WAALWYK fSpoJtt. Waalwijkse en Langstraaise Courant DRUNEN BIOSCOOP-PROGRAMMA DONDERDAG 27 OCT. 1949 Uitgever Waalwij kse Stoomdrukkerij ANTOON TEELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO m HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 87 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO' KERKDIENSTEN. Betreffende de Kerkelijke Herdenking der gevallenen op Zondag a.s., kunnen wij het volgende melden: dat in de parochiekerk van St. Jan deze plaats heeft in de H. Mis van 8 uur, in de St. Antonius- parochie om half elf en in de St. Clemens-parochie op Dins dag 1 November. In de Ned. Herv. Kerken te Waalwijk, v.m. Besoijen en v.m. Baardwijk onder de dienst van 10 uur op Zondag 30 October. K. A. J.-AGENDA. Afd. St. Jan: Donderdag 3 November a.s. 8 uur n.m.: Pioniersgroep. Afd. St. Clemens: Vrijdag 4 November a.s. 8 uur n.m.: Pioniersgroep. Afd. St. Antonius: Maandag 31 Oct. a.s. 7.30 uur n.m.: Pioniersgroep. Vrijdag 4 Nov. a.s. 7.30 uur n.m.: Jongerengroep. Plaatselijke afdeling: Zondag 30 Oct. a.s. 11.15 u. vm.: Leidersronde parochie huis Antonius. SOCIALE SCHOOL. Het ligt in het voornemen van de K.A.B. bij voldoende deelname in Januari a.s. te beginnen met een sociale ont wikkelingscursus. De cursus die in Waalwijk wordt gehou den is vooral bedoeld als een algemene ontwikkelingscur sus waaraan door personen uit Waalwijk en Omstreken kan worden deelgenomen. Van degenen die handenarbeid ver richten wordt in deze tijd meer geëist dan het gewone lagere schoolonderwijs. Hoe- vele zijn er niet die nimmer in de gelegenheid waren wat meer uitgebreid onderwijs te volgen. Hier wordt hen dan een prachtige gelegenheid ge boden. Vooral gij Jonge Arbeiders, grijpt deze kans, die U nu door de K.A.B. wordt gebo den. De lessen welke gegeven worden, zijn over de gehele cursus verdeeld in: 120 lessen Godsdienst. 120 lessen Ned. Taal. 80 lessen Economie. 40 lessen Sociologie. 40 lessen Ned. Geschiede nis. 20 lessen Gesch. Arbei dersbeweging. 10 lessen Staatsinrichting. 10 lessen Verenigings administratie. De duur der cursus is drie jaar en de lessen worden ge geven door bevoegde leraren M.O. De kosten zijn erg laag gesteld; voor de benodigde boeken wordt op ongeveer 30.00 gerekend gedurende de gehele cursus Gegadigden kunnen nadere inlichtingen bekomen bij on derstaande adressen: De heer F. Smolders, voorz. K.A.B., St. Antoniusstraat 97 Waalwijk. De heer J. v. Seters, Kloos- terweg 2, Waalwijk. De heer Jac. Swinkels, Baard wij ksestraat 62, Waal wijk. De heer P. Berkelmans, Grotestraat 202a, Waalwijk. KONING VOETBAL. Heel de grote W.S.C.-fami- lie was Dinsdagavond aanwe zig in Musis Sacrum, alsmede verschillende genodigden, om te genieten van een film-pro gramma dat vooral voor be oefenaars en bewonderaars van de voetbalsport zeer in teressant en leerzaam was. Als hoofdfilm werd n.l. ver toond de grote K.N.V.B.-film „Koning Voetbal". Nadat de W.S.C.