Wijde Werelcf) Waalwijkse en Langsiraaise Courant sf0£iaa£-£canO'tnCjc& Ha&kjt UIT DE Gemeenteraad RAAMSD0NK Devaluatie versobering. Belasting - vraagstukken. EEN KRACHTIG ONDER KOLENGRUIS BEDOLVEN. Wethoudersverkiezing in het geding moet leiden tot DONDERDAG 13 OCT. 1949 Uitgever.: Waalwijk.se Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHQ WH HET ZUIDEN 72e JAAGRANG No. 81 OPGERICHT 1878. Bureaux: GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TERREUR IN PRAAG. Wat de zegeningen zijn van een communistische heilstaat, kan men enigermate begrijpen als men hoort wat er de laatste week vooral in Praag en Tsjecho-Slowakije gebeurd is. Duizenden zijn zonder meer gearresteerd en naar „werkkampen" gezonden of in de gevangenis geworpen. Hun gezinnen wor den verdreven om plaats te maken voor arbeiders. Waarschijnlijk zouden de Tsjecho-Slowaakse arbeiders daar zeer vereerd mee zijn, als ze niet wisten dat het hun precies hetzelfde verging als de gearresteerden. Ook zij zullen wel pas aan de beurt komen voor een woning als ze „goed" zijn, zoals ook an dere „goeden" op vrije voeten blijven. Het is anders niet gemak kelijk om te weten of je vol gens het inzicht van de heren uit het goede hout bent ge sneden. Vandaag immers kan dat wel het geval zijn, terwijl jo morgen in ongenade bent. We hebben het talloze keren gezien en hoeven alleen maar de twee laatste vooraanstaan de slachtoffers te noemen: Ti to en Rajk, hoe ver de wille keur van rode machthebbers kan gaan. Niettemin zijn zij niet de meest tragische geval len, want hun werd slechts met de maat gemeten waar mee ze gemeten hebben. Maar talloze naamlozen zijn gearresteerd, onschuldig, mis schien omdat hun opvattingen niet strookten met de offi ciële, of omdat ze aan gods dienst deden, of omdat ze tot een stand behoorden waar voor in de heilstaat geen plaats is of onder druk van buiten. Het doet er eigenlijk heel weinig toe waarom; ze ker is dat er tegen 90% geen deugdelijk bewijs te leveren i§ dat de z.g. staatsgevaarlijke handelingen hebben gepleegd of iets dergelijks. Men neemt doodeenvoudig „kapitalisti sche restanten" en onbe trouwbare partijleden gevan gen en stelt ze in verzekerde bewaring. Anderen maakt men het bestaan onmogelijk door hun zulke lasten op te leggen dat ze gedwongen zijn het bijltje er bij neer te leg gen en te doen wat de staat van hen verlangt. Dit is het Tsjecho-Slowakije van van daag. Echter ook daar zal men de vrijheidsgedachte niet kun nen uilroeien, evenmin als de Nazis het hebben gekund, evenmin als dat lukt in de an dere landen van Oost-Europa. Ondertussen loopt het ge rucht dat ook Gottwald, Za- potocky en andere groothe den in ongenade zouden ge vallen zijn. De boven beschre ven handelwijze zou dan moe ten bewijzen dat de heren geen zin of geen durf hebben om de weg van Tito op te gaan. Och, als Moskou hen toch perse kwijt wil, dan v/orden ze ergens anders van beschuldigd en vandaag of morgen op de een of andere manier geliquideerd. Rajk dacht misschien ook wel dat hij het heel goed deed. ROOD DUITSLAND. De rode wals beweegt zich steeds verder Westwaarts. Hij heeft nu onder de hand de grens bereikt waar hij vrij alles kan verpletteren zonder rechtstreeks met derden in conflict te komen. Nu is er een deel van het Duitse volk de dupe van. Van de ene ty- rannie in de andere. Op zeer volksdemocratische wijze is de volksvertegen woordiging, die de wetgeven de macht bezit, tot stand ge komen. In een bijeenkomst van de „Volksraad" heeft Wil helm Pieck, één der commu nistische knechten, allen die er tegen waren dat deze raad zonder