HCI1ANDS Ci IL O IP II IE Circus Van Bever RAAMSDONKSVEER BONNENLIJST WKPIK OVER ONZE GRENZEN FEUILLETON ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL, Grote Gala-Voorstelling Zondagmiddag 3 uur Matinee DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1949 10982.— M AATC0RSETTEN UW VRINDEN ZULT U VINDEN „CRESCENDO" WAALWIJK. GEBOORTEKAARTJES VISITEKAARTJES VERLOVINGSKAARTJES ONDERTROUWBRIEVEN EN -KAARTEN in de nieuwste modellen en modernste uitvoering leverbaar. WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANT00N TIELEN KAATSHEUVEL Standplaats: Markt KLASSIEKE CIRCUSKUNST HET BESTE EN MOOISTE Zaterdag 10 - Zondag 11 Maandag 12 en Dinsdag 13 Sept. iedere avond 8 uur HET NEDERLANDSE CIRCUS VAN NAAM Avondconcert. De muziekver. „Sirena" zal a.s. Zaterdagavond 8 uur onder lei ding van haar directeur, de heer L. v. d. Zande uit Loonopzand, op de muziektent naast het ge- meenehuis te Vrijh.-Capelle, in samenwerking met de Chr, Gem. Zangver. „Mallelujah" en het Chr. Jeugdkoor „Hallelujah', beide onder leiding van de heer M. C. Rijken, een avondconcert geven. Indien 't weer medewerkt verwachten we een grote belang stelling voor deze openlucht mu ziek- en zanguitvoering. Burg. Stand over Aug. 1949. Geboren Johan Pieter zv P A Heurter-Versteeg. Bastiaan zv J. Smits-de Poorter. Hermanus zv A v d Hoek-Rijsdijk. Jan na Anna dv J B Elsinan-Konings. Cornelis Johannes zv H Ha- verhals-Maijers. Johanna Ma ria dv J Vos-v d Heuvel. Adriaantje dv J v d Bos-Geense. Johannes zv J A Pruijssers v Dommelen. Govert Leendert zv C P Bogers-Verhagen. •"^errit zv A v d VcMen-Kobil- schenko. Hendrikus Johannes zv J L Bogers-Maijers. Johan nes Adriaan zv W Snijders- Zwart. Pieter Jan zv J A Spuijbroek-v Alphen. Jacobus Ardinus Hendrikus zv W A Rij kers-Treffers. Gehuwd J. Timmermans 31 jaar en J. Willemsz 26 jaar. H. Huijsman 27 jaar en B A Wa- qemakcrs 27 jaar. H H de Roon 41 jaar en E Bax 31 jaar. Overleden H. Riikers '71 jaar weduwn van A v Herwijnen. C Bosch 81 jaar wedn van J Mul der. Cv Campen 71 jaarwed van T v Baardwijk. Gevestigd H T van Best van Loonopzand. C A B v Spaan- donk van Tilburg. C de Gier en gezin van Almkerk. Vertrokken R. Dijkstra naar Keulen (Duitsland). M Zwanenburg naar Loonopzand. S van der Galiën naar Breda W de Ruietr naar Raamsdonk. E Blom naar Raawsdonk. W v Zeist en qezin naar Rotter dam. H Eijkelenboom en ge zin naar Groesbeek. D Tim mermans naar Waalwiik. M G A Hoevenaars naar Nijmegen. A v Beek naar Zeist. J Benjaininse en gezin naar Epe. Goed geslaagde uitstapjes. Vorige week stond in het teken van dezomeruitstapjes Van en kele plaatselijke verenigingen. Dinsdaq waren het de leden van de Gem. Zanqver. ,,'t Roze- knople".-die per Alad-touringcar Amsterdam bezochten, waar een rondvaart door de grachten en havens werd gemaakt en Schip hol onder deskundige leiding be- zichtiad werd. In de namiddag werd het strand te Scheveningen ongezocht en nadat in de avond uren nog een poos in de residen tie was vertoefd, keerde het ge zelschap via Rotterdam huis waarts, waar men ongeveer 12 uur wel vermoeid, doch in de beste stemming arriveerde. Donderdag hadden de Platte landsvrouwen v. d. afd. Sprang- Capelle van de Ned. Bond van Plattelndsvrouwen de huishoude lijke zorgen voor één dag aan de kant gezet en maakten oer tou ringcar van Mulders-Sars uit Waalwijk eveneens een pleizier- reis naar Amsterdam met 'n trip naar Monnikendam, Marken en Volendam. In Amsterdam werd ook een rondvaart door grachten en havens gemaakt en Schiphol bezichtigd, terwijl tenslotte de tentoonstelling „Jeugd van Ne derland" met een bezoek werd vereerd. Het middernachtelijk uur was reeds aepasseerd, toen de da mes vol lof over het genotene in de huiselijke kring weerkeerden. Avondconcert. Vorige week Woensdag werd in verband met de verjaardag van hl. K. H. Prinses Wilhelmina op de voor