DE TROONREDE. ij.oxxaai'tco.nomCiC^, L Wijde WereldJ Poppen geven mensen een schitterend voorbeeld Waalwijkse en Langstraaise Courant UIT DE H. M. Koningin Juliana heelt de nieuwe zitting der Staten-Generaal geopend met de navolgende Troonrede Ze komt niet, Ze komt wel, Ze komt niet21 Sept. Devaluatie! VANILLE SPRITS 'II DONDERDAG 22 SEPT. '49 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VAN HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 77 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO' Leden der Staten-Generaal, Toen ik het vorige jaar voor de eerste maal na mijn inhul diging in Uw midden ver scheen, sprak ik van de moei lijkheden waarvoor het Ko ninkrijk gesteld is in een wereld, die, in tegenstelling met de bij het einde van de oorlog gekoesterde verwach tingen, nog geen wezenlijke vrede kent. De tegenstellin gen, die zich nog steeds open baren en tengevolge waarvan het politieke en economische herstel is vertraagd, hebben geleid tot fundamentelever anderingen in de internatio nale verhoudingen, waarbij Nederland ten nauwste be trokken is. Deze veranderin gen hebben de stoot gegeven tot nieuwe vormen van staat kundige, economische en mi litaire samenwerking. Ook Nederland heeft in ver band daarmede verdere schre den gezet op de weg van bij zondere statengroeperingen en zal naar vermogen bijdragen tot de versterking van deze bindingen van constructief karakter. Naast de samenwerking met onze Zuidelijke buren in het verband met de Benelux is die tussen de vijf mogend heden van het Verdrag van Brussel verder gegroeid. In 't afgelopen jaar trad Nederland toe tot de Raad van Europa en het Noord-Atlantisch Ver drag. De ontwikkeling van de organisatie van Straatsburg, waarbij 12 Europese landen zijn aangeslotep, houdt belof ten in voor de groei der zo zeer noodzakelijke groter een heid in Europa. In het Noord- Atlantisch Pact is samenwer king verkregen tussen een aantal Staten in West-Europa en op het Westelijk halfrond. Toen het duidelijk werd, dat de Verenigde Naties de col lectieve veiligheid vooralsnog niet voldoende zouden kun nen garanderen, heeft Neder land in deelneming aan deze beperktere, maar niettemin ruime kring, een aanvullen de waarborg voor zijn veilig heid gezocht en, naar ver trouwd wordt, ook gevonden. Een waarborg, die mede brengt, dat Nederland ook zijnerzijds zijn krachten inzet voor de bescherming van vei ligheid, vrede en recht. Deze nieuwe aaneensluitin gen passen in het bestel van het Handvest der Verenigde Naties. Dat de belangstelling voor het buitenlands beleid, dat voor ons land van grote en steeds groeiende betekenis is, sterk toeneemt, stemt tot voldoening. Nauwere samen werking met de Volksverte genwoordiging, ook op dit terrein, zal de Regering gaar ne bevorderen. Andermaal zal Nederland in het komende jaar de zeer ge waardeerde hulp ontvangen van de Verenigde Staten van Amerika onder het Europees Herstelprogramma. Alleen door een gezamenlijk West- Europees optreden zal dit programma de maximale vruchten kunnen afwerpen. Ondanks onvermijdelijke on volkomenheden is de nog jon ge Organisatie voor Europese Economische Samenwerking het aangewezen lichaam voor de vervulling van deze groot se taak; daarnaast zal van de Raad van Europa een stimu lerende invloed kunnen uit gaan. De Regering stelt zich on veranderd ten doel de ver wezenlijking van de volledige Economische Unie tussen Bel gië, Luxemburg en Neder land zo krachtig mogelijk te bevorderen. Niettegenstaande verheugende vorderingen, die reeds gemaakt werden, zijn nog grote moeilijkheden te overwinnen. De verdere ont wikkeling der algemene Eu ropese samenwerking kan aan een snelle verwerkelijking ten goede komen. Het is geboden ook Duits land, zij het voorlopig slechts West-Duitsland, meer en meer te betrekken in de West-Eu- ropese gemeenschap, mits ge waarborgd blijve, dat Duits land de Europese veiligheid niet opnieuw in gevaar zal kunnen brengen. Een ruimere ontwikkeling van het econo misch verkeer tussen Neder land en