Grote dag voor het Nijverheidsonderwijs Wijde Wereld Assurantiën op elk gebied Waalwijkse en Langstraatse Courant W. TIMMERMANS ZONEN UIT DE te Waalwijk. I Middelbare Vakschool officieel geopend. Nieuwe Nijverheidsschool officieel in gebruik genomen. Vh Kassiers en Commissionairs in Effecten W A A L W IJ K Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO m HEI ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. HET ONDERWIJS IN WAALWIJK, met name het Nijverheidsonderwijs, heeft 1.1. Donderdag een zeer belangrijke dag beleefd. Of liever, het beleefde vorige week twee belangrijke dagen achter elkaar. Bovendien was dit wel een unicum: want nog nooit, getuigde Ir. Hofstede, de vertegenwoordiger van de minister, was het voorgekomen dat in een plaats op één dag twee officiële plechtigheden in het nijverheidsonderwijs plaats vonden of in twee da gen drie plechtigheden. Hij wenste namens de minister burgemeester Lambooy als hoofd van de gemeente dan ook geluk met dit zeer bijzondere feit. MAANDAG 14 NOV. 1949 OPENING DER MIDDELBARE VAKSCHOOL Had dus Woensdag Mej. Michels namens de Minister van O. K. en W. officiëel de R.K. Huishoud- en Industrie school geopend, Donderdag kon de vertegenwoordiger van de minister twee scholen ope nen. Het belang van deze ge beurtenis sprak duidelijk uit het aantal autoriteiten uit alle takken van onderwijs en de industrie, dat de plechtigheid bijwoonde. Op de eerste plaats was er dan Ir. Hofstede, Inspecteur- generaal van het Nijverheids onderwijs. Met hem hadden aan de bestuurstafel plaats genomen burgemeester Mr. Lambooy, tevens voorzitter van de M.V.L.S., en 't overige bestliur. Verder bevonden zich als genodigden in de Gymnastiekzaal van de HBS, die voor deze gelegenheid feestelijk versierd was, de burgemeesters van de omlig gende gemeenten en van Til burg en Dongen, de Zeereerw. Heer Pastoor Ras, de beide heren wethouders der gem. Waalwijk en de secretaris, de heren Mr. Ir. Goote. chef afd. Nijverheidsonderwijs en Bloem van de Inspectie van het Nijverheidsonderwijs, de heer Ubachs, Inspecteur van het L.O., de heer Man- naerts van de Vakgroep Le derindustrie, de heren Van Loon en Taminiau van de Vakgr. Lederindustrie, Prof. Dresden van het Instituut T.N.O., Ir. van Gijn en Ir. H. v. d. Waerden, oud-direc teuren, de voorzitter der Ka mer van Koophandel, voorts vertegenwoordigers van prac- tisch alle plaatselijke onder- wijs-instellingen en van de industrie en vele andere ge nodigden, leraren en studen ten. Om kwart voor elf opende de burgemeester als voorzit ter de bijeenkomst met een toespraak. Het bestuur zag deze datum als de vervulling van een wens, die het met de vakgroep al onder.de oorlog had gekoesterd. Na de bevrij ding was de zaak energiek aangepakt en in October '46 was de goedkeuring van de minister afgekomen dat de Rijksvakschool middelbaar zou worden. Op 10-Juni 1947 ontving het bestuur 'n schrij ven van de Minister, waarin werd medegedeeld datde school gesubsidiëerd zou wor den. Ook de gemeente Waal wijk zou een belangrijke bij drage leveren, evenals de Vakgroep voor de Schoen- en Lederindustrie en de Kamer van Koophandel. Het bestuur was daar de Minister, de Vak groepen, de Kamer van Koop handel en de Raad erkentelijk voor. Ook de Commissie van Advies ontving de dank van het bestuur. De voorzitter toonde zich verheugd dat Ir. Hofstede na mens de Minister de school kwam openen. Waalwijk stond in deze dagen in het teken van het nijverheidsonderwijs: Huishoudschool, Middelbare Vakschool en Nijverheids school. Het bestuur waardeer de zijn komt en die van