Wijde Wereld Waalwijkse en Langstraatse Courant ALLERHEILIGEN W.TIMMERMANS ZONEN Verhuring van Safeloketten Open bewaargeving ALLERZIELEN UIT DE STRUBBELINGEN bij de ver- kiezing van een commissie Raad van GEERTRUIDENBERG Kassiers en Commissionairs in Effecten W A A L W IJ K I MAANDAG 31 OCTOBER '49 Uitgever VVaalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO m HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 88 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 6G. TEL.-ADRES „ECHO' Devaluatie wijzigt belastingplan. De regering heeft geoor deeld dat de door de de valuatie gewijzigde omstan digheden het wenselijk ma ken de uit het ingediende wetsontwerp voortvloeien de verzwaring van belas tingdruk voor de grote ge zinnen en degenen die een laag of matig inkomen heb ben zoveel mogelijk teniet te doen. De minister van Financiën heeft daarom een nota van wijzigingen bij de Tweede Kamer ingc- diend op het wetsontwerp tot verhoging en technische wijziging van de omzetbe lasting. Daarin wordt voorgesteld het aantal vrijstellingen voor levens behoeften uit te breiden. Ook het herstellen van schoenen zal dan niet meer aan de omzetbelasting onderworpen zijn. Door deze wijziging zal de op brengst van de omzetbelasting met 30 millioen dalen, waardoor ze, als de wet wordt aangenomen, in totaal 110 millioen meer zal op brengen als tot dusverre. Tot nu toe maar gedeeltelijk vrijgesteld maar in de toekomst geheel vrij zullen zijn eieren, ge rookte haring en kaas. Beschuit, krentenbrood en andere broden en broodjes, ontbijtkoek en peper koek, havermout, stroop en jam, koffie en thee, vleeswaren, ge stoomde en gerookte vis en vis in het zuur e.d., alsmede groenten in blik en andere geconserveerde groenten, die eerst helemaal niet vrijgesteld zouden zijn, komen nu ook volledig vrij van omzetbelas ting. Verder achtte de regering het wenselijk de verhoging van de personele belasting uit te stellen van 1 Januari 1950 tot 1 Juli 1950. Ze zal dus pas ingaan met het belastingjaar 1950/51. De in voering van de heffinq van op centen zal hierdoor vallen op een datum die later ligt dan die van de huurverhoging, wat althans voor het eerste jaar een verzach ting betekent van de uit die ver hoging en de verhoging' van d personele belasting voortvloeien de drukverzwaring. Minister Lieftinck heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het wetsontwerp tot wijziging van de ondernemingsbelasting zal ge wijzigd worden. Voor de verlich ting die dit betekent komen thans in aanmerking de ondernemingen van natuurlijke personen. Met na me is daarbij gedacht aan de tal rijke middenstandsbedrijven, waar op juist bij een betrekkelijk mati ge winst de ondernemingsbelasting zwaar drukt. De beoogde ver lichting word t naar het oordeel van de minister het best bereikt door een trapsgewijze afschaffing in twee jaar van de ondernemings belasting, gepaard gaande met een trapsgewijze verhoging van het tarief van de vennootschapsbe lasting. Het hele wetsontwerD Belasting herziening 1949 zal 2 jaar later ingaan dan aanvankelijk de be doeling was, dus i.p.v. 1 Januari 1948 op 1 Tanuari 1950. Handel met een koning. Men drijft in België zo n beetje handel met koning Leopold, eigen lijk zelfs een beetje veel. Men wil een percentage vaststellen dat hij v/aard is bij zijn terugkeer. De mening van de koning zelf is ook nog gevraagd en hij was tevreden met 55 van zijn volk. De so cialisten willen echter 66 om hun koning toch maar zo weinig mogelijk kans te geven. Het is een weinig verheffend schouwspel dat België sinds de oorlog in deze biedt. Ondertussen heeft de Belgische Senaat het wetsvoorstel tot het houden van een plebisciet toch aanvaard met 109 tegen 65 stem men. Communisten en de meeste socialisten stemden natuurlijk te gen, terwijl de liberalen niet goed weten wat ze moeten doen. In ieder geval stemden er maar 6 te gen, in weerwil van het feit dat de liberale ministers hadden be sloten om de afspraak tussen ko ning Leopold en Minister Eys- kens niet te erkennen. In het ont werp is geen percentage vastge steld dat de koning zal moeten halen om te kunnen terugkeren. Op 8 November komt de Ka mer bijeen om het voorstel in be handeling te nemen. Voorlopige constitutie der V. S. I. De voorlopige constitutie der R.I.S., welke onmiddellijk na de overdracht der souvereiniteit van kracht zal worden, is gebaseerd op het federale beginsel. Dit be ginsel komt tot uitdrukking in het feit, dat de bevoegdheden van de centrale regering limitatief worden opgesomd en alle overige onder werpen aan de bevoegdheid van de regeringen der deelstaten wor den gtlttea. De centrale regering zal zijn samengesteld uit een president, ministers, een senaat, een volks vertegenwoordiging, een „Hoge Raad van Indonesië'' en een alge mene rekenkamer. De president is het hoofd van de staat en is onschendbaar. Hoe hij zal worden gekozen is nog niet vastgesteld. Hij wijst drie kabi- netsformateiys aan en benoemt overeenkomstig hun aanwijzingen de overige ministers. De minister president en de ministers van de fensie, buitenlandse zaken, binnen' landse zaken, financiën en eco nomische zaken kunnen in bijzon dere gevallen beslissingen nemen die gelijke kracht hebben als de beslissingen van de voltallige mi nisterraad. De senaat vertegenwoordigt de deelgebieden en elk deelgebied benoemt hierin twee vertegen woordigers. De volksvertegenwoordiging be- bestaat uit 150 leden, waarvan 50 uit de negara,Repoeblik Indonesia, dus de helft van het aantal leden van de overige deelgebieden te- samen. De Chinese, Europese en Arabische minderheden zullen in de volksvertegenwoordiging ver tegenwoordigd zijn met resp. ne gen, zes en drie leden. Binnen een jaar na het inwer kingtreden van de voorlopige constitutie zal de regering der R..S. in geheel Indonesië vrije en geheime verkiezingen uitschrijven voor de samenstelling van een ge kozen volksvertegenwoordiging. Georges Bidault is er. De voorzitter der M.R.P., Ge orges Bidault, is er eindelijk in ge slaagd om een babinet samen te stellen, nadat Frankrijk drie we ken zonder regering had gezeten. Onmiddellijk nadat hij Donderdag avond van de Assemblée het ver trouwen had gekregen, kon hij zijn kabinet bekend maken, want Bidault was zo slim geweest, om zich eerst te verzekeren van de medewerking van de diverse par tijen, voordat hij, anders misschien voor niets, een motie van ver trouwen vroeg. Nu kreeg hij een ruime meerderheid en hij had een kabinet. Er zijn 18 ministers, van wie er 6 lid zijn van de M.R.P., 5 socialisten, 3 radicalen, 2 nage noeg radicalen en 2 gematigden. Queuille en Jules Moch zijn vice- premiers, terwijl de laatste boven dien minister van binnenlandse zaken is. René Mayer is minister van justitie en Schuman is minis ter van buitenlandse zaken geble ven. Het program van Bidault was ongeveer overeenkomstig het bin nenlands beleid dat zijn mislukte voorgangers Moch en Mayer had den uigestippeld. Hoe lang zal dit kabinet het nu weer volhouden Geen apart vredesverdrag. tussen Oost-Duitsland en de Sov jet-Unie, verklaarde de Oost- Duitse minister-president Grote- wohl mee. Hij zei dat zijn rege ring een verenigd Duitsland wenst met een vredesverdrag, dat on dertekend is door alle vier de be- zettingsmogendheden. En dat nu de communistische regering eerst twee weken reclame heeft ge maakt met dat afzonderlijke vre desverdrag! Vader Stalin zal wel verboden hebben daarmee door te gaan. Materiële oorlogsschade. De Tweede Kamer werkt mo menteel aan een zeer belangrijk en zeer ingewikkeld wetsontwerp, dat betreffende de Materiële Oor logsschade. Het is al in 1948 in gediend, en juist de vorige week heeft de Kamer de algemene be schouwingen gehouden. Men kan nu niet zeggen dat er een alge mene tevredenheid sprak uit deze debatten, waarop ook het aanral van zeventig amendementen wijst. Een van de bezwaren der Kamer is om te