Stoottroepen 5 jaar. l Wijde Wereld] Waalwijkse en Langsiraaise Courani UIT DE W. TIMMERMANS ZONEN Lange discussies over de verlaging van keurloon en slachthuisrechten. CONTRA LABOUR. BANKIERS TE WAALWIJK MAANDAG 3 OCTOBER '49 Uitgever Waalwij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 80 Abonnement 15 cent per weeK 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Oprichtingsdag der Stoottroepen herdacht. Alle Stoottroepers in Nederland en Indonesië zullen zich vandaag opmaken om feest te vieren. Dan bestaan de Stoot troepen 5 jaar. Stoters zijn voor Semarang en Midden-Java geen onbekenden. Immers het le Bataljon was er meer dan 2 jaar en ook het vijfde heeft Midden-Java doorkruist. Het is daarom dat wij voor „De Locomotief" dit artikel schre ven. Maar vooral om de Stoters, die sneuvelden, eerbiedig te herdenken. Jong maar bekend wapen. l I L t^. l.U-J Het regiment Stoottroepen, in de wandeling kortweg R. S. ge noemd, is het jongste naamregi- ment van de Koninklijke Land macht. De oprichting is eigenlijk op bijzondere wijze geschied. De stoottroepen bestonden na melijk reeds IV2 jaar. vóór het re giment officieel bij K.B. zijn plaats in de landmacht kreeg. De stoottroepen zijn uit het ver zet voortgekomen. De mannen, die ondergronds tegen de Duitse onderdrukkers hadden gestreden, wilden na de bevrijding van de zuidelijke provincies de strijd voortzetten en het verlangen om in korpsverband te strijden was levendig en ook logisch. Mannen van alle leeftijden, van alle rang en stand, traden aan om mede te helpen de onderdrukkers uit het Vaderland te verdrijven. In September 1944 gaf Z.K.H. Prins Bernhard, toen bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrach ten, opdracht het stoottroepcom mando Limburg te formeren. (La ter werd 21 September door de minister van Oorlog als oprich tingsdatum aangewezen). Bep van Kooten werd comman dant van dit eerste commando. Ruim een maand later, toen Nrd.- Brabant ten zuiden van de Maas was bevrijd, volgde het comman do Noord-Brabant onder Sjef de Groot, thans kapitein bij de staf van de inspectie-generaal. Kort, maar felbewogen, is de geschiedenis van het regiment. De stoter was overal waar hij de vij and kon treffen. Op Walcheren, aan het Maas—Waal front, langs de Rijn en diep in Duitsland. De uitrusting was aanvankelijk nog zeer gebrekkig. In een blauwe overall, aan hun voeten een paar klompen of afgedragen schoenen, stonden de stoters aan het front. Maandenlang, in de harde winter 1944—45. Maar ze hadden een vader landse kop met spiedende ogen en hun wapen, en geen mof moest het wagen hiervoor te komen. Bij het dorpje Leeuwen hebben ze getoond wat het zeggen wil stoottroeper te zijn. Dit dorpje was door stoottroe pers bezet. Het lag op een stra tegisch belangrijk punt en dus trachtten de Duitsers de stoters te verdrijven. Het dorp had zwaar te lijden van een moordend granaatvuur en hevige aanvallen. Het was een meedogenloze win ter. De sneeuw lag dik. Hij lag als een doodskleed over de graven van de reeds gevallen kameraden. Maar de stoters gaven geen krimp. Ondanks de zwaarste aanvallen gaven zij geen duimbreed gronds prijs. De offers waren zwaar, maar ze wisten van geen wijken. Het commando Limburg streed onder generaal Simpson in de sec tor RoosterenAken. Ook in de periode van het Ar dennenoffensief van Von Rund- stedt werd door dit commando hard gevochten, o.a. tegen Duitse parachutisten, die verraderlijk ge kleed waren in Amerikaanse uni