Mr. Ir. Goote, terwijl 't spr. speet dat Drs. Van de Pol van Ged. Staten niet aanwezig was. Hij begroette verder de Inspec teur van 't Nijverheidsonder wijs, de heer Bloem, en de Inspecteur van het L.O., dhr. Ubachs, Prof. Dresden van 't Industrie- en Onderwijsinsti tuut, terwijl generaal-majoor J. B. de Jong en kolonel Wijn mans tot zijn spijt er nog niet waren (deze heren kwamen later binnen). Met grote waardering sprak de voorz. over het werk van de directeur van de school, Ir. Roelofs Heyrmans, die er met grote energie naar ge streefd had dat de school mid delbaar zou worden, over tuigd, de leerlingen hierdoor beter geschikt te maken voor hun plaats in de industrie. Hij sprak de hoop uit dat de le raren zich met frisse moed aan het werk zouden zetten en dat de leerlingen hun best zouden doen. In 1911 was de oprichting van de school op het kantje af door de Kamer goedgekeurd. De eerste 35 jaar waren met succes verlopen, zodat de school een belangrijke plaats innam. Een nieuwe faze be gon nu. Tot slot bracht de voorz. flank aan het bestuur van de H.B.S., dat de zaal zo welwil lend beschikbaar had gesteld. Ir. Hofstede opent de school. Ir. Hofstede bracht de ge lukwensen over van de Min. van O. K. en W., die zelf ver hinderd was. Hij achtte het een gelukwens waard dat deze belangrijke inrichting einde lijk gerubriceerd was onder 't Middelbaar Nijverheidsonder wijs en zo een ruimere moge lijkheid zou krijgen om zich van haar moeilijke taak te kwijten. Die taak bestaat niet alleen in het klaarmaken voor de middelbare en topfuncties in 't bedrijfsleven van schoen fabrieken en looierijen, de school zal de leerlingen ook de weg moeten wijzen in de economische, sociale en esthe tische sectoren, waarmee ze in hun werkkring te doen zullen krijgen. Zij moet -mede de grondslag leggen voor hun vorming als mens en als staatsburger en hun besef bij brengen van de plichten je gens onderneming, superieu ren en de onder hen staande medewerkers. De school zal er naar moe ten streven om de kennis, de kunde en het karakter van de leerlingen gunstig te beïn vloeden, ten bate van de ge meenschap en de industriële ontwikkeling van ons land en ten profijte van hun zaken en hunzelf. Verder wees Ir. Hofstede er op dat de school geen gloed nieuwe instelling is en hij spoorde er toe aan om de eer biedwaardige tradities die hun bruikbaarheid bewezen heb ben, te handhaven. Wel zal zij er naar moeten streven om het praedicaat „middel baar" waardig te worden en daarnaast als technisch appa raat moeten komen tot een goed rendement. Dit alles zal veel vergen van het beleid, de vaardigheid en de bekwaam heid van directeur en leraren. De vertegenwoordiger van de minister wenste hun de kracht en het inzicht daartoe. Vervolgens kwam Ir. Hof stede op de samenwoning en de samenwerking van het Le derinstituut T.N.O. en de Rijksvakschool, die de school tot veel nut hebben gestrekt en het niveau van haar onder wijs verhoogd hebben, zodat thans de promotie tot Mid delbaar Nijverheidsonderwijs is mogelijk geworden. Hij wenste de beide instel lingen toe dat de samenwer king zou bestendigd blijven tot beider voordeel. Ook prof. Dresden feliciteerde hij nog met de promotie van de buur- instelling. Sprekend over de voorge schiedenis van de M.V.L.S., aanvankelijk Rijksschool voor leerlooiers en schoenmakers, later Rijks vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie, dacht spr. aan mr. v. Cooth, die als wijs en vaderlandslie vend Brabander de kiemen legde voor het vakonderwijs in zijn geboortestreek; aan persoonlijkheden, met name Ir. van