Waalwijkse en Langstraatse Courant Wijde Wereld j Een pakje cïgaretfen voor de kolonel; UIT DE Missiegebied in Midden-Europa. Belasting - vraagstukken. LOON- en INKOMSTENBELASTING WORDEN VRIJ MAN INDiE-DESERTEURS Reis door ruïnes. DONDERDAG 10 NOV. 1940 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO Wl HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 91 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". GEEN TROEPEN MEER NAAR INDONESIë. Integendeel, er is een voorlopig demobilisatie-schema opgesteld, dat voorziet in de terugkeer van minstens 7000 militairen per maand. Wordt dit doorgevoerd, dan zal de hele repatriëring van de 75000 man die zich nog in Indonesië bevinden, ongeveer 10 maan den in beslag nemen. Er zal echter onderzocht wor den of een nog snellere demobilisatie mogelijk is. Het tempo wordt slechts bepaald door technische mogelijkheden. Dit alles deelden legerauto- riteiten in het begin van de week mee. Er blijkt wel uit dat de Nederlandse regering streeft naar een zo vlot mo gelijke uitvoering van de be sluiten der R.T.C. Daarom zal de staatssecretaris van Oor log, Mr. Fockema Andreae, eind November ook naar In donesië vertrekken, om daar te overleggen of de volledige demobilisatie niet dichter bij de termijn van zes maanden kan komen, die op de R.T.C. is vastgesteld. Het nieuwe schema is al onmiddellijk na het einde van de R.T.C. in werking getre den. Het heeft betrekking zo wel op het dienstplichtig, als op het beroepspersoneel. De „Zuiderkruis", op 28 Oc tober vertrokken, brengt het laatste troepentransport naar Indonesië. In het verlig gaan alleen nog maar losse groepjes en dan voor korte duur. De meeste van hen be horen tot de dienst van de Kwartiermeester-Generaal. Anderzijds zullen naast de elf Nederlandse troepensche pen nog vier Engelse schepen voor de repatriëring gebruikt worden. Het eerste, de „Em pire Brent", is al aangekomen met 900 militairen aan boord. Het demobilisatie-centrum en 't medische kamp worden beide naar Amersfoort over geplaatst, om het tempo van demobilisatie gelijk te hou den met het tempo waarin de troeoen naar Nederland te rugkeren. WEER MARSHALL-HULP VOOR INDONESIë. De E.C.A. heeft bekend ge maakt dat de na de R.T.C. tussen Nederland en Indone sië onstane omstandigheden een onmiddellijke hervatting van de Marshall-hulp aan In donesië mogelijk maken. Er is voor deze hulpverlening over het belastingjaar 1949 1950 een bedrag van 40 mil- lioen dollar 150 millioen) gereserveerd tot 1 Jan. 1950, in welke periode de souverei- niteitsoverdracht door Neder land aan Indonesië zal plaats hebben. Zoals vroeger, zullen ook nu de toewijzingen voor Indonesië gedaan worden aan het Koninkrijk der Nederlan den. De fondsen zullen wor den aangewend voor de finan ciering van inkopen, voorna melijk in de Verenigde Sta ten, van voedingsmiddelen, textielproducten en andere dringend noodzakelijke ver- bruiksgoederen. De Marshall-hulp aan Indo nesië werd bij het begin van de tweede politie-actie stop gezet, niet om politieke rede nen, naar men zei, maar om dat de onzekere toestand niet garandeerde dat de dollars goed zouden gebruikt worden. Nu een politiek accoord be reikt is, acht de E.C.A. het blijkbaar weer verantwoord om de Marshall-hulp aan In donesië te hervatten. OOST-EUROPA VIERDE FEEST De communistische landen vierden Maandag feest op hun zo eigen en vertrouwde wijzen: met grote vrede lievende parades van alle mogelijke oorlogstuig, met vredelievende redevoerin gen, vol bedreigingen aan het adres van de „oorlogsstokers" en met „Heil!"