Wijde Wereld J De Protestants-Christelijke H1S. officiëel geopend. Gemeenteraadsvergaderingen. Waalwijkse en Langstraatse Courant STIKSTERS PLAKSTERS THUISSTIKSTERS UIT DE TE WAALWIJK Fa. W. J. AUSSEMS N.I.W.I.N.- KERSTPAKKETTEN-ACTIE GESTART. Dankbaarheid aan God en aan allen die medewerkten aan de totstandkoming. Schoenfabriek „N O BE L" - KAATSHEUVEL - vraagt voor direct Prettige werkkring. Hoog loon. MAANDAG 12 SEPT. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHD VM HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 74 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. WEST-DUITSLAND HEEFT EEN PARLEMENT. Het was 1.1. Woensdag een historische dag voor Duitsland, of liever voorlopig voor West-Duitsland. Het is tenminste te hopen dat uit de nieuwe ver tegenwoordigende lichamen iets groeit, dat die dag werkelijk recht geeft op het praedicaat „historisch". Dan zullen onze buurlui van nu af aan voor het eerst sinds vele jaren de weg der democratie gaan bewandelen. Een ander vermeldenswaardig feit in de afgelopen week, is de sluiting van de eerste zitting van de Europese Assemblée te Straatsburg. TEL.-ADRES: „ECHO". HET PARLEMENTI TE BONN. Sinds Hitier een einde maak te aan de republiek van Wei- mar, is het Duitse volk en dat niet alleen vele lange jaren overgeleverd geweest aan de genade of ongenade van enkele mensen, die we hier nu niet nader hoeven te kwalificeren. Het zal daarom geen wonder zijn als de Duit se politici zich aan het nieuwe, of in ieder geval ontwende klimaat van de democratie niet zo maar ineens kunnen aanpassen. Toch is het nodig dat ze er naar streven om de goede geest zo spoedig moge lijk te pakken te krijgen. Paul Loebe pleitte al in zijn openingsrede voor het herstel van de eenheid met Berlijn en de Oostelijke zone, maar voor die verwezenlijkt kan worden, zal er nog wel iets anders moeten gebeuren. Reë ler voor het ogenblik is de wens om de invoeging van Duitsland in Europa als ge lijkberechtigde, desnoods voor lopig alleen West-Duitsland in West-Europa. De rest ligt nu eenmaal achter het IJzeren Gordijn. Wil het nieuwe par lement werkelijk vruchtbaar werken, dan zal het ook zijn stem moeten kunnen laten horen in het grote geheel. Een land als Duitsland kan nu eenmaal niet jarenlang in een delinquenten-positie worden gehouden. Dr. Erich Koehler, die geko zen is tot president van de Bondsdag, betuigde Duitslands „gehechtheid aan Europa en de wereld, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart". We hopen dat deze woorden alle Duitsers uit het hart zijn gegrepen! Toch hoort men ook hier weer van die eigenaardige ge luiden. Zo beklaagde de sterk nationalistische „Duitse par tij" zich er over dat Loebe een eenzijdige beschouwing van de Duitse schuld had gehou den en dat hij de slachtoffers der nazi's eerst had genoemd. Deze partij zou zich verzetten tegen het spreken over Duits lands schuld, in welke vorm ook. Er zijn altijd mensen die het nooit leren. LAATSTE ZITTING EUROPESE ASSEMBLéE. De Europese Assemblée hield Woensdag haar laatste voltal lige zitting. En die laatste zit ting heeft zich na vijf weken roerende eensgezindheid on derscheiden door een betreu renswaardige onenigheid. En dat niet eens over een zo min onderwerp. Moeten nu in het democratische West-Europa de vrijheden van onderwijs en eigendom opgeschort worden omdat men het er niet over eens is? Bovendien zijn deze vrijheden notabene door de Algemene Vergadering der V. N. al vastgesteld, zij 't dan dat ze niet overal in toepas sing worden gebracht. De oppositie tegen de ver klaring van deze vrijheden kwam van de (Franse) socia listen in de persoon van An- dré Philippe. Nu is dat op zichzelf geen wonder, want ieder weet wat voor een ge zegende toestanden er heer sen in het Franse onderwijs, dank zij het feit dat de staat er daar wel voor zal zorgen. Een ander socialistisch stand punt komt tot uiting als Phi lippe onderscheid wil maken tussen eigendom voor persoon lijk gebruik en 't eigendoms