Wijde Wereld j vJ BEZOEK AAN DE „KAREL DOORMAN ROOKPLUIMPJES Waalwijkse en Langsiraaise Courani IN DE K. A. B. UIT DE DE SPROKE VAN NOORD-BRABANT TELT HOOGSTE AANTAL WERKLOZEN. ff MAANDAG 10 OCT. 1949 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN Redacteur-Verslaggever W. v. d. MEE Jr. DE ECHO VAN HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 82 Abonnement 15 cent per week 1.95 peT kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. - SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECIIO". DE VOOR-UNIE VANAF 1 OCT. IN WERKING. Een volgende stap is gezet op de weg naar een economische unie tussen Nederland, België en Lu xemburg. De Voor-unie, gedurende welke tijd het handelsverkeer tussen de drie landen progressief zal worden vrij gegeven, is met ingang van 1 Oct. in werking getreden. Het gaat niet snel, dikwijls moeilijk, maar langzaam aan raken we toch wel daar waar we zijn willen: de echte volledige Bene lux, waar ieder sinds de oorlog de mond over vol' heeft. Het gaat allemaal met voor zichtige stapjes: de Voor-unie is bijvoorbeeld eigenlijk al drie maanden te laat op de oorspronkelijk bedoelde da tum 1 Juli; nog maar 30% van de invoer van België naar Nederland is vrij gegeven, terwijl de uitvoer uit Neder land naar België toch al, wat de industriële sector betreft, op enkele producten na vrij is. Voor de producten die niet op de vrije lijst voorkomen, zoals landbouwproducten, zijn de bestaande contingenten be langrijk verhoogd. Ook de textiel-import uit België zal v/orden uitgebreid. De goud en dollarclausule zal belang rijk worden verzacht. Zo ziet men, langzaam aan, dan breekt het lijntje niet. En ondertussen schelden de Antwerpse reders op de Voor-Unie, omdat men niet eerst tot een accoord is geko men over 'n Moerdijk-kanaal en de Belgische winkeliers gaan te keer tegen hun Hol landse -collega's omdat zij in België adverteren met boter en margarineprijzen enz., die stukken onder de hunne lig gen. Ja, zo gaat het! MINISTERIE QUEUILLE BEZWEKEN. Ons blad van Donderdag, waarin wij schreven dat het Franse kabinet was gered, was nog niet uitgekomen of het bericht kwam al door dat Queuille ontslag had aange vraagd. Dat was de schuld van de minister van Arbeid, May er, die zich niet kon neerleg gen bij de bereikte overeen komst in de kabinetszitting. Daar was n.l. afgesproken dat de meeste lonen niet zouden worden verhoogd. Welke lage lonen daarvoor wel in aan merking zouden komen, werd overgelaten aan een scheids rechterlijke uitspraak van de minister-president. Over dit punt nu hadden de ministers van Arbeid en die van Finan ciën en Economie een onbe sliste strijd gestreden. In ie der geval, minister Mayer deelde per brief aan Queuille mee dat hij op zijn standpunt bleef staan en onmiddellijke verhoging van de lonen be neden fr 15000 wenste. Deze loonsverbetering zou de sta bilisatie-politiek van het ka binet in het honderd doen lo pen en Queuille heeft dit blijkbaar niet willen riskeren. Na ruim een jaar regeren is dus ook het negende Fran se kabinet na de bevrijding ter ziele gegaan, maar het heeft alle records schitterend gebroken, wat de duur be treft tenminste. Maar wat nu? DE „DUITSE VOLKSREPUBLIEK". Wat verwacht werd is ook prompt gebeurd. Oost-Duits- land heeft een eigen repu bliek gevormd, of de Russen zullen het wel hebben be werkstelligd. Hoe het ook zij, -er is een Oostduitse republiek die uitdrukkelijk democra tisch wordt genoemd; een dergelijke verzekering moet er aan die kanten toch altijd bij. En ondertussen heeft Moskou weer een nieuwe sa telliet. Malr nu zullen de moeilijk heden pas beginnen, kan men verwachten. Was er eerder al weinig uitzicht op het spoe dig tot stand komen van een behoorlijk vredesverdrag voor Duitsland, nu lijkt die kans nog veel kleiner. Immers, de twee Duitse republieken staan uit de aard der zaak in veel opzichten lijnrecht tegenover elkaar, zoals het Westen en Moskou het in veel opzichten absoluut oneens zijn. Het ziet er naar uit, en er wordt ern stig rekening mee gehouden dat de Russen aan een