Gijn en Ir. H. v. d. Waerden, die zorgden dat de school zich in haar strijd om het bestaan kon handhaven. Hij bracht de dank over van Zijne Excellentie aan allen die tot de goede resultaten had den bijgedragen. Omdat de Nijverheidsonder wijswet van 1919, waarvan de zegenrijke werking door geen enkele dei-gelijke wet in het buitenland wordt geëvenaard, de voorkeur geeft aan 't par ticulier initiatief boven rijks- beheer, behoeft het geen ver wondering te baren, aldus Ir. Hofstede, dat, nu de over dracht plaats vindt van 't be voegd gezag aan de „Stich ting tot het geven van N.O. op het gebied van de leder en schoenindustrie en daaraan verwante industrieën" en hij meende dat verwacht mocht worden dat het beleid en de energie van deze instelling evenredig zoudep blijken aan haar lange naam. Naast het bestuur van de M.V.L.S. heeft de stichting ook dat over de Avond-nijverheidsschool op zich genomen en dat van de ambulante cursussen in de maat- en orthopaedische schoenmakerij, welke tak van de voetbekleding veel goed heeft gedaan in het voorko men en genezen van voet euvels. Tenslotte gaf Ir. Hofstede uitvoering aan de door Zijne Exc. verstrekte opdracht en verklaarde dat het bevoegd gezag over de voormalige Rijksvakschool was overge dragen aan de Stichting en dat de M.V.L.S. als een bij zondere middelbare nijver heidsdagschool was geopend. En hij wenste dat zij onder Gods zegen tot in lengte van I dagen zou bloeien en gedijen. dewerking was. Nu is dat heel anders: de Industrie werkt intensief mee, zij voelt dat 't haar instituut is, 't personeel is uitgebreid en zal nog meer uitgebreid moeten worden, 't Onderwijs aan de Vakschool is officiëel erkend als middel baar onderwijs en de nodige uitbreidingen worden grif toegestaan. Ir. v. d. Waerden zag hierin dan ook alle reden tot tevredenheid en hij wens te directeur en medewerkers geluk met het bereikte resul taat en de Leder- en Schoen industrie met het bezit van zo'n school. De Vakschool een streekbelang. Namens de aanwezige bur gemeesters sprak de burge meester van Tilburg, baron van Voorst tot Voorst. Hij vond deze dag een triomfdag voor Waalwijk, maar niet minder voor Waalwijk alleen, ook de andere gemeenten hoorden er bij. Hij sprak de hoop uit dat de Vakschool van groot voordeel zou zijn voor het hele Brabantse ge west, waar de schoen- en le derindustrie van zo groot be lang is, en hij wenste het be stuur geluk met de promotie van deze school. De burgemeester van Waal wijk antwoordde dat hij het zelfde hoopte te bereiken als Tilburg met zijn Textiel school, n.l. dat de .vakschool een hogere school zou worden voor fabrikanten. De heer J. W. v. Heesbeen sprak als voorzitter van de Kamer van Koophandel. Hij achtte de school van groot be lang voor dit district van de Kamer van Koophandel. Ook hij had de gang van zaken na 1930 altijd betreurd en had er verbaasd over gestaan wat di recteur en leraren in die tijd met hun apparaat 'hadden be reikt. Hij haalde een paar mo tieven aan voor de houding van de regering, als de duurte van het onderwijs aan deze PRINS BERNHARD NAAR ZUID-AMERIKA. Reis in Januari 1950. Prins Bernhard zal in aanslui ting op zijn reeds aangekondigde bezoek aan de Nederlandse An tillen en Suriname in Januari 1950 een officiëel bezoek brengen aan resp. Venezuela, Brazilië en Mexico. De regeringen van genoemde landen zijn van dit voornemen in kennis gesteld en hebben hierme de reeds hun instemming betuigd. Volgens het voorlopig reispro gramma zal Z.K.H. na zijn bezoek aan de Antillen, aan boord van Hr. Ms. Kruiser „Jacob van Heemskerck