-geroep. Het was immers de 32ste verjaar dag van de October-revolutie. In Moskou had een parade plaats van tienduizenden sol daten die 75 minuten duurde. Het ging langs de tombe van Lenin, waarop een aantal le den van 't Polit-bureau had den plaats genomen. Onder hen bevond zich Molotof, maar Jozef Stalin zelf was er niet bij. Eén ander lid dat aanwe zig was, was Georgi Malen kof, die Zondag in een toe spraak had verklaard, dat, nu oorlogsstokers dit voorstel (van een vredespact tussen de grote vijf) ten gronde richten, de Sovjet-Unie zal voortgaan de strijd voor de vrede met nog meer heftigheid te voeren". En onheilspellend kwam achter die heftige vre- des-uitlating onder luid ap plaus de verklaring, dat een derde wereldoorlog „het graf van het kapitalisme" zou wor den. Maarschalk Wassillefski praatte hem na en merkte verder nog op, dat de „vre- deskrachten der wereld" snel toenemen, daarmee blijkbaar doelend op Sovjet-China en Sovjet-Duitsland. De satellieten bleven niet achter. In Boekarest een défi lé van drie uur langs de ba zen, terwijl de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Anna Pauker, in een rede verklaarde dat in Roemenië allerlei soorten vrijheden be staan, behalve de vrijheid voor spionnen; handlangers van buitenlandse imperialis ten; personen die de boeren hun land willen ontnemen, de arbeiders willen beroven en het vaderland willen verko pen. Dit laatste doet de deur dicht. In Bulgarije hetzelfde re cept. Daar paradeerden meer dan 200.000 Bulgaren 3 uur lang onder het roepen van „Stalin, Stalin". De minister van Buitenlandse Zaken hield een rede van meer dan een uur, waarin hij o.a. een pro ces tegen Kostof aankondigde en verder de gewone bedrei gingen herhaalde. In Tsjecho-Slowakije en Oost-Duitsland ging het op analoge wijze.. Zuid-Slavië maakte minder drukte. Het officiële blad „Eorba" heeft wel de volken, maar niet de leiders van de Sovjet-Unie gegroet. VREDESPOGINGEN. Ondertussen doet de presi dent van de algemene verga dering der V.N. zijn best om enige verbetering in de toe stand tussen Oost en West te brengen. Hij verklaarde met vertegenwoordigers van de Westelijke mogendheden en van het Sovjet-Russische blok onderhandelingen te voeren over een tijdelijk politiek be stand „en«zo mogelijk een permanente oplossing". Zijn onmiddellijk doel is de bevor dering van een politiek be stand meer in het bijzon der het toeroepen van een halt aan de dodelijke wedloop van een atoombewapening. Romulo was van de veron derstelling uitgegaan dat er bovenal een verlichting van de internationale spanning nodig is, 'n adempauze waar in men zijn gedachten zou kunnen herzien en alle krach ten verenigen voor wat wel eens de laatste uiterste po ging zou kunnen blijken van de mensheid om een duurza me vrede te vestigen. Hij was van mening dat een overeen komst van de V.N. op korte termijn terzake van de con trole atoom-energie al zou werken als een licht in de duisternis. DE ATOOM-EXPLOSIE IN RUSLAND. In het blad „Nacht Ex press", dat met Sovjet-licen tie in Berlijn verschijnt, is 'n verklaring verschenen van de atoom-explosie in -Rusland. Er zou namelijk atoom-ener gie gebruikt worden om tus sen de Oeral en de Kaukasus een kanaal te graven en de bedding yan de Ob en de Jenissei te verplaatsen. Een zekere ingenieur Davidof zou een weg willen banen door de Oeral en het Kazangebergte en de laagte tussen Aralmeer en Kaspische Zee irrigeren, waardoor 30 millioen hectaren land in cultuur gebracht zou kunnen worden en 82 milliard kilowattuur opgewekt, gepro duceerd zou kunnen worden. De woestijnsteppe Karakoem en de Siberische laagvlakte, landstreken zo groot als Frankrijk, zouden in „bloeien de tuinen veranderd worden, waaraan de wereld kan zien, wat een vredelievend volk met de atoom-energie kan doen". Wat jammer dat dit aardse paradijs nu net in de Sovjet-Unie moet komen te liggen. SOCIALISTEN CONTRA KONING LEOPOLD. De Belgische socialisten la ten zich niet van hun frooiste zijde zien in hun houding tegenover Koning Leopold. Of is dit hun ware gedaante? De arbeiders oproepen om zich te verzetten tegen recht matige terugkeer van de ko ning, wanneer de meerder heid van het volk zich er voor uitspreekt, lijkt ons