miWYR DE LANGSTRAAT L00N-0P-ZAND DRUNEN ELSHOUT VLIJMEN CAPELLE SPRANG Ottó&na&lt. Uit de Provincie 6 DE ECHO uVAJH HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1949 6 „aar KIEBOOM. Pracht Wol I 1.50 per 1 OOgr. Dittc, een Mensenkind. In het Apollo-theater draait de komende dagen de Pan-Film „Ditte, een Mensenkind dc ju bileumfilm van de A/S Nord'sk Films Kompagni te Kopenhage, door deze firma vervaardigd ter gelegenheid van haar 40 jarig be staan, naar het eerste deel van Martin Andersen Nexo's beroem de roman „Ditte, '11 mensenkind". dilke seconde wordt er een men senziel in de wereld geboren. Een nieuw licht wordt ontstoken, een ster, die misschien een buitenge wone glans zal afstralen, die in ieder geval haar eigen nooit ge ziene sprectrum heeft. Een nieuw wezen, dat mogelijk genialiteit, misschien schoonheid om zich zal heen spreiden, kust de aarde; het nooit aanschouwde wordt vlees en bloed. Is er daarom vreugde onder <je mensen over elke nieuwgeborene? Staan wij met vragende blikken om zijn wieg, vol bewondering wat dit kind zal brengen? Och een mens is geen ster. waarmede men roem en eer kan oogsten door haar te ontdekken. Martin Andersen begint zo het onvergetelijk mooie boek. Zo be gint ook de film en men ziet zich geplaatst in de armoedige vissers hut van de oude Sören en Maen, wier jongste dochter Sörine, in dit armelijk verblijf zojuist het leven heeft geschonken aan een dochter. Er is geen vreugde over de ge boorte van de kleine Ditte, doch de mooie rolprent, die de beste film uit de Deense productie ge noemd is, laat li het juiste beeld zien, dat zich de schrijver in zijn roman, volgens eigen getuigenis, voorstelde. Duivensport. De K.C.C. hield Zondag een wedvlucht voor bevlogen duiven vanuit Duffel, lngemand 301 dui ven. Eerste duif 9.3.2"). Laatste winnende duif 9.14.33. De eerste 50 winnende duiven waren: 1, 5, 14, 15. 23, 30, 38, 42, 44, 47, 50 Fr. v. d. Assem; 2, 4 C. de Bondt; 3 C. Laros; 6 A. v. Box tel; 7 Fr. v. d. Linden; 8, 20, 31 A. Zwaans; 9 Fr. Damth; 10 J. Bergmans; 11, 27, 32 G. Kemme- ren; 12, 29, 34 W. Jansen; 13 J. van Wanrooij; 16 L. v. d. Ven. 17, 25 Th. v. d. Ven; 18 J. Dek kers; 19, 48 J. v. Beers; 21, 43 B. Remmeren; 22 B. van Heesch; 24 J. v. d. Linden; 26 W. Rem meren; 28 M. Lensveld; 33 A. v. Gooi: 35, 46 Jac. Hoevenaars; 36 L Ververs; 39 H Brent; 40 J Rlis; 41 L. Mosselveld; 45 van Hees- wijk; 49 J. Peters, 50 J. Vloemans. Wedvlucht voor late jonge dui ven. In concours 347 duiven. Eer ste duif 9.5.35. Laatste prijswin nende duif 9.27.36. De eerste 50 prijswinnaars: 1, 18, 42 A. Schrauwers; 2, 4, 23, 41 W. Bergmans; 3 P. Ligt- voet; 5, 30, 45 J. Bergmans; 6 J. Vesters: 7, 8 J. Damen; 9 P. Snoeren; 10 A. Snaphaan; 11, 13 J. v. Heeswijk; 12 Th. van Gooi; 14 A. Schaafstra, 15 A. v. d. Ven; 16, 22 Jos Opperman; 17 H. Rlis; 19 Jos Lugters; 20 L. v. d. Ven; 21" J. Laros; 24 A. v. d. Hoven; 25 J. v. Riel; 26, 31, 35 G. Vos; 27 A. Snoeren, 28 M. Voogd; 29 P. van Wanrooij; 32, 39, 43 H. Peters; 33 P. Zijlmans; 34 W. v. d. Ven; 36 A. v. d. Berg; 37 P. Dirksen; 38 C. Versteeg; 40 A. Hofman; 44 L. van Geel; 46 A. Zacht; 47 G. Hendriks; 48 M. v. Best; 49 J. v. d. Linden Dr. en 50 C. de Rort. Agenda. Donderdag 8 September 7.30 u. n.m. Repetitie Gemengd Roor Bel Canto. Zaterdag 10 September 8 uur n.m. en Zondag 11 September 6 uur en 8.30 uur n.m. Apollo Theater Ditte, een Mensenkind. Toegang 18 