afzon derlijke vrede met hun repu bliek beginnen te werken. Na tuurlijk langs een omwegje, zodat het allemaal heel cor rect lijkt en de anderen van onwil en obstructie kunnen •worden beschuldigd. Die vre de zou op zichzelf niet zwaar zijn, maar de prijs die 't Duit se volk er voor zal moeten be talen is hoog, want een eerste vereiste zal zijn dat de Duitse volksrepubliek haar plaats ten opzichte van de Sovjet- Unie zal kennen en waar dat op neer komt hoeven we niet te vragen. O, het zal nog wel lang duren eer er vast rust is in Europa, om van vrede nog maar niet te spreken. Overeenkomstig het recept dat wij vorige week signa leerden, hebben achtereenvol gens Polen, Roemenië, Bul garije en Albanië geprotes teerd tegen de vorming van de West-Duitse republiek. Tsjecho-Slowakije ontbreekt nog aan dit rijtje. De S.E.D. (socialistische eenheidspartij in Oost-Duits- land) heeft een resolutie ge publiceerd, waarin wordt ver klaard: „Wij zijn bereid sa men te werken met alle Duit se vaderlanders, inclusief voormalige leden van de nazi partij, voormalige officieren, kleine en middelgrote kapita listen en die groepen in West- Duitsland, die de belangen van Duitsland in het hart dragen". om door de arrestatie van 10.000 tegenstanders alle ver zet tegen het communisme te breken, 't ondergrondse werk te vernietigen, de kracht van de katholieke kerk te onder mijnen (er werden weer 300 geestelijken gearresteerd) en eon degelijke zuivering te houden in de communistische partij. De gearresteerden zijn naar een kamp overgebracht omdat de gevangenissen in Praag overvol zijn.. RUSSISCHE ONTWAPENINGS VOORSTELLEN. Dinsdag zal Jacob Malik, de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken,in de vei ligheidsraad met ontwape ningsvoorstellen komen. Er werd zelfs verklaard dat men verwachtte dat de Sovjet regering met iets opzienba rends voor de dag zou komen. In ieder geval zal het wel iets zijn waarmee de een of ander onmogelijk accoord kan gaan of dat om een andere reden onuitvoerbaar is. Er zijn meer van die Russische voorstellen geweest. Wat betreft de kwestie van de zetel in de Veiligheidsraad, zal Nederland waarschijnlijk zijn stem geven aan Joego slavië, tenzij de toestand in dat land zich plotseling zou wijzigen of de andere mo gendheden die dezelfde can- didatuur steunen, van stand punt zouden veranderen. In de afgelopen maand daalde het aantal als werk loos geregistreerde mannen van 45.950 tot 41.236, t.w. 32.229 geheel werklozen (vo rige maand 32.437), 8.831 DUW-arbeidei's (12.628) en 176 wachtgelders (885). Vermelding verdient, dat zich in de maanden Juni, Ju li en Aug. resp. 1.373, 3.362 en 5.758 jeugdigen, die de school hadden verlaten, voor de eer ste maal lieten inschrijven. De vraag naar mannelijk personeel daalde van 25.662 tot 25.109. Het grootste aantal werk lozen per 1000 mannelijke in woners wordt thans gevon den in Noordbrabant, n.l. 13, gevolgd door Noord-Holland met 10 en Zuid-Holland met 9. Het gemiddelde voor Ne derland bedraagt eveneens 9. Alle overige provincies blij ven onder het algemeen ge middelde, waarvan Zeeland 't laagst met 3 werklozen per 1000 mannelijke inwoners. Het aantal werkloze vrou wen steeg van 4.937 tot 6.228. De vraag naar vrouwelijk personeel daalde van 18.173 tot 17.341. NIEUWE BONNEN WERKKLEDING. De bonnen voor werkkle ding H 19 en L 19 zijn tot na der order geldig voor het ko pen van werkkleding. Op de bonnen H 19 kan men kopen: Een overall of een werk pak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een laboratoriumjas of een mouwschort. Op de bonnen L 19 kan men kopen: een werkbroek of werkjasje van keper, drill, satijn, beaverteen, Engels leer, Manchester of pilow, een kor te witte jas, een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H13 t.m. H 18 en L 13 t.m. 18 blijven voor lopig geldig. TITO ERKENT MAO TSE TUNG. De vos verliest wel zijn haarDe Joego-Slavische regering heeft bekend ge maakt dat zij de Chinese volksrepubliek erkent. Zij is er van overtuigd dat die re publiek de ware expressie van de Chinese massa