naar Caracas, de hoofdplaats van Venezuela, ver trekken. Daarna zal het bezoek aan Su riname worden gebracht en ten slotte zal Prins Bernhard zich per vliegtuig begeven naar Brazilië en Mexico voor een officiëel bezoek. HANDEL VERZET ZICH TEGEN P. B. O. De hoofdgroepen Handel, Ban ken en Verzekering hebben in een request aan de Eerste Kamer er op aangedrongen, het wetsontwerp op de PBO te verwerpen. Zij voe ren aan in de voorbereiding ervan op geen enkele wijze te zijn ge kend en er overwegend bezwaar tegen te hebben, dat de overheid krachtens de PBO zou treden in de taak van het bedrijfsleven. Speciaal wordt gewezen op de uitsluitend adviserende bevoegd heid van de Belgische PBO, waar door deze in de toekomst enorme concurrentievoordelen tegenover Nederlandse bedrijven zou kun nen behalen. LANDMACHT KRIIGT HOGERE SALARISSEN. Blijkens een bij de Tweede Ka mer ingediend wetsontwerp zal voor de militairen der Kon. Land macht een hogere bezoldiging plaats vinden en wel met terug werkende kracht tot 1 Januari '48. De ten laste van de rijksbegro ting komende kosten van deze sa larisherziening worden zowel voor het dienstjaar 1948 als voor het dienstjaar 1949 globaal geraamd op 13.000.000. HUURVERHOGING UJTGESTELD. Het ziet er niet naar uit, dat de wijzigingen in de loon- en in komstenbelasting dit jaar nog door de Kamer behandeld kunnen wor den. In verband daarmede zal de huurverhoging moeten worden uitgesteld en gaat dus niet 1 Jan. a.s. in. PAUSELIJKE BOODSCHOP OVER PALESTINA. De H. Vader heeft een Pauselij ke Vermaning gericht aan alle bisschoppen en gelovigen ter we reld over de toekomstige status van de H. Plaatsen. Na Zijn bezorgdheid te hebben uitgesproken over de toestand in Palestina en herinnerd te hebben aan Bethlehem, de geboorteplaats van Christus en aan de andere plaatsen, waar Christus tijdens Zijn leven op aarde heeft ver toefd, heeft geleden en is gestor ven, spreekt de H. Vader de wens uit, dat het H. Land eindelijk een periode tegemoet moge gaan van vrede en geluk. en lederindustrie. De Secretaris van de Vak- Vakgroep Detailhandel in Schoenen,- de heer Reedijk, sprak namens die Vakgroep een woord van gelukwens. Ondanks het feit dat hij de handel vertegenwoordigde, vond hij toch verschillende punten van overeenkomst, want vooreerst tobt ook de handel met de vakopleiding en daarom kon zij zich de vreugde op deze dag voor stellen. Bovendien hadden beide te maken met schoenen en de handel kon gemakke lijker een goede schoen ver kopen dan een minder pro duct. Als stoffelijk blijk van langstelling bood dhr. Reedijk een asbak aan, waarvoor de voorz. dankte. Hij achtte het belangrijk dat er in de schoenhandel belangstelling zou komen voor de opleiding in de schoenindustrie en daarom was de vakgroep ook uitgenodigd. Tenslotte bood de studen tenvereniging „Vedehova" bij monde van de voorzitter van 't stambestuur, dhr. Doornen, haar gelukwensen aan. De heer Doornen vond het een voordeel voor de studie dat school middelbaar was ge worden, de leerlingen zouden er plezier in krijgen doordat ze een hechte grondslag kre gen. Wel legde het praedicaat „middelbaar" een grotere ver antwoordelijkheid op, maar de studenten zouden tonen „mid delbaar" te zijn. Verder wees De boodschap is gepubliceerd aan de vooravond van het debat in de V. N. over de toekomst van Jeruzalem en andere Heilige plaatsen in Palestina. PRAAGSE KERKVERVOLGERS. „Civilta Cattolica een periodiek der Italiaanse Jezuïeten, heeft in zijn laatste nummer verklaard, dat de kominform inderdaad de vesti ging van een Oosterse kerk met centrum