formen! In Februari 1945 trokken de stoters mee in het grote offen sief over de Rijn. Bij de eerste troepen die over de brug bij Re- magen gingen waren Nederlandse stoters. Een compagnie van hel 3e ba taljon werd tijdens de opmars bij Brunswijk ingesloten. De stoters echter streden zolang tot de eigen hoofdmacht hen ontzette, hoewel het detachement Amerikanen zich reeds wilde overgeven. Het commando Brabant nam ac tief deel aan de strijd in Brabant, bij Schijndel, Veghel en andere plaatsen. Ze streden om 's-Hertogen- bosch, waarvan de burgerij als dank een aantal diepe trommen en bazuinen heeft aangeboden, wel ke bij elke jaardagparade in Den Bosch vol trots worden gebatikt. In Indonesië. Na de bevrijding van geheel Nederland vonden de stoottroe pen hun taak nog niet beëindigd. Indonesië ging nog gebukt onder de Japanse laars. Zij aarzelden niet, zij meldden zich voor de strijd overzee en met de eerste vrijwilligers gingen twee batal jons stoottroepen mee. De taak echter, die zij in Indo nesië kregen, was geheel anders dan .zij verwacht hadden. Maar aan hun plichtsvervulling heeft dit, ondanks zeer veel desillusies, niets afgedaan; 4 bataljons zijn in middels teruggekeerd, nog 4 ba taljons verblijven in Indonesië. Stoters van 7 R.S. landden 11 Februari 1946 op Banka. Veer tien dagen later was de orde en rust op dit eiland volledig her steld. Het achtste bataljon was op Morotai, Bali, Menado enz. Zelfs in Hollandia zag men het stoters wapen. Het eerste bataljon landde, na de Malakka-tijd, in Semarang. Wat het daar verricht heeft is genoegzaam bekend. Met de eer ste actie rukte 1 R.S. zeer snel op naar Toentang, Ambarawa en Sa- latiga. Na zijn taak op Banka te hebben verricht kwam 7 R.S. in Batavia; de stoters betrokken de erewacht voor het Paleis cn be waakten de convooien naar Ban doeng en Priok. Het negende bataljon werd bij Op 13 December 1947 Jebar- keerde 5 R. S. in Makassar fn betrok de wacht in Zuid-Celeoes. Met de „Van Outhoorn" ging dit Bataljon naar Java en 6 Mei '48 was het in Semarang. Ingedeeld in de Tijger brigade werd de sec tor Ambarawa aan de stoters toe vertrouwd. In de 7 maanden dienst in dit gebied kwam er na genoeg geen subversieve activiteit voor. Dit onderdeel bezette samen met 1-15 R.I. (de blijvertjes) Djokja. De •Djokja-tijd was de zwaarste tot heden. Patrouille en actie wa ren voortdurende bezigheden, de moeilijkste posten werden door hen bezet. Djokja werd ook weer verlaten. Met vliegtuigen waren ze geko men, te voet gingen ze weg. Het jongste stotersbataljon in Indonesië is 6 R.S. dat thans in het Cheribonse zijn diensten heeft. Hoe hogelijk de Stoters worden gewaardeerd blijkt uit het boek van Generaal Kruis „Op Inspec tie". Hij schrijft over 7 R.S. „Het zijn prachtkerels, soldaten van klasse. Ervaren KNIL-officiert-n, die ze in actie hebben gezien, ver klaren nooit betere troepen onder hun commando te hebben gehad. Zo is het regiment. Onder alle omstandigheden hebben zijn man aankomst verdeeld over de andere nen hun plicht gedaan. bataljons, ter aanvulling van de geleden verliezen. Twee compag nieën kwamen bij een KNIL on derdeel te Bandoeng en vertrokken bij overname van Medan var de Engelsen door onze troepen naar Oost-Sumatra. In Zuid-Sumatra namen het zevende en achtste de diensten van het Birma-regiment over. Hier hebben ze aanvanke lijk heel moeilijke dagen beleefd, want ze zaten opgesloten in een met prikkeldraad afgezet gebied; daarbuiten was het verboden ter rein. Later