VAhÜU>UW£.H. L Wijde Wereld W.TIMMERMANS ZONEN STICHTine „DIOCESANE KATHOLIEKE GEZinSZORG" in HET BISDOM DEO BOSCH. Waalwijkse en Langsiraaise Courani Credieten Rekening-Courant Deposito. UIT DE A. V. O. WERK IN BRABANT I Kassiers an Commissionairs in Elfectan W A A L W IJ K VRAAGT DE AANDACHT. MAANDAG 19 SEPT. 1949 Uitgever Waal wijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO mHEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 76 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Wanneer wij hier een korte beschouwing wijden aan „ver trouwen", dan doen we dat omdat telkens blijkt dat het velen daaraan schort. En is 't wonder? Vertrouwen immers is voornamelijk gebaseerd op de gegronde verwachting dat hetgeen wordt ondernomen, zal slagen. Niemand kan het een ander dus kwalijk nemen als die in de huidige gang van zaken geen vertrouwen heeft, hetzij in de vrede, het zij in het werk der V. N. of in de R.T.C. Immers, in deze zaken ontbreekt veelal de grond voor een goed© hoop. Toch menen wij dat er te genwoordig in tegenoverge stelde richting vaak wordt overdreven. Hoeveel mensen raken niet bijna in paniek stemming bij de gedachte aan een komende oorlog of dat de Russen eens hier zouden ko men. Maar ook voor deze ver wachting bestaat geen rede lijke grond. Men wil niet blin delings vertrouwen, wel ech ter geeft men zich zonder meer over aan de wildste toe komstbeelden. Het één noch het ander deugt. Wij zouden willen pleiten voor wat meer vertrouwen, in de toekomst, in onze mede mensen, in het leven. Zeker, het is niet altijd even gemak kelijk. We worden vaak te leurgesteld en zullen nog veel tegenvallers te verduwen krij gen. Neem een willekeurig en actueel voorbeeld, de R.T.C. De meeste mensen hebben, misschien onder invloed van „de goede verstandhouding", het verloop met vertrouwen tegemoet gezien. Velen zullen nu al teleurgesteld zijn door wat er bekend gemaakt is. De berichten zijn inderdaad niet bemoedigend: de Indone siërs willen zus, de Nederlan ders zo, en we weten bij on dervinding wat dat oplevert. De centrale commissie ging dit weekend op retraite om „on- beïnvloed" te kunnen beraad slagen. Er wordt met klem beweerd dat dé conferentie niet in een impasse is ge raakt. Waar wijzen dergelijke beweringen veelal op? Zo zouden we kunnen doorgaan. En desondanks houden wij 'n pleidooi voor het vertrouwen. Soms bij gebrek aan beter? We herinneren ons van kort na de Mei-dagen van 1940, de stem van de omroeper van de Brandaris, ergens in Frank rijk: „Moed en vertrouwen, Nederland zal nooit een Duit se provincie worden!" Dat was in 1940. Vijf lange jaren zijn er op gevolgd; tenminste vier jaar lang leek het hopeloos. Maar we hadden moed en ver trouwen, en in zoverre zijn we in ieder geval niet be schaamd. Laten we de moed opbrengen om te blijven ver trouwen, ook' nu, of liever juist nu in deze tijd dat we moeten herbouwen wat kapot is gemaakt en voortbouwen aan onze toekomst. Die toe komst lijkt vaak donker, maar laten we ons niet blind staren op de schaduwzijden. We mogen niet opgeven voor het werkelijk hopeloos is. Zonder vertrouwen is 't leven niet veel waard. Wanhoop doodt alle energie, die we hard nodig hebben om rede lijke levenskansen te schep pen of te behouden voor ons zelf en voor ons nageslacht. Ons pleidooi maakt moge lijk de indruk bedoeld te zijn voor hopen tegen beter weten in. Maar daartegenover staat dat al te grote bezorgdheid ge makkelijker neigt naar het redeloze en zodoende tot wan hoop leidt. Bezorgdheid en vertrouwen kunnen goed sa men gaan: ze zullen ons er van weerhouden door te slaan, zowel naar de ene als naar de andere kant. WORDT GRIEKENLAND AGRESSIEF? Of krijgt 't er genoeg van? Het is met dergelijke zaken maar net hoe men ze be kijkt. De Grieken zullen wel zeggen dat ze er genoeg van hebben, Albanië zou spreken over gewapende agressie." Daarin zou het trouwens niet alleen staan, want vadertje Stalin is er ook nog. Hoe het ook zij, de Griekse regering schijnt niet