PRIMA STIKSTERS EN PLAKSTERS. BREIWERK AUTO-RIJSCHOOL VOETBAL Land- en Tuinbouw p.&ULHlV&e, is en b 1 ij f t Dansschool KEES VAN KOOTEN 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1949 8 ?.K prima zuivere BIJEN HONING GEVRAAGD. VERLOREN EEN F0RTEM0NNAIE MET INHOUD. DE „ECHO" OOK UW BLAD EERSTE WAALWIJKSE „ST CHRISTCFFEL" L. ZIJLMANS WA ALWIJ K. BOERENKOOL PLANTEN ANDIJVIE-PLA NTEN PRIMA PLANTEN. VOOR DIRECT GEVRAAGD: VESTERS EN ROESTENBERG, KAATSHEUVEL Verl. Hoofdstraat. WIST U DAT! CRÊPE RUBBER REPARATIE. Reparatie-inrichting 'T H E I K E" Wie met succes wil adverteren Moet het in dit blad proberen Programma voor Zondag a.s.: ZUID I. Ie Klas. PSVKerkrade NO ADBrabantia LimburgiaHelmondia VVV—RBC MVV—Sittardse Boys ZUID II. Ie Klas. BWNAC EindhovenWillem II MauritsTSC LONGASpel. Emma BleijerheideJuliana 2e Klas A SchijndelWoensel RACWilhelmina TOFConcordia SVD De ValkZwaluw VFC DESK—Veloc 3e Klas B WSC—ODC UDI '29Uno Animo Best VooruitOJC BoxtelBaardwijk Blauw GeelHaarsteeg St. Mich. Gestel—SCB 4e Klas C Berchem SportZaltbominel HVCII—Vlijm. Boys MaliskampRKOSC Nooit GedachtRKSVA OpijnenOSS '20 4e Klas D Right 'Oh—WSJ VOABWaspik RaantsdonkRKDVC RWBRKFSV BroekhovenHeusden Res. 2e klas B MOC 2de Zeeuwen 2 RCS 2—Willem II 4 SET 2—RWB 2 RKC 2Zierikzee 2 W.S.C.—O.D.C. En nu zal WSC a.s. Zondag voor de competitie starten tegen één der sterkste ploegen uit de 3e klas, oud-rivalen in de promotie- en degradatie competitie, ODC uit Boxtel. Wat zal de uitslag zijn? Normaliter zou men geneigd zijn WSC geen kans te geven tegen een elftal waar reeds in dit jaar 3 maal van verloren werd. Maar on elke regel zijn steeds uitzonderingen en wij geloven niet dat zij reeds bij voorbaat kansloos zullen zijn. Naar verluidt bestaat de mogelijkheid dat WSC met 'n sterk gewijzigde ploeg in het veld zal komen en het oefen program van WSC heeft ge legenheid te over geboden om het spelersmateriaal eens goed onder de loupe te nemen. Wij mogen' dus veronderstellen dat zij dus Zondag tot de tan den gewapend in het veld zul len komen en de eerste com petitiedag tot een succes zul len maken. Wat voor prognoses ge maakt zullen worden, waar aan wij ons voorshands niet durven wagen, zeker is, dat 't een wedstrijd vol spanning zal zijn, maar bovenal een spor tieve strijd; daarvoor staat ook de faam van ODC borg. Het tweede elftal opent het programma met een uitwed strijd naar Wilhelmina 2 in Den Bosch, reeds direct een harde noot om te kraken, ge zien de bekende rivaliteit. Maar het beste beentje voor en er bestaat een succes-mo gejij kheid. R.W.B.—R.K.F.S.V. Ook voor RWB neemt de coKhpetitie a.s.Zondag een aanhang, en wel met een thuiswedstrijd tegen de sterke tegenstander RKFSV uit Goir- le. Wat de gasten van Zondag betreft, kunnen we slechts af gaan op hun prestaties van v°rig seizoen; toen wareir" zij v9or iedereen een gevaarlijke tegenstander en behoorden zij drie-kwart deel van de com- Patitie tot de favorieten. Wat RWB aangaat, kunnen wij dit zeggen: wanneer vanaf tiet begin van iedere wed strijd tot het einde hiervan ïlles op alles wordt gezet en men geen enkele tegenstander onderschat, of het geval met een veilig gewaande voor sprong te licht gaat opnemen, dan durven wij voorspellen dat RWB dit