ver be neden de maat. Dit alles wordt onder zeer zware woorden gecamou fleerd. Op het congres van 1.1. Zondag is n.l. een resolutie aangenomen, waarin wordt verklaard, dat, indien de be staande plannen der Belgi sche regering om een volks stemming te doen houden over het al of niet terugkeren van koning Leopold op de Belgische troon, zullen wor den uitgevoerd, (en nu komt het) „de organisaties van so cialistische arbeiders haar plicht zullen vervullen door met alle haar ter beschikking staande kracht de democratie te verdedigen". Kijk, dit zijn nu van die huichelmethodes die men zo graag laakt van de machthebbers achter het IJzeren Gordijn. Het lijkt ons zeer ondemocratisch van de Belgische socialisten om de democratie zo te willen ver dedigen. De volksstemming is een zaak van de volksverte genwoordiging de Senaat heeft het voorstel al aangeno men, de Tweede Kamer zal binnenkort haar beslissing ne men en dan lijkt het ons niet meer dan normaal democra tisch als ook de socialisten zich onderwerpen aan de uit spraak van devertegenwoor- diging van het hele volk en niet de meerderheid hun dwingelandij trachtte op te leggen. Het is te hopen dat het gros van de arbeiders meer gevoel voor de ware de mocratie toont dan de heren die congresseren. Door de Kamer van Koop handel voor Noord-Brabant is een request gezonden aan de leden van de Tweede Kamer in verband met het wetsvoor stel inzake de Loon- en In komstenbelasting. Daarbij is o.m. een staat gevoegd, waaruit blijkt hoe de koopkrachtverhoudingen t.o.v. 1939, bij de verschillen de inkomens, door de enorme progressiviteit der Inkomsten belasting, thans zijn vargroeid tot een ongelooflijke onrecht vaardigheid. Wij laten hier de eindcijfers van dit staatje volgen, dat zeker voor onze lezers hoogst interessant is: Vergelijking koopkracht 1948 en 1939. Gehuwden zonder kinderen. Belastbaar Koopkracht van inkomen Netto Inkomen in 1948. 1948 in van netto ink. 1939. 1.000 89.93% 2.000 86.29 3.000 83.06 4.000 72.50 5.000 66.09 6.000 63.76 7.000 62.12 8.000 56.88 9.000 55.13 10.000 53.84 12.000 51.35 14.000 46.04 16.000 45.16 18.000 44.22 20.000 43.53 25.000 41.73 30.000 40.14 35.000 39.— 40.000 37.83 45.000 36.89 50.000 36.16 100.000 31.55 Slechts 16 volhardt in weigering. „Kolonel Sluyter, dag kolonel Sluyter", werd Vrijdagmiddag ge roepen van het troepentransport schip Zuiderkruis, toen het zich los maakte van de kade in Rot terdam. Het waren enige van de te veel besproken deserteurs, die een laatste afscheidsgroet toerie pen aan hun commandant, die in gesprekken van man tot man met deze afgedwaalde lieden hen op het rechte pad had teruggebracht. Het was wel zeer treffend te zien hoe blij de deserteurs waren aan dek van het schip te zijn, waar zij zich in vrijheid bewogen tussen de andere militairen, waar slechts de officieren van het depót Schoonhoven hen konden herkert- nen als voormalige deserteurs. De speciale N.N.P.-verslagge- ver maakte voor ons blad deze reportage van het vertrek van de „Zuiderkruis", het troepenschip, waarop naast enige honderden anderen ook de deserteurs uit het depót Schoonhoven naar Indone sië worden vervoerd. Aan boord wisten de bijna dui zend andere soldaten niet wie aanvankelijk geweigerd hadden naar Indonesië gaan. Nu de schuit eenmaal begon te waren, waren allen gelijk. Voor 161 man was het desertievraagstuk op zeer ge lukkige wijze volledig opgelost. Een van die 161 voormalige de serteurs was wel zeer duidelijk dankbaar voor deze afloop. Bij het inschepen had elke man twee (zeldzaam goede) pakjes cigaret- ten gekregen. Toen het water schip en wal begon te scheiden, werkte hij zich naar de railing, riep „zijn" kolonel en wierp hem een van de twee kostbare pakjes toe. Het was de enige methode om nog te doen blijken hoezeer hij het op prijs stelde dat een verstandig woord te juister tijd gesproken, hem er van afgebracht had ver