Duitsland is in het belang van beide landen en tevens van een gezonde Euro pese economie. Zwaar is de druk, die nog steeds op de volkeren van Ne derland en Indonesië rust als gevolg van het uitblijven van definitieve overeenstemming over een nieuwe rechtsorde. Smartelijk zijn in het bijzon der de verliezen aan mensen levens. Met dankbaarheid en eerbied denk ik aan hen, die vielen als slachtoffer van hun plichtsvervulling. Het bijeenkomen van de Ronde Tafel Conferentie, die thans hier ter stede wordt ge houden, heeft echter de hoop doen herleven, dat, hoe ern stig en ingewikkeld de vraag stukken ook zijn, die zij tot oplossing moet brengen, par tijen er in zullen slagen spoe dig een bevredigend eind resultaat te bereiken. Moge daaruit voortkomen een sa menwerking op voet van ge lijkheid tussen de volkeren van een vrij en souverein Ne derland en van een vrij en souverein Indonesië, die in de geschiedenis zal kunnen gel den als een voorbeeld van zegenrijk samengaan van Oost en West. Ten aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen is de weg, die tot een nieuwe rechtsorde leidt, reeds uitge stippeld. De Regering hoopt, dat een interim-regeling, die aan deze gebieden volledig au tonomie geeft, en die tevens betrekking heeft op de be handeling van gemeenschap pelijke aangelegenheden, spoe dig in werking zal kunnen treden, nadat gerezen moei lijkheden uit de weg zullen zijn geruimd. De met deze interim-rege ring te verkrijgen ervaring zal van groot nut kunnen zijn bij de nadere overweging van ae wijze, waarop de nieuwe opbouw van het Koninkrijk zal kunnen worden verwezen lijkt. Met het oog op het zo ge wenste monetaire evenwicht stemt het tot voldoening, dat de Rijksbegroting voor het jaar 1950 voor het eerst na de bevrijding sluitend is. Het ni veau, waarop de lopende uit gaven en de middelen tot dekking daarvan zich bevin den, is echter abnormaal hoog en stemt vooral in verband met de conjunctuurphase, waarin de wereld verkeert, tot bezorgdheid. Ondanks de belangrijke stij ging der productie en de ver betering, die is ingetreden in de verhouding tussen in- en uitvoer, vertoont voorts de betalingsbalans, in het bijzon der met de dollargebieden, nog een groot tekort, dat voor alsnog slechts overbrugd kan worden dank zij de hulp, die ons land ten deel valt in het kader van het Europees Her stel-programma. Deze hulp is echter van tijdelijke aard. Zij is reeds verminderd en zal over enkele jaren aflopen. Na de sanering van het geldwe zen en van de begroting is thans allereerst die van de be talingsbalans geboden. Grote moeilijkheden staan ons volk hierbij te wachten, moeilijk heden, die slechts bij een ge coördineerde actie op ver schillende terreinen van Re geringsbeleid en grote krachts inspanning van allen zullen zijn te overwinnen. Met de gewijzigde economische nood zakelijkheden zal op realis tische wijze rekening moeten worden gehouden. In de aan hangig gemaakte belasting- ontwerpen is zowel aan deze omstandigheden als aan so ciale overwegingen aandacht gegeven. Ook bij de militaire ver plichtingen, die Nederland in het belang van de collectieve véiligheid op zich neemt in internationaal verband zal re kening zijn te houden met hetgeen economisch en finan- ciëel kan worden gedragen. Vertrouwd mag echter wor den, dat de vervulling van die verplichtingen door te ver krijgen materiële hulp zal worden vergemakkelijkt. De zo even genoemde economi sche noodzakelijkheden wor den in sterke mate beheerst door het feit, dat de concur rentie op de wereldmarkt voortdurend in kracht toe neemt. De verkopersmarkt heeft zich in een kopersmarkt gewijzigd. Onder deze om standigheden zal Nederland zijn zware exporttaak moeten vervullen op straffe van een aanzienlijke daling van het tegenwoordige voorzienings niveau en het ontstaan van werkloosheid. Hier ligt een waarlijk nationale taak waar aan een ieder op de plaats waar hij is gesteld, zal moeten medewerken. De wijziging op monetair gebied, die bezig zijn zich te voltrekken in overleg