Praag voorbereidt. De aanval op de Kerk iri Tsjechoslo- wakije, aldus het. blad, is slechts één hoofdstuk uit het grote pro gramma van de kominform, dat dit jaar in Karlsbad uitgewerkt werd. Van de zijde van het Vaticaan wordt bevestigd, dat een heel net werk van seminaries opgericht is, om onechte priesters op te leiden, teneinde verwarring onder de ka tholieke geestelijkheid en het volk te stichten. Ook dit maakte deel uit van het programma van de kominform, om de Katholieke kerk in de Sovjetlanden te elimineren. De Vatikaanse radio heeft in recente uitzendingen de katholie ken in de landen achter het ijzeren gordijn reeds gewaarschuwd voor deze seminaries, waarvan er een in Lwow (Polen) gevestigd is. De kominform rekent er op, de massa's in Tsjechoslowakije, Po len en Hongarije van de Kerk te scheiden. De strijd tegen de Kerk, aldus de „Civilta", is niet langer chao tisch, maar goed uitgewerkt, iedere priester wordt door de communis ten zorgvuldig bestudeerd op zijn karakter en economische midde len. Daarna volgt de aanval door middel van verleiding, bedrog en bedreiging door goed getrainde en fanatieke agenten. Maar, hoewel de aanval met geweld en perfidie uitgevoerd wordt, heeft de Tsje- choslowaakse geestelijkheid tot dusverre bewezen, onder leiding van haar bewonderenswaardige bisschoppen, de beste hoop te rechtvaardigen voor de tegenstand van clerus en volk. Het blad verzekert tenslotte, dat de intense campagne van de Tsje- choslowaakse regering om pries ters in hun „katholieke actie" op te nemen niet uitgelopen is op 2000 priesters, zoals Praag be weert, maar op 15 a 20 op een totaal van 7000 priesters. 380.000 AMERIKANEN WEER NAAR DE MIJNEN. In opdracht van leider Lewis. De Amerikaanse mijnwerkers leider John L. Lewis heeft de sta kende mijnwerkers in de Ameri kaanse vetkolenindustrie opdracht gegeven weer aan het werk te gaan. Lewis deelde aan verslaggevers mede, dat de 380.000 mijnwerkers die 51 dagen hebben gestaakt, on middellijk naar de mijnen zullen terugkeren. HITLER'S OORLOG WAS DUUR. Hitler's oorlog kostte Duitsland 510.000.000.000 vooroorlogse R.M. of ongeveer 452.200.000.000 gul den, aldus een ruwe schatting van het Duitse instituut voor econo misch onderzoek te Muenchen. Volgens 't instituut zou 'n be drag van 270.000.000.000 R.M. 72e JAARGANG No. 92 Abonnement 15 cent per ween 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". voldoende zijn geweest voor een volledig gemeubileerd huis met tuin en een auto voor ieder gezin in Duitsland. TWEE STROPERS DOOD GESCHOTEN. In de nacht van Dinsdag op Woensdag zijn in de Veldhoek tussen Ruurlo en Zelhem vader en zoon L. doodgeschoten door een wachtmeester van de rijkspo litie en een boswachter. Volgens de politie te Doetin- chem werden beiden op heterdaad bij het wildstropen betrapt. Nader wordt gemeld, dat een van de stropers toen zij betrapt werden zijn geweer in de aanslag zou hebben gebracht en gericht op de wachtmeester, die daarop een schot loste uit zijn revolver. De kogel trof de vader, die daarop vrij spoedig overleed. De zoon is waarschijnlijk op zijn vlucht zo danig gevallen, dat hij eveneens het leven verloor De beide lijken zijn naar Zutphen gebracht, waar sectie is verricht. W1ELRIJDSTER GEDOOD BIJ AUTOBOTSING. Op de Graafseweg te Nijmegen is bij een aanrijding tussen twee auto's en de 22-jarige mej. T. Jur- gens uit Nijmegen, de laatste vrij wel op slag gedood. Het ongeval werd veroorzaakt, toen een personenauto, terwijl uit tegenovergestelde richting een vrachtauto naderde, slipte. De be stuurder van de vrachtauto