WAALWYK KAATSHEUVEL Waalwijkse en Langstraaise Courani Diploma-uitreiking Nijverheidsschool geheel vrije keuze. VANAF HEDEN ALLE merken SIGARETTEN G. J. v. Hulten-Pulles GROTESTRAAT 247 MAANDAG 3 OCTOBER '49 Uitgever k Waal wij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO m HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 80 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. Donderdagmiddag had weer de diploma-uitreiking plaats aan de leerlingen die de Nijverheidsschool gaan verlaten. Om 2 uur waren bestuur, directeur, leraren en leer lingen in Musis Sacrum bijeen. De burgemeester, de heren Van Nij- natten en Verwiel hadden bericht van verhindering gezonden. De Voorzitter van het Bestuur, de heer J. Tielen, opende met een korte toespraak. Na een woord van welkom aan de aanwezigen, vooral aan de godsdienstleraar, kapelaan v. d. Heuvel, die voor de eerste maal tegenwoordig was, sprak hij er zijn spijt over uit dat deze prijsuitreiking nog niet in het nieuwe schoolgebouw kon plaats hebben, wat echter niets afdeed aan de waarde van het diploma. Hier ging de Voorz. vervolgens nog even op in en hij betoogde dat zij die een diploma van de Nijverheidsschool in handen heb ben stukken voor zijn op hen die het niet gehaald hebben, vooral omdat de industrie schreeuwt o:n ervaren vaklui. Daarom was het zo teleurstellend dat de industrie vaak zo weinig belangstelling toonde voor de Nijverheidsschool. Anderzijds waarschuwde de Voor zitter de gediplomeerden dat zij niet moesten denken dat ze er nu waren. Het diploma moest hun visitekaartje zijn bij hun entrée in de vakwereld en verder moesten ze zich bekwamen in de practijk. Namens het bestuur dankte de Voorz. directeur en leraren voor hun goede zorgen, speciaal de di recteur, die naast zijn gewone werk nu ook veel zorg had voor de nieuwe school. Vervolgens had de diploma-uit reiking plaats, die luidt als volgt: Smeden-Bankwerkers s Johannus van Beek, Sprang-Ca- pelle; Wilhelmus Beerens, Drunen; Hubertus van Boxel, Dongen: Victor Couwenberg, Waalwijk; Ludovicus van Es, Waalwijk; Adrianus Frederiks, Kaatsheuvel; Adrianus de Graaff. Waalwijk; Marinus van Gogh, Waalwijk; Fredricus Heyda, Loon op Zand; Hendrikus Kivits, Elshout; Petrus v. d. Leur, Waalwijk; Marinus v. Loon, Dongen; Petrus van Noort, Waalwijk; Johannus Oomis, Kaatsheuvel; Cornelis Klerks, Waalwijk; Johannus van Riel, Waalwijk; Gerard Treffers, Waalwijk; Godefridus v. d. Vel den, Waalwijk; Jacobus v. d. Vel den, Loon-op-Zand; Johannus Vissers, Waalwijk; Wilhelmus v. d. Wiel, Drunen, Henricus Zijl mans, Waspik. Niet gediplomeerd 4. Bij de smeden-bankwerkers kwam daar nog een bijzonderheid bij. Juist deze keer werd het 250s getuigschrift uitgereikt; de gelukki ge was A. Frederiks uit Kaatsheu vel. Dit feit was voor een der le raren, de heer Koogje, een aan leiding om te wijzen op de mooie resultaten die op deze cursus' wa ren behaald. In 1941 begonnen waren er gemiddeld per cursus 25 diploma's uitgereikt. En dat daar mee iets te bereiken viel bewezen de richtingen die diverse leerlin gen met goed gevolg waren inge slagen: b.v. leerling-machinist, bij de marine of naar de M.T.S. In dit verband sprak de heer Koogje vooral zijn waardering uit voor directeur en bestuur. Persoonlijk toonde hij zijn voldoening door de gelukkige geslaagde