is. Waar nemers geloven dat deze er kenning toont, dat Tito een buitenlandse politiek zal vol gen overeenkomstig die van de rest van de communisti sche wereld, in zoverre ze niet in strijd is met de belan gen van Joego-Slavië. De meeste verwante landen hebben de nieuwe Chinese republiek wel erkend. Na Rusland volgden Polen en Tsjecho-Slowakije, met wie de Chinese nationalistische re gering haar betrekkingen heeft verbroken, en Noord- Korea. De rest zal wel spoe dig volgen. Amerika heeft verklaard nog niet onmiddellijk tot er kenning van de republiek van Mao Tse Tung te zullen over gaan, houdt dus een slag om de arm. Ook België heeft een verzoek om erkenning ge kregen. De Chinese organisaties in Batavia hebben een felicita tie-telegram aan Mao Tse Tung gezonden. VOLLEDIGE VERDEDIGING. De ministers van Defensie der landen van het Atlantisch Pact die in Washington ver gaderen, hebben in een com muniqué er de nadruk op ge legd dat de ondergeschikte instanties die in het leven zijn geroepen een begin zul len maken met het ontwerpen van een breed opgezet ont werp voor volledige en geza menlijke verdediging van het Noord-Atlantische gebied. Hiermee moet ieder der aangesloten landèn rekening houden met het opstellen van zijn strategische plannen. TWEE HULPWETTEN. President Truman heeft 2 hulpwetten ondertekend, n.l. die inzake de economische hulpverlening aan het bui tenland (5.809.990.000 dollar) en die op de militaire hulp verlening tot een bedrag van 1.314.010.000 dollar. De presi dent noemde de militaire hulp een aanzienlijke bijdrage tot de collectieve veiligheid van de vrije naties in de wereld. RAZZIA'S. In Praag zijn talrijke arres taties verricht bij razzia's die vorige week zijn gehouden. In enkele dagen werden naar schatting tussen de 2000 en 6000 mensen gearresteerd, voor het merendeel niet-com- munisten. De actie schijnt 'n onderdeel te zijn van het plan Een onervaren en vooral een onbevaren bezoeker van een modern vliegdekschip zal aan boord daarvan nauwe lijks de overtuiging krijgen dat hij werkelijk op een schip is. Wellicht zal hij pruttelen over de dwaze hoge drempels of over de steile trapjes, maar overigens zal hij, wandelend door de grote vliegtuighallen, de werkplaatsen of de bu reaux, niet de knusse indruk en het wiebelige gevoel bij zich zelf ontwaren, dat hij vroeger wel eens had wan neer hij in een scheepje was, dat ook herkenbaar was als vaartuig. De Karei Doorman, de trots van de Koninklijke Marine, levert alleen op een afstand van een paar honderd meter een schouwspel op dat nogal overeenkomt met dat van een schip, zij het dan dat er voor een leek geen voor of achter aan te ontdekken is en dat 't gehele geval een tuitelige, topzware indruk maakt. Een maal aan boord, verdwaalt men snel in de wirwar van gangen en trappenhuizen en men moet, wanneer men de weg naar de uitgang wil we ten, nauwlettend een keuze maken uit de overal aanwe zige matrozen, vliegtuigma kers, vliegers, mariniers of officieren, want ook onder hen zullen er velen zijn die slechts na lang over de kin strijken aarzelend de vermoe delijk te volgen richting wij zen. Kortom, een vliegdek schip als de Karei Doorman, een vertegenwoordiger van de op één na grootste klasse bij de landen van de West-Eu- ropese Unie in gebruik, is 'n doolhof. Daarin vindt men abrupte overgangen van een levensgrote hangar naar een smal trapje ip een nauwe gang. Bezoekers boven de 40 levensjaren krijgen veelal nei ging die trapjes achterwaarts af te dalen omdat het onder scheid met een ladder niet zo heel groot is, althans in de ogen van een burger. Het kan ook andersom. Men kan ook bukkend en knieën heffend door een misvormde deur in een ruime slaapzaal terecht komen, terwijl men niet an ders verwacht zou hebben dan een donker berghok. Zou die slaapzal een offi ciers verblijf zijn, dan is de kans groot dat de neus ge prikkeld wordt door verse verf en de geuren van nieuwe matrassen, want de Neder landse onderofficier slaapt in een vaste kooi, laat ons zeg gen een bed, terwijl zijn En gelse collega zich evenals