is hierin verbetering gekomen en dank zij de Gadjah Merah en de stoters werd Paleni- bang weer een plaats waar ieder zeker van zijn leven kon zijn. Het 4e bataljon werd bij aankomst, April 1947 onmiddellijk aan de de marcatielijn gezet en had de eer ste week reeds verscheidene do den te betreuren. Wij, Nederlanders houden ge lukkig niet van een militarisme als de Duitsers ons hebben vertoond. En de soldaten zijn niet in diensi om lintjes en kruizen te krijgen. Zo is het ook met de stoters. Zij vroegen niet, zij deden en doen hun plicht. Soms begrepen zij niet het waarom van de zaak. Maar door dik en dun hebben zij verricht wat van hen gevraagd werd. Alom waren er Stoters en zijn er Stotersgraven. De strijd heeft zijn offers ge vraagd. Moge God hun strijd met de eeuwige vrede belonen en hen, die achter bleven, met Zijn genad.' steunen. Simon van Adelberg. MILITAIR HULPPROGRAM GOEDGEKEURD. Vorige week heeft na de Senaat ook het Huis van Afgevaardigden Trumans Hulpprogram goedge keurd, zodat het nu wet is geworden. Officiëel heet hij „Wet betreffende hulp voor wederzijdse verdediging". BESPREKINGEN IN BERLIJN AFGEBROKEN. De „geallieerde" comman danten in Berlijn zijn 't weer niet eens. De Westelijke com mandanten hebben hun Rus sische collega laten weten dat ze de besprekingen over de normalisatie van het leven in Eerlijn niet kunnen voort zetten, zolang de Sovjet-auto riteiten de aangegane over eenkomsten niet nakomen. De Westelijken namen na de spoorwegstaking de verplich ting tot uitbetaling van de aanvullende betaling van 40% over van de Russen. Deze ech ter kwamen de overeenkomst niet na en namen represailles tegen de West-Berlijnse spoor wegarbeiders die gestaakt hadden. En de Westelijke commandanten zijn niet van plan steeds maar verplichtin gen van de Russen over te ne men, terwijl deze niet vervul len wat ze op zich hebben ge nomen. DE REKENKAMER LEVERT CRITIEK. De Algemene Rekenkamer heeft haar verslag gepubli ceerd over 1948. Zij levert vooral critiek op te hoge en onnodige uitgaven voor de buitenlandse dienst. Er komen zo van die dingen in voor, waarbij de Nederl. belasting betaler verzucht: Wordt daar mijn belasting aan besteed? B.v.: Een diplomaat ontving voor het verblijf van zijn ge zin in Nederland een vergoe ding van 1250 per maand. In de tijd dat hij zelf in Ne derland verbleef kreeg hij bo vendien een maximum-toelage van 35 per dag en een extra toelage van 1000 per maand, omdat dit volgens de minister nodig was ter dekking van de kosten van het verblijf van hem en zijn gezin en voor re presentatieve verplichtingen. Zo zijn er meer van die geval letjes. En minister Lieftinck maar aandringen op zuinig heid. Ook is de Rekenkamer er niet over te spreken dat de begrotings-credieten in dat jaar zo vaak overschreden werden, terwijl uit haar ver slag bleek dat de exploitatie van „Herrijzend Nederland" vrijwel geen baten, doch prac- tisch alleen lasten heeft op geleverd. Donderdagavond, 29 Sept., kwam de gemeenteraad van Waalwijk in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Mr. Lam- booy. Wethouder v. Loon was met bericht van verhindering af wezig. Aan de orde: 1. Beëdiging raadslid A. P. de Raat. Nadat de heer de Raat in handen van de voorzitter de voorgeschreven eden heeft af gelegd, wordt hij door de voorzitter met een toepasse lijk woord geïnstalleerd, waar in deze de verantwoordelijke en lang niet eenvoudige taak van raadslid nog eens belicht te. 2. Vaststelling notulen der vorige vergadering. 