CUNEN Prima Overleersnijder Harmonie „Concordia" R.K. DAGMEISJE Witte Cuisiniète ■SR -W WAALWIJK. STIKMEESTER. Stiksters en Thuisstiksters WAALWIJK OOL ÓUCC2S DE BIEB NET M El SJI Slat g^ea§t]es Fa. J. DE GOUW Zn. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 21 NOVEMBER 1949 VOOR NET KOSTHUIS GEVRAAGD TE KOOP Schoolstraat 6 Kaatsheuvel NAJAARSMARK! ïmzm NATUURLIJK BIJ H H. RIJWIELHANDELAARS. Wij kunnen volop leveren KINDERDRIEWIELERS, AUTO STEPS EN KINDERRIJWIELEN 16—20 In diverse kleuren en modellen. ZO BESTEED, ZO THUIS. Rijwielen engros C. A. VAN IERSEL LOONOPZAND. Tel. 4. Een allround ervaren Stikmeester, met vele jaren ervaring en prima organi satietalenten, met grondige machine-kennis zag zich gaarne van positie veranderen. GEVRAAGD: door groothandel in Schoenfournituren een energiek Vertegenwoordiger Brieven met opgave van vorige werkkring en verlangd salaris onder No. 3108 bureau van dit blad Fa. Gebr. A. M. Ligtenberg DONGEN vraagt Schoenfabriek Kaatsheuvel WIJ VRAGEN VOOR DIRECT Uitsluitend PRIMA KRACHTEN komen in aanmerking Thuiswerk wordt gebracht en gehaald. Gevraagd: EEN fLINKE JONGEN zij hiervan echter pleizier. Na di verse vergeefse pogingen bracht een switch tussen midvoor en rechtsbuiten de bal bij A. v. Tuijl, die vanaf de vleugel prima voor zette op het hoofd van de naar binnen gekomen H. van Gelder, die het leer in de uiterste rech terhoek deponeerde onder luid gejuich van de honderden Baard wijkenaren, 1 1. Doch het was nog niet genoeg. De bezoekers bleven herhaaldelijk terugkomen. Een uit de middenlinie opgebouw de aanval, waaraan ook de ge hele voorhoede deelnam, deed het leer scherp naar voren komen in de richting van de rechtsbuiten Klerx. De keeper, het gevaar be merkend kwam uit zijn doel, maar de Waalwijker was er eerder bij en schoot kalm in, 1—2. Geheel tegen de verhouding in werd het echter voor de rust nog gelijk. Een wegens hands toegestane pe-l nalty was v. Os te machtig, 2-2. Na de thee waren de Juliana- lui er aanvankelijk niet zo goed in als daarvoor. De thuisclub was nu sterker, doch verder dan wat corners kwam men niet. Daartegenover stond dat de Baardwijkse aanvallen, hoewel minder in aantal, gevaarlijker wa ren. OJC had bepaald geluk toen een schot van midvoor van Tuijl de keeper reeds gepasseerd was en een der backs nog juist op de lijn een doorboring kon voorko men. Even daarna ging 'n schot van Klerx via de staander ach ter. Zo gingen de laatste 10 mi- inuten in. Juist op een moment dat elk ogenblik een goal der bezoe kers verwacht kon worden, viel de beslissing aan de andere kant. Een vliegensvlugge aanval werd besloten met een kogel op 't doel. De goed keepende v. Os stompte de bal het veld in, echter juist voor de voeten van de midvoor die meteen raak schoot, 3—2. Nog 6 minuten resteerden. Er zat nog een gelijk spel in. Maar toen even daarna een geheid buiten- spelgeval de zwak leidende arbi ter ontging, ging ook deze illusie in rook op. Ongehinderd kon de rode linksbinnen de zege veilig stellen, 4—2. Door deze uitslag behoudt OJC de eerste plaats met Juliana als ernstigste concurrent, met slechts één verliespunt meer dan de lei ders. Nog vele verrassingen zijn in deze afdeling mogelijk. Gezien het vertoonde pel van deze mid dag zullen beide teams tot de meest serieuze gegadigden voor de eretitel blijven behoren. R.K.D.V.C.R.W.B. 1—2. Deze voor beide clubs be langrijke ontmoeting, is door RWB' met 2—1 gewonnen. Hun beter veldwerk heeft ook nu weer de doorslag gegeven, waardoor de overwinning zeer zeker is verdiend. Het enthou siaste spel van Drunen, ge paard aan een grote dosis uit houdingsvermogen, was de oorzaak van een practisch, ge durende de volle 90 minuten, gelijk opgaande strijd, waar in tot de laatste minuut volop spanning zat. Reeds vanaf het begin werd er door beide elftallen met volle energie gespeeld, met als gevolg dat de verdedigin gen om beurten op de proef werden gesteld en er van tijd tot tijd aan weerszijden ha chelijke situaties ontstonden, die echter steeds goed aflie pen. