I Wijde Wereld Waalwijkse en Langsiraatse Courant UIT DE "N Een nieuw seizoen. 0NSEN0ÖRT ST. J0RISGILDE TE WAALWIJK NU OOK EEN PRESIDENT VAN W.-DUITSE REPUBLIEK. KOEKJES RECLAME. H. v EEUWIJK-COOLS EN DE DONDERDAG 15 SEPT. '49. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VM HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 75 Abonnement 15 cent per wee^ 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Vorige week kreeg West-Duitsland zijn parlement, sinds Maandag heeft het ook zijn president, n.l. prof. Th. Heuss. Deze is dus de opvolger van ^Hin denburg, die in 1934 stierf, als we de eigenmachtige opvolging van Adolf Hitler niet meetellen. Moge het de nieuwe president gegeven zijn Duitsland in de banen der waarachtige democratie te leiden, tot heil van het land zelf en vaai heel West-Europa. Prof. Heuss is nu wel pre sident, maar het ging alle maal niet even gemakkelijk. Er moest twee keer gestemd worden, want hij had een ge duchte concurrent in Kurt Schumacher, de leider der so cialisten. Bij de tweede stem ming kreeg Heuss, die leider is van de Vrije Democratische Partij, 416 van de 801 geldige stemmen, tegen Schumacher 312." Toen bekend werd ge maakt dat Heuss tot president was gekozen, was het enthou siasme dan ook niet zo erg groot. Overigens had de pre mier van Beieren verstek laten gaan bij de verkiezing. Zoals men weet zijn de Beie ren niet erg te spreken over de gang van zaken; zij menen dat ze teveel gepasseerd zijn. De nieuwe president legde de eed af in de handen van de voorzitter van de Bonds dag, dr. Kohier. Hij streeft volgens zijn verklaring prij zenswaardige doeleinden na: spoedige algehele ontruiming van Duitsland door de bezet tingstroepen; de eenheid van Duitsland; de toelating van Duitsland tot de Raad van Europa en nauwere betrek- kTngen met Frankrijk. De twee eerste zullen voorlopig nog wel verre toekomstmu ziek blijven, maar op de twee andere doelstellingen van pro fessor Heuss is ook al van an dere zijden aangedrongen en hun verwezenlijking is zeker hard nodig voor een goede gang van zaken. Uit zijn eerste rede: „Wij hebben genoeg van nazi-ex perimenten". Als dat bij alle Duitsers eens waar was. En: „Gelukkig, dat wij kunnen vergeten, maar het bezwaart mij, dat wij Duitsers te snel vergeten. Wij dienen niet te vergeten wat Hitler over Duitsland en de wereld heeft gebracht". Een gewaarschuwd man telt voor twee! OVEREENKOMST TE WASHINGTON. De besprekingen tussen .de kopstukken op financieel ge bied van de Verenigde Sta len, Engeland en Canada staan in het teken van wel willendheid. Nu zegt dat op zichzelf wel niet zoveel, maar het is toch een goed teken. Vooral als uit een dergelijke verhouding resultaten voort komen. En dat zijn er. Er zal een economische raad worden gevormd, die op financiëel gebied 'zal werken als de ge combineerde militaire staven onder de oorlog. Verder zijn de V. S. nog bereid om ver schillende concessies te doen en faliciteiten te verlenen om Engeland uit zijn economische crisis te trekken, b.v. ze wil len Engeland de gelegenheid geven om met Marshall-dol lars tarwe uit Canada te be talen en ze willen maatrege len nemen om te zorgen dat Engeland meer en gemakke lijker naar Amerika kan uit voeren. Alles bijeen is het toch wel een bewijs dat er met ernst aan gewerkt wordt om het probleem op te lossen en dat ook Amerika het be lang van een gezonde Engelse economie inziet. DE PAUS WAARSCHUWT. Tegenover een aantal Belgi sche arbeiders, die hij in au diëntie ontving, heeft Z.H. de Paus de arbeiders in het alge meen gewaarschuwd om geen misbruik te maken van