3. Ingekomen stukken. Deze worden zonder opmer- merking vastgesteld. De diverse stukken op de agenda vermeld, werden voor kennisgeving aangenomen, terwijl de raad tevens geen enkele opmerking maakte be treffende 'n tweetal missieven van Ged. Staten welke later waren binnengekomen en voor de leden ter inzage had den gelegen. Deze laatste stuk ken betroffen een ontwerp van Ged. Staten voor een nieuwe salarisregeling van gemeente-ontvangers en wet houders en een schrijven be treffende bezoldiging van de gemeente-secretaris. Met beide stukken verklaart de raad zich z.h.st. accoord. 4. Voorstel tot beschikbaar stelling aan het bestuur der R.K. Jongensschool in de St. Antoniusparochie van 550. voor het bouwen van een rij wielbergplaats en van 1422.- voor het' vergroten van de speelplaats. Wordt z.h.st. goedgekeurd. 5. Voorstel tot beschikbaar stelling aan het bestuur der R.K. Meisjesschool te v.m. Be- soijen van 150.voor aan- gekeurd zullen moeten wor den en hiervoor dus tarieven moeten worden vastgesteld, willen B. en W. van de ge legenheid gebruik maken om ook de bestaande tarieven aan een herziening te onderwer pen. De voorgestelde verho ging, waarmede ook de com missie van advies en het Di rectoraat Generaal voor de prijzen zich kunnen vereni gen, zal ongeveer 30% be dragen. Volgens de nieuwe ont werpverordening wordt ge heven: 1. Voor een éénhoevig dier van één jaar of ouder of een rund 13.waarin is be grepen 6.slachthuisrecht, zodat aan keurloon resteert 7.-; 2. voor een graskalf, onder scheidenlijk 7.50, 4.en 3.50; 3. voor een éénhoevig dier jonger dan één jaar of een kalf, onderscheidenlijk 7. 3.50 en 3.50; 4. voor een varken, voor be- drijfsslachting en voor een varken bestemd voor huis slachting, geslacht in 't slacht huis, resteert aan keurloon 3.50; 5. voor een exportvarken, onderscheidenlijk f 3.25, 1.50 en 1.75; 6. voor een nuchter kalf, schaap, geit of bok, onder scheidenlijk 2.50, 1.50 en 1— De heer v. Seters meent dat men de verkeerde kant opgaat met deze tariefsverhoging. Hij acht deze in strijd met de po litiek der regering om prijs verhoging tegen te gaan. De slagers, die het toch al lang zwaar hebben, zullen deze ex tra uitgaven ook nog te dra gen krijgen. Als de prijsstop is opgeheven zullen de slagers deze kosten mogen doorbe rekenen in de vleesprijzen en dan moet de arbeidersbevol king, die toch al zo moeilijk zijn hartelijk hapje kan be- Aanvankelijk is het Huis niet zo meegaand geweest. Het wilde het voorgestelde bedrag verminderen tot 819.505.000 dollar. In de Senaat echter werd het ontwerp in zijn ge heel goedgekeurd, waarna 't weer door een gemeenschap pelijke commissie uit senaat en huis werd voorgelegd. Toen keurde ook het Huis van Afgevaardigden het gevraag de bedrag goed. Er zal dus nu 1.314.010.000 dollar worden uitgetrokken voor Amerikaanse wapenle veranties aan het buitenland. De bij 't Atlantisch Pact aan gesloten landen krijgen er 1 milliard dollar van: 500 mil- lioen in contanten, terwijl 500 millioen zullen worden ge bruikt voor aankoopmachti gingen ter betaling van wa penbestellingen. Van de con tanten komen er 100 millioen onmiddellijk ter beschikking, de rest wanneer het defensie comité van de Noord-Atlan tische landen samenhangende defensieplannen zullen heb ben opgesteld. CHURCHILL De grote slag om de deva luatie in het Engelse Lager huis is gestreden. De herep zijn weer op vacantie tot 13 October, nadat ze een vrij on vruchtbaar debat hebben ge houden over