk, waaraan ik vastknoop mijn erkentelijkheid voor de prettige samenwerking, die wij altoos hadden. De heer de Bas dankt de voor zitter voor de tot hem gerichte waarderende woorden en voor de prettige samenwerking in het col lege van B. en W., hoewel het daar lang niet altijd zonder ver schil van mening toeging al wordt dit door de buitenwereld veron dersteld. Hij betreurt het dat Ca pelle het thans zonder wethouder moet doen. De heer Genuït dankt eveneens de voorzitter en de heer de Bas voor de waarderende woorden en de goede samenwerking. De heer Winkelman zegt met enige spijt naar de woorden van de voorzitter te hebben geluis terd. Spr. heeft ook veel critiek gehoord, maar deze is door hem steeds met een korreltje zout ge nomen. Er was veel critiek ten onrechte, die zij niet delen. Dat andere wethouders werden geko zen, moet men niet zien als een ontkenning van de verdiensten van de vorige wethouders, maar als gevolg van een andere samen stelling van de raad. Beëdiging waarnemend secre taris. De ambtenaar ter secretarie de heer Smith, legt in handen van de voorzitter de vereiste eden af als waarnemend secretaris. De heer Maijers wil de voorzit ter een vraag stellen betreffende de huisslachtingen door de boe ren, waarop de voorzitter ant woordt dat de vraag niet schrif telijk is ingediend en hij de heer Maijers, toen deze hem hierover sprak, heeft medegedeeld dat hij nu reeds drie jaar lang getracht heeft te bereiken dat men thuis kan slachten en spr. zou niet we ten waarom hij dit het vierde jaar niet zou doen. Hierna sluiting. De raad der gemeente Drunen kwam Dinsdagmiddag in open bare vergadering bijeen, onder voorzitterschap van de Edelacht bare Heer Burgemeester Snels. Secretaris P. Elshout. Voor de eerste maal was hier mede de nieuwe raad bijeen. De notulen werden onveran derd goedgekeurd. Na de beëdiging der leden hield Burgemeester Snels bij de gelegen heid dat voor het eerst de nieu we raad bijeen was, een korte toe spraak. Burgemeester Snels wens te de leden, in het bijzonder de nieuwe leden, geluk met hun be noeming en sprak de hoop uit, dat er in de vergadering dezelfde prettige sfeer zou mogen heersen als bij de oude raad. Spr. sprak tevens de hoop uit dat het de raad gegeven mag zijn om in Dru nen de sporen van de oorlog en bevrijding op materieel gebied te doen vervagen en dat de leden in de komende vier jaren de schouders onder het werk mogen zetten, om met Gods hulp en on der Diens onmisbare zegen tot heil der gemeente Drunen veel te kunnen bereiken. Aan de orde was verder de verkiezing van de wethouders. Eerst werd gestemd in de va cature van L. van Drunen. De uitslag was dat bij de eerste stem ming verkregen L. v. Drunen 4, W. van Sprang 3, H. Maas 2 en A. v. d. Wiel 2 stemmen. Bij de tweede stemming verkre gen L. van Drunen 4, W. van Sprang 4, H. Maas 1 en A. v. d. Wiel 2 stemmen. Bij de herstemming tussen L. v. Drunen en W. v. Sprang, ver kreeg L. v. Drunen 3 en W. van Sprang 6 stemmen, zodat dhr. W. van Sprang tot wethouder geko zen is. In de vacature van dhr. Fr. Ploegmakers was de uitslag bij de eerste stemming Fr. Ploemakers 4, A. Pijnenburg 5 en R. v. Drunen 2 stemmen. Bij de tweede stemming wer den 4 stemmen uitgebracht op Fr. Ploegmakers, 4 op A. Pijnenburg en 3 op R. van Drunen. Bij de herstemming tussen Fr. Ploegmakers en A. Pijnenburg verkreeg Ploegmakers 3 stemmen en A. Pijnenburg 6 stemmen, zo dat A. Pijnenburg tot wethouder gekozen is. Bij de benoeming van deze bei de nieuwe wethouders richtte de voorzitter zich in hartelijke be woordingen tot de nieuw benoem de en de scheidende leden van het college van B. en W. Met deze benoeming gaan, aldus spr. de twee wethouders heen, die in de drie moeilijke achter ons liggende