Rond de Ronde Tafel Wijde Wereld Vrijlating en Terugtrekking. Waalwijkse en Langstraatse Courant Volledige Overdracht der Souvereiniteit. UIT DE Laatste Ronde HOOFDPIJN Kw MAANDAG 7 NOV. 1949 Uitgever VVaalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Huofdredacleur JAN TIELEN DE ECHO \M HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 90 Abonnement 15 cent per weeK 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Ruim drie eeuwen geleden landde Comelis de Houtman, na een reis die meer dan een jaar duurde, op de rede van Bantam. Dat was het begin van een historische ontwik keling, die leidde tot de alge hele beheersing van de Indi sche Archipel door 't Konink rijk der Nederlanden. Deze ontwikkeling leidde noodzakelijk tot het overdra gen van die heerschappij aan de ontwaakte, tot zelfstandig heid gegroeide volken van In donesië, aangezien de Hollan ders dit land niet beschouw den als uitbuitingsobject, maar er ook ontwikkeling en cultuur brachten. De huidige ontwikkeling, de overdracht der Souverei niteit, was reeds lang voor zien en in feite aangekondigd in de radio-rede van H.M. Koningin Wilhelmina. Maar, zoals de Minister-President het uitdrukte in zijn slot woord, oorlog en revolutie veroorzaakten stroomversnel lingen, waardoor men in draaikolken belandde en zich afvroeg of de stroom nog ooit bevaarbaar zou worden en welvaart zou kunnen bren gen. Zo heeft de loop der ge schiedenis onweerhoudbaar geleid naar de 2e Nov. 1949, naar de bijeenkomst in de statige Ridderzaal, naar de plechtige ondertekening van de ovèreenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds, de Souvereine Re publiek Indonesia Serikat an derzijds. Weer vult de Ridderzaal, badend in een gloed van licht uit de kronen, die met het daglicht wedijveren, zich met de geleerden, adviseurs en toeschouwers. De sfeer is an ders dan bij de eerste zitting. Heerste daar een zekere plechtstatige reserve, thans is alles zakelijker, vlotter. Men is gekomen aan het einde van een moeilijke taak, en men is er zich van bewust dat deze bijeenkomst geen ander doel heeft dan de bereikte resul taten officieel vast te leggen. Het is geen bijzonder inte ressante bijeenkomst. Inte gendeel. Ze rekt zich, uur na uur. De redevoeringen moe ten worden vertaald in en uit Maleis, Engels, Nederlands. De Engelse tolk verstaat zijn vak, weet zelfs gloed en per soonlijk cachet te leggen in zijn woorden, maar de Indo nesische vertolker komt er af en toe niet uit en moet zelfs eenmaal naar de Secretaris- Genëraal lopen om de oor spronkelijke tekst van wat is gezegd, aangezien z'n notities hem in de steek laten. De Ne derlandse tolk krijgt een moeilijk moment wanneer hij een later bijgevoegd gedeelte in de rede van Sultan Hamid II moet vertalen, prima vista, en de leden van de B.F.O.- delegatie luisteren met plezie rige spanning toe hoe hij het er af zal brengen. Maar het loopt vlot. Op zulke kleine incidentjes gaat men letten, wanneer de uren in verveling voorbij gaan. De dames onder de ge nodigden kouten eerst gezel lig, blijkbaar over onderwer pen die niets, maar dan ook niets met de conferentie zelve te maken hebben; en zitten dan geresigneerd te wachten op het einde; onder de Nederlandse delegatie doet een papiertje de ronde, dat blijkbaar een goede mop bevat, want de hilariteit plant zich voort van de een naar de ander, tot voorzitter v. Maar- seveen, na het geval te heb ben gesavoureerd, er een punt achter zet. Hatta spreekt. Niet alle problemen zijn opgelost, con stateert hij, en hij neemt het struikelblok: Nieuw Guinea, waarover