DE LANGSTBAAT KAATSHEUVEL mm w DE NED. HERV. KERK TE SPRANG PJLuünvae. NIEUWKUIJK „Steun Wettig Gezag" VLIJMEN Leo Lorre helpen Ridder Radbout DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 20 OCTOBER 1949 2 zal GERESTAUREERD worden. (Nadr. verboden). I zwammen. Tot de buisjes- zwammen rekent men de bo- leten. Van de stekelzwammen komt hier practisch alleen de geschubde stekelzwam voor. Aan de plaatjes, buisjes of stekels ontstaan de sporen, die verspreid worden en aanlei ding kunnen geven tot 't ont staan van nieuwe mycelia. Doordat vanuit de spore het mycelium straalsgewijze naar buiten groeit, gebeurt het dat de paddestoelen als de vrucht lichamen van één plant in 'n cirkel komen te groeien: de bekende heksenkringen. JEUGD EN PADDESTOELEN. Wat is dit in de mens, dat hij alles wil verzamelen? Postzegels, automerken, voetbalhelden, paddestoelen... De practijk is steeds zo, dat wij paddestoelen gaan zoeken, er handenvol van meenemen en ze dan ineens als ballast wegwerpen. En zo kan men dan nu weer onze mooie bos sen ontluisterd zien, door overal verspreid liggende brokken zwammen, ijverig verzameld in een eerste op welling, daarna smadelijk ver guisd bij opkomende ver moeidheid. De school heeft zich lange tijd onzijdig gehouden inzake opvoeding tot en met de na tuur. Formeel prijkte in elke schoolkast een stapel „natuur- methodiek", practisch kwam er van de bedoeling van de wetgever niets terecht. Pad destoelen waren taboe. Ge vaarlijk, vergiftig spul. Het is gebeurd op een excursie met schooljongens, dat gezegd werd dat wij na het zoeken de eetbare soorten apart zou den doen om die mee te ne men. De gezichten lieten een algemene afkeuring blijken. Op de vraag, wat het bezwaar was: „De meester heeft ge zegd dat paddestoelen vergif tig zijn". Anders had hij niets gezegd. Door blijkbaar aan decen nia gebonden vernieuwings rages, hebben alle vormen van actief onderwijs opgang gemaakt. „Trek er op uit en breng maar mee". O zo goed bedoeld, leidde dit tot die ongeorganiseerde verzameltochten naar plan ten, kikkervisjes, stekeltjes en nu weer paddestoelen. Die arme school. Moet zij dan alles juist verkeerd doen Kan zij nooit de gulden mid denweg van het leidend acti veren kiezen tussen een hou ding van totale onzijdigheid en het bestbedoelde laissez faire? Nu we de eerste stuipen van de paddestoelenschrik achter ons hebben, laat ons dit jaar nog en de komende jaren vooral de jeugd opvoeden tot een goed gebruik van de schatten die de natuur ons ongevraagd schenkt. a Copyright Ramad Pres* Dansend naderden nieuwe zwartjes. Ze zwaaiden uitgelaten met speren en schilden en hadden reuze schik. Andere inboorlingen stonden er om heen en klapten van vreugde in hun handen. Hel hele bonte gezelschap brulde het uit. Waarom zouden ze zo'n leest makenT" fluisterde Lorre nieuwsgierig. „Weet ik helT" zei Leo zachtjes, „maar kom, we sluipen nog een hutje dichterbij, dan kunnen we hel beter zien Zonder dat de dansende Kaffers het merkten, zagen Leo en Lorre kans ach ter een andere hut te komen cn weer loerden ze brandend van nieuwsgierig heid naar de dansende en joelende kring. Opeens stootte Leo Lorre aan. „Zeg, kijk daar eens. Daar staat de dief van de perkamentrol. Kijk, daar in het midden!" En ja hoor. met een beteuterd gezicht gluurde de voormalige kaperkapitein, tevens cte voormalige waard van de herberg „De Zwarte Ka ter", naar de rond hem hóssende in boorlingen Lorre ontdekte een hele dikke neger, met een prachtig luipaardenvel óm' ziju lichaam en veren in zijn haar. „Wie zou dat zijnf" vroeg de nieuwsgierige papegaai. „Vast en zeker de kafferko ning" antwoordde Leo, „maar let op, er gaat wat