jaar van zich zal doen spreken. Jongens, heel Besoijen rekent dit jaar op jullie. Het publiek zal a.s. Zondag reeds van een spannende en sportieve strijd kunnen ge nieten en de spelers rekenen er dan ook op dat de aanmoe digingen van de zijde van de RWB-aanhang, die zeer zeker talrijk zal zijn, niet van de lucht zijn. Aanvang half 3. RWB, good luck. SPORTVERENIGING JULIANA. Het programma van dit weekend. Zaterdag 5 uur: Veteranen JulianaRWB Vriendschappelijk RWB 3Juliana 3 Zondag: Boxtel 1Juliana 1 Juliana 2Hieronymus 2, aanvang 2 uur. De opening van het seizoen brengt voor de Geel-Zwarten al direct twee belangrijke ont moetingen. Beide tegenstan ders zijn onbekenden. Dat neemt niet weg dat van de Baardwijkenaren alles ge vraagd zal worden om de strijd tot een goed einde te brengen. Een goed begin is echter 't halve werk en daar voor kan geen inspanning te veel zijn. KAATSHEUVEL. Bezoekers van D.E.S.K.-wedstrijden. Nu a.s. Zondag de competi tie een aanvang neemt, achten wij het noodzakelijk enkele punten onder Uw aandacht te brengen en hopen dat 't hier niet bij blijft, maar dat U zich allen zult gedragen naar deze richtlijnen. Wij hebben er in onze voor beschouwing voor a.s. Zondag reeds terloops op gewezen dat wij het DESK-bestuur niets vuriger wensen als een sportief verloop van alle wed strijden. Maar daarvoor is zeker de steun van de bezoekers nodig. Het publiek, al is het nog zo chauvinistisch en DESK fanatiek, dient respect te heb ben voor de tegenstanders en heren scheidsrechters; men moet zich joviale gastheren tonen, zodat de clubs 't pret tig vinden in Kaatsheuvel te komen spelen. Vervolgens worden de be zoekers verzocht eerbied te hebben voor een andermans eigendom, in deze, 't voetbal veld. Loop s.v.p. onder de rust en na de wedstrijd niet over het speelterrein. Dit veld wordt onderhouden als voet balveld en niet als wandel- veld. Maak het de controleurs niet lastig. Deze verrichten hun werk uitsluitend in 't be lang der club. Neem daarom plaats waarop Uw lidmaat schap of entrée-kaart recht geeft. Nog maar al te vaak komt het voor dat men met een entrée-bewijs probeert op een hogere rang te komen. Dit is niet sportief en het zou ons op een goede dag noodzaken hardhandig in te grijpen. Daarom in het kort deze orde-maatregelen. DESK-leden, dus alle leden, ook de bestuursleden, moeten in het bezit zijn van een legi- timatiekaart. De junioren hebben hier door toegang op de 2e rang. De overige leden op de eerste rang. Oök voor de DESK- leden is het gebruik van een zitplaats verboden, in zoverre dat na de rust de nog open gebleven zitplaatsen kunnen worden ingenomen. Sportparkleden mogen of kunnen op de 2e rang plaats nemen, na aankoop van een belastingkaartje. Zij die in 't bezit zijn van een Seizoen kaart van 3.mogen op de le rang plaats nemen. Deze kaarten zijn strikt persoonlijk, dus voor kinderen moet men apart betalen en wel de helft van de entrée-prijs. Houders van seizoenkaarten van 10.moeten plaats ne men op het nummer dat op hun kaart staat aangegeven. Houders van seizoenkaarten van 6.kunnen op de ge hele le rang plaats nemen. Ook deze kaarten zijn strikt persoonlijk; kinderen half geld. De overige bezoekers kun nen aan de cassa's toegangs kaarten kopen