Wijde Wereld] Schuttersgildsn van Vlijmen Waalwijkse en Langstraatse Courant J.ocuiaé-££aHo»ntJc£ Gemeenteraad Waalwijk Hoekje. DAMPO UIT DE -\ IVOROL Spoedeisende vergadering met spoed afgewerkt. Een lening van f 1.693.000 De Middenstand van Drunen en Elshout in actie DONDERDAG 17 NOV. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO VM HEI ZUIDEN 72e JAARGANG No. 93 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO' AMERIKA CONTRA RUSLAND. Dit is eigenlijk oud nieuws, maar het is j.l. Maan dag weer eens scherp tot uiting gekomen in de politieke commissie van de 'V.N. Visjinski kwam er weer voor de dag met zijn scheldtirades en on redelijke vredesvoorstellen, maar de Amerikaanse vertegenwoordiger, Warren Austin, heeft hem van repliek gediend en precies gezegd waar de schoen wrong. In werkelijkheid heeft dit natuurlijk wei nig effect. Maar het is goed dat de kwestie nu en dan eens scherp gesteld wordt. De wereld weet dan precies wat ze aan beide partijen heeft en dat Oost en West niet op losse schroeven tegenover elkaar staan. Dat bleek ook in de V.N. Visjinski begon dan met 'n scherpe aanval op de „Anglo- Amer. oorlogsophitsers" en diende een resolutie in „ter versterking van de vrede". Deze resolutie bestaat uit drie punten: 1. Veroordeling van de voorbereidingen voor een nieuwe oorlog, „die thans in een aantal landen en in het bijzonder Engeland en Ame rika worden getroffen". 2. On middellijke aanvaarding van „praktische maatregelen" voor het verbod van de atoombom en de controle er over. 3. Sluiting van een vredespact tussen Engeland, Amerika, Frankrijk, China en Rusland. Verder praatte Visjinski nog lang en breed over de ver schillende doornen in zijn oog, zoals de Wést-Duitse „mario nettenregering", 't Atlantisch Pact, het Titoïsm» en andere zaken die de Sovjet-Unie niet welgevallig zijn. Warren Austin bekeek de zaak van de andere kant en legde er de nadruk op. dat „wanneer alleen de Sovjet- Unie en de satellietstaten maar willen samenwerken, nieuwe pacten en overeen komsten overbodig zijn. Het is juist de veronachtzaming van de grondbeginselen van het Handvest, die de interna tionale spanningen heeft te weeggebracht". Hij kwam met een Brits-Amerikaanse revo lutie, waarin gezegd wordt dat er maar één manier is om een sfeer van vrede te schep pen: de eerlijke naleving van het Handvest van de Verenig de Naties. Bovendien was deze resolutie ook wel iets positiever dan die van Vis jinski. Als voorwaarden voor de vrede worden genoemd: nalating van directe of indi recte bedreigingen van de vrijheid, onafhankelijkheid of integriteit van een ander land; samenwerking tussen en vrije toegang tot alle lan den van de U.N.O.; eerbiedi ging van de godsdienstvrij heid en de fundamentele rechten van de mens en de uitwisseling van ideeën en berichten. Waaruit volgt dat deze resolutie er nooit met de steun van Rusland c.s. zal doorkomen, waarna we nog even ver zijn als nu. „Staak uw haatcampagne tegen de wereld van de niet-Komin- formlanden. Trek het ijzeren gordijn op en ge zult vredfe hebben". Of de Sovjets aan deze uitnodiging van Austin gehoor zullen gevenEn- lin. de andere heren hebben nu 'maar voor het kiezen. Acheson in Duitsland. Dean Acheson, minister van Buitenlandse Zaken van de U.S.A., heeft een bezoek ge bracht aan Bonn en Berlijn en is er erg hartelijk ont vangen, zowel door de be stuurders als door de bevol king. Hij heeft o.a. gesproken met president Heuss, kanse lier Adenauer, Kurt Schuma cher, de leider van de so cialisten, en met de gealliëer- de Hoge Commissarissen. Zelfs is op de receptie die hij te Berlijn hield, generaal Tsjoeikof, het hoofd van de Russische Controle-commissie in Oost-Duitsland, versche nen. Het bezoek van Acheson heeft een gematigd