Wijde Wereld] miWYK Waalwijkse en Langstraaise Courani UIT DE DE VIERDE ALGEMENE VERGADERING DER V.N. Dr. ADENAUER VOOR HET PARLEMENT. Het wil niet slapen binnen zijn wallen. MAANDAG 26 SEPT. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 78 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Vorige week is de vierde algemene vergadering der U.N.O. begonnen. Ze is gelukkig niet met zo veel reclame aangekondigd als de vorige in Parijs, want daar blijkt in de regel achteraf weinig reden toe te bestaan. En het grootste deel van de wereld zal ook nu van de V.N. niet de oplossing verwachten van de vele brandende kwesties» die vrede en veiligheid bedreigen, al staan de meeste dan ook op de agenda. Toch is zo'n congres van 'n groot aantal staten vanzelf sprekend niet van alle belang ontbloot. Er is tenminste zo een kans tot samenspraak en beraadslaging op een breed plan. Meestal zijn het de gro te vier die decreteren wat er in de wereld al dan niet moet gebeuren; nu hebben ook de kleinere landen een stem in het kapittel, al is het niet al tijd met het bedoelde resul taat in de uitvoering. In deze bijeenkomst kan men elkaar bovendien eens de waarheid zeggen, wat eveneens zijn nut kan hebben. Men denke aan de hartstochtelijke rede van Spaak op de vorige Assem blee in Parijs: „Rusland, wij vrezen U!" Dat was het wat er leefde en nog leeft bij ve len. Het is jammer dat er in werkelijkheid vooral op politiek gebied zo weinig terecht komt van de vele be sluiten en aanbevelingen der V. N. Tot voorzitter van de vierde algemene vergadering is ge kozen de Philippijnse afge vaardigde generaal Romulo. Al aanstonds kwam hier de tegenstelling tussen Rusland c.s. en de rest van de wereld tot uiting. De eersten stem den voor de Tsjechische mi nister van Buitenlandse Za ken. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken werd gekozen tot voorzitter van de politieke commissie (vorige keer Spaak) en ook diverse andere commissies kregen hun voorzitter. De agenda is nu vastgesteld en ze is belangrijk genoeg. Zo als gezegd, staan er de kwes ties op die de wereld op het ogenblik het meest bezig hou den. Om er enkele te noe men: Palestina met de heili ge plaatsen, de verkrachting der menselijke rechten in verschillende Oost-Europese staten enz. In zijn eerste gro te rede heeft'de minister van Buitenlandse Zaken der V.S., Acheson, een beroep gedaan op de Sovjet-Unie om mee te werken aan de oplossing van de internationale problemen. Hij schetste het standpunt der V.S. ten aanzien van de ver schillende punten; naast de bovengenoemde nog Korea, de Italiaanse Koloniën, de minder ontwikkelde gebieden, het toezicht op de atoomener gie, ontwapening (de twee laatste lijken wel een muur waartegen men zich telkens te pletter loopt) en Indonesië, waar de V.N., volgens Ache son, een voorbeeld kunnen zien van de ontwikkeling van een koloniaal volk tot vrij heid en onafhankelijkheid en van een vrijwillig samengaan- in het belang van beiden. De Assemblée kan aan het werk. CHINA EEN „VOLKSREPUBLIEK". Volksrepubliek nummer zo veel is uitgeroepen. Mao Tse Tung, de leider der Chinese comnwnisten heeft, in de me ning, dat hij en de zijnen de steun en het vertrouwen ge nieten van de gehele Chinese bevolking, de „Volksrepubliek China" uitgeroepen. Boven dien vindt hij dat hij zich met zijn aanhangers moet vereni gen met Rusland en de nieu we democratische landen. Die noemt hij dan de landen en volken, die vrede en vrijheid liefhebben. Best mogelijk, maar genieten doen die lan den en volken de vrijheid niet. En Kurt Schumacher er te gen in. Vorige week heeft Dr. Adenauer zijn nieuwe kabinet aan 't parlement voorgesteld; het zijn dingen die door de devaluatieperikelen zo'n beet je aan de aandacht ontsnapt zijn. Hij heeft maar niet te zeer een partij kabinet ge vormd, wat in de huidige om standigheden misschien 't bes te is. De technici zijn in de meerderheid, vooral voorstan ders van een liberale econo mie, welke kant ook de kan selier zelf op wil volgens zijn regeringsverklaring. Typisch is, dat de in andere landen veelal belangrijkste ministe ries ontbreken, n.l. Biutenl. Zaken en Onderwijs. De zorg voor de buitenlandse betrek kingen komt toe aan de ge- alliëerde Hoge Commissaris sen, terwijl de kwestie van 't onderwijs door de staten af zonderlijk worden geregeld. Tegen die regeringsverkla ring van Adenauer is de heer Schumacher, de leider van de sociaal-democratische fractie, die de voornaamste oppositie partij is, aardig van leer ge trokken. O.a. verweet hij de kanselier dat deze wel dank had gebracht aan Amerika, maar niet aan Engeland. De tegenpartij begon daarop te jouwen, waarop Schumacher hen verweet: „Onder jullie waren nazi's en onder de Brit ten niet". Het Nazisme zit de heren nog hoog. Natuurlijk was de oppositie-leider voor een geleide economie, zoals in Groot-Brittannië en voor politieke aansluiting van het Saar-gebied met Duitsland. Het zal er in de toekomst nog wel eens heet naar toe gaan in het Duitse Parlement. DEVALUATIE. In de loop van de week volgden nog steeds landen de weg der devaluatie: België bracht de koers van de franc ten opzichte van de dollar van 43.3275 op 50 franc. Ten opzichte van het pond werd de koers verlaagd van 176 tot 140 francs. De Leuvense professor Bau- duin schreef in „La Libre Belgique" dat de Nederland se devaluatie geen gevaar in houdt voor de Benelux. Portugal heeft zijn Escudo met ongeveer 15% gedevalu eerd tegenover de dollar en met 20% tegenover het pond. 7-DECEMBER-DIVISIE IN 1950 TERUG. De terugkeer van de 7-Dec.- divisie zal in 1950 worden vol tooid, waarna ook de tweede en derde divisie zullen terug keren. Eind 1950 zal de troe penmacht in Indonesië dan nog bedragen 46.300 man. Voor uitkering aan het toe nemend aantal oorlogsinvali den als gevolg van de actie in Indonesië is op de be groting 400.000 uitgetrok ken en voor de kosten van scholing tot een nieuw beroep van oorlogsinvaliden 200.000. BELASTINGWETS ONTWERPEN. In aansluiting op de Mil- lioenennota zijn aan de Twee de Kamer een zestal wetsont werpen voorgelegd, waarin de plannen van Minister Lief- tinck verwezenlijkt zijn. Bij de verlaging van loon- en inkomstenbelasting ligt 't zwaartepunt bij de lage en middelbare inkomens. Het ontwerp bevat een verhoging van het belastingvrije mini mum, voor gehuwden met on geveer 25%. De omzetbelasting wordt verhoogd van 3 tot 3% maar het aantal belasting vrije noodzakelijke levensbe hoeften wordt uitgebreid met vlees, vis, margarine, bak- en braadvet en peulvruchten. Boter en kaas zullen in min dere mate door omzetbelas ting worden getroffen. Ook de belasting op consumptie ijs wordt verlaagd, terwijl voor een aantal genotsmidde len een verzwaarde heffing wordt voorgesteld. Hiertoe behoren chocolade- en suiker werken, biscuits, koekjes en gebak, dranken en vlees- en visconserven. Het ontwerp op de perso nele belasting behelst een herziening van de meer dan 50 jaar oude wet. Voorts zijn de bedragen der vrijstellingen en verminderingen van de huurwaarde aangepast aan de a.s. huurverhoging, zodat zij, die nu wegens te lage huur waarde niet in de personele belasting vallen, er ook bui- tèn vallen bij een huurverho ging van 15%. Het heffen van 100 opcenten op de personeele belasting heeft het voordeel boven een huurbelasting, dat rekening wordt gehouden met de draagkracht der gebruikers van woningen, doordat deze belasting vrijstelling geeft voor woningen met geringe huurwaarde, vermindering op de huurwaarden, die boven de vrijgestelde bedragen uitgaan en kinderaftrek. Het ontwerp tot wijziging van de Zegelwet 1917 houdt o.a. een verhoging in van het kwitantiezegel van 10. op 15 cent, terwijl kwitanties- voor bedragen van 20.en min der zullen zijn vrijgesteld. ONTGINNING IN N.O.