met het Internationale Monetaire Fonds, zullen zonder twijfel invloed uitoefenen op de con currentiepositie der onder scheidene landen. Ook Neder land zal de omstandigheden, waaronder het handels- en betalingsverkeer met het bui tenland zich voltrekt, in me nig opzicht zien wijzigen. Nochtans zal de taak, waar van ik zo even sprak, slechts ten volle kunnen worden ver vuld, indien de krachten wor den gericht op het bereiken en handhaven van een in in ternationaal verband concur rerend niveau der productie kosten en vergroting van de productie. Verhoging van de arbeidsproductiviteit, mede door opvoering van de effi ciency, zal daartoe noodzake lijk zijn. Ook omvangrijke in vesteringen voor vervanging, modernisering en uitbreiding zijn hiertoe vereist. Deze in vesteringen zullen een uit- voerbevorderend of invoer- besparend karakter moeten dragen. Zij dienen vooral in de industrie tot stand te wor den gebracht. Ook met 't oog op de werkgelegenheid, die voor de snel toenemende be volking moet worden gescha pen en die in het bijzonder van beslissend belang is voor de positie der arbeiders, acht de Regering de bevordering van de industrialisatie één van de kernpunten van het te voeren economisch beleid. Daarnaast zal zij aan de emi gratie bijzondere aandacht schenken. Het stemt tot verheugenis, dat ondanks na-oorlogse span ningen en moeilijkheden de arbeidsvrede kon worden be houden. Dat dit in de jaren na de bevrijding mogelijk is geweest, heeft in belangrijke mate bijgedragen tot wat aan herstel van de welvaart des lands is bereikt. Handhaving van een goede samenwerking tussen Overheid, werkgevers- en arbeidsorganisaties zal ook voor de verdei'e ontwikkeling van grote betekenis zijn. Ook over de nieuwe situatie, die een gevolg zal zijn van de zich wijzigende monetaire verhou dingen, zal met de Stichting van de Arbeid overleg wor den gepleegd. Pogingen om tot verruiming en vrijmaking van het interT nationale goederen- en dien stenverkeer te geraken wor den door Nederland krachtig gesteund. Binnenslands wordt een einde gemaakt aan detail bemoeienissen, die zijn voort gevloeid uit de schaarste-eco- nomie, maar die thans ver starrend zouden kunnen wer ken en gemist kunnen wor den. De positie van de midden stand, die aan de ene kant door de liquidatie der schaars- te-maatregelen ruimer arm slag krijgt, doch aan de ande re kant door toenemende con currentie, gepaard met zware bedrijfslasten, in sommige op zichten voor financiële moei lijkheden komt te staan, zal de bijzondere aandacht van de Regering vragen. Verdere stimulering van de vakbekwaamheid, in het bij zonder ook in het ambacht, mede met het oog op de be vordering van de export, van grote betekenis wordt geacht. De toenemende behoefte aan voeding voor het snel in aan tal groeiende Nederlandse volk en de belangrijke bijdra ge in de uitvoer, welke de landbouw moet leveren, ma ken het noodzakelijk, dat de productie op eigen grond en met eigen arbeid zo hoog mo gelijk wordt opgevoerd. Het landbouwbeleid blijft er op gericht de voorwaarden daar voor te scheppen door te stre ven naar bestaanszekerheid op lange termijn door middel van productie- en marktorde ning en voortgaande verbete ring van onderzoek, onderwijs en voorlichting. Ofschoon op dit ogenblik de internationale verhoudingen, het Indonesische vraagstuk en het financiëel-economisch be leid zeer in het bijzonder de aandacht vragen, wordt met kracht doorgewerkt aan de verdere verwezenlijking van het program ten aanzien van wetgeving en bestuur, dat het vorige jaar werd ontwikkeld. Ook andere onderwerpen in verband met de ideële en ma teriële belangen van ons volk dan toen werden genoemd, zijn op verschillende Depar tementen ter hand genomen. Hoezeer de economische en financiële toestand beperkin gen oplegt, het mogelijke zal worden gedaan om het herstel van onze volkskracht, stoffe lijk zowel als geestelijk, dat zich in de sedert de oorlog verstreken jaren op een in menig opzicht verheugende wijze heeft voltrokken, ver dere