van plan te zijn steeds maar te blijven doormodderen, als tot nog toe. Het zou dan ook geen wonder zijn als ze eens een keer flink toesloegen, want hoe kan men vrede en rust herstellen in zijn land met telkens weer de bedreiging dat die in het geheim van buitenaf weer verstoord zullen worden? Nu is het Griekse leger al 4 jaar bezig om de communistische rebellen die het land onveilig maken er onder te brengen en tenslotte met succes. Maar geen V. N. en geen Veilig heidsraad kunnen de garantie geven dat ze niet met buiten landse hulp terug zullen ko men. Het zou dus te begrijpen zijn als Griekenland gebruik maakte van het recht, toege kend in artikel 51 van het Handvest, om maatregelen te nemen, welke het nodig acht voor zelfverdediging tegen 'n gewapende aanval, totdat de Veiligheidsraad zelf optreedt. Maar ja, men overschrijdt tegenwoordig nu eenmaal niet zo maar gewapend en wel de grenzen van een nabuurstaat. Want wie kan de gevolgen overzien? Daarom schijnt Griekenland te willen trach ten een aanbeveling van de Veiligheidsraad los te krijgen, waarbij Griekenland 't recht wordt gegeven gebruik te maken van dat artikel 51. Zo veel als een stok achter de deur voor de buurlui. Dr. ADENAUER KANSELIER. De opbouw van de West- Duitse republiek nadert haar voltooiing. Donderdag is de 73-jarige Dr. Adenauer, de kath. leider van de Christen- Democraten, door dt Bonds dag tot kanselier gekozen, zij het dan met de kleinst moge lijke meerderheid: 202 van de 402 stemmen. Communisten en socialisten stemden broe derlijk tegen; 44 Beieren ont hielden zich van stemming: die schijnen toch wel erg boos te zijn. Nee, men is het nog niet goed eens in Duitsland. Maar de nieuwe staat is dan ook nog erg jong. Het zal voor de minister-president 'n toer zijn om een behoorlijke meerderheid te krijgen voor zijn kabinet, dat hij Dinsdag aan het parlement zal voor stellen. Dr. Adenauer heeft ver klaard dat hij er voor is dat de Westerse troepen uit Duits land wegtrekken, maar hij is zo verstandig om er aan toe te voegen: mits de Russen zich uit het Oosten ook terug trekken. Die zijn overigens niet vatbaar voor vriendelijke verzoeken. Verder streeft de kanselier (zoals president Heuss) naar opneming van Duitsland in de Raad van Europa en naar toe nadering tot Frankrijk. Met goede wil aan beide kanten kan daar misschien nu einde lijk eens iets van komen. Bij zonder waardering heeft Dr. Adenauer voor de V. S., om dat ze zich hebben gewijd aan het herstel van het overwon nen land. We hopen dat president en kanselier succes hebben bij 't nastreven van doelstellingen; Duitsland en Europa zullen er wel bij varen. Het zal in ieder geval veel waard zijn dat het militaire bestuur in 't Westen nu is opgeheven. EEN NIEUWE FARCE. Vrijdag begon voor een volksdemocratisch gerechtshof te Boedapest het proces tegen Ladislas Rajk, weleer minis ter van buitenlandse en bin nenlandse zaken van 't (toen nog niet volmaakt) volksde- mocratische Hongarije. Zijn doodvonnis stond reeds van te voren vast, hetgeen de werk zaamheden ongetwijfeld niet weinig heeft vereenvoudigd. Met hem wacht zeven mede- beklaagden hetzelfde lot. Sic transit gloria mundi Maar de glorie in de Oostelij ke wereld is toch wel erg vergankelijk! Overigens zul len er nog wel meer volgen, eer alles helemaal volmaakt is. Tenslotte is het zo: Wie met het zwaard strijdt, zal door 't zwaard omkomen. Men zegt dat het eigenlijk een proces tegen Tito is. Dat doet per slot van rekening weinig ter zake. In het Oos ten wordt iedereen opgeruimd die om welke reden dan ook niet meer bevalt. Het kan zijn dat er terwille van Tito een proces van is gemaakt, anders had men ook Rajk misschien zonder meer geliquideerd. Ve len zijn er al voorgegaan. PROTEST VAN DE K.A.B. De K.A.B. heeft zich in zijn geheel 300.000 leden bij de protestactie van ilenri de Greeve aangesloten. In een schrijven wendt hij zich na mens de georganiseerde ka tholieke arbeiders van Neder land tot de V. N. met het dringend verzoek dat de V.N. al hun macht en invloed zul len aanwenden om de com munistische machthebbers in Oost-Europa te doen weten dat de mensheid ten scherp ste protesteert tegen de mens onterende toestanden aldaar. De K.A.B. verzoekt boven dien, opdat de veroordeling door de V. N. een practische vorm krijgt, een duidelijke re solutie aan te nemen. Vaak krijgt men de indruk dat voor de delegaties bij de V. N. een verklaring van rech ten in theorie het laatste is wat zij doen kunnen. Van de zorg voor toepassing in de praktijk is tenminste tot nog toe bitter weinig gekomen. Nu zal dan- door middel van handtekeningen en protesten uit de hele wereld, om een duidelijke uitspraak gevraagd worden. Daar zullen ook de V. N. zich niet met een Jantje van Leiden af kunnen maken. K.V.P.-CONGRES. Op 12 en 13 November zal in Utrecht het derde K.V.P.- congres worden gehouden. Op de vergadering zullen het woord voeren partij-voorzit ter W. J. Andriessen, partij secretaris Dr. L. A. H. Albe- ring, en voorzitter der Twee de Kamerfractie prof. C. P. M. Rornme. Zaterdagmiddag worden dan nog 5 sectiever gaderingen gehouden, waarin verschillende sprekers belang rijke onderwerpen zullen be handelen. Gedurende de grote bijeenkomst op Zaterdagavond zal de vice-voorzitter prof. dr. Jos Gielen, spreken over de grondgedachte van het con gres, onder de titel „Mens en maatschappij". OOK VOOR ONS. De tien punten van Was hington, waarmee men Enge land op de been wil helpen, zullen gelden voor alle Mars hall-landen. Dit heeft dan vooral betrekking op verzach ting van Amerikaanse doua ne-bepalingen, op de keuze van het land waar de Mars hall-dollars moeten besteed worden en op de herziening van het Amerikaanse pro gram voor de vorming van strategische voorraden. Minister v. d. Brink kreeg complimentjes van Hunter, het hoofd van de Marshall missie in Nederland en de president van de Wereldbank, Black, zei vorige week dat de Nederlandse regering nog maar wat meer offertjes van ons moest vragen om er bo ven op te komen. Mr. FRANS TEULINGS MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN. Zoals wij in ons vorig nummer reeds mededeelden, is de benoe ming t e verwachten van Mr. Frans Teulings te Vught tot mi nister van Binnenlandse Zaken. Mr. F. L. C. J. M. Teulings werd 15 November 1891 te Den Bosch geboren. Hij bezocht de lagere school bij de Fraters te Den Bosch, doorliep het Sted. Gymnasium aldaar. studeerde vervolgens aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1916 tot doctor in de rechtswetenschappen. Van Februari 1918 tot 1928 was mr. Teulings secretaris der R.K. Rijkskieskringorganisatie Den Bosch, tevens bestuurslid van de Algemene Bond van R.K. Rijks- kieskringorganisaties in Neder land. In April 1921 werd hij be noemd tot secretaris van het Bondsbestuur en bij de reorga nisatie van 1926 tot partij-seche- taris der R.K. Staatspartij. In 1945 werd hij penningmeester der K.V.P. Vierentwintig jaren was mr. Teulings lid van de Tweede Ka mer vooral bij de financiële de batten trad hij op de voorgrond. Het vorige jaar stelde hij zich als Tweede Kamerlid niet meer beschikbaar hij werd toen lid van de Eerste Kamer. Mr. Fr, Teulings was direc teur van N.V. C. N. Teulings' Kon. Drukkerijen te Den Bosch en bestuurslid der R.K. Vereni ging van Directeuren van R.K. dagbladen. Hij is tevens voorzit ter van „Ons Middelbaar On derwijs" in Noord-Brabant. Dr. Ir. DECKERS VOLGT Mr. TEULINGS IN KAMER OP. Wanneer mr. F. Teulings be noemd zal zijn tot minister van Binnenlandse Zaken zal hij als lid der Eerste Kamer worden op gevolgd door de heer dr. ir. J. H. F. Deckers, rijkslandbouw- consulent te St. Oedenrode. Vlissingen te Helmond is door onbekende oorzaak een blik met cellulosestof ontploft. Tengevolge hiervan zijn wee arbeiders gedood. Het zijn de 37-jarige H. Bosman uit Bakel, gehuwd en vader van vier kin deren en de 30-jarige J. Maas uit Helmond. Door de ontploffing ontstond brand in de graveerderij. Brand weer was onmiddellijk aanwezig, waardoor uitbreiding van dc brand voorkomen kon worden. Bovendien slaagde de brandweer erin drie arbeiders, die ingesloten waren en in de cellulose-damp dreigden te stikken, tijdig uit hun benarde positie te verlossen. werkgemeenschappen, zoals er reeds een aantal in deze pro vincie zijn opgericht. Hun aantal is te gering. Onze provinciale A.V.O.- raad ontbeert namelijk de middelen om al die vrucht bare plannen te verwezenlij ken welke nodig zijn om zo veel nood te lenigen. Daarom gaat de A.V.O. door middel van een collecte op Zaterdag en Zondag 24 en 25 September e.k. de Brabanders vragen hun minder valide streekgenoten te steunen. De inzameling zij hierbij warm aanbevolen! K.A.B. TELT 300.000 LEDEN. De K.A.B. heeft mede door de recente aansluiting als Vak bond van de A.R.K.A. de 300.000 leden bereikt. NIEUWE BONNEN VOOR WERKKLEDING. De bonnen voor werkkleding H 18 en L 18 zijn tot nader or der geldig voor het kopen van werkkleding. Op de bonnen H 18 kan men kopen een overall of een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lan ge witte jas. een laboratoriumjas of een mouwschort. Op de bon nen L 18 kan men kopen: een werkbroek of werkjasje van ke per, drill, satijn, beaverteen, En gels leer, Manchester of pilow, een korte witte jas, een koks buis of een korte stofjas. De bonnen H 13 t.m. 17 en L 13 en L 17 blijven voorlopig geldig. 1 DODE EN 3 GEWONDEN BIJ KETELONTPLOFFING IN FABRIEK In de strocartonfabriek „De Dollart" te Winschoten is een van de grote stoomketels uit el kaar gesprongen. Een 50-jarige arbeiders is on der het puin bedolven. Later is zijn lijk daaronder vandaan ge haald. Een monteur die aan een andere ketel werkzaam was, is zeer zwaar gewond. Twee an dere arbeiders kregen ernstige wonden. Deze drie gewonden zijn naar het Academisch Zie kenhuis te Groningen overge bracht. 2 ARBEIDERS GEDOOD DOOR ONTPLOFFING IN HELMOND. In de katoenfabriek N.V. Van BOERDERIJBRAND EIST DRIE LEVENS. De grote boerderijbrand, die onder de gemeente Nederweert heeft gewoed, heeft de familie K. wel zwaar getroffen. Nadat wij melding hadden gemaakt van het overlijden van het 5-jarig dochtertje zijn ook de 64-jarige grootvader en zijn 63-jarige echt genote in het ziekenhuis aan de opgelopen verwondingen overle den. GEWAPENDE EN GEMAS KERDE MANNEN OVER VALLEN EEN KASSIER. Vier met revolvers gewapende IJsselmonde en zijn er met 16000 pleegd in de Boerenleenbank te mannen hebben een overval ge- gulden tussenuit gegaan. Op het ogenblik, dat de vier mannen de bank binnendrongen was de 25-jarige kassier Kloot wijk daar alleen aanwezig. De daders waren in het bezit van FN-pistolen, waarmee K. in be dwang werd gehouden. Om de kassier nog enige schrik aan te jagen, heeft een der mannen aan de haan van zijn pistool getrok ken zonder dat deze evenwel af ging. De kassier, die zeer verschrikt was, werd gedwongen een tas af te geven, inhoudende 16.000. Daarna werd hij in de kluis ge duwd. Het slot van de kluis was evenwel geblokkeerd, zodat da deur niet dicht wilde. Een van de bewoonsters van het pand, waarin zich ook de bank bevindt, wilde de kassier een kop koffie brengen, maar op haar kloppen kreeg zij geen ge hoor. Toen zij binnenging ont dekte zij de kassier, die zeer on der de indruk was van het ge beurde. De uitstekende film „De beste jaren van ons leven" is ook in onze gewesten druk besproken en velen zullen na afloop hebben gedacht, hoe 't toch mogelijk is dat dergelij ke verminkten toch nog de kost konden verdienen voor vrouw en kroost. Om dat te zien behoeft U echter niet naar de film te gaan; deze on- gelukkigen wonen in uw mid den! En zonder de hulp van een instelling als de Vereni ging tot bevordering van de arbeid voor onvolwaardige ar beidskrachten, zouden zij ge doemd zijn in hun ellende om te komen. De A.V.O. werd in 't leven geroepen om deze onvol waardige arbeidskrachten we derom in het normale arbeids proces in te schakelen. Op welke wijze geschiedt dit? In onze provincie zijn thans werkzaam acht afdelingen en dertien advies- en consultatie- bureaux overkoepeld door 'n Provinciale Raad (Provinciaal Bureau), terwijl plaatselijk A.V.O.-correspontdentschap- pen zijn opgericht. De advies- bureaux houden regelmatig in de contra-gemeenten zitting waarop personen, die voor hulp in aanmerking willen komen, worden getest en me disch worden onderzocht. Uit het onderzoek blijkt, welke hulpmiddelen zij behoeven en welke arbeid zij kunnen ver richten, alsook voor welke ar beid zij geschikt te maken zijn. Is omscholing of scholing nodig, dan doet dat de A.V.O. Hulp nodig. De arbeidsgeschiktmaking, de placering van de in- en minder validen zal de verbe tering van de levensomstan digheden van hen persoonlijk en van hun gezinnen ten zeer ste bevorderen en ten goede komen. Doel is daarbij zoveel mogelijk het individuele ar beidsvermogen van betrokke nen op te voeren, waardoor 't voor hen mogelijk wordt, zich met de eigen arbeid veelal 'n vrijwel onafhankelijk levens- bestaan te verzekeren, zich maatschappelijk te herstellen of verder verval te voorko men. De omscholing c.q. geschikt- making voor de arbeid ge beurt in speciale ingerichte Op 15 September vond te s-Hertogenbosch de Algemene Vergadering plaats van de Stichting Diocesane Katholie ke Gezinszorg in het Bisdom s-Hertogenbosch. De voorzit ter, P. van Loon, zei in zijn openingswoord o.m. het vol gende: 1. Opvoeding tot zelfverant woordelijkheid. Onze sociale gezinszorg is moderne caritas volgens een verantwoorde methode van maatschappelijk werk. Het einddoel van alle maatschap pelijk werkos, zodanige voor zieningen té treffen en acties te ondernemen, dat het iedere individuele mens in staat stelt zelfstandig met vrije inspan ning van de eigen vermogens een zo groot mogelijke ont plooiing van de persoonlijk heid te verkrijgen. Het be hoort dus tot het wezen van het maatschappelijk werk, dat het de mens opvoedt tot zelf- verant woordelijk handelen, tot zelf-doen, tot zelf-activi- teit. Bij de verdere ontwikke ling van ons werk in de toe komst, dienen wij hieraan grote aandacht te schenken. Gezinszorg moet opvoeden tot zelfstandigheid van de men sen. Dan pas dragen wij het sterkste bij tot diet menselijk geluk en dienen wij de ge meenschap het beste. Het is mogelijk, dat deze eis van op voeding tot zelfverantwoorde lijkheid in sommige gevallen zal betekenen, dat wij 't hel pen met Gezinszorg moeten beperken. 2. Beperking van Gezins zorg. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat de Gezinszorg wel eens aanleiding geeft tot een geestes-instelling van de men sen, die wij hier scherp wil len veroordelen. De mensen menen reeds gauw gezinszorg nodig te hebben, zij worden afhankelijker en vooral ge- makzuchtiger. Het verkrijgen van gezinszorg ziet men als een afdwingbaar recht. Het werk van gezinszorg schept echter geen recht; het is lief de en uit liefde zullen wij ook onze gezinszorg moeten beperken om andere vormen en uitingen van liefde niet dood te drukken. Wij moeten Gezinszorg beperken tot de ernstigere gevallen, waar hulp ten dringendste nodig is en iedere mogelijkheid van hulp door vrijwillige krachten is uitgesloten. 3. Stimulering van de indi viduele caritas. Van de andere kant is het mede de taak van de Gezins zorg om de hulpverlening door vrijwillige krachten zo sterk mogelijk te stimuleren. De mensen moeten meer el kaar leren helpen. De be roepskrachten zijn er voor de ernstige gevallen. Waar zijn plotseling de buren, tantes en kennissen gebleven die vroe ger insprongen wanneer een gezin vast kwam te zitten? Wij moeten weer een goede geestes-instelling krijgen, waarbij de mensen het weer zien als een vanzelfsprekend iets dat men elkaar helpt. Het is onverantwoordelijk, in elk geval te menen rechten te kunnen opeisen t.a.v. de hulp door onze Gezinszorg. Vrij willigers moeten aantreden om de nood t.a.v. de huishoud hulp te lenigen. Dit is een daad van caritas, waarvoor wij iedere katholiek moeten oproepen en wij moeten de moed hebben om beroeps krachten van onze gezinszorg niet te laten werken wanneer men op andere wijzen met vrijwilligers, zij het wellicht minder ideaal, kan worden geholpen. 