gebeuren." De dansers staakten plotseling hun kod dig gehuppel cn ook het geschreeuw verstomde. Een klein zwartje ging drei gend met zijn speer op den dief af en beduidde hem dat hij naar den koning moest gaan. Revend en bibberend sjokte de blanke misdadiger naar het kaffer-opperhoofd, dat op een verhoging had plaats geno men. De koning rolde woest met zijn ogen, maar zei nog niets. Leo cn Lorre stonden te trappelen van ongeduld. De grote kring zuarte nboorüngen wacht te in spanning af. (Wordt vervolgdJ Het is de moderne materia list die veel, wat bekoorlijk was en bevallig, heeft ver woest en er voor in de plaats wel vaak veel nuttigs, doch weinig fraais heeft gegeven (denk b.v. maar aan moderne watergemalen, die zo menige molen hebben vervangen, aan straten en pleinen, die thans liggen op de plaats van oude grachten). Gelukkig echter zijn vele oude gebouwen behouden ge bleven en deze tracht men thans de vroegere luister, die meermalen door de destruc tieve invloed van de tijd is verdwenen, te hergeven. Zo vond men op ongeveer een half uurtje afstand van het centrale punt der Lang straat, Waalwijk, een merk-# waardig bouwcomplex, kerk en toren van Sprang. We noemden dat een merkwaar dig complex, omdat de volks mond rond deze toren een le gende geweven heeft, die wij hier terloops even mededelen. In 't torenlichaam n.l. be vond zich een gat, dat nie mand kon dichten. Dit staat in verband met het afnemen van de kerk door de Hervormden in het reidwillig de hand zal worden toe gestoken tot vorming van een sterk nationaal binnen front. De plaatselijke jeugdverenigin gen werden in daartoe geëigende taal tot waakzaamheid en paraat heid opgewekt. De dienstplichtigen der lichtin gen 1941, R42, 1943 en 1944 zijn i bij afzonderlijke circulaire aange spoord vrijwillig hun diensten aan te bieden voor de Nationale Re- Cornelus Hanekop komt voor j mTO°°rd„opde in Vondels hekeldichten. ™U«><U.e,d van de Regering, d.e Het eerste bedehuis rium bevond. Hier genoot hij dus vrijheid. Doch de nabu rige dorpen Besoijen, Elshout, Vlijmen, Baardwijk enz. ston den reeds aan de zijde der Staten. Bovengenoemde predikant te Sprang moet dateren van on geveer 1300 en stond onder toezicht van de geestelijkheid te Loon op Zand. Later ech ter, in 1464, ontstond er een geschil tussen de toenmalige pastoor van Loon op Zand, Jan van Beringen en de rent meester der domeinen in Hol land. Deze laatste toch hield vol dat de tienden onder Sprang toekwamen aan de Domeinen. hen en bloc tot nu toe van wer- kelijKe dienstvervulling in natio naal legerverband heeft vrijgehou den. Het lijdt geen twijfel of deze bevoorrrechten zullen als een phalanx naar Voren treden, om de eerste posten in het Nationaal Reserve-verband te bezetten. De faciliteiten, die b'j deze vrijwillige dienstvervulling worden geboden zijn wel van een dusdanige ver strekkende betekenis voor ieder hunner, dat, tevens met verkie zing van het punt van de minste Het einde was, dat de pas- w^tandeen verbintenis bij de or in 't gelijk gesteld werd, fNatlonale Reserve voor de hand toor doch de kapel zou tot paro chiekerk verheven worden en onafhankelijk worden van Loon op Zand. Uit deze tijd dateert ook de bouw van de Sprangse toren met de drie traveeën der kerk. In 1612 echter heeft de to ren (door welke oorzaak heb ben wij niet kunnen ontdek ken) zoveel geleden, dat een PLUIMVEE! Wanneer het hok op een Vochtige bodem staat is het raadzaam dit op een stenën muurtje te zetten, dat min stens 30 a 40 cm. boven het terrein uitkomt en dan bin nen aan te vullen met rivier zand. Door de dikke laag ri vierzand trekt het water niet op. Wordt 't heel slecht weer, dan kunnen de