de devaluatie. Churchill was natuurlijk de man van de oppositie die de regering eens eventjes ter verantwoording zou roepen. Het bleef uiteraard niet bij een aanval op de devaluatie of op Sir Stafford Cripps, maar het hele regeringsbe leid moest er aan geloven. Tenslotte heeft het hele debat weinig meer opgele verd als een goedgekeurde motie van vertrouwen in de regering. Eerst werd een door Churchill ingediend amende ment waarin de economische politiek van de regering werd afgekeurd, verworpen met 350 tegen 212 stemmen. De motie van vertrouwen, waarin de steun van het Britse volk ge vraagd werd bij de oplossing van de financiële moeilijkhe den, werd aangenomen met 342 stemmen tegen 5. De con servatieven onthielden zich van stemming. HET IS UIT MET DE VRIENDSCHAP. De vriendschap die sinds April 1945 bestond tussen de Sovjet-Unie en Joego-Slavië is officiëel ten einde, d.w.z. Moskou heeft het in die tijd gesloten verdrag van vriend schap en samenwerking opge zegd. En waarom? Wel, om dat (volgens de Russische no ta) uit het proces tegen Rajk c.s. is komen vast te staan dat de regering te Belgrado een vijandige politiek jegens de Sovjet-Unie voert. Zuid-Sla- vië heeft zijn onafhankelijk heid verloren, het treedt thans op als een agent voor buiten landse imperialisten. En dat is heel erg! ZUIVERING. Veel communisten in Tsje- cho-Slowakije zullen hun hart vasthouden, want ieder ogen blik kan hun laatste uur slaan dat ze in genade zijn. In de loop van de week werd ge meld dat 20 vooraanstaande communisten waren gearres teerd, nadat er natuurlijk een samenzwering was ontdekt. Wie zich aan een ander spie geltDeze heren kunnen zich het beste spiegelen aan Hongarije: daar is onlangs 'n communistische minister van Buitenlandse Zaken ter dood veroordeeld. En de zuivering gaat door. Op het ministerie van Buiten landse Zaken te Praag wor den de „politiek onbetrouw- baren" op grote schaal ver vangen door meer degelijke krachten. In een week tijd werden er 120 ontslagen, ter wijl er nog heel wat meer op de lijst schijnen te staan. Sommige van deze onbe trouwbare individuen werken op consulaten en legaties in het buitenland. Een gewaar schuwd man telt voor twee. P.B.O. Het debat over de P.B.O. is vorige week Donderdag voor een week opgeschort. Men heeft tijd nodig om de vele ingediende amendementen (bijna 40) te bespreken en te overwegen. Erg vlot gaat het niet en de Kamer is het nog niet goed eens. Vooral de mate van staatsbemoeiing is een kant van het vraagstuk, waarover de meningen nogal verdeeld zijn. Uiteraard wil de P. v. d. A. zoveel mogelijk invloed van de regering, anderen, zo als V.V.D. en de heer Weiter, zijn bang dat de staat een te voorname plaats in de P.B.O. zal innemen. Minister Van den Brink heeft, heel logisch, ge zegd dat de deugd in het mid den ligt; het zal alleen de kunst zijn om het midden daar te leggen dat de meer derheid der partijen er mee eens kan zijn. De algemene beschouwin gen zijn voorbij, minister en staatssecretaris hebben geant woord, diverse sprekers heb ben weer gerepliceerd; nu zal het ontwerp artikelsgewijs be handeld worden, terwijl dat stapeltje amendementen ook nog ligt te wachten. Het is overigens logisch dat een zo belangrijke zaak als de P.B.O. niet in een vloek en een zucht kan worden afgewerkt. KANSELIER ADENAUER TEGEN NEDERLAND. Dr. Adenauer, de Duitse bondskanselier, heeft in de bondsdag verklaard, dat Duitsland de „unilaterale Ne derlandse grenscorrecties" niet kan toestaan. Hij noemde deze grenscor recties „onverenigbaar met goede economische betrekkin gen tussen Duitsland en Ne derland". De Nederlanders hebben 'n nieuwe zogenaamde grenscor rectie tot stand gebracht zon der de regering van Noord Rijnland-Westfalen of de fe derale regering hiervan in kennis te stellen. Een derge lijke houding is eenvoudig on mogelijk en kan niet door Duitsland worden geduld" zo zeide Adenauer. schafing van schoolboeken. Wordt z.h.st. goedgekeurd. 6. Voorstel inzake vijfjaar lijkse afrekening van de ver goeding ingevolge art. 101 der l.o.-wet, over de jaren 1943 tot en met 1947. Volgens dit voorstel zouden de volgende bedragen in de gemeentekas moeten worden teruggestort: door het R.K. Kerkbestuur H. Maria Onbe vlekt Ontv. 62.05, het R.K. Kerkbestuur St. Clemens 177.28, het R.K. Kerkbe stuur St. Antonius 87.64, de Christelijke Schoolvereniging 59.31 en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 522.46, aangezien de uitgaven van deze scholen minder blijken te hebben bedragen dan de toegekende vergoedingen. Het R.K. Kerkbestuur van St. Jan Baptist zal daarentegen een bedrag van maximaal 1569.34 mogen bestrijden uit de ver goedingen over de volgende 2 vijfjaarlijkse perioden. Ook dit voorstel wordt z.h. st. goedgekeurd. 7. Voorstel tot wijziging dei- verordening op de heffing van rechten voor de keuring van vee en vlees en voor het ge bruikmaken van het slacht huis en de vleesvervoerdienst. In het prae-advies zetten B. en W. uiteen dat de Vlees keuringsdienst reeds jaren 'n aanzienlijk verlies oplevert. In 1948 bedroeg dit verlies zélfs 14207.08. Deze toestand kon, volgens B. en W., niet bestendigd blijven. Nu de huisslachtingen voortaan ook talen, weer de dupe worden. Spr. zou gaarne zien dat de tekorten op een andere ma nier werden opgevangen. Hij vraagt zich af of slachthuis en vleeskeuringsdienst wel eco nomisch genoeg geëxploiteerd worden. Hoe komt het dat 't tekort over 1948 zoveel groter is dan over 1944? Het is bo vendien de vraag of men over het dieptepunt heen is, want door de vermindering van de koopkracht bij de bevolking zou ook het vleesverbruik nog verder kunnen teruglopen. Spr. acht het onjuist om door deze nieuwe tarieven de huisslachters mede te tekor ten te laten stoppen die al ja renlang geleden werden. Hij vraagt hoe de verhou ding is tussen slachthuisrech- rechten en keurloon. Waarom worden de keurlonen met 75 procent en de andere kosten met 30% verhoogd? Zullen ook de randgemeen ten de voorgestelde verhoging wel goedkeuren? Volgens spr. brengt de raad van Waalwijk deze gemeenten in een moei lijke positie. Als hier de ver hoging wordt goedgekeurd zouden die wel moeten vol gen. Spr. verklaart zich tegen verhoging. Als inderdaad de Vleeskeuringsdienst er is in het belang der volksgezond heid, dan moeten de tekorten maar gedragen worden door de overheid. De voorzitter wijst er op dat B. en W. ook niet gaarne deze tariefsverhoging hebben voorgesteld, doch zij zien geen andere mogelijkheid om de grote tekorten, waarvan Waalwijk een groot gedeelte en de andere gemeenten een evenredig deel te dragen krij gen, weg te werken. Ook de burgemeesters van andere ge meenten waren van oordeel dat op deze manier niet kan worden voortgegaan, daar de bijdragen voor de gemeenten te bezwaarlijk werden. Ook zij zouden in hun gemeente raad een voorstel tot verho ging doen. Ook het Directo raat Generaal voor de Prijzen heeft geen bezwaar, temeer omdat hier de laatste jaren, niettegenstaande