de matrozen in een hangmat ter ruste legt. Omdat de Karei Doorman nu eenmaal in En geland gebouwd is voor de Engelse Marine, waren er dus geen vaste kooien voor de on der-officieren, maar er waren wel overal theekeukentjes. Wat dit betreft, is de Karei Doorman, die een lange perio de van verbouwing en onder houd achter de rug heeft, aan Nederlandse eisen aangepast en vandaar de reuk van nieuwbouw. Bovendien zijn hier en daar de vindingen van Nederlands vernuft toe gepast op de technische in stallaties van het schip en zijn enige andere onderdelen in overeenstemming gebracht met de jongste ervaringen, opgedaan in de mo4erne zee oorlog. Dit alles dus over het geen een rondwandeling door het binnenste van het schip ons leerde. Maar de Karei Doorman is geen drijvende kazerne, ook al zijn er dan manschappen van drie verschillende takken van het krijgsbedrijf (matrozen, vlie- gex-s, mariniers) aan boord. Zelfs is het geen drijvend vestinkje, waarin men alles vindt wat nodig zou kunnen zijn, van winkels en cantines af tot operatie-zalen en hos pitaalbedden toe. Neen, de Karei Doorman is een drij vend vliegveldje met alle grondinrichtingen compleet. Daarop is het schip gebouwd en daarop is de aandacht bij de dienst gevestigd. Er zijn normaal 36 vliegtuigen aan boord, hoewel het weinig moeite zou kosten er ruim veertig te bei-gen. Die machi nes kunnen opstijgen en lan den, zij kunnen benzine en munitie innemen, zij kunen gerepareerd worden en ge blust wanneer er brand uit breekt. Er is een langdurige oefe ning nodig om, in welk onder deel van dit bedrijf dan ook, een- volslagen kracht te wor den, want om de grootste strijdvaax-digheid en 't meest economische gebruik van de beschikbare middelen te ver krijgen, wordt hier slechts ge rekend met seconden, niet met minuten. In de beroemde luchtbrug van West-Duitsland naar Berlijn stegen en land den de vliegtuigen met een tussenpoos van drie minuten. Wanneer een eskader vlieg tuigen op de Karei Doorman gaat neerstrijken, gebeurt dat met een tussenpoos van slechts 20 seconden. Dat is 't maximum! Het streven is ge richt op een nog groter snel heid en eenmaal zijn er dan ook vier vliegtuigen in totaal vijftig seconden binnengeko men. Wanneer men op het vliegdek van de Karei Door man staat, lijkt het een reus achtige oppervlakte. Het is dan 210 meter lang. Maar wanneer men met een slor dige 100 kilometer komt aan vliegen naar het op topsnel heid door de golven snijden de schip, dan is dat vliegdek een klein droog plekje in een heel grote zee. Om dan te dalen met de wetenschap dat vijftien seconden later weer een vliegtuig moet neerstrij ken, is een bezigheid die de gehele mens vi-aagt. Niet al leen van de vliegers. Ook van het dekpersoneel, dat dg vlie gers aanwijzingen geeft, van de mannen die de veiligheids hekken en de remkabels be dienen en natuurlijk ook van de brandweer. Brandweer is aan boord een verzamelnaam voor een troepje uitstekend geoefende mannen, die niet alleen blussen, maar die ook de vlieger pogen te redden en die het wrak van een veron gelukt vliegtuig uit de weg ruimen. Benzine is brandbaar goedje en een vlammenzee op een dek waar nog wat andere vliegtuigen staan, is niet zo verkwikkelijk. Daarom is het consigne dat de brandweer alle beschikbare stralen van water of schuim binnen veer tig seconden op een vliegtuig gericht moet hebben, dat brokken gemaakt heeft. Er is dus geen tijd om af te wach ten of er werkelijk brand komt. Wanneer er iets kraakt, breken dadelijk van alle kan ten de blusstralen op het wrak. Zo is het niet alleen aan dek. Wanneer ergens in de hangars een vlammetje ontdekt wordt, gaat de blus installatie daar in werking. Dat betekent, dat 150 ton wa ter per uur over alle vlieg tuigen gespoeld wordt. Die grote mate van snelwerkende veiligheidsmiddelen is na tuurlijk nodig op een oorlogs schip. En toch, zolang de jachtvliegtuigen niet loeiend opstijgen van het dek, gela den met benzine, patronen, raketten en soms bommen, zo lang niet de officier op de geheel terzijde gedrukte brug behalve op de navigatie