de macht der organisaties. Hij wees op het gevaar dat bijna overal de arbeidersbeweging bedreigt, n.l. „de verleiding om misbruik te maken van de macht der organisatie, die even gevaarlijk is als de be koring om misbruik te maken van de kracht van het parti culier kapitaal". En daarom verklaarde de H. Vader: „Zie daar waarom wij nooit moe worden, de uitwerking van een publiekrechtelijke sta- stuut van het bedrijfsleven en van het gehele maatschappe lijke leven in het algemeen, met klem aan te bevelen". MGR. BERAN PROTESTEERT. Weer heeft Mgr. Beran zijn stem laten horen, nu om te protesteren tegen de rechten die regeringsagenten zich aanmatigen om dispensaties te verlenen en andere func ties uit te oefenen die alleen aan de kerkelijke autoriteiten zijn voorbehouden. Verder hebben de Tsjecho- Slowaakse bisschoppen be kend gemaakt op welke voor waarden ze met de regering willen onderhandelen. Een eerste vereiste is natuurlijk dat de godsdienstvervolging wordt beëindigd. Dan moeten de christelijke beginselen in het openbaar leven en in 't onderwijs worden erkend, de regering dient de religieuze jurisdictie van paus en bis schoppen te erkennen en al le beperkende bepalingen voor godsdienstvrijheid moe ten worden opgeheven. Zo lang het land aan de tegen woordige machthebbers is overgeleverd, zal van dit al les wel heel weinig terecht komen. Ondertussen is ook Mgr. Matocha „voor eigen veilig heid" onder bewaking ge steld. OP NAAR KANTON. De communisten in China rukken op naar de zoveelste regeringszetel in Kanton. Ze vallen nu de nationalistische verdedigingsgordel rond die stad aan. Bij het sterkste bol werk hebben ze 60.000 man in de strijd geworpen. De na tionalisten hebben bij hun verzet veel moeite met gue- rilla-benden. De regering be gint nu ook te zuiveren: alle communistische elementen worden uit de provinciale raad van Joenan verwijderd, de nationale hogeschool is er gesloten en aan een zestal links georiënteerde dagbla den is een verschijningsver bod opgelegd. Door dergelij ke maatregelen zal de com munistische opmars wel niet tegengehouden worden. Ge neraal Mac Arthur, de gealli eerde opperbevelhebber in Japan, heeft een onderzoek gelast naar de waarheid van de verklaring als zou Tsjang Kai Sjek Japanse militairen werven. INDONESIë. Stille waters hebben diepe gronden. In stilte werkt de R.T.C. aan de onafhankelijk heid van Indonesië en de stichting van de Nederlands- Indonesische Unie. Veel be richten komen er niet door, maar m entracht de indruk te geven dat het goed gaat. Wat wordt men wijzer van berich ten als „In de afgelopen week kon geen substantiële voor uitgang worden geconstateerd, ofschoon er op informeel ni veau hard gewerkt werd en over de resultaten tevreden heid gewettigd is". We vin den het allemaal best en we zullen desnoods nog wel lang geduld oefenen, als er tenslot te maar een positief resultaat wordt behaald. Dit belooft echter niet veel goeds. Zo wil len de republikeinen de Unie slechts beschouwen als leen internationale overeenkomst van twee souvereine staten. In Indonesië zelf werken de .T.N.I. en de Nederlandse troepen zelfs samen. De Darul Islam, een fanatieke Moham medaanse strijdgroep heeft de Mohammedaans-Indonesische staat uitgeroepen en bestrijdt dientengevolge zowel de TNI als de Nederlanders. In een actie ten Zuid-Oosten van Bandung werden in vier da gen tijd 80 Darulstrijders ge dood. In Surakarta voetballen Ne derlandse en republikeinse soldaten tegen elkaar! BRANDEN. Het brandt tegenwoordig nogal in ons land. Iedereen herinnert zich hoe al verschil lende waardevolle pakhuizen in