deze gelegenheid met ta! van gekleurde electrische lampjes schitterend verlichte muziektent over de Binnenhaven een concert gegeven, waaraan medewerking werd verleend door de muziek ver. „Kunst na Arbeid" en de Gem. Zangver. ,,'t Rozeknopje" en dat door een groot aantal be langstellenden werd beluisterd. Katholiek Thuisfront-nieuws. De gehogden tentoonstelling van Kath. Thuisfront is een waar succes geworden er werd niet minder dan 364.14 geteld, wel een bewijs dat ieder zijn offertje voor dit prachtig apostolaatswerk heeft bijgedragen. De uitslag van de loterij is als volgt: No.'s 381. 420. 799, 366, 391, 190. 840, 490, 928, 269, 308, 370. De prijzen zijn tot en met 17 Sept. bij 't comité verkrijgbaar. Aanbesteding. Door de Architect A. v. Huiten te Waalwijk, is aanbesteed de herbouw van een woonhuis voor de heer C. Coesmans te Wasoik. De inschrijving was als volgt Fa. Th. de Grauw, Wasnik Gebr. de Grauw, Waspik 11280.— Fa. W. den Teuling, Kaatsheuvel 13480. Opbrengst Santos. De opbrengst der bloempjesver koop ten bate van Santos beliep 150.—. 40-jarig Huwelijksfeest. Het echtpaar P. G. v. d. Kië- boom en Huberdina v. Dongen, Sandoel 33, hoopt op 11 Septem ber e.k. het 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Succes. Te 's-Bosch wist onze dorpsge noot Ad Lodewikus bij de Nieu welingen als 2e te eindigen. Dammen. Uitslagen Dammen om het per soonlijk kampioenschap van Nrd.- Brabant. P. Blom R'veerHobbelen 's-Bosch 11 P. Blom R'veerCollenburg Tilburg 02 Verlauw AmmerzodenHob belen, 's-Bosch 11 Vereien TilburgDe Ren 's-Bosch 11 Steiginga R'veerKranen 's-Bosch 02 v. d. Boomen Eindhoven v. Strien R'veer 20 Koster Eindhovende Galen 's-Bosch 11 Wielersport. Donderdag 1 September werd in café Boelaars overgegaan tot oprichting ener supportersveren., die de naam kreeg van Emlowe, genoemd naar de renners die door de nieuwe vereniging geadopteerd worden. De voorlopige voorzitter open de de bijeenkomst en belichtte het doel dezer supportersclub. Tevens wees hij er de aanwezigen op, als wij willen slagen in onze opzet, ieder voor zich zowel renners als leden en ook gemeentenaren de volle medewerking en steun moe ten verlenen. Het bestuur werd als volgt ge kozen. M. Oomen met algemene stemmen tot voorzitter; A. Em- men, penningmeester, J. Boelaars, secretaris, E. v. Seters en F. Kna pen, leden. Hierna kwam men tot overeen stemming wat betreft de naam i Emhowe. De contributie werd be- i paald op 15 ct. per week. Bij de rondvraag werd duidelijk door de voorzitter geantwoord. Ook werd door de voorzitter van het ronde-comité een toezeg- 1 ging gedaan voor een storting in I de supporterskas als het batig sal- do bekend was. Het is de bedoe- i ling om een ledental te krijgen van 100 personen, waarvoor men zich kan opgeven bij het secretariaat Keizersdijk 48. Daarna werd na enige opmerkingen de vergadering gesloten. Maar voor het zover is, zijn heel wat ar tikelen, folders en foto's in buitenlandse bladen verschenen. Wie als Nederlander over onze grenzen toeft, voelt even een stroom van trots over al zijn leden, wanneer onze vlag of een ander teken hem aan zijn vaderland herinnert. Inde toekomst moeten wij in het buitenland meer en meer herin neringen aan Holland vinden, wil ons land de bekendheid en goede naam verwerven die wij ons zo gaarne toewen sen. Tot deze conclusie kwamen mij na een collegiaal ge sprek, dat wij hadden met de perschef van de Algemene Ned. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, mr. C. A. de Vries. Het is deze vereniging die de naam van Nederland tot in de uithoeken van de wereld uitdraagt en als brood in de sneeuw de vreemde trekvogels op Nederlandse bodem doet neerstrijken. Vanzelfsprek end is voor het vreemdelingen wezen,. gelijk voor elke in dustrie, een goed functionerend reclamewezen nodig. Wat doet Nederland om toe risten naar zijn polders en heide te trekken Het antwoord hier.op vinden we aan de wanden van talrijke buitenlandse kantoren en in de brievenbussen van ontelbare mo- gelijke liefhebbers voor 'n reisje naar watermolens en Zuiderzee werken. Stapels kleurrijke affi ches en dito folders in bloemrijke taal met schitterende foto's vin den jaarlijks hun weg naar alle windstreken, doch speciaal naar de Ver. Staten. Want wij moeten in de eerste plaats Amerikanen, trekken, om hun grotere welvaart waardoor zij gemiddeld een gro tere koopkracht bezitten dan an dere vreemdelingen, maar vooral om hun dollars. Ook worden an deren niet vergeten, want ook naar Portugal, Frankrijk, België, Zuid-Amerika, worden brede pa pieren reclamewegen aangelegd, waarlangs stromen vreemdelingen naar ons kleine land worden ge trokken om hier over heide en waterland, bossen en stranden te vervloeien. Egyptenaar en Itali aan wordt op vlotte wijze in ei gen taal verteld van Nederlandse klederdrachten en bloeiende bol lenvelden. Ook de buitenlandse pers wordt bewerkt, al moet een moei lijke weg bewandeld worden om de Alkmaarse kaasmarkt of een Zeeuwse schone onder ogen van het Noord- of Zuid-Amerikaans publiek te brengen. De adverten- tiskolcmmen van de kranten in de nieuwe wereld zijn daarvoor ongeschikt, want de massa in het land van Marshall is wars van propaganda, maar belust op nieuws. Daarom wordt de hulp inge roepen van vooraanstaande Ame rikaanse publiciteitsbureaus, die over nauwe relaties beschikken met de grote courantenconcerns. Vakmensen in het perswezen werken in Nederland samenge stelde propaganda-artikelen om tot licht verteerbare kost voor de typisch gerichte Amerikaanse geest. Met ongelooflijke handig heid en doorgewinterd vakman schap weet men de kanalen, die leiden naar het hart van de reis lustige Amerikanen, te bevaren om daar de fakkel van het en VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN door H. VAN HEESWIJK. 4) Terwijl Fred nu ook de glasplaat beschilderde witte letters tegen een rode achtergrond nam Joop de ladder en sleepte deze naar buiten. Met het vrij groot ge worden bord, een hamer en een aantal spijkers liep hij naar boven en bevestigde het bord netjes in het midden van de schuur aan de gevel. Daarna liep hij weer naar be neden en keek tevreden naar zijn werk. Hij had er echter geen idee van, dat een klein boerenmannetje genoeglijk ro kend, belangstellend naar zijn arbeid gekeken had. „Gao jie hier een geraesie boeginnen, mien jong vroeg hij vriendelijk. Joop boog even en keek de oude baas lachend aan. „Bijna geraden. Wij zijn na melijk reeds begonnen. Van daag voor het eerst. Wat denk je Niet gek, hè „Ik hee 't al laang an zien komme", antwoordde de an der, „ik docht al duk ker bie mezelf, daor^is krek wat mee te verdienen.'Zoveul auto's als hier ielke dag voorbij kom me". „Justement", zei Joop, dat had ik ook gedacht. thousiasme voor Nederland te ontsteken. En zo vindt men Lij tussenpozen de kolommen van de meest vooraanstaande bladen in Amerika gevuld met „nieuws u:t Hollanddat, ware het niet op de juiste wijze bewerkt, op de redactiebureaux als onwaardig propagandamateriaal naar de prul- Iemand zou verhuizen. Handige fotografen uit Detroit of New-York komen naar de Be tuwe en Walcheren ?n maken fo to s van de Betuwe in bloei en Zeeuwse meisjes, bij het zien waarvan zelfs het stugge Neder landse hart moet open gaan. In tientallen Amerikaanse kran ten kunnen we geïllustreerde re portages volgen over de Alk maarse kaasmarkt of de omstre ken van Arnhem, beroemd in de vreemde om haar rol in bange dagen. En het pijprokend Stap horster boertje, dat ons wel hon derdmaal argeloos aanstaart uit evenzovele kranten en tijdschrif ten uit het land van Uncle Sam zal in zijn mooiste dromen niets hebben ontwaard van de eer, hem aanqedaan. Evenmin de charman te Friezin, die in nationale dracht gestoken, ons