van 0.40 tweede rang; 0.60 eerste rang; 1.zitplaatsen. Deze laatste plaatsen zijn genummerd en men moet plaats nemen op de gekochte nummers. Kinderen eveneens half geld. Voor de toegangspoort is 'n auto- en rijwielstalling, resp. tegen ƒ0.25 en ƒ0.10. DESK-leden die moeten spelen of een functie op het terrein hebben te vervullen, kunnen hun fietsen stallen bij het kleedlokaal, maar ook uit sluitend daar. Wij hopen, dat deze richtlij nen volkomen worden nage leefd, zodat wij allen meewer ken het Sportpark in de hui dige staat te behouden. DESK-NIEUWS. Rijk beladen met lauweren is DESK uit het Kimbria- tournooi te Maastricht te voorschijn gekomen. Een kost bare zilveren bal, geschraagd door een drietal bronzen voet ballers en koperen voetstuk, de gouden medaille van de stad Maastricht en een zilve ren draagmedaille voor .iedere speler, was de buit die de geel-blauwen meebrachten uit het Limburgse, rijk aan jovia le mensen, natuurschoon en vla. En zo zag de stad van Sint Servaas een uitgelaten Bra bants gezelschap, kinderlijk gelukkig met hun tropheëen, die de joviale Limburgers graag gunden aan de luimige Brabanters, want zij immers hadden toch getoond de best getrainde ploeg te zijn in deze zware bezetting, maar vooral in deze tropische hitte. Kimbria de organiseren de club en Standaard wa ren in de eerste ronde reeds gewipt, zodat de slotphase afgedraaid moest worden tus sen Heer contra DESK en RK HBS contra RKTVV. In een hitte die voor goed voetbal beslist teveel aan Cel sius offerde, sneuvelden ook de beide overgebleven Lim burgse clubs. Maar om Heer uit te scha kelen kostte het DESK een inspanning waarbij alles op haren en snaren gezet moest worden. Het had er alle schijn van dat Heer Limburgs eer hoog ging houden, want zo on geveer tien minuten voor het einde wees het scoringsbord nog steeds 10 aan in 't voor deel van Heer. Maar gedachtig het feit dat een wedstrijd pas gespeeld is na verloop van een volle 90 minuten, ging er DESK een schepje boven op doen en juist dat schepje werd Heer nood lottig. In het zweet des aan- schijns kwam Heer te kort wat DESK nog over had, n.l. uithoudingsvermogen. De eindsprint van DESK was zo onbarmhartig fel, dat Heer met droeve ogen moest aanzien dat aanvoerder v. Es nog al handig met de bal naar voren stoof, deze doortikte naar Balvers met het vriende lijk verzoek hem onmiddellijk te retourneren, wat dan ook prompt gebeurde, want nu* zag de aanvoerder de kans van de dag en met een scherp schot werd de stand op gelijke voet gebracht. En hiermee stonden de kansen gelijk, want de cor nerverhouding die bij een ge lijk spel zou beslissen, was ook 22. Maar DESK was niet voornemens het weer op strafschoppen te laten uitlo pen. Enkele minuten voor het einde werd de achterhoede van Heer even op een dwaal spoor gebracht, wat voor hen meteen de genadeslag was. Terwijl de bal goed combine rend over de linkervleugel naar voren werd gebracht, dwaalde André Vrinten zeer tactisch af naar de vleugel, in de hoop dat hij gezelschap zou krijgen van de back van Heer, wat deze dan ook trouw deed, maar dat werd Heer juist noodlottig, want door deze manoeuvre kwam Sjef van Nieuwstadt in vrije positie te staan en toen de voorzet kwam had hij rustig tijd het