recht der productiemiddelen, dat volgens deze heer de staat toekomt. Het is allemaal heel begrijpelijk als hij dat in Frankrijk verdedigt, maar het is jammer dat hij daarvoor de^ verklaring van zo voorname vrijheden tegenhoudt en nog erger is het dat hij nog ge noeg medestanders kan krij gen, om het zover te brengen. Enfin, we zullen ons met de Nederlandse afgevaardigde maar troosten met de instel ling van een Europees Hof voor menselijke rechten. Het gehele (verminkte) Europese DHandvest van de rechten van de mens werd aangenomen met 61 stemmen voor, 17 ont houdingen en 1 stem tegen. De socialistische haan heeft op de laatste zitting wel koning ge kraaid! EINDELIJK zal er dan eens verbetering komen in het handelsverkeer tussen Nederland en West- Duitsland. Er is een nieuw handelsaccoord gesloten, dat loopt van 1 September 1949 tot 1 Augustus 1950. .West- Duitsland zal invoervergun ningen geven zonder kwanti tatieve beperkingen, behou dens voor enkele producten als verse groenten, vis, spiri tualiën, zaden en aardappe len. Nederland zal dan van de opbrengst uit de invoer naar West-Duitsland, aldaar inko pen doen. In de overeenkomst zijn voor bepaalde goederen ook minimum-contingenten vast gesteld. West-Duitsland b.v. zal bepaalde hoeveelheden wals-producten, kali en steen kool uitvoeren, Nederland co pra, palmolie, palmpitten en cocosolie. Door deze overeenkomst verwacht men een handels verkeer tot een bedrag van ongeveer 150 millioen dollar. In Februari zullen weer be sprekingen plaats hebben over de nieuw ontstane situatie. GEEN STAATSAMBTENAREN. Ondanks de verlokkelijke aanbiedingen van de regering als vast salaris, betaalde va- canties, pensioen e.d., laten de Tsjechische priesters zich niet vangen in het net van Zapo- tocky. Zij wensen geen staats ambtenaren te worden, want dit zou voor nen natuurlijk betekenen de zin van de he ren te moeten doen. Daarom hebben het merendeel van de priesters een protestschrijven tegen de nieuwe wet aan de regering gezonden, met de goede raad om behoorlijke be staansvoorwaarden te schep pen voor de arbeiders, maar handen af te houden van de godsdienstvrijheid. AAN DE SLAG. De ministers die zich tot taak gesteld hebben om de Engelse dollar-crisis op te hef fen, zijn vorige week aan het werk getogen. De Amerikaan se minister van Financiën en zijn Canadese collega ver klaarden te verwachten dat er wel een oplossing gevonden zou kunnen worden. Sir Staf ford Cripps was bereid nog meer beperkingen door te voeren. De Engelse arbeiders schij nen te begrijpen wat er van hen verwacht wordt. Met liefst 6 millioen stemmen tegen 1 millioen werd het voorstel om geen loonsverhoging te eisen, aangenomen. Dit is wel een staaltje van uitstekende zelf beheersing en van begrip voor de situatie waarin Engeland op het ogenblik verkeert. STANDARD BOUWT RAFFINADERIJ. Men gaf Antwerpen de voorkeur boven Rotterdam. De Standard Oil Company (New Jersey) maakt officiëel bekend, dat een nieuwe maat schappij de „Esso Standard Refinery" is opgericht met 't doel om een moderne olieraf finaderij in Antwerpen te bouwen en te exploiteren. Deze raffinaderij, ontwor pen om te voorzien in de be hoeften van de dochter-instel lingen der Standard Jersey in België, Nederland en Luxem burg, zal een productie-capa citeit hebben van meer dan één millioen ton per jaar. De bouw zal naar schatting ongeveer 3 jaar duren. Over de motieven die ge leid hebben tot het verkiezen van Antwerpen boven Rotter dam (beide plaatsen stonden in dit verband op de nomina tie) zeide de directeur dat de studie over de technische pro blemen ten gunste van Rot terdam was uitgevallen. De exploitatie zou hier zelfs 300.000 doller per jaar goed koper zijn dan in Antwerpen. De doorslag heeft echter 't feit gegeven dat in Rotterdam reeds twee belangrijke raffi naderijen zijn, n.l. van de Ko ninklijke Shell met een capa citeit van 70.000 vaten per dag en de Caltex die een capaci teit van 30.000 zal krijgen. Deze beide raffinaderijen voorzien