Amsterdam kort na elkaar een prooi der vlammen wer den. Dan werden in betrek kelijk korte tijd verschillen de belangrijke opslagplaatsen getroffen, terwijl er nog een aantal andere gebouwen in vlammen opging. Meestal bleef de oorzaak onbekend. Zondagavond ontstond er brand in een boerderij te Kes- sel. De kinderen, die al op bed lagen, konden op 't nip pertje worden gered. De oor zaak was vermoedelijk kort sluiting. Maandag hevige brand op de rijkswerf in Den Helder. Een vijftig meter lange loods brandde af en met man en macht moest er gewerkt wor den om andere loodsen te be houden. Oorzaak onbekend, maar men sprak van kort sluiting. Op dezelfde dag ver brandden er 60 ha. bos op de Veluwe. Ook hier was de oor zaak onbekend, maar er werd gedacht aan onvoorzichtigheid of kwaadwilligheid. Dit is de oogst van twee dagen: drie grote branden in zo'n korte tijd is toch wel wat erg veel. Iedere week een nieuw soort koekje Deze week '/a pond Arnhomsche malsjes voor 50 c«nt. DE BAKKERIJ BEPERKING ELECTRICITEITS- VERBRUIK. Terwijl het productie-appa raat van de electriciteitsbe- drijven nog niet aan een sterk gestegen vraag kon worden aangepast, beweegt het elec- triciteitsverbruik zich nog steeds in stijgende lijn. Daar om zullen in November, De cember en Januai'i a.s. weder om maatregelen worden ge nomen ter beperking van het electriciteitsverbruik tijdens de z.g. spitsuren. Dit zijn de uren, waarin de grootste vraag naar electriciteit optreedt ten gevolge van het samenvallen van de industriële bedrijvig heid en het gebruik van elec triciteit in de huishouding, in winkels, kantoren enz. Deze spitsuren vallen van Maandag tot en met Vrijdag 's morgens tussen 7 en 9 uur en 's middags tussen 4 en 6 uur. Zaterdags uitsluitend 's morgens van 79 uur. Grootverbruikers van elec- trische energie moeten de be lasting in de spitsuren zoveel mogelijk beperken. Veelal zal dit slechts mogelijk zijn door verschuiving van de werktij den en verplaatsing van veej energie-vragende werkzaam heden naar uren van lagere belasting. Gedurende de spitsuren zal het electriciteitsverbruik voor verlichting en verwarming in electrische treinen en trams tot de helft beperkt worden. Reclameverlichting, buiten verlichting van openbare ge bouwen, van Horeca-bedrijven en van amusements-inrichtin- gen alsook étalage-verlichting is tijdens de spitsuren verbo den. Etalage-verlichting is wel toegestaan aan die winkelbe drijven, welke een afspraak hebben gemaakt met het elec- triciteitsbedrijf om in de spits uren slechts de helft van de verlichting, zoals die het vo rige jaar in bedrijf was, voor étalage en winkel te ontste ken. WAALWIJK en DE INTERNATIONALE POPPENTENTOONSTELLING „STICHTING 1940—1945" IN 's-HERTOGENBOSCH. De „Stichting 19401945" organiseert weer één van haar, thans algemeen bekend geworden, internationale poppententoonstellingén, en wel te 's-Bosch van 24 Sept. tot en met 3 October a.s., in het Casino aldaar. Die poppen zijn prachtig van model, grote en kleinere, rijk variërend in kleding en kleur, allerlei bijzondere personen voorstellend, apart en in groepen, het is een buitengewoon aardig gezicht! Het succes is dan ook over al enorm. Ook in Waalwijk gemaakte poppen zijn er te bezichtigen! Toch zijn die poppen, hoe mooi en interessant ook, niet het doel van deze tentoonstelling. Neen, het doel is na tuurlijk het steunen van de „Stichting 19401945", het sympathieke bekende instituut, dat bijzondere financiële hulp verleent aan de nabestaanden van hen, die in de grote strijd van het verzet, dat met het leven hebben moeten bekopen. De tijd gaat zo