voortgang te doen heb ben en om ons uit nood en verwoesting herrezen land 'n waardige plaats te doen in nemen in de internationale samenleving. Uw taak zal ook in de komende jaren veelom vattend en moeilijk zijn. Met de bede, dat Gods on misbare zegen op onze ge meenschappelijke arbeid mo ge rusten, verklaar ik de ge wone zitting der Staten-Ge neraal voor geopend. Het is werkeijlk een raad- wordt gebracht. Elk papieren IN DE GREEP DER DEVALUATIE. Het is deze week al devaluatie wat de klok slaat. Engeland is de wereld voorgegaan en deze is gro tendeels gevolgd. Ook ons land heeft zijn maat regelen moeten nemen, terwijl andere landen zich niet bloot geven. Frankrijk deed zijn franc dalen voor de doliar, maar stijgen voor het pond. Ook de Scandinavische landen konden zich niet hand haven en gingen mee met de algemene devaluatie. Na de vele landen die het Britse pond op de voet waren gevolgd, volgden Maandag avond nog Frankrijk en Zwe den. De franc daalde echter niet met 30%, maar met 20%, zodat hij voor de dollar wel is gedaald, maar tegenover het pond hoger staat dan eerst. Overigens is dit al de vijfde devaluatie sinds de bevrijding en het is begrijpelijk als de Fransen het er niet erg mee eens zijn, al is het dan „maar" 20%. Alle vijf de keren heb ben echter al hogere kosten voor levensonderhoud voor hen meegebracht. Is er het publiek niet mee eens, dan kan de regering er dus nu mee schermen dat de import uit de Britse landen iets goed koper is geworden. Zweden noteert nu 5,18 kro nen voor een dollar, tegen 3,60 kronen voor Maandag. Voor het tot deze stap over ging, heeft de regering eerst onderhandeld met vertegen woordigers van de Rijksbank, de vakbonden, de politieke partijen en de grote scheep vaartmaatschappijen. Men mag dus veronderstel len dat de devaluatie daaj- heeft plaats g^had met in stemming van de meerder heid. Koop ru «ens een Bakkerskoekje en proef het verschil. DEZE WEEK: '/j pond 50 cent van DE bakkerij H. VAN EEUWIJK-COOIS Nog een aantal andere lan den ging mee in de algemene lijn omlaag: IJsland, Birma, Israël, Ceylon, Singapore, Ma- lakka en Rhodesia. Ook de Canadese dollar kon zich niet handhaven. Anderen aarze len, b.v. in Zuid-Amerika, maar daar zal Brazilië zeker de waarde van zijn munt be houden, want dat ligt in het dollargebied. REACTIES. De gevolgen van de deva luatie in Engeland zijn nog niet zeker. De prijs van het brood is al direct omhoog ge gaan. Ja, en voor de -rest heeft Sir Stafford Cripps ver klaard dat geen onmiddellij ke prijsstijgingen te verwach ten zijn. Hoe zal men rea geren als behalve de brood prijs ook andere levensbe hoeften omhoog moeten? De Engelse arbeiders schijnen er niets op gesteld dat de kosten voor hun levensonderhoud weer zullen stijgen. Hier ziet men meer als het kind van de rekening bij een devaluatie de rentetrekkers en de mensen in de vrije beroepen. De reacties in de grote pers zijn nog al verschillend en over het algemeen worden de conclusies voorzichtig getrok ken. Men verwacht geen gro te stijgingen van kosten voor levensonderhoud en waar schuwt voor loonsverhogingen daar dit tot nieuwe devaluatie zou leiden. Over de gevolgen voor de buitenlandse handel is men het ook niet eens. We zullen gemakkelijker naar Amerika kunnen verkopen, maar de invoer uit de dollar- gebieden zal eveneens duur der worden. Anderzijds wijst men er op, dat hiernaast gro te invoeren uit niet-dollar- landen staan, en de productie uit.eigen bodem. Het scheelt veel dat we bijna allemaal in hetzelfde schuitje varen. De Amerikaanse pers noemt het Britse besluit „een stout moedige en dramatische ont wikkeling" en zij juicht de re solute stap van de Britse re gering toe. Wp zullen maar afwachten hoe de situatie zich ontwik kelt.' BENELUX. Minister Eyskens heeft ver klaard dat op 15 October in Luxemburg een vergadering wordt gehouden van de mi nisters der Beneluxlanden. Dit betekent, aldus de minis ter, dat de voorunie op 1 No vember van kracht zal wor den. Het initiatief voor deze bijeenkomst is uitgegaan van België. INDONESIë. Zondagavond zijn de gede legeerden der R.T.C. uit Na men teruggekeerd, niet onbe spied. Volgens hun eigen ver klaring mochten ze niet on tevreden zijn over de bereikte resultaten. Uit Batavia is medegedeeld dat de H.V.K., de bevelhebber van het Nederlandse leger en de delegatie bij de onderhan delingen met de republikeinen de Nederlandse regering heb ben aangeraden de Neder landse troepen naar de grote steden terug te halen. Een officiëel woordvoerder in Ba tavia heeft tegengesproken dat de regering overweegt de troepen uit Midden-Ja va te rug te trekken. 