de beslissing een jaar is uitgesteld. Het kolo niale regime is thans officiéél verdwenen, 'n nieuwe rechts orde grondt zich op de basis van vrijheid, gelijkheid en gelij kgerechtigheid. Sultan Hamid II bespreekt in het bijzonder de militaire aspecten van de overeen komst, die meebrengt dat de Nederlandse troepen zo spoe dig mogelijk zullen worden teruggetrokken. Hierdoor mag echter, zo zegt hij, geen va cuum ontstaan, en daardoor zal het nodig zijn dat Neder landers en Indonesiërs, in vrijwillige samenwerking, het gezag handhaven. Een mili taire missie zal daartoe in Indonesië blijven. De hulp van Nederlanders zal welkom zijn, maar ze moet zijn geba seerd op vrijwilligheid. Men heeft hier met mensen te ma ken die gewapend tegenover elkander hebben gestaan en niet met dode instrumenten. De nieuwe situatie vraagt wederzijds begrip, offerbe reidheid, zelfbeheersing. Het komt nu op de uitvoering van de overeenkomst aan. Maar 't verblijf in Nederland, zo con stateert hij, heeft het vertrou wen in het welslagen van de samenwerking vex-groot. Ook de Belg Herremans spreekt, in het Frans, over wat hier is bereikt. Hij con stateert dat van het begin af de overdracht der souvereini- teit de wens is geweest van beide partijen. Twee onaf hankelijke en souvereine partners hebben zich in een Unie verenigd. Falen, zo zegt hij, zou een ramp betekend hebben de leiders van alle partijen wa ren zich hiervan bewust. Het voorbeeld van dit slagen zal het geloof vei'sterken in het bereiken van ovei'eenkomsten langs vredelievende weg, waaraan de wereld zozeer be hoefte heeft. Het is dan al laat, en Mi nister Di-ees verzoekt te mo gen afzien van een vertaling van deze rede. De leiders dei- delegaties knikkenook zij verlangen naar het eind. Dan begeven zich de voor zitters der delegaties naar de ledige stoelen aan de rechter zijde van de voorzitter, Mi nister-President Drees. Zij tekenen zonder gewichtigheid en plechtigheid de overeen komst...., eerst Hatta, dan Hamid II, dan van Maai-se- veen. De leden van de com missie der United Nations zien toe, plaatsen later ook hun handtekeningen. Dan zetten Minister-President Drees en de Secretaris-Genei-aal Mr. Prinsen hun namen. Een le gertje persfotografen heeft zich voor de tafel geschaard, onophoudelijk flitst het blitz- licht en klinkt 't doffe knap pen der lampen. Daarna rijst Minister-Presi dent Drees van zijn zetel en gaat in zijn slotrede de his torische ontwikkeling na, die tot dit ogenblik deze mijlpaal in de wereldgeschiedenis heeft geleid. Hij ontveinst zich niet dat deze overeenkomst niet iedei-een bevredigt. Er moes ten wederzijds concessies wor den gedaan. Zowel in Indo nesië als in Nederland zijn groepen, die zich hiermee niet kunnen verenigen. Voor Nederland is dit een diep ingrijpend besluit. Ne derland laat thans een taak los, die het in het oog der wereld veel belangrijker heeft gemaakt dan gi-ondgebied of inwonertal rechtvaardigen. Maar hij spreekt de hoop uit dat men nu als vrije partners zal kunnen samenwerken, tot heil van beide volken. Handen worden geschud. Hatta, Hamid II, Critchley, Herremans, Cochran, ze ko men allen naar voren en drukken de hand van de Mi nister-President. En dan is het gebeurd. Ne- derlands-Indië bestaat niet meer. Nederland is geen ko loniale mogendheid meer. In donesië is vrij. Sultan Hamid II heeft het gezegd: het zal van het groot ste belang zijn, hoe deze ovei-eenkomst zal worden uit gevoerd. Minister Drees verklaarde het enkele dagen geleden, tij dens zijn onofficiële ontmoe ting met de Pers: zowel ne gatief als positief kan