-band „De Pechvogels" onder leiding van Arn. v. Engelen de avond met populaire nummertjes had in gezet, sprak de voorzitter van de Supportersclub de heer H. v. Engelen, een kort openings woord. De bedoeling was, al dus spreker, om spelers, sup porters en verdere aanhang niet alleen een aangename, doch tevens een leerzame avond te bezorgen. Deze opzet mogen we zeker geslaagd noemen. Na een zeer gevariëerd voorprogramma met o.a. een prachtige circusr film en een film pver 't leven van onze jongens in Indonesië, kwam het hoofdnummer „Ko ning Voetbal". In deze film demonstreren verschillende prominente spe lers uit het Nederlands elftal de techniek van het voetbal len in al zijn onderdelen. Men is getuige van hun intensieve training, terwijl men ook tal van spannende momenten uit interland-wedstrijden en an dere belangrijke ontmoetingen op het witte doek kan volgen. Kortom, het is een film waar aan ieder voetballiefhebber zijn hart kan ophalen en die vooral voor de sportieve jeugd de behartenswaardige les be vat dat men slechts door in tensieve training, ernstige ■studie en taai volhouden in de voetbalsport tot de hoogste regionen kan opklimmen. Een gezellig bal in „De Twee Kolommen", waarop de W.S.C.-band „De Pechvogels" de dansmuziek verzorgde en enkele verlotingen werden ge houden, besloot deze geslaag de W.S.C.-avond. MUSIS SACRUM V/ie een vrolijk weekend wil hebben kan Vrijdag, Za terdag, Zondag en Maandag terecht in dit theater. Hier treedt namelijk op „Mijnheer de Gouvernante", in zijn kwa liteit van opvoeder van drie aardige jongetjes, die iedere gedienstige het leven onmo gelijk maken. Door het op treden van deze mannelijke gouvernante ontstaat zelfs 'n schandaaltje in 't dorp, maar aan te bieden in verband met zijn jubileum en tevens af scheid van hem te nemen in zijn ambtelijke loopbaan. Steun Wettig Gezag. Dezer dagen berichtten wij dat het comité Steun Wettig Gezag alhier, in algemene vergadering bijeen was geweest, op welke ver gadering besloten werd om pl.m. half Nov. een grote propaganda- bijeenkomst te houden. Zoals bekend heeft het plaat selijk comité Steun Wettig Gezag tot doel, vrijwilligers te werven voor een van de drie groepen van het instituut S.W.G., welke groe pen o.a. zijn: „De Nationale Re serve", de „Reserve Grenswacht' en de „Reserve Politie". Door middel van deze propa- ganda-bijeenkomst zal men dan willen trachten ook in Drunen tot een dusdanig aantal vrijwilligers te komen, dat ook alhier met een klas kan worden begonnen. Wij behoeven maar te herin neren aan de voorbije oorlogsja ren om te weten wat een ge knecht volk is en daartegen is op gericht het instituut Steun Wet tig Gezag, een nationaal instituut, geboren uit een burgerlijk initia tief. Het bestaat uit drie groepen van reserve-personeel, dat zich vrijwillig verplicht het wettig ge zag te steunen. Hoe dit verder geschiedt is Waalwijkse jongens die in naar Medan alles komt terecht; hoe, kunt U in de film zien. Alle leeftijden. Dinsdag (Allerheiligen) zijn er twee voorstellingen waarin U een Hollywoodse showfilm in technicolor kunt bewonde ren met als eerste ster Rita Hayworth. Ze zingt wel tien songs, terwijl er bovendien ruzietjes en liefde onder ar- tisten in voorkomen. Deze film, die „New-York Follies" heet, is geschikt voor 18-jari gen en ouderen. LUXOR-THEATER De film „De Dertien Lan- ciers", die hier van Vrijdag tot en met Zondag loopt, ver telt van 12 soldaten en een vrouw, die door de woestijn trekken, waar ze van dorst dreigen om te komen. Ze vin den een bron van woestijn rovers en terwijl één van de mannen versterking gaat ha len bindt de rest de strijd aan. Elf sneuvelen er, maar de bende wordt onschadelijk ge maakt. De film draait van Vrijdag t.m. Zondag. Maandag, Dinsdag (5 uur en half 9) en Woensdag is er een reprise van „Het Lied van Bernadette", naar 't beroem de boek van Franz Werfel. Indertijd draaide de film hier met veel succes. Wie hem nog niet gezien