vonnis te voltrekken, waar door de finale bereikt was. Deze finale werd gespeeld tegen RKTVV uit Tilburg, de oude bekende, die de laatste tijd opmerkelijke resultaten heeft geboekt. Toch zal vriend en vijand moeten toegeven dat ze de 10 nederlaag werke lijk verdienden in deze finale. Dank zij hun keeper Dresens die een dag beleefde waarvan een voetballer wel eens kan dromen, moest er met verlen ging gespeeld worden, maar had hier een normaal mens onder de lat gestaan, dan wa ren de 90 minuten meer dan voldoende geweest. Wat ook wel te wensen ware geweest bij deze hitte. Geregeld lieten de spelers zich opfrissen door de verzorgers die met emmers water en versterkende midde len langs de lijn stonden. Toch duurde het nog tot na het wisselen in de verlenging voordat keeper Dresens ver rast werd door een onver wacht schot van Sjef van Nieuwstadt, dat via de bin nenkant van de paal in 't net verdween. Dit was de gena deslag, want gewillig legde RKTVV het hoofd neer in volle berusting, terwijl zij evenals de DESK-spelers, snakten naar het einde. DESK was triomphator en dat stak men niet onder stoe len en banken. Het was een verre reis naar huis, maar de zilvervloot kwam behouden aan wal. De junioren die Zaterdag j.l. tegen Sarto zijn opgetreden, hebben de Tilburgers ook een lesje gegeven. DESK 9—Sarto 7 DESK 12—Sarto 10 3—1 3—0 Op het WSC-tournooi werd DESK 8 voor de finale uitge schakeld door in de verlen ging van BW met 20 te verliezen. In de verliezers ronde toonden zij zich sterker dan de jeugd van SET, die met 10 het onderspit moest delven. Wij hebben er reeds op ge wezen dat de voetbalclub in samenwerking met de Sup portersclub a.s. Zondag een avond organiseert in het club huis bij Bertus van Berkel. Van de burgerlijke overheid is vergunning verkregen voor een openluchtbal onder de bomen op de Horst, uitslui tend voor de leden der beide verenigingen en hunne dames. D.E.S.K.V.E.L.O.C. Dit wordt de start van het nieuwe seizoen. Iedereen in Kaatsheuvel hoopt op 'n mooi seizoen. Indien de voortekenen niet bedriegen hebben zij hiervoor een gegronde hoop. Elf rasechte, Kaatsheuvelse jongens beginnen Zondag a.s. weer aan de zware karwei en duizenden zullen meeleven met hun prestaties. Prachtig! Wees allemaal supporters, maar dan in de ware zin van het woord. Blijf supporter ook bij tegenslagen. Wees vrien delijk en loyaal yoor iedere tegenstander, ook voor de he ren scheidsrechters die na tuurlijk evenals ieder mens fouten maken. Weest allen sportief, dan ben je een steun voor onze elf geel-blauwen die met de beste voornemens be zield a.s. Zondag onder aan voering van André v. Es het seizoen aanvangen, waar wij allen weer naar zitten te hun keren. Jongens, veel succes en een vlotte start. DESK 2 start eveneens, maar met een uitwedstrijd tegen O.J.C., een onbekende groot heid, maar dan is het altijd oppassen. Denk er aan jon gens, betere resultaten dan vorig jaar. DESK 3 gaat Dongen 2 een bezoek brengen, 't Is wel niet netjes als je op bezoek gaat, maar haal de puntjes weg. De andere elftallen zijn nog vrij. DRUNEN. V oetbal. R.K. D.V.C. I speelde Zondag tegen Berkdijk I. Het was een mooie en aantrekkelijke wedstrijd. De rust ging in met C' voer Berkdijk, naar de totaaluitslag werd 63 