dieren binnen blijven. Een goed verlicht, ruim droog hok, is des win ters van zeer grote betekenis. WINDKERING. Raadzaam is 't aan de Noord kant b.v. tegen 't vlechtwerk (buitenkant) een rietmat te bevestigen om de Noorden wind te keren. Nog beter is een levende haag zien te krij gen; die ontsiert de omgeving niet en is niet aan slijtage onderhevig. Deze plant blijft 's winters groen, schiet vlug op en vormt spoedig een dich te haag. Men plant op 15 cm. onderlinge afstand, ook 15 centimeter buiten het vlecht- draad. De eerste tijd kunnen rietmatten dienen n.l. tot de tijd, dat de groene haag dicht genoeg is, al is het maar ge deeltelijk, in de nabijheid van het hok. Vocht en koude zijn twee doodsvijanden van de kippen. Men merkt het al met de kuikens. Bij koud en re genachtig weer groeien ze niet; ze worden triestig en sterven ten slotte een langza me, doch zekere dood. Nu zijn de volwassen hoenders wel wat beter bestand tegen vocht en koude, maar hun lichaam lijdt er toch onder en zo gauw een kip iets mankeert, al is het nog zo weinig, gaat de eierproductie direct vermin deren. Gij hebt evenals de kippen een hekel aan de Noorden wind, Beproef hem dan geheel te keren, Doe het vóór de kou be gint. Kippenvriend. jaar 1609. Toen toch werd of- grote hoeveelheid losgewerk- ficiëel aan de Rooms-Katho- te stenen door de schooljeugd lieken de toegang tot 't gods- werd opgeruimd, onder lei- J~ 1 ding van de schoolmeester. gebouw verboden en reeds 4 jaar later deed de eerste pre dikant Cornelus Hanecopius er zijn intrede. O.L. Vrou,w uu verliet toen door voormeld Was dit afkomstig van het „befaamde" gat? Tijdens de Franse overheer sing moet de toren als tele- gat de kerk, de duivel pas- graaf dienst gedaan hebben, seerde het daarna en woonde sinds in deze kerk. Hij was oorzaak dat het gat niet meër kón worden afgesloten! Het gat in de toren was in derdaad zo groot, dat men niet tot restauratie kon be sluiten waarschijnlijk. Het zou een enorm financiëel of fer vragen. Vermoedelijk wer den daarom aan de Zuid- en Westkant van de toren bomen geplant, zodat het gapend gat niet in het oog viel. Historische terugblik. Sprange, wel eens 's-Heren- sprang genaamd, bevat het dorp Sprang, met het gehucht Sprangschevaart (sprang doortocht en kan ook zijn naam ontlenen aan 'n sprank bij een waterleiding). 's-Herensprang betekent dus sprang aan de 's-Herenvaart of turfvaart, die de grens vormde tussen Sprang en Venloon (Loon op Zand), al dus Schutjes. Sprang werd door de pas toors van Loon op Zand be diend, doch daar Sprang reeds vrij vroeg een „Statendorp" werd, waarin geen Rooms- Katholiek werd geduld, staakten de geestelijken er hun werk. De katholieken moesten zich voor de behar tiging van hun godsdienstige belangen naar Spaans grond gebied begeven. Nu was dit niet zo ver af van Sprang, daar wij .lezen dat Hugo de Groot na zijn ontsnapping uit Loevesjein, zich reeds te Waalwijk op Spaans territo- Wat het interieur van dit bovenwerk betreft, de muur vlakken worden door 2 wa terlijsten in drieën verdeeld. Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat het fundament van het massale bouwwerk verzakt was, waar door een instorting plaats vond. Een traptoren is aan de Westkant van de Zuidmuur gebouwd. Aangebrachte nis sen en blindvensters dienden tot decoratie van de toren- vlakken, terwijl ze, uit prac tisch oogpunt bezien, bouw materialen uitspaarden. Door middel van de trap toren is de hoogste verdieping te bereiken. Op de tweede verdieping staat de klokken stoel met 2 klokken. De ene klok dateert uit 1750 en heeft tot opschrift: „Deze kloek is gegoten in den jare 1750 door Alexius Petit, Mr. Kloc- kegieter te Someren. En als doen Schout van Werke, Bor- gemr, Govert de Rooy en F. Leempoel. Scheepenen G. Oerlemans, P. Boezeren, A. Kivits, C. van Dijk, Z. Scholt, A. de Jong en R. Ambrosius. Secretaris: Petrus Heijmans". Het opschrift der andere: „Eikeer luij als ic bescrei de doden en roep de levenden tot Godesdienste". 