heeft, kan op bo vengenoemde dagen in dit theater terecht. Het is in ie der geval de moeite waard. OUDERDAG IN DEN BOSCH Op Woensdag 26 October a.s. wordt te 's Hertogenbosch bij het 4e' infanterie-depot de eerste oefeningsperiode van de thans aldaar onder de wape nen zijnde recruten afgesloten met de gebruikelijke „pas- sing-out parade", waaraan 'n ouderdag wordt verbonden. IIOOFD-INSPECTEUR ASSELBERGS. De Hoofdinspecteur van de Arbeid, de heer Ir. J. L. M. Asselbergs, momenteel hoofd van het 2e District der Ar- beids-inspectie, zal begin No vember de dienst der Arbeids inspectie met pensioen verla ten. Hij zal dan tegelijkertijd zijn 40-jarig ambtsjubileum vieren. Van zijn 40 dienst jaren is hij ruim 28 jaar on afgebroken werkzaam ge weest als hoofd van het 2e District der Arbeidsinspectie met standplaats Breda. Op Donderdag 3 November a.s. des n.m. tussen 2.30 en 4.00 uur zal er ten huize van de heer Asselbergs, Wilhel- minapark 22 te Breda, ge legenheid zijn gelukwensen reeds herhaaldelijk uiteengezet in PROGRAMMA VOOR ZONDAG 30 OCTOBER. ZUID I Eerste klasse. XerkradeNO AD LimburgiaMVV HeimondiaVVV PSVRBC Sitt. BoysBrabantia ZUID II Eerste klasse. JulianaMaurits TSCSp. Emma i Willem IIBleijerheide i NACEindhoven BVV-LONGA 2e Klasse A VelocWilhelmina j SchijndelCone. SVD RACZwaluw TOP—RKC De stand: Sept. 1.1. per s.s. Waterman tijn vertrokken. dit blad, nog onlangs uitvoerig onder rubriek „Kaatsheuvel", zo dat wij mogen aannemen dat dit voldoende tot onze lezers is door gedrongen. Jonge mannen uit Drunen, hier ligt ook een taak voor U. Laat men tonen dat men de duur ge kochte vrijheid ook waard is en laten wij vooral hopen dat onze jongemannen dat idialisme zullen kunnen opbrengen dat van hen wordt verwacht. Laat men daarom beginnen om de komende propaganda-bijeen- komst te bezoeken, waar door deskundigen nog eens uitvoerig verteld zal worden wat het S. W. G. eigenlijk is en wat haar doel is en waar ons ongetwijfeld dui delijk zal worden de noodzakelijk heid en het grote nut van het ge noemde instituut. De wetenschap dat in Drunen voor de oorlog een vrijwillige landstorm bestond, haar plaats waardig in de rij van afdelingen in onze streek, mag ons hoopvol stemmen ten aanzien van het streven van ons plaatselijk comité S.W.G. Moge het comité dan ook slagen in zijn werk. zodat ook Drunen in nationaal verband een waardige bijdrage zal kunnen le veren tot heil van heel ons volk. EXTRA VLEESBON AANGEWEZEN. Het slechte weer aan het einde van de vorige week, heeft een groter aanvoer van vee op de slachtmarkten ver oorzaakt. Hierdoor is het mo gelijk voor de lopende rant soeneringsperiode (tot 6 Nov. a.s.) een extra vleesbon aan te wijzen, n.l. bon 365 „alge meen", die recht geeft op het kopen van 100 gram vlees. ZEER BINNENKORT: KAAS EN VLEES BONVRIJ. De.opheffing van de distri butie van kaas en vlees is, naar wordt vernomen, thans zeer spoedig te wachten. NIEUWE MELKPRIJS VOOR DE BOEREN. De minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening heeft de gemiddelde produ centenprijs voor melk voor de op 6 November 1949 aanvan gende nieuwe productie periode vastgesteld op 17.75 cent per kg. melk met 3.5 pet. vet. De tien-millioenste Neder lander is geboren; dat moet zo om en bij 1 October zijn geweest. 