de grote te korten, geen verhoging werd toegepast. De geringe aanvoer van slachtvee is ook een ge volg van de invoer van bui tenlands vlees. Gerekend per kilogram vlees zal de voorgestelde ver hoging zeer weinig uitmaken, terwijl door de prijsstop het vlees voor de consument niet duurder wordt. Wat betreft de stijging van het tekort tegenover vroeger jaren, merkt de voorz. op, dat deze veroorzaakt wordt door verschillende factoren zoals: aanzienlijke verhoging van salarissen, uitbreiding van personeel, uitbreiding van de inventaris en installaties, aan gezien tijdens de oorlogsjaren een grote achterstand in de technische installatie was ont staan. Deze verruimingen brengen ook hogere bedragen voor afschrijving mee. Vrijstelling van keuring voor huisslachtingen kan niet langer meer worden verleend en zou ook onverantwoorde lijk zijn, gezien de ervarin gen waarbij vele t.b.c.-geval- len onder de varkens aan 't licht kwamen. Spr. acht de voorgestelde verhoging de beste manier om de tekorten op te vangen. De wijze waarop de heer v. Se ters dit zou willen doen, n.l. door de overheid, d.w.z. de belastingbetalers, de tekorten te laten betalen acht spr. minder juist. Zoals voor gas-, electriciteit- en waterbedrij ven zou spr. de kosten laten betalen door diegenen die er gebruik van maken. De heer v. Seters blijft van mening dat diensten in het belang der volksgezondheid door de belastingbetalers ge dragen dienen te worden. Hij blijft bij zijn bezwaren tegen dit voorstel. De voorz. merkt nog op dat de voorgestelde verhoging wellicht nog niet voldoende zal zijn om het gehele tekort op te heffen. Men heeft de verhoging nog zo gering mo gelijk gehouden, in de hoop dat het iets mee zal vallen als straks het vlees vrij komt. De heer de Brouwer ziet slachthuis en vleeskeurings dienst in 't belang der volks gezondheid en daarbij mag de zuinigheid de wijsheid niet bedriegen. Als het vlees vrij komt zal er meer gebruik van gemaakt worden. Hij is van mening dat de vakgroep sla gers, als zijnde het meest bij deze kwestie geïnteresseerd, wel met een verweer zouden zijn gekomen als de voorge-- stelde verhoging onredelijk was. De voorz. concludeert daar uit dat de slagers de raad wel tot oordelen bevoegd hebben geacht. De heer Meys is het met B. en W. eens dat de bestaan de toestand, met die grote te korten, onhoudbaar is. Hij is het echter niet eens met de zienswijze van de heer van Seters dat de gemeenten deze tekorten moeten dekken. Hij vindt het jammer dat dit voorstel op dit ogenblik komt nu de prijsstop van kracht is, waardoor de gehele verhoging ten laste van de slagers komt. Voor het publiek zou 't weinig betekenen, daar deze verhoging slechts 1 cent per kilogram bedraagt. De voorz. beaamt dat het beter is dat deze geringe ver hoging ten laste van de ver bruikers komt, doch thans kan het niet anders. De heer v. Well vindt het niet juist deze verhoging in te voeren nu de vleesdistri butie nog bestaat. Hij had lie ver cijfers gezien over nor male jaren, zonder distribu tie, dan kan men beter hier over oordelen. Ook hem is 't grote verschil in het tekort van 1948, ih vergelijking met vroeger jaren, opgevallen. Hij vraagt zich af of het huidige personeel, dat de keuringen verricht, nu er toch zp wei nig aanvoer van slachtvee is, geen tijd over heeft om ook de huisslachtingen te keuren. Dan zouden de kosten sterk gedrukt worden, terwijl nu voor de huisslachtingen twee

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1