een studie boek aan te bieden. De voorzitter toonde zich ver rast door deze onverwachte en prettige onderbreking en dankbaar voor de behaalde resultaten. Schoenmakers Cornelis van Baardwijk, Waal wijk; Wilhelmus Brok, Drunen; Agnietus v. d. Berg, Gelderinalsen; Gertrudis Damen, Waalwijk; Lam- bertus Dingemans, Kaatsheuvel; Johannus van Gelder, Waalwijk; Adrianus v. d. Griendt, Waal wijk; Petrus Kuysters, Raamsdonk; Johannus van Loon, Loon op Zand; Hendrikus Maas, Waal wijk; Theodorus Schoenmakers, Kaatsheuvel; Adrianus Schuur- mans, Waalwijk; Petrus Verhoe ven, Waalwijk. Niet gediplomeerd geen. Timmeren Marinus v. d. Brandt, Haar steeg; Antonius Cales, Drunen; Jo hannes van Drunen, Raamsdonk; Martinus Fijneman, Kaatsheuvel; Wilhelmus de Groot, Raamsdonk- dorp; Antonius v. d. Hoven, Was pik; Cornelis Kanters, Raamsdonk; Antonius v. d. Lee, Dongen; An dreas Maas, Waalwijk; Andreas van Muilekom, Waalwijk; Petrus Meijs, Haarsteeg; Johannus Mul ders, Waalwijk; Pieter Rozen- brand, Capelle; Johannus van der Schans, 's-Gravemoer; Pieter Smits, Wijk en Aalburg; Cornelis Snijders, Capelle; Petrus v. Stok- kum, Vlijmen; Franciscus Verbo- ven, Kaatsheuvel; Josephus Ver schuren, Waalwijk; Wijnand Ze- gers, Waalwijk; Marinus Zwaans, Waalwijk. Niet gediplomeerd 1. Na de diploma-uitreiking wees de heer Tielen erop uit hoeveel verschillende gemeenten de leer lingen kwamen (niet minder aan 14) en drukte er zijn voldoening over uit. Hij achtte dit van het grootste belang omdat de school hiermee voldeed aan haar bedoe ling als „Nijverheidsschool voor Waalwijk en omstreken". Uit de voorlezing bleek tevens dat ditmaal niet minder dan 57 diploma's werden uitgereikt, nl. 22 afd. timmeren, 14 afd. schoenma kers en 21 aan smeden-bankwer kers; een respectabel aantal. Dan had de voorzitter nog de taak om extra prijzen uit te reiken aan leerlingen die zich onderschei den hadden door bijzondere pres taties. Hij sprak er zijn grote vol doening over uit dit te mogen doen en feliciteerde de gelukkigen en drong er op aan dat zij zouden voortgaan op deze goede weg. Het was' voor henzelf een voldoening en een stimulans voor de anderen. De prijswinnaars waren Extra prijzem Timmeren: P. v. Stokkum, Vlij men, F. Verboven, Kaatsheuvel. Smeden-Bankwerkers: M. van Loon, Dongen, A. Frederiks, Kaatsheuvel. Ook de directeur, de heer Van Steenderen, sprak nog een enkel woord. Hij wees op het bijzonde re van een dag als deze en spoor de zijn leerlingen aan om te zor gen dat ze zouden kunnen zeggen het diploma verdiend te hebben Ook hij waarschuwde de geslaag den dat het leven nu pas zou be ginnen en dat ze hard zouden moeten werken, want dc jongen van vandaag is de man van mor gen. Het was zaak om de plant tot volle wasdom te brengen, in het belang van Nederland, kerk en maatschappij. Hij wenste de prijswinnaars nog bijzonder geluk en dankte voorzitter en bestuur vooral voor het werk dat ze nu deden in verband met de nieuwe school, ondanks dikwijls drukke werkzaamheden. Voor de leraren sprak hij de hoop uit dat ze spoe- idg in die school zouden kunnen werken. Tenslotte spoorde hij alle leerlingen aan hun best te doen. Namens de gediplomeerden dankten de leerlingen Verboven, de Graaff en van Gelder leraren en bestuur ieder op z'n wijze, die meermalen de lachlust opwekte. De directeur deelde