20 October waren er al 10.002.913 De eed van trouw aan de Tsjechische regering en ook het staatssalaris is in Praag door de bisschoppen aan vaard, als er in de eed bijge voegd wordt: zolang de eed verenigbaar is met de onver vreemdbare rechten van God en de Kerk en de natuurlijke rechten van de mens. De Valk 6 6 0 0 12 Woensel 7 6 0 1 12 TOP 6 4 0 2 8 DESK 7 3 2 2 8 RAC 6 2 2 2 6 Zwaluw 7 .3 0 4 6 Veloc 7 2 2 3 6 Wilhelmina 6 2 0 4 4 RKC 6 2 0 4 4 Conc. SVD 6 1 1 4 3 Schijndel 6 0 1 5 1 3e Klasse B WSC—Boxtel DFBest Voor??.it ODCBaardwijk SCBOJC Blauw GeelMich. Gestel De stand: OJC 7 5 1 1 11 Baard v/ijk 7 5 1 1 11 Mich. Gestel 7 4 2 1 10 SCB 7 3 3 19 ODC 7 4 0 3 8 UDI 7 3 13 7 Blauw Geel 7 2 2 3 6 Best Vooruit 7 2 2 3 6 Boxtel 7 2 14 5 WSC 7 12 4 4 Uno Animo 7 115 3 Haarsteeg 7 115 3 4e Klasse C OpijnenRKOSC Nooit GedachtVlijm. Boys MaliskampBerchem Sport IIVCH—Zaltbommel 4e Klasse D RKFSVRKDVC HeusdenWaspik BroekhovenWSJ RWBVeerse Boys Reserve 2e klasse B Wilhelmina 2—OSS 2 Conc. SVD 2—WSC 2 Mich. Geste! 2—TOP 2 OJC 2—BW 3 De stand: TOP 2 7 7 0 0 14 BW 3 7 6 0 1 12 Conc. SVD 2 7 6 0 1 12 DESK 2 7 3 2 2 8 Wilhelmina 2 7 4 0 3 8 Mich. Gestel 2 7 2 1 4 5 Taxandria 2 7 2 1 4 5 OSS 2 7 1 2 4 4 OJC 2 7 1 0 6 2 WSC 2 7 0 0 7 0 Reserve 3e klasse SET 2—RWB 2 RKC 2—MOC 2 Uitslagen van Zondag 23 October 1949. Res. 2e klas B. Wilhelmina 2—OJC 2 2—0 OSS 2—DESK 2 2—2 Taxandria 2-Concordia 2 14 WSC 2—BW 3 2—5 TOP 2—Mich. Gestel 2 5—2 SPORTVERENIGING JULIANA. Het voetbalprogramma voor Zondag a.s. vermeldt de ui terst belangrijke wedstrijd O.D.C.Baardwijk; aanvang half drie. Verder wordt op het Sport park gespeeld: Baardwijk 3WSC 3 aanvang 12 uur en Baardwijk 2Sarto 3 aanvang 2 uur. Ook dit zijn twee zeer be langrijke ontmoetingen, die de toeschouwers zullen weten te boeien. JUNIORENKRING LANGSTRAAT. Uitslagen van 22 Oct. 1949. Afdeling A 1 Vlijmen 1Nieuwkuijk 1 31 RKDVC 1—Baardwijk 2 9—0 Baardwijk 1—RKDVC 2 2—1 Afdeling A 2 Wit Zwart 1—WSC 3 2—4 DESK 1—RWB 1 2—1 RWB 2—RKC 2 0—3 WSC 1—DESK 3 2—1 Aspiranten Baardwijk 4-Baardwijk b 40 RWB 4—Baardwijk 5 0—5 RKC 7—RKC 9 1—0 WSC b—RKC 8 1—3 Afdeling B 1 RKDVC 3Baardwijk 3 31 RKC 4Haarsteeg 1 50 RKC 5—RKC 3 0—6 Afdeling B 2 Vrijh. B. 1-Sprangse B. 1 42 Wit Zwart 3Wit Zw. 2 04 White Boys 1—Sprang 1 0—0 Waspik 1—DESK 5 13—0 DESK 4—RWB 3 8—0 R.W.B.—VEERSE BOYS. Na een Zondag van gedwon gen onderbreking gaat Zondag a.s. het competitierad ook voor RWB weer verder en wel met bovengenoemde thuiswedstrijd, waarvan de uitslag door bijna de gehele Langstraat met belangstel ling worde tegemoet gezien. En die belangstelling is terdege ge rechtvaardigd, want iedere voet balliefhebber is benieuwd of RWB ook na haar zesde wed strijd in deze competitie nog steeds ongeslagen en zonder ver- liespunten zal zijn. Wij van onze kant kunnen en durven hierom trent niets 'net zekerheid te voor spellen, en wel om deze reden, dat een elftal dat zonder een veer te hebben gelaten, na vijf wed strijden bovenaan op het rang lijstje staat, het na ieder succes steeds moeilijker gemaakt zal wor den, wat als een normaal iets is te beschouwen, want iedere te genstander, zelf qocd of slecht ge klasseerd, zal alles in het werk stellen een prestatie op haar naam te brengen, waar een ander tot op heden nog niet in is ge slaagd. Dit geldt zeer zeker ook voor de tegenstander van Zondag, de Veerse Boys. die reeds van natu re gewend zijn icdce tegenpartij een en'housiast en stevig partijtje vce'bnl te serveren en hiervan zullen zij dus Zondag tegen RWB zeker niet afwijken, inteaendeel, zij zullen zich voor de vo'le hon derd