remde, maar ook zijn wagen luisterde niet meer naar het stuur. Deze weel- uit naar rechts in dé richting van het rijwielpad, waar juist mej. J. fietste. De wielrijdster werd door de vrachtauto tegen de grond ge slagen. Zij overleed vrijwel on middellijk. ARBEIDER GEDOOD BIJ INSTORTING. Woensdagmiddag had bij hel graven van een sleuf voor het leg gen van een riool op de provin ciale weg van Brunssum naar Am- stenrade een instorting plaats, waarbij de arbeider Hamacher uit Kaalheide het leven verloor en een andere arbeider naar het zie kenhuis moest worden vervoerd. SKODA REED OP TRAILER IN Op de rijksweg EdeArnhem is Dinsdagavond omstreeks kwart over tien ter hoogte van Planken wambuis een personenauto „Sko da op een vrachtauto met aan hangwagen gebotst, die met een motordefect rechts van de weg ge parkeerd stond. Een andere vrachtwagen stond er voor om de defecte wagen weg te slepen. De Skoda naderde met volle vaart uit de richting Arnhem. Door nog onopgehelderde oor zaak vloog hij tegen de aan hangwagen op. De voorkant van de Skoda werd volkomen vernield. Van de vier inzittenden, allen vertegenwoordigers van Smit en Cos transformatorenfabriek N.V. te Nijmegen, werden de heren Therink uit Amsterdam en Van Haarlem uit Alkmaar levensge vaarlijk gewond, terwijl de be stuurder, de heer Van Kampen uit Haarlem een beenbreuk en in wendige kneuzingen opliep. De naast de bestuurder gezeten heer Th. Smit uit Haarlem, kreeg ern stige hoofdwonden. De twee zwaargewonden werden naar het Juliana-ziekenhuis tc Ede over gebracht. Symbiose - vroeger en nu. Prof. Dresden sprak in een geestige toespraak over de gunstige gevolgen van de symbiose van Vakschool en Lederinstituut. Hij noemde ze zelfs noodzakelijk al waren er spms conflicten, maar die kwamen alleen voor in 't ge moed van Ir. Roelofs Heyr mans, terwijl tenslotte de he ren Roelofs en Heyrmans het toch altijd eëns werden. Ook vond hij het frappant dat de nieuwe school meteen middel baar was, maar ze zou toch steeds in de leerjaren blijven en tenslotte sprak hij (op rijm) de wens uit dat de nieu we toestand zou strekken tot heil van school, instituut en Waalwijk. Ir. H. v. d. Waerden trok een vergelijking tussen de toestand in 1934 en nu. Toen was het alles bezoinigen wat de klok sloeg, zó zelfs, dat 't bestaan van het instituut aan een zijden draadje hing: van een liquidatie kon men de re gering net afbrengen, waar bij werd gewezen op de nood zakelijkheid van het instituut in de toekomst. De Vakschool had een uitstekende naam in het buitenland en soms volg den 30 buitenlanders uit dp gehele wereld de lessen. De leraren waren nagenoeg allen middelbaar bevoegd en de eisen van toelating waren vrij hoog. Van regeringswege sloeg men in het Bezoldigingsbe sluit de school niet zo hoog aan en ze kreeg een aparte regeling die ongunstig uit viel, omdat men ze ging ver gelijken met de lagere am bachtsscholen. Ir. v. d. Waer den achtte het een reden tot grote vreugde dat de toestand nu heel anders was. In 1934 werden verschillen de leraren wegbezuinigd, een aantal lessen ingekrompen, terwijl er ook van de zijde der industrie gebrek aan me- school, terwijl het onderwijs te veel als empirische weten schap werd beschouwd. Pas in de crisisjaren waren de ogen der fabrikanten opengegaan, maar er was toch nog een tweede aanval nodig om de belanghebbenden in het ge weer te brengen. De gewijzigde omstandig heden brachten de overtui ging mee dat de school mid delbaar moest worden, waar toe in 1944 de eerste bespre king plaats had. Minister v. d. Leeuw was overtuigd van de noodzaak tot