jaar. Maandag 12 September 8 uur n.m. Opening middenstandsavond cursussen zaal Jan van Dun. Maandag 12 September 8 uur n.m. repetitie Harm. Apollo. Middenstandsavondschool. De nieuwe cursussen voor de Middenstandsavondschool gaan weer beginnen. Meandag a.s. 12 September zullen deze cursussen, waarvoor opnieuw weer zeer vee' belangstelling bestaat officieel ge opend worden in de zaal van de heer Jan van Dun in een verga dering toegankelijk voor de cursis ten, hunne ouders en verdere be-" langstellenden en genodigden Een der leraren zal deze avond een in leiding houden over het onderwijs voor de middenstandsjongeren. De R. R. Middenstandsorganisatie hoopt door deze officiële avond nog meer belangstelling te trek ken voor deze bloeiende onder wijsinrichting. Circus „Van Bever". Zaterdag t.m. Dinsdag komt circus van Bever „het Nederland se circus van naam' in Raatsheu vel. Dan kan ieder weer genie ten van prachtige paarden, jong leurs, clowns enz. enz., kortom van alles wat een circus aantrek kelijk maakt. Wie er heen wil vindt in achterstaande adverten tie nadere bijzonderheden. Wederom geheel droog. Maandag was 't voor ons dorp weer een droge dag. Vele huis moeders waren reeds vroeg met de was begonnen, doch om ruim 11 uur werden zij dwars ge zeten doordat de waterleiding we derom werd afgesloten, en geen enkele druppel water te bekomen was. Ook de middagpot kwam in moeilijkheden, terwijl de kinderen schreeuwden om een teug water, |die de moeders niet konden ge ven. Tegen half negen s avonds kwam er weer schot in, en begon het kraantje weer druppelsgewijs water te geven. Hoelang zal deze benarde toestand nog moeten voortduren? Bal-avond. Zondag gaf dc Ron. Harmonie haar eerste winterbal, *en gezien de tropische hitte werd er flink gedraaid en de deelname was groot. Nieuwe Wethouders-periode. Naar wij uit goede bron verne men, is voor deze periode van 4 jaar als wethouder benoemd de heer F. van Tilborg. In de laat ste periode had Loon-op-Zand geen Wethouderszetel in de ge meenteraad en werd deze vervan gen dóór de heer Broeders uit St. Joachimsmoer, welke hiermede een goede ambtsperiode voor ons dorp heeft vervuld. KRANSLEGGING. Op 6 September j.l. vond wederom de gebruikelijke kranslegging plaats bij de ge denksteen voor wijlen Burge- neester Moonen en Joop Hoff- nans, aangebracht in de ach tergevel van het gemeente huis. De nederlegging geschiedde door de Edelachtb. Heer Bur gemeester Mr. R. J. J. Lam- booy in tegenwoordigheid van Je heren Wethouders met de Gemeente-secretaris, de Ge- neente-ontvanger, de heer G. ,teemei's, oud-burgemeester /an Heusden, Hoofden van Diensten der gemeente, 't vol tallig personeel der gemeente- ecretarie, de Inspecteur van Politie, de sociale verzorgster Jer gemeente en een deputa- ie van het bedrijf van ge meentewerken. U.K. H.B.S. en M.M.S. Met ingang van het nieuwe schooljaar bedraagt het aan tal leerlingen aan de H.B.S. 191, aan de M.M.S. 53, totaal 244. Een verdeling van 't aan- al leerlingen over de ver schillende gemeenten vindt U n een volgend nummer. CHR. H.B.S. De nieuwe Chr. H.B.S. die gistermiddag werd geopend, begint met ongeveer 50 leer ingen. Een nauwkeurige op gave zullen wij in het volgen de nummer publiceren. Fa. BURMANJE OP DE NAJAARSMESSE TE KEULEN. Als enige Nederlandse schoc- nenfirma nam de fa. Burman- je alhier deel aan de Najaars- .nesse in het Statenhaus te beulen. Dit was ook