meer volksvertegen woordiging zou heten, uitge nodigd zich van zijn zetel te verheffen. Pieck kon tevreden zijn. Natuurlijk waagde het niemand om dat stoute stukje uit te halen. En dus was met algemene stemmen op volko men „democratische" wijze de Volksraad tot Oost-Duits par lement gecreëerd. De Russen zullen nu het be stuur van de nieuwe staat aan de Duitsers zelf overlaten, zelfs hun bezetting zou een heel eind verder ingekrompen worden dan de geallieerden in het Westen hebben gedaan. Desondanks zal het diploma tieke contact er niet minder stevig om zijn en de invloed zeker niet. West-Duitsland moet niet veel van zijn Oost-Duitse broeders hebben is wel ge bleken. Kanselier Adenauer heeft zich in Hamburg on langs wel zo over de satel lietstaat uitgedrukt, dat ze daar niet veel hoop hoeven te hebben op een nauwe samen werking of nog meer met het Westen. Voorlopig zullen er dus wel twee Duitslanden blijven. DE VERKIEZINGEN IN OOSTENRIJK. Nog steeds is de (katholie ke) Volkspartij in Oostenrijk de grootste, al heeft ze dan met de onlangs gehouden verkiezingen een aantal ze- Tanden blank en 0{ 0 rein; adem fris] als morgendauw tcls in het parlement verlo ren. Ze heeft zelfs de absolu te meerderheid die ze in 1945 had, niet kunnen behouden. Een nieuw element in Oos tenrijks parlement zal de par tij der Onafhankelijken van Herbert Kraus vormen. Hij heeft zijn aanhangers vooral onder de ex-nazi's en kreeg bijna 12 procent van 't totaal aantal stemmen en 16 zetels. Men zou zo zeggen dat er heel wat ex-nazi's zijn die zich in een partij willen verenigen. Vooral de socialisten heb ben verlies geleden aan de nieuwe partij. Ze hadden graag de' Volkspartij van de eerste plaats willen verdrin gen, maar zijn integendeel nog een zetel meer achterop geraakt. Het lijkt wel iets van „Wie een kuil graaft voor een ander Tenslotte zijn er dan de communisten die de kans ge zien hebben om 'n zetel meer dan in 1945 in de wacht te slepen. Ze hebben toch nog maar vijf procent van 't aan tal stemmen. Er zijn er even* wel ook zo dicht bij het ge vaar nog, die iets verwachten van het rode gevaar. Mis schien zijn het meer mensen die er van hopen te profiteren dan dat ze van een hemel op aarde hopen. De uitslag luidt: Volkspar tij 44.2% (in 1945 49.9), 77 zetels (85). Socialisten 38.6% (45.1), 67 zetels (76). Com munisten 5% (5), 5 zetels (4). Onafhankelijken 11.7%, 16 ze tels. De katholieken hebben dus weer recht op het kanselier schap en zullen waarschijn lijk weer met de socialisten een coalitie vormen. Wel is er nu een sterk element in de oppositie bijgekomen, maar de meerderheid van de even tuele coalitie kan die gemak kelijk weerstaan. Een zucht van verlichting is door Oostenrijk gegaan nu de communisten weinig of geen winst hebben gemaakt. Een nog diepere zucht zal het sla ken als er eindelijk eens een vredesverdrag zal komen, dat de voortdurende druk van de bezetting wegneemt, met na me het gevaar van de rode troepen. De nieuwe regering zal hier ongetwijfeld met alle macht op aan blijven dringen, zoals tot nu toe steeds is ge beurd. DERDE WERELDOORLOG AL BEGONNEN. Dit is de mening van gene ralissimo Tsjang Kai Sjek in' een boodschap ter gelegen heid van de 38ste verjaardag van de Chinese republiek. Hij zegt verder: „De communisti sche internationale zal slechts overwonnen kunnen worden, wanneer de democratische naties ingrijpen". Ook pro testeert Tsjang tegen de er kenning door Moskou van de regering der Chinese volks republiek, omdat het 'n schen ding is van diverse verdragen en afspraken. Overigens zul len de democratische naties nog