r V H JlOAé. STIKSTERS en THUISSTIKSTER KORTE BERICHTE! MOEDERS!! 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 24 OCTOBER 1949 'i; ZONDAG 6 NOVEMBER: AUTORIJDEN. Adverteren doet verkop net Meisje GEVRAAGD een JONGEN enkele nette MEISJE een prima OPHALE GEBR. HEUS - Schoenfabriek Louise GEVRAAGD: MEISJES TER OPLEIDING IN DE STIKKERI Hoog Loon Prettige Werkkring W. VAN NIEUWSTADT EN Zn. voor BABY-VERZORGINGSARTIKELEN VAN AMELSVOORT hetvertrou^ 1 maar heeft ook haar kunnen getoond als leidster der kin deren op gebied van toneel en declamatie. De bijeenkomst werd door de voorzitster Mej. Kolster- Abers geopend met de chris telijke groet. In haar ope ningswoord sprak zij een har telijk welkoms woord tot ad viseur Kapelaan Wassenberg. Spr. schilderde in mooie be- woordigen de taak der Moe ders in de Octobermaand aan gaande het bidden van de Ro zenkrans. Hierna deelde spreekster mede dat voortaan niet op de bijeenkomsten gecollecteerd zou worden voor het vaandel, maar dat de wijkbode tegelijk met het ophalen der contri butie de collectebus zal tonen, zodat ran iedereen hier kan mee doen. Vervolgens werd het pro gramma geopend door het ge zamenlijk zingen van het Ro zenkranslied, gevolgd door 'n voordracht: „Rondom de Troon der Lieve Vrouw",- waarna de declamatie: „De stoel met bloemen van blauw" Het stukje: „De vier woon wagenkinderen" bracht de lachspieren danig in beroe ring. Daarna sprak de Eerwaarde Adviseur een kort woord. Hij onderstreepte de woorden van de voorzitter, 't Rozenkrans gebed is nuttig en noodzake lijk. In Fatima heeft Maria het uitdrukkelijk aan de kin deren gevraagd. Ter bede vaart gaan is heel prijzens waardig, maar thuis het Ro zenhoedje bidden houdt hier mede gelijke tred. Hierna was het pauze en werd door de concierge koffie met koekjes geserveerd, wat natuurlijk bij ons vrouwen erg in de smaak valt. Het program werd vervolgd met de declamatie: „Vrouwke Misere en Grutmoeders bétere tèèd". Vervolgens het komi sche stukje: „Elf jaar klom pen". Op verzoek van de voorzit ster zou het nieuwe K.A.V.- lied nog eens gerepeteerd worden, want daarvan hebben we de juiste noot nog niet te pakken. Tot slot kwamen de grotere meisjes voor het voetlicht met: „Vrouwengrootheid". Tot besluit bracht de voor zitster dank, op de eerste plaats aan Mej. v. Veldhoven die zich met hart en ziel aan het moeilijke werk gegeven heeft, maar met voldoening hierop kan terugzien door het vlotte en goede spel der kin deren. Ook de kinderen werd dank gebracht voor de vele uren van repetitie en voor deze geslaagde avond, waar zij alle eer van hebben. Spreekster dankte allen voor de trouwe opkomst en sloot deze bijeenkomst met de chr. groet. De vaandelcollecte heeft 13.58 opgebracht. PORTIEKJES-RAZZIA. Op verzoek van de winke liers is de Waalwijkse politie tot een razzia overgegaan. Maak U niet ongerust, er zijn geen mensen uit bed gelicht, maar er zijn wel een aantal bekeuringen gevallen. Het ging namelijk om degenen die niets beters te doen hebben dan in portiekjes te hangen, waar ze de bewoners een hoop last -veroorzaken. Deze mensen heeft de politie onder handen genomen. Zij die dus op Zondag met hun ziel onder hun arm lopen, moeten dus maar een beter tijdverdrijf opzoeken dan anderen last aan te doen, willen ze geen gevaar lopen een verbaal te krijgen. SCHAKEN. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden bruine portemonnaie; muntbiljet van 2.50; nagelschaartje; 3 sleu tels; portemonnaie; kerkboek; ro zenkrans; 2 schoentjes; muntbiljet van 2.50. Verloren: paarlen collier; blauwe alpino muts; step; étui met vulpen; bril in blikken doos; bruin speelgoed beertje; zilveren armbandje; 2 brillen; schooltas; een paar dames handschoenen; damesportemonnaie PROMOTIE Dr. L. G. A. M. VAN DELFT. Onder zeer grote belangstelling is Donderdagmiddag aan de Kath. Economische Hogeschool, gepro moveerd tot doctor in de econo mische wetenschappen, de heer L. G. A. M. van Delft uit Tilburg, op een proefschrift „De Schoen industrie in Kaatsheuvel". Als promotor trad op prof. Dr. W. Heere, terwijl als paranym- fen fungeerden de heren Dr. W. v. d. Loo en Mr. E. J. v. Liempt. Behalve de familieleden van de jonge doctor, merkten wij o.a. on der de talrijke aanwezigen op de Rector-magnificus prof. Dr. F. v. d. Ven, de hoogleraar Dr. A. F. Weve, Dr. A. Cobbenhagen, Dr. P. van Berkum, H. A. Kaag en Dr. M. J. H. Smeets, andere on- derwijs-autoriteiten en réprésen- tanten uit industriële kringen. Verschillende aanwezigen namen naast de promotor aan de gedach- tenwisseling deel. Prof. Dr. Weve viel o.a. de stelling van de pro- moveerder aan, als zou de tegen woordige wetgeving in Nederland de eigendom wezenlijk aantasten. Prof. Weve, wees er op, dat ei gendom in feite bestaat, voor zo ver hij niet in strijd komt met de wet. Van een aantasting meende hij, kan dus geen sprake zijn. De bater beriep zich in dit verband op het natuurrecht. Dr. v. Delft voerde daarna nog enkele verde- digings-gronden aan. Na afloop had een druk be zochte receptie plaats. Waalwijkse Schaakclub. In de onderlinge winter- wedstrijd werden de volgende uitslagen genoteerd: Vijfde ronde: Pullens remise met Goud- berg, Hooft van Huijsduijnen remise met Kuijsten. Zesde ronde: Goudberg wint van Hooft van Huijsduijnen, Kuijsten wint van Slagmolen, Vader wint van v. Tienhoven, de Vries wint van Vrijhoeven, Schuurman verliest van Horn, van Liempt verliest van v. Nieuwstadt, Slaats wint van Nijholt. SUPPORTERSVERENIGING W.S.C. Op Dinsdag 25 Oct. draait op initiatief van de Suppor tersvereniging van W.S.C. de grote K.N.V.B.-film Koning Voetbal. Eén van de eerste vertonin gen in het Zuiden van 't land wordt nu aan W.S.C. aange boden. Het belooft een leer zame en aangename avond te worden, met na afloop een gezellig bal. Dat geheel W.S.C. weer verenigd is op zo'n avond, staat buiten kijf en dat het er weer gezellig zal worden staat eveneens vast. Alle leden der Supporters vereniging, leden van W.S.C., van de Handbalvereniging, donateurs en „Goal"-adver- teerders zijn uitgenodigd. Een mooie geste was 't van de Supportersvereniging om ook de clubbesturen uit te no digen van de verenigingen, waar elftallen van W.S.C. op serie wedstrijden gespeeld heb ben. R.K.C.—VELOC 3—1. Dat RKC het voetballen nog niet verleerd is, bewezen zij gisteren door in een fraaie en spannende ontmoeting het op papier sterkere Veloc een verdiende 31 nederlaag toe te brengen. Voor de rust gin gen beide partijen goed tegen elkaar op, en de gewijzigde opstelling van RKC bleek geen verzwakking; steeds weer werd de voorhoede aan net werk gezet, dank zij het onvermoeide werk van spil v. Steenbeek, die zijn plaats waard was. Na de rust was de strijd nog geen vijf minuten oud, toen Veloc uit een snelle aanval 't eerste doelpunt wist te sco ren. RKC antwoordde direct door een prachtig doelpunt van de voet van Dancewics, die met een geweldig schot de Veloc-keeper geen schijn van kans gaf. Aangemoedigd door dit doelpunt kwam RKC voor goed opzetten en aanval op aanval werd opgezet, totdat Stanley kans zag om met een goed schot RKC de leiding te geven. Mahieu maakte ten slotte aan alle onzekerheid 'n einde en met een gloeiende kogel versloeg hij voor de derde maal de Veloc-keeper. Hiermee kwam het einde van een sportieve, in de beste ver standhouding gespeelde wed strijd, waaruit RKC verdiend als overwinnaar te voorschijn kwam. JULIANA—S.C.B. 1—1 Het grote treffen tussen deze twee toonaangevende ploegen is in een gelijk spel 11 geëindigd. Een uitslag, die beide teams zal bevredi gen. De harde wind deed veel afbreuk aan het spel; span ning was er echter voldoende, terwijl SCB technisch beter was dan Juliana. De thuisclub die nog steeds Lautenslager en Jos v. Gelder mist, begon .•net enige aanvallen, doch spoedig nam Bata, gesteund door de krachtige wind, het heft in handen. De Geel zwarte verdediging gaf voor hands niet thuis. Het weg werken tegen de natuur-ele- menten was dubbel zwaar. Toch wist Juliana enige atta ques op te bouwen, die door haar verrassing niet van ge vaar ontbloot bleken. Een doelpunt voor SCB kon niet temin uitblijven, en met nog tien minuten voor de rust moest v. Os dan ook zwichten als een harde kogel van de blauwe rechtsbinnen hem te machtig was; 01. Kort daar op dachten v/ij Baardwijk ge lijk te zien maken. Aarts was bij een ver naar voren ge speelde bal door de verdedi ging geglipt, doch werd op 't allerlaatste moment van de bal gedrongen. Met SCB in de aanval was het draaien. Na de hervatting zetten de bezoekers alles op alles om te trachten de strijd in hun voor deel te beslissen. Een kwar tier lang werd het een tame lijk op en neer gaande ont moeting. Langzaam maar ze ker kwam toen Juliana in de meerderheid. Een harde vrije trap van Aarts werd even zo fraai door de keeper onscha delijk gemaakt. Rechtshalf de Ronde, ver in het vijandelijk doelgebied doorgedrongen, werd met inspanning van ui terste krachten tot corner ge werkt. Steeds vaker kwam Baardwijk terug. In de 35e minuut werd het 11. Een vrije trap kwam terecht bij linksbuiten v. Gelder, deze plaatste het leder terug in de doelmond, waar tenslotte Aarts tussen een kluwe van spelers door kalm doelpuntte, 11. Het was nu alles Julia na. SCB stond met de rug te gen de muur. A. v. Tuijl kop te gevaarlijk op de goal; re sultaat: de zoveelste corner. In deze minuten zat er winst voor de thuisclub in, doch de stand bleef ongewijzigd. BEST VOORUIT—W.S.C. 1—I. Ook in deze wedstrijd is 't WSC niet gelukt de volle winst binnen te halen en bei de ploegen moesten met één punt genoegen nemen. De elftal-commissie had zich weer eens aan een nieuw experiment gewaagd, dat ook ditmaal niet het gewenste re sultaat bracht. Wel was het duidelijk dat de gebroeders Blij levens zich op de rechter vleugel beter op hun gemak voelden dan op links, en al deden zij, vooral na de rust heel vaak verdienstelijk werk, toch konden ook zij zich niet verheffen boven het slechte peil waarop het spel in deze wedstrijd aan beide zijden stond. De rest van de voorhoede kwam er practisch geen enkele maal aan te pas. Neen, als men geen betere opstelling weet te formuleren dan deze, ziet het er voor Oranje-Zwart donker uit. Over deze wedstrijd is ove rigens niet veel te vertellen, of het zou moeten zijn dat men de talrijke gemiste kan sen aan beide zijden ging be spreken. Als de wedstrijd 10 minuten oud is, komen de eerste se rieuze aanvallen van de gast heren, doch de WSC-achter- hoede blijft nog meester van het terrein. Ook de WSC- voorhoede waagt een schuch tere poging tot de aanval, doch de stootkracht ontbreekt. Na 20 minuten spelen komt er plotseling een aanval van Best Vooruit over rechts. De WSC-achlerhoede is iets te laat met ingrijpen en de fraaie korte voorzet van hun rechtsbuiten wordt resoluut en onhoudbaar ingekogeld; 1—0. WSC reageert met een felle aanval. Piet Kools krijgt de bal van zijn broer Frans prachtig aangespeeld, doch zijn schot mislukt jammer lijk. Even later gaat een se rieuze kans door buitenspel verloren. Met wisselende kan sen gaat de strijd heen en weer en vijf minuten voor de rust komt dan de gelijkmaker. Bij een algemene aanval van WSC krijgt Fraps Kools de bal in moeilijke positie te pakken, hij plaatst een heel kalm en beheers trekballetje voor het doel der gastheren en met een listige kopbal scoort Piet Blijlevens in de uiterste hoek de gelijkmaker; 1—1. Na de rust hetzelfde spel- beeld als voor de rust, een heel pover partijtje met slap pe aanvallen aan beide zijden. Na een kwartier denken we Best opnieuw te zien doelpun ten, doch de bal klettert te gen de bovenlat. Even