vóór D.V.C. Zondaq a.s. begint de co-nn-v tit-ie. D.V.C. I speelt een airwed strijd tegen Raamsdonk. Veel succes jongens. VLIJMEN. H.F.C. I—Vlijm. Boys I Zondag spelen de Boys haar eerste competitiewedstrijd tegen H.F.C. te Heesch. Daar deze nog onbekend zijn voor de Boys. is een voorspelling nog niet te ma ken. Maar als er van het begin af aan wordt aangepakt, blijft succes niet uit. Daar de Boys Zondag volledig uit zullen komen, wordt een groot aantal supporters verwacht die de Boys zullen aan moedigen om het verlóren derde klasserschap te heroveren. Vlijm. Boys 11Boxtel 1). Vlijmen II speelt thuis tegrn Boxtel II. We zijn beniewud wat de reserves in de nieuwe omge ving zullen presenteren. Ook hier voor telt de opmerking: van het begin af aan met volle moed in de strijd en succes blijft niet uit. Boys good luck. LOON-OP-ZAND. Uno AnimoU.D.I. Na enkele Zondagen verschil lende goede oefenwedstrijden te hebben gespeeld, zal Uno Animo а.s. Zondag weer voor het eerst in de 3de klasse uitkomen in de competitiewedstrijden en wel re gen U.D.I. te Uden. Deze club is voor onze jongste 3de klasser echter geheel vreemd, doch wij hebben goede verwach tingen, gezien de laatste wedstrij den dat Uno de puntjes mee naar huis kan nemen. Vele supporters zullen hun favorieten mee gaan aanmoedigen én we gaan ook van deze gedachten uit, de eerste klap is een daalder waard. DUIVENSPORT. Zondag hield de postduivenver eniging „De Luchtbode" een wed vlucht vanuit Duffel. Afstand 68 km. Deelname 121 duiven. Los om 8 uur, aankomst eerste duif 9.3.35. De uitslag was als volgt: A. Verschuren 1, 3, 5, 7, 8; A. Beerens 2; G. Vermeer 4, 26: L. v. d. Sanden 6. 14, 20, 30; M. Vera 9, 11, 18, 21: F. Damon 10: Gebr. van Gompel 12, 23: H. v. d. Linden 13: A. Dannenberg 15: M. Maas 16: J. Heuer 17: P. Ve ra 19, 27, 29, 31: J. Monsieurs 22, A. J. van Dongen 24, H. van Nooyen 25, G. v. d. Dries 28. Uitslag junioren: J. Vera 1, 2: C. v. d. Velden 3: L. van Loon 4: Nic. Damen 5: K. v. d. Velden Kampioen Jonge duiven 1 .C v. d. Velden, 2 F. Damen. Junioren 1 L. van Loon, 2 J. Vera. Bewaring aardappelen met Fusarex. De Engelse Eayer-fabrieken zijn er in geslaagd na jaren lange proefnemingen een mid del te vinden dat de houd baarheid van aardappelen bij opslag bevordert. Na de oorlog is dit middel, dat onder de naam Fusarex in de handel wordt gebracht, ook in Nederland beproefd. In sa menwerking met de Land bouw-voorlichtingsdiensten hebben de heren Dr. J. de Jong en Dr. J. C. Mooi van Wageningen prachtige resul taten met Fusarex geboekt. Hoewel Fusarium, bleek bij proefnemingen dat de eigen schap van Fusarex om kie ming te verhinderen zeker niet minder belangrijk is, ja waarschijnlijk belangrijker dan 't tegengaan van rot. Vooral voor de vroegsprui- tende rassen als Eersteling, Eigenheimer en Bintje is een behandeling met Fusarex een uitkomst. Hoewel groeistoffen ook 'n kiemremmende werking heb ben, werkt Fusarex effectie ver. Het is een wit poeder be staande uit een werkzame stof, gebonden aan een draag- stof. Bij het aan de kuil bren gen kan men b.v. met een busje het poeder over de aard appelen strooien waarbij wel gezorgd moet worden voor 'n geleidelijke verdeling. Daar de werking berust op een langzame verdamping, wordt de kuil na toediening geheel afgesloten met een laag grond. Toepassing van Fusarex kan geschieden bij het aanbrengen van aardappelen aan de win ter- en zomerkuil. De te ge bruiken hoeveelheid bedraagt ongeveer 4 Vz kg. per 1000 kg. aardappelen. Toepassing vpn Fusarex bij bewaring van aardappelen in zakken is eveneens mogelijk en de houdbaarheid van deze aax-dappelen wordt daarmee aanzienlijk verbeterd. Na het uit de kuil halen is het in vele gevallen, vooral wanneer men vroeg wil uit- planten, noodzakelijk de aard appelen te laten voorkiemen b.v. in poterbakjes. De dan nog op de aardappelen aan wezige Fusarex zal de sprui ting niet meer kunnen beïn vloeden. Het ligt voor de hand dat de met Fusarex behandelde aard appelen krachtiger zijn dan de onbehandelde, daar ze niets aan reserves hebben verloren. De proeven hebben dan ook uitgewezen dat de opkomst van behandelde aardappelen dikwijls beter was dan die van de onbehandelde. De toepassing op consump tie-aardappelen wordt in En geland op grote schaal toege past, doch hier in ons land nog proefsgewijs. Dr. J. C. Mooi noemt in zijn rapport o.a. 8 belangrijke pun ten en voordelen bij gebruik van Fusarex. le. Aangezien geen spruitvor- vorming optreedt, behoeft niet omgezet te worden. Dit betekent minder werk en dus geldbesparing. Al leen hierdoor al kunnen de aanschaffingskosten van Fusarex betaald worden. 2e. Voorts is het een voordeel dat de aardappelen kunnen blijven liggen. Hoe min der ze verwerkt worden, hoe beter het is. 3e. Er treedt minder rot op dan in onbehandelde kui len. 4e. De houdbaarheid van de aardappelen, nadat ze uit de kuil genomen zijn, is ook veel beter. 5e. Het uiterlijk van de be handelde aardappelen is beter. Ze zien er veel blanker uit en voelen har der aan. Ze zien er soms juist zo uit, als ze in de kuil gekomen zijn. 6e. Er is minder gewichtsver lies, aangezien niets door spruiting verloren gaat. 7e. Men kan een zwaarder winterdek aanbrengen, zonder het risico te lopen dat hierdoor veel sprui ting optreden zal. Dit ver hindert het gevaar voor bevriezing zeer. 8e. Het verwerken van de aardappelen bij het oprui men van de kuil is veel gemakkelijker dan van aardappelen van een on behandelde kuil. Dit is vooral het geval wanneer in de onbehandelde kuil de spruiten door elkaar gegroeid zijn. K. De klok werd gewonnen door F. Damen met 79 pnt. A.s. Zondag zal een Radio worden vervlogen. VLIJMEN. Postduivenver. De Zwaluw. Zondag 11 September wed vlucht vanuit Vilvoorde. Inkorven Vrijdag 9 September van 6.30 u. tot 8.30 uur in café B. Oremans. KAATSHEUVEL. BILJARTEN. Stand beker-wedstrijden, le klas. gesp. pnt. DES 1 5 23 Trouwe Opkomst 15 2o NAS 1 5 19 Centrum 1 5 18 2e klas. NAS 2 5 31 Trouwe Opkomst 2 5 28 Centrum 2 5 12 DES 2 5 9 A.s. Zaterdag worden de laatste wedstrijden gespeeld. le klas. NAS 1—Trouwe Opkomst 1 Centrum 1DES 1 2e klas Trouwe Opkomst 2NAS 2 DES 2Centrum 2 Zondag 11 Sept. a.s. prijs- uitdeling van de bekerwed strijden om 12 uur in café v. Netten alhier. KORTE BERICHTEN. Bij de opening van de jaar beurs heeft de minister van eco nomische zaken een groot export plan voor de uitbreiding van de export naar Amerika en Canada. Wij komen hierop nader terug. Kardinaal de Jong schonk 