1745. Ste ven Butendijc maecte mi". De spits van de toren moet vroeger anders zijn geweest. Onder auspiciën van Rijks monumentenzorg zal overge gaan worden tot restauratie der kerk. ligt. In het kader van een doeltref fende reclame is en wordt de bevolking dezer gemeente per soonlijk aangesproken middels een uitvoerig rondschrijven be geleid door 'n folder vanwege 't Nationaal Instituut Steun Wet tig Gezag. Dit alles samengevat in een daartoe geëigend couvert, nodigt als vanzelf tot nader on derzoek. Geeft U de moeite de inhoud van dit couvert eens rus tig door te nemen. Het verdiept Uw inzicht, het sterkt of ontwik kelt Uw enthousiasme voor de goede zaak, voor UW ZAAK. Loonopzand beleefde reeds zijn propaga-'davergadering op Dinsdag 1.1, Wie het voorrecht had hierbij tegenwoordig te zijn, heeft in begeesterende taal de noodzaak tot het vormen van een Nationale Reserve kunnen horen en het besluit gevormd naar vermogen mede te werken tot het stichten van een krachtig plaatselijk verband tot verdedi ging van huis en haard, van kerk en maatschappij. Ook Kaatsheuvel gaat niet achterblijven. Op Dinsdag 25 October a.s. zal in de Gilden bond een grote propagandaver- gadering worden gehouden, waarop als sprekers o.m. zullen optreden Res. kolonel Latour, Districtscommandant der Natio nale Reserve Noord-Brabant (Oost) en de E.Achtb. Heer Mr. J. Raaijmakers, burgemeester van Rijsbergen. Zij zullen U in kleurrijke taal uitbeelden hoe de ontwikkeling der politieke omstandigheden ons tot tegenweer dwingt. De ge varen schetsen die ons, mogelijk voor de lauwen en onverschilli gen nog onzichtbaar, dreigend omgeven en die zonder daad- laatste beroep doen op allen die de vrijheid lief is. De voorbije bezettingsjaren liggen ieder nog vers in het ge heugen. Herinnert U zich nog de landwacht-terreur? Hoeveel sla peloze nachten hebt U ouders vooral niet doorgebracht voor Uw zonen, die bij nacht en on tij dreigden opgepakt te worden als misdadigers, om in het land van de vijand te gaan werken Weet U nog hoe vaak in angst en vreze werd geleefd als we clandestien naar de radio gingen luisteren, om nog enig contact met het werkelijk wereldgebeu ren in stand te houden? Herinnert U zich nog de vele vorderingen i van fietsen, paarden, dekens, ko per, woonruimte, enz.? Hoe verging het onze sociale en andere verenigingen? We werden in een bepaalde politieke hoek gedrukt, met totale nege ring van onze eigen inzichten en denkwijze? Wie was nog baas in eigen huis of fabriek? Wc voelden het aan den lijve dat we langzaam maar zeker, gedwon gen als een lastdier, het vreemde juk moesten dragen en geen mid delen ons ten dienste stonden die dwang van ons weg te nemen. De bevrijding kwam. Wij ju belden en juichten, omdat we als vrije mensen konden gaan leven. Wij beseften wat vrijheid bete kent. Nu andermaal een aanslag op onze vrijheid, zij het dat die thans van binnenuit zal worden ondernomen, eist het Zelfbehoud dat wij als 4én man paraat zijn, om elk nieuw knechtschap reso luut af te slaan. Toetreding tot de Nationale Reserve is het enige afdoende middel om ons in onze eigen vertrouwde maatschappij te kunnen handhaven. Wij verwachten a.s. Dinsdag geheel Kaatsheuvel ter vergade ring. Laat het U ernst zijn, het is een laatste appèl. De Commissie „Steun Wettig Gezag Progyamma voor de te houden propaganda- vergadering tot steun van het wettig gezag op 25 October '49 te ^Kaatsheuvel in de zaal van de 'Gildenbond te 19.30 uur. 1. Muzikale rondwandeling door de Kon. Harmonie „Eupho- nia" te Kaatsheuvel en de Har monie St. Jan te Berkdijk te 19 uur. 2. Opening propaganda-ver- gadering met het „Wilhelmus" door de Kon. Erkende Harmonie Apollo te Kaatsheuvel te 19.30 uur. 3. Openingswoord door de Voorzitter der Plaatselijke Com missie „Steun Wettig Gezag", de heer M. J. van Nieuwstad. 