later krijgt Piet Kools een fraaie kans, doch deze gaat door treuzelen verloren. Het laat ste kwartier roert de rechter vleugel van WSC zich ge ducht, doch zonder resultaat. Mie v. Meeuwen, de beste man bij WSC deze middag, krijgt aanvallend plotseling de bal vrij, hij lost een hard schot dat van de goalpaal af de bal op en neer door het doel doet vliegen, doch tenslot te krijgt de'doelman 't leder te pakken en werkt weg. Even voor tijd de laatste kans. Piet Blijlevens loopt op een lange pass stevig door, pas seert de back van Best en lost een goed schot dat doel treft, doch tot verwondering van vriend en vijand annuleert de scheidsrechter dit ras-zuivere doelpunt wegens vermeend buitenspel. Een arbitrale blunder die WSC de overwin ning koste, want even later fluit de scheidsrechter einde met gelijke stand 11. De wedstrijd die een zeer fraai karakter had, werd in de beste verstandhouding ge speeld. Wij zouden Adelberg te kort doen, als we niet ver melden dat hij 'enkele malen uitstekend heeft gered. R.W.B.—BAVOS 4—3. In deze door de thuisclub maar matig gespeelde beker wedstrijd, was niet de minste sfeer aanwezig die men in voorgaande competitie-wed strijden van RWB, zowel van de zijde van de spelers als van hun supporters gewend is. Neen, men beschouwde deze wedstrijd van de zijde der gastheren als een nuttig oe fenpartijtje voor het nog zeer zware competitie-programma dat hun nog te wachten staat. De tegenpartij was ondanks dit, ontegenzeggelijk zwakker, al zou de uitslag anders doen vermoeden. Voor de rust, toen RWB met de wind in de rug speelde, ging de strijd 't eerste kwar tier aanvankelijk gelijk op, maar geleidelijk nam RWB 't initiatief, zodat de strijd nu practisch geheel op de helft der bezoekers gestreden werd, af en toe door uitvallen van Bavos onderbroken. Dat ondanks deze meerder heid de stand voor de rust dubbel blank bleef, was in hoofdzaak te wijten aan het feit, dat de RWB-vleugelspe- lers te weinig in het spel be trokken werden, en de passes voor hen bestemd, waren nog al eens te hard tengevolge van de wind. Daar kwam nog bij dat het hen niet meezat, door dat paal en lat de Bakelse doelman enkele malen te hulp kwam, terwijl men ook nog al eens een keer in het buiten spel-valletje tippelde. Dit al les was oorzaak dat men met gelijke stand 00 de thee ging gebruiken. Na de rust ging de strijd meer gelijk op, maar nu ging het iets beter vlotten in de RWB-voorhoede en dit resul teerde reeds na 12 min., toen linksbinnen Schalken hard inschoot; 10. Vijf minuten later was het midvoor Valk die de stand op 20 bracht. De gasten zaten ook niet stil en trokken ook van tijd tot tijd ten aanval en na 22 min. kregen zij een strafschop toe gewezen, die in een doelpunt werd omgezet; 21. Lang plezier hadden zij er echter niet van, want vanaf de af trap kwam de bal, zonder door een tegenstander te zijn aangeraakt, in het bezit van linksbinnen v. d. Anker, die enkele tegenstanders keurig passeerde en netjes inschoot; 31, terwijl 8 minuten later dezelfde speler ook nummer vier op eveneens keurige ma nier voor zijn rekening nam; 4—1. Dit vonden de bezoekers te bar, en toen bij een hoog op doel geschoten bal de inval ler-doelman Wagemakers deze terugsloeg, kwam hij juist voor de voeten van Bavos' midvoor terecht, die doel puntte; 42. Vijf minuten voor tijd was het weer Bakel, dat, alhoewel RWB hiermee te zwaar werd gestraft, (de doelman zou te ver zijn uitgelopen) 'n straf schop kreeg te nemen en hier door de stand ap 43 bracht, waarmede het einde kwam. KAATSHEUVEL. DESK-SCHIJNDEL 0-0. In een wedstrijd, die, hoe ver der hij naar zijn eindpunt liep, 't aankijken steeds minder waard was, heeft Schijndel kans gezien, 't eerste punt in deze competitie binnen te halen. Systeem werd er door de lui uit Schijndel niet op na gehouden. Het was een lopen en een trappen waar een bal te vinden was, dus