25.000 voor een katholiek mi litair tehuis voor het vliegveld Deelen bij Arnhem. Vele communistische wet houders zijn bij de verkiezingen van Dinsdag in ons land uit de colleges van B. en W. geweerd. Met Kerstmis gaan weer 200.000 pakketten naar de mili tairen in Indonesië. Dr. Albert Plesman, de man van de K.L.M., werd gisteren 60 jaar. Bij de internationale Water- polo-wedstrijd in Milaan, waar Italië tegen Nederland uitkwam, moest de scheidsrechter de wed strijd staken, omdat de Italianen, die 31 achterstonden, klappen begonnen uit te delen. Tien ton fruit wordt momen teel per dag op de Nijmeegse vei ling doorgedraaid. H. M. de Koningin heeft Dinsdagochtend de heer Moham med Hatta, voorzitter van de re publikeinse delegatie op de Ron de Tafel Conferentie in audiëntie ontvangen. Te koop aangeboden Te bevragen bij N. v d WIEL Schotse Hooglandersstraat 89 WASPIK Brieven onder No. 3033 Bureau van dit blad. Tegen beloning terug te bezorgen bij Peperstraat 18 Kaatsheuvel PRACTISCHE WENKEN. Hoe vaak ziet men, dat nieuwe kippenhouders vol enthousiasme beginnen, doch geen voldoende aandacht schenken aan 't rein houden van hokken en lopen. Reinheid is de eerste ver eiste om gezonde dieren te houden, die behoorlijk leggen. De ondervinding is de beste leermeesteres. Neem daarom de vakkundige waarheid aan en tracht met de degelijke vakmensen kennis aan te kno pen en vraag hun om raad. Voor beginnelingen is dat de beste leerschool. Het gehele jaar door eisen de hoenders veel zorg. 't Gaat net als met bloemen: worden ze slechts kort verwaarloosd, dan duurt het lang eer ze weer in conditie zijn. Neem drinkbakken, die ge makkelijk schoon te maken zijn en vul ze een paar keer daags rnet zuiver vers drink water. Zorg dat ze zomers niet in de hete zon staan. Open bakken, geëmailleerde teiltjes voldoen best. Geef het groenvoer altijd in droge toestand, vooral aan de kuikens. Nat voer verbroeit gauw en is spoedig aan ver rotting onderhevig. Dieren met zeer grote kam men zijn niet de beste. De kammen moeten wel diepe scherpe inkervingen hebben en flinke spitse punten. Ook te dikke kammen bevallen mij niet. Ook geen dikke lange kinlellen bij de hanen. Als ze in het drinkwater hebben ge hangen, bevriezen ze licht. Mevr. S., ik kan mij best begrijpen, Dat U opgetogen bent, Over alle goede wenken, Door U vruchtbaar aangewend. KIPPENVRIEND. Nadruk verboden. GROTESTRAAT 177 Telefoon 261. AANGEBODEN: org. Wcstlandse Winterharde Volhard Winter Beroepskwekers speciale prijzen PULLENS KWEKERIJ Sprangse weg WAALWIJK Wij hebben de nieuwste vinding op het gebied van Alle reparaties aan leder en rubber aan vastgestelde prijzen. H. KAMPMAN, St. Antoniusstr. 114. - Tel. 494 Horen en bezorgen zonder prijsverhoging. Bij onze DANSCURSUS VOOR BEGINNERS in de zeel THALIA" te Waalwijk kunnen, ter gelijkmaking van de cursus, NOG DAMES DEELNEMEN. Wij verwachten hen op de 2e les Woensdag 14 Septem- bar om 7 uur. Do cursus te KAATSHEUVEL begint op Maandag 1 1 Sep tember in Café VAN DUN op de Markt. Laat U inschrijven voor onze prettige en leerrijke cursus en U gaat een gezellige winter tegemoet. LATEN DE VELEN DIE REEDS EERDER EEN CURSUS BIJ ONS VOLGDEN SPREKEN. t

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 8