nog mee dat de leerlingen een bedrag had den gespaard om bij de opening van de nieuwe school een ge schenk te kunnen aanbieden, wat misschien tot navolging zal strek ken. De voorzitter vond dit een aan gename verrassing voor het be stuur en bracht tot slot dank aan de jongelui, die de dank der ge diplomeerden der drie afdelingen in verschillende toonaarden had den uitgebracht en deelde mee dat het de bedoeling van 't bestuur is om zodra de nieuwe school ge reed is de ouders uit te nodigen deze te komen bezichtigen, de werkstukken hunner jongens te bekijken en kennis te maken met de leraren. Ook zullen ze dan voortaan een invitatie krijgen voor de diploma-uitreiking, zodat er meer een band komt tussen school en huisgezin. Hij wenste nogmaals de gedi plomeerden en geslaagden geluk en sprak de hoop uit dat zij veel voldoening mochten hebben van hun werk en de y/ijze lessen die ze hier ontvingen; de katholieke leerlingen speciaal van de zo wel geslaagde retraite, die voor hen drie dagen werd gegeven. GESLAAGD. Op het te Utrecht gehouden examen voor apothekers-as sistente, slaagde Mej. Ria van Boekei alhier. Zij genoot haar opleiding bij apotheek Nijman. „WAALWIJKSE AVOND" te 's-Bosch. op de -Poppententoonstelling. Vorige week Donderdagavond leek het wel wat op een Waal wijkse invasie toen om een uur of 8 de diverse koren kwamen bin nengestroomd. Deze avond werd n.L officieel betiteld als „Waal wijkse Avond". Ook onze burgemeester toonde door zijn aanwezigheid belang stelling. Nu, de Waalwijkers hebben bun beste beentje voorgezet en zeker een goede indruk achtergelaten. Het mannenkoor b.v. dat o.l.v. de heer Duyvelaar het eerst op trad, maakte een imposante indruk zoals het daar stond. Ze begon nen met het Wilhelmus, keurig uitgevoerd, en zongen verder O bone Jesu van Paiestrlna en Lae- tare Jerusalem van Olraan. Toen kwam er er hele tijd geen Waalwijk aan te pas, maar het Bossche orkest van Cc -n van Or- souw, waarna Nel Dupont en Lambert van Oudheusden gelegen heid kregen om een duet uit „De Wapensmid" te zingen, waarbij de heer Wilmont vlot begeleidde. Daarna speelde Joh. Verhoeven een Polonaise van Chopin. Toen weer tot tegen elven geen Waalwijk, maar Coen van Or- souw, waarna het Gemengd koor o.l.v. L. Sars enige fragmenten uit de opera „Cavalleria Rusticana" zong. Solisten waren mej. Dupont en de heer Dingelhoff. We willen maar zeggen, als koren en solisten worden uitgeno digd om een avond te verzorgen, dan moeten die ook de gelegenheid krijgen om hun programma af te werken. Het moet voor de optre denden dan ook niet prettig zijn als hun wordt ingefluisterd: Doe het maar zo vlug mogelijk, want het publiek houdt daar of daar niet van. Van dit laatste gaat men ge woonlijk uit, terwijl toch nog wel eens het tegendeel blijkt. En wat Waalwijk bood was wel geen Coen van Orsouw, maar toch vrij licht verteerbaar, voor velen mis schien beter dan dat andere. Overigens hebben we genoten van de interessante poppentcn- toonstelling, die al niet ovcrmat.g uitgebreid, smaakvol was opge steld. De meeste bezoekers zullen qua poppen wel vooral de Maas trichtenaren bewonderd hebben, waarvan „De Drej Schoenste on der de hand wel beroemd zijn ge worden. Verder waren we getui ge van de ontvangst van de 10.000ste bezoekster in Den Bosch, die natuurlijk een pop cadeau