4. Kort opwekkingswoord door de Burgemeester van Loon op Zand, de Edelachtbare Heer Mr. R. J. Th. van der Heijden. i 5. Propagandistisch woord vanwege de Res. Kolonel Latour. 6. Muzikaal intermezzo te verzorgen door de Kon. Erkende Harmonie „Apollo" te Kaats heuvel. 7. Optreden spreker van de avond de Edelachtbare Heer Mr. J. Raaijmakers, Burgemees ter der gemeente Rijsbergen, 8. Muzikaal optreden door „Apollo". 9. Filmvoorstelling („Verdeel en Heers"). 10. Gelegenheid stellen. 11Sluitingswoord door de voorzitter der plaatselijke com missie „Steun Wettig Gezag". 12. Sluiting vergadering met het „Wilhelmus". (Wijziging programma voor behouden). De Plaatselijke Commissie „Steun Wettig Gezag". Burgerlijke Stand der gemeente Loon-op-Zand, van 1-15 Oct. '49. Geboren Adriana G M dv W G den Teuling-Vloemans Maria C C 1' dv Ij E van Wanrooij-van der Linden Maria J H dv H J Snoeren-van der Ven Richar- dus M J zv J J van Esch-Beerens Petrus L M zv P J Horvers- Vlamings Franciscus GEM zv F Smits-van der Velden Wilhelmus H C zv C J van den Hout-Netten Maria PA Adv H A Snaphaan-Zijlmans Adri ana M 1' dv A C van Beek-van der Maden Lambertus W J B zv J M L van Huijgevoort-Dik- kers Adrianus zv P Sterren burg-van Oversteeg Maria C I dv J E in 't Groen-v Beers Adrianus J N M zv L N van Meeuwen-van Boxtel Johannes G W zv G J van den Hoven- Smit Gerardus J J zv W J Smulders-de Smit. Huwelijksaangiften Johannes J Jansen 3? j en Jo- zefina R J Vaessen 29 j beiden alhier Marinus Hamers 67 j en Petronella Siemons 52 j beiden al hier Johannes van Boxtel 27 j en Egidia J M Snoeren 26 j bei den alhier Cornelis L Heijs 31 j en Johanna I M van der Linden 28 j beiden alhier. Huwelijken Zegerus H van der Velden 26 j en Joanna M Boons 25 j beiden alhier Lucien P Hermes 26 j en Cornelia J Lugters 23 jaar bei den alhier Petrus C van Etten 35 j en Adriana G van Boxtel 35 j beiden alhier Theodorus A Laros 29 j en Gijsberta Laros 27 j beiden alhier Cornelis J J M van den Hoven 25 j en Maria C van Esch 24 j beiden alhier. Overleden Johannes A Hooijmaijers 3 we ken. Vertrokken J van Best naar Waalwijk. P Sanders naar Venlo. F Vugts naar Den Bosch C Schep naar Den Haag A Luijten naar Made -AP Vermeer naar Waal wijk E M 1 Verhelst naar Veghel J C Verboven naar Dongen A A de Wit naar Waalwijk L J M van der Lin den naar Afrika S T M de Jong naar Veldhoven M Fer- rand naar Frankrijk J J van der Heijden naar Amsterdam Ingekomen L P Hermes van Waalwijk J A Sanders van Heusden C A Spapens van Tilburg MA IJpelaar van Waalwijk MC Voets van Waalwijk F J Janssen van Nijmegen IMF Sprangers van Waspik G Ligt- voet van Waalwijk PG A H M van Baar van Amsterdam H van Gemert van Tilburg A Brands van Dongen M J Baun van Vlijmen CP van Gils van Oosterhout W M Sliphorst van Oss A de NoolJ van Hilversum MA van der Hop van Zeeland (N.B.) M P P Vesters van Berkel-Enschot TA van Dijk van St. Mi chielsgestel H M v Eijck van Rotterdam AM van Heesch van Druten MM Keukenmees ter van Landsmeer. tot vragen Zilveren abtsjubileum. Het was op 2 October van het jaar 1924, dat Mgr. F. Janssens gekozen werd tot abt van het Cisterciënserklooster Versailles (Frankrijk). Op 28 October had te