beginnen al dat geen oorlogsgetroffene wijs kan uit het jargon van dit ontwerp, waarmee voor de buitenstaander alles al ophoudt, zodat de betrokkenen zich grotendeels moeten overleve ren aan het horen zeggen. Maar het debat staat dikwijls ook op een voor oningewijden zo hoog niveau dat ze daar evenmin veel wijzer van worden. Wel kan men een algemene ontevredenheid be luisteren over de mate waarin de regering wil vergoeden. Minister Lieftinck werd zelfs verweten dat hij teruggekrabbeld was van de integrale vergoeding, waar daar tegenover ontkende de minister zonder meer dat hij daar ooit over gesproken had. Bovendien was volgens hem deze regeling veel gunstiger dan die van 1945. Hoe het ook zij, minister Lief tinck gaf bij al de kritiek die op hem werd uitgeoefend niet toe, terwijl de Kamer hoopte met over leg nog wel het een en ander te bereiken dat haar en de oorlogs slachtoffers meer bevrediging schenkt. Deze week behandelt de Twee de Kamer het ontwerp artikelsge- wija. 7 DECEMBER-DIVISIE DIT JAAR NAAR HUIS. 20 December souverciniteits- overdracht. De 7 December-divisie, in to taal ongeveer 20.000 man tellend, zal volgens Reuter tegen het eind van dit jaar, na drie jaren actieve dienst in Indonesië, worden gere- patriëerd. Voor de demobilisatie, welke grotendeels in Nederland zal geschieden, zijn 6 Britse troe penschepen gehuurd. Het deel van de divisie, dat in Nederland niet wordt gedemobiliseerd, zal wor den gereorganiseerd en geoefend voor het gebruik als onderdeel van de strijdmacht in het kader der Westelijke Unie. Waarschijnlijk op 20 December zullen de Indonesiërs hun souve reiniteit ontvangen uit handen van H. M. de Koningin. Deze plechtigheid zou, volgens Ass. Press aan ,,De Telegraafin de Ridderzaal te Den Haag geschie den. Mr. F. J. VAN LANSCHOT OVERLEDEN. Vrijdag is op het kasteel „Zwijndrecht in Helvoirt over leden mr. F. J. van Lanschot, diï 23 jaar lang van 1917 tot 1941 burgemeester was van Den Bosch. Mr. Frans Johan van Lanschot. die 73 jaar is geworden, gold als de meest populaire burgemeester, die Brabants hoofdstad ooit heeft gehad. Deze faam dankte hij aan zijn originele trant van spreken, zijn gevatheid en zijn nooit ver flauwende liefde voor zijn stad. VLOOTBASIS SURABAJA BLIJFT IN NED. HANDEN. De Nederlandse marine zal na de overdracht van de souvereini teit haar werkplaatsen en empla cementen in Surabaja houden als vlootbasis. Deze vlootbasis komt echter geheel onder gezag van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië. De commandant van de marine zal de verantwoor delijkheid dragen voor de bewa king van de basis, maar hij zal daarbij verantwoordelijk zijn aan de minister van defensie der V.S.I. Hierover is overeenstemming bereikt in de militaire commissie van de Ronde Tafelconferentie, die op het ogenblik de laatste ge schilpunten o\ier de militaire vraagstukken aan het behande len is. GEEN RADIO TIJDENS SPITSUREN. Het bestuur Van de Nederland se Radio-Unie heeft hedenmiddag definitief besloten om de beide zenders voor de binnenlandse om roep in de periode van 15 No vember tot 15 Jan. op de werk dagen van half acht tot half ne gen 's morgens en van half vijf tot half zes 's middags stil te leg gen. met uitzondering van de Za terdagmiddagen. MAN DOODT ZIJN VROUW EN ZICHZELF. Na een felle twist heeft de 24- jarige J. J. de D. zijn 21-jarige vrouw neergeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Het echtpaar leefde reeds gerui- men tijd in onmin. Nu ja, het ging eigenlijk wel niet om de commissie, maar de strubbelingen wa ren er toch. En waarom het ook ging, stuk voor stuk bedankten de raads leden voor de eer om zit ting te hebben in de com missie tot onderzoek van de begroting 1950. Tot ten slotte de laatste hoop toe stemde. Overigens ging het vrij vlot en ondanks een zekere te genstand werd de rond vraag afgeschaft. Na de opening en vaststelling der notulen, deelde de voorzitter mee, dat de heer Okkerse verhin