de eerste keer na de ooi-log dat de Ne derlandse schoenindustrie daar op de beurs verscheen. In Maart van dit jaar kwa men voor het eerst Neder landse firma's op de Keulse Messe, 5 in getal, maar geen .schoenen. Toen waren er nog geen dollars beschikbaar. Nu was er een contingent van 500.000. De Nederlandse schoenfa brikanten mogen voor 25.000 schoenen uitvoeren naar Duits land. Het grootste deel van hun schoenen gaan naar Keu- .en en Dusseldorf. Vooral in de laatste plaats zijn chique .choenen zeer in trek, want de Duitsers houden de laatste node weer goed bij. Ook de fa. Burmanje plaatst daar haar schoenen. Men was dan ook geenszins ontevreden over de behaalde resultaten. Men kan wel zeggen dat de goede mogelijkheden voor de Nederlandse industrie in Duitsland voor het grootste deel te danken zijn aan de Ne derlander dhr. J. W. Bronk- horst, directeur van de Kamer van Koophandel te Dussel dorf. PAARDENSPORT. Op het Landelijk Concours- Hippique te Haaren, Zondag 4 Sept. j.l., werd door de Waalwijkse Landelijke Rij ver eniging „Prinses Irene" de le prijs behaald met het nummer Dressuur achttallen. Klasse licht met 62% pnt. Hiermee promoveert „Prin ses Irene" naar klasse middel. Een fraaie prestatie voor deze jonge vereniging die, on danks de zware concurrentie, op de concoursen te Haarsteeg en Haaren 2 maal achtereen de le prijs wist te behalen. AANRIJDINGEN. Nu het Hoekeinde is afge sloten voor het verkeer, heb ben Groensteeg en Nieuwstr. de klaarblijkelijke taak over genomen om aanrijdingen te veroorzaken. Maandag had er een aanrij ding plaats door een luxe au to, bestuurd door A. J. H. te Sprang-Capelle en een motor van J. v. H. uit Amsterdam. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken voor en er werd geen schade aangericht. Dinsdag waren het er twee. De B.B.A.-bus, bestuurd door P. v. B. uit 's-Bosch kon de draai GroenstraatNieuwstr. niet nemen, reed achteruit en kwam zo terecht tegen de luxe auto, die bestuurd werd door E. B. uit Delft. Aan beide voertuigen werd enige schade aangericht. De wielrijder P. reed zó ui terst rechts door de Groen steeg, dat hij met zijn trapper op de trottoirband terecht kwam. Dientengevolge schoot hij de rijweg op, zodat de bus (bestuurder G. L.) die hem achterop reed, uit moest wij ken naar links. Die kwam toen terecht tegen een huis. Er werd enige schade aange richt, maar verder liep alles goed af. ZWEMMEN. Dinsdagmiddag werd in het zwembad gezwommen voor 't diploma 1 en 2 van de Kon. Ned. Zwembond, onder aus piciën van de Waalwijkse Zwemvereniging. Dertig zwemsters en 28 zwem mers doorstonden de proef goed. Gistermorgen werd er voor de eerste maal in Waalwijk gezwommen voor schoolzwem- diploma's. INSCHRIJVING. Onder de inschrijvers voor het bouwen van een dubbel woonhuis aan de Wilhelmina- straat, was de fa. v. Hulten- v. Bladel de laagste. NIEUW KABELNET TE RAAMSDONK. Op het Hoofdkantoor van de PNEM te 's-Hertogenbisch heeft de openbare aanbeste ding plaats gehad van het ver vangen van het bovengrondse laagspannings-distributie-net in de gemeente Raamsdonk door een ondergronds kabel net. De laagste inschrijf ster was de N.V. Nettenbouw te Amers foort met een bedrag van ruim 162.000.In dit be drag is niet begrepen de bij- levering van de kabels, doch wel het maken van de huis aansluitingen en de bijleve ring van de ijzeren masten voor de electrische straatver lichting. Het werk is