Wijde Wereld J Waalwijkse en Langstraatse Courant UIT HAARSTEEGS VERLEDEN UIT DE Gemeenteraad HEUSDEN. NOG STEEDS OOST TEGEN WEST. WETHOUDERSVERKIEZING EN GEMEENTEBEGROTING De heer Van Herpt lucht zijn hart. MAANDAG 21 NOV. 1949 Uitgever iVaalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO VM HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 94 Abonnement 15 cent per weett 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTE STRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO' De schermutselingen, als men de wederzijdse felle aanklachten zo mag noemen, tussen Oost en West was wel het voornaamste thema in de Politieke Commissie van de V.N. in de afgelopen week. Duidelijk demonstreert zich hier het gebrek aan goede wil om samen te werken, want het blijft bij beschuldiging en tegenbeschuldiging. Dit is nu al jaren zo, en de kloof wordt steeds groter Er zat veel waarheid in de woorden die de Britse onder minister van Buitenlandse Zaken, Hector Mc Neil, tot Visjinski richtte. „Ga terug naar Rusland, mijnheer Vis jinski, en vertel het politburo waarom zelfs in de ergste da gen van het Hitler-régime de openbare mening in de wereld niefzó eensgezind tegen Duits land was als nu tegen Rusland. De Russische regering en zij alleen sluit haar volk buiten de sympathie van de wereld. Ga terug! Vertel Uw regering, dat het geweten der wereld in opstand komt tegen het cy nisme van Uw Sovjet-régime en dat de volkeren der aarde daarom in beweging zijn ge komen. Gij weet, dat Uw ré gime niet slechts het eigen volk knecht, doch zijn boos aardigheden door een voort durend zich uitbreidende ac tie ook richt op Europa en Azië. Ga terug en overpeins, dat zelfs kleine volken, als de vredelievende, vlijtige Deen se natie, het noodzakelijk ach ten een eeuwenoude neutra liteit prijs te geven. Meent U soms dat dit kleine Denemar ken oorlogszuchtig is en over heersing nastreeft?" Mc Neil ontkende dat Engeland en Amerika een net van bases zouden hebben om Rusland in te sluiten. Hij verweet Rus land dat het zijn troepen niet terugtrok en zijn strijdkrach ten niet verminderde, terwijl Amerika en Engeland dit wel deden. Het storen van buiten landse zenders door Rusland kon hij slechts vergelijken met de handelwijze van Goeb- bels. Maar de uitzendingen over een aantal golflengten konden in Moskou toch wel gehoord worden. Daarna was het woord aan Visjinski. Wat kon men an ders verwachten dan dat hij tegen deze onbewimpelde en felle aanklacht van leer zou trekken met de oude en ver sleten beschuldigingen van oorlogs-propaganda e.d., al leen op een verbetener ma nier geuit. Amerika zette de vestiging van militaire bases in het buitenland voort, het maakte West-Duitsland tot 'n springplank voor een aanval op Rusland enz. enz. Visjins ki vroeg welke reden tot vrees voor Rusland er was. Alsof dit nog niet duidelijk genoeg gezegd was en alsof die al leen bestond wanneer er een leger was dat naar Amerika zou kunnen oversteken. „Mc Neil", zo zei de Sovjet-afge vaardigde, „sprak over alles behalve over onze vredes voorstellen Laat hij zijn ogen openen en kijken naar wat er in de wereld gebeurt. In alle landen zijn millioenen mensen op mars. Het zijn on ze vrienden, vrienden van de vrede en van de democratie in de mooiste zin van het woord". Is dat niet ontroe rend mooi gezegd? Maar laat Visjinski dan ook eens zijn ogen de kost geven nu hij nog de kans heeft om iets te zien buiten het Sovjet-paradijs. Over het storen van buiten landse radio-uitzendingen wist hij al even fraaie dingen te zeggen: „Als wij al die min derwaardige onzin in Rusland toelieten, zou ons volk in zulk een verontwaardiging ontste ken, dat de gevolgen niet ple zierig konden zijn voor Mc Neil en al degenen die er naar smachten, dat deze uit zendingen ongehinderd kun-, nen geschieden". Over „min derwaardige onzin" gespro ken! Tenslotte