Neder land hiervan de vruchten plukken. Niet langer zal er strijd, wantrouwen, miskenning, vij andschap zijn. Niet langer zul len we onze zonen naar het Oosten behoeven te zenden. Niet langer zullen de verhou dingen vertroebeld worden. En daartegenover staat, dat men nu in Indonesië kan gaan werken aan de wederopbouw. Men zal daarbij de hulp van de Nederlandei-s nodig heb ben. Maar die zijn nu niet langer de heersers, maar de vrijwillige medewerkers, met grote ervaring, met doorzet tingsvermogen. De wijze waar op Nederland zich uit 't ver val der oorlogsjaren heeft op gericht, zo zeide de Minister- Pi-esident in zijn slotwoord, zal ook de Indonesiërs er van overtuigen dat zij waardevol le partners kunnen zijn. En verder moeten wij de ontwikkeling der dingen af wachten. Het zij ons een troost, dat ons lot en dat van het volk van Indonesië niet in mensen handen ligt. Wat vei'schijne, wat ver- dwijne, 't hangt niet aan een los geval. In 't verleden ligt het heden. In het nu, wat woi*den zal De mens wikt. God be schikt. Lk. (Nadr. verboden). UNIE OP BASIS VAN VRIJWILLIGHEID EN GELIJKHEID. Het charter van de souvereiniteitsoverdracht dat op Woensdag 2 November in de plechtige slotzitting van de R.T.C. is getekend, formuleert die overdracht als volgt: „Het Koninkrijk der Nederlanden draagt de volledige souvereiniteit over Indonesië onvoor waardelijk en onherroepelijk over aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië en erkent deze mitsdien als een onafhankelijke en souvereine staat. De Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aanvaardt de souvereiniteit op de voet van de bepa lingen van haar constitutie welke ter kennis is ge bracht van het Koninkrijk der Nederlanden". Dit is het vooi-naamste re sultaat van de Ronde Tafel Conferentie, die met het teke nen van dit document tot een goed einde is gekomen. Maar tegelijk met die overdracht is er een Unie tot stand geko men tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Repu bliek der Verenigde Staten van Indonesië. Het karakter van die Unie wordt als volgt geformuleerd: „De Nederl.- Indonesische Unie verwezen lijkt de georganiseerde sa menwerking tussen het Ko ninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op basis van vrijwilligheid en gelijk heid in status met gelijke rechten. De Unie doet geen afbreuk aan de status van elk van de beide deelgenoten als onafhankelijke en souvereine staat". Dan is er nog een over- gangs-overeenkomst getekend die de regeling inhoudt van de onderwerpen die als ge volg van de souvereiniteits overdracht voorziening be hoeven. De overeenkomsten treden in werking op 't ogen blik van de souvereiniteits overdracht, die zal plaats heb ben in een plechtige bijeen komst te Amsterdam, uiter lijk op 30 December 1949. De status van Nieuw-Guinea Vei'der is er een Unie-Hof van Arbitrage, dat recht spreekt in naam van 't Hoofd der Unie en bestaat uit drie door Nederland en drie door de R.I.S. te benoemen leden. Het Hof beslist bij meerder heid van stemmen. Als de stemmen staken, dan wordt door de pi'esident van het In- tei-nationaal Gerechtshof een bijzonder lid van het Unie hof benoemd, van een andere nationaliteit, met de rechten van een gewoon lid. De nationaliteit van staats- bui-gei-s van de ene deelge noot zal geen bezwaar zijn voor het bekleden van amb ten in het rechtsgebied van de andere deelgenoot, behou dens ten aanzien van: 1. ambten waarvan de be kleder verantwoordelijk is tegenover een vertegenwoor digend lichaam; 2. die politieke, gezagdra gende rechterlijke en leidende ambten die door