wel niet ingrijpen. De communisten rukken steeds verder op en staan op 140 km. van Kanton, voor on ze begrippen nog een flink eind, maar gezien het tempo van de opmars en de afstan den, zijn zij daar toch tame lijk dicht bij. De regering schijnt dan ook al met ont ruiming van haar zoveelste zetel begonnen te zijn. VERDUISTERING VAN 130.000. De Vakgroep Groothandel in gebruikte vaten, gevestigd aan de Mathenesserdijk te Rotterdam heeft aangifte ge daan van verduistering van 130.000 gulden. De 38-jarige labrikant J. H. W., secretaris van de vakgroep is, verdacht van fraude, Vrijdag aange houden. Het onderzoek is nog in volle gang. AMBULANCEYVAGEN DOOR EEN TREIN GEGREPEN. Op de bewaakte overweg in de Hofstraat te Tongelre bij Eindhoven is Zaterdagmorgen j.l. een ernstig ongeluk ge beurd, waarbij twee mensen ernstig zijn gewond. Om streeks half 10 had de over wegwachter de bomen geslo ten voor een locomotief en daarna de overgang weer opengesteld, toen tot zijn ont zetting de electrische trein van 9.36 naar Maastricht na derde, juist op het ogenblik, dat een ambulancewagen van de medische dienst van Phi lips de overweg opreed. De auto werd gegrepen, meegesleurd en daarbij gro tendeels vernield. In allerijl schoten omwonen den toe. Medische en geeste lijke hulp mitsgaders de poli tie werden ontboden. Het bleek n.l. dat de beide inzit tenden, de chauffeur K. en de zuster K. er zeer ernstig aan toe waren. De heer K., die vader van 3 kinderen is, bleek levensgevaarlijk ge wond te zijn. Hij zowel als de 24-jarige zuster K., zijn ter stond naar het Binnenzieken- huis te Eindhoven overge bracht. Naar vernomen wordt zou de overwegwachter van het station Eindhoven uit geen melding van het naderen van de trein hebben gekregen. MOORDAANSLAG TE ROTTERDAM. In de Zwarte Paardenstraat te Rotterdam is Zaterdag avond een moordaanslag ge pleegd op de 48-jarige clas sificeerder J. van S., die ern stig gewond naar het zieken huis Coolsingel moest worden overgebracht, alwaar opera tief ingrijpen noodzakelijk bleek. Maandag j.l. was zijn toestand zodanig verbeterd, dat de officier van justitie hem kon verhoren. De dader, de 47-jarige ha venarbeider H. J. Sch. uit de Boomgaardstraat is in arrest gesteld.. Hij heeft inmiddels een volledige bekentenis af gelegd. huidgenezend en huidverbeterend middel is Purol. Hoort in huis I EEN OVERVAL MET ROOF TE AMERSFOORT. Zaterdagnacht werd bij de Wed. F., pensionhoudster aan de Prins Frederiklaan 'n roof overval gepleegd. De inbreker drong door tot de slaapkamer van mevr. F., waar hij het licht aan deed en vervolgens een sigaret ging draaien. De bewoonster moest onder bedreiging met een dolkmes haar tas openmaken waaruit de netjes geklede be zoeker een vrij groot bedrag aan geld nam. Verder nam hij mee een gouden horloge, een dito armband, oorbellen, wat juwelen en 3 portemonnaies met geld. De politie stelde met hulp van een speurhond een on derzoek in; tot dusverre zon der resultaat. Zaterdagnacht was de cam pagne-arbeider J. Oostman uit Groningen, die werkzaam is als kolentremmer aan de Fries Groningse suikerfabriek te Groningen, bezig kipkarren met kolengruis te vullen, toen plotseling een grote hoeveel heid verzakte. Oostman, die dit zag, waarschuwde zijn collega's die tijdig weg kon den springen. Inj zelf werd echter onder het gruis bedol ven en toen men hem einde lijk had uitgegraven, waren de levensgeesten reeds ge weken. Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". De raad der gemeente Raams- ting van het vleeskeuringsbedrijf, donk kwam op Zaterdagavond 8 October half 8 in openbare ver gadering bijeen. Allereerst werd overgegaan tot beëdiging en in stallatie van een nieuw lid van de raad, de heer Bergé, die de vorige vergadering niet aanwezig kon zijn. Nadat deze de voorge schreven eedsformule had afge legd, heette de voorzitter de heer Berjé van harte welkom in de ge meenschap der vroede vaderen. De notulen der vergadering van 6 Sept, j.l. werden goedge keurd. Er was een schijven ingekomen van Ged. Staten inzake de bezol diging van wethouders en ge meente-ontvanger. De vergade ring was eerder belegd, omdat men vóór 20 October bericht moest zenden, als de raad er niet mee accoord ging. De raad wac het met de bezoldiging eens. Verder een goedkeuring van het raadsbesluit tot overname van noodwoningen, transformator huisje en de aankoop van grond van E. G. Romme. Vervolgd werd met een begro tingswijziging (crediet duplexwo- ningen). Voor de Gew. Sociale Scholen voor de Middenstand werd een bedrag van 150.voorgesteld. Dit werd verwezen naar B. en W. voor de begroting 1950. De vereniging „Weegbrug Ge meentebelang'' te Raamsdonks- veer had op 8 Augustus een ver zoek om subsidie ingediend voor een bedrag van 250.— per 1 Juli was er slechts 23.47 in kas. Aangezien deze vereniging nogal kosten heeft gehad voor onder houd en herstel der brug, werd 'n bedrag van 150.— door de raad toegestaan. In de vervoerskosten van schoolgaande kinderen, die een school in een naburige gemeente bezoeken en verder dan 4 K.M. moeten reizen, werd ook voor zien. Conform het voorstel van B. en W. keurde ook de raad deze tegemoetkoming goed. De aanbieding van de rekening van het electriciteitsbedrijf, het vleeskeuringsbedrijf, de gemeente en het burgerlijk armbestuur met de daarbij behorende bescheiden over het dienstjaar 1948, alsme de de aanbieding van de begro- de gemeente en het burgerlijk armbestuur met de daarbij beho rende memorieën van toelichting voor het dienstjaar 1950, werd z.h.st. goedgekeurd. De commis sic van onderzoek hiervoor be staat uit de heren Lankhuizen, Rodenburg .en Verschuren. Hierna was aan de orde het ontwerp-besluit tot wijziging van de gemeentebegroting dienst 1949 voor de aankoop van 'n Smyrna- tapijt, met in het midden het wa pen der gemeente, hetwelk de raadzaal zal moeten sieren. Hier voor is nodig 1700.—. Het is wel wat veel ineens, al dus de voorzitter, maar als r weer geen moffen komen, doen we er wel 100 jaar mede. De raad ging hiermede accoord. Hiermede was de uit 7 punten bestaande agenda afgedaan en begon men te knabbelen aan de rondvraag waarvan druk gebruik werd gemaakt. De eerste was de heer Kie- boom en zijn onderwerp handel de over de laatst gehouden ver gadering, waarin de wethouders waren gekozen. (Ter verduidelij king voegen wij hieraan toe dat toen twee K.V.P. wethouders ge kozen werden, een middenstander en een van de Boerenpartij, wel ke partijen samen 1 lijst hadden. De arbeiderspartij kwam met een aparte lijst uit). De heer Kieboom was in de verkiezingen ten zeer ste teleurgesteld, omdat de arbei ders geen zetel hadden kunnen krijgen. Verder besprak hij het binnengekomen schrijven van een nieuw lid, dat niet aanwezig kon zijn (de heer Bergé). Hij hoopte op goede samenwerking en als 't maar voor één dag was, zou dat wel gaan, maar voor de duur van 4 jaar trok hij deze samenwer king in twijfel. De voorzitter kon op al deze woorden geen antwoord geven, daar hij boven de partijen staat en de wethouders moet accepte ren, die hem worden aangewezen door de leden. De rest van de leden had geen nadere aanvulling voor de woor den van de heer Kieboom. De heer Vermeer (Katholieke Arbeiders