was Visjinski wel bereid het ijzeren gordijn op te trekken voor frisse lucht, maar dat kan vooralsnog niet gebeuren, want uit 't Westen komt geen frisse lucht^, Het Westen wil onder het mom van journalisten geheime agenten in Rusland vestigen, en dat gaat natuurlijk niet. Na de Sovjet-tirade werd 't debat verdaagd en men was nog even ver als in het begin. Wat bereikt men er mee? De standpunten worden scherp tegenover elkaar gesteld, maar van enige toenadering is geen sprake. Het beste wat 't Wes ten kan doen is, zich te wa penen, vooral geestelijk, en in onderlinge samenwerking te trachten dit gedeelte van de wereld te bewaren voor de democratie in de goede zin van het woord. De Liberalen en de Koning. Nu dreigen toch nog de li beralen roet in het eten te gooien in België. De Kamer leden van deze partij hebben namelijk besloten om steün te verlenen aan het'verzoek van de socialisten, om het wets ontwerp, waarin een referen dum wordt voorgesteld over de terugkeer van de koning, naar de Raad van State te zenden om het te onderzoe ken op zijn grondwettigheid. En het is nota-bene al goed gekeurd door de Senaat. De C.V.P. is het natuurlijk hier niet mee eens en omdat het kabinet bestaat uit katho lieken en liberalen, loopt de coalitie door het besluit van de liberalen gevaar. Zo speelt men in België sinds de oorlog met een ko ning. Zij trekken er zich niets van aan. Een lid van het Politburo van het centrale comité van de Indonesische Communisti sche Partij zei tegen een cor respondent van Aneta, dat zijn partij zich niets aantrok van de Ronde Tafelconferen tie. Hij keurde ze niet goed of af, maar zij wilden de natio nale strijd voor de idealen voortzetten. De Nederlanders hadden zich volgens hem niet gehouden aan hun beloften en daarom zou de vrijheids strijd opnieuw beginnen met de vorming van de R.I.S. Ook de andere communis tische groeperingen zijn het uiteraard niet met de resul taten van de R.T.C. eens. Vol gens de rode communisten is de R.T.C. een politieke, eco nomische en militaire over winning voor de Nederlanders geworden en zij sporen het Indonesische volk er toe aan om de strijd voort te zetten voor een 100% onafhankelijk Indonesië. Het is blijkbaar maar net hoe men de zaken bekijkt. Maar rode ogen verschillen toch wel heel veel van nor male ogen. Rood China wil in de U.N.O. De Chinese communistische regering heeft in een radio uitzending het recht voor zich opgeëist om China in de UNO te vertegenwoordigen. De lei der van de nationalistische delegatie heeft echter al ver klaard dat zijn regering alles zal doen om haar zetel in de V.N. te behouden. Rusland daarentegen zal natuurlijk al le mogelijke middelen ge bruiken om zijn trawant de zetel te doen innemen, o.a. met het argument dat de na tionalistische regering niet langer het Chinese volk ver tegenwoordigt. Aangezien ech ter de Westerse landen de re gering in Peiping niet erken nen, zullen zij wel de natio nalisten blijven steunen. Bovendien denkt Amerika er momenteel niet aan om de communistische regering te erkennen of zelfs die erken ning te overwegen. De rege ring is namelijk erg ontstemd over de arrestatie van de Amerikaanse consul-generaal in Moekden. Hij zal zelfs voor een volksgerechtshof moeten terechtstaan, maar de V.S. overwegen alle mogelijke stappen om zijn vrijlating te bewerkstelligen. Brand op Zweeds schip. Trein- en vliegongelukken. Donderdag is in volle zee brand uitgebroken op een Zweeds schip, dat 1200 balen katoen aan boord had. Deze waren aan 't smeulen gegaan. De bemanning trachtte 't vuur eerst zelf te blussen, maar toen dat niet lukte stoomde het schip op naar Rotterdam. De brandweer verleende as sistentie met de blusboot en autospuit, terwijl men begon met de katoen van boord te halen. Daar het echter niet lukte om het vuur onder de knie te krijgen, heeft men 's avonds het ruim