aan genoemde laagste inschrijfster gegund. Het ligt in de bedoeling dat zeer spoedig met dit belang rijke werk wordt begonnen! HERBOUW DIENST WONINGEN. Voor het herbouwen van de dienstwoningen enz. te Dus- sen, Eethen en Sprang-Capel le en het restaureren der wo ningen aan het Drongelense- veer en Keizersveer, was de fa. Kerstens te Raamsdonks- veer de laagste inschrijfster. KLEUTERSCHOOL. Het Bestuur van de Chr. Kleuterschool deelde ons ten gerieve ven belanghebbenden mee, dat er nog enkele plaat sen open zijn in de pas geo pende school. BEZOEK VAN H.M. DE KONINGIN EN PRINS BERNIIARD AAN BRABANT. Nadat de Prins reeds een werkbezoek had gebracht aan Veghel, waar hij het centrale gebouw van de N.C.B. be zocht, en voorts Uden, Gemert, Helmond en Eindhoven be zocht, voegde hij zich om om streeks zes uur bij de Konin gin, die in Hedel begroet werd door Prof. de Quay en in Or- then door Mr. H. Loeff, bur gemeester van Den Bosch. Toen ging het in matig tempo naar de stad, die kwis tig was versierd en waar dui zenden en duizenden langs de weg stonden om het konink lijk paar enthousiast te be groeten. Door de bevlagde straten en onder muziek op vele punten kwam men aan 't gouvernementsgebouw, waar het Koninklijk Paar der tra ditie getrouw over de vendels der Gildebroeders voort schreed. Des avonds reden Koningin en Prins in open calèche naar - ne xod:.- 't Casino, waar een gala-feest was georganiseerd, waar een Brabants spel >werd geboden, waar Brabants lief en leed in zang en spel werd vertoond en waar de autoriteiten en geno digden (o.w. onze burgemees ter en onze kunstschilder Theo van Delft, die een schitterend portret van H.M. de Koningin voor de Statenzaal schilderde) aan Hare Majesteit en de Prins werden voorgesteld. Op de Markt werd heel het uitgebreide repertoire van alle bekende volksliedjes afge werkt met een piano en een accordeon in de luidspreker. Tegen middernacht bereikte de feestvreugde haar hoogte punt, toen Hare Majesteit in de rode calèche verscheen en in het hart van Brabant, de Bossche Markt, plaats nam op het bordes van het stadhuis. De mensen zongen onver moeid. begeleid door het Bos sche muziekcorps en gediri geerd door Rob Gevers. De Koningin, in een prachtig wit avondtoilet met een bruine vos om de schouders, heeft onophoudelijk gracieus haar dank aan de menigte toege zwaaid. Er heerste een onbeschrij felijk enthousiasme. Op het ogenblik dat we dit schrijven maakt het Koninklijk Paar 'n rondrit in calèche met vier paarden bespannen door het grootste deel der stad, en dan gaat het Brabant in over St. Michiels-Gestel, St. Oedenro- de, Eindhoven, Tilburg, Mid- delbeers, Oosterhout, Made naar de Biesbosch. Al deze plaatsen zullen in enthousias me niet onder doen bij de pro vinciale hoofdstad. Instrumcntenfonds. Onlangs werd door enkele vooruitstrevende leden van de Ron. Harm. „De Volharding" 'n instrumentenfonds opgericht. Het doel van dit finds behoeft geen nader betoog, want de naam ver raadt dit reeds ten volle. Het plan is nu gerezen om ten bate van dit fonds pl.m. half October 'n fan- cy-fair te houden. Maandagavond j.l. kwam on der voorzitterschap van de initia tiefnemers,' de heren Beb de Wijs en Wim v. d. Steen het organi serend comité voor de eerste maal in algemene vergadering bijeen. Op deze vergadering werden de plannen voor deze fancy-fair in algemene lijnen besproken en werden de diverse werkcomite's