jaren de belangen der gemeente mede hebben behartigd en veilig gesteld. Spr. twijfelde er niet aan of de nieuw benoemden zouden in het college hetzelfde doen. Zich tot de scheidende leden richtende, dankte spr. hen voor het vele goede werk, hetwelk zij in het belang der gemeente had den verricht. Spr. noemde beide leden een paar mensen, bezield met een goede intentie en een ijverige toewijding. Bijzonder dankt spr. de heer v. Drunen voor de wijze waarop hij in de moeilijke tijd van het Bur- gemeesterloze tijdperk zich van zijn taak had gekweten en hij dankte beiden voor de wijze waar op zij hem bij het aanvaarden van zijn ambt hadden ingewerkt. Nogmaals een welkomstwoord, zij het dan, aldus spr., met ge mengde gevoelens, richtende tot de nieuwe leden, sprak de Bur gemeester de hoop uit, dat de he ren van Drunen en Ploegmakers als leden van de raad hun beste krachten voor het belang der ge meente zouden blijven geven. De heer v. Drunen bracht dank voor de woorden van waardering gericht aan zijn adres en wenste de nieuw benoemde leden van harte geluk met hun benoeming. Spr. zeide verder dat bij blij was dat hij als raadslid nog in de gelegenheid was om voor de be langen der gemeente te werken. De heer van Sprang bracht dank aan de voorzitter voor zijn welkomstwoord, alsmede voor de gelukwensen gericht aan zijn adres. Hij sprak de wens uit dat het 't college van B. en W. ge geven mag zijn, om onder Gods beste zegen veel voor het heil der gemeente te kunnen doen. Aan de orde was verder de aanbieding en voorlopige vast stelling der gemeente-rekening 1948 en de benoeming van een commissie van onderzoek voor deze rekening. In deze commissie werden benoemd de leden A. v. d. Wiel, J. v. Wezel en J. Knip- pels. De gemeente-rekening sloot met een batig saldo van 54437. Dé saldo's der vorige jaren wa ren 66895.zodat het totaal werd 121.332.—. De voorzitter stak zijn voldoe ning over deze gunstige financiële toestand der gemeente niet onder stoelen of banken. Hoewel men, aldus spr., op straat nog wel eens zegt bij de gemeente wordt er met het geld gesmeten, deze gunstige financiële positie bewijst wel het tegendeel. Spr. maakte gaarne nog eens van de gelegenheid gebruik om dank te brengen aan zijn ambts voorganger en de scheidende wet houders voor het goede beheer van de financiën der gemeente. Spr. sprak ook de hoop uit dat de raad steeds 'n goed financiëcl beleid voor ogen zal hebben. Met het oog op de groei der industrie in onze gemeente, als mede de betekenis van land- en tuinbouw en de geméente bezien uit het oogpunt van het toeristen verkeer,- merkte spr. op dat er in de toekomst zeer zeker nog wek eens offers zullen worden ge vraagd, om er voor te zorgen dat de gemeente het welstandsaan zicht behoudt. Spr. bracht hierbij nog onder het oog de toekomstige wateraf voer-voorziening, welke zeer ze ker uit hygiënisch oogpunt bezien onze aandacht vraagt. De grote voordelen van het feit dat wij niet armlastig zijn, behoe ven verder weinig betoog. Na het afwerken van de korte maar niet minder belangrijke ager- ad sloot men de zitting. Twee KVP-wcthouders benoemd. Dinsdag 6 September des na middags 3 uur vergaderde de raad der gemeente Raamsdonk. De heer Bergé was verhinderd aanwezig te zijn. Allereerst werd overgegaan tot beëdiging en installatie der nieu we leden. Staande legden de le den de eed van zuiverheid en de eed van trouw af. De voorzitter wenste allen van harte geluk. Doch een grote verantwoording drukt thans op uw schouders om het vertrouwen dat in u gesteld is, waardig te tonen. Spr. hoopte op een vruchtbare samenwerking. Vervolgens kwam aan de orde de benoeming der wethouders. Allereerst in de vacature Nollen wegens periodieke aftreding. Hier werd geen absolute