opruimen was de boodschap en de tegenpartij geen kans geven kansen te schep pen. Dit spelletje1 hebben ze twee maal vijfenveertig minuten weten vol te houden, zonder dat DESK bij machte was hierin verandering te brengen. En zodoende boekte Schijndel het eerste succes en za gen zij hun sjouwen en ploeteren al ging het er soms wel eens wild naar toe beloond met 1 punt. Toch zullen ze een harde noot te kraken krijgen dit seizoen want het is werkelijk een ploeg waar een middelmatige club niet van mag verliezen. Zij vechten voor lijfsbehoud en als zij kans zien, dit jaar in de tweede klas te overwinteren, hebben zij tegen diverse tegenstanders al doende veel ervaring opgedaan, om het volgend jaar een toontje hoger proberen te fluiten. Want het ge mis aan techniek en tactiek, dat verschillende jonge spelers nog ontbreekt, trachten ze te compen seren door een iets of wat onbe suisd enthousiasme. En wat DESK ons te bieden had deze middag, was van zeer laag gehalte. Althans een gedeel te van het elftal. Nadere aandui ding lijkt mij vrijwel overbodig, aangezien het al zo dikwijls her haald is. Iedere aanval werd een willige prooi voor de kwistig op ruimende Schijndel achterhoede, die niet voor al te moeilijke pro blemen werd gesteld. Evenzo was het met de Schijndel voorhoede. Die was ook niet bij machte de DESK achterhoede erg te veront rusten. De rechtsback Wagema kers, die langzaam maar zeker zijn plaats aan het veroveren is, geassisteerd door H. v. Es, met als laatste instantie doelman de Nijs, wisten de Sshijndel voor- waartsen volgens de regels der kunst aan de teugel te houden en wat verder vermeldenswaard is, P. Balvers deed het op de spil- plaats heel wat beter als in de voorhoede, al moet hij er een beetje voor zorgen op zo'n plaats niet te veel aan show-voetbal te doen. Uitgezonderd enkele hachelijke momenten aan weerszijden, was er weinig te beleven aan goed voetbal en het was een opluch ting toen de heer Machiels die af en toe ook al in de malaise deelde inrukken blies. We zullen hopen, nu er een paar weken vacantie in het ver schiet zijn, dat na afloop hiervan een herboren DESK in het veld komt, dat niet alleen technisch en tactisch, maar ook met vinnige, uitgekookte schoten, goed is uit gerust. DESK 2, dat te gast was bij OSS '20, kon het ook niet verder brengen dan een gelijk spel 22. Schijnbaar namen ze daar geen genoegen mee, aangezien over deze uitslag door DESK protest is ingediend. DESK 3 werd in Tilburg bij Ons Vios 2 getracteerd op thee met suiker, wat tot gevolg hacT dat met 2—1 de punten naar Kaatsheuvel kwamen. DESK 4 boekte eveneens een overwinning. Hieronymus moest met lege handen terug naar Til burg 3—2 was de uitslag in 't voordeel van DESK 4. DESK 6 ging ten onder bij WSC 4. Met 5-4 bleven de punten in Waalwijk. DESK 7, dat RWB 1 ontving, stuurde deze jeugd naar Besoijen terug met een 21 nederlaag. DESK 9 kon het bij WSC 2 ook niet bolwerken. Met 2—1 moesten zij het onderspit delven. DESK 10 schoot met scherp tegen RWB 3. Acht gaten in het Besoijense net en nul in 't Kaats- heuvelse. DESK 11, onze benjamins, gin gen roemloos ten onder in Was pik. Met een 13—0 nederlaag en de wind van voren moesten ze naar Kaatsheuvel terug. Een vol gende keer beter hoor. LOONOPZAND. R.K.V.V. Uno Animo. Zondag speelde Uno Animo 'n uitwedstrijd tegen de club van diezelfde naam te St. Michiels gestel en verloor deze op het nip pertje met 54, terwijl de rust in ging met 1 2 in het voordeel van Uno Animo. Uno speelde met twee invallers en koos de eerste helft met de wind in de rug te spelen. Gestel pakt de zaken met groot formaat aan en weet na 15 minuten te scoren, doch na 10 minuten weet de Uno debutant de stand op ge lijke voet te brengen. Nog voor de rust weet Uno de stand te vergroten 1—2. Na de rust komt Gestel flink opzetten, doch Lino houdt stand en weet zelfs door te breken