procent neven, van het be gin tot het einde, om succes te be halen. En va' noet RWB nu hierte genover plaatsen, om ook na haar zesde wedstrijd nog steeds onge slagen te zijn Slechts één ding voetbal. Jongens, stel alles in het werk om de volle 90 minuten te voetballen, al bleek in de laatste thuiswedstrijd tegen VOAB dat 45 minuten voetbal reeds voldoen de was om van de overwinning zeker te zijn. Neen. jullie megen Zondag geen enkel risico nemen, daarvoor is jullie positie te mooi, om deze, door de tegenstander te onderschatten of het te kalm op te nemen, in gevaar te brengen. Wanneer RWB met een en ander rekening wil houden, is succes niet uitgesloten, terwijl 'l publiek, dat zeer zeker wederom talrijk zal zijn, er van verzekerd kan zijn, waar voor zijn geld te .krijgen. Aanvang half drie. RWB 2 gaat op bezoek bij SET 2 in Tilburg, terwijl 't vier de elftal om 12 uur thuis speelt tegen DVVC 2 uit Dongen. RWB, succes. KAATSHEUVEL. D.E.S.K.-nieuws. In verband met het feest van Christus Koning a.s. Zon dag. heeft het DESK-bestuur de Bond verzocht alle DESK- wedstrijden uit te stellen. De Eond is bereid gevonden aan deze wens gevolg te geven, zodat geen enkel DESK-elftal a.s. Zondag op het voetbal veld verschijnt. De jeugd gaat a.s. Zaterdag normaal verder met. afwerking van het competitie-program. We krijgen twee botsingen in eigen huis. DESK 7 moet DESK 8 in de haren vliegen en DESK 10 moet met DESK 11 om de knikkers spelen. DESK 9 gaat Wit-Zwart 1 een nederlaag bezorgen. Zo is het toch?! BERKDIJK-KORVEL 2-3. Berkdijk zag Zondag haar re cord van ongeslagen te zijn, ge broken door een onverdiende 3-2 nederlaag tegen Korvel. Want was Vrouwe Fortuna ons niet zo ongunstig gezind geweest, dan was de uitslag zeker met 6—1 in ons voordeel uitgevallen. Vanaf de aftrap wordt er snel gespeeld en er ontstaan voor het Korvel doel gevaarlijke situaties, maar toch is het Tilburg dat het eerste scoort door hun midvoor die mooi doorgebroken, "n pracht van een doelpunt maakt. Maar Berkdijk, hierdoor niet ontmoe digd, weet na twintig minuten spelen de stand op 1 1 te bren gen, als de midvoor, de bal aan zijn voeten gekleefd, enkele te genstanders passeert en onhoud baar inschiet. Dezelfde speler is het die na een mooie aanval, waar geen Korvel been aan te pas kwam, nummer twee in de touwen jaagt en zo komt er op het Korvel doel aanval op aanval, maar tot doel punten komt het niet meer voor de rust. al laat de scheidsrechter kort voor halftime bij een zuivere strafschop doorspelen. Nadat gedraaid is, gaan de Berkdijkers weet tot de aanval over en wordt Korvel geheel in de verdediging gedrongen. En als na een kwartier de rechtsbinnen weer een zuiver doelpunt maakt, laat de scheidsrechter, die toe vallig ook op Korvel woont, ge woon doorspelen. Maar of deze tegenslag nog niet genoeg is, komt bij een ve: re trap de bal bij onze rechtshalf, die hem verkeerd op zijn voet krijgt en gesteund door de wind, verdwijnt de bal in eigen doel en is het weer ge lijk. Toch geeft Berkdijk de moed niet op en men valt nog fanatie ker aan. maar schitterende sco ringskansen gaan op onbegrijpelij ke wijze langs of over het doel. Maar de maat is nog niet vol en zo komt dan 8 minuten voor het einde het fatale moment dat bij een van de weinige aanvallen van Korvel, de midvoor den Har- tog (een oud-eerste klasser, die werkelijk een pracht wedstrijd speelde) de bal onhoudbaar voor de keeper in de bovenste hoek deponeert, en zo komt dan met Berkdijk steeds in de aanval het einde van deze door onze jon gens prachtig gespeelde wedstrijd. Maar laten we ons niet ontmoe digen, wanneer we zo blijven spe len, zullen er maar heel weinig nederlagen meer komen. Laat ons dit hopen. Het derde elftal won ook nu weer met 3—1 van RKC 5. Die doen het maar wat goed in deze competitie 7 punten uit 4 wed strijden. VRIJH.