Wijde Wereld Waalwijkse en Langstraatse Courant W.TIMMERMANS ZONEN UIT DE Waalwijkse Fokveedag. Openen van Accreditieven Reischeques op het buitenland voor zaken en tourisme. J.eti voor pachters en verpachters. P.B.O. DOOR TWEEDE KAMER AANVAARD. GROTE FRAUDE ONTDEKT BIJ AMSTERDAMSE VERZEKERINGS MIJ. Kassiers en Commissionairs in Effecten. W A A L W IJ K I Natuurhistorisch Museum te Tilburg. MAANDAG 17 OCT. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO m HET ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. - SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. Na lang en breed debatteren heeft de Tweede Kamer eindelijk het wetsontwerp op de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie aangenomen. Echter niet met de grote meerderheid die een zo belang rijk ontwerp past. Integendeel, enkel de twee grote regeringspartijen, K.V.P. en P. v. d. A. stemden in hun geheel voor, zodat er de P.B.O. met de stem van de heer Kikkert (C.H.U.) met 55 tegen 36 stemmen doorkwam. Het is jammer dat het zo is gelopen, temeer omdat de meeste tegenstemmers prin- cipiëel zeker geen tegenstan ders zijn. Slechts bezwaren die voor hen zeer zwaar wo gen heeft hen er toe gebcacht hun stem aan het ontwerp te weigeren. Nu is het eigen aardig dat een artikel voor een zekere categorie grond wettelijk ongeoorloofd is, ter wijl het grootste deel er niets tegen heeft. Maar men is het vooral de laatste jaren wel meer niet eens over de inter pretatie van de grondwet. Toch is dit een gevaarlijke en ongewenste gang van zaken. Hoe het ook zij, A.R., C.H.U., V.V.D., S.G. en de heer Wei- ter konden zich niet vereni gen met het instellen van hoofdbedrijfschappen bij Al gemene Maatregel van Be stuur naast de wettelijke re geling. Daaraan vooral is de geringe meerderheid te wij ten. De grootste bezwaren van de P. v. d. A. zijn op den duur overwonnen. Uiteraard had den die betrekking op de ma te van staatsbemoeienis in de onderhavige wet. Het is nu eenmaal 'n socialistisch stok paardje om de regering zoveel mogelijk invloed te geven in zaken die het algemeen be lang aangaan en de P. v. d. A. is daarvoor dan ook opgeko men. Uit de ongekend grote Stapel amendementen waai de Kamer zich doorheen moest werken, zijn er aange nomen die de hele fractie voor deden stemmen. Met name zijn dat: dat de aanwijzing van regeringsvertegenwoordi gers in de Soc.-Econ. Raad imperatief is voorgeschreven, de benoeming van de voorzit ters der productschappen door de regering moet worden goedgekeurd en ook de vast te stellen verordeningen goed keuring door de Kroon nodig zullen hebben. Verder zijn er nog een mas sa andere amendementen aan de orde geweest, maar de be handeling hiervan was vaak zo ingewikkeld, terwijl ze op de uiteindelijke uitslag toch van weinig invloed waren, dat we er hier niet verder op in hoeven te gaan. Dat de C.P.N. tegenstemde, was natuurlijk op heel ande re gronden dan de rest van de partijen. Ook deze wet komt niet in de communisti sche kraam te pas. De praktijk zal het later moeten leren wat er van de uitvoering terecht komt èn vooral of de bezwaren die te berde gebracht zijn enige grond zullen vinden in die praktijk. Het is te hopen van niet. Moge de P.B.O. bijdra gen tot de welvaart van Ne derland en van het gehele Nederlandse volk. Daar is het tenslotte om begonnen. R.T.C. Er 'is nog steeds niet zo heel veel bekend omtrent de R.T. C. Wel