onder wa ter laten lopen. Donderdagavond heeft te Rotterdam een electrische trein een auto gegrepen en vermorzeld. Eén der inzitten den werd onmiddellijk ge dood, de twee andere werden zwaar gewond. De bestuurder van de trein zag te laat dat de auto hem niet had be merkt, zodat hij niet meer kon stoppen. De trein sleurde de auto veertig meter mee. Tussen Almelo en Zwolle greep een trein een jeep en sleurde hem vijftig meter mee. De bestuurder van de jeep, een vader van zes kin deren, werd gedood. Op een afstand van 145 km. ten Oosten van San Francisco zijn twee B 29 Superforten door de mist tegen elkaar ge vlogen: 18 personen werden gedood, terwijl slechts 3 van de in totaal 21 personen tel lende bemanning het er le vend afbrachten. Bij de Bermuda-eilanden is een B 29 van de Amerikaanse luchtmacht in zee gestort. Er bevonden zich 20 personen aan boord, onder wie een aantal hoge luchtmachtoffi cieren. Vrouwelijke Luchtwachtdienst. De Minister van Oorlog heeft in principe zijn goed keuring gehecht aan de plan nen om meisjes in te schake len bij de Luchtwachtdienst. Zij zullen dan de meldings- posten bezetten, van waaruit de aanwezigheid van vlieg tuigen wordt doorgegeven. Deze luchtwachtdienst zal in hoofdzaak een vrijwillig karakter dragen, maar onder de diensttijd valt het perso neel onder de militaire tucht en de militaire wetten. De er varingen in het buitenland hebben geleerd dat vrouwen beter geschikt zijn om dit werk nauwkeurig en met ani mo te doen, dan mannen. Men gaat dus het voorbeeld van Engeland en Amerika navol gen. De werving van mannelijk en vrouwelijk personeel ge schiedt op basis van de Na tionale Reserve. De meisjes krijgen in de avonduren en op de vrije Zaterdagmiddagen 'n opleiding van bekwame in structeurs. Aan de verbinding gaat een medisch en psycho logisch onderzoek vooraf. Om toe te treden is Mulo-oplei ding minimum-vereiste. Als de meisjes in dienst zijn dragen ze het blauw-grijze uniform van de luchtmacht. Wat ze op hun hoofd krijgen is nog niet bekend. Honderden op Java. doden Langs de Noordkust van Ja va in de omgeving van Tegal en Brebes kan nog geen ver mindering geconstateerd wor den in de activiteit van Darul Islam, bericht een correspont van Aneta. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag werd de bevolking van Brebes opge schrikt door schoten en bran den in woningen. Dit keer waren de randdesas Wonosari en Siasem het doel van de aanval. In deze desas zijn 45 woonhuizen afgebrand. Ge meld wordt, dat velen, die in handen van de D. I. vielen, werden gedood. Door spoedig ingrijpen van militairen en politie werd een grotere moordpartij voorko men. De „Java-bode" bericht, dat in de nacht van Zondag op Maandag een afschuwelijk bloedbad werd aangericht in de desa Panggurangan, ten Oosten van de suikerfabriek Ardjawinangun in het Cheri- bonse. Het aantal doden is niet precies bekend, doch ge zegd kan worden dat 't mas saslachting is geweest, welke komt op rekening van de Da- rul Islam. Maandagavond om 8 uur meldde men reed 200 doden en gewonden, Tegen de in de nabijheid zwervende Darul Islam-bende, die 500 tot 1000 man sterk zou zijn, is een ac tie ingezet. Ook inkrimping bij gemeente-politie. In een nota naar aanleiding van het verslag der Tweede Kamer betreffende het wets ontwerp tot vaststelling van de begroting voor 1950 van Binnenlandse Zaken wordt medegedeeld, dat in gelijke mate als dit bij de Rijkspoli tie het geval zal zijn, ook bij de gemeentelijke politie-corp- sen bezuiniging en inkrim- i ping zullen plaats pinden. Misschien lijkt bovenstaande combinatie wat eigen aardig, maar sommige leden van de Heusdense Raad hebben haar in de vergadering van Donderdagavond tot stand gebracht. Over de eigenlijke agenda-punten had niemand veel op te merken; toch zijn er lange beschouwingen gegeven en ze zouden waarschijnlijk nog langer geweest zijn als de voorzitter er op een gegeven moment, toen het hem te hartstochtelijk werd, geen eind aan had gemaakt. Na opening en vaststelling der notulen werden de inge komen stukken voor kennis geving aangenomen. De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Chr. Kleuterscholen te Gorinchem, kreeg op haar verzoek en op voorstel van B. en W. een subsidie van 30.per leer ling uit de gemeente die deze school bezoekt. De Rooms- Katholieke en de Protestant se Kleuterschool in Heusden kregen elk 3.