en de stand op 1 3 te brengen. Hierna komt Gestel goedkoop aan een doelpunt, door het nemen van een penalty, 2—3, terwijl even later door een fout van de Uno keeper en de oplettendheid van een der Gestel spelers de stand op gelijke voet gebracht wordt, 3—3. Gestel komt dan weer sterk opzetten en omdat de Uno achter hoede in de veronderstelling ver keren dat enkele spelers buiten spel staan, weet Gestel hiervan te profiteren en weer hebben zij de leiding met 4—3. Dan komt Uno weer aan bod en Gestel moet alle zeilen bijzetten. Alle ballen worden lukraak over de zij lijnen gewerkt, doch Uno weet spoedig de gelijkmaker in de tou wen te jagen, 44. Met nog even een gelijk opgaande strijd, weet Gestel nog het winnende doelpunt te scoren en met Uno in de meer derheid fluit de scheidsrechter het einde en kreeg Gestel meer dan haar toekwam. Een gelijk spel was de beste verhouding geweest. DRUNEN. R.K.D.V.C.-nieuws. Het eerste elftal was vrij. Het tweede elfal had OSC 2 uit Or- then te gast. De rust ging in met blanco stand. Ofschoon DVC met felle wind tegen had gespeeld was het toch geenszins de min dere. Na de rust was DVC dan ook voortdurend in de meerder heid. Na een kwartier spelen maakte DVC door rechtsbinnen en daarna tweemaal door mid voor in 6 minuten tijd 3 goals. Doch de volgende drie minuten wist Orthen twee tegengoals te scoren. Met deze 3—2 stand in 't voordeel van DVC kwam 't eind. DVC 3 ontving RKJVV 3. Of schoon de ruststand 1 1 was, werd het einde een 7—1 over winning voor de thuisclub. DVC 4, te gast bij Nieuwkuijk 2, kwam met een stevige 8—2 nederlaag naar huis. RKDVC a-Baardwijk b 9-0 (gestaakt wegens regen met nog 20 minuten spelen). Baardwijk a—RKDVC b 2—1. RKDVC c-Baardwijk c 3-1. VLIJMEN. Vlijm. Boys 1—Advendo 1—3. Om de KNVB beker speelde Vlijm. Boys 1 tegen Advendo 1 Breda. Vlijmen telde drie inval lers wegens ziekte van linkshalf, rechtshalf en linksbuiten. Deze invallers beloven veel voor de toekomst, maar nu zijn ze nog niet opgewassen tegen de grotere tegenstanders, Uw verslaggever meent dat op deze manier veel jeugdige spelers voor altijd wor den bedorven en zou willen ad viseren Laat zulke spelers nog een paar jaar bij de jeugdelftallen. Advendo wint de toss en Vlij men trapt tegen wind in af. Ad vendo neemt het spel in handen en in het begin kan Vlijmen geen vat krijgen op het zelfstandig spel, dat te ver wordt doorge voerd, maar voor doel is 't schot te slecht gericht om succes te hebben. Na 20 minuten spelen komt Vlijmen opzetten, de links buiten geeft enkele goede voor zetten, maar de binnensnclers zijn niet voor het doel en doelpunten blijven uit. Dan een aanval van rechts. Van Baardwijk zet goed voor en linksbuiten v. Overdijk krijgt de bal mooi vrij, een schot en Vlijmen heeft de leiding, 1—0. Dan is Advendo weer aan bod, maar blijft in hetzelfde spel vol harden. Elke speler speelt te veel op zichzelf en de verdediging van Vlijmen krijgt er vat op. Doel punten blijven echter uit en met de stand 1—0 voor Vlijmen komt de rust. Na de rust neemt de Advendo voorhoede vanaf de aftrap de bal mede en maakt terstond gelijk, 1 1. Vlijmen probeert het aan de andere kant, maar v. Baard wijk schiet naast. Dan is Adven do weer in de aanval, er wordt nu beter samengespeeld en na 10 minuten komt er succes. De links buiten komt vrij voor het doel en schiet onhoudbaar in. Vlijmen verandert hierna de opstelling en als linksbuiten v. Overdijk daar na nog uitvalt, wordt het elftal nogmaals gewijzigd, maar dit al les brengt geen verbetering en na 20 minuten spelen valt de beslis sing. De midvoor van Advendo breekt door de verdediging van Vlijmen en schiet fraai in, 13. Het laatste kwartier is er niet veel moois meer te zien, alleen de rechtshalf van Vlijmen valt op door zijn verdienstelijk spel, maar de voorhoede profiteert er niet van en met de stand 13 komt het einde van deze