optimisme teweeggebracht bij de Duit sers. Wel zal de staat van oor log met Duisland nog niet worden opgeheven, maar van de andere kant hoopte Ache son dat Duitsland in een niet, al te verre toekomst weer een groot en aanzienlijk lid van het Europese gemenebest zou worden. Bovendien vinden de Duit sers het toch ook weer niet zo gek dat de staat van oor log niet wordt opgeheven. Want deze is nodig opdat de gealliëerde troepen in Duits land zullen kunnen blijven. En op de Drie-Mogendheden- conferentie in Parijs is beslo ten dat troepen er .gehand haafd zullen worden, zelfs als Rusland zijn troepen terug trekt. In het Oosten zijn en blijven immers ook de gehei me rode agenten en de volks- politie. En aangezien er nog geen Duitse weermacht mag komen, lijkt deze oplossing vooralsnog de beste. Hatta in Indonesië aangekomen. De republikeinse premier, Mohammed Hatta, is Maandag in Indonesië teruggekeerd. Hij werd in Batavia begroet door een aantal Nederlandse en re publikeinse autoriteiten en door een grote volksmenigte. Hij verklaarde dat hij de mogelijkheden tot samenwer king tussen Nederland en In donesië goed achtte. Op een vraag of de Indonesische re gering de communistische Chinese regering zou erken nen, antwoordde Hatta, dat Indonesië daartoe wel ver plicht zou zijn als de Chinese regering de R.I.S. erkende. In Singapore deelde Hatta Zondag mee, dat er vele dui zenden communisten zijn in Indonesië, maar dat hun par tij volgens de nieuwe demo cratische grondwet niet zou verboden worden. Het com munisme zou geen bedreiging voor de R.I.S. zijn, zei Hatta, „indien wij de levensvoor waarden van ons volk kunnen verbeteren". Tito in het offensief. Enige tijd geleden hebben di verse Kominformlanden op 't voorbeeld en bevel van Mos kou hun vriendschapsverdrag met Joego-Slavië opgezegd. Nu heeft Tito zelf het initia tief genomen en zijn verdrag met Albanië beëindigd. In haar nota zegt de Joegoslavi sche regering dat deze stap gedaan is wegens de vijande lijke houding van Albanië en nadat het de voorstellen om terug te keren tot een vriend schappelijke verhouding had verworpen. R. T. C. een uitzonderlijk succes. De UNCI heeft een rapport gepubliceerd over de resul taten van de R.T.C. Zij geeft daarin een overzicht van de gang van zaken op de confe rentie, waarbij zij uiteraard speciale aandacht besteedt aan de rol die ze zelf speelde. In de conclusie zegt de com missie dat ze in haar eerste rapport de verwachting had uitgesproken dat op de R.T. C. een oplossing zou worden gevonden voor het Indonesi sche geschil. Ze zegt dan: „De resultaten van de R.T.C. hebben deze verwachting ge rechtvaardigd. De commissie rapporteert met genoegen, dat de onderhandelingen in Den Haag tot een uitzonderlijk succes hebben geleid". De U.N.C.I. zal haar func ties blijven uitoefenen over eenkomstig haar bevoegdhe den en in Indonesië de uit voering van de bereikte over eenkomsten observeren. Nederland bovenaan. Nederland kan bogen op verschillende records. Voor eerst heeft het 't laagste sterf tecijfer ter wereld. Verder heeft het gemiddeld 't hoogste geboortecijfer in Europa, ter wijl de bevolking in vijftig jaar tijd bijna verdubbelde. Dit deelde het Ministerie van Economische Zaken mee naar aanleiding van het feit, dat in October de tien mil- lioenste Nederlander werd ge noteerd. De bevolkingsaanwas van Nederland tussen 1900 en 1948 bedroeg 92%. Het land dat hier het eerste op volgde was Denemarken met een aanwas van 71%, terwijl Frankrijk een armoedig figuur maakt met een toename van 6%. In ons land was het laagste ge boortecijfer rond 1935 19,8 per 1000 inwoners, 't hoogste in 1945 30,2; voor België zijn de cijfers resp. 15,2 en 18,3. Ook het sterf te-cijfer hielp mee aan de bevolkingsaan was. Stierven er