— subsidie per leerling. Op het verzoek van de Chr. Gem. Zangvereniging om subsidie, werd overeenkom stig het advies van B. en W. afwijzend beschikt. De Tentoonstelling „Mercu- rius" 1949 had een verzoek ingediend om de kosten voor brandbeveiliging ten bedrage van 452.75 voor rekening van de gemeente te nemen, omdat de afrekening nog een deficit van 264.69 opleverde. Reke ning houdend met de omstan digheid dat door de gehouden tentoonstelling het algemeen belang in sterke mate gediend was, stelden B. en W. voor om aan het verzoek te voldoen. Waar de raad het mee eens bleek te zijn. Vaststelling begroting en zeer algemene be schouwingen. Vervolgens kwam aan de orde de vaststelling van de gemeente-begroting met de daarbij behorende bedrijfsbe- grotingen en begrotingen van de Burgerlijke Armbesturen 1950. De heer Van Herpt verlang de er het woord over, maar eerst wilde de voorzitter we ten of de raad accoord ging met de toegevoegde posten en het rapport van de commissie van onderzoek horen. De toe gevoegde posten hielden in een verhoging van het subsi die voor Groene Kruis en Wit- Gele Kruis met resp. 70 en 100, een bijdrage aan 't Ko ningin Wilhelmina-fonds van 10, het subsidie aan de Chr. Kleuterschool in Gorinchem en enkele andere wijzigingen. De raad ging er mee accoord. De heer Verschuur bracht namens de commissie rapport uit: zij had tot haar genoegen gezien dat het vermenigvul- digingscijfer voor het L.O. was teruggebracht op 1 en dat de kleuterscholen gesubsidi eerd werden. Met betrekking tot 't M.O. merkte de commissie op, dat de jongelui er aan moesten denken dat blijven zitten niet alleen het Rijk geld kostte, maar ook aan de gemeente en de ouders. De commissie was er over teleurgesteld dat de muziekverenigingen zo weinig optraden. Zij ^as van mening dat de Heusdense mensen het op prijs zouden stellen als de Heusdense en de Herptse Fanfare meer con certen zouden geven. Overigens stelde zij de raad voor om de gemeentebegro ting in ontvangsten en uitga ven voor de gewone dienst vast te stellen op 216476.85 en voor de kapitaaldienst op 524777.89. De begroting voor het vleeskeuringsbedrijf wil de zij vastgesteld zien in ont vangsten en uitgaven op 5508.25, die van het Woning bedrijf voor de gewone dienst op 32140.64 en voor de ka pitaaldienst op 17049.de begroting van het Burgerlijk Armbestuur Heusden op 18751.75 voor de gewone dienst en 1247.18 voor de kapitaaldienst; die van het Burgerlijk Armbestuur Herpt op ƒ4220.85 voor de gewone dienst. Daarna kreeg de heer Ver schuur het woord voor een persoonlijke opmerking. Som migen, zo zei hij, wilden de behandeling van de begroting gebruiken om te spreken over de wethoudersverkiezing. De K.V.P. had echter medege deeld dat in een gemeente als Heusden de Protestantse min derheid mee belast moest worden met de verantwoor delijkheid. Deze uitspraak moest beschouwd worden als komende uit de hoogste regio nen van de partij. Een goed lid van de K.V.P. moest zich daaraan onderwerpen. Maar er waren er die er alles aan op wilden offeren om wet houder te worden. Vier ka tholieke raadsleden waren 't met de uitspraak van de K. V.P. eens; de heer Verschuur betreurde het dat één er niet zo over dacht. De voorz. dankte de com missie van onderzoek voor 't verrichtte werk en verleende vervolgens het woord aan de heer Van Herpt. Deze wilde