in meer dan de be hoefte van Nederland. Voorts waren de financiële condities die de Belgische re gering kon stellen gunstiger, terwijl voorts de Amerikanen op het ogenblik meer vertrou wen hebben in de Belgische francs dan in de Nederlandse gulden. De Nederlandse regering had in deze al medewerking ge geven om het project in Rot terdam te krijgen. Evenals de vorige jaren zal ook nu weer de NIWIN, in samenwerking met de Band NederlandIndonesië, Thuis front Humanitas, Katholiek Thuisfront, Limburgs Thuis front en het Nederlands Rode Kruis, aan alle militairen in Indonesië een Kerstpakket zenden. De Ninhoud daarvan bestaat dit jaar uit vijftig si garetten, een metalen tabaks doos met vijftig gram shag en cigarettenpapier, een blik Am sterdamse korstjes, een blik kaas, een blik roggebrood, twee rollen pepermunt, een tube tandpasta, een pakje kauwgom, een spiegeltje, een kalender 1950 en een zak agenda voor dat jaar en twee klerenhaken. De waarde van een pakket (dat niet kan wor den verzonden aan een be paalde militair in Indonesië) bedraagt 5. Er zullen etiketten worden uitgegeven, waarop de schen ker van een pakket tegen be taling van vijf gulden zijn naam en adres kan invullen. Bovendien zijn er ook cou pons van 2.50, 1.en 0.50. De koper van zulk een coupon heeft niet het recht zijn naam en adres in te vul len, maar wél de voldoening, dat zijn bijdrage vermeer derd met de schenkingen van anderen met Kerstmis een militair gelukkig zal maken en hem zal laten zien, dat wij met hun meeleven. De etiket ten en coupons zijn verkrijg baar bij de NIWIN en de Thuisfront-comité's. Let was 1.1 Woensdag een grote dag voor hen die zich beijverd hebben om tot de stichting te komen van een Prot. Chr. H.B S te Waalwijk. Een werk waaraan ruim drie jaar met volharding was gearbeide vond hier zijn bekro ning in de opening van het eerste schooljaar door de voorzitter van de vereniging. Tal van belangheb benden en belangstellenden wensten de stichters geluk en smeekten Gods zegen af over de nieuwe H.B S Onder de velj promotoren vielen vooral de heer Budding woor den van waardering ten deel voor zijn onvermoeid ijveren. Vele geïnteresseerden hadden zich 's middags om 3 uur verza meld in de Nederlands Hervorm de Kerk aan de Haven. Behalve de rechtstreeks belanghebbenden, als het bestuur der vereniging, directeur, leraren, leden van het College van Toezicht en leerlin gen, waren er o.m. de burgemees ter van Waalwijk, Mr. Lambooy, en burgemeesters van omliggende gemeenten, o.m. Waspik, Sprang- Capelle, Loonopzand, Eethen, Dussen, de directeur der R.K. H.B.S. en M.M.S., Drs. G. J. de Vries, Drs. v. d. Poel, lid van Ged. Staten, Ds. Vroegindeweij en Ds. Wisgerhof, de vroegere voorzitters der vereniging, dhr. Dekkers, gedelegeerde van de Schoolraad, de heer H. W. Ti- lanus namens de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs en de secretaris van de Hervormde Raad voor kerk en school, dhr. Apperloo. De bijeenkomst werd geopend met zang, schriftlezing en gebed, waarna de voorzitter, Ds. Mol' uit Genderen, een toespraak hield waarin hij vooropstelde dat er reden was tot dankbaarheid voor al degenen die zich verantwoor delijk voelen voor het prot. chr. onderwijs, omdat er nu een instel ling was, waar op die grondslag onderwijs zou worden gegeven. Hij schetste de voorgeschiedenis van deze H.B.S.Op 12 Maart 1946 waren de eerste informatie ve besprekingen gehouden, op 5 Sept. van dat jaar was de vere niging opgericht met Ds. Vroeg indeweij als voorzitter. In drie jaar tijd was toen al het voorbe reidend werk gedaan. Spr. memo reerde hoe er van alle kanten me dewerking was geweest en sym pathie. Vooral het laatste jaar was er grote vooruitgang geweest. Met waaardering sprak Ds. Moll over de medewerking van B. en W. van Waalwijk om de school onderdak te brengen, en die me dewerking gaf hem vertrouwen, omdat de vereniging nog wel meer zou moeten aankloppen in verband met een schoolgebouw. Verder uitte spr. zijn dankbaar heid aan