de wet wor den aangewezen. Ter behartiging van de be langen der deelgenoten in el- kandei-s gebied, worden door de regeringen Hoge Commis sarissen benoemd. Die hebben de status van diplomatiek ver tegenwoordiger en bezitten de rang van ambassadeur. Ten aanzien van de buiten landse betrekkingen wordt vooropgesteld dat ieder der deelgenoten zijn eigen buiten landse betrekkingen onder houdt en zijn eigen buiten landse politiek bepaalt. Wel zullen zij er naar streven hun buitenlands beleid zoveel mo gelijk te coördineren en dien aangaande overleg te plegen. zal blijven zoals die nu is, met de bepaling dat binnen een jaar na de souvereiniteits overdracht de definitieve sta tus zal worden bepaald door onderhandelingen tussen de R.I.S. en het Koninkrijk der Nederlanden. DE UNIE. Aan het hoofd van de Unie staat H.M. Koningin Juliana, Prinses van Oranje Nassau en bij opvolging haar wet tige opvolgers in de Kroon der Nederlanden. Het Hoofd der Unie verwezenlijkt de idee van vrijwillige en duur zame samenwerking tussen de deelgenoten. Minstens twee maal pex- jaar zullen gezamenlijke minister conferenties worden gehouden en beide deelgenoten zullen een goed contact en een ge regelde samenwerking tussen de wederzijdse parlementen bewerkstelligen. De Unie zal beschikken over een perma nent secretariaat met een se cretaris van elk der deelge noten. Besluiten op de minis ter-conferenties worden geno men bij eenparigheid van stemmen. Voor besluiten tot het uitvaardigen van gemeen schappelijke regelingen is de goedkeuring der wederzijdse parlementen nodig. nen worden door minnelijke schikking of langS wettelijke weg. Vreemdelingen van alle na ties zullen gelijke rechten ge nieten in de deelname in de handel met Indonesië en in de economische activiteit en industriële ontwikkeling van het land. Wel erkent de R.I.S. dat er ten volle rekening moet worden gehouden met de bij zondere belangen van de Ne derlandse staatsburgers en rechtspersonen, binnen Indo nesië. Ten aanzien van de landen van Europa zullen Nederland en Indonesië op handelspoli tiek gebied samenwerken. Schuldenregeling: De R.I.S. neemt alle intei'ne schulden op de datum der souvereini teitsoverdracht over. Voorts neemt zij over een aantal ge consolideerde leningen der schuld aan derde landen en een aantal aan het Konink rijk der Nederlanden tot een totaal van 1.3 milliai'd, doch een externe schuld aan Ne- dei'land wordt niet terugbe taald. Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. 45 ct MijnhardtHoofdpijncabletten. 75ct OVERGANGS OVEREENKOMST. De indeling van de R.I.S. in deelstaten zal uiteindelijk worden bepaald door de con stituante. Door de bevolkingen van gebieden die door de regering van de R.I.S. op aanbeveling van de Unci of een ander or gaan van de V.N. worden aangewezen, zal een plebis ciet onder toezicht van de Unci of bedoeld ander orgaan worden gehouden over de vraag, of zij zich tot een af zonderlijke deelstaat zullen vormen. Elke deelstaat zal in de ge legenheid worden gesteld de definitieve constitutie te aan vaarden. In geval een deel staat deze niet aanvaardt, zal hij de bevoegdheid hebben te onderhandelen omtrent een speciale verhouding tot de R.I.S. of tot Nederland. In een afzonderlijk accoord worden de positie der burger lijke overheidsambtenaren en de culturele betrekkingen ge regeld. Deze overeenkomsten zijn ook toegevoegd aan het Unie-statuut. Geen der deelgenoten sluit een verdrag, waarbij de be langen van de andere zijn be trokken, dan na overleg met die deelgenoot. Hetzelfde geldt van het verrichten van andere