samengesteld. Het plan is om deze fancy-fair half October te houden en dan 3 dagen, n.l. Zaterdag, Zondag en Maandag. Verdere plannen, waar op wij nog nader willen terugko men, zullen door de diverse co mités nog worden uitgewerkt. Zoals wij reeds schreven, zal de opbrengst van deze fancy-fair ten goede komen aan het instru mentenfonds der harm. „De Vol harding". Het doel van dit fonds spreekt voor zichzelf en wanneer wij dan in het daglicht stellen de grote betekenis en de onschatbare waarde van een goed muziek corps in onze dorpsgemeenschap, dan kan het niet anders of de ini tiatiefnemers verdienen bij hun lofwaardig streven ons aller steun. Op het een en ander ko men wij later nog eens uitvoerig terug. R.K.J.B.-nieuws. De gymnastiekclub van de RR JB afd. Drunen trok Zondag j.l. met de afdelingen Haarsteeg, Herpt en Virlkel van de Rring 's-Bosch naar de interkring-sport- dag te Langenboom. Op deze interkring-sportdag komen de 3 of 4 best geklas- seerden van het afgelopen jaar uit iedere kring bijeen om elkaar in de diverse takken van sport te bekampen. De afd. Drunen sloeg op deze sportdag geen slecht fi guur en dat de Rring Den Bosch als eerst geklasseerde uit de strijd kwam, daaraan heeft ook Drunen ruimschoots zijn bijdrage gele verd. Bij de pyramidebouw was Dru nen no. 1. In het algemeen klas sement stond Drunen van de 39 afdelingen als no. 9 geklasseerd en van de 11 eerste prijzen, wel ke werden uitgereikt", bracht ook Drunen er een mee naar huis. De leden J. Vissers en C. Vis sers boekten qoede resultaten op de 100 M„ C. v. Drunen en^J. v. Leest op de 1500 M. en L. v. Loon met het hoogspringen. Voor enkele jaren stond de afd. Drunen nog onderaan in de kring. In de weinige jaren van hard werken en intensief trainen die ons van die tijd scheiden, heeft de afd. Drunen zich opge werkt tot in de voorste rijen op sportgebied in het gehele gebied van de N.C.B. Voor deze prestatie onze waar dering en gelukwens. Het bestuur verzocht ons nog mede te delen dat de nieuwe le den, welke deze winter de oefen avonden willen volgen, zich thans moeten opgeven. De oefenavon den zijn op Maandag. Loterij R.K.D.V.C. Enkele prijzen van de loterij ten bate van RRDVC zijn nog niet afgehaald. De prijzen kun- *ien nog tot Zondag worden af gehaald in café v. d. Geld alhier. Laat men Zondag verstek gaan, dan vervallen de prijzen aan de vereniging. Hier volgen de nog af te halen nummersNo. 725 fa. IJseldijk, Drunen: No. 1389 fa. v. Meer, Waalwijk; No. 846 fa. v. Beurden, Nieuwkuijk; No. 535 J. v. d. Hoven, Drunen. Naar het festival. De harmonie der Jongenscon gregatie ging Zaterdag j.l. per autobus naar Vianen, waar zij ging deelnemen aan een festival van de harmonie „Excelsior' al daar, welke harmonie onder lei ding staat van onz# oud-dorps genoot de heer J. Merkx. Na het festival werd 's avonds nog het prachtig avondconcert beluisterd, dat gegeven werd door het Am sterdamse Politie-muziekcorps. Het was voor de harmonie een genoeglijke dag. Algemene ledenvergadering van O. L. Vrouwe Gilde. Burgemeester Snels aanvaart het beschermheerschap. Zondag j.l. vergaderde O. L. Vrouwe Schuts na de Hoogmis in haar clublokaal van de Gez. Klerks. Vele leden waren aanwe zig. Besproken werd de deelname aan 's-Bosch, in verband met het koninklijk bezoek aan genoemde stad. Het extra Bondsconcours werd besproken. De prijsverschieting, een jaarlijks terugkerend gebruik, zal