enige opmerkin gen maken, omdat hij meen de dat het gemeentebelang 't eiste. Hij had er bij de wet houdersverkiezing op gewe zen dat zowel het katholieke als het protestantse deel er naar had gestreefd om een zo hoog mogelijk aantal stemmen te krijgen en dat was ieders goed recht. Nu moest er ech ter voor gezorgd worden dat de goede verstandhouding zou blijven bestaan en men moest niet neerzien op de nieuwe raadsleden. Waartoe de heer Van Herpt in besloten kring niet de kans toe had gekre gen, wilde hij nu in 't open baar behandelen. Hij constateerde dat er bij de protestanten meer eenheid bestond dan bij de katholie ken, wat hij afleidde uit het feit dat de protestanten had den gezorgd dat, toen hun wethouderszetel vrij kwam, een ander die plaats kon in nemen. Deze eenheid zag de heer Van Herpt bij de katho lieken niet. Hij wist niet of er voor de wethoudersverkiezing overleg was gepleegd, maar hij meende uit de woorden van de heer Verschuur, te moeten opmaken van wel. Maar hu was de wethouder van plan geweest om de ka tholieke eenheid te verbreken omdat hij niet hoog genoeg stond op de lijst. Daarom had hij zich eerst teruggetrokken, was toen weer teruggekomen enz. Toch was hij nu wethou der geworden en de heer v. Herpt vroeg zich af of dat nu de ware eenheid was. Al zag men een ander raadslid liever niet, dan moest men het toch niet opnemen voor iemand met een dergelijke handelwij ze. Hij dacht dat zijn woor den misschien hard klonken, maar hij was van mening dat men nu geen draaipolitiek kon voeren, innerlijke eenheid was er nodig. Met het bouwplan voor Oudheusden was de heer Van Herpt het ook niet eens; hij vond Herpt beter geschikt voor uitbreidingsplannen. Waarom was het plan dat hij indertijd had gegeven niet uitgevoerd? Alles werd nu in Heusden opgepropt, terwijl Herpt al lang een groot ge boorte-overschot had; en dit moest men opvangen waar 't was. Hij wilde hier graag in lichtingen over. Verder vroeg de heer Van Herpt hoe B. en W. van plan waren te handelen als er van de winter eens brand kwam in Herpt, terwijl het Oude Maasje niet genoeg water had. Toen deze kwestie vorig jaar in de raad was geweest, had men de schuld gegeven aan het dictatoriale optreden van het hoofd van 't Waterschap. Dan hadden B. en W. zich tot Ged. Staten moeten wenden De vuilnishoop beviel de heer Van Herpt al evenmin, noch de toegang er heen, noch de manier waarop het vuil ge stort werd; dit moest in een groeve geworpen worden De heer Verschuur had ge sproken over tot elke prijs wethouder willen worden hetgeen de heer Van Herpt erg onduidelijk vond. Hij wil de er opheldering over heb ben. Verder was êr gespro ken over meewerken met de K.V.P. De heer Van Herpt betuigde dat hij altijd 'n goed lid was geweest en hij had er nog bewijzen voor ook. Tot slot wilde de heer Van Herpt nog weten of 1949 een batig slot zou opleveren en of er op de begroting ook gelden wa ren uitgetrokken voor de we gen in Herpt. De voorz. begon met dhr. Verschuur te antwoorden. B. en W. zouden graag proberen er voor te zorgen dat er meer concerten kwamen. Bij de heer Van Herpt be gon hij achteraan. Er was ui teraard ook geld uitgetrokken voor de gemeentewegen in Herpt. Het saldo over 1949 was nog niet bekend, waar schijnlijk zou het 4800 be dragen. De heer Van Herpt had ook gesproken over een betere bushalte in Herpt, De kerk van Haarsteeg. In onze bijdrage van Donder dag 3 November j.l. heeft U kun nen lezen het verloop der geschie denis van de kapel te Haarsteeg. We zijn toen met de behandeling van deze geschiedenis gekomen tot aan de oprichting van een zelfstandige parochie te Haar steeg. We zullen U nu in deze bijdrage dan de voornaamste fei ten van deze kerk weergeven van af haar zelfstandig bestaan tot he den. De parochiekerk van de Haar steeg dateert dan van het jaar 1846. We moeten aannemen dat de gelovigen