kreeg. En het was natuurlijk alle maal voor het goede doel. RODE KRUIS. Door het Hoofdbestuur van het Rode Kruis in Den Haag zijn twee helpsters van de transport-colonne Ned. Rode Kruis afd. Waalwijk, aange wezen om de kindertrein naar Weenen van 1721 October a.s., te vergezellen. DEKENALE ZELATRICEN-DAG. Zoals we reeds in een vorig nummer meldden, wordt op 9 October a.s. in Kaatsheuvel de eerste Dekenale Zela- tricen-dag gehouden voor alle zelatricen a.h.d. van de drie pauselijke Missie-genoot schappen Voortplanting, Kindsheid en S.P.L. De bijeenkomst is niet zo zeer bedoeld als een vergade ring, dan wel als een bijeen komst om een levend contact te krijgen, wat getracht zal worden door een prettige sfeer, een kleine tractatie en een vermijding van onnodige lange duur. Na een kort Lof om 4 uur in de kerk van St. Jan door de Hoogeerw. Deken A. J. v. d. Brekel, volgt in het pa tronaat een bijeenkomst, waai-, na een openingswoord, een Pater van Mill-Hill door het onderwerp „Missie-liefde en Missie-vuur" zal trachten een uitwisseling te krijgen van gedachten, waaruit prac- tische raadgevingen kunnen volgen. BRIDGEDRIVE. In hotel Verwiel zal Zaterdag 15 October a.s. een bridge-drive gehouden worden volgens het Scheveningse systeem. De leiding berust bij de heer M. F. L. van der Ven. 30-JARIG BESTAAN van de CHR. NED. TRANSPORT- en FABRIEKSARBEIDERS- BOND Afd. Waalwijk. De voorzitter opende deze feestvergadering met 't voor lezen van Ps. 65 en heette de aanwezigen hartelijk welkom. Hij herdacht hoe in 1919 de afdeling in de Ned. Herv. Kerk te Baardwijk werd op gericht. Toen reeds is de heer Nieuwenhuizen tot voorzitter gekozen, zo ook de heer Op- horst die reeds 30 jaar gele den secretaris werd en nu nog deze functie bekleedt. Daarna sprak de Bonds voorzitter, de heer v. Baren, over de strijd om het bestaan en om het bestaan van de Chr. Vakvereniging. Hij hul digde de heer Nieuwenhuizen met zijn jubileum en ook en kele oud-leden en de vereni ging. De heer v. Baren spoor de vooral aan om te strijden tegen het socialisme. Daarna spraken de afge vaardigden van de zusterver enigingen en zij wensten de vereniging nog vele voor spoedige en vruchtbare jaren. De reciteer-vereniging van de zangvereniging voerde en kele blijspelen op, die zeer in de smaak vielen van de aan wezigen. Er waren ook enke le tractatie's onder de pauze en een verloting ten bate van D.E.L. Jac. Faro, oud mede-oprich ter, sprak toen een enkel woord, vooral tot de jonge ren, om aan te sporen tot activiteit in het vakverbond. Ook deze feliciteerde de voor zitter en bood hem een klein geschenk aan. Vervolgens sprak de heer Braspenning, districtsbestuur der. Ook deze wenste de voor zitter en de Vakvereniging nog veel succes. Met de woorden „laat ons de goede strijd strijden", spoorde hij de vereniging aan te strijden tegen communis me en socialisme voor 't Chr. Vakverbond en voor Jezus Christus. Vooral waarschuw de hij tegen arbeidslusteloos- heid. Daarna voerde de reciteer- vereniging nog enkele stukjes op en sloot de voorzitter deze feestvergadering. Er waren verschillende mooie bloemstukken, door di verse verenigingen geschon ken. M. M. S. Op uitnodiging van de oud-mo derator der R.K.H.B.S., de wel- eerw. heer van Lierop, thans ver bonden aan 't Instituut voor Doof stommen te St. Michiels-Gestel, brachten directeur, moderator en 3e en 4e klas der R.K. M.M.S. 1.1. Woensdag een bezoek aan boven genoemd instituut. Zij konden daar de spreekles sen volgen volgens de nieuwste methoden, maar ook de spelen, reidansen, enz. 