dat de moeilijkheden nog vele en groot zijn. Des alniettemin wil men nog deze maand de conferentie tot een goed einde brengen. De voor zitters en vice-voorzitters kwamen daarom bijeen om te beraadslagen over maatrege len die genomen moeten wor den om het zover te brengen. Over verschillende punten werd er overeenstemming be reikt. Dit is officiëel mede gedeeld. Ondertussen heeft de rege ring overeenkomstig haar be lofte ook de fractieleiders dei- Eerste en Tweede Kamer in gelicht omtrent de stand van zaken ter conferentie. Minis ter Van Maarsseveen heeft als voorzitter een algemeen beeld gegeven van de ontwik keling, terwijl de ministers Lieftinck en Goetzen in het bijzonder de financiële en economische aspecten hebben toegelicht. De heer Wagenaar van de C.P.N. kreeg na de behande ling der P.B.O. nog de kous op de kop toen hij de Kamer vroeg om aan te dringen op een regeringsverklaring be treffende de stand van zaken op de R.T.C. en over de plan nen van de regering t.a.v. de devaluatie. De Kamer was niet van zins hiertoe over te gaan en zo kreeg de heer Wa genaar alleen de toezegging van de voorzitter dat hij de regering zou herinneren aan haar beloofde verklaring over de devaluatie. Een regerings verklaring over de R.T.C. zou op dit moment al heel onge lukkig komen. Een gelukkig teken is ook weer dat er van Indonesische zijde enige toenadering is ge daan op de R.T.C. en wel op het grote struikelblok van de schuldenregeling. Indonesië is namelijk bereid om een be paald bedrag van de schulden over te nemen en houdt dus niet vast, zoals op de Hooge Vuursche, aan een vordering op Nederland van 1700 mil- lioen gulden. Wel houden ze vast aan het beginsel van de Hooge Vuursche, maar ze wil len tot een practische rege ling komen. Mocht men niet tot overeenstemming komen over het bedrag, dan zouden de Indonesiërs willen voor stellen het vraagstuk voor te leggen aan een neutrale bui tenlandse commissie. Verder is van Indonesische zijde meegedeeld dat de tekst van een voorlopige staats regeling der V.S.I. begin deze week klaar zou zijn. Hij zal dan aan de Nederlandse dele gatie worden aangeboden. Zal er nu eindelijk schot in komen? 't Wordt tijd! JULES MOCH IN DE ASSEMBLEE. Jules Moch is door zijn exa men gekomen en hij hield precies een stem over. Het heet dan dat hij het vertrou wen van de Assemblée heeft gekregen, maar dan toch op het kantje af en lang niet zonder critiek. Hij kon dus beginnen met een regering te vormen, die dan tot taak krijgt om datgene af te wer ken waarover Queuille is ge struikeld. Moch heeft trou wens al verklaard hoe hij het aan wil leggen. Voor een maand wil hij de arbeiders met een loon beneden frs. 15.000 een toelage uitbetalen van 3000 francs en voor alle arbeiders weer de vrije loon vorming via de collectieve ar beidsovereenkomst invoeren. Om de ongunstige uitwerking van het laatste op prijzen en geldcirculatie tegen te gaan, wil Moch nog meer bezuini gen (o.a. de ministeries) en nieuwe winstbelastingen. Volgens Paul Reynaud zou de extra-premie alle loon schalen in beroering brengen. Hij concludeerde dat Jules Moch in zijn rede niet de moed had getoond om de no dige maatregelen te treffen. Dan moest hij tenminste de moed hebben om voor de kie zers te verschijnen, aldus de heer Reynaud. Dat zal op den duur misschien de enige op lossing zijn. Maar ondanks alles heeft Moch zijn meerderheid be haald. Hoe