Onsenoort (Nieuwkuijk) de plechtige abtswijding plaats door zijn neef Mgr. A. Diepen z.g. St. Jozefzangertjes op Onsenoort. Op Zondag 23 October a.s. ko- werkelijke georganiseerde afweer men de bekende St. Jozefzanger- oorzaak zullen worden, dat het 1 lies naar Onsenoort voor het ge- aardse leven voor ons geen j ven van een uitvoering onder lei- IV. In ons laatste artikel gaven wij een overzicht van de organisatie van de actie „Steun Wettig Ge zag", van de categorieën van in gezetenen, van wie verwacht wordt dat zij tot de Nationale Re serve zullen toetreden, terwijl ver der werd uiteengezet wat de di> nst behelst en welke faciliteiten aan de vriiwilligers worden geboden. In het kader van de actie „Steun Wettig Gezag" past van zelfsprekend een doelmatige recla me, waarover wij tot rHt van hetgeen wij over „Steun Wer.rig Gezag' schreven, nog een enkel woord wensen te zeggen. Als het waar is dat in de han del de reclame de motorische, de drijvende kracht is, die tot succes voert, dan is dat voor ons geval zeker de moeite waard oin die commerciële waardemeter op zijn deugdelijkheid te toetsen. De plaatselijke commissie „Steun Wettig Gezag" heeft op het stuk van reclame de meest eenvoudige en voor de hand lig gende weg gekozen. Zij is In di rect schriftelijk contact getreden met die kringen, waarin verwacht mag worden, dat niet alleen vol doende begrip voor de onderhan den actie bestaat, doch waar, naar mag worden verondersteld, be- waarde meer heeft. Wij mogen met nadruk de ge- I hele bevolking van Kaatsheuvel j alarmeren, deze gelegenheid tot voorlichting en bezieling niet te 1 missen. Het persoonlijk belang van ieder onzer staat hier op het spel. Om de bijeenkomst een pret tig en gevariëerd verloop te doen hebben, zal bij tussenpozen muziek ten gehore worden ge bracht en toepasselijke films U verder aangenaam bezig houden. Op die propagandavergade- ring. die om 19J/£ uur aanvangt, worden zowel mannelijke als vrouwelijke gezinsleden ver wacht, opdat in brede kring be langstelling worde gewekt, voor een zaak, die ten nauwste ver band houdt met ons zijn of niet- zijn, onverhoopt, in de naaste toekomst. Staande die vergadering zal gelegenheid bestaan zich aan te melden voor de Nationale Re serve als anderszins, terwijl ver der aanmelding kan plaats vinden bij de commissieleden de heren M. J. van Nieuwstad, J. M. G. van Kemenade Fr. de Klijn, pastoor St. Joseph-parochie, Jan Frederiks en J. A .Vloemans te Kaatsheuvel; te Loonopzand bij de heer Fr. van Tilborg, wethou der en te de Moer bij de heer P. Broeders. Ten slotte willen wij nog een ding van de heer Th. Driessen. De muzikale'begeleiding geschied door de heer H. Houet, voor deze streek geen onbekende. Alles bij een belooft het een prachtavond te worden, en een waardige ope ning van het winterseizoen. Aanvang 7 uur n.m. Heemkunde vereniging Onsenoort. Donderdag j.l. hield de Heem- kundevereniging Onsenoort haar jaarvergadering. Door diverse om standigheden waren maar weinig leden aanwezig. Nadat de voorzit ter op de gebruikelijke wijze de leden hartelijk welkom had gehe ten, hield de secretaris der ver eniging een schitterend jaarver slag, waarmede hij voorzeker een pluim verdiend heeft. Allereerst werd genoemd de Culturele ver eniging die hierdoor was uitgeko men en reeds in haar eerste jaar een groot succes mocht boeken. Vervolgens de vererende opdracht van het Gemeentebestuur voor het plan van straatnamen brengen in de gemeente, wat dank zij de zorg van de heer Goosens zeer goed geslaagd is. We hoorden zo juist nog bij het ter perse gaan van dit artikel, dat bijna geheel het plan door de vroede vaderen in zijn geheel is aanvaard. Ook versche