de heer Bos, conrector van het chr. lyceum te Dordrecht die veel steun had verleend bij 't benoemen van directeur en lera ren. Vervolgens sprak Ds. Moll over het karakter van de school. Hij noemde haar een monument van Gods bemoeienis, Gods naam. Vooral in verband met de moeilijke tijden van nu en de kracht van de godsdienst tegen over de gevaren die dreigen, zag hij de waarde van een school als deze. Hij sprak zijn vaste vertrou wen uit dat God deze zaak zou zegenen, als allen zich zouden houden aan God. die Zich houdt aan Zijn woord. Zich wendend tot directeur en leraren wees de voorzitter er op dat het ook voor hen een grote dag was, aan hen was nu de practische uitvoering van 'twerk. Tot de directeur, drs. Schouten, zei hij, dat de vereniging ver heugd was juist hem de zaak in handen te kunnen leggen, maar dat anderzijde hij de school van de grond af moest opbouwen. Hij installeerde de directeur met dt wens dat hij mocht ervaren dat God met hem is en dat God hem zou sterken en hem doen besef fen dat hij geroepen was tot dit werk. In dezelfde geest sprekend installeerde de voorz. de leraren. Tenslotte dankte Ds. Moll al len die aan de uitnodiging om de ze plechtigheid bij te wonen, ge hoor hadden gegeven. De kerk voogdij van de Ned. Herv. Kerk dankte hij voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw en hij sprak de hoop uit dat zij en de kerkeraad met Ds. v. Burgeier de school zouden blijven steunen. De burgemeester van Waal wijk, die hierna sprak, gaf uiting aan de belangstelling van het ge meentebestuur. Hij wilde vooral twee facetten van deze stichting bespreken le de noodzakelijk heid en 2e de begrijpelijkheid. De noodzakelijkheid trok bur gemeester Lambooy in twijfel. Hij vreesde op de eerste plaats bij een nog sterker opvoeren van het Middelbaar Onderwijs in Neder land, dat velen in dezelfde zorg zouden komen te verkeren als de jongelui in 1940: dat ze moeilijk een plaats zouden kunnen krijgen evenredig aan hun opleiding. Hij zag liever meer zorg besteed aan het Nijverheidsonderwijs. Op de tweede plaats betuigde hij zijn er kentelijkheid aan de directeur der beide andere scholen voor M.O., vooral om de zorg, besteed aan leerlingen buiten de richting die de scholen voorstaan. De kwes ties in deze waren steeds prettig opgelost. Dit alles nam niet weg dat de stichting volkomen begrijpelijk was. Op deze grond was het ge meentebestuur dan ook tegemoet gekomen met lokalen. De burge meester dacht dat voor het bou wen van een school wel niet veel hulp van de gemeente nodig zou zijn, maar waar nodig en moge lijk zou de gemeente ook in de toekomst helpen. Tot slot sprak hij de wens uit dat het onderwijs zou mogen voldoen aan de eisen die aan het M.O. gesteld worden. Ds. Vroegindeweij bekende dat hij beschaamd was tegenover God, omdat hij vroeger gedacht hadhoe moet het tóch verder gaan In dit verband wees hij op de heer Budding als de grote mo tor. Maar spr. was ook verheugd en hij wenste het bestuur geluk, en hoopte dat allen die aan de school bouwden, dezelfde zegen zouden ondervinden. De heer Dekkers v. d. School raad sprak een gelukwens namens deze instelling en hij hoopte op Gods zegen ook in de toekomst voor school, leraren en leerlingen. De heer H. W. Tilanus bracht een gelukwens namens de vereni ging van Christelijk Volksonder1 wijs. Drie jaar geleden had ook hij zich vragen gesteld alsis het wel nodig of mogelijk? Maar hij had de vragen laten rusten en was achter de zaak gaan staan. Hij kon 't standpunt van de bur gemeester betreffende de noodza kelijkheid van nijverheidsonder wijs boven middelbaar onderwijs begrijpen. Hij was het er mee eens. Maar de opvoeding in de geestelijke sfeer van de ouders was het grootste belang. Hij prees overigens in Brabant de wederzijdse toenadering tussen katholieken en protestanten en noemde het een feit van grote geestelijke betekenis. Zich tot de nieuwe directeur wendend, wens te hij hem «n het bestuur profi ciat. Drs. Schouten zocht zijn kracht in