4. De financiën. De financiën blijven zorgen baren. Het is gewoonte ge worden dat wij ieder jaar op nieuw een beroep doen op nog hogere financiële steun van de overheid. De over heidssubsidiëring is echter toch bevredigend te noemen, alhoewel op verschillende punten nog lang niet ideaal. Het is ons bekend dat er ver beteringen in de subsidiëring te wachten staan. Deze mede werking van de overheid, zo wel van de gemeenten als van het Rijk, is een zeer verheu gend feit. Naar mijn mening zijn wij thans op een punt aangeland, waar het niet ver antwoord is steeds hogere ei sen te blijven stellen t.a.v. de financiering door de over heid. De Katholieke Gezins zorg is een gebouw dat wij allen tesamen eendrachtig hebben tot stand gebracht; 't is een monument van onze ca ritas. Wij moeten voor dit schone werk ook zelf finan ciële offers blijven brengen. Zijn de financiële moeilijk heden niet mede een gevolg van het feit dat onze inkom sten van de zijde van de ka tholieke gelovigen niet altijd zo gunstig zijn? Vanzelfspre kend is dit ook vaak heel moeilijk, maar ik meen toch dat in het komende jaar gro te aandacht geschonken moet worden aan een versteviging van onze financiële basis door met alle krachten te werken aan een verhoging van de in komsten uit vrijwillige giften, donaties enz. Het is goed, hier bij te bedenken dat ook an dere activiteiten van caritas met grote financiële moeilijk heden te kampen hebben. De Gezinszorg staat hierin heus niet alleen. Als wij de 'ge schiedschrijvers mogen gelo ven, dan was de toestand in het begin van de 19e eeuw zo, dat voor hulp bij maatschap pelijke nood geen overheids geld werd gevoteerd, maar alles gefinancierd werd uit kerkelijke fondsen van de ca ritas. Ofschoon wij nu de tijd van de jaren rond 1800 niet meer terug zouden willen, vragen wij ons toch wel eens af of het uitgesloten geacht moet worden dat wij katho lieken op dit terrein komen tot de stichting van groté fondsen voor de caritas. Wan neer wij steeds hogere eisen blijven stellen aan de finan ciering door de overheid, dan maken wij ons eigenlijk toch ook van deze overheid afhan kelijk. De gezinszorg en an dere werken van de caritas willen echter het gezamenlij ke werk blijven van de ge meenschap der katholieke ge lovigen. Daarom is het van groot belang dat wij in het komende jaar ieder op onze plaats trachten er toe mede te werken, dat de financiële inkomsten van de zijde der individuele katholieken een groot deel gaan uitmaken van de gelden ter financiering van de Gezinszorg. Na deze woorden begon men met de afwerking van de huishoudelijke agenda. Aan de orde kwamen o.m. de ver kiezing van 2 nieuwe be stuursleden, de opleidingsin stituten, uniforme salariëring, pensioenregeling voor maat schappelijke werksters, e.a. Uit het jaarverslag blijkt, dat de Katholieke Gezinszorg in het Bisdom 's-Hertogenbosch op het ogenblik ongeveer 60 afdelingen, 54 maatschappe lijke werksters en ruim 500 gezinsverzorgsters telt. Het bestuur werd aange vuld met de volgende perso nen: F. H. M. Hendriks Mr. H. L. F. M. Baron van Hövell van Wezeveld en Wes- terflier. De vergadering gaf aan 't Diocesaan Bestuur de op dracht, de kwestie van de op leidingsinstituten nader onder ogen te zien en te regelen. Tot slot van de vergadering sprak rector Bekkers. Hij bracht dank aan de af delingsbesturen en maatschap pelijke werksters voor de zorg die zij besteden aan de meis jes in hun moeilijk werk. Zorg er voor, zo zei hij, dat zij op tijd hun ontspanning krijgen, hun vacantie, opdat ze fris hun werk gedurende enige jaren kunnen verrich ten. Maar zorg ook voor gees telijke ontspanning. Zij heb ben steun nodig, geestelijke steun; daarvoor beval hij aan de retraites die dit jaar weer gehouden worden van 2326 Sept., van 1417 October en van 2124 October te Uden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1