lang zijn regering het zal uithouden is een an dere vraag. FRANCO NAAR PORTUGAL. Generaal Franco zal deze week zijn tweede buitenland se bezoek brengen sinds hij elf jaar geleden aan de macht is gekomen, en wel aan Por tugal. Hij zal in ieder geval goed bewaakt worden. De Portugese politie is in sa menwerking met Spaanse col lega's maar vast begonnen met het arresteren van een aantal verdachte of onbe trouwbare Spanjaarden, en 500 politie-mannen uit elk van beide landen zullen het Spaanse staatshoofd bescher men. NOG GEEN BRITSE VERKIEZINGEN. Attlee heeft eindelijk een eind gemaakt aan de gissin gen van wel verkiezingen in het najaar, geen verkiezingen in het najaar enz. Hij heeft aangekondigd dat er in Enge land dit jaar geen verkiezin gen zullen worden gehouden. De grote drie in het kabinet, Attlee, Bevin en Morisson zijn het dus blijkbaar eens wan neer ze wel zullen plaats vin den. 300 GEESTELIJKEN GEARRESTEERD. Volgens gezaghebbende ker kelijke bron te Praag zijn thans naar schatting 300 ka tholieke geestelijken in Tsje- cho-Slowakije gearresteerd wegens hun verzet tegen de nieuwe kerkwet. Blijkens de laatste berich ten uit verschillende streken des lands worden alle priesters die als „ongeneeslijk reaction- nair" te boek staan, opgepakt en naar „opvoedingskampen" gezonden. Deze arrestaties zouden tevens bedoeld zijn om druk uit te oefenen op de an dere geestelijken ten einde hen over te halen de nieuwe kerkwet te steunen. NED. R.K. MIDDENSTAND. Te hoge belastingen," te lage schade vergoeding. Vorige week hield de R.K. Middenstandsvereniging een algemene vergadering in de Diergaarde Blijdorp te Rot terdam, die zeer druk bezocht was. Tal van belangrijke vraag stukken kwamen aan de orde, o.m. om te komen tot een middenstandstoporgaan in de nieuwe P.B.O. De voorzitter, de heer J. A. Koops uit Venlo, heette de aanwezigen welkom en zijn congresrede begon met direct een zakelijk punt voorop te stellen, namelijk dat van de weer volop merkbare concur rentie. Er is een gezonde con currentie, aldus spreker, die toegejuicht moet worden, doch er is ook een wilde en onbe redeneerde concurrentie, die noch let op het belang van de collega, noch op het welbe grepen belang van de eigen zaak men denke aan de onbezonnen acties, in enkele plaatsen ontketend, in de vorm van ware winkeloorlo- gen met cadeau- en korting stelsels van wijk tegen wijk en straat tegen straat. De heer Koops bracht onder de aan dacht van zijn gehoor, dat 't aantal faillissementen in Ne derland sinds de bevrijding weer gestegen is tot de schrik barende hoogte van 788 in 't eerste halfjaar van 1949 en hij sprak de hoop uit dat bij het uitbalanceren der te ne men maatregelen voor de loon- en prijspolitiek verme den zal worden langs de weg van de minste weerstand on evenredige offers op te drin gen aan de middenstandsbe- drijven via prijs- en belas- tingpolitiek. Vooral bracht hij tot uiting dat de middenstand de te zware belastingen niet kan dragen, waar tegenover staat dat de uitkeringen \vegens oorlogsschade veel te gering zijn. Hij deed een beroep op mi nister Lieftinck om oor te hebben voor de grieven van de middenstand. buitenland laten zich wat deze materie betreft niet onbetuigd. Onlangs is op Cu- ragao een NIWIN-comité op gericht, dat reeds geld heeft overgemaakt voor 863 Kerst pakketten. Daarenboven heeft dit jonge comité 't plan, geld bijeen te brengen voor