haar toen tot paro chiekerk hebben gekregen. Ze be hoorden dus niet meer tot de pa rochie Hedikhuizen. Deze officiële overdracht geschiedde op 28 Sep tember. Als eerste pastoor van de pa rochie Haarsteeg treffen we aan Adrianus Hubertus Manni van Tilburg. Hij bestuurde deze pa rochie dertien jaar, tot zijn ver kiezing kwam tot prelaat van Ber ne. Onder zijn pastoraat nam het zielenaantal zeer sterk toe, ook al door de toevoeging van dè Vlij- mense kant en het buurtschap ge naamd de Bosschen. Deze aan groei geschiedde in het jaar 1852. Adrianus 'Ceelen van Aarle volgde deze eerste pastoor op. Reeds van te voren was deze pas toor in praktijk geweest te Berli- cum en Heeswijk. Onder dit pas toraat mocht deze herder van ge meentewege de aanzienlijke som van 15.000 gulden ontvangen voot het bouwen van een nieuwe rui mere kerk. Het volgende jaar in 1869 werden hiervan de grondsla gen gelegd en op den 19 April van het jaar 1870 mocht deze pastoor de eerste steen van zijn nieuwe kerk leggen. Toch ging alles niet zoals men verwachtte. Nog voor het einde van dit jaar moest men aan het bouwen een einde maken, vanwege te .hoge bouwkosten en finantiële moeilijkheden. Eerst in 1871 kon men de werkzaamheden weer hervatten. Intussen had de herder van deze parochie èn van de Prelaat èn van de Bisschop gedaan zien te krijgen om in 1869 een assistent te krijgen. Het dorp Haarsteeg is altoos overwegend katholiek geweest. Slechts enkele gezinnen behoorden tot een andere godsdienst. Met November van het jaar 1872 vorderde men goed met de bouw van de kerk en met Nieuwjaar van het 1873 kon deze worden betrokken. Eindelijk was dan voor de ka tholieken van Haarsteeg een lang gekoesterde wens vervuld.. Men had nu een nieuwe kerk, maar zo als men dat overal ziet en bemerkt is men er hier nog lang niet mede. Ze moest .ook aangekleed en ge meubeld worden. Pastoor Adria nus Ceelen had zijn taak als pas toor volbracht en 't volgend jaar kreeg de parochie van Haarsteeg een herder, die lang in de herin nering van Haarsteeg's inwoners zou blijven. Op 26 Januari ont ving Haarsteeg zijn nieuwe her der in de persoon van Petrus Langenhuyzen. Deze heeft zich buitengewoon van zijn priesterlij ke taak gekweten en door zijn on vermoeid hard werken zijn paro chianen een schitterende tempel gegeven. Onder zijn pastoraat ont ving de kerk het orgel om de luis ter der kerkelijke plechtigheden meer kleur te geven. Voor iedereen en altijd stond deze herder klaar, en we kunnen ons dan ook indenken, welk een luisterrijk feest het voor deze^ijvc- rige priester geweest is, toen hij in het jaar 1911 zijn gouden pries terfeest temidden van zijn paro chianen mocht en kon vieren. Kort nadien volgt pastoor van Thiel hem op. Achttien jaar mocht deze het pastoraat van Haarsteeg vervullen en zijn groot werk vooral is geweest het aan leggen van een nieuw kerkhof. Oók kreeg de parochie onder zijn pastoraat, vooral door t ijveren van zijn zeer actieve kapelaan Meys, een mooi H. Hartbeeld, waarbij geheel Haarsteeg aan Christus Koning werd toegewijd. Op de eerste Januari van het jaar 1929 nam pastoor Aloysius Wilhelmus van Thiel afscheid van zijn 'parochianen en nu kreeg Haarsteeg een nieuwe pastoor in de persoon van M. J. van Noort. Als eeen vurig zieleherder heeft deze veel gedaan voor de inner lijke bloei van zijn parochie. Zijn predikaties werden altoos met ge noegen gevolgd. De zieken van zijn parochie konden steeds op zijn trouw bezoek rekenen. Onder zijn pastoraat werd de kerk ge heel opnieuw beschilderd. Zwaar zijn vooral zijn laatste herdersja ren geweest onder de bezetting. Dat deze ijverige zieleherder in zijn parochie gezien was, bewijst zijn veertig jaar priesterfeest, dat hij hier luistervol mocht herden-, ken. Kort hierna legde deze zijn zware taak neder om deze over te dragen aan Engelen s pastoor H. Serrarens, die hem