hard, voor velen vliegt hij, maar voor de ouders, de weduwen en de wezen, die hun zoon, hun man of hun vader eens zagen wegvoeren en hem nooit meer zullen terugzien, vliegt die tijd niet. Hun is de rouw en de zorg gebleven. De rouw is niet te ver helpen, de zorg is te verlichten. Dit is het werk van de Stichting en daarom wordt U in die dagen in het Casino in Den Bosch verwacht om door Uw entreeprijs en mis schien het kopen van een lotje, met een kans op een mooie prijs, het werk van de Stichting te steunen. Waalwijk gaat daar een avond opluisteren. 150 dames en heren, zangeressen en zangers, bekende namen, pianis ten van reputatie, gaan daar Woensdagavond 28 Septem ber zingen en spelen, de mooiste liederen uit hun reper toire, de beste stukken van hun pianospel. Ik ben hun erkentelijk voor hun spontane en belangeloze medewer king; maar ik hoop ook, dat vele Waalwijkers die dagen en vooral die avond van Woensdag 28 September in Den Bosch gaan kijken. Zij zullen er geen spijt van hebben en zij doen er heel zeker een goed werk mee. En, als men bij U aan de deur komt om een lotje te verkopen, stuur dan ook deze belangeloze werkers van de Stichting niet onverhoord door. Uw 50 ets. komen juist zo goed van pas! Waalwijk, 10 September 1949. MR. R. J. J. LAMBOOY, Burgemeester. Ondanks de dreiging van 'n aanstaand najaar en een na bije winter, heeft September toch altijd de aantrekkelijk heid van 't jaar op zijn rijpst, van de zomer op zijn mooist, getuige de afgelopen dagen. Maar September heeft ook iets van de lente, een werke lijk nieuw seizoen. De zomer maanden hebben we doorge bracht zittend in de buiten lucht of reizend en trekkend, pei4 fiets, auto of trein. We hebben gewandeld en ge zwommen, ons verdiept in hardloperij en wielerrondes, in festivals en openluchtspe len. Binnenkort gaan we in onze vrije tijd weer naar vergade ring, bioscoop, schouwburg of sportveld. En dat is het wat in September, ondanks alles, aan een nieuwe lente doet denken. De radio, de orkesten, een kunstkring komen met 'n gloednieuw en keurig verzorgd programma. De nieuwe voet- bal-competitie is juist begon nen, de hockeyers(sters) staan op het punt aan te vallen, zo dat de donkerder dagen nieuw leven brengen. Dan kan 't nu zijn nut heb ben om eens achter ons te kij ken en ons af te vragen: Hoe hebben we het de vorige keer gedaan? En dan een blik voor uit te werpen: Moeten of mo gen we het weer zo doen? Kan het soms beter? Ieder jaar op nieuw zal onze conclusie kun nen luiden: We zullen ons in dit en dat opzicht moeten corrigeren. Zo herinneren we ons dat 't vorig seizoen in de sport de sportiviteit niet steeds boven aan heeft gestaan. Er is zelfs naar aanleiding van een con creet geval in ons blad gecon stateerd, dat de sportiviteit zoek was. Het is jammer dat men tot dergelijke conclusies kan of moet komen. Men is geneigd zich af te vragen: Waartoe spelen bepaalde men sen hun spel? Is het nu enkel begonnen om te winnen, of spelen persoonlijke vijand schappen een rol? Dan hebben zij die zich daaraan schuldig maken, misschien wel precies de prestaties op de Olympische Spelen gevolgd, maar van de geest van deze spelen hebben zij totaal niets begrepen. Trou wens van elk spel geldt, dat het begonnen is om een ge zonde geest te kweken in een gezond lichaam. Dat gaat niet op onsportieve wijze! We schrijven dit zonder enig andere aanleiding dan het be gin van een nieuw seizoen, met de gedachte dat het beter is te voorkomen, dan te ge nezen. We kunnen dus beter signaleren en laken wat eer der fout was, dan afwachten tot het weer mis gaat. Sportlui, we