Partij) liet zich hierop uit in dezelfde geest en hij was ook niet tevreden. Bij de voor laatste verkiezing waren er te De president van de Ned. Bank, dr. M. W. Holtrop, heeft Zaterdag in de aula van de Gem. Universiteit te Amster dam een rede gehouden over het financiëel-economische perspectief van Nederland na de devaluatie. In zijn rede gaf dr. Holtrop een overzicht van de ontwik keling van ons herstel en van de stand der bedrijvigheid, welke met een aantal andere factoren zouden doen veron derstellen dat de economische positie van ons land zeer be vredigend genoemd zou mo gen worden. De realiteit is echter, dat dit alles gepaard gaat met 'n betalingsbalanstekort, dat in dien mede rekening wordt ge houden met de lasten uit schuldaflossing en credietver- lening aan Indonesië, in 1948 1474 millioen en in de eer ste helft van 1949 circa 770 millioen bedroeg, d.w.z. circa 12 pet., respectievelijk 11 pet. van het geschatte nationale inkomen in de betrokken pe riode. Het tekort op de betalings balans betekent, dat verbruik plus investeringen in Neder land te zamen groter zijn dan de totale productie. Hieruit volgt, dat vermindering van 't betalingsbalanstekort slechts is te bereiken door: 1. Vermeerdering van de productie welke niet gepaard gaat met vermeerdering van verbruik en investeringen. 2. Vermindering van inves teringen. 3. Vermindering van ver bruik. Vermindering van het par ticuliere verbruik kan niet tot stand worden gebracht door rantsoenerings-maatregelen, doch slechts door verminde ring van het reële inkomen door prijsstijging. Op grond van de cijfers be treffende het reële inkomen kan moeilijk worden volge houden, dat een zekere ver laging van het gebruik van de massa der bevolking, uit een sociaal of moreel oogpunt, on aanvaardbaar zou zijn. De devaluatie, aldus dr. Holtrop, moet gezien worden als een volstrekte voorwaarde voor het herstel van de Euro pese en dus ook van de Ne derlandse betalingsbalans. Zij kan echter slechts middel tot dat herstel zijn indien een ze kere stijging van de kosten van levensonderhoud wordt aanvaard, zonder dat gestreefd wordt naar compenserende loonsverhogingen. veel arbeiders, zei ir.en, zo begon dhr. Vermeer. Nu hadden wij ge hoopt en er op gerekend een wet houderszetel te krijgen, maar er waren zelfs katholieken die dat niet hoopten. Wij hebben niet meer gevraagd dan recht, doch er zijn katholieken die dat elkaar misgunnen; thans zwijgen wij niet meer. Men heeft de arbeiders stand een klap in het gezicht ge geven. Men wil hebben dat de arbeidersstand overal medezeg genschap zal hebben. Hij noemde het ongepast dat dit hier niet het geval was en dat in 't jaar 1949. De heer v. Strien zag gaarne een verlaging van de personele belasting. Dhr. Rodenburg aanschouw de dezes dagen het heuglijke feit dat de nieuwe vuilnisauto in ge bruik was en deed het voorstel om een uniforme vuilnisemmer voor te schrijven; de een kwam met een bak, de andere met een kist of doos. De voorzitter vond het idee niet slecht, maar vroeg zich af wat dat zou kosten. Nader zal bekeken worden of dit uitgevoerd kan worden. De heer Vermeer vond dat de kiosk lang op zich liet wachten. De voorz. antwoordde dat de heer v. Stokkum .uit Waalwijk 'n ontwerp had gemaakt, doch dat dit ontwerp was afgekeurd en ook de plaats keurde men niet goed. Doch hopenlijk zal binnen een week of wat het nieuwe ont werp worden goedgekeurd en als 't kan, zal de kiosk voor de vol gende bevrijdingsdag, 5 Mei, klaar zijn. De heer Bergé had klachten over de riolering in de Molen straat en de Raadhuisstraat in Raamsdonkdorp. Ook