gehouden worden op de eer ste Zondag in October. Als nieuw lid werd aangeno men de heer J. v. Wijk. Verder werden nog aangenomen als aspi rantleden P. v. Dommelen, J. v. d. Aa, J. v. d. Wiel, Th. v. d. Wiel, J. v Venrooij. De heren M. v. d. Wiel en Jos Klerks zullen de diepe trommen slaan, terwijl W. Klerks en C. v. d. Aa de muziektrommen voor hun rekening blijven nemen. Een schrijven was binnengeko men van de Edelachtb. heer Snels, burgemeester van Drunen. Uit dit schrijven blijkt dat de Edelachtb. heer Snels het be- scherheerschap aanvaardt van het O. L. Vr. Gilde, wat gepaard zal gaan met een plechtige instal latie. Na een onderhoud hierom trent met de burgemeester, werd afgesproken om de plechtige in stallatie in de maand Januari te doen plaats vinden. Mededelingen werden gedaan aangaande de .te houden feeste lijke herdenking van het 650-jarig bestaan der vereniging. In verband met het huwelijk van de heer C. v. d. Aa-Was- sink sprak de hoofdman namens alle gildebroeders enige welge meende en hartelijke woorden. Ledznvergadering „Victoria" Zondag kwamen de leden der handboogschutterij bij de Gez. Klerks in vergadering, bijeen des avonds te 8 uur. Bij afwezigheid van de voorzitter, opende de hr. G. v. Engelen als waarn. voorzit ter deze bijeenkomst. Hierna was aan de orde 't ver schieten van de verplichte pijlen op de vastgestelde tijden. Ver schillende voorstellen kwamen hieromtrent ter tafel, vooral wat betreft het betalen van rozengeld. Vastgesteld werd dat daaraan kon worden voldaan als men met 3 schutters bijeen was. Iedere Zondag zal dan een lijstje in het clubhuis hangen, waarop staat vermeld hoeveel rozengeld men van de vorige Zondag moet be talen. In uiterste noodzaak zal dit op de maandelijkse vergadering kunnen geschieden. Van dit ro zengeld zullen prijzen worden aangekocht voor de onderlinge priisvérschieting der werkende leden. Deze verplichte schietoefe ningen zullen worden gehouden Zaterdags en Zondags. Besloten werd in het vervolg de vergaderingen te houden ie dere tweede Zondag van de maand na de Hoogmis in 't club lokaal van de Gez. Klerks. Hierna volgde een bespreking over het alhier te houden bonds concours. Als schrijvers werden aangezocht de heren G. v. Dom melen en G. v. Keulen, die hier mede accoord gingen. Victoria is als gastvrouwe no. 1 aan de beurt om te schieten. Het concours vangt aan om 1 uur precies. De zestallen die a.s. Zondag zullen aantreden, zien er als volgt uit le zestal: Jos van Herpt, A. Merkx, L. v. d. Sande. L. Ver hoeven, L. v. Logt en, G. v. En gelen. 2e zestalJ. Wolfs, H. Wolfs, Joh. Merkx, A. Veltman, M. Smetsers, P. v. Balkom. In onze artikelenreeks hebben we reeds verschillende malen over Mariënkroon en Onsenoort gesproken. Tot heden werden steeds deze twee begrippen af zonderlijk behandeld. Ongetwijfeld nu zal bij menig lezer van dit blad ook wel eens de gedachte opge komen zijn van, bestaat er tus sen deze twee begrippen nu ook niet enig verband. En om U nu hierover niet langer in het on zekere te laten, zullen we dan in enkele woorden U het verband hiervan aantonen. Uit onze voorgaande artikelen hebben we gezien, dat het kloos ter Mariënkroon reeds dateert van het jaar 1338 te Heesbeen bij het stadje Heusden. Ongelukkiger wijze was het bestaan maar van zeer korte duur. Na de verdwij ning van dit klooster komt niet lang daarna een nieuw klooster Mariënkroon, maar nu binnen de