scheidene jaren celstraf te riske ren. Het was ook voor kolonel Sluijter zeker een voldoening ge vend moment. Deze man, die de afgelopen veertien dagen zijn overredingskracht, zijn tropener- varing en zijn vaderlijk gevoel voor de troep tot het uiterste heeft gegeven om onbezonnen besluiten te voorkomen, om te bereiken dat gewone Nederlandse jongens niet jarenlang een misdadigerslot ten deel zou vallen, om alle moeilijk heden uit de weg te ruimen, die de weigeraars belemmerden aan boord te komen, deze man vond de bekroning van zijn inspanning en zijn systeem toen hij zaa hoe 161 man, die tezamen een kleine 700 iaar celstraf tegoed hadden, nu als vrij man de tocht naar de Oost aanvaardden. Het vertrek. Nadat denenen, wier positie nog ni<*t duidelijk was of wier li chamelijke toestand nog twijfel mogelijk maakte, »varen afgeval len, stonden er in alle vroegte Vrijdagmorgen 193 man aange treden, die tot dan toe beschouwd waren als deserteurs. Tot hen is stuk voor stuk het dienstbevel ge richt bagage op te pakken en in de auto te klimmen teneinde naar de boot gebracht te worden. Het resultaat was, dat 182 soldaten eieren voor hun geld kozen en aan het dienstbevel gehoor gaven. Elf mannen bleven weigeren en werden in arrest gesteld. Toen de colonne auto's in Rotterdam de passagiers had afgeleverd, werden deze 182 militairen niet langer als deserteurs beschouwd, want zij waren gegaan. Maar de ver moeienissen van de bijna geheel doorwaakte nacht en de aanblik van de loopbrug, die wel erg de finitief in de richting van het schip wees, deed nog 21 man de moed ontzinken. Zij weigerden plotseling aan boord te gaan. Hun is toen tot driemaal toe daartoe bevel gegeven, maar zij bleven weigeren. Er is geen hard woord gevallen en er is zeker geen ge weld gebruikt. De weigeraars wer den in arrest gesteld en naar het detentiekamp Nieuwersluis ver voerd. Zo goed als de anderen, die wel gegaan zijn, wisten zij wat de gevolgen moeten zijn: krijgs raad. Na de behandeling van hun zaak daar, kunnen zij zich nog eenmaal bedenken, maar dat moet dan geheel eigener beweging gaan. Wanneer zij, dadelijk na het von nis, te kennen geven, dat zij als nog naar Indonesië wensen te gaan, worden zij daartoe in de ge legenheid gesteld. Voeren zij hun dienst in de tropen dan naar te vredenheid uit, dan wordt de straf niet ten uitvoer gelegd. Gezien de ervaringen met deze mogelijkheid in het afgelopen jaar opgedaan, is het evenwel niet waarschijn lijk, dat veel meer dan vijf of zes van deze 32 deserteurs werkelijk nog zullen vertrekken. De overi gen zullen waarschijnlijk besluiten liever enige jaren gevangenisstraf op te knappen dan hun plicht in de tropen te doen. En waarom? De reden. Van de oorspronkelijke 193 man, zijn er slechts zeven, die om politieke redenen weigeren naar Indonesië te gaan. De anderen zijn bang of zij kunnen het ouder lijk huis niet loslaten. Een sterk voorbeeld daarvan is wel de mi litair, die na een gesprek met de kolonel had besloten om uit te varen en die van dat besluit zijn ouders telefonisch op de hoogte mocht stellen. Hij sprak met va der en moeder, maar een van de familieleden deed nog de medede ling, dat er een brief onderweg was. Die brief zou evenwel aan komen op een tijdstip, waarop de „Zuiderkruis" reeds zou varen. Dat was te erg, de jongen besloot liever de brief af te wachten dan naar Indonesië te gaan. Dat hij daarmede een krijgsraadvonnis op zijn hals haalt, vindt hij misschien een vervelende omstandigheid, maar de brief moest eerst gelezen worden en kon zeker niet worden nagezonden In meer of mindere mate is het met bijna allen zo geweest. Maar verreweg de meesten hebben hun verwrongen gevoelens weten te overwinnen en zij zijn als gewone soldaten aan boord gegaan. Som migen voelden zich misschien wat teleurgesteld, omdat zij nu plotse ling geen „martelaar" meer waren. Zij hadden zelf het besluit geno men om de valreep over te gaan en niemand had hen ook maar een zetje gegeven. De onwennigheid van plotseling normaal militair te zijn in plaats van „een van de gevallen waarover de Kamer spreekt" zal evenwel spoedig slij ten. Wanneer deze jongens in In donesië komen, lopen zij heus niet met een etiket „ik was deserteur". Zij worden opgenomen in de troep en de omstandigheden zijn daar zo, dat zij zelfs geen uitzonderings positie meer willen of kunnen in nemen. Komen zij straks terug, dan komen zij als militairen, die hun plicht voor het vaderland de den, die een stuk mannenwerk verzet hebben en die frank en vrij de toekomst tegemoet kunnen gaan. Zij staan er dan vrij wat beter voor dan degenen, die daar na uit de gevangenis komen. Ver scheidene jaren Leeuwarden is niet zo'n erg gezochte aanbeve ling (Nadruk verboden). K. Het kan trouwens ook niemand zijn ontgaan, dat de wonden, die oorlog, honger en ellende hebben geslagen, dieper liggen dan aan de verwoeste gebouwen of van de vale gezichten valt af te lezen. Er leeft geen vertrouwen meer in deze mensen, die een droom boven zich hebben zien ineenstor ten, nadat zij met vanen en trom petgeschal waren binnengemar- marcheerd in een onwerkelijke we reld waar kracht hoger ge waardeerd werd dan goedheid en staal meer waarde had dan brood en die met onbarmhartige hand zijn teruggestoten uit de glorie van hun verbeelding tot zij beten in het stof van hun verpulverde steden. Er bestaat over het algemeen genomen geen belangstelling meer voor het woord der politieke en geestelijke leiders die er voor een groot gedeelte ook bij waren toen de grote opmars begon en voor zover zij er niet bij waren toch niet de kans hebben gezien op het onjuiste van die beginnen de opmars ook maar te wijzen. Want dit is het, wat men tel kens en telkens weer hoort als er over gesproken wordt: „Na tuurlijk krijgen wij de schuld van dit alles te dragen, natuurlijk. Maar er wordt niet meer gespro ken over het feit, dat geestelijke zowel als andere autoriteiten in de eerste jaren soms lang niet zo af wijzend tegenover de Beweoing stonden, als zij nu wel willen voorgeven. Wir aber wir sind fertig, hóren Sie, fertig sind wir." En dan deint het verhaal voort in eindeloze golven van diepste ellende. Geen klachten wel een klaagzang uit de donkerste diepte van geschokt vertrouwen in men sen, beweringen van mensen, cul turele waarde en zelfs godsdien stige beginselen. Het wordt een onbedwingbare bergstroom van verwijten, van teleurstellingen op wellend uit de ziel van een man, die gegaan is door de diepste poe len van menselijke ellende. Na een opmars van vijftien jaar hard werken, van ontberingen in harde dienst aan alle fronten fron ten van Europa, met aan het ein de niet de overwinning met fan fares, parades, ridderkruisen en nieuwe huizen in een nieuwe we reld, maar een catastrophale in eenstorting, dieper nog door de geestelijke leegte waarin millioe- nen zielen medogenloos werden neergesmeten alsals, ja als die duizenden jonge lichamen die neergestoten werden in de laaien de ovens van Theresienstadt en Auswitsch. Na een niet zo heel zachtzin nige bezetting door de Amerikaan se troepen, zes weken later de „ruil" met Rusland. Het vier-en- twintig uur plunderverlof een orgie van bloeddorst, roof en vrouwenschennis. Er zijn wrange anecdotes uit die eerste dagen in omloop. Anecdotes waarvan er sommigen naar het buitenland in verwrongen vorm zijn doorgesij peld, maar die zich hebben afge speeld in werkelijkheid en bij levende mensen. Zoals deze: Een aantal Russen zijn ergens vanuit de geheimzinnige diepten AFTREK VOOR MEEWERKENDE KINDEREN IN DE VERMOGENSAANWAS- BELASTING. In veel bedrijven, vooral in landbouwbedrijven, hebben de kinderen, van klein tot groot, meegewerkt zonder daarvoor loon te ontvangen. Voor de minderjarige kinde ren was dit ook niet toege staan en voor de Inkomsten belasting