verlokkend toelacht uit rij- en periodicals of news papers. In de vreemde heten wij Hol landers en zo men ergens ons Ne derland ook voör China mag aan zien. met „Holland weet men u overal op de kaart thuis te bren gen. Wij hebben dit zclf*in de hand gewerkt door ons propaganda materiaal, vertelt ons de expert, wijzend naar de sprekende fol ders die overal van Holland spre ken. waar een chauvinistische Fries of Limburger slechts Ne derland zou schrijven. Commer cieel is dit juist gezien, want on der de naam „Holland" verklin ken onze schoonheid en water bouwkunde over de Zwitserse Alpen en de zonnige vlakten en heuvels van Californië en nie mand vergeet daarbij het Drentse veen of de Groningse boer. Klederdrachten, klompen en tulpenvelden zijn de voornaamste reclameobjecten en menig buiten lander strijkt neer op Schiphol in de verwachting dat de douane hem zal ontvangen met 'n wijde broek en een Spakenburgs petje. Vanzelfsprekend is dit zijn eigen schuld en geen gevolg van valse voorlichting. Ieder land maakt propaganda met zijn eigen karak teristieken. Evenmin als elke Ti- roler met zo'n groen hoedje loopt en iedere Zwitser u uit zijn berg land toejodelt, kan men van onze landgenoten eisen dat ze op klom pen naar kantoor gaan of met n vissersbrock gaan voetballen. Belangrijk bij dit alles is alleen dat Neerlands naam over Spaan se, Engelse, Mexicaanse zowel als Canadese tongen gaat, waardoor legers vreemdelingen ons land ko men' overstromen, onze hotels be volkend. onze beurzen vullend en werk gevend aan vele Nederland se handen, die daarom vragen. Daarom is het juist dat onze overheid dit propagandawerk ook steunt en meer en meer begrip' in regeringskringen wordt gevonden voor het belang van de vreemde lingen-industrie, getuige de sub sidie ten bedrage van 500.000.- aan voornoemde vereniging ver strekt. De vele kosten, die een goed functionerend propaganda apparaat met zich brengen, stel len hen, die dit apparaat bedie nen, telkens voor grote moeilijk heden en stijgende tekorten. Naast de enkele bedrijven die hun vrijwillige bijdrage voor t werk reeds leverden, dienen grote sommen nog te komen van hen, die rechtstreeks de vruchten pluk ken van het toenemend interna tionaal toerisme en die huh op drachten en kansen in 't vreem delingenwezen helaas nog onvol doende verstaan. Dr. H. R. MES. Het Koninklijk echtpaar zal eind dezer maand een bezoek brengen aan de provincie Over ijssel. De „Reizende Beiaard" .van de N.V. Nederlandse Klokkengie terij Eijsbouts-Lips te Asten, die tot heden reeds 20 concerten in Nederland heeft gegeven, zal op verzoék van de Nederlandse re gering zijn tournee gedurende drie weken onderbreken voor deelne ming aan de jaarbeurs te Lausan ne. Zwitserland kent geen bei aards. DANKBETUIGING. Hiermede betuigen wij, me de namens onze kinderen, on ze hartelijke dank aan familie, vrienden en buren voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij ons Zilveren Huwelijksfeest. J. YV. L. de Roon N. de Roon-de Jong Sprang, September 1949. A 349 Dankbetuiging. Hartelijk dank aan allen die door hun symphatieke belangstelling er toe hebben medeeewerkt dat ons Zilveren Huwelijksfeest tot een on vergetelijke dag is geworden. J. Ph. Schoondermark A. Schoondermark- v. Houwelingen en Kinderen. Waalwijk, September 1949. Vooreinde 23. VANAF 118.50 mat laar bazat f 25.00 mat buikband an laar bazat. TEVENS ALLE REPARATIE'S 2e ZEINE 6 a WAALWIJK IEDERE DONDERDAG van 11.