in het begin van de eeuw 16 personen per duizend, nu is dat gedaald tot 7. Dit getal is nergens ter we reld zo laag. In België be droeg het b.v. verleden jaar 12,4. Een gevolg van dit lage sterf te-cijfer is de verhoging van de gemiddelde leeftijd. Deze steeg in vijftig jaar tijd van 47 jaar tot 67. Het grote probleem is na tuurlijk om al deze mensen nu en in de toekomst midde len van bestaan te verschaf fen. De landbouw kan ze niet opnemen, emigratie is nooit voldoende, dus is het een le vensbelang voor Nederland om te industrialiseren. Het geen dan ook met alle macht wordt nagestreefd. Wanneer we de geschiedkundi ge bijzonderheden nagaan van Vlijmen bemerken we aanstonds, dat deze plaats zeer oud is en te rugloopt tot vóór het jaar 1000. Hieruit volgt dan ook dat Vlijmen haar geschiedenis heeft. We wil len hier echter niet nader op in gaan, daar het ditmaal in ons voornemen ligt U iets te vertel len over de schuttersgilden van Vlijmen. Met opzet noem ik deze ditmaal niet bij naam, daar Vlijmen drie schuttersgilden ge had heeft en ik gaarne in den bre de over deze iets wil vertellen. Zoals ik U reeds vertelde had Vlijmen drie schuttersgilden. Dit behoort tot de grote zeldzaamhe den. We treffen er meestal op z'n hoogst maar twee in een plaats aan. Bij gebrek aan documenten kunnen we U hierover niet nader inlichten. Het is ten zeerste te be treuren, dat van de meeste schut tersgilden zo weinig aan geschie denis is overgebleven. Van deze drie schuttersgilden staat in rang orde de Lieve Vrouwe Schuts nummer een. Allereerst al vanwe ge haar ouderdom en volgens haar nog bewaarde papieren ook van stand en prestatie in het verleden. Dan volgt volgens ouderdom de St. Barbara Schuts. Haar eerste papieren dateren van 1682. In 1925 vierde men echter reeds haar 500 jarig bestaan. We zullen en kunnen dus aannemen, dat zij reeds vóór de genoemde tijd ontstond en dat haar stich tingsjaar nu genomen wordt in 1425. En dan volgt tot slot de St. Catharina Schuts, die volgens haar nieuw vaandel dateert van 1469. We komen op de geschie denis' van elk van deze nader te rug. We wilden ditmaal met II eens bespreken het gilde in hel algemeen. Vooral nu in deze tijd, dat deze schuttersgilden wederom bij na allen geheel opnieuw verrijzen en de een nogal meer dan de an der tracht te wedijveren in dracht en schietkunst. We hebben in dit blad reeds uitvoerig besproken Onsenoort en Tanden blank en rein; adem fris als morgendauw Dat het militaire organisaties zijn, blijkt wel uit de beoefening van het schieten, zeer zeker oor spronkelijk overal met de boog, voet-, hand-, dan wel kruisboog, later, maar niet overal vervangen door het geweer. Uit andere provincies is bekend, dat wanneer de landvorst oproept ter heervaart, d.w.z. de oorlog buiten de landspalen, de Schout der heerlijkheid in het dorp het contingent licht, dat ten oorlog zal trekken, m.a.w. hij wijst de mannen aan. De grootte van zo n lichting wordt of procentsgewijze bepaald, dan wel is die voor al tijd op een vast aantal gefixeerd. de St. Jorisgilde te Nieuwkuijk en de Lieve Vrouweschuts van den Elshout. Het is daarom goed voor ons eens te weten, wat nu zulk een schuts eigenlijk behelst. Som migen van deze hebben dit breed voerig beschreven in hun regle menten, terwijl anderen hier maar terloops over schrijven. Over het doel van iedere schuttersgilde af zonderlijk handelen we bij de ge schiedenis van ieder schuttersgil de. We spreken hier dus in het algemeen over alle schuttersgilden en het is dus gedeeltelijk ook van toepassing op de drie Vlijmense schuttersgilden. Allereerst moet ik U nog me dedelen, dat we in het verleden hadden stedeijke schutters, waar over we behoorlijk iets weten en dorpsschutters. Deze laatsten nu hebben niet zulk een