het z.g. Kermisplein aldaar had enige aan dacht nodig. Spr. noemde een en ander rtofboel en modderpoel. De voorz. antwoordt dat wat het eerste betreft, men reeds be zig is om hier en daar in te voor zien en ook die straat komt aan de beurt. Een hieuw riolerings- Weigeren wij echter deze realiteit te aanvaarden, dan bedreigt ons opnieuw de ramp welke Amerika einde 1947 door de Marshall-hulp van ons heeft afgewend: dat ons door uitputting der buiten- landselandse reserves de mid delen zouden ontbreken om de normale voedsel- en grond stofvoorziening van ons land voort te zetten, met als ge volg desorganisatie en werk loosheid. Het financiëel-economisch perpectief van Nederland, zo besloot de president, ligt in onze eigen hand. GEVOLGEN DEVALUATIE. Juist omdat Amerika zo weinig goederen van ons no dig heeft en de meeste goe deren zelf goedkoper kan ver- vaarigen dan wij, is uitvoer naar dat land zo goed als on mogelijk. Maar dan krijgen we ook geen dollars in han den en, ondanks Marshall hulp, zijn die nodig, hard no dig. Nu zult U zeggen, dat was toch vóór de wereldoor log ook het geval. Toen was onze uitvoer naar Amerika toch ook slechts enkele pro centen van onze totale uit voer en toen kregen we toch ook geen dollars genoeg? Dat is zo, maar.toen had den we 'n flinke uitvoer naar Duitsland en naar enkele landen die nu achter het ijze ren gordijn zijn opgesloten. Met het vreemd geld, dat die uitvoer opbracht, konden we de geldsoort van Uncle Sam kopen en met het uitvoer- oversehot, dat in Oost-Europa ontstond, konden we het in- voeroverschot op Amerika dus stoppen. Nu zijn echter Duitsland en Oost-Europa zo goed als helemaal afgevallen en valt er dus nergens meer mee te stoppen. Het dollar-gat wil maar niet dicht. Onze export naar Amerika zal opgevoerd moeten wor den. Hoe dit echter te doen als onze producten te duur zijn? Gaan zorgen dat ze be duidend goedkoper worden, zult U zeggen. Dat kan op 2 manieren. Men kan gaan „aanpassen" en door verla ging van lonen, van sociale lasten e.d. en door opvoering van de arbeidsproductiviteit, de kostprijs drukken. Dit is echter een lange, en vooral zeer moeilijke weg. We heb ben ooit geprobeerd die te be wandelen; vóór de oorlog, in de crisistijd. Toen bijna alle landen van de wereld deva lueerden, in 1930'32, hebben wij gepoogd door aanpassing hetzelfde resultaat te berei ken. Tot 1236 toe hebben v/e „aangepast" en in 1933 moes ten we nog devalueren. Ai- leen sprak men toen niet zo zeer van devaluatie, maar van standaard", wat 't zelfde was. Nu hebben we onmiddellijk de devaluatie gekozen - moé ten kiezen - maar dat wil niet zeggen dat deze niet enigs zins te combineren is met de „aanpassing". Bij dit laatste noemden we ook als maatre gel: opvoering van de arbeids productiviteit. Deze maatregel is goed te combineren met devaluatie. Nu denken we deze keer eens niet aan ar beidsproductiviteit bij dege nen die uitvoerende arbeid verrichten. Ook hier is het sterk mogelijk en zou 't kost prijsverlagend werken en daarom noodzakelijk zijn. Maar we denken toch eerstens aan de opvoering van die pro ductiviteit, of als U wilt .van de handelsdurf en het door zettingsvermogen van onze handelaars en ondernemers. In het algemeen van eenieder die iets naar Amerika te ex porteren kan hebben. Vergrp- ting van deze export zal niet meevallen en er zal, met an dere landen, een zware strijd gevoerd moeten worden om ten klein ged'eelte van de Amerikaanse markt te ver overen. Toch zal dit nodig zijn. Hier ligt echter een be langrijke taak voor exporte rende handelaars en onder nemers. Die zullen moeten