-POLDER. 44.000 ha. in 1950. In 1950, aldus de begroting voor het Zuiderzeefonds, zul len in de N.O.-polder 44.000 ha. ontgonnen zijn, waarvan echter nog ca. 2000 ha. te zout zullen zijn om reeds dat jaar een gewas te dragen. Van de overblijvende 42.000 ha. zullen ca. 12.000 ha. in pacht zijn uitgegeven, zodat voor eigen exploitatie 30.000 ha. overblijven. KOLENPRODUCTIE ZAL STIJGEN. In de begroting over 1949 voor de Staatsmijnen was de steenkoolproductie geraamd op netto 7.200.000 ton. Voor 't begrotingsjaar 1950 wordt de productie geraamd op 7.500.000 ton, door toeneming van het aantal ondergrondse arbei ders en hogere arbeidspresta tie. RUSLAND HEEFT VIJF MILLIOEN MAN OP DE BEEN. De commissie voor buiten lands betrekkingen en strijd krachten van de Amerikaan se Senaat hebben in een rap port over Trumans program tot militaire hulpverlening aan het buitenland verklaard, dat de Sowjet-Unie meer dan vijf millioen man in haar strijdkrachten op de been heeft en haar militaire macht gestadig vergroot. Sinds 1948 heeft Rusland zijn oorlogsbegroting met 19 pet. verhoogd en zijn de Rus sische' strijdkrachten te land „in betere conditie dan ooit sinds de oorlog", aldus 't rap port. De gemeenschappelijke com missie verklaart, dat de Rus sische troepen in Duitsland van 70 tot 100.000 man zijn toegenomen en dat de Sovjet- Unie de veiligheidsmaatrege len langs haar eigen grenzen en die van haar satellieten heeft versterkt. DOODSTRAF GEëlST TEGEN RAJK c.s. Te Boedapest is tegen de 40-jarige Hongaarse oud-mi- nister van Binnenlandse Za ken en tot voor kort één der meest vooraanstaande com munistenleiders in Hongarije, Lazlo Rajk, de doodstraf ge- eist. Rajk werd er van be schuldigd pogingen te hebben ondernomen om Hongarije aan Joego-Slavië uit te leve ren. Tegen de zeven mede- beklaagden in dit proces is eveneens de doodstraf geëist. Heusden op een heerpuni. De meeste mensen die zo wel eens in Heusden komen, er een uurtje rondlopen en dan weer verder gaan, hebben geen hoge dunk van het stadje. Ze zeggen: „Wel een aardig plaatsje, maar het is dood". En dat is het wat de Heusdenaren niet willen. Dat ze in „een aardig plaafsje" wonen weten ze wel, dat het vroeger nog aardiger was weten ze ook, maar ze willen niet dat Heusden een antieke bijzonderheid wordt, waar toeristen een uurtje zoek brengen, waar na ze weer vertrekken met bovenstaande opmerking. En dat zullen ze tonen! VOOR WAT HOORT WAT. Alles goed en wel, vindt burgemeester v. Delft, die wallen zijn prachtig, maar daar kunnen wij niet van le ven. Dat had het gemeente bestuur direct na de oorlog al in de gaten en in die tijd is er sprake va,n geweest dat de wallen geslecht zouden wor den. Maar toen was Monu mentenzorg er als de kippen bij en de Minister van Onder wijs in hoogst eigen persoon kwam kijken wat die Heus denaren toch van plan waren. Het slot van het liedje was, dat de minister beloofde zijn best te doen dat Heusden compensatie zou krijgen voor zijn wallen. Ja, en daar zit de gemeente nu nog steeds op te wachten. Want werkelijk, zij zit er mee in. Men zou kun nen uitbreiden in de richting van Oudheusden, maar daar ligt allemaal goede cultuur grond, zodat de enige moge lijkheid zou zijn het over hevelen van landbouwers naar de industrie. Van dempen der grachten kan ook niets ko men, want die wil Monumen tenzorg laten uitdiepen en 'in de oude staat laten herstellen. En binnen de wallen? Ja, daar had de gemeente het Burchtplein in het uitbrei- digsplan opgenomen. En daar is ook al niet veel van terecht gekomen. Wel is men druk bezig om daar de nieuwe