bekend heid en daarom is er nog veel waarnaar w^ moeten gissen. De heer M. Scholten van As- chat weet hieromtrent het volgen de te verhalen in het vlugschrift van de Heemkunde Studiekring van Helvoirt en omstreken. Wat deze over de Gilden in het al gemeen weet te vertellen, geldt ook voor onze drie dorpsgilden. Ongetwijfeld heeft in Brabant een dergelijke wijze van mobilise ren van de krijgsmacht der Her togen bestaan, als in Holland en Zeeland, en men is geneigd dan de gilden te zien, als de instituten, die de weerbaren regelmatig her halingsoefeningen lieten uitvoe ren. Alleen in het schieten, mag men zich afvragen? Uit het feit dat er hoofdlieden zijn, vaandrigs en trommelaars, is het wel af te lei den, dat er ook te velde een ze kere discipline moet hebben ge heerst, hoe primitief ook, die in vredige dagen door bepaalde oe feningen de mannen moet zijn eigen gemaakt. Zijn deze corporaties ook als verdedigingskorpsen tegen over vallen gebruikt? Het lijkt dat een bevestigend antwoord voor de hand ligt, al was 't alleen maar bij een vechtpartij, daar de man met een wapen, in de strijdlustige middeleeuwen, het er wel niet bij zal hebben laten zitten. Het lidmaatschap is zeker als eervol beschouwd. De dorpsnota belen zijn in de eerste plaats schutters, tot de kapelaan toe, maar ook de kasteelheren nemen hun plaats in de gilden in, niet louter als natuurlijk beschermer. Het middelpunt van het dorps leven is in de middeleeuwen de Kerk. Dus ook zijn de Gilden met vele banden daaraan verbonden. Maar er was een tijd, in een zeer ver verleden, dat het Chris tendom nog niet zo vanzelfspre kend werd aanvaard en het kerk gebouw, dwong de nood, als for- teresse werd gebruikt. Moet toen de behoefte gevoeld zijn aan een korps weerbare man nen ter verdediging? En zou daar in de oorsprong van de gilden te zoeken zijn? Het komt mij voor, daar in de middeleeuwen de maatschap pelijke functies zo weinig zijn ge specificeerd, dat zowel bewaking en verdediging van kerk en dorp, als de landsheerlijke behoefte aan landmilitie, ten slotte tot die or ganisatie hebben geleid, die we nu nog als „De Gilden" kennen. De Vlijmense Gilden en de Bra bantse zijn zeker heel oud en ou der ook dan hun zilver en hun nog bewaarde papieren. Het zilver kan eerst voor den dag komen in een zilverrijke tijd, na de ontdekking van Amerika in 1492, toen de zilverprijs daal de. Dan echter is de reële basis van de gilden reeds in hoofdzaak voor bij, en waren zij tot gezelligheids verenigingen geworden, zoals wij ze nu nog kennen. Nu wé dan hiermede een beeld gekregen hebben van het ontstaan en de betekenis der schuttersgil den in het algemeen, kunnen we in de volgende bijdragen van deze schuttersgilden afzonderlijk eens nader de geschiedenis bezien. Maandagavond kwam de raad van Waalwijk in een spoedeisende vergadering ter behandeling van een drietal punten, n.l. het voorstel tot het aangaan van een geldlening ter financiëring van de woningbouw en voorstellen om de vergoeding voor het L.O. over 1948 vast te stellen en om de kosten voor de open bare lagere school over 1948 vast te stellen. De raad werkte zijn zaken snel af. Na de opening stelde de voorzitter, burgemeester Lam- booy, punt 1 aan de orde: het voorstel tot het aangaan van een geldlening. Deze zou 1.693.000 bedragen en be stemd zijn om de montage- woningbouw te financieren. De heer Brouwer merkte op, dat, als hij het goed be greep, deze post door de lening die de raad vroeger had goed gekeurd niet gedekt werd, en zo dat wel het geval was, waarvoor werd die lening dan nu gebruikt. De voorz. antwoordde hem dat de zaak was omgedraaid; het nu voorgestelde bedrag zou besteed worden aan de woningbouw, het eerder goed gekeurde bedrag zou dan ge bruikt worden voor andere