20 September 1949. seltje geweest. Zou de deva luatie nou komen, of zou ze niet komen? Hoe meer minis ters zeiden dat er geen kans op devaluatie was, dat men er niet aan dacht om te deva lueren, dat devaluatie 't laat ste middel zou zijn, hoe meer de mensen er van overtuigd raakten dat ze op komst was. En toch is ze nu nog zeer on verwacht gekomen. Zo onver wacht, dat verschillende lan den Frankrijk o.a. tame lijk ernstig verstoord zijn op Engeland, dat de stoot gege ven heeft. Niet omdat Enge land het binnenlandse betaal middel herwaardeerde, want Frankrijk vooral drong zeer sterk op devaluatie aan. Maar Engeland deed het te plotse ling, zonder Frankrijk op de hoogte te stellen en deed het bovendien, naar de zin van Frankrijk, met een al te hoog percentage. Toen Engeland devalueerde, moesten ver schillende andere landen, het z.g. Sterlingblok, wel volgen en ook ons land. Maar laten we eerst eens gaan kijken wat devaluatie eigenlijk is en daarna wat de gevolgen er van zijn of kun nen zijn voor ons land. Deva luatie is een herwaardering van het buitenlandse betaal middel (geld) ten opzichte van het goud; een herwaardering, die bewust wordt toegepast. Zo'n devaluatie krijgt men dus, als de prijs waarvoor de circulatiebank (bij ons de Ne derlandse Bank) goud in- en verkoopt, wordt verhoogd. Als er bij de circulatie-bank goud gekocht kan worden en wel 1 k.g. voor twintig briefjes van 100 en nu wordt be paald dat zo'n zelfde k.g. goud voortaan vijf en twintig brief jes van 100 kost, dan past men een devaluatie toe en in ons voorbeeld een van 25%. Ieder briefje van honderd gulden wordt daardoor im mers minder waard en daar mee natuurlijk ook iedere gulden. Eerst vertegenwoor digde één briefje van honderd één twintigste k.g. goud en nu voortaan maar één vijf en twintigste deel van 1 k.g. meer. Zo'n waardeverminde ring van geld kan ook nog op andere manieren ontstaan, bv. door een inflatie. Dit doet zich voor als onder de drang van de omstandigheden steeds meer papieren geld in omloop geldstuk wordt dan steeds minder waard, want men moet steeds meer geld geven om bepaalde goederen te kunnen kopen. De prijzen van de goe deren stijgen dan zeer sterk. Zo'n inflatie wordt niet zozeer bewust toegepast. De omstan digheden dwingen en drijven er toe. Vooral in een na-oor logstijd komt ze veel voor. Het beroerde daarvan is, dat ze meestal niet te keren is. Als het steentje van de infla tie aan het rollen is, wordt 't gewoonlijk een lawine. Dit is niet het geval met de devaluatie. Deze wordt meer bewust toegepast en di rect al beperkt tot een be paald percentage. Engeland heeft gedevalueerd met ruim 30%%, Nederland zal 't waar schijnlijk wel laten bij 20 25%. Op het ogenblik dat we dit schrijven, is het percenta ge nog niet bekend, maar we verwachten wel dat het de 25 procent niet te boven zal gaan. De gevolgen van een devaluatie liggen op de eerste plaats op het terrein van de buitenlandse handel. „Op de eerste plaats", want daardoor blijven ook de gevolgen voor het binnenland niet uit. Kun nen niet uitblijven, want de wereld is meer en meer één groot economisch geheel gaan vormen. Wanneer in een be paald onderdeel van dat ge heel iets gewijzigd wordt, heeft dit zijn tegenslag op de werking van het gehele appa raat, maar bovendien is er ook iets veranderd in het onder deel zelf. Als we in een volgend ar tikel de gevolgen van de deva luatie gaan bekijken, zullen we