nog 10.000 andere Kerstpakketten. HET BUNKERDRAMA TE VUGHT. De doodstraf geëist. Voor de Bijzondere Straf kamer van de Arrondisse- ments Rechtbank in 's Bosch is de aangehouden zaak tegen de Hauptscharführer Frie- drich Meyerhoff, tijdens de bezetting bewaker in het con centratiekamp Vught, behan deld. Hem werd o.m. ten laste gelegd: onmenselijk optreden bij het bunkerdrama in het Vughtse concentratiekamp in Januari 1944, toen ongeveer 70 vrouwen in een cel wer den samengedrongen, waar van er tien door verstikking om het leven zijn gekomen. De Officier van Justitie eis te de doodstraf. Uitspraak 25 October. 120.000ste INWONER IN TILBURG. Vorige week deed de heer J. Weel, wonende Gasstraat te Tilburg, aangifte van de ge boorte van zijn zoon Antonius. De registers van de Burger lijke Stand wezen uit, dat Til burg hiermede zijn 120.000ste inwoner had gekregen. B-50 NEERGESTORT. Een ernstig ongeluk heeft 1.1. Donderdag de Amerikaan se militaire luchtvaart ge troffen. Boven Engeland stortte een B-50 (speciaal be stemd voor het vervoer van atoombommen) neer met een bommenlast van 5 ton. De 12 leden der bemanning kwamen om het leven. Trouwens, het hele vliegtuig spatte uit eL kaar. Waarschijnlijk is het aan de piloot te danken dat er niet meer slachtoffers zijp gevallen, want het toestel scheerde rakelings over eep groep huizen en plofte toen neer in een korenveld. Het was op weg naar Helgoland voor oefeningen. VIJF NEDERLANDSE SOLDATEN GEDOOD. Indonesische guerilla-strij- ders hebben vijf Nederlandse soldaten gedood bij Tretes, 20 kilometer van Soerabaja ge legen, aldus meldt Reuter uit officiële brond. Een Nederlandse patrouille van acht man wefd door gue- rilla-troepen aangehouden en hun werd meegedeeld de wa pens in te leveren. Toen dit geweigerd werd, openden de Indonesiërs het vuur op zeer korte afstand. Naar „Trouw" heeft gemeld is er bij een Amsterdamse Levensverzekerings Mij. een verduistering van enkele hon derdduizenden guldens ont land verspreid. Naar schat ting zijn er tot nu toe onge veer 300 van die valse pa piertjes in omloop, naar men denkt alleen in Amsterdam en omgeving. Het ontdekken is te danken aan het kordate optreden van een tramconducteur. Deze kreeg namelijk een valse rijksdaalder aangeboden en zag dat onmiddellijk. De uitgever werd zenuwachtig en sprong de tram af. De con ducteur ging hem achterna. Toevallig passeerden juist 2 agenten en weldra was de vluchteling, die een café was ingeschoten, gepakt. Onder de barkruk waarop hij was gaan zitten, werden niet min der dan zeventien valse rijks daalders gevonden. Hij werd gearresteerd, be kende en deed verdere mede delingen. In het belang van pachter en verpachter mag nog wel eens de aandacht gevestigd worden op verschillende be palingen, waaraan men zich ten deze heeft te houden om moeilijkheden en schade te voorkomen. Als bewijs dat men er zich op dit terrein nogal gemak kelijk afmaakt, moge het vol gende dienen: Uit een actie rond Megen bleek n.l., dat op een aan tal van 110, 40 personen in overtreding waren. De con trole leverde in totaal 65 pro cessen-verbaal op. In de meeste gevallen bleken geen pachtcontracten aanwezig te zijn. Na vaststelling van de prijs door de Pachtkamer bleken de gedane betalingen veelal te hoog te zijn, hetwelk op circa 20% kan worden ge schat. Een Notaris verpachtte in totaal 15.86 hectaren weiland, waarop 2325.