-CAPELLE. S.D.O.Sparta. De belangrijke wedstrijd SpartaNEO van Zaterdag j1werd door de scheidsrech- i r m enige tijd spelen we ens de siechte weersomstan- ;;i"heden gestaakt. Voor Zaterdag a.s. staat on- vereniging weer een zware te wachten en wel tegen - üO uit Sprang. Deze club c-ez-t de üovenste plaats op n. ranglijst. Inchon Sparta dus haar po rtie, die echter wel enige ver betering behoeft, op z'n minst wil handhaven, moet er Za- .cidag a.s. gewonnen worden. we rekenen er dus op dat dit zal gebeuren, mannen. De wedstrijd vangt aan om half vier. Het tweede elftal speelt te gen Wit-Zwart 2. Het staat op het ogenblik nog niet vast of het een uit- of thuiswedstrijd is. Ons jeugdelftal, dat momen teel zo prima speelt, gaat op bezoek bij het jeugdelftal van NEO. CAPELLE. NemelaarWit Zwart 42. Ofschoon Wit Zwart in deze wedstrijd het beste spel te zien gaf en bijna de gehele wedstrijd sterker was, hebben ze beide punten achter moe ten laten en kreeg Nemelaar meer dan zij verdiende. Over de wedstrijd het volgende: De thuisclub trapt af met de wind in de rug en gaat di rect tot de aanval over, maar strandt op de acnterhoede en deze zet haar eigen voorhoede aan het werk en terstond zien we gevaarlijke aanvallen óp het Nemelaar-doel. Als na 5 minuten spelen de linksbuiten de bal goed voor doel zet, is het midvoor v. Beek die Wit- Zwart de leiding geelt; 01. Lang plezier hebben zij daar niet van, want als de links buiten van Nemelaar een hoekschop te nemen krijgt en daarbij de bal scherp voor doel plaatst, is het de Keeper die het leder in het dgel laat verdwijnen; 11. Hierna pro beert het Wit Zwart weer en zien we gevaarlijke aanvallen cp het Nemelaar-doel, maar keeper en paai brengen steeds redding en weer is het geluk aan de andere zijde als ae midvoor der thuisclub van verre afstand een hard schot op doel lost en de keeper to taal verrast, 21. Viak voor de rust weten zij zelfs de stand op 31 te brengen. Na de hervatting hetzelfde spelbeeld en aanval op aanval zien we op 't Nemelaar-doel, maar het juiste schot ont breekt. Een kwartier voor het einde stelt de rechtsbuiten de overwinning veilig, als hij door de verdediging heenglipt en de voorsprong vergroot; -41. Wit-Zwart zet nu alles op alles, maar wat zij ook pro beren, het wil deze middag maar niet vlotten en pas vijf minuten voor het einde is het de rechtsbinnen die met een goed schot de achterstand ver kleint, 42. Wel zien we in de laatste minuten nog ge vaarlijke momenten voor het Nemelaar-doel, doch in de stand kwam geen verandering meer. Het 2e elftal speelde Zater dag een uitwedstrijd tegen Sprangse Boys en verloor met 4—0. De junioren speelden resp.: Wit-Zwart 1—WSC 3 2—4 Wit-Zwart 2—Wit-Zw. 3 4—0 BILJARTEN DISTRICT DE LANGSTRAAT AFDELING WAALWIJK. Ook in Waalwijk zijn de wed strijden op het groene laken weer enkele weken aan de gang. Mocht de competitie van het vorige sei zoen niet zo vlot afgewerkt zijn, thans kunnen we ons verheugen dat de wedstrijduitslag-formulie- ren tijdig ter plaatse zijn. Laat