geloof en belijdenis, in exacte wetenschappen en in rui me belangstelling. Tenslotte wees spr. op het belang van onderwijs op basis van het Evangelie. De secretaris v. d. Herv. Raad voor Kerk en School, de heer Apperloo, wees op zijn beurt op het godsdienstig belang van de nieuwe school omdat weer jon gens en meisjes in de kritieke pe riode van hun leven in aanraking worden gebracht met het evan gelie en ten tweede omdat twee grote groepen ontzinken aan het evangeliearbeiders en intellec tuelen. Daarom achtte hij 't nood zakelijk dat ook in het M. O. de leerlingen horen van Jesus Chris tus. Hij hoopte dat de school de ze gedachte zou uitdragen. Vervolgens sprak Ds, Wisger hof, die in de belangrijke tijd van het verlenen der rijkssubsidie en het benoemen van directeur en leraren voorzitter was geweest. Ook hij drukte zijn blijdschap en zijn bijzondere waardering uit voor de heer Budding en hij vroeg Gods zegen over de school. Drs. v. d. Poel sprak namens het provinciaal bestuur geluk wensen, vooral omdat in Noord- Brabant, het gewest van de kin deren, deze school was gesticht op christelijke grondslag. Hij wees de leraren op hun grote taak en sprak ook tot de leerlin gen een opwekkend woord. De heer Bos uit Dordrecht haalde herinneringen op aan de eerste samenkomst en wees het hem toegeschreven aandeel be scheiden van de hand. Hij waar schuwde dat de moeilijkheden zouden toenemen met het aantal leerlingen en smeekte Gods zegen eveneens af. Drs. de Vries, directeur van R.K. H.B.S. en M.M.S.. di«» hierna aan het woord kwam, had met gemengde gevoelens de uit nodiging om de opening bij te wonen, aangenomen. Enerzijds had hij spijt, omdat hij afstand moest doen van een aantal leer lingen, met wie hij steeds in de beste verstandhouding had ge staan. Het had hem dan ook goed gedaan dat ouders van die pro testantse, leerlingen hem vele schriftelijke bewijzen van waar dering hadden gezonden. Ander zijds zag Drs. de Vries in de ope ning van de school ook voor de katholieken een reden tot vreug de, omdat het een bewijs was van een werkelijke vrijheid van onder wijs, die naast de mogelijkheid om vrij te zijn, ook de middelen qeeft om die vrijheid te gebrui ken. In dit verband wees hij er op dat we de laatste 30 jaar veel zijn vooruitgegaan en hij sprak de hoop uit dat de vrijheid van on derwijs steeds het richtsnoer van onze onderwijs-politiek zou mo gen blijven. Aan zijn collega's vroeg Drs. de Vries om mee meer acht te geven op wat 't katholiek en protestants onderwijs verenigt dan op hetgeen ze scheidt. Hij wilde samenwerken op de eerste plaats om de christelijke geest in het opgroeiend geslacht van deze streken levendig te houden en te versterken, overeenkomstig het devies van koningin Wilhelmina: Le Christ avant tout. Ds. Moll sprak een bijzonder dankwoord voor de toespraak van Drs. de Vries. Hij kon zijn gevoelens begrijpen en waardeer de zijn houding. Nadat de vader van een der leerlingen nog een enkel woord had gesproken en Ds. Visser de groeten en gelukwensen van de Chr. H.B.S. in Gorinchem had overgebracht, sloot de nieuwe di recteur, Drs. D. Schouten, de lan ge rij sprekers. Hij betoogde dat de school iets tot uitdrukking wilde brengen van de visie des geloofs. Hij sprak zijn dankbaar heid uit, ook voor de woorden tot hem gesproken en beval zich aan in de welwillendheid en steun. Ook hij smeekte Gods ze gen af over de school. Ds. W. C. v. Burgeier ver zorgde de sluiting. Eerst bracht hij de gelukwensen over van het klassikaal bestuur van Heusden en sprak hij een kort woord na mens kerkvoogdij en kerkeraad. In zijn slotwoord sprak Ds. v. Burgeier over de grote waarde van de kennis. Hij veroordeelde de verkeerd gerichte wetenschap zonder God. Ook de wetenschap op de H.B.S. moet heilig laten wat heilig is. Hij wees er op dat de vreze des Heren het begin is der wijsheid en dat de wijsheid haar gelaat verbergt waar partij zucht heerst. Ze is een parel op de bodem der zee, wie ze zoekt, vindt ze. Daarna sloot