meerderheid behaald. Nollen behaalde 5, Ver meer 4 en Lankhuiijzen 3 stem men. Na drie maal stemmen werd Nollen met 4 stemmen le wet houder, Vermeer volgde met 3 stemmen, terwijl 3 stemmen blan co waren uitgebracht. De stemming voor de 2e wet houder had het volgende resul taat Langerwerf 5 stemmen, G. Knaap 3 en Vermeer 4 stemmen. Uiteindelijk .werd Langerwerf ge kozen met 4 stemmen, Vermeer volgde met 3 stemmen, terwijl 3 stemmen blanco waren uitge bracht. Hierna sprak de heer Nollen. Hij bracht dank aan zijn kiezers voor de steun die hij gekregen heeft. Spr. beloofde de belangen van de gemeente zo goed moge lijk te zullen behartigen en hoop te op een goede harmonie. Hij heeft altijd goede samenwerking gehad met de burgemeester en de secretaris en zijn dank ging spe ciaal uit naar de burgemeester voor het grote werk dat deze tot stand heeft weten te brengen. Ook de heer Langerwerf sprak in dezelfde geest. Hij hoopte met Gods hulp de voetsporen te druk ken van ziin voorganger, wet houder de Bont, in het belang van de gemeente Raamsdonk. Bij de ingekomen stukken en mededelingen waren o.a. een ver zoek om subsidie van de VKAJ., Blindenzorg St. Antonius om 50.Katholieke gezinszorg. Hierop volgde de benoeming van de leden der commissie van beheer der gronden in de Dom- bos, wegens periodieke aftreding. De heren G. Knaap, v. Woerden en de Bont kwamen in deze com missie. Bij acclamatie werden de heren H. T. de Bruiin, G. 1. Knaap, A. Rodenburg, W. v. Seters en A. Verschuren benoemd als leden der commissie van advies der woonruimtewet. Tot leden der commissie voor de openbare werken werden bij stemming herkozen G. Knaap. A. Rodenburg en A. Vermeer. Het voorstel met ontwerp-be- sluit tot intrekking van het raads besluit van 5 Sept. 1939 tot vast stelling van een verordeninq re gelende de samenstelling en de werkkring van de lichtcommissie. werd z.h.st aangenomen. In aansluiting hierop deelde de voorzitter de raad mede dat te 's-Bosch een aanbesteding heeft plaats gehad voor de kabelver nieuwing van het ondergrondse net. Dit is gegund aan de N.V. Nettenbouw te Amersfoort voor 162.000. Dit bedrag is uit sluitend arbeidsloon. Het voorstel met ontwerp-be- sluit tot vaststelling van een ver ordening regelende het verhaal van door de gemeente aan het burgerlijk pensioenfonds verschul digde bijdragen voor inkoop vans pensioen, alsmede het voorstel met ontwerp-besluit tot vaststel ling van een verordening, rege lende de salariëring van 't vaste en tijdelijke personeel, in dienst der gemeente, werden z.h.st. aan genomen. Aan het R.K. Schoolbestuur O. L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer, wordt de beno digde grond toegezegd ter waar de van f 4711.40 voor de school, welke 46347.50 zal kosten. Zonder meer keurde de raad dit voorstel goed. Ten behoeve van het uitbrei dingsplan der gemeente voor de aanleg der Brejaartstraat, zal grond gekocht worden van het R.K. Kerkbestuur van O. L. Vr. Hemelvaart te Raamsdonksveer en van de Erven Sagt, groot zijnde 1588 m2. voor de prijs van 80 ct. per c.are. Het politiebureau a. d. Hoofd straat te Raamsdonksveer zal aan het Rijk worden verhuurd voor 432.— per jaar, te rekenen van af 1 Januari 1948. In de aan te leggen Brejaart straat zullen 5 duplexwoningen worden gebouwd ingevolge het bouwprogram 1949. Hiervoor is nodig 68.400.—, alsmede 200 voor de aanleg van bomen in deze straat. Hiertoe zal 'n voor schot en een bijdrage in het ex ploitatietekort uit 's Rijks schat kist worden aangevraagd tot een bedrag van 70.000. Met het ontwerp-besluit tot wijziging van de gemeentebegio- ting 1949 kwam het einde der agenda en ging men over tot de rondvraag. De heer Langerwerf maakte hiervan als eerste gebruik met n klacht over de afvoer van sui kerbieten uit de Dombos. De los- wal is hier zeer slecht en voor de telers is het een groot ongerief wegens het verre vervoer. De voorzitter beloofde dit te onderzoeken, doch zag hier ook een mooie taak weggelegd voor de nieuwe wethouder Langerwerf. De heer Verschuren zag gaar ne een vergoeding in de reiskos ten voor raadsleden naar en van de vergadering. Nader zal bekeken worden of dit verantwoord is. Hierop sloot burgem. Prinssen de vergadering der nieuwe vroe de vaderen. AAA Dinsdagmiddag om half een hield de raad der gemeente Loon- op-ZandKaatsheuvel zijn eerste verplichte vergadering ten ge meentehuize onder voorzitterschap van Burgemeester Mr. v. d. Hey- den en bijgewoond door alle nieuw gekozen leden. Geopend met de Chr. groet legden de nieuwe leden staande de zuiveringseed en de eed van trouw volgens de wettelijke voorschrif ten in handen van de burgemees ter af, waarop hij hen welkom heette, feliciteerde met het ver trouwen in hen gesteld en de hoop uitsprak, dat in goede samenwer king veel tot het belang der ge meente zou tot stand komen Bij het tweede agendapunt, de vaststelling der notulen uit de vo rige vergadering verzocht de heer Mallens deze vaststelling aan te houden tot de volgende vergade ring. De voorzitter achtte dit niet nodig, waarop de heer Mallens van zijn verzoek een voorstel maakte, dat voldoende onder steund in stemming kwam, doch met acht tegen zeven stemmen verworpen werd. Tegen stemden de heren v. Rooij, Broeders, Snap haan, v. d. Lee, v. Noijen, van Tilburg, de Cock en Kemmeren. Bij de vaststelling der notulen, die toen plaats vond, verzocht de heer Mallens aan te tekenen, dat hij buiten stemming bleef. Wethouders-benoeming. De voorzitter benoemt de he ren J. v. d. Lee, A. Vrinten en A. Snaphaan als stemopnemers en stelt voor eerst te voorzien in de vacature P. Broeders. De uitslag der stemming is J. v. d. Lee 1 stem; Fr. v. Tilburg 8 stemmen en G. Grootswagers 6 stemmen, zodat de heer Fr. van Tilburg uit Loon-op-Zand is ge kozen. In de vacature G. Groot swagers behaalde de heer A. Snaphaan 8 stemmen en de heer G. Grootswagers 7 stemmen, zo dat de heer Snaphaan gekozen werd. De voorzitter wenst de beide gekozenen geluk en vraagt of zij hunne benoeming wensen te aan vaarden, wat beiden beamen. Hij verzoekt hen plaats te nemen op de wethouderszetels en brengt dan dank voor de wijze waarop de beide scheidende wethouders de belangen der gemeente in hun ne zittingsperiode gediend hebben. Hij hoopt een even vruchtbare samenwerking met de beide nieu we wethouders in de toekomst te inogen ondervinden. Oud-wethouder Grootswagers is erkentelijk voor de woorden door de voorzitter gesproken, doch hij drukt zijn spijt er over uit, dat door medewerking van een arbei der de arbeidersfractie in deze pe riode zijn wethouderszetel kwijt raakt. Tevens merkt hij op, dat door n onverantwoordelijke daad het vertrouwen geschokt is. Hij hoopt evenwel, ondanks dit feit, dat het hem mogelijk zal zijn de voorstellen, die van B. en W. uit gaan in het belang der gemeente te kunnen steunen. Benoeming commissie van bij stand voor gemeentewegen. De heer v. Kuik zegt, dat de vorige commissie vaak vergader de, doch hij meent, dat deze com missie van bijstand niets te zeg gen had, daar er geen rekening gehouden werd met de door deze ingediende rapporten. De voorzitter merkt op, dat zo er bezwaren zijn, de nieuw te be noemen commissie deze bezwaren moet kenbaar maken en dat ver der de werkwijze van de commis sie bij reglement bepaald is Als stemopnemers worden be noemd de heren J. v. d. Lee, A. Vrinten en P. Broeders. Uit de stemming blijkt, dat er 12 geldige stemmen werden uitge bracht en 2 blanco stemmen en 1 van onwaarde. De heer J. v. d. Lee