internationale rechts handelingen. Tenslotte is aan het Unie statuut nog toegevoegd een opsomming van de algemeen menselijke i-echten en vrij heden in negentien punten, waartoe de deelgenoten zich verbinden. ANDERE OVEREENKOMSTEN. Militair accoord: Ieder der deelgenoten draagt volledige verantwoordelijkheid voor de defensie van zijn eigen grond gebied. De samenwerking zal bestaan in het verlenen van steun, wanneer de andere deelgenoot hierom vraagt en voorzover dit met de belan gen van zijn eigen defensie overeen te brengen is, b.v. door het opleiden van offi cieren en gespecialiseerde krachten, het ter beschikking stellen van personeel en ma- teriëel en het bieden van ge legenheid tot en hulp bij het onderhoud en de reparatie van materiëel van de andere deelgenoot. Ook zullen de deelgenoten militaire missies uitwisselen en overleg plegen bij een dreigende aanval op beide deelgenoten of op één hunner. De Koninklijke Landmacht zal na de souvereiniteitsover dracht binnen de kortst mo gelijke tijd uit Indonesië wor den verscheept, als het kan binnen zes maanden. Er zal een reorganisatie plaats heb ben met het doel om perso neel van 't K.N.I.L. in de ge legenheid te stellen om naar het leger der R.I.S. over te gaan; ze kunnen ook in dienst treden bij het Koninkrijk of ze kunnen afzwaaien. De Nederlandse zeestrijd krachten zullen worden te ruggetrokken binnen 'n jaar. De Nederlandse regering is bereid om hulp te verlenen bij de opbouw van de Indo nesische Marine. Zij zal ver schillende schepen overdra gen aan Indonesië. De marine basis Soerabaja komt onder gezag van de R.I.S., de an dere maritieme inrichtingen blijven voorlopig onder be heer van de Koninklijke Ma rine, maar zullen geleidelijk aan de R.I.S. worden overge dragen. Ook de luchtstrijdkrachten worden teruggetrokken. Financiëel-econom. over eenkomst: Rechten, conces sies en vergunningen naar 't recht van Nederlands Indië vei'leend, worden door de R.I.S. in beginsel erkend. Er zal slechts aan getornd kun- Oorlogschade-wct aanvaard. Donderdagavond heeft de Tweede Kamer de wet op de vergoeding van de ma teriële oorlogsschade aan genomen. Zonder hoofde- bjke stemming. Om deze wonderlijke gang van za ken sinds het begin van de behandeling te begrijpen moet men wel in aanmer king nemen dat de Kamer tenslotte toch heel wat van de minister heeft losgekre gen en ook de Kamer van haar kant heeft concessies gedaan. Het geheel ziet er in ieder geval aantrekkelij ker uit dan een week eer der. Negen van de eenenzeventig amendementen waren er nog maar over toen de Kamer weer met de behandeling van het ontwerp be gon. De andere waren afgewerkt gedurende het overleg dat in de week daarvoor had plaats gehad tussen minister en Kamer. Zes amendementen werden tijdens de behandeling ingetrokken en de drie andere werden verworpen. Ondertussen had minister Lief- tinck in een nota van wijzigingen een aantal belangrijke tegemoet komingen gedaan: zo wordt ook schade die in de toekomst nog ge leden wordt ten gevolge van de afgelopen oorlog nog in het wets ontwerp begrepen. Zeer belang rijk is ook dat nu iedere eigenaar een klein huis, bedrijfspand of schip vergoed kan krijgen, afge zien van de vraag of hij het al dan niet zelf bewoonde. Wel is daarbij de eis gesteld dat de eige naar geen groter vermogen heeft dan 20.000 gulden. Verder is de regeling voor de huisraadschade in de wet opgenomen, terwijl de minister ze iets gunstiger heeft ge maakt voor de grote gezinnen Dan is er tenslotte, behalve be roep op een ambtelijke instantie ook nog beroep op een onafhan kelijk scheidsgerecht mogelijk ge worden. De minister wilde geen bijzon dere regeling treffen voor Wal cheren, wel zegde hij toe dat Wal cheren altijd de bijzondere aan dacht van de regering zou hebben. Minahassa wenst volksstemming. Het Minahassa staatsrechtelijk comité is teleurgesteld over de re sultaten van de R. T. C. Het heeft de minister-president dan ook officieel meegedeeld dat het zal vasthouden aan het zelfbe schikkingsrecht zoals dat in de koninklijke rede, het Handvest der V.N. en de grondwet is vastge legd. Het blijft eisen dat het volk der Minahassa, voor dat er een souvereiniteits - overdracht zal plaats vinden, de gelegenheid zal krijgen, door een vrije recht streekse volksraadpleging onder toezicht van een neutrale instan tie, zijn recht tot zelfbeschikking uit te oefenen en zijn wensen uit te spreken over zijn staatkundige toekomst. Het comité doet een beroep op de Nederlandse rege ring om de nodige stappen te doen om zo'n volksstemming mogelijk te maken. Tot dusverre is nog nim mer aan de herhaaldelijk kenbaar gemaakte wensen der Minahassers tegemoet gekomen, zegt het comi té. Weer een botsing in de lucht. Donderdagavond zijn een Lin- colnbommenwerper met 7 perso nen aan boord en een Mosquito- jachtvliegtuig van de R.A.F. met 2 man aan boord met elkaar in botsing gekomen en in zee ge stort. Een Zweeds stoomschip, dat onmiddellijk te hulp kwam, en de Britse reddingsboten en vliegtui gen hebben tevergeefs naar over levenden gezocht. Men vond slechts een onbemande rubberboot en een logboek. De verongelukte vliegtuigen namen deel aan een nachtoefening in de buurt van het eiland Wight. Praag en de Geestelijkheid. In Praag is een decreet gepu bliceerd waarin wordt bepaald dat de aartsbisschop van Praag, Mgr. Beran, en alle andere kerke lijke hoogwaardigheidsbekleders de eed van trouw aan de repu bliek zullen moeten afleggen in handen van minister-president Za- potocky. De geestelijken die de eed niet afleggen en het salaris niet aanvaarden worden be schouwd als niet meer in functie zijnde. De bisschoppen hebben de geestelijkheid vrijgelaten om het salaris al dan niet te aanvaarden; zelf zullen ze het geld niet accep teren. Ondertussen bazuint de Rege ringsvoorlichtingsdienst rond dat de regering toch zo vlug is met de uitbetaling aan de geestelijken, terwijl Gottwald maar amnestie verleent. Ook die priesters wor den dan door de staat uitbetaald (zeggen ze). Met Kerstmis krij gen ze zoals „andere burgerlijke ambtenaren" een gratificatie van 1200 kronen Applaus in de Assemblee Toen mr. G. J. van Heuven Goedhart in de U.N.O.-vergade- ring het bereikte accoord op de R.T.C. bekend maakte, volgde er een applaus van de meeste dele gaties. De vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie, de Oekraine en Tsjecho-Slowakije vonden het blijkbaar jammer dat er overeen stemming bereikt was, tenminste zij deden niet mee. Verschillende vooraanstaande persoonlijkheden hebben hun vol doening te kennen gegeven, zoals de minister van Buitenlandse Za ken der U.S.A., Dean Acheson, vertegenwoordigers van diverse delegaties bij de V.N. en Trygve Lie, de secretaris-generaal. Ook Mevr. Roosevelt wenste de par tijen geluk. Zij en ook anderen legden vooral de nadruk op het aandeel dat de Veiligheidsraad en de Unci in deze zouden hebben gehad. Ook de pers in het buitenland, vooral gunstig R.T.C. in Engeland, reageerde op de resultaten der Typhoon boven de Philippijncn. Stad totaal ver woest, 27 doden Minstens 27 doden en verschei dene tientallen gewonden, aldus luidt de voorlopige balans vu* de geweldigste