— moest wor den bijbetaald boven de prijs, goedgekeurd door de Grond kamer. Verder is gebleken dat meerdere pachters op een pachtsom van 6539.65, 998.40 bij moesten betalen. Op een bedrag van ƒ1190.- moest 200.— extra worden betaald, Het lijkt niet ondienstig enige voorname bepalingen uit de Pachtwet hier nog eens te laten volgen: Pachtprijzen worden door de Grondkamer vastgesteld en moeten worden vastgelegd in een schriftelijke pacht-over- eenkomst. Van iedere pacht overeenkomst moet dus een schriftelijke door de Grond kamer bekrachtigde acte be staan. Het ontbreken van een schriftelijke pachtovereen komst kan voor de verpach ter nadelige gevolgen heb ben. Ook de pachter tast dan in het onzekere wanneer hij verlenging van de pachtover eenkomst moet aanvragen, en wat de geoorloofde pachtprijs is. „Zolang de pachtovereen komst niet schriftelijk is aan gegaan, is de pachter niet ge houden de pachtprijs te vol doen. De pachter is gerech tigd terug te vorderen het geen hij onverschuldigd heeft voldaan". Hogere pachtprijzen dan door de Grondkamer vastge steld en in het pachtcontract vermeld, zijn onwettig en vormen een overtreding van de prijsvoorschriften t.a.v. pachten. De economische con- tróle-dienst controleert de pachtovereenkomsten. BOUWEN NIET VRIJ. De minister voor Wederop bouw en Volkshuisvesting is niet bereid het bouwen hele maal vrij te laten. Dit zou on middellijk nieuwe spanningen veroorzaken, omdat de be schikbare materialen en ar beiders zeker in de eerste ja- reh nog ontoereikend zijn. NIWIN-COMITé CURASAO HEEFT GROOTSE PLANNEN. De NIWIN-Kerstpakketten- actie 1949 heeft in Nederland een zeer goed verloop, maar ook de Nederlanders in het dekt. De maatschappij heeft in verband hiermee een uit gebreid accountants-onder zoek laten instellen. De verduistering zou zijn gepleegd door één van de ou dere employé's en zou zich over enkele jaren uitstrek ken. De maatschappij is tegen fraude verzekerd. VALSE MUNTERIJ. Tienduizenden valse papie ren rijksdaalders zijn in Am sterdam in beslag genomen door de politie. Het had niet veel gescheeld of deze zwerm valse dingen waren over ons Donderdag werd bi] het Vre- desplein een locale Fokveedag voor Waalwijk gehouden. Deze dag was georganiseerd in samen werking met de drie plaatselijke verenigingen en Waalwijks Be lang, tot instandhouding der fok- veedagen in Waalwijk. De inzen dingen waren van het M.R.IJ, en van het Zwb, H. veeslag. De ju ry voor beide categorieën bestond resp. uit de heren Ir. Blauwhof uit Breda en Ploegmakers uit Drunen en Ir. Bastiaansen uit Breda en Branderhorst uit Eethen. De algemene voorzitter van het bestuur van de plaatselijke fok veedag. de heer B. J. M. Gerrit sen, die zich hiervoor zeer veel moeita» heeft gegeven, opende om ongeveer half elf de dag met een kort woord. Hij heette allen har telijk welkom en sprak natuurlijk zijn tevredenheid uit over 't stra lende weer. Het was dan ook bui tengewoon getroffen. Hij wees verder op de zware taak van de jury en op het doel van een fok veedag de veestapel op een ho ger niveau te brengen, wat voor al nodig is in een landbouwland, waar de bevolking steeds toe- néeint. Bovendien levert het vee veel nuttige producten, als melk, vlees, huid en beenderen. De fok ker zal er dus steeds op uit moe ten zijn om met zo weinig moge lijk kosten een zo hoog mogelijk rendement te bereiken. Tenslotte bracht de heer Gerritsen dank aan