zorgen dat we er zo gauw mogelijk bij zijn, alvorens er reeds een groot gedeelte voor ons neus is weggepikt. Zij zullen moeten trachten goede ren naar Amerika te verko pen tegen ongeveer dezelfde guldensprijs als vóór de deva luatie mogelijk geweest zou zijn. De zonen van Uncle Sam behoeven er dan minder dol- lartjes voor uit vaders geld zak te halen en daar zullen ze heus wel voor voelen, 't Is echter de kunst, en bovendien noodzaak, om van dc gelegen heid spoedig te profiteren en daar nu ligt een zware en be langrijke taak voor onze han del en industrie. K. H. plan wordt uitgewerkt, doch de kosten hiervan zullen tussen Je 800.000 en l.ooo.ooo bedra gen. Het ergste zal worden opge knapt, ook het plein in Raams- donk zal in gedaihten worden ge houden. De voorz. kon nog me dedelen dat het crediet voor de Julianalaan is goedgekeurd. De heer v. Strien informeerde hoe het stond met de industriali satie van de gemeente. De voorz. antwoordde dat een ingenieursbureau opdracht was gegeven om het ophogen tc bere kenen van het terrein aan de Dombos. Binnen enkele weken zullen hier boringen worden ge daan. Bij de aanleg zal rekening worden gehouden met vervoer zo wel te water als te land. Hiermede was een einde geko men aan de rondvraag, die lan ger was dan de gehele agenda. Te half negen sloot de voorzit ter de openbare vergadering. BELASTING- MOEILIJKHEDEN. De kort geleden in dit blad opgenomen wetsvoorstellen Belastingherziening 1949, wil de ik laten volgen door een commentaar op die voorstel len. Door verschillende om standigheden heb ik dit moe ten uitstellen. Het is wel zeker, dat niet één abonné het gemis gevoeld heeft, want wat is er op een zomerse dag vervelender lec tuur dan belasting-perikelen. Toch heb ik de Redactie toe gezegd, dat het vervolg U nog voorgezet wordt. Het plan om daar nu toe over te gaan, wordt weer op de achtergrond geschoven door de milde stroom van aangiftebiljetten welke de laatste weken ,ip irjijn brievenbus is ^eerge-. daald. Het blauwe biljet Vermo gensheffing Ineens verdient allereerst onze aandacht. Het is groot 8 bladzijden en om vat eigenlijk 4 aangiften, n.l. de Vermogensheffing Ineens, correcties op de vroeger inge zonden aangifte, Vermogens- aanwasbelasting en gegevens voor de Vermogensbelasting 1945 en 1946. Een toelichting van 4 blad zijden vertelt ons hoe onont beerlijk deze beknopte aan wijzingen zijn voor een juiste invulling. Maar wilt U het helemaal correct doen, bestel dan voor 40 cent bij de Lands drukkerij de Handleiding. Dit lieflijk stukje proza wijdt U in alle geheimen in. Aan de hand van dit aangif tebiljet zal de Inspecteur straks de definitieve aanslag Heffingen Ineens vaststellen, dat zijn dus de aanslagen Vcr- mogens-aanwasbelasting en Vermogensheffing Ineens. De meesten hebben al een voorlopige aanslag ontvangen waarmee zij in 99 van de 100 gevallen NIET accoord kon den gaan. Het kankeren zit ons Ne derlanders in het bloed, dus kankerden wij en waarachtig, nog al eens met succes. Natuurlijk kregen wij niet helemaal gelijk in de Mr. van Coothstraat o.a. rekenden wij eerst allen op 15.000. vrijstelling en kregen wij prompt 5.000.toebedeeld maar in vele gevallen ging er toch wel wat af. Nu zijn v/ij inmiddels een beetje wijzer geworden, de Wet bergt niet zo veel ge heimen meer, de Minister heeft hier en daar een tege moetkoming gegeven, o.a. is het nog al eens mogelijk om een hogere besparingsvrijstel ling te krijgen. Maar U kunt niet verwachten, dat de In specteurs die zo maar geven. U moet er om vragen en daar-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1