ook op de vijand moet letten, zo lang is zelfs 'n vliegkamp schip een grijze, drijvende in richting waarop tussen de 900 en 1000 man wonen. Inder daad wonen, want wanneer er eenmaal een reis naar de Oost gemaakt zal worden, is dat een reis van twee jaar. Dan is het niet voldoende wanneer de mannen vechten en slapen. Daarom is er ook zoveel, zelfs op een schip als de Karei Doorman met ken nelijk geen andere bestem ming dan de strijd ter zee, dat er op gericht is het leven aan boord dragelijk te maken. Daarom is er een grote, goed ingerichte kombuis, daarom zijn er cantines en recreatie verblijven en daarom ook kunnen vliegtuigen wat op geschikt worden, zodat in de grote hangar filmvoorstellin gen gegeven kunnen worden. K. (Nadr. verboden). VERMOGEN VAN SEYSS-INQUART VERBEURD VERKLAARD. Bij vonnis van een Oosten rijkse rechtbank is het Oos tenrijkse vermogen van de voormalige Rijkscommissaris Seyss-Inquart ten gunste van de Oostenrijkse staat ver beurd verklaard. In de motivering van het vonnis verklaarde de rechter dat Seyss-Inquart zich lange tijd als trouw Oostenrijker wist voor te doen en na de Duitse bezetting van Oosten rijk hoge posten als Judas loon ontving. Onder meer werd hij, aldus de rechter, Rijkscommissaris van het bezette Nederland, waar onder zijn bewind hon derdduizenden Joden naar concentratiekampen werden gestuurd en een half millioen Nederlanders naar Duitsland werden weggevoerd, van wie duizenden in ellende zijn om gekomen. In Nederland heeft Seyss- Inquart 'n meedogenloze ter reur uitgeoefend en onder het mom der legaliteit plunde ringen op grote schaal bevo len, aldus de rechter. (van onze verslaggever ter R.T.C.) Onlangs karakteriseerde de „Volkskrant" met een aardig beeld de gang van zaken ter Ronde Tafel Conferentie. Bij de Pauskeuze is het ge woonte, dat de kardinalen in volstrekte afzondering bijeen komen, terwijl buiten een ont zaglijke menigte wacht op 't resultaat. Wanneer dit is be reikt, worden de stembriefjes verbrand en de opstijgende rook verkondigt de wachten de menigte dat er een nieuwe Paus gekozen is. Pas wanneer deze naar buiten treedt en zijn zegen geeft aan de wach tenden, weet men het voor naamste: wie de nieuwe Paus is. De Volkskrant nu verge lijkt de mededelingen, die zo van tijd tot tijd omtrent de Ronde Tafel Conferentie wor den verstrekt, met deze rook- pluimpjes. Men weet dat er iets gebeurt, maar wat er ge beurt, daaromtrent wordt men niet wijzer. Men hult zich in geheim zinnigheid. Toen Minister president Drees onlangs te Namen arriveerde, was zijn eerste vraag: Is 't hier rustig, is de pers er niet? Gerustge steld liet Zijne Excellentie zich daarna aan zijn tafeltje neer, in zalige onwetendheid van het feit, dat aan het ta feltje daarnaast een tweetal journalisten rustig zat te di neren. Nu moet men deze zaak wel van alle kanten bekijken, al vorens een oordeel hierom trent te geven. De tijd van de „geheime diplomatie", van de onderlin ge afspx-aken tussen regerings pex-sonen, is voorbij. Men on derhandelt thans openlijk. Maar wat zien we gebeuren? Ontijdige publicaties, voorba rige commentaren, vertroe belen de openbare mening. Agitatoren gebruiken het ver- gaderingsplatvox-m als podi um voor propaganda-redevoe- ringen. Zelfs een voorzichtige uit lating van Hatta is al vol doende om er voor te zorgen dat deze strijdbare Republi kein vanuit Djokja de wind van voren krijgt. En dan valt het te begrij pen dat men er, toe neigt de sfeer van onderlinge ver standhouding en begrip zo lang mogelijk te handhaven. Dat men vertrouwelijk confe reert op het hoogste plan, vervolgens overleg pleegt met de eigen delegaties en de ple naire zittingen bewaart tot 't bekendmaken van reeds be reikte resultaten. Dit behoeft nog niet te lei den tot geheime diplomatie. Immers, daartegen waakt on ze volksvertegenwoordiging. Zij toch is het die uiteinde lijk beslist voor het gehele volk. Een goed functionnerende democratie maakt een gehei me diplomatie onmogelijk. Een waakzame volksvertegen woordiging is daartoe het beste middel. Daarom is