ka tholieke kerk te bouwen; de aannemer hoopt er begin vol gend jaar mee klaar te ko men. Maar er zou nog veel meer kunnen komen, mis schien al hebben kunnen staan, als er HEUSDENS VERLEDEN niet tussen zat. Want nu zwaait er de heer J. Renaud van de Rijksdienst Oudheid kundig Bodemonderzoek nog zo'n beetje de scepter. Dat wil zeggen, hij heeft de leiding gehad van het pas afgesloten opgravingswerk naar 't oude kasteel van Heusden. En men krijgt de indruk dat hij niet ontevreden is over de resul taten. Hij vertelt er interes sant over. Toen er met het opgravings werk begonnen werd, was één van de vragen die de ge schiedkundigen zich stelden: Zal nu blijken wat er van waar is dat Heusden al in de Noormannentijd zou bestaan hébben, of Heusden dus al 'n belangrijke rol speelde in de 9de, 10de en 11de eeuw? Ongetwijfeld tot teleurstel ling van iedere trotse Heus- denaar is volgens de heer Re naud met vrij grote zekerheid vast komen te staan dat de verhalen dat Heusden door de Noormannen zou zijn ver woest, uit de duim zijn gezo gen. Heusden is een stichting van één van de zonen van de heer v. Kleef, die ook graaf van Teisterband was. Die zoon, Jan geheten, bouwde 'n versterking bij een plaatsje Heusden aan de Maas, onge veer waar nu Oudheusden ligt. De mensen uit dat plaats je trokken langzamerhand om veiligheidsredenen in de rich ting van de versterking van heer Jan en dat was in de 13e eeuw al zover, dat de eigen lijke nederzetting toen al Oudheusden heette. De oudste delen van het nu opgegraven kasteel dateren van 1150 tot 1200; er moeten toen een woongebouw, een voorraadtoren en een palis sadering hebben gestaan, de resten zijn nog over. Toen de laatste Jan v. Kleef in 1328 stierf, raakten de graaf van Holland en. de her tog van Gelder slaags over 't bezit van Heusden. Tenslotte kreeg de hertog van Brabant het toegewezen en die liet het kasteel enorm versterken: hij bouwde er een ringmuur om heen van 2% a 3 M. Zijn doch ter Johanna deed 't niet min der en liet een donjon op trekken met muren van 4.20 meter dik, terwijl men heeft berekend dat het gevaarte minstens 60 M. hoog moet zijn geweest. Heusden was be schermd! Evenwel, 't schijnt Heusdens fatum te zijn voor licht ontplofbaar kruitmaga zijn te dienen, in 1667 werd de donjon, die toen ruim voor zien schijnt geweest te zijn, door de bliksem getroffen en hij ontplofte met een groot deel van het kasteel. De res ten werden langzamerhand gesloopt en het overgebleven stuk diende in de achttiende eeuwweer voor kruitma gazijn. Dit is in het kort de ge schiedenis van het kasteel van Heusden op het Burchtplein, waar de burgemeester had willen bouwen, terwijl nu de heer Renaud er zijn domein heeft gehad. En vanzelf komt dan de vraag: Wat nu? Ja, wat nu? Burgemeester van Delft voelt er niet veel voor om het als merkwaardigheid te laten liggen, hij heeft niet veel vertrouwen in het toe risme voor het stadje. En bo vendien, hij heeft bouwgrond nodig, steeds maar weer bouwgrond. De heer Renaud wil er zich niet over uitlaten; hij heeft er trouwens niets over te zeggen, beweert hij. Maar tussendoor merkt hij even op: „Het is zuiver een kwestie van gevoel" en dan hoeft men naar zijn gevoelens waarschijnlijk niet ver meer te raden. In dit verband zit ook Ds. Anker ermee te kijken. Zal het de moeite waard zijn om de oude kerk te restaureren? Zij ziet er droevig uit en de kosten worden op 1 millioen gulden geraamd en waar moet het geld vandaan komen? Met dat alles is het wel dui delijk dat de kwestie van de uitbreiding een voorwerp is van voortdurende zorg voor het gemeentebestuur. Toch zal men er U niet een hele dag vermoeien met dergelijke problemen. Men laat U ook graag zien dat er gewerkt wordt in Heusden. DE INDUSTRIEëN. Daarvoor neemt men U mee naar de belangrijkste in dustrieën. Eerst de scheeps werf, waar een 150 man werkt. Men bouwt er gemid deld 4 schepen per jaar, maar van die kleine binnenvaartui gen heeft de werf er wel eens 13 in een jaar gebouwd. Men maakt er sleepboten, kust vaarders, een veerpont e.d. voor binnen- en buitenland. De firma de Haan Oerle- mans neemt een belangrijke plaats in. Zo ook de melkfa briek „De Bommelerwaard" van de V. Z. in Amsterdam. Dit is een belangrijk export bedrijf voor melkpoeder en boter. 