dat dan ook in twee af delingen doen: de gevolgen ten opzichte van het buiten land en de gevolgen voor het binnenland. K. H. Mr. F. TEULINGS BENOEMD TOT MINISTER. Officiëel is medegedeeld, dat het lid van de Eerste Ka mer Mr. F. G. C. J. M. Teu- lings bij K.B. van 16 Septem ber tot minister van binnen landse zaken is benoemd met ingang van 20 September. Dinsdag is de nieuwe mi nister door H.M. de Koningin beëdigd. Meer dan vijftig landen vredelievende eendracht. werken samen in een mooie en De Internationale Poppententoonstelling te 's-Hertogen- bosch van 24 September tot 3 October 1949 in Casino 's-HERTOGENBOSCH is niet de zetel van de UNO, maar van 24 September tot 3 Octo ber zullen meer dan vijftig landen getuigenis afleggen van 'n imponerende en schit terende samenwerking, zon der geleerde redevoeringen, maar in zwijgende eendracht. Meer dan 2000 poppen uit alle werelddelen samengestroomd, zullen in Casino 10 dagen ten toon staan, niet alleen om zich te laten bezichtigen,maar bovenal om een sprekende be langstelling te wekken voor de STICHTING 1940-1945, die ten doel heeft de nagelaten betrekkingen van verzets- slachtoffers te steunen en te helpen in hun vaak zo moei lijk materiëel bestaan. De emotionele en vaak angstwekkende gebeurtenis sen, die in de nog steeds chao tische wereld plaats grijpen, en die elkaar opvolgen met een snelheid die onrustbarend op 't menselijk gemoed werkt, maakt, dat de ene angst reeds weer door een andere wordt verdrongen alvorens zij tot 't menselijk gemoed ten volle is doorgedrongen. Dit leven op een vulkaan is ook oorzaak, dat de ramp van de tweede wereldoorlog met al zijn droe ve gevolgen, bij de meeste Ne derlanders reeds op de verre achtergrond is geraakt. Toch is het goed zich te be zinnen op het ontzettende leed, dat de laatste oorlog over Nederland en zijn ge hele bevolking heeft gebracht; een bezinning, die de volledi ge steun en de volle sympa thie van alle rechtgeaarde Ne derlanders nu meer dan ooit verdient en die een bezoek aan de tentoonstelling wel haast tot een ereplicht maakt. Mogen plichten en zelfs ere- plichten dan vaak moeilijk zijn, deze ereplicht voor hen, die hun leven, goed en bloed gaven voor het Vaderland en voor ieder van ons persoon lijk, is een feest, een uitstapje vol schone momenten, een be zoek aan een sprookjesland. Deze tentoonstelling zal een charme, een rijkdom aan kleur en lijn, aan artistieke prestaties en kostbare ideeën bieden, die 'n onvergankelij ke indruk bij iedere bezoeker zal achterlaten. Het zou een dorre lijst van namen worden, moesten wij alle landen opsommen, die in de talrijke stands hun grote of kleine vertegenwoordiging hebben. Maar tussen de kost bare fantasieën van tule en fluweel, van goudbrocaat en artistiek borduurwerk, willen wij toch reeds wijzen op de kleurige collecties van Suri name en Tsjecho-Slowakije, op de verfijnde stands der Spaanse schonen met glanzen de ogen en sierlijke mantil la's, op de markante poppen uit Venezuela en Uruguay, op de speciale zending van de Luxemburgse gezant te Den Haag, op de attractieve Cura- gaoers en Zuid-Afrikaanders, op de gevoelige Zwitsers, die de Zwitserse gezant te 's-Gra- venhage inzond en tot slot op de grote en sierlijke collectie Belgische poppen met het ge schenk van Prinses Josephine Charlotte in haar midden en op de rijke Franse collectie, die ongeveer alle departemen ten in hun eigen klederdracht naar voren brengt. En wie zal ontkomen aan de boeiende Japanse en Chinese, Indische en Indonesische inzendingen met hun vaak religieuze steeds mysterieuze achter grond? Zegt dit alles U nog niet genoeg, dan zal een bezoek aan de tentoonstelling reeds verantwoord zijn door de prachtige inzending van ons eigen Koninklijk Huis. Men zou versteld staan als men wist, door wier bemid deling en royaliteit deze dui zenden kleine vredesdraag- sters de vaak lange en zo ui terst moeilijke en hachelijke reis naar ons kleine Neder land hebben kunnen maken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1