derd was om de vergadering bij te wonen. Eerst kwam aan de orde de aanbieding van de gemeentebe groting 1950. Daarvoor moest een commissie van onderzoek ge kozen worden. Om te beginnen stelde de heer Hartong zich al bij voorbaat niet beschikbaar voor deze commissie. De voorzitter hoopte dat niet al te velen dit voorbeeld zouden vol gen, maar de heer Waalwijk be dankte ook voor de eer. Toen stelde de heer Veenus voor om te kiezen: wethouder Broeken en de heren Schot en v. Alphen. Bij de eerste stemming werd de heer Broeken gekozen met 7 stem men, 1 werd er uitgebracht op de heer Heurter en 2 blanco. De voorzitter merkte op dat hij de voordracht van de heer Vee nus persoonlijk eenzijdig vond, omdat alle drie lid waren van een fractie, waardoor de minderheid werd uitgeschakeld. De heer Har tong verwonderde er zich over dat er sprake was van fractie en de heer Veenus was' van mening dat er geen sprake was van uit schakeling der minderheid, omdat de heer Hartong zich niet be schikbaar stelde en de heer Ok kerse niet aanwezig was. Toen deelde de voorzitter nog mee dat de heer Okkerse ook geen benoe ming zou aannemen. Daarop volgde de tweede stem ming, waarbij de heer Schot 5 stemmen behaalde, Heurter 3, Ok kerse 1, terwijl 1 blanco stem werd uitgebracht. De heer Schot nam zijn benoeming aan. Bij de stemming voor het der de lid was de uitslag als volgt: de heer van Alphen 5 stemmen, Heurter 2, Okkerse 1 en blanco 2. De heer van Alphen bedankte, omdat hij 5 van de 10 stemmen te weinig vond voor goed vertrou wen. De voorzitter vond dit zijn goed recht, doch hij merkte op dat het maar om een commissie ging. Toch bleef de heer v. Al phen erbij. De heer Schot dacht dat de heer Hartong misschien van gedachten veranderd zou zijn, maar dat bleek niet het geval. Dus moest er opnieuw gestemd worden: de heer Heurter kreeg 4 stemmen, Zijlmans 1, Maas 2, Veenus 1 en blanco 2. Daar nie mand de vereiste meerderheid be haalde. volgde weer een stemming met als uitslag de heer Heurter 6 stemmen. Zijlmans 1, Veenus 1, Maas 1 en blanco 1. De heer Heurter was' dus gekozen, maar ook hij bedankt» 1 Als de heer Veenus niets had gezegd, zou hij het wel gedaan hebben, nu niet. Daarop nodigde de voorzitter de genen die eventueel ook niet in aanmerking wensten te komen uit, dit nu maar te zeggen. Dit deden de heren Zijlmans en Maas. Wat de voorzitter aanleiding gaf om op te merken dat er een noodtoestand zou ontstaan en dat er zou gestemd worden tot het bittere einde. De enige candidaat die nog in aanmerking kwam was nu de heer Veenus. Hij werd met 6 stemmen gekozen, 4 leden stem den blanco. De Voorzitter vroeg de heer Venus of hij de benoe ming aannam nu hij met algemene stemmen was gekozen, en de heer Veenus antwoordde: „Graag, me neer de voorzitter Na dit moeizame begin ging het even wat vlotter. Zonder hoofdelijke stemming of discussie werden de opcenten op de perso nele belasting weer vastgesteld op 150, zoals vroeger. Ook op de wijziging van de verordening op de heffinq van besmettelijke-ziek- tegelden had niemand aanmerkin gen. presentiegeld van de raadsleden te verhogen van 2 tot 4. Dit was ook al in 1947 in de raad ge weest, omdat Geertruidenberg aan de lage kant was. Toen vond de meerderheid het niet nodig om tot verhoging over te gaan. Dat vond de heer Waalwijk ook nu niet. Hij was bang dat Ged. Staten een verhoging van 100 niet zouden goedkeuren. Bovendien zag hij er het nut niet van in. Men was lid geworden van de raad om de be langen van de gemeente te behar tigen en 's avonds had niemand iets te verletten. De heer Hartong wilde hetzelf de voorstel doen als de vorige keer. In principe was hij het met de heer Waalwijk eens. Maar soms verletten de leden wel iets, in de avondvergaderingen niet, maar wel als er 's middags eens vergadering was. Daarom wilde hij voor die laatste vergaderingen het presentiegeld wel verhogen. De heer Veenus gaf toe dat de leden waren gekozen om de