Waalwijks Belang en het be stuur van de fokveeverenigingen voor hun medewerking en aan de helpers van buiten, de heren de Jong van Kaatsheuvel en Tim mermans van Capelle. De bekroningen en het oordeel van de jury luidt als volgt M.R.IJ. veeslag. Klasse I melkgevende S en R koeien le pr. Trees van A. van Huiten: Nellie van E. v. Spaen donk: 2e pr. Dora van A. van Well; Brunette van A. v. Hui ten; eervolle vermelding Irene van A. van Huiten. Oordeel: Behoorlijke klasse melkkoeien, enkele wat aan de fijne kant: redelijk goede kop- nummers. Klasse 2: drachtige R en S koeien: Ie pr. Corrië van J. van Dalen: Sophie van A. van Hui ten; 2e pr. Christien II van A. van Well. Oordeel: klaSse goede produc tiekoeien, goed soortig, iets ma tiger ontwikkeling. Klasse 3: melkgevende fokvr. koeien geb. vr. 1946: le prijs Rika van H. van Nooyen2e pr. Ida van C. v. Heesbeen: 3e pr. Mieke van M. van Dalen. Oordeel: kleine klasse met best correct gebouwd productief kop- nummer. Klasse 4: Melkgevende fokver. koeien, geb. 1945: le pr. Bertha van A. van Huiten; 2e pr. Dina van G. v.' d. Broek; eervolle ver melding Dora van A. v. Huiten. Ooi deel: Twee heel typische roodbonten, derde iets afwijkend. Klasse 5: Drachtige fokver. koeien, geb. 1945-'46: Ie pr. Nel lie van A. v. d. Broek; Bertha van G. v. d. Broek; 2e pr. eig. G. Ketels; eig. A. Appels; 3e pr. Marie van M. v. Dalen. Oordeel: twee kopnummers van goed type. Klasse 6: melkgevende fokver. vaarzen, geb. 1946: le pr. Marie van A. v. Huiten; Anna van G. v. d. Broek; Sientje van M. de Haan; 2e pr. eig. A. Appels; eig. H. v. Veldhoven; Treesje van J. v. Huiten; 3e pr. eig. J. v. Hui ten; Johanna van A. v. Huiten. Oordeel: over het geheel goede klasse. Klasse 7: drachtige fokver. vaarzen: le pr. eig. F. v, Hel- voirt; Tonnie van P. de Haan; 2e pr. Jetje van A. v. d. Broek; Keetje van A v. Well; 3e prijs Mien van A. v. d. Broek. Oordeel: wat matige klasse, vooral in achterbenen. Klasse 8: Fokver. kalveren 1948: le pr. Jo van A. de Rooij; Adri van M. de Haan; 2e prijs Jans van A. Kroot; Tina van H. v. d. Broek. Oordeel: Matige klasse. Zwb. H. Veeslag, Klasse 9: melkgevende R en S koeien: le pr. Mina van A. v. d. Sanden; Nelly van A. van den Broek; 2e pr. Jeanet van A. v. d. Sanden; Mathilda 27 van A. v. d. Sanden; 3e pr. Bertha van J. Pullens. OordeelKleine goede rubriek met zeer goed kopnummer. Klasse 10: drachtige R en S koeien: 2e pr. Dina van A. v. d. Sanden; 3e pr. Corrie van A. v. d. Sanden. Oordeel: Goed exterieur, ma tige productie. Klasse 11: Melkgevende koeien geb. vr. 1945: le pr. Sjaantje van L. Pullens; 2e pr. Corry van C. v. Heesbeen. Oordeel: Iets onregelmatige klasse, met behoorlijk kopnum mer. Klasse 12: Drachtige FR koei en geb. voor 1946: le pr. Mieke van J. v. Heesbeen; 2e pr. Nelly van C. Musters. Oordeel: Behoorlijke klasse. Klasse 14: melkgevende RF dieren geb. 1946: le pr. Sjaantje van C. de Jong; Anna van M. 72e JAARGANG No. 84 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES: „ECHO". Tentoonstelling ..Petroleum, het vloeibare goud". Van 15 Oct. t.m. 15 November. Het op moderne wijze winner, van aardolie is van zeer jonge datum en gaat niet verder terug dan 1859, toen Drake in Titus- staat Pennsylvanië (U.b.A.) met succes een spuiter aanboorde. Aanvankelijk was de petroleum (kerosine) die in aardolie voor komt. het meest waardevolle be standdeel. Het werd in de