matige wed strijd. Vlijmen is vroeg uitgebekerd. DE UITSLAGEN. Zuid-Nederland Luxemburg 21 ZUID I 2e Klasse A ZwaluwWilhelmina 2l Cone. SVD—De Valk 0—3 RKC—Veloc 3—1 DESK—Schijndel 0—0 Woensel—RAC 2—0 3e Klasse B BaardwijkSCB 11 GestelUno Animo 5—4 HaarsteegUDI '29 04 Best VooruitWSC 11 BoxtelBlauw Geel 21 OJC—ODC 2—1 EERSTE BEKERRONDE. Vlijm. BoysAdvendo 13 TACWaspik 34 RWBBavos 43 HOCKEY. WAALWIJK. Uitslagen. Dames: Waalwijk I—E.M.H.C. III 12-0 Forward IIIWaalwijk II 21 Waalwijk IIIWaranda I 02 Heren: Forward IIIWaalwijk I 07 Waalwijk IIWaranda I 03 E.M.H.C. III te verslaan was voor de Waalwijkse dames iets van niks. De partijen waren al te ongelijk verdeeld en op de Waal wijkse helft is ongeveer niet ge speeld. De doelpunten vlogen er het een na het ander in. Zelfs voor Waalwijk was er op den duur geen aardigheid meer aan. Dames II heeft het tegen het pas gedegradeerde Forward nog aardig lang volgehouden. Tot kort voor het einde bleef de stand ge lijk, 11. Maar tenslotte moest de Waalwijkse keeper nog een tweede maal capituleren. Nu, het resultaat is nog niet zo slecht. Heren I heeft rustig in Tilburg op andersmans terrein de gast heren met 70 degelijk verslagen. Ze zijn hun competitie wel goed begonnen, vorige week 10, nu 7. Als ze zo doorgaan komen ze èr /el. Waalwijk II heeft het tegen Waranda I niet kunnen bolwer ken en moest met 03 het on derspit delven. Al lijd je een ne derlaag, dan hoeft de wedstrijd nog niet bedorven te zijn. Hier was dat wel het geval. De gas ten dienen op zijn minst beleefd te zijn en moeten zich niet her haaldelijk laten waarschuwen. KAATSHEUVEL. Dames: Tilburg IIIDES 10 Heren: Push II—DES I 5—0 Waranda 11DES II 01 Er is vOor het Kaatsheuvelse hockey gisteren niet veel reden geweest om opgetogen te zijn. Vooreerst verloren de dames in een goede partij onfortuinlijk met 10, na de rust te zijn ingegaan met een dubbele blanco stand en een beslist veldoverwicht. Zoals het echter dikwijls gaat in de sport, mocht dit niet blijken uit een doelpunt, doch wist de tegen partij voor de eerste en ook enige maal het gat te vinden. De heren deden het al niet veel beter. Zonder haar rechtsbinnen opende het elftal de strijd tegen het technische elftal van Push. De gastheren pakten al direct stevig aan en drukten ver door. Ondanks de herhaalde terugkerende aan vallen van Push gelukte het hen toch niet om de keeper te passe ren, die in een buitengewone vorm was. Tenslotte kwam voor rust toch nog het doelpunt dat de he ren van Push door hun goede spel allang hadden verdiend. Een hard schot wordt door de keeper gestopt maar krijgt zoveel effect dat de bal om zijn legguards heen in het doel draait. Intussen bleven de voorwaartsen van DES ook niet stil zitten. Toch konden zij zich niet goed instellen op het door de regen zeer gladde veld, terwijl zij ook maar te dikwijls in de buitenspelval liepen. Na rust werd het overwicht van de Bredase heren nog groter en van lieverlede voerde hun voorhoede de stand op tot 50. De heren van DES lieten zich echter niet ontmoedigen en ble ven ondanks deze verloren partij toch hun uiterste best doen om althans de bekende „eer" nog te redden. Na het eindsignaal kon men ondanks een verloren wed strijd toch getuigen een gezellige partij hockey te hebben gespeeld en dat Push dik verdiend had ge wonnen. A.s. Zondag gaan de dames naar Dengen om te proberen Li berty twee punten afhandig te maken. De heren gaan met beide elftal len naar Tilburg om resp. tegen Forward II en III uit te komen. D.E.S. IIWaranda II (Heren). Het tweede Herenelftal speelde Zondag j.l. haar eerste competitie wedstrijd tegen Waranda II. Na dat de wedstrijd die om 11.45 u. had moeten beginnen, enige tijd wegens het slechte weer uitgesteld moest worden, werd om 1.20 u. beginnen geblazen. Na enig terrein verkennen van beide elftallen zette DES een of fensief in, dat zij tot de