be langen van de gemeente te behar tigen. Maar te denken dat 4 te hoog was vond hij uit den boze. In vergelijking met andere uitga ven was dit maar een bagatel. Ook de heer Maas was van mening dat het in Geertruidenberg nogal aan de lage kant was. De voorzitter merkte op dat hij be gonnen was met dat te zeggen. Er bleven dus nu over het voor stel van B. en W. en dat van de heer Hartong. want dhr. Waal- yvijk had zich bij hem aangesloten. Het eerste werd nu in stemming gebracht en werd aangenomen met 6 stemmen voor en 4 tegen. Vervolgens ging de raad ac- coord met het voorstel om bouw terrein voor 10 en 29 woningen over te dragen aan de Bouwver eniging en om een bouw- en qrondvoorschot te verlenen voor 7 duplexwoningen. Nu stelden B. en W. nog voor om de mondelinge rondvraag af te schaffen. De voorzitter gaf hiervan in hoofdtrekken de bedoe ling weer. I.n de loop der jaren was gebleken dat de rondvraag niet gebruikt maar misbruikt werd. Ze diende meer voor de pers dan voor de gemeente. Waarom kon den de vragen niet schriftelijk qe- steld worden. Hij veronderstelde toch dat de leden vroegen in het i bclana van de gemeente. Maar dikwijls was de rondvraag aan leiding geweest dat de gemeente buiten de grenzen in het belache lijke werd getrokken. De burge meester meende dat hiizelf, die nu al 76 jaar aan de ziekte van de rondvraag leed, de andere 7 jaar ook nog wel zou doorkomen, maar daar ging het niet om. De heer Veenus verzekerde dat het merendeel er voor was om de rondvraag niet af te schaffen. Hij achtte het een recht van de raad en beloofde goede vragen te zul len stellen. De voorzitter ant woordde hierop, dat hij niet aan het recht van de raad wilde tor nen. Maar hij zou graag reële voordelen horen van mondeling vragen stellen. Er werd aan het recht van de raad niets afgedaan. De heer Veenus wist toch ook heel goed dat er vragen werden gesteld om onaangenaam te zijn, De wijziging van de verorde ning op de heffing van straatbe lasting hield in dat deze gebracht werd van 5 voor bebouwde en onbebouwde eigendommen op 6% voor bebouwde en 3% voor on bebouwde eigendommen. De heer Maas vond die heffing heel mooi, maar men had er wei nig aan. Als de boeren buiten kwamen, dan kwamen ze toch in het slik terecht. Dit deed de voorzitter vragen hoe de heer Maas zijn peeën bin nen zou krijgen als hij toch altijd in het slik terecht kwam. De wij ziging was juist voor de polderbe woners een verlichting omdat bui ten de bebouwde oppervlakte maar een kleine rol speelde. Niettemin bleef de heer Maas erbij dat het meer een gemeentebelasting was dan een straatbelasting. Allen gingen met het voorstel accoord. Verder werden zonder een en kele opmerking gewijzigd de ge meentebegroting 1949 en de be groting Stedelijke Godshuizen '48 en '49. Dan kwam aan de orde het voorstel van B. «o W. om het Morgen is het Allerheiligen. We moeten ons gaan richten op deze hoogtijdag en op de droeve dag die er op volgt: Allerzielen. Wij, de strijdende kerk, zul len ons gaan bezinnen op de grote gemeenschap, die wij met de lijdende en de zege pralende kerk vormen. Op de eerste dag van de herfstmaand zal er een jubel zijn in onze kerken; Gaudea- mus, laten wij blij zijn, nu wij de feestdag vieren van alle Heiligen en het blinkendste goud zal schitteren, de geu- rigste wierook zal branden en zijn blauwende wolken stij gen hoog in de gewelven en het orgel zal in de dreunende accoorden onze blijheid ver klanken. „Alle Heiligen her denken wij vandaag...." De overgang is schril, maar begrijpelijk, wanneer de blin kende witheid van Allerhei ligen vervangen wordt door 't droeve zwart van Allerzielen, wanneer wij niet meer jube len, maar biddend smeken: Requiem aeternam, de eeuwi ge rust, geef hen die Heer. En wij gaan door de droeve dag langs de graven, wij leg gen de witte bloemen van ons verdriet tussen wat afgeval len blaren en bidden een Onze Vader voor wie ons het dierbaarst waren en de Herfst is