vorig» eeuw namelijk op grote schaal voor verlichtingsdoeleinden ge bruikt. De rest, ook benzine, was slechts ongewenst bijproduct. Door het gebruik van gas en electriciteit voor verlichtingsdoel einden verloor de petroleum als zodanig zijn waarde. Door de uitvinding van benzine- en Die selmotor kwam het zwaartepunt van de oliewinnig geheel te liggen op de winning ven benzine en „ruwe olie". Speciaal het verkrij gen van een zo groot mogelijke opbrengst aan benzine werd de hoofdzaak. Veel heeft hiertoe bij gedragen het z.g. kraakpnoces, waanbij hogere koolwaterstoffen ontleed worden in een zware en lichte fractie. De opbrengst aan benzine steeg aanzienlijk, terwijl ook de kwaliteit verbeterde. De bij dit proces vrijkomende kraak- gassen vormden op hun beurt uit gangsproduct voor een geheel nieuwe synthetische olie-industrie. Op deze wijze slaagde b.v. de fa bricage van kunstmatige rubber, synthetische alcohol, glycerine en vele andere organische stoffen. Bij de grote raffinaderij van de Koninklijke Shell-groep in Pernis (Rotterdam] ontstonden grote fa brieken voor de fabricatie van „veredelde" wasmiddelen en plas tics (op basis van polyvinychlo ride). De tentoonstelling „Petroleum, het vloeibare goud", welke van 15 October t.m. 15 November in het Natuurhistorisch Museum te Tilburg wordt gehouden, laat op populair-wetenschappelijke wijze iets zien van de opsporing, win ning, vervoer en verwerking van deze enorm belangrijke delfstof, die terecht de naam kreeg van ,.het vloeibare goud". De N.V. De Bataafse Petroleum Maat schappij te s-Gravenhage ver leende aan deze tentoonstelling belangrijke medewerking. Voor alle inlichtingen, deze tentoonstelling betreffende, kan men zich in verbinding stellen met de heer W. v. Boextel, ass. conservator, adres Natuurhisto risch Museum, Paleisstraat 18, Tilburg. HIJ WILDE VLIEGEN ALS EEN VOGEL. De vooraanstaande Finse parachutist Viktor Andro is om het leven gekomen, toen hij trachtte met behulp van leren vleugels te vliegen, na dat hij op een hoogte van 1700 meter uit een vliegtuig was gesprongen. Hij viel als een steen zonder zijn vleugels uit te slaan. De eerste twee Nederland se krijgsgevangenen in Atjeh zijn in vrijheid gesteld. Het zijn de soldaten G. Stoffelen en H. van Galen uit Veghel. In overspannen toestand heeft een 41-jarige fabrieks arbeider te Capelle a. d. IJs- sel zijn vrouw met een mes van het leven beroofd. v. Noyen; 2e pr. Sandrina van W. Kuijsten; Marie van C. A. de Louw; 3e pr. Sjaantje van C. Musters. Oordeel: goede klasse schotten met twee goede kopnummers van goed type. Klasse 15: Melkgevende F R j vaarzen, geb. 1947: le pr. Ger- 1 ry 2 van W. Kuijsten. Klasse 16: Drachtige FR vaar zen, geb. 1947: le pr. Cato van A. v. d. Broek; 2e pr. Antonet van F. van Daelen. Klasse 17: FR pinken, geb. 1948: le pr. Neeltje van A. v. d. Sanden; 2e pr. Nelly van M. v. Noyen; 3e pr. Marie van M. va^ Noyen; Ans van M. v. Noyen. Oordeel: twee behoorlijke kop nummers. Kampioen van het M.R.IJ. vee slag werd Trees van A. v. Hui ten (klasse 1); reserve kampioen Nellie van A. v. d. Broek (klas se 5). Kampioen van het zwartbont veeslag werd Sjaantje van C. de Jong (klasse 14). reserve kampi oen Anna van M. van Noyen (klasse 14). Na afloop van de fokveedag verenigden zich bestuur en jyrv in café v. Helvoirt, waar men nog enige tijd bijeen bleef.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1