't Was in elk opzicht een in teressante middag. LOU BANDY KOMT. De koning van de humor, Lou Bandy, komt a.s. Zater dag 8 uur in de zaal van de R. K. Werkliedenvereniging met het bekende: Wie danst de Samba met Lou Bandy? en met medewerking van nog verschillende artisten. A.s. Donderdag leze men de nadere aankondiging. K.M.H.C. „WAALWIJK". Jaarlijkse Algemene ledenvergade ring K.M.H.C. „Waalwijk". Na de opening werden de no tulen van de vorige vergadering voorgelezen door de secretaris de heer Verhulst. Hierna deed de vi- ce-voorzitter dhr. v. .Beurden e0„ kele mededelingen omtrent training en het eventueel in de competitie komen van een derde dames- en een tweede herenelftal. Na de mededelingen werd het jaarverslag van de wedstrijd secre taris voorgelezen, die zelf niet aanwezig was. Dit verslag was vrij gunstig, want zoals bekend promoveerde het eerste dames elftal en eindigde het eerste he renelftal op de 4e plaats in de competitie, terwijl het tweede da meselftal de laatste plaats aan de Waranda overliet. Na dit verslag volgde een min der gunstig en wel het verslag v. d. penningmeester, die wegens dienst eveneens afwezig was. In het afgelopen verenigingsjaar va ren de uitgaven aanzienlijk groter dan de inkomsten, zodat er een nadelig saldo werd geconstateerd van 750. De begroting voor het volgend jaar zag er enigszins beter uit met een vermoedelijk voordelig saldo van 95. Hierna werd overgegaan tot de aanname van nieuwe bestuursle den n.l. de dames P. Wagenma kers en M. v. Iersel daar mej. A. Verwiel en mej. v. d. Broek als zodanig bedankten. Bij de rondvraag werd namens de dames een trainer gevraagd, daar dit zeer hard nodi gis om een goede wedstrijdroutine te ver krijgen. Tot slot richtte de Eerw. heer Stevens, geestelijk adviseur, een dankwoord tot de beide aftreden de bestuursleden en dhr. Franssen, die de club het afgelopen jaar ge traind heeft en zoveel wedstrijden heeft geleid. Om half tien werd de vergade- JAARMARKT. De jaarmarkt op de laatste Don derdag in September was, on danks het minder aanlokkelijke weer, uitzonderlijk druk bezocht, niet alleen door standhouders, maar ook door belangstellenden. Raadhuisplein en Markt waren geheel gevuld en tussen de kra men was er haast geen doorkomen aan. Vooral de bloemen- en fruit- verkopers waren legio vertegen woordigd en spuidden druk hun oratorische talenten om kopers te trekken. Ook alle mogelijke andere ar tikelen waren te kust en te keui present en vonden de nodige at tractie van inwoners als buitenlui, die meer en meer onze jaarmark ten weer komen bezoeken, ring gesloten. ERNSTIG ONGEVAL. Maandagmiddag had het 5-jarig zoontje van de heer v. Wijck in de Baardwijksestraat het ongeluk uit te schuiven,vermoedelijk over een grintkeitje. Hij kwam te val len en kon niet meer opstaan. Na dat hij thuis gebracht was cn me dische hulp was ingeroepen, bleek dat een beentje op verschillende plaatsen was gebroken en z'n heup versplinterd. Hij werd naar t ziekenhuis overgebracht, waar operatief moest worden ingegre pen. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren Johannes J C M zv J V Du- moulin-Koolen Antoniusf C M zv J v d Griendt-Stokwielder Robert O B zv J A Mulders- Deckers Catharina M P dv G J Sars-Raaymakers Antoinette M W C dv M J A Vesters-Span te Loonopzand Hendrika C M dv Th J C A v d Linden-Dek kers te Loonopzand Maria E H dv H J P van IJserloo-Wil- lemse. Overlijden Elisabeth J van Zeist 23 jaar. Huwelijks-aangiften: A J Leenen 29 j te Drunen en H Th Pelders 21 j te Waalwijk. Huwelijken S G van den Berg 23 j te G >ir- le en H H Th Hurkmans 23 j te Waalwijk H C Pennings 28 j te Dordrecht en Th J A van Oud- Heusden 28 j te Waalwijk J A Leijtens 25 j en C Klerx 24 j beiden alhier A A de Wit 27 j te Loonopzand en H H M Klerks 23 j alhier AM Smits 21 j en H G M A de Kort 22 j beiden alhier O A H van Roessel 28 j en A H G de Folter 26 j beiden alhier A Robben wedn van J Klerx 61 j en A M de Vries 53 j beiden alhier. Ingekomen: V Rainer van Weert H J ARBEIDSBUREAU WAALWIJK. Vraag en aanbod. Worden gevraagd: Diverse fabrieks- en thuis- stiksters voor schoen- en le- derwarenfabriek. Thuishandschoenenstiksters. Mannelenke leerling-stikkers. Leerling lederbewerkers. Chef voor finish-afdeling. Bijtuiger. Dagmeisje. Huishoudster. Meisjes voor fijn mechanisch werk, opl. Zwitserland. Jongemannen voor opleiding tot filiaalchef. Enige schilders. Enige timmerlieden. Enige metselaars. Bieden zich aan: Chef (ledermagazijn). Schoenontwerper. Stikmeester. Assistent looimeester. Prima thuissnijder. Aankomend handzwikker. Correspondent. V ertegen woordiger. Typiste. Enige oudere kantoorbedien den voor kantoor- en maga zijn-administratie. Enige mannelijke jongste kan toorbedienden met U.L.O. of H.B.S.-opleiding. Autogenisch lasser. Twee machine bankwerkers. Enige leerling machine machine-bankwerkers. Enige leerling electro- monteurs. Enige leerling timmerlieden Enige chauffeurs. Een meubeltekenaar. Diverse hulparbeiders. Alleen met opleiding Nij verheidsschool. Aanmelding dagelijks tussen 912 uur v.m. op 't Arbeids bureau Waalwijk, Grotestraat 339, tel. 63. Deze bekendmaking is gel dig vanaf 3 t.m. 8 Oct. 1949. Het Arbeidsbureau Waal wijk verstrekt ook inlichtin gen aan adspirant-emigranten M van Oldenbeck van Veldhoven R A M E Steinfatt van Karls ruhe J van Veen van Nuth W F M Walraven van Westd- lingwerf D H Liem van Me- dan H H M Vrijhoeven van Maastricht MP Nijholt van Amsterdam A J C van Riel van Loonopzand C M de Vries van Barneveld B H T Vink? van Lichtenvoorde. Vertrokken G Ligtvoet naar Loonopzand E A M Minke naar Voorschoten MC Voets naar Loonopzand MA IJpelaar naar Loonop zand M P de Bont naar Rot terdam P M, M J M en N W A M Vugs naar Berkel ca. A J Govers naar Loonopzand J M IJpelaar naar 's-Hage C J M Maas naar Arnhem M J van Noort naar Helvotrt. AAA Steun Wettig Gezag. Naar men ons mededeelt is in deze gemeente opgericht een com missie „Steun Wettig Gezag", waarin zitting hebben de heren: M. J. van Nieuwstad, ais voor zitter; J. M. G. van Kemenade, als secretaris; Fr. de Klijn, Pastoor St. Joseph Parochie; Fr. van Til- borg, wethouder; J. C. Frederiks; J. A. Vloemans; P. Broeders; P. Ligtenberg, als leden. Deze plaatselijke commissie is als een onderdeel te beschouwen van het Nationaal Instituut „Steun Wettig Gezag". Het Na tionaal Instituut heeft zich met instemming der Regering gevormd en stelt