met ons droef. Wij zullen ons deze dagen deel weten van die grote ge meenschap en daarom mogen wij ons tot de gelukzaligen wenden met het verzoek, of zij onze voorspraak willen zijn bij God, dat hij ons ook eens laat delen in Zijn glorie, wij vragen het aan de gestyg- matiseerde mysticus en aan die eenvoudige man, die niets bijzonders deed, alleen God lief had; wij vragen het aan de zanger der Goddelijke minne en aan de heel blanke maagd. En voor de lijdenden in 't vagevuur vragen wij Gods er barmen, dat Hij hen genadig wil zijn en om Jesus' Kruis dood hen de rust wil geven in Zijn liefde. Wij smeken Hem dat Hij ook ons genadig wil zijn: quando judex est venturus, als de rechter zal komen om ons te oordelen. Wij vragen Hem of hij ons en allen die* gestreden en ge leden hebben zal doen delen m de glorie der zegepralende kerk. of om reclame te maken. Waar om waren er tegen de verkiezin gen altijd meer vragen? Hij had bedacht om na de eigenlijke raads vergadering telkens met de leden nog een bespreking te houden. Met futiliteiten was het gemeente belang niet gediend. De heer Schot was er voor om het eens te proberen, men kon dan nog altijd veranderen .hetgeen de voorzitter beaamde. Toen had niemand meer iets te vragen of op te merken en de voorzitter maakte bekend dat hij de schriftelijke vragen dan graag een dag of vijf voor de vergade ring zou binnen hebben, ze zou den dan ook voor de leden ter inzage liggen. De heer Schot wou nog weten of de leden altijd een gewillig gehoor zouden vinden bij de burgemeester. Zo goed als iede re gemeentenaar, verzekerde deze. Waarvoor zat hij anders boven? Het leek soms wel een biecht stoel, zelfs in de paastijd. Bij de stemming die nu volgde waren acht leden voor het voor stel, terwijl de heren Hartong en Venus tegen stemden. De heer Hartong merkte nog op dat hij het een half voorstel vond, waar van niemand wist waaraan hij toe 1 was. De voorz. had graag gezien j dat de heer Hartong dit van te voren had gezegd. Hij achtte het overigens zijn goed recht om dit te vinden. Van de ingekomen stukken werden er een 'aantal voor ken nisgeving aangenomen. Bij de in gekomen wijziging van de salaris verordening voor het gemeente- personeel, die B. en W. graag 'n klasse hoger hadden willen stellen dan volgens het zielenaantal kon, maar die door Ged. Staten in overeenstemming was gebracht met het zielenaantal van de ge meente, merkte de heer Schot op dat het salaris van de gemeente arbeider erg laag was. Daarvoor zou men geen nieuwe krijgen. Het kon echter niet hoger volgens de voorzitter, er was al geprobeerd om in een hogere klasse te komen. Maar de heer Schot en andere le den waren het er mee eens dat 't te laag was. De verordening werd goedge keurd met de aantekening dat B en W. onmiddellijk als het be sluit af kwam, zouden kunnen aanvragen om in een hogere klas te komen. De wijziging van de salarissen van gemeente-ontvanger en se cretaris brachten geen reëel ver schil. Maar de heer Hartong merkte hierbij op dat het stuk ge richt was aan de raad en dat het voor 20 October in de vergade ring had behandeld moeten zijn. Hij vond dit een verzuim. Verder was hij tegen klasse-indeling vol gens het zielenaantal, vooral In een zo groot aantal als hier het geval was. Wethouder Broeken wilde het zielenaantal niet als enig criterium, maar b.v. ook het ste delijk karakter van een plaats. De voorzitter was het daar volkomen mee eens. Met de salariëring van de wet houders volgens het zielenaantal was de heer Hartong het helemaai niet eens. 45 cent per uur vond hij wel heel weinig. Hij sloot zich dan ook gaarne aan bij het adres van Aarle-Rixtel en stelde voor om dit standpunt aan Ged. Sta- en bekend te maken. Zo werd besloten. Ook werd de verordening op het visrecht, die van 1925 dateer de, nog gewijzigd, omdat deze ta rieven nu helemaal uit de tijd waren. Binnengekomen was er verder een verzoek om subsidie van de Chr. H.B.S. te Waalwijk van 150.