wensen U allen veel succes, U en Uw clubs, maar wees er van doordron gen dat de bovenste plaats op de ranglijst niet 't voornaam ste is, ook" niet voor Uw club. Streeft ge het eerste doel van de sport na, dan moet ge ook Uw beste beentje voorzetten voor Uw vereniging. Maar dan zult ge meer doen: op zijn minst eerbied hebben voor Uw tegenstanders, om van de scheidsrechter niet te spreken. Wij wensen U een sportief en succesvol seizoen toe. De geschiedenis van bnze gil den van de laatste decennia ver toont een opgang waarover men zich alleen maar verheugen kan. Met plezier grijpt men terug naar de goede oude tijd en herstelt men tradities, die getuigen van de rijkdom van onze middeleeuwen. Op het gebied van folklore is dat een kostbaar bezit. Al was het slechts hierom, dat men te genover de ongebreidelde zucht om modern te zijn en te doen, stelt het „vindicare haereditatem patrum nostrorum", het verdedigen van het erfdeel van onze vade ren! Men verdiept zich in versleten documenten, oude rommel voor degenen, die de goede smaak ver loren: maar die oude stukken heb ben een ziel, want zij getuigen van een levensbeschouwing. Met eerbied wordt een oud vaandel bewaard, want dat vaan del is een program, een nog-le- vende getuige van een tijd, dat men/onder het vaandel en voor het vaandel streed. Het zou zeer inconsequent zijn, als men alleen maar enige oude. gebruiken wilde herstellen zonder door te dringen tot het wezen van de zaak. Het is overduidelijk dat onze voorvaderen diepgelovige gods dienstige mensen waren. Zij had den hun fouten, maar zelfs door die fouten heen brak steeds: door hun ridderlijkheid. Een samenstel van deugden, die zij leerden in de kerk. Die schone taak ligt ook ge spreid voor de gilden in onze tijd. Zoals zij in het verleden strijders waren voor alles wat goed en schoon was, zoals zij bewaarden, door alles heen, hun katholieke levensbeschouwing, zoals heel hun bestaan zich ontwikkelde in en rondom de kerk, zo ook zal de gilde in onze tijd de draagster moeten zijn van een gedachte, die haar oorsprong en leven vindt in God. Moge de oprichtingsdata niet bekend zijn, wel kunnen we U een overzicht geven van de overblijf selen vanuit het eens zo bloeien de gildetijdperk. De lijst is te lang om deze in zijn geheel op te ne men. Alleen de heren van de heer lijkheid laten we hier volgen. In October van het jaar 1862 wordt Jonkheer Josephus de la Court koning van de St. Joris- gilde. Op de koningsplaats treft men dan ook aan het familiewa pen van de la Court. In het jaar 1865 wordt Jonkheer Lambertus de la Court koning van de schut terij St. Joris. Op zijn konings- schild treft men aan het wapen van de la Court-Half Wassenaar. Nu volgen er menige jaren, waar op geen naam van de bezitter der heerlijkheid voorkomt tot 1893, wanneer dan Jonkheer Willem de la Court zich meldt als koning van de schutterij St. Joris. Ook zijn koningsplaat is een wapen van de la Court. Deze prolongeert zijn koningschap eenmaal nog in het jaar 1895 op de 15 October, waarbij eveneens zijn konings plaat het wapen van de heerlijk heid voert. Dan treft men nog een vaandel aan met een paars schuin kruis, voorzien van randen en ornament, waarop getekend staat: „Onsen- oort en Nieuwkuik" 1866. Aan de andere zijde staat St. Joris afge beeld met kleurige wol op stra mien gewerkt. Dit vaandel werd geschonken door Mevr. Douarière de la Court, die het St. Jorisgilde een warm hart toedroeg. Nu er nieuw leven in het gilde is ingeblazen en deze zich weder om gaat weren, is het vooreerst voor de gildebroeders een troost, dat ze nog zoveel kostbaarheden