nen in dit afgelopen jaar verschei dene artikelen in dag en week bladen over onze gemeente. Al les bijeen genomen was ook dit af gelopen jaar zeer gunstig. Finan- tiëel staat de vereniging er slecht voor, maar de vooruitzichten zijn gunstig. Moge ook het komende derde jaar veel vruchten afwer pen zolang deze de gastvrijheid mag genieten op het cultuurmin- nende Mariënkroon. Vergadering. De (Z.A.V. hield in Café Siegers een algemene jaarvergadering. De voorzitter, de heer J. Mostermans, opende deze bijeenkomst met de gebruikelijke groet en een welkom tot de aanwezigen, in 't bijzonder tot de heren Langens en Wijcker, resp. directeur en inspecteur der vereniging. De inspecteur gaf hierna een uitgebreid verslag met toelichting waaraan we 't volgen de ontlenen. De balans per 30 Juni 1943 sluit in een eindtelling met 15.593.42, en 'n voordelig saldo van 177.iG. In dë bestuurscolleges kwam in het afgelopen boekjaar geen ver andering. Het ledental bedroeg per 30 Juni 1948, 35. Het kasgeld bedroeg 13 Apr. '49 42.546.77 De omzet bedroeg in het boek jaar '47-'48 in totaal 85.704.83. Aan de heer Ivo van Buul werd voor het gevoerde beheer over 't afgelopen jaar decharge verleend. Met een dankwoord voor het verslag en he t accurate beheer sloot de voorzitter de vergadering. A, v, Eggelen 60 car. h.s. 10 P. v. Eggelen 58 car. h.s. 10 P. v. Kuijk 77 ear. h.s. 20 B. Vermeulen 58 ear. h.s. 8 M. Fitters 48 car. h.S', 12 Geen Verschil B 8 punten. Nooit Volleerd 4 punten, In café P. v. Eggelen gespeeld: Nooit Volleerd A tegen Poedel vrees B, café B. Oremans, Nooit Volleerd: A. Pullens 129 car. h.s. 15 H. v. Kessel 84 car. h.s. 11 Arn. v. Asperen 90 car. h.s., 15 Wies Lammers 137 car. h.s. 20 Jan v. Esdonk 76 car. h.s. 20 L. v. O verdijk 71 car. h.s. 11 Poedelvrees: A. v. Heivoort 55 car. h.s. 8 W. Herman 50 car. h.s. 8 Bennie Oremans 60 car. h.s. 6 B. Meesters 51 car. h.s. 12 Jan Parijs 58 car. h.s. 7 Jos v. d. Wiel 35 car. h.s. 7 Nooit Volleerd 12 punten. Poedelvrees 0 punten. In café B. Oremans gespeeld: Poedelvrees A tegen Ons Genoe gen A, café Peijnenburg. Poedelvrees A: B. Oremans 247 car. h.s. 42 Sjef v. Oers 57 car. h.s. 6 T. Beekmans 54 car. h.s. 8 L. Westerlaken 66 car. h.s. 10 A. v. Engelen 42 car. h.s. 6 J. Elshout 47 car. h.s. 12 Ons Genoegen. A, Peijnenborg 97 car. h.s. 10 J. v. Engelen 79 car. h.s. 18 Biljartcompetitie 19491950. Woensdag 12 October werd de eerste wedstrijd van de competitie gespeeld. De regeling is dat elke speler die van zijn tegenstander wint twee punten kan behalen. De vereniging welke met haar zes tal de meeste punten behaald is kampioen en winnaar. De uitslag is als volgt: In café Boom speelde Geen ver schil B café Boom tegen Nooit volleerd B café P v. Eggelen. Geen Verschil B: J. v. Kuijk 104 car. h.s. 15 J. Kuijs 78 car. h.s. 20 H. v. Overdijk 74 car. h.s. 27 J. v. Beijnen B. v. d. Heuvel H. Boom 47 car. h.s. 9 54 car. h.s. 9 58 car. h.s. 9 Nooit Volleerd B: C. v. d. Lee 94 car. h.s. 18 Brok P. v. Engelen J. v. Siefking v. Esdonk Poedelvrees A 10 punten. Ons Genoegen A 2 punten. 26 car. h.s. 5 50 car. h.s. 10 21 car. h.s. 7 28 car. h.s. 5 Gespeeld in café J. Peijnenborg: Ons Genoegen B tegen Geen Ver schil A. café Boom. H. Musch 107 car. h.s. 14 C. de Jong 23 car. h.s. 5 Jos Jansen 52 car. h.s. 9 H. Pijnenborg Sr. 27 car. h.s. 5 A. Berkelmans 66 car. h.s. 8 Fr. Brok 17 car. h.s. 3 Geen Verschil A: P. v. Engelen 67 car. h.s. 8 Fr. v. o!. Wiel 68 car. h.s. 15 J. v. Bokhoven 90 car. h.s. 25 B. v. Ruremonde 38 car. h.s. 8 C. Brok 39 car. h.s'. 3 H. Boom 31 car. h.s. 6 Ons Genoegen B 4 punten. Geen Verschil A 8 punten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2