1500 leveranciers bren gen hier hun melk en die wordt er verwerkt tot devie zen-opbrengende producten, die naar W.-Duitsland, Grie kenland, zelfs naar India gaan, om er maar enkele te noemen. Een derde groot bedrijf is de conservenfabriek van de ifrma Van Wagenberg Festen, dat ook werkt voor de export. Per jaar verwerkt men er 5000 vaten fruit, waarvan 80 procent naar Engeland wordt geëxporteerd, 5 millioen blik ken waarvan 30% voor de ex port en in totaal worden er jaarlijks 10 millioen kilogram grondstoffen omgezet door gemiddeld 140 man personeel. Vele arbeiders in deze drie bedrijven wonen buiten de stad en eigenlijk moesten ze in Heusden wonen, maar waar? Wij noemden U enkele van de belangrijkste fabrieken, maar er zijn er meer: In Herpt staat de boterfabriek „St. Isidorus", die al heel wat eerste prijzen in de wacht heeft gesleept; er is een confectiefabriek en een lederwaren-industrie. De bur gemeester is blij dat de indu strie in Heusden nogal geva- riëerd is, maar hij had er graag nog enkele bij. En vraagt men welke, dan zegt hij: Er zijn er zo veel, maar b.v. een kousenfabriek. DE MIDDENSTAND. hoe het is gegaan, gaat men een tentoonstelling organi seren. „MERCURIUS" 1949. De Heusdense handelaren, verre nakomelingen van de handelaars uit de 17de en 18de eeuw toen Heusden nog bloeide, hebben de god van de handel, Mercurius, er bij gehaald. Onder zijn auspiciën houden zij een industrie- en middenstandstentoonstelling, waar alleen Heusdenaren en Heusdense firma's zullen ex poseren. Al enige jaren geleden is 't plan opgekomen; de moeilijk heden waren echter te groot en ook financiëel was het niet mogelijk. Voor enkele weken is er besloten dat het nu zou gebeuren en dus zal Heusden van 4 t./m. 8 October laten zien wat het kan. Waar voor 1904 nog haven was, zal nu de entrée komen, op het Wilhelminaplein. De firma D. H. Hortensius uit Gouda zal de verlichting ver zorgen en dat het dan in goe de handen is heeft de ten toonstelling in 1948 te Waal wijk bewezen. De tentoonstel ling, die een ruimte van 800 vierkante meter beslaat op de Prins Hendrikkade buiten de wallen, wordt technisch ver zorgd door de heer Waalboer uit Dordrecht. De Tentoonstelling „Mercu rius 1949" zal het visitekaart je worden van Heusden, ze zullen er daar wel voor zor gen dat het er fijn uitziet. Nee, aan de Heusdenaren zal het niet liggen &ls Heus den gedoemd zou zijn tussen wallen in te slapen. Maar ze hebben medewerking nodig, op de eerste plaats van de overheid en dan komt het stadje er wel boven op en zal het groeien en bloeien. Het stadje Heusden heeft nog meer: energieke midden stand. Er is een katholieke en 'n protestantse middenstands vereniging en in uitstekende samenwerking hebben ze al veel tot stand gebracht en zul len ze nog veel tot stand brengen. Velen zullen niet begrijpen voor wat een problemen deze mensen stonden toen ze in Mei 1945 in Heusden terug kwamen. Er was ontzettend veel verwoest, de zaken wa ren kapot en leeggestolen enz. enz., alle moeilijkheden die men maar kon ondervinden. Maar de middenstanders zijn niet bij de pakken blij ven neerzitten: ze hebben hun zaken herbouwd, hun ver enigingen heropgericht, zodat men nu kan zeggen dat het goed gaat. En om dat te be wijzen en om te laten zien Een gezicht uit het oude stadje