zich ten doel de toetre ding te bevorderen en voortdu rende steun te verlenen aan door de regering te vormen organisaties van vrijwilligers, welke het wet tig gezag steunen door het geven van politiële, militaire en econo mische bijstand. Dit Instituut treedt landelijk, provinciaal, gewestelijk en plaat selijk op. Het behoort tot dc laak van de plaatselijke commissie voorlichting en propaganda te ge ven, waar zulks nodig is, bemid delend op te treden bij de onder linge taakverdeling der vrijwilli gers en het bevorderen van maat regelen tot versterking van de on derlinge band van vrijwilligers. Het ligt in de bedoeling plaat selijke weerbaarheidsverbanden te stichten van die jonge mannen, die zich uit overtuiging geroepen gevoelen mede te werken tot handhaving van orde en veilig- hed van de Staat, 'die zich onvoor waardelijk achter de Regering scharen, de leiding van onze Re- ring onvoorwaardelijk aanvaarden en daartoe de Regering naar ver mogen willen steunen. Het komt dus neer op verdediging en be houd van ons monarchaal en de mocratisch bewind. l£r bestaat ge legenheid toe te treden tot: De Nationale Reserve, De Reserve Grensbewaking, De Reserve Rijks- en Gemeentepolitie. De gebeurtenissen in bepaalde Europeese landen, als gevolg van de politieke ontwikkeling aldaar, hebben doen zien hoe een kleine, goed georganiseerde en gediscipli neerde minderheid in staat is, een greep naar de macht te doen en zich blijvend te handhaven op die posten in het regeringsbestel, die beslissend zijn voor het bepalen van de levenswaarden i n levens voorwaarden. Het opdringend communisme levert elders het tastbare bewijs hoe het ons ver gaan zal, indien dit verderfelijk stelsel hier gemeen goed gaat worden, wat er b.v. zal resten aan Godsdienstuitoefening, vrijheid van organisatie, vrijheid van druk pers, vrije meningsuiting, enz.; kortom rechten en vrijheden, die ons thans grondwettelijk zijn ge waarborgd. Waar het communis me ook hier te lande zijn aanhan gers en propagandisten telt, ligt het voor de hand, de ervaring in andere Europese landen opgedaan is daar om dit te bewijzen, dat ook hier vroeg of laat zal ge tracht worden door intimidatie terreur het bestaande reqeringsbe- stel omver te werpen. Óm dit te- voorkomen is de grootste waak zaamheid en de meest mogelijke activiteit geboden. Het Nationaal Instituut „Steun Wettig Gezag" wil daarom alle goedwillende krachten in een sterke organisatie samenbrengen, die zowel gecen traliseerd als gedecentraliseerd in staat is het hoofd te bieden aan TEL.-ADRES „ECHO". alle eventualiteiten, die beogen ons maatschappelijk zijn, zoals wij dat heden ten dage kennen en waarderen, voorgoed te verwoes ten. Een geestesstroming, die niet de onze is, doch zich met ontstel lende kracht alom gaat verbreiden, houdt geen halt bij een bepaalde douanepost. Wat elders plaats vond. behoort hier tot dc moge lijkheden. Paraatheid en nog eens paraatheid is hier het parool. De plaatselijke Commissie „Steun Wettig Gezag'" stelt zich daarom als eerste taak het appelleren van de aandacht voor een gevaar dac ons bestaan tot in de grond be dreigt. In volgende beschouwingen hopen wij de lezers nadere uiteen zetting te geven va nde noodza kelijkheid van „Steun Wettig Ge zag". K. J. M. V. Dinsdagavond opende dc K. J. M. V. haar winterprogramn.a met