heeft de Inspecteur dan ook terecht deze bedra gen bijgeteld. Indien de Inspecteur deze spaargelden van de kinderen ook bijtelt voor de vaststelling van het eindvermogen, dan is dit minder juist. Ten le wordt er dan ten onrechte Vermogensheffing Ineens van geheven en bo vendien is het wellicht mo gelijk, om, indien de saldi als schenkingen wordt aange merkt, ze buiten de Vermo- gensaanwasbelasting te hou den. Dit is mogelijk, als de schenkingen minder dan 200 gulden per jaar per kind heb ben bedragen. In het algemeen is het dus voordeliger om de spaargel den der kinderen als hun ei gen vermogen aan te geven. Heeft een schenking meer dan 2000.per jaar bedra gen, dan valt de schenking onder het schenkingsrecht, (over de schenkingen volgt nog een volgend artikel). Voor de in het bedrijf mee werkende kinderen geeft de Leidraad een tegemoetkoming voor de Vermogensaanwasbe- lasting. Hebben deze kinde ren, indien zij 18 jaar of ou der waren, geen hoger zak geld of loon dan 3.per week ontvangen, dan mag de Vader van zijn aanwas af trekken 500.per kind voor ieder jaar dat het kind heeft meegewerkt zonder loon. Vooral in landbouwbedrij ven, waar 't meewerken zon der loon gebruikelijk was, geeft deze tegemoetkoming 'n flinke verlichting. De Inspecties zijn echter niet zo vrijgevig dat zij voor elk meewerkend kind 500. per jaar aftrek geven. Is er b.v. een landbouwbedrijf van 10 H.A. en waren er 4 mee werkende kinderen, dan geeft de Inspectie b.v. slechts af trek voor 1 of 2 kinderen. Voor de overige kinderen was er geen werk op zo'n klein bedryf, vooral als de Vader zelf nog meewerkte. Ik betwijfel of dit wel juist is. Op de eerste plaats omdat men deze maatregal niet zo gemakkelijk kan nemen bij niet-landbouwbedrijven, b.v. een kruidenier. Daar gaat men de omzet ook niet na, om vast te stellen hoeveel kinderen meegewerkt kunnen hebben. Het spreekt vanzelf dat ze voor een kruidenier ook niet wordt gegeven voor al zijn kinderen boven de 13 jaar, die mogelijk wel eens een keer mee hielpen, maar het al of niet noodzakelijke van een aantal meewerkende kinderen is hier veel moeilij ker vast te stellen. Terdege moet toch ook re kening worden gehouden met de aard van het bedrijf. In de tuinbouw is al zeer veel werk op een klein stukje grond. De ene boer zal zijn land ook al intensiever bewerken dan de andere. Indien dus vaststaat dat de kinderen boven de 18 jaar hebben meegewerkt, dan is het naar mijn mening niet juist om de aftrek voor enke le kinderen te schrappen, al leen „omdat het bedryf niet groot genoeg was". Als een boer zijn 4 zoons op zijn eigen bedrijf hield en alle moeite deed om uitzen ding naar Duitsland te voor komen, dan gaat het niet aan om de vrijstelling voor slechts 2 zoons te geven. Deze vier zoons zaten misschien des middags om 4 uur al te kaar ten, terwijl de enigste zoon van de buurman wellicht de halve nacht nog doorploeter de, maar het werk van de 4 zoons heeft in ieder geval bij gedragen tot de aanwas van de Vader en die heeft naar zijn mening recht op aftrek voor alle vier. Als regel is het zo, dat, als er 4 zoons hebben meege werkt, er inderdaad ook wel reden toe geweest is, b.v. het ver uiteen liggen van de lan derijen, tuinbouw enz. Waarom voor dochters de aftrek vaak lager gesteld wordt, is mij niet duidelijk. De man, die alleen maar doch ters heeft, moet het er mee doen, en als regel ploeterden ze even hard mee. Bij de definitieve aanslag is het wel raadzaam om hieraan nog eens aandacht te beste den en Uw aanspraken op volledige aftrek kenbaar te maken. Van Loon. van het Russische Rijk op hun karren komen aanrijden en inge kwartierd in een van de weinige flatgebouwen, die vooral in de buitenwijken nog overeind staan. Er is een W.C. met waterspoeling in de hal voor sommige Rus sen een openbaring en een on weerlegbare aanwijzing van Ka pitalisme. De een wast er zijn voeten in, een ander