muren van Heusden. Dit klooster nu mocht zich van den beginne af reeds in een grote bloei verheu gen. Dit nu wil niet zeggen, dat dit klooster helemaal geen moeilij ke tijden medemaakte. Verre van daar. We denken maar even aan de St. Elisabethsvloed van 1421. Dat er evenwel een grote werk lust en ondernemingsgeest bij de ze monniken inzat, getuigt haar nieuwe stichting van 1439 Mariën- donk te Elshout. Onsenoort daarentegen is nog van vroegere datum dan Mariën kroon. We vinden deze heerlijk heid reeds vermeld in het jaar 1372. Omtrent haar geschiedenis zou ik U kunnen verwijzen naar de nummers van 27 Januari en 5 Februari '48 van dit blad. Tot zover nu over de geschie denis van beide kloosters. De eer ste eeuwen geleden en de tweede van heden, wat vroeger een heer lijkheid was. In de middeleeuwen nu, terwijl de katholieke godsdienst zowel in alle delen van het land, alsook in alle klassen van de bevolking een gouden bloeitijd beleefde, gebeur de het niet zelden, dat zowel de groot-grondbezitters als de pach ters schenkingen deden aan de kloosters. Deden de eersten dit meestal in afstand van landerijen, de tweeden daarentegen schonken meestal vruchten of ook wel tien den van de opbrengst. Hiervoor nu werden óf gebeden óf H. Mis- seii opgedragen zowel voor de schenker persoonlijk alsook voor zijn afgestorven familieleden. Op deze wijze nu geschiedde het reeds, dat de heerlijkheid On senoort in aanraking kwam met het aloude Cisterciënserklooster Mariënkroon te Heusden. Zo le zen we b.v. in de oude vergeelde perkamenten stukken, dat op de 14 Februari van het jaar 1509 Joost van Wijck, heer van On senoort, en Bertrande van Wijck, zijn moeder, aan het klooster schonken twee mud rogge alsme- de 2Yi morgen land. In hetzelfde l jaar op de 8 Mei treffen we nog zulk een oorkonde aan van de volgende inhoud: Aan Prior Jan van Bommel van het Cisterciënser- i klooster Mariënkroon te Heusden wordt geschonken twee mud rog ge alsmede 2J-2 morgen land op voorwaarde van H. Missen en jaargetijden. Uit deze twee oorkonden zien we dus, dat reeds in de middel eeuwen de heerlijkheid Onsenoort in verband stond met het Cister ciënserklooster Mariënkroon door haar schenkingen. Eeuwen zullen er overheen voor we wederom een verband tussen deze beide vinden. Mariënkroon dat in Heusden een "bloeitijd mocht beleven moest met de komst van het Protestan tisme verdwijnen. De monniken zochten hun toevlucht eerst te 's-Hertogenbosch en daarna ver dwenen ze nog dieper in de Zuidelijke Nederlanden. De heerlijkheid Onsenoort hield het langer vol. Deze rekte haar bestaan tot het jaar 1903. De laat ste heer van de heerlijkheid On senoort, Jhr. Josephus Maria Wil helmus de la Court, moest in dat jaar wegens finantiële moeilijkhe den de heerlijkheid van de hand doen en deze werd gedocht door Paters Cisterciënsers, die. verdre ven uit Frankrijk, alhier hun toe vlucht zochten. En nadat nu de ze zich aldaar goed en wel ge huisvest hadden, namen zij in 1936 de naam wederom aan van hun oud verlaten klooster Ma riënkroon te Heusden. Het onderstaande vers geeft de naamverandering hiervan weer. De tedere Moeder en haar lieve Zoon, Zwierven de wereld over zonder woon; Ze werden aan de deur van ieder huis Begroet met ruwe woorden en een kruis. Ten laatste kwamen zij aan een ijzeren poort, Waarop de woorden stonden: „Onsenoort", Daar vonden zij onthaal, de Moeder en haar Zoon, Het huis