het niet slechts te hopen, maar moet worden geëist, dat men ook onze volksvex-tegenwoordiging tij dig en volledig in deze aan gelegenheden betrekt. Dat men de pers, dat men het publiek met rookpluim- pjes zoet houdt, soit! er is iets voor te zeggen. Maar uitein delijk zal men toch de kaar ten op tafel moeten leggen. En met uitgerekte halzen zien we dan ook uit naar de eerstkomende plenaire zitting en zullen we trachten er ach ter te komen, waar op het groene laken van de confe rentie-tafel de troeven liggen. Lk. (Nadr. verboden). Het initiatief van de Toneelvereniging D.V.S.V., die de mooie, inhoudsrijke sproke van Beatrijs door haar spel tot ons wil doen spreken, ver dient vooral in deze tijd alle steun en sympathie. Vooral in deze tijdwaar in de klacht over de geeste lijke vervlakking en onver schilligheid steeds weer op klinkt. De tijd, waarin de mensheid, door de voorbijge gane rampen en beproevin gen gedemoraliseerd, losge slagen van de oude zedelijke normen, ronddoolt in de chaos van het heden, met een bange hoop in het hart, voor wat worden zal. In deze tijdwaarin ech ter Goddank ook het besef groeit, dat alleen een beleefd christendom redding kan brengen en de mensen voert op de enige weg, welke leidt naar Christus. Nog al te veel echter zoekt een groot aantal de oplossing van de toenemende nijping der onzekerheid in het naja gen van licht, inhoudsloos amusement; ontspanning, ver geten, maar toch De bioscopen, welke sinds de bevrijding op volle capa citeit draaiden, de café's en dancings welke ondanks de dure prijzen druk bezocht werden, zij allen bevredigden niet. De filmband, welke al naar gelang zijn inhoud ons amuseerde of boeide, verloor zijn magische werking bij 't verlaten van de bioscoop. De zeepbelschittering van de schijnwereld van geraffineerd licht- en geluidseffect, de dromerige sfeer van het kla tergoud, vergaan bij de aan raking met de kille werke lijkheid. Daarom vooral zal de sproke van Beatrijs de toeschouwer liets meer zeg gen, de geschiedenis van Zus ter Beatrijs zoals zij uit de vroege middeleeuwen tot ons komt zal U pakken en ver warmen. Niet alleen als een mooi verhaal uit oude tijden van mensen met een rijk, kinderlijk geloof, maar als de aangrijpende geschiedenis van een'zwaar beproefd mens, dat de weg, door alle bekomme ringen en leed heen, terug vond naar God, daarbij ge holpen door Onze Lieve Vrou we. Deze schone sproke zal U niet loslaten en ge zult U ver rijkt voelen door de verster king van de zekerheid, diep in Uw hart, dat ge de weg weet welke ten eeuwigen Le ven voert. Voor velen zal de sproke van Beatrijs niet\nieuw zijn, maar zoals ze U nu gebracht wordt is ze toch anders, ech ter rijker en dieper. Door de heren J. Spoorenberg en J. Vuijsters is de Sproke van Zuster Beatrijs opnieuw be werkt. In deze bewerking komt de figuur van Beatrijs niet naar voren als de non welke uit het klooster weg vluchtte om aan een zondig verlangen te voldoen en steeds dieper wegzonk, doch komen beter de motieven van Beatrijs naar voren en wordt het christelijk karakter van de Sproke behouden. Hoe schoon is niet het 1ste bedrijf met zijn kloostervoor hof, gesierd met de kunstig uitgesneden hekken, met zijn openbaar bedekapelletje van O. L. Vr. van Altijddurende Bijstand. Wat een ontzetten de zielestrijd strijdt hier de zusterkosteres Beatrijs. Een strijd tussen wereld en kloos ter, waarbij de duivel haar danig met zijn aansporingen het klooster te verlaten, lastig valt. Tenslotte wint hier 'de duivel en als haar jeugdliefde Ridder Egenhart ten tonele verschijnt en haar bezweert haar eeuwig lief te hebben, is het pleit beslecht en vlucht zij met haar ridder. Het tweede bedrijf toont ons het fraaie kasteel van Ridder Egenhart, die met ver schillende edelvrouwen en ridders een groot drinkgelag heeft georganiseerd. Beatrijs zit hier bedrukt aan tafel en deelt niet in de feestvreugde. Hier is het de Nar, die het ge zelschap met zijn grollen en grappen vermaakt, doch ook dikwijls levenswijze woorden

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1