zijn handen en de kok tenslotte zijn aardap pels. Die natuurlijk prompt weg spoelen. Stomme verbazing, over gaand in wilde woede over deze onmiskenbare daad van sabotage. Het koste tenslotte de bewoner 't leven. En in het buitenland wordt erom gelachen. Of zoals zovele anderen, die U al kent en die U bespaard wor den, wrang van bittere humor, sarcastische zelfsoot vernieti ging van eigen leed. Een uitweg? Er is geen uitweg in de ogen van deze mensen, die met handen en voeten gebonden zijn aan een verloren verleden, voor zover zij deze ledematen niet geheel of gedeeltelijk in dat ver leden hebben verloren, die niet anders gekend hebben dan toren hoge verheffing en bodemloze ver nedering. Twee verloren oorlogen, twee verdwenen generaties jeugd. Verdrijving van huis én hof bombardementen en daarna de onafzienbare lijdensweg langs hui zen zonder ramen, steden zonder woonruimte, boerderijen zonder voedsel. Leiding? Er is geen leiding, geen geloof in de ogen van deze onge- lukkigen. Niet eens voldoende in teresse is er voor het communis me of voor welke politieke be weging dan ook. Secten afschrikwekkend van strekking en ritueel woekeren als gifplanten op deze menselijke ru ines, en Uw verslaggever was in Duitsland, toen het bericht bekend werd, dat de politie ergens een inval had gedaan, waar men op het punt stond een naakt, aan handen en voeten gebonden kind als zoenoffer voor de „boze gees ten" te slachten. Er zijn hardwerkende studen ten, die als het ware door leer gierigheid bezeten zijn, maar ook op dit terrein zijn het evenals op dat van de secten, uitingen van een gevaarlijk „escapeism" zonder werkelijke, levensvatbare basis. Toch is er een grote verdraag zaamheid tussen Katholieken en Evangelischen, een verdraagzaam heid die verblijdend genoemd mag worden, als zij tenminste niet ook eerder verklaard moeten worden uit de allesdoordrenkende Apathie. En toch waren er in de Tho- maskirche hardwerkende musici bezig een cantate te repeteren een symphonieorkest met koor en solisten met overgave musicerend onder een beschadigd gewelf van eeuwen her. Er zijn zijn kernen van mense lijke goedheid, van eerlijke gods dienstzin en vóór alles: van een heilige wil tot eerlijk opbouwwerk. Maar het is een dunne bovenlaag en zij is over het gehele land in opgejaagde en geteisterde vlekken verspreid. Het zijn missiestaties in een verwilderd land, waar van regelmatige zielzorg nauwelijks sprake meer is, tengevolge van ontheemding en vermenging van de meest tegengestelde volksgroe pen met een verschillend geloof en verschillende zeden. Ja, Duitsland is missieland ge worden, maar een missieland, waarin meer met leekenapostelaat in de ruimste betekenis gewerkt zal moeten worden dan met missi onarissen zoals die naar de ove rige missiegebieden worden uit gezonden. De enige uitweg loopt langs een moeilijk begaanbaar en boch tig pad, waarlangs vooral de be woners van naburige landen zul len moeten trachten de Duitsers te bereiken, niet met het Kruis en de Bijbel in de hand, maar met uitgestoken hand en open hart en met de wil vertrouwen te schen ken in de hoop vertrouwen te winnen, langzaam en met veel te leurstellingen op de hoop toe. In deze geest is ook het „Ge nootschap tot Geestelijke Vernieu wing" gevormd met het doel po gingen die in deze richting door individuele personen zowel als door stands en religieuze or ganisaties worden ondernomen, te bundelen, te leiden, aan te wak keren en te helpen. Het is dan ook aan de inleiding, die Dr. K. J. H. Halm onlangs voor een klein gehoor in s'-Hertoqenbosch heeft gehouden, dat enkele zienswijzen, die in het tweede gedeelte van dit verslag werden verwerkt, ontleend zijn. De vraag of iemand dan zijn broeders hoeder zijn moet, heeft in dit verband geen enkele waar de meer voor belijders van een geloof, dat barmhartigheid en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1