ons hopen dat dit zo de ge hele competitie blijft en we kun nen er op rekenen dat het sei zoen 1949-50 n succesvol en ge zellig seizoen zal zijn voor elke biljartliefhebber. De Kaderklas ondervindt enigs zins stagnatie vanwege de lands- competitie, zodat ik hier de vol gende keer de uitslagen van de gespeelde wedstrijden zal geven. De 2e klas libre draait regelma tig door, doch om nu al kam pioenskansen te gaan bespreken, acht ik de tijd nog niet gekomen, zodat we deze keer zullen vol staan met de uitslagen te gever van de thans gespeelde wedstrij den. Pnt. Car. Brt. Gem. Ons Genoegen—Excelsior 4-4 351-365 154 2.27-2.37 KorenbeursCentraal 6-2 374-302 119 3.14-2.53 Centraal 2—Nooit Volleerd 2 0-8 302-400 151 2.-2.64 Nooit Volleerd 3—BW 2 j 0-8 286-400 125 2.28-3.20 BW 2Ons Genoegen 2 5-3 381-385 126 3.02-3.05 Centraal 1—Centraal 2 8-0 400-206 120 3.33-1.71 ExcelsiorKorenbeurs 3 5 352-383 155 2.27-2.47 N. Volleerd 2N. Volleerd 3 6-2 398-346 175 2.27-1.97 Ons Genoegen—Centraal 1 4-4 333-335 128 2.60-2.61 Centraal 2-BVV 2 0-8 211-400 123 1.71-3.25 KorenbeursN. Volleerd 2 8-0 400-289 116 3.44-2.49 Nooit Volleerd 3Excelsior 2 0-8 335-400 188 1.78-2.12 Een bijzondere vermelding in deze afdeling verdient wel M. Brok van de Korenbeurs, die zijn j partij van 100 car. in 12 beurten uitmaakte, een gemiddelde dus van 8.33. Verder kan ik hierbij nog even berichten dat de wedstrijden in de libre klasse om 8 uur beginnen en de cadreklas om 7 uur. Hopende dat elke vereniging hier rekening mee zal houden en de wedstrijd- uitslagformulieren per post het bestemde adres zullen zenden. De wedstrijdleider. BILJARTBOND Waalwijk en Omstreken. Daar er deze week enkele wedstrijden moesten komen te vervallen door verenigings omstandigheden, zullen we slechts de uitslagen publice ren en volgende week weer de standeniijsten met over zichten plaatsen. In de hoofdklasse behaalde „Amusement" in Heusden op K.O.T. een 62 overwinning, waarmede ze zich aan 't hoold van de ranglijst plaatste. Zo doorgaan „Amusement", dan wordt U dit jaar kampioen. In de eerste klas gaat TOP 1 op de goede weg voort en sloeg H.B.S. 2 in eigen huis met 71. Ook „Eendracht" 1 sloeg K.O.T. 2 met 62 en blijft alzo in de running' voor de bovenste plaats. 't Zwaantje 1 versloeg in de 2e klas A één van haar con currenten, n.l. K.N.A. 1 met 80; voorwaar geen kleinig heid. In de 2e klas B haalde „Amusement" 2 het stoute stukje uit om D.O.B. 1, de z.g. ongenaakbare leiders, met 6-2 te slaan, daarmede het goede voorbeeld van hun le viertal volgend. De 3e klas A leverde voor de leiders K.N.A. 3 en Marij ke 2 resp. tegen .K.O.T. 3 en 't Zwaantje 2 overwinningen op. Beide wonnen met 62. T.O.P. 3Amusement 3 werd 35 voor Amusement, waar door deze de leiders met slechts 1 punt verschil goed blijven volgen. In de 3e klas B gaat WBC 5 maar voort met het behalen van overwinningen; nu moest K.N.A. 3 er weer met 80 aan geloven. O.O.G. 3H.B.S. 3 is geëindigd met 42, met nog een wedstrijd te spelen, ter wijl O.O.G. 4D.O.B. 2 nog niet bekend is. Laten wij van nu af aan af spreken dat de wedstrijdfor mulieren uiterlijk Dinsdag avond bij de Competitie-leider zijn, andersU weet wel, krijgt men daarvoor boeten. VLIJMEN. Biljartcompetitie 1949—1950. Deze week werd de tweede competitiewedstrijd gespeeld. Dit maal kwamen de A en B zestal len tegen elkaar uit. In café P. v. Eggelen speelde

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5