verkreeg 12 stemmen, de heer P. Broeders 9 stemmen en de heer C. v. Rooij 7 stemmen, terwijl de heer v. Kuijk 4 stemmen en de he ren Beerens 1, de Cock 1, Kem meren 1 en Vrinten 1 stem kre gen. Benoemd de heren J. v. d. Lee. P. Broeders en C. v. Rooij, die hunne benoeming op vraag van de voorzitter aanvaarden. Bij de rondvraag zegt de heer v. Kuijk, dat het hem ter ore ge komen is, dat bij de brand bij P. v. Wanrooij de Waalwijkse Brandweer is gealarmeerd. Hij vraagt door wie dat geschied is. De voorzitter zegt dit niet te weten, doch hij heeft deze alar mering zijn sanctie gegeven, en merkt op dat deze bevoegdheid aan de b^-gemeester competeert. De heer v. Kuijk merkt op, dat deze alarmering duiten kost. waarop de voorzitter opmerkt, dat beter tijdig gealarmeerd kan wor den, dan het risico te lopen dat de schade voor de betrokkenen veel groter wordt, 't Is gemakke lijk achteraf te zeggen dat het niet nodig is geweest, dan te voorzien of het wel nodig had kunnen zijn. Hij verzoekt de be oordeling van noodzakelijkheid aan hem over te laten, waarbij hij nogmaals opmerkt, dat de oproe ping zijne goedkeuring heeft ge kregen. De heer v. Noyen uit Loon-op- zand komt terug op de verplaat singsvergoeding voor onderwijs- gelegenheden en vraagt of deze ook het bezoeken van de vakscho len betreft, wat de voorzitter met een volmondig „Ja" beantwoordt. Op de vraag of dit zowel geldt voor dagscholen als avondcur sussen geeft de voorzitter even eens een bevestigend antwoord, daar er geen beperkende bepalin gen in het voorstel zijn opgeno men. Informerend naar de ge meentesteun voor plaatselijke vak cursussen, vraagt de heer van Noyen of deze steun ook geldt voor de afgelopen cursus, waarop de voorzitter antwoordt.dat deze bepaling terugwerkende kracht heeft tot 1 September 1948. Dan dankt de heer v. Noyen voor de waarderende woorden door ae voorzitter in de installatierede tot de nieuwe leden gesproken. Hij moet daaruit constateren, dat er in eerlijke en joviale samenwer king veel goeds tot het welzijn van de belangen der gemeente kan tot stand komen. Hij hoopt dat in de behandeling van de pun ten het gezond verstand zal spre ken en is overtuigd, dan dan veel goeds tot welzijn der gemeente zal kunnen tot stand komen. Hij hoopt hiervan getuige te kunnen zijn, ook wanneer meer specifiek Loonse belangen ter tafel zullen komen. De heer Mallens is dankbaar voor het toegezonden reglement van orde. Hij verzoekt verder de voorzitter met de meeste spoed ook toezending van de nieuwe verordeningen van de raad aan de nieuwe leden van de raad. Voorts informeert hij of bij de vaststelling van de nieuwe wijzi gingen van het werkliedenregle ment georganiseerd overleg heeft plaats gevonden en of de publi catie in sommige persorganen be treffende de indiening van de ge- ïneenterekeninq van het dienstjaar 1948 is geschied met goedkeuring van B. en W. De voorzitter zegt toe dat de nieuwe verordeningen de nieuwe raadsleden zo spoedig mogelijk zullen worden toegezonden, dat bij de vaststelling van de gewijzigde bepalinqen in het werkliedenregle- itient datgene geschied is. wat nodig is en dat de publicatie van de gemeenterekening de toestem ming van B. en W. gehad heeft. Als de heer Mallens andermaal op het een en ander teruakomt, merkt de voorzitter op, dat hij volgens het reglement geen debat wenst toe te laten, doch dat spre ker zich bij de rondvraag dient te beperken. De heer J. v.-d. Lee inforibeert omtrent de vergoeding van ver plaatsingskosten in verband met het bezoeken van landbouwdag- scholen, waarop de voorzitter antwoordt, dat ook dit niet in de verordening is uitgesloten. Hierop volgt sluiting met de christelijke groet.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5