Ds. v. Burgeier deze openingsbijeenkomst van de Prot. Chr. H.B.S. met het Onze Vader. Na de plechtigheid werd thee geserveerd. RAAD VAN GEERTRUIDENBERG. Het was ons op de eerste Dinsdag van September na tuurlijk ondoenlijk naar alle raadsvergaderingen in ons rayon eigen verslaggevers te zenden, zodat wij voor som mige gemeenten ditmaal moesten volstaan met een kort bericht. Wij ontlenen aan „De Stem" het volgende overzicht van de eerste vergadering van de nieuwe raad in Geertruiden- berg, die blijkbaar niet on interessant geweest is. Loterij om eerste wethouders zetel van Geertruidenberg. Burgemeester Bianchi „Ik ben geen Don Quicliotte" „Nieuw bloed in de raad is goed", aldus burgemeester Bianchi, toen hij de nieuwe raad had beëdigd en geinstal- leerd, „maar onze raad heeft toch een wel wat grote bloed transfusie ondergaan (6 nieu we leden) en het is te hopen dat het niet ten nadele van de patiënt zal zijn". Er werd nog meer gezegd over het belang der gemeente en over eendrachtig samen werken en tot dusver ging alles uitstekend. Echter, na een vraag van het lid Okker- se, inhoudende of 't gerucht juist was, dat door de heren Broeken en Rutgers om de eerste wethouderszetel was geloot, werd de sfeer geladen. De voorzitter had ook zoiets vernomen, maar kon niet zeg gen of het waar was of niet. De heer Rutgers wenste geen inlichtingen te geven. Affijn, het leek er op, of het ove rigens publiek geheim, niet tot klaarheid zou komen. Want de heer Hartong betoog de rustig en kalm hoe belang rijk de taak van de raad, bij zonder die van de wethouders wel is. „Gij moet hierover niet lichtvaardig oordelen". De heer Okkerse was ech ter niet tevreden en tot ver bazing van eenieder in de raadszaal aanwezig, kwam de heer Zijlmans openhartig en eerlijk meedelen, dat er inder daad om de eerste wethou derszetel was geloot, in welk feit hij echter niets abnor maals zag. Niet in goede aarde. Deze verklaring viel bij de voorzitter lang niet in goede aarde. „Het behoort tot de allereerste taak van B. en W." aldus de voorzitter, „uit te maken, wie de eerste wethou derszetel zal bezetten. Hier bij spelen tal van ^factoren een rol. Wanneer 'n deel van de raad gaat loten om deze eerste zetel, dan geeft men slechts van één ding blijk Hoe U, burgemeester, er over denkt, kan óns niet schelen. Wij laten doodgewoon het stomme lot beslissen. Men stelt derhalve geen prijs op mijn mening in deze. Gij hebt een houding aangenomen, die allerminst pleizierig stemt. Houdt er overigens rekening mee, dat ik niet voor Don Quichotte wens te spelen." Geen verdediging. Hoewel de heer Zijlmans verklaarde, dat deze gedach- tengang bij de betrokken raadsleden niet had voorgeze ten, kon de voorzitter het toch niet anders zien. „Dergelijke onwellevendheden dienen niet te worden gepleegd". De heer Hartong was van mening, dat de heer Rutgers geweten moet hebben, dat deze handelwyze, waarvoor hij niets dan afkeu ring had, onjuist is. Te ver dedigen wisten de becritiseer- den zich niet en weinig nieuws leverde de stemming, die hierop volgde, nog op. De voorzitter wenste de he ren Broeken en Rutgers ge luk met hun benoeming om vervolgens welgemeende dank te brengen aan de aftredende wethouders Waalwijk en Har tong. Tot regent der Godshuizen werd benoemd de heer van Alphen (7 st.) De heer Waalwijk kon niet nalaten te getuigen van de prettige en uitstekende sa menwerking in het college 'van B., en W. Waarderende woorden richtte hij tot de heer Hartong, die steeds aller be langen met gelijke maat heeft voorgestaan. Tot slot deelde de voorzit ter mede, dat hij voornemens is de rondvraag af te schaf fen. De leden zullen hierover hun gedachten laten gaan. GEMEENTERAADS VERGADERING HEUSDEN. Allereerst vond de beëdi ging der raadsleden plaats, waaronder de nieuwe leden A. v. Bladel en Chr. v. Herpt. Hierna ging men over tot de verkiezing der wethouders. De heer v. Herpt wenste voor af een verklaring af te leggen,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1