n Avondwake in de kapel der cerw. Zusters, waar Moderator Jjixsc.i met enkele gepas e weor- dea het winterprogramma opende en hiervoor Gods Zegen af smeekte. Na deze godsdienstige ouvertu re werd dan in het clublokaal door de voorzitter de heer M. Heijs het programma uiteengezet, welkom geheten aan de diocesane voor zitter de heer Ad Schellen, de voorzitter en medebestuursleden van de R.K.M.V. en dank ge bracht aan de secretaris de lieer H. van Dun voor het keurige werk verricht in de samenstelling van het programma. Hij vertrouwt dat het piogram- ma zal slagen, wat zeker is, als ieder lid daaraan medewerkt. Hij hoopt op een gezonde actie en een prettige medewerking tarnen met de moderator en het bestuur. Na nog een enkel woordje v in de Moderator,' houdt de heer Schellen een spreekbeurt door drongen van de echte K.J.M.V.- geest, aansporend om toch vooral elkander te vinden, elkander te vormen onder het vaandel van de K.J.M.V. tot mannen van karak ter en katholieken van de daad. De vereniging Kaatsheuvel, aldus spreker, getuigt van bloei, gezien het prachtige winterptogramma, hij hoopt dit steeds crescendo zal gaan. Na deze rede nam de voorzitter van de R.K.M.V. dc heer Frede riks het woord, speciaal cm iets te zeggen over de actie „Steunt Wettig Gezag" waaromtrent bin nenkort meer van zal gehoord worden. Bij de rondvraag komen de ton gen los over de revue, die in voor bereiding is, waarna met de jeugd- groet en het clublied de avond gesloten wordt. Cursus Landbouwbedrijfsleer. Donderdag 6 October wordt in de St. Jansschool een cursus ge opend in Landbouwbedrijfsleer. De cursus wordt geleid door de heer v. Iersel uit Tilburg. Reeds een twintigtal jonge boeren gaven zich voor de cursus op. Wie nog willen deelnemen, kunnen zich wenden tot de heer Jos Rombouts, doch moeten in het bezit zijn van minstens een diploma van een al gemene land- of tuinbouwcursus. DEKANALE ZELATRICEN- DAG. Wij verwijzen naar het bericht onder de rubriek „Waalwijk" hier naast, omtrent de „Dekenale Zelatricendag", welke aankondi ging geldt voor Waalwijk, Kaats heuvel en Waspik. Burgerlijke Stand Loon op Zand over het tijdvak van 15-30 Sept. Geboren: Josepha M A dv N J v Hoof- Beerens Wilhelmina P M dv L A in 't Groen-van Dongen Wilhelmus A P zv N A v Kuijk- van Beers Peter H zv J Groot- swagers-Kleijsen Augustina B M T dv J Verboven-de Jong Petronella M A A dv A C Smul- ders-Mutsaers -Cornelis A J zv J Kuijpers-Dingemans Lam- bertus H M zv H M Kuis-van Boxtel Nicolaas M M zv L v Son-Klerks te Waalwijk Maria H D dv P J van Gulik-Kroot Adrianus J H zv C van Dongen- de Nijs Henriëtte A M dv G T van Hulten-Philipsen An tonius C F zv A H van Wezel- Timmers Adriana H M dv W J Roestenberg-Aussems Catha rina F M dv S J Coomans-Ver schuren Wilhelmina P M dv M Mathijssen-Rijnders Mari nus L C Kuijpers-Laros Arie zv M Wagemakers van den Hoek Petrus B zv J C van der Ma- de-Kuijpers Cornelia P M dv A A van Gorkum-Brabers. Huwelijksaangiften Petrus C van Etten 35 j te Waspik en Adriana G van Box tel 35 j alhier Lucien P Her mes 26 j te Waalwijk en Cornelia J Lugters 23 j alhier Cornelis J J M van den Hoven 25 j en Maria C van Esch 24 j beiden alhier Engelbertus van Spaan- donk 31 j en Gerarda van Wezel I 27 j beiden alhier Cornells v

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5