typhoon welke sedert 1912 over een deel der Philippij- nen heeft gewoed: 12.000 perso nen zijn dakloos. De stad Dina- gat op het eiland Surigao is vol ledig verwoest. Zelfs de stevigste huizen zijn ingestort, terwijl de gebouwen uit lichter materiaal door de storm letterlijk werden weggeblazen. De Mariniers zijn los!! Deze zin zal ongetwijfeld door heel Indonesië zijn ge gaan. Zeker in Oost-Java. waar het amphibisch Batal jon van de M.B. ligt. Toen een hele mariniers patrouille enige maanden ge leden plotseling spoorloos ver dween, ging er een schok door het leger hier. „God, een hele patrouille vermist". Eerlijk gezegd: Niemand gaf die jongens nog enige kans. We kennen onze tegen standers zo'n beetje. En maar al te vaak zijn er Nederland se jongens die gevangen wer den genomen, gedood terug gevonden. En hoe! Helaas zijn niet allen terug gekeerd. De commandant en een marinier zijn gesneuveld. De ouders van de anderen moeten wel in een verschrik kelijke spanning hebben ge leefd. Maar, Gode zij dank, er kwam bericht! Weliswaar krijgsgevangen, maar in le ven! Er bestaat hier een felle ri valiteit tussen Marine en Landmacht. Als we elkaar de loef af kunnen steken, zullen we het niet laten. Hoewel, het is een sportieve rivaliteit. Maar ik geloof niet dat ma riniers zo dikwijls 't onder werp van gesprek zijn ge weest als na de vermissing. En nu zou ik elke K.L.-er de vrijgelaten mariniers zeker de hand willen drukken. Zeker de Waalwijkse militairen, want er was een plaatsgenoot van ons bij. Vorige week stond hij on der het hoofd „Terug van ver missing" in de krant: Marinier A. W. A. Ravensteyn. „Een goeie Bewaarengel hebben die heren gehad" zei iemand. En dat geloof ik ook. Moeder en Vader Raven steyn, nu Ad bij zijn onder deel is teruggekeerd, is dat wel een felicitatie waard. Van harte proficiat! Wanneer ik weer in Wolluk zit, kom ik er wel een borrel op drinken. Operatie Zelfbeheersing nr. 2. De Stoottroepen kunnen binnenkort wel een nieuw militair voorschrift uitgeven. „Voorschrift terugtrekkin gen" of zo iets. U hebt het wel in de krant gelezen dat er een stel regent schappen in Midden-Java als patrouillegebied aan de T.N.I. zijn toegewezen. Poerworedjo was er ook bij» En daar zaten wij. Vanuit Djokja zijn we daar gekomen. Hebben nog wat ac ties gevoerd, een behoorlijke „strot" vuur gehad na de cease-fire. Met een paar ge wonden. En nu zitten we er niet meer. Dagenlang is er materiaal afgevoerd. Hele dagen zaten de chauffeurs op hun auto's, die overigens hun beste da gen al lang hebben gehad. Met Rinus de Bruin, een oud- Waalwijker, heb ik zo'n ritje meegemaakt over die beruch te Magelangse weg, op een drie-tonner, met een stuk of tien actieve dienstjaren. „Je moet maar een deken meenemen, want m'n leunin gen zijn enkel buis", had Ri nus gezegd. Dus deed ik dat, maar ik had beter een hele nieuwe stoel mee kunnen nemen. Want als ik, dank zij één van de kuilen, met m'n hoofd te gen de cabine-kap bonsde, viel mijn deken prompt van de buis en ik er boven op. Wat ik bij die gelegenheid zei, zegt men ook alleen maar bij dergelijke gelegenheden. Enfin, we zijn er gekomen. We bleken wel een tentpaal en een plank verloren te heb ben, maar dat komt weer op rekening van de weg. De 21e October werd Poer woredjo ontruimd. Het ging gewoon, als gold het een nor male verplaatsing. Hier vloek te er één omdat ie een half uur te vroeg was gewekt en een ander omdat hij juist die morgen zijn sigaretten kwijt was. Niemand hoorde ik over de nieuwe maatregelen spre-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1