takken van gemeentewerken. De heer Verdoorn vond het billijk om nu de lening ook goed te keuren, omdat hij vroeger ook mee had beslo ten om tot de bouw van mon tage-woningen over te gaan. Hij had dit gedaan omdat ze vlugger klaar zouden zijn, of schoon ze duurder waren. Ge zien de ervaringen echter met de duur van de bouw, zou hij B. en W. willen adviseren om op deze weg niet door te gaan. De snelheid was een pure il lusie gebleken. Hij zou in het vervolg van de bouw willen afzien, in aanmerking nemend de duurte, het feit dat er practisch geen gelegenheid was tot concurrentie en dat de duur van de bouw niet korter was. De voorz. merkte hiertegen op, dat de gemeente niet be gonnen was met de montage- bouw om gauw klaar te zijn, maar omdat ze in die tijd van groter formaat mochten zijn dan andere woningen. Boven dien leverde deze bouw geen financiëel nadeel op voor de gemeente, omdat het Rijk de niet-rendabele bouwkosten voor zijn rekening zou nemen. Ook kon men de aannemer geen verwijt maken, omdat de woningen contractueel pas 1 Mei 1950 klaar zouden hoe ven zijn; de eersten zouden waarschijnlijk rond Kerstmis worden afgeleverd. De ge meente had van deze bouw hoogstens voordeel en de voorz. zou daarom niet zonder meer op de suggestie van de heer Verdoorn willen ingaan. Toch wilde de heer Ver doorn waarschuwen om voor zichtig te zijn met plukken uit de staatsruif, omdat men al les toch weer zou terugvinden op zijn belastingbiljet. Hij be greep nu echter ook dat de staat in zijn maag zat met de montage-woningen en Waal wijk was er nu voordelig mee uit geweest. Maar nationaal gezien was hij toch niet voor dergelijke woningen, waarop de voorz. de heer Verdoorn in verre gerust kon stellen dat montage-woningen nu 't zelfde behandeld werden als andere. Daarop ging de raad ac- coord met het voorstel van B. en W. De voor vergoeding in aan merking komende bedragen ex. art. 101 der L.O.-wet 1920'' over 1948 bedroegen voor het gewoon lager onderwijs 31930.90, voor het U.L.O. ƒ5217.97. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werden deze bedragen zo vastgesteld. Eveneens overeenkomstig 't vooistel van B. en W. werd 't bedrag dat de gemeente over het jaar 1948 werkelijk heeft uitgegeven voor de kosten van 't openbaar lager onder wijs vastgesteld op 1099.35 en het bedrag dat in verband met het gemiddeld aantal leerlingen over het jaar 1948 was beschikbaar gesteld voor lopig op 1024.43, zodat de werkelijke kosten 74.92 meer bedragen dan het voor lopig beschikbaar gestelde be drag. Na goedkeuring van dit ont- werp-besluit sloot de voorzit ter de vergadering met gebed. WAT EEN SYSTEEM. Kinderen blijven als gijzelaars achter. Enkele dagen geleden is de- echtgenote van de Tsjechoslo- waakse minister van Buitenlandse Zaken, dr. Wladimir Clementis, van geboorte een Fran^aise, per vliegtuig via Londen naar New- York gereisd, waar haar man Tsjechoslowakije vertegenwoor digt in de Algemene Vergadering der Verenigde Naties. Deze reis heeft in Tsjechische kringen op zien gebaard, omdat men ver wacht, dat Clementis na de terug keer in zijn land zal worden ge arresteerd. Mevrouw Clementis reisde alleen. Haar twee kinderen moest zij als gijzelaars in Tsjecho slowakije achterlaten. Voor haar vertrek had men haar de raad ge geven, haar invloed bij haar man aan te wenden om hem te bewe gen na de slotzitting van de V.N. naar Praag terug te keren, waar hij, zo werd haar gezegd, onge hinderd zijn ambt zou kunnen blijven uitoefenen. De geruchten over zijn arrestatie, zo zei men, waren producten van „imperalis- tische fantasieën". Dr. Clementis beiat nog steeds het volle ver trouwen van president Gottwald en ook van de communistische partij, wat o.a. wel bleek uit de vriendschappelijke omgang met ka meraad Vishinsky in New-York. Volgens de Beierse grenspo litie hebben meer dan 17000 per sonen uit de Sovjet-zone van Duitsland en Tsjecho-Slowakije in de afgelopen maanden getracht il legaal de grens te overschrijden. 