Heusden, dat door de oorlog zoozeer is geschon den maar desondanks vooruit wil. ZILVEREN JUBILEUM VAN DE R.K. MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL Op Zaterdag 1 October a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de R.K. Middelbare Han delsavondschool werd opge richt. Het zou niet goed zijn een dergelijk jubileum' zo maar ongemerkt te laten voorbij gaan en daarom zal op de 20e October een grote reünie ge houden worden in de zaal „Musis Sacrum", waarbij het Schoolbestuur, de heren lera ren, leerlingen en oud-leer lingen tegenwoordig zullen zijn. Dat deze reünie een ge zellige avond zal worden, valt niet te betwijfelen, daar na het officiëel gedeelte aan de aanwezigen een uitvoering zal worden aangeboden. Zeer velen hebben aan deze school en aan de daar genoten lessen, aangename herinne ringen. Velen ook danken hun carrière aan de daar opgeda ne kennis, omdat het onder wijs aan deze school steeds wordt aangepast aan de niet geringe eisen die de hedendaagse handel stelt. Bo vendien wordt de te behande len stof die vaak „taai" kan zijn op prettige wijze behandeld. In de afgelopen kwart-eeuw heeft de Avond school zich dan ook in een steeds toenemende, verdiende belangstelling mogen verheu gen. Nu is het uiteraard een moeilijke opgave voor zo'n gelegenheid een passend ge schenk te bedenken dat op de eerste plaats de dank van al len tot uitdrukking brengt en dat ten tweede, practisch is. De oud-leerlingen hebben dit probleem echter buitenge woon goed opgelost, door een boekenfonds te stichten. Op de feestdag zullen zij als waardig huldeblijk een be drag aan geld aanbieden, be stemd voor de aankoop van boeken voor minvermogende leerlingen, teneinde ook deze in staat te stellen zichzelf op deze school te bekwamen. De meeste van de oud-elerlingen deden inmiddels hun duit in het feestzakje. Degenen die dit nog niet gedaan hebben, kunnen hun bijdrage alsnog ter hand stellen van de Pen- ningmeesteresse, Mej. Mia v. Iersel, Julianastraat 3, ofwel storten op postrekening van de Secretaris, de heer C. H. Didden, Mr. v. Coothstraat 18, Giro 531298. Maar er zijn die dag nog meer jubilea! En het zou waarlijk een groot verzuim zijn, als deze vergeten zouden worden. Het betreft hier n.l. de heren J. Odekerken en W. Verhoeven. Beide heren zul len op deze dag 25 jaar aan de school verbonden zijn, res pectievelijk als leraar Duits en als Concierge. Aan belangstelling zal het hun op die dag niet ontbre ken, want allen zijn beide he ren zeer dankbaar voor de vele moeiten en opofferingen die zij zich in de afgelopen 25 jaren hebben moeten ge troosten in het belang, zowel van de school als van de leer lingen. Dat de R.K. Middelbare Handelsavondschool zich in de verdere toekomst steeds in een grotere belangstelling zal mogen verheugen, is de wens van alle oud-leerlingen. Comité Oud-leerlingen. NED. CHR. FABRIEKS- EN TRANSPORTARBEIDERS- BOND Aid. Waalwijk. In verband met het 30-jarig bestaan van de Afd. Waal wijk van de Ned. Chr. Fa- brieks- en Transportarbei dersbond, hoopt op Donder dag 29 Sept. a.s. om 7 uur in het gebouw Chr. Belangen te v.m. Besoijen, D.V. deze af deling een herdenkingsavond te houden, welke een enigs zins feestelijk karakter zal dragen. Het hoofdbestuur van de Ned'. Chr. Fabrieks- en Trans portarbeidersbond is verte genwoordigd door haar voor zitter, de heer v. Baren uit 's-Gravenhage. COLLECTE. De collecte voor het T.B.C.- Fonds „Draagt Elkanders Las ten", uitgaande van 't C.N.V., gehouden op Zaterdag 17 September j.l., heeft opge bracht de som van 220. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Theodora M. A., dv. A. P. Gloudemans-Pullens Daniël, zv. D. de Raden- Kwetters te Drunen Qui- rinus P. J., zv. P. J. M. de

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1