rust wis ten vol te houden. Onze keeper behoefde voor de rust slechts een keer handelend op te treden. Had er een beetje meer verband in de voorhoede gezeten, dan hadden er in de eerste speelhelft beslist goal- tjes gekomen. De rust ging met blanco stand in. Direct na de bully zat DES weer geweldig op de bal. Haar zwoegen werd in de 24e minuut beloond met een doelpunt van onze linksbuiten. Hierna kwam Waranda geweldig opzetten, maar onze verdediging hield prima stand. Enge snelle aanvallen van onze voorhoede leverden geen verdere doelpunten op, omdat het spel veel te kort werd gehouden. Zo kwam het einde van deze faire wedstrijd met een verdiende 10 overwinning voor D.E.S. WIELRENNEN. Amateur Jan Damen, Kaatsheuvel, die het voorbije wegseizoen veel presteerde. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft voor Zondag 6 November het Zondagsrij verbod opgeheven. RADIO-OMROEP ZAL ZWIJGEN Ter besparing van electriciteit Naar wordt vernomen, zal de radio-omroep van 15 No vember tot 15 Januari zijn steentje bijdragen tot de be- •uiniging op het electriciteits- verbruik. Gedurende die periode zul- 'en 's morgens van 7.30 tot 8.30 en 's middags van 16.30 'ot 17.30 uur over Hilversum I en II geen uitzendingen ge schieden. Een uitzondering hierop vormen de Zaterdag middag en de Zondag. ROTTERDAMSE KUST VAARDER VERMIST. Bemanning telt elf koppen. Er is een onjuistheid ge weest in de eerste berichten over het Nederlandse schip „Claes Compaen", dat in de stormachtige dagen van het begin der week spoorloos is verdwenen. Het vermiste vaartuig blijkt n.l. niet te zijn de IJmuider trawler van die naam, gelijk Lloyd's aanvan kelijk meldde, maar de motor kustvaarder „Claes Compaen" van de fa. J. A. van Sprang, cargadoors- en expeditiebe drijf te Rotterdam. De beman ning bestaat uit elf koppen. MILITAIRE DIENSTTU. BLIJFT EEN JAAR Naar aanleiding van uitlating van generaal Kr! dezer dagen gedaan over minimum diensttijd, welke nodig acht voor een mode. opleiding en oefening van infanterist en waarin hij klaarde dat de regering niet over de duur van diensttijd zou hebben bes wordt van officiële zijde nomen dat deze medede misverstand kan wekken Zoals bekend, bepaalt 28 van de Dienstplichtwet 1 duur van de eerste oefen voor de landmacht op hoogste 12 maanden. Beh dens dan van hen, die irfl leiding komen voor, one officier of officier en 'voor kele eveneens in dat art genoemde categorieën die plichtigen, die langer dien Bij de regering bestaat: wordt vernomen, geen vi nemen wijziging van dit- tikel voor te stellen. De regering overweegt tische beperking van eigen tuigindustrie, met het oog 0, algemene bezuinigingen. In kringen van Fokker en hetlt vaartlaboratorium en studi heerst grote ongerustheid. Prins Bernhard is nabij len met z'n auto in botsing men met een paard en kar, paard werd gedood, de ing den in de auto bleven ongec Directeur Aarts van dj tholieke Actie is verongel.^ de onbewaakte overweg Wouw. Z.Eerw. overleed dig na een aanrijding van auto met een losse locomoti In Frankrijk is er nogs geen ministerie na drie mi kingen. De Amu te Arnhem Amerikaanse patenten voor lons. De nieuwe fabriek won schat od 50 millioen. Hiermede betuigen wij onze telijke dank aan de Fa. V Contrefortfabriek Kaatsheuve 1 het mooie liefdadigheidswerl het afstaan voor die dag van met chauffeur aan de mo wier kinderen uit het kolon Eersel kwamen. Nogmaals dank De ouders der kinden GEVRAAGD: wegens huwelijk Adres Mevr. DE KORT-DE GR Antoniusstraat 17 - Wa voor de afdeling Zwikkerij en voor de Stlkkerij en Gasthuisstraat 52 KAATSHEUVEL Schoenfabriek - KAATSHEUVEL slaagt U nergens beter dan bij ons Wij hebben alle voorkomende zalven, zepen, poeders, vitamin druppels, vitamine tabletten, voedingssuikers, enztt> DROGISTERIJ Vanouds HET BESTE op de Markt - Kaatsheuvel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6