7518 van hen werden naar de Sovjet-zone teruggestuurd en meer dan 9600 werden gearresteerd. MIDDENSTANDS PROBLEMEN. Het wordt tijd dat we in dit hoekje eens iets gaan zeggen over Middenstandszaken. Bij de onderwerpen, die tot nu toe behandeld werden, was ook de middenstand gewoon lijk wel geïnteresseerd. Wij herinneren bijvoorbeeld aan hetgeen behandeld is over de publiekrechtelijke bedrijfsor ganisatie. Ook de middenstand heeft daar groot belang bij, getuige de prae-adviezen die op het 15e Congres zijn uitge bracht. Van minder belang voor de kleinhandel was, heU geen geschreven is over de ondernemingsraden. Deze ko men immers alleen in bedrij ven met minstens 20 arbei ders en dat zijn geen zaken meer, die gewoonlijk onder middenstandsbedrijven be doeld worden. Bij onze behandeling van de bisschoppelijke vastenbrief was de middenstander niet rechtstreeks betrokken; wel echter bij hetgeen we schre ven over de gevolgen van de devaluatie. Het was nu echter onze be doeling in enkele artikelen iets te gaan zeggen over zui vere middenstandskwesties. De aanleiding daartoe gaf het 15e Congres, dat op 12 en 13 October in Rotterdam is ge houden. Enkele dagen geleden ontvingen we n.l. de verschil lende prae-adviezen die op dit congres zijn uitgebracht en met grote belangstelling heb ben we deze zitten doorlezen. Direct viel het ons al op dat de katholieke Middenstands bond wel een goede keuze ge daan heeft ten aanzien van de prae-adviseurs. Een Dr. Delf- gaauw, een prof. Heere, een prof. Groeneveld en een prof. Muiswinkel zijn niet de eer sten de besten. En als we de namen van de andere prae- adviseurs niet noemen, wil dat niet zeggen dat zij hun onderwerp minder goed be handelden, maar gewoon, dat hun namen iets minder be kend zijn. De Middenstands bonden hebben trouwens over het algemeen zeer goede ad viseurs, die zeer duidelijk in zien waarheen het met de middenstand moet, en de rich ting waarin gegaan moet wor den, duidelijk aangeven. Het is echter maar jammer dat de middenstand in zijn geheel de gegeven mooie adviezen dik wijls zo slecht opvolgt en vaak de afgetreden oude pa den blijft bewandelen. Ande ren zien de belangen van de kleinbedrijven goed in, maai de leiders van deze bedrijven zien al te weinig, dat hun ei gen belang op het spel staat. Nu zijn we alles bijeen toch niet pessimistisch in dit op zicht. Men kan bemerken dat er winst is en dat men hier en daar de goede kant opgaat. Vooral na de oorlog is er wel wat schot in gekomen en we hebben goede hoop dat er in de naaste toekomst meer vaart zal ontstaan. Uw kindje verkouden? Dan rug, keel en borsr je inwriivcn met Dampo. Ook de onderwerpen, die op het 15e Congres van de R.K. Middenstandsbond behandeld zijn en waarover prae-advie zen zijn uitgebracht, zijn van groot belang. Ze zijn uiteen lopend en veelzijdig en zijn met kennis van zaken diep gaand besproken. We zullen deze keer volstaan met een samenvatting van deze onder werpen te geven en de prae- adviseurs er van te noemen. We stellen ons voor in enke le vervolgartikelen op sommi ge onderwerpen iets breder terug te komen. Er zijn een drietal prae-adviezen geweest over de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. Twee er van gingen er over, of er in die organisatie al of niet een mid denstandstoporgaan moet ko men. Dr. Delfgaauw bezag de sociaal-economische aspecten van dit vraagstuk en prof. Muiswinkel de bedrijfsecono mische, terwijl Mr. Diderick een advies uitbracht over de publiekrechtelijke organisatie in het bouwbedrijf. Drs. Vlek sprak