— per leerling. Omdat an dere scholen ook 100.kregen, besloot de raad dit ook aan de Chr. H.B.S. te geven, dus over 1949 33.33. Voor de laatste maal de rond vraag. De heer Hartong had eens enquêteformulieren gekregen in zake de woningbehoefte voor de industrie. Die waren niet helemaal volledig geweest en daarom, had hij er een schrijven bij gedaan. Nu deden geruchten de ronde dat de P.N.E.M. in andere gemeenten zou gaan bouwen. Of de voorzit ter daarvan iets wist. Die was van deze geruchten op de hoogte maar sprak er nu liever niet over. De heer Hartong wilde echter vertellen wat hij verder gehoord had. Hij was bij de P.N.E.M. gaan informeren en had daar ver nomen dat de centrale najaar 1951 minstens gedeeltelijk in gebruik zou worden genomen. Dus zou er in de zomer van dat jaar perso neel gehuisvest moeten worden, wat betekende dat er zeker vol gend jaar zou moeten begonnen worden met bouwen. Als er nu in Geertruidenberg geen gelegenheid was, dan had de P.N.E.M. de be doeling om in een andere gemeen te te gaan bouwen. Dit alles gaf de heer Hartong aanleiding oin te vragen noe het met het uitbreidingsplan stond, hij was er voor om een besiuit ie nemen, om het uitbreidingsplan m hoofdzaak vast te stellen, crediet aan te vragen om het te nnancie- ren en contact op te neinen met een ingenieursbureau, liefst het zelfde als dat de P.N.E.M. in de arm had genomen. Hij wilde dat B. en W. in de volgende verga dering met een desbetreffend voorstel zouden komen. De voorzitter ging er nu niet verder op in.. Verder had alleen de heer Ve nus nog iets te vragen. De in schrijving voor de bouw van de duplexwoningen had plaats ge had; wanneer zou er nu eens aan begonnen worden. Hierop ant woordde de voorzitter aat de laagste inschrijver had terugge trokken. Toen had men de bere kening van de op een na laagste inschrijver naar het bureau voor Volkshuisvesting gezonden, maar deze was te hoog. Toen men weer contact opnain met de iaagste inschrijver, bleek ook hij nog te hoog te zijn. Ten slotte waren architect en aanne mer er in geslaagd om voor een lager bedrag klaar te komen en dit was nu nog bij het bureau voor volkshuisvesting. Ieder ogen blik kon er bericht komen. Tenslotte had de voorzitter zelf nog iets voor de rondvraag. Een paar maanden geleden was er, dank zij de medewerking van Je tankfabriek, een speeltuin tot stand gekomen. De voorzitter wilde nu zijn verontwaardiging -,e kennen geven over de wijze waal - op de jeugd in de kortste keren deze tuin had vernield. Hij vond het droevig dat er zo weinig me dewerking kwam van ouders en andere opvoeders en hij wilde 'n beroep op hen doen, want de bal dadigheid was ontzettend toege nomen. De heer Hartong meende dat de zaak anders lag. Hij vond dat men de kinderen veel slechte1- voorstelde dan ze in werkelijkheid zijn. Hij was van mening zelf een fout te hebben gemaakt en hoop te deze te herstellen. Daarmee kwam het einde van het openbare gedeelte van deze bewogen vergadering. TIEN MILLIOEN NEDERLANDERS. De tienmillioenste Nederlander is er Midden October moet hij in ons midden verschenen zijn. Misschien is die hij ook een zij. Dr. Ph. S. Idenburg, directeur- generaal van de statistiek, heeft Donderdagavond voor de radio verteld warom dat onmogelijk is na te gaan. Wat wij alleen we ten is dat ons land begin October 9.993.268 zielen telde en dat dit getal thans een 3000 boven de tien millioen moet zijn. Het aan tal geboorten loopt de laatste ja ren geleidelijk terug, aldus dr. Idenburg. Wel leven de mensen langer. In 1955 zullen wij twee millioen kinderen in Nederland rijk zijn. In 1953 is het produc tieve deel onzer bevolking, d.w.z. de 15 t.m. 64-jarigen, met duim 20 procent vermeerderd. 270.000 leerlingen zullen in 1952 naar school gaan Een drieling te Capellc. Het echtpaar Verhagen-v. d. Anker in de Heistraat werd ver blijd met een drieling, 2 jongens en 1 meisje.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1