— tot 4 uur. Ook aan huis te ontbieden. in de grote collectie fraaie muziekplaten bij STEEDS DE NIEUWSTE GRAMOFOONPLATEN „Jie weunt toch nag niet in het darp, wel De jongeman knikte even wel bevestigend. Jawel, we wonen boven de garage" en hij wees naar boven. „De gor dijnen moeten er nog voor ge hangen worden. We zijn met z'n tweeën vrienden. En zul len het wel redden, dacht u ook niet „Jaowel, we zelle elkaor nog wel es zien. We zijn naomelijk buren. Daor is mien stee, vat je A-jie melk neudig het, mo jie 't maor zegge, dan laot ik het je wel brenge". Joop krabde zich eens ach ter het oor. „Daar zeg je zo wat. Ja, je bent de eerste, dus waarom zouden we je de klan dizie niet gunnen Een goede buur is altijd beter dan 'n ver re vriend. Top Breng ons vanavond maar een paar liter. Kan dat?" „Astoeblief mijnheer", ant woordde de boer even aan zijn pet tikkend. „Je kriegt ze vars zo van de koei. En as meheer soms botter neudig het, kun nen we dat ook leveren. En ik het ook goeie kees, volvet". Joop keek de oude man bij het opsommen van deze lek kernijen even aan. „Boter zegt u?" Van verbouwereerdheid begon hij nu opeens u te zeg gen. „Ja, dat is waar ook. Breng meteen maar een pond boter mee. En kaas, ja, hoe gaat dat Per ons of „De boer grinnikte even. „Neej, ik hee geen winkel. Het zijn Edammertjes van 'n pond of drie, vier. Joop bevochtigde zijn lip pen. Kaas van een pond of drie vier. „Best", besloot hij, niet lan ger weifelend, „breng ons 0ok maar een kaas. Maar niet al te zwaar." „Ik zal er ien van drie pond veur oe uutzoeke. Zodra ik ge- melke heej, zal ik alles laote brengen. Bedaankt, veur de lieferaantie". En het mannetje draaide zich om en liep naar zijn boerderijtje, dat een der tigtal meters van de schuur verwijderd was. Joop zuchtte eens en zei in zichzelf „Joop jongen, waarvan zullen we dat alles betalep Enfin komt tijd komt raad. Misschien hebben we voor melkerstied al 'n wa gen gerepareerd." Inmiddels was Fred met z'n tweede schilderskarwei klaar en vol trots toonde hij het aan zijn kameraad. „Geweldig", prees Joop, vol eerlijke trots. „Kerel, dat zien ze al op een paar kilometers afstand. Als jij nu de ladder vast houdt, zal ik al vast een paar lampen er uit draaien." Een paar uur later prijkte aan de Oostelijke hoek van de schuur een grote lichtbak, waarin 5 van de sterkste lam pen uit de schuur een zee van licht gaven, en hoewel het nog helder dag was, moest toch even proefgebrand worden. Zo, vanavond en vannacht zouden de automobilisten kun nen zien, dat hier een garage was. Toen zegen beiden uitge put neer op een pakkist. Op dit ogenblik kwam een meisje van ongeveer 10 jaar naar de twee jonge onderne mers toelopen. In de ene hand hield ze een grote melkkan, in de ander een tasje. „Lieve help", zei Joop, „dat heb ik vergeten te vertellen. Heb je iets, waarin melk ge daan kan worden „Melk vroeg Fred ver baasd. „Hoezo „Klets niet", antwoordde Joop korzelig, „ik heb melk besteld. Ik geloof dat boven enige lege conservenblikken zijn. Beneden achter de schuur is een pomp. Was je er even een paar om, want dat meisje brengt ons voortaan iedere avond melk. Nog maar half begrijpend, stond Fred op en ging naar boven. Even later kwam hij met zes blikjes terug, die hij met het pompwater zo goed en zo kwaad als het ging, rei nigde. „Ik kom de melk, de botter en de keas brengen", kondig de het kind aan. „Dat is geweldig dientje", antwoordde Joop op vrolijke toon. „Ik hiet gin Dientje, ik ben Aefje." „Zo, Aafje dus. Nou, Aafje, je bent een lieve meid, hoor. Wacht, hierin doen we de melk hij goot de kan leeg in de blikjes en de boter en de kaas nemen we zo wel mee. Nadat hij de zuivelproduc ten uit de tas had gehaald, diepte hij een zilveren dub beltje uit zijn vestzak en gaf dit aan het peenharige kind. „Dank oe wel, meneer" ant woordde het meisje, verbaasd naar het glanzende geldstuk kijkend, „En vaoder laot vrao- ge hoeveul melk of u morgen weer mot hen." „Morgen Joop keek eens naar zijn vriend, die stomver baasd de manipulaties van de ander had aangezien, en ant- voor het tijdvak van 11 September t.m. 24 September 1949. Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van Vocdingsmiddelenkaarten 909: 301/ Vlees (A, B, D) 302 Vlees (A, B) 303 Vlees (D) 306 Algemeen (A, B) 312 Algemeen (B) 307 Algemeen (A, B) 314 Algemeen (D) 100 gram vlees 300 gram vlees 100 gram vlees 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 125 gram koffie 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas (De letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waar op de betreffende bonnen voorkomen). Bonkaarten ZA, ZB, ZD, ZE, MD, MF, MH 909 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). Geldig zijn de bonnen gemerkt met de letter Z. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 9 September a.s. worden gebruikt. De bonnen 285, 287, 299, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297. 298 en 299 Algemeen der bonkaarten voor voedingsmiddelen kunnen worden vernietigd. Entreeprijzen: Loge f4.00, Stalles f3 50, Ie Rang f2.50, 2e Rang f 1.50, 3e Rang f 1.00 Matinéeprijzen voor kinderen Loge f 2.00, Stalles f 1.50, Ie Rang f 1.25, 2e Rang f 1.00, 3e Rang f 0.75 Kassa open van 10—13 uur en vanaf 14.30 uur. Aanvang der voorstelling 20 uur Openstelling v. h. Circus 19.30 uur Rijwielstalling op het terrein. woordde „Morgen ook maar twee liter, hè? Of zullen we er drie nemen Ja, breng ons morgen maar drie liter. Dag Aafje, bedankt hoor Waarschijnlijk had het kind geen order gekregen om geld te vragen voor de te leveren producten of ze was zo be duusd door de fooi, dat ze het vergat. In elk geval, ze draai de zich om en ging met de le ge kan en het dito tasje weer terug naar de boerderij. „Hoe heb je dat voor elkaar gekregen vroeg Fred, die nog met zijn ogen knipperde van verbazing. „O, je weet mijn lijfspreuk, nietwaar Zonder geluk vaart nemand wel. Wees jij nu eens een beste jongen en haal een paar broden. Een eindje ver der in deze straat is zeker wel een bakkerij. „Zeg, je hebt toch zeker wel wat geld „Niet veel", antwoordde Fred benepen. „Ik denk hoog stens 1 gulden." „In elk geval genoeg voor twee broden. Kerel, dat wordt een godenmaaltijd brood met verse melk, zuivere roombo ter en volvette kaas. Lieve help, in wat voor paradijs zijn we terecht gekomen Leve Doornenberg Als nu de klan ten ook maar komen Zijn wens ging spoediger in vervulling dan hij zelf ver wachtte, want toen Fred met twee grote boerenbroden on der zijn arm terugkwam, stop- teer eensklaps een kleine sportwagen voor de schuur. Een jongeman in plusfour sprong er uit en keek naar 't tweetal voor de deur. „Gelukkig, dat er hier een garage is", zei hij opgewekt, „mijn claxon doet het niet meer. Wilt u het even nakij ken Een onderdeel van een se conde keken de beide vrien den elkaar aan en even blikte er in hun ogen een vonk van blijdschap. De eerste klant! Als een bliksemflits doorvoel den ze beiden dit ogenblik. Maar dat duurde ook maar even; onmiddellijk was Joop, de actieve, een en al bedrij vigheid. „We zullen eens even zien, mijnheer, antwoordde hij op gewichtige toon. In een paar stappen was hij bij de twosea- ter en lichtte de motorkap «op. De eigenaar van het wagen tje haalde een zilveren siga rettenkoker te voorschijn en stak de brand in een rokertje. „De zekering is doorgesla gen, constateerde Joop, het kapotte ding er uithalend, Fred, geef jij eens een ander. In onze wagen ligt er een in het doosje". Zijn vriend kwam enkele seconden later terug met ifiet verlangde. Intussen keek de reiziger op zijn polshorloget en vroeg: Is hier misschien óok een hotel of een restauraht, waar ik wat kan eten. Fred herinnerde zich het dorpshotelletje, dat hij op 't Kerkplein gezien had en duid de het de man aan. „Het «is maar een eenvoudige gelegen heid, meneer, maar ik denk wel dat u er toch behoorlijk zult kunnen eten". „Mooi, dan wandel ik er heen. Doe me een plezier en smeer de wagen even door, vul de benzinetank bij en kijk de olievoorraad na. Als je klaar bent, bezorg me dan de wagen en de rekening". (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 7