industrialisa tie en van de noodzaak tot goede opleiding. De heer v. Heesbeen was verheugd als voorzitter van de Kamer van Koophandel aanwezig te zijn, want de schoen- en lederindustrie achtte hij het draagvlak van dit district van de Kamer. Hij dankte de heren van het De partement voor hun mede werking, de Vakgroepen, de voorzitter van de Stichting Mr. Lambooy, die met energie aan het plan had gewerkt, Ir. Roelofs Heyrmans, die naast zijn zware taak als directeur ook nog had gestreefd naar 't middelbaar worden van de school en hij sprak de wens uit dat de school zou zorgen voor geschikte leiders in de schoen- en lederindustrie en zou strekken tot welvaart van Nederland en van het district van de Kamer van Koophan del. In aansluiting hierop gaf de Voorzitter enkele cijfers van 't gewestelijk arbeidsbureau, "waarmee hij het belang van de schoen- en lederindustrie voor deze streek illustreerde: bij de volkstelling in 1947 waren er 8588 personen be roepsbevolking ingeschreven, 1000 meer dan bij de vorige volkstelling. Ruim 50 procent hiervan was werkzaam in de industrie en daarvan meer dan drie-kwart in de schopn- hij nog op de nauwe verbon denheid van Vedehova met (Je school. De voorz. was van mening dat men aan de afge studeerden kon afmeten of de opleiding goed was geweest. Verder prees hij de Drettige verhouding die altijd had be staan tussen directeur, lera ren en leerlingen. Felicitatie en wensen van de directeur. Als laatste spreker trad op de directeur van de school, Ir. Roelofs Heyrmans. Op de eerste plaats wenste hij het bestuur geluk met de opna me van de school in het mid delbaar nijverheidsonderwijs. Er was veel werk verzet, vooral door de vakgroepen en de gemeente Waalwijk. Hij verzekerde alles te zullen doen om het doel te bereiken: de eer van Waalwijk en 't nut van de schoen- en lederin dustrie. Voor een goed functioneren van de school, aldus de direc teur, is een goede outillage nodig en het machinepark moest nodig vernieuwd wor den. Het departement had dit ingezien en er zijn goedkeu ring aan gegeven. Maar met het bouwplan had men de school in de steek gelaten, er was nog steeds geen uitvoe ring aan gegeven. Hij deed een beroep op de instanties om medewerking te verlenen. Voor de medewerking van de Rijksgebouwendienst in Den Bosch had hij bijzondere waardering. Verder wijdde de directeur enkele woorden aan de voor opleiding voor de M.V.L.S. Een goede vooropleiding zal gunstig werken: M.U.L.O. b of 3-jarige H.B.S. zijn de mi nimumeisen, terwijl leerlin gen van de Nijverheidsschool toelatingsexamen zullen moe ten doen. Maar er moeten ook voldoende gegadigden zijn die aan de eisen voldoen: bij de lederbereiding was het aantal gunstig, bij de machi nale schoenfabricage echter minder. Daarom wees de di recteur de ouders, de direc teur van de H.B.S. en van de - Nijverheidsschool met nadruk op de eisen. Hij sprak de wens uit dat de school zou voldoen aan de hoge verwachtingen van in dustrie en gemeente en dank te voor de vele goede wensen. De voorzitter, Mr. Lambooy, die ieder spreker met een toepasselijk woord had be antwoord, sloot daarop het of ficiële gedeelte van de plech tige opening van de Middel bare Vakschool voor de Le der- en Schoenindustrie. Na een verversing begaven de heren zich naar de Mid delbare Vakschool om de nieuwe lokalen en de expo sitie van schoenen en leder in ogenschouw te nemen, wat met grote voldoening ge schiedde, omdat .hier werke lijk een prima fabrikaat kon worden geconstateerd. Met het oog op de tijdnood

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1