bezitten. Moge dit voor hen een aansporing zijn om in de voet stappen van hun voorgangers te treden en mogen we allen spoedig getuigen zijn van hun eerste offi ciële optreden naar buiten. OBILOGSMOHUMENT Zoals bekend, zal Waalwijks Oorlogsmonument, dat een plaats zal vinden langs de in aanleg zijnde straat Mr. van CoothstraatKerkstraat op 30 October, de 5e herdenking van Waalwijks bevrijding, worden onthuld. Op het basement van dit monument zullen de namen van alle gevallenen in de oorlog 19401945 uit onze ge meente worden vermeld. Wij laten hier nu volgen de vol ledige, officiële lijst van de namen, die op 't basement zullen worden gebeiteld, met het beleefd doch dringend verzoek om, indien een wijziging of aanvulling nodig mocht zijn, onverwijld hiervan kennis te geven aan het Secretariaat van Waalwijks Belang, Grotestraat 205. Lijst van gevallenen in de oorlog 19401945. 1. Geëxecuteerd Burgemeester E. C. J Moonen. F. A. Hensen. J. M. Hoffmans C. A. Spitters 2. Gevallen bij oorlogshandelingen C. J. Bank J. van Ewijk H. P. C. Hens F. H. A. Thomas A. J. van der Wensch E. van Zon 3. Verongelukt in ondergrondse dienst N. J. Brok H. W. M. de Graaff J. C. Pullens 4. Op de vlucht doodgeschoten G. M. van Corstanje 5. Gestorven in een concentratiekamp of tengevolge van deportatie J. A. Boom W. J. Bossers K. Dalmaijer J. A. Kemperman C. J. M. van Loon G. Slaats G. J. Slaats H. L. J. Slaats J. Slaats 6. Gedood bij een bombardement F. G. Brouwer J. Dalmayer F. J. van Erp I. C. Mortier A. J. van Muilekom G. J. Schapendonk A. J. Wagemakers 7. Overleden bij of tengevolge van een granaatinslag, door een landmijn of een handgranaat R. van Boxstaele L. P. van den Broek C. G. Chabot J. J. Eijkens Wed. Ma. Ja. van der Geld-Verharen Ca. Ca. van der Geld Ca. Ja. van der Geld H. G. E. Henkelman J. W. C. van den Heuvel Th. P. Kelder Wed. Ca. Ha. Ma. Leijtens-Jansen M. J. Lommers C. H. H. Loonen J. Opperman A. B. Schellen C. A. Sleenhoff El. Schellen-Treffers J. Treffers Aa. Ma. Verhoofstad J. F. Verhoofstad M. Verlee J. A. Wijtvliet J. P. IJpelaar 8. Omgekomen tengevolge van een V 1-projectiel Ja. Ba. Ma. Bergmans Wed. Ma. Ca. Bei'gmans-Pulles C. J. Brok L. Brok Aa. Ma. Brok-van Woensel J. F. Brokken Aa. Ja. Aa. Brokken-van Huijgevoort Aa. Ma. Bruurmijn-de Graaf Pa. E. Ma. Dirkse-van Engelen J. P. M. Dirkse Wed. W. van der Eerden-van der Burght Aa. Ha. de Leijer-van der Eerden G. W. M. de Leijer H. G. de Leijer J. G. de Leijer J. H. M. de Leijer Wa. Aa. van Megen N. Proveniers Fa. Pullens-Maas Th. Pullens Ca. Tha. Schilders C. Schilders Aa. Schilders-de Veer Ma. Aa. Aa. Verhagen-Bergmans H. Versteeg RONDE VAN BRABANT. Eerste etappe uitgestippeld. De tweede Ronde van Bra bant trekt geweldige belang stelling van de zijde der ama teur-wielrenners. Het aantal inschrijvingen is zó groot, dat uit de deelnemers een selec tie gemaakt zal worden van 150 renners. Het eerste tra ject, dat 156 km. lang is, en waarvan de start in Chaam plaats vindt, is thans uitge stippeld. De route is als volgt: Chaam, Ulvenhout, Breda, Etten, Hoeven, St. Willebrord, Sprundel, Rucphen, Seppe, Oudenbosch, Oud-Gastel, Roo sendaal, Pindorp, Huibergen, Hoogerheide, Ossendrecht (Puts Molentje), Hoogerheide, Biergen op Zoom, Halsteren, Steenbergen, Kruisland, Oud- Gastel, Oudenbosch, Stand- daarbuiten, Zevenbergen, Ze- venbergsche Hoek, Witte Huis voor Terheijden, Wagen berg, Made, Den Hout, 's-Gra- venmoer, Waspik, v.m. Be- soijen, Waalwijk, v.m. Baard wijk, Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen. I

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1