draagt sinds de naam van „MariënkróofT". Visclub „De Hut". Zondag 11 Sept. maandverga dering van bovengenoemde vere niging in café Vismalen. Aan vang 7 uur. Trouwe opkomst verwacht. Gouden bruiloft. Maandagavond werd in café B. Oremafis een vergadering gehou den in verband met de gouden bruiloft van 't echtpaar A. Ekels- Kuijs. De opkomst was groot en overgegaan werd tot bestuursver kiezing. Bij acclamatie werd het zelfde bestuur gekozen, dat de leiding in handen had van het feest bij de thuiskomst uit Indië van de heer v. Wagenberg. Dit bestuur werd aangevuld met de heer C. de Gouw. Het damesbest,uur zal worden gekozen op de eerstvolgende ver gadering. Na het bespreken van de voornaamste punten sloot de voorzitter deze vergadering en dankte allen voor de trouwe op komst. Aanbesteding. Door de architect A. v. Huiten te Waalwijk is aanbesteed het bouwen van een woonhuis voor de heer A. de Bie te Sprang-Ca pelle. De inschrijvingen waren als volgt P. v. Hilst Waalwijk 12.938.— Gebrs. v. Willigenburg Sprang-Capelle 12.989. Fa. A. d. Teuling Zn. Waalwijk 12.998.— M. Wijnands idem 13.298.— H. Kramer, idem 13.330.— J. v. Heesch idem 13.348.— J. Michaël Spr.-Cap. 13.410.— Alb. Hoefnagel idem 13.693. Wed. L. Fitters Waspik 13.953.— A. Rozenb'rand Sprang-Capelle 13.961.— J. W. Nieuwenhuizen Sprang f 14.250. A. H. Willemsz, id. 14.390.- Voor SMYRNAWERK Gaas - Kaakjes Schitteren''® patronen. Uitvoering. Zoals wij reeds eerder hebben meegedeeld zal de Dilletantenver- eniging Gezelligheid alhier Zater dag- en Maandagavond in de zaal van de Chr. Volksbond opvoeren: Nederland Leeft. 34.334 33.950 33.333 ƒ31.997 bouwen Uitslag aanbesteding. Ten gemeentehuize "werd door de architect, de heer van Huiten uit Waalwijk, aanbesteed 't bou- weii van twee duplex- en vijf ar beiderswoningen. De. aanbeste ding had plaats in drie percelen. Voor perceel I, 't bouwen van twee duplexwoningen en één ar beiderswoning, werd als volgt in geschreven J. Molegraaf Capelle 40.500 H. Wagemakers Capelle ƒ40.300 Fa. de Graauw-Fitters Waspik 37.990 G. Paans Capelle 37.335 Gebr. Spierings, idem ƒ37.219 Fa. Adr. Rosenbrand id. 35.231 S. J. Pepping K'heuvel 34.783 M. W. Verhagen Cap. 34.370 J. W. Nieuwenhuizen Sprang D. v. Oversteeg Vrijh.-Capelle M. Wijnands Waalwijk 33.930 A. J. d. Teuling, idem 33.665 Gebr. v. Willigenburg, Sprang Alb. Hoefnagel, Vrijh.-Capelle Voor perceel II, het van een dubbele arbeiderswoning in de Nieuwstraat, bedroeg het aantal inschijvingen 11, welke als volgt waren Gebr. Spierings Capelle. 21.772 G. Paans Capelle ƒ21.697 S. J. Pepping K'heuvel 20.700 M. Wijnands Waalwijk ƒ20.150 J. W. Nieuwenhuizen Sprang 19.900 A. J. d. Teuling W'wijk 19.525 Gebr. van Willigenburg, Sprang 19.495 A. H. Willemsz Sprang 18.600 J. Michaël Vrijh.-Cap. 18.347 D. van Oversteeg, Vrijh.-Capelle 18.325 M. W. Verhagen Cap. 18.298 Voor het derde perceel, het bouwen van een dubbele arbei derswoning aan de Hogevaarl, bedroeg het aantal inschrijvingen eveneens 11welke als volgt luid den Gebr. Spierings Capelle 22.431 G. Paans, Capelle 22.347 S. J. Pepping K'heuvel 20.800 M. Wijnands Waalwijk ƒ20.517 J. W. Nieuwenhuizen Sprang M. W. Verhagen Cap. D. van Oversteeg Vrijh.-Capelle A. J. d. Teuling W'wijk 19.835 Gebr. van Willigenburg Sprang 19.814 A. H. Willemsz Sprang 18.720 J. Michaël, Vrijh.-Cap. 18.447 20.500 20.400 20.377

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6