opvolgde. On ze pastoor mocht in het jaar 1946 in het begin van zijn pastoraat, op luistervolle wijze het honderd jarig bestaan van Haarsteeg's zelfstan dige parochie vieren. Voor de kerk is een prachtig kerkplein aangelegd: ook het kerk hof kreeg een goede beurt en langs de grote weg treft men ook in Haarsteeg nu een kruisbeeld aan, zoals we dat op vele wegen in ons Katholieke Brabant aantref fen. En hiermede zijn we dan aan het einde gekomen van Haar steeg's kerkgeschiedenis. We heb ben haar gevolgd van haar op komst tot heden en moge deze kleine bijdrage Haarsteeg's inwo ners dankbaar stemmen voor het geen hun eenmaal door hun voor ouders geschonken is. Mogen zij dit voor de toekomst bewaren en steeds meer luister bijzetten tot eer van God. Over de patroon van de kerk kunnen we kort zijn. Gekozen werd n.l. de H. Lambertus, die ook Hedikhuizen voerde vanaf zijn bestaan en waartoe Haarsteeg altijd kerkelijk behoorde. waar de mensen niet in do modder zouden hoeven te staan. B. en W. zouden zich tot de Alad wenden. De toe gang tot de vuilnisplaats was volgens B. en W. in behoor lijke conditie en het vuil werd de laatste tijd gestort volgens de bedoeling van de heer v. Herpt. Wat de eventuele brand in Herpt betreft, was volgens de voorz. het Oude Maasje de aangewezen bron voor blus- singswater. De gemeente was echter niet tot een minnelijke schikking gekomen met het Waterschap. Zij zou nu een stuw moeten plaatsen, waar van de voorz. het bedrag niet kon noemen. Over het uitbreidingsplan deelde hij mee, dat het oor spronkelijk inderdaad bedoeld was geweest voor Herpt, Oud heusden en Hedikhuizen. Dit was echter niet wenselijk ge bleken, want men zou in con flict komen met de landbouw belangen. Later had men daar om vooral het oog laten val len op Oudheusden, maar Herpt zou niet behandeld worden als een stiefkind. Daarna kreeg de heer Te Vruchte het woord. Die had over de wethoudersverkiezing alleen overlegd met de heer Verschuur en hij was van mening dat de raad de goede persoon had gekozen. Dat de heer Van Herpt geen wet houder was geworden achtte hij een geluk voor de gemeen te, want 't was al Herpt wat de klok sloeg. Hij was meer op eigenbelang uit dan wet houder Buys: Verder vond de heer Te Vruchte Herpt ook niet de aangewezen plaats voor een uitbreidingsplan en van het bluswater kwam de schuld neer op 't hoofd van de heer Van Herpt. Dat die een goed lid was van de K. V.P. geloofde dhr. Te Vruch te wel, maar hoe kwam het dan dat bij de condidaatstel- ling alleen vriendjes van de heer Van Herpt op de verga dering waren? Hierop vroeg de heer Van Herpt weer het woord, want als hij werd aangevallen, dan wilde hij zich verdedigen. Hij constateerde dat de heer Te Vruchte geen verstand had van agrarische kwesties. Als voorzitter van een Water schap handelde de heer Van Herpt ook als zodanig en als die belangen strijdig waren met die van de gemeente, kon hij er ook niets aan doen. Ook met betrekking tot het uit breidingsplan constateerde hij de ondeskundigheid van dhr. Te Vruchte, want de N.C.B. had zijn uitbreidingsplan voor Herpt goedgekeurd; dat van de stedebouwkundige was wel in strijd met de agrarische belangen. Het verwonderde de heer Van Herpt nu te horen dat de heer Te Vruchte alleen con tact had gehad met de heer Verschuur, Hij nam wel aan, dat hij niet geschikt was voor wethouder, dat wist hij zelf ook. Dat op die vergade ring alleen vriendjes van hem kwamen, schreef de heer v. Herpt hieraan toe, dat het mangelde aan liefde tot dhr. Buys. Hij had overigens nooit het lidmaatschap van de raad geambiëerd. Voor dat van de noodraad had hij zelfs be dankt. Overigens was hij graag be reid om op te stappen, maar hij ontkende ten sterkste dat hij uit eigenbelang zou zitten; hij zat er enkel en alleen voor het gemeentebelang en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1