over bedrijfsrationali- satie en economische samen werking; een uiterst belang rijk onderwerp voor onze kleinbedrijven. De heer Schras gaf enkele opmerkingen over de huidige financieringspositie van de middenstand, terwijl professor Groeneveld de zelfstandige middenstand zag tegen de achtergrond van het huidige streven naar een nationaal- economisch en monetair even wicht, terwijl de opmerkin gen die gemaakt werden over middenstand en de tegen woordige belasting-politiek niet van belang ontbloot wa ren. Prof. Heere tenslotte gaf zijn visie op de sociale en cul turele betekenis van het am bacht. K. H. Wij staan in Drunen aan de vooravond van iets nieuws. De middenstand inaakt zich op voor een winkelactie. De promotor van de actie, de Edelacht bare Heer Burgemeester A. C. D. Snels, behoeft alleen het startschot maar te los sen en alles rolt. Organisa torisch is alles in kannen en kruiken. De middenstand van Dru nen zal in de komende we ken laten zien, dat zij haar vermeende slaap nog lang niet slaapt, maar integen deel klaar wakker is. Wij zullen er getuigen van kun nen zijn, dat ook de mid denstand van Drunen ser vice kan bieden en dat hij de eis des tijds volkomen begrijpt. Na enkele malen vergaderen en bespreken is het dan zover geko men, dat de winkelactie, georga niseerd door de winkeliers van Drunen en Elshout, a.s. Zaterdag een feit zal worden. 84 Winkeliers zullen aan deze actie meedoen en 76 hebben hun medewerking toegezegd voor de kinder-etalage-wedstrijd. Het is de meesten al wel be kend, waarin deze winkelactie zal bestaan. Bij iedere aankoop en contante betaling van 1. ontvangt de klant een bon, voor zien van een nummer. Onder con tante betaling wordt verstaan de betaling zoals dit normaal ge schiedt. Op 10 Dec. a.s. zal op een nog nader aan te duiden plaats, de openbare verloting plaats hebben van 120 geldprijzen, verdeeld in prijzen van 100, 75, 50. 25, 10, 5. 2.50 Al deze prijzen zullen worden verstrekt in waardebonnen van 2.50, welke bij iedere deelne mende winkelier kunnen worden besteed. De deelnemers zullen kenbaar zijn aan de deelnemerskaart, welke goed zichtbaar zal worden opge hangen. Verder zal er in het kader van deze winkelactie nog een kinder etalage-wedstrijd worden gehou den. Deze wedstrijd zal op de vol gende wijze geschieden. Iedere winkelier die aan de ze wedstrijd medewerking ver leent, en dat zijn er 76, zal bij het etaleren een opvallende fout maken, welke voor de aanvang van de wedstrijd, die loopt van 21 Nov. t.m. 30 Nov., bij het be stuur in een gesloten enveloppe zal worden ingeleverd. Voor de schoolgaande jeugd zal het nu zaak zijn deze fout op te merken en deze op een daartoe te verstrekken formulier in te le veren. Voor deze wedstrijd zijn tal van fraaie prijzen beschikbaar, die tij dens de actie tentoongesteld zul len worden in de etalage van dc heer J. Elshout, Grotestr. 253. St. Nicolaas zal persoonlijk op 6 December aan de winnaars de prijzen komen uitreiken. De officiële opening van deze winkelactie zal geschieden door de Edelachtbare Heer Burgemees ter A. C. D. Snels. Voor Elshout zal de opening geschieden op Vrijdagavond om 7 uur in café v. Hoorn en voor Drunen op Zaterdagavond om 8 uur in café Th. Elshout. Op deze avonden zullen de plaatselijke Harmonieën een mars maken door het dorp; de Kerke lijke Fanfare van Elshout Vrijdag avond in Elshout en de Harmonie de Volharding en de Harmonie der Jongens-Congregatie Zater dagavond in Drunen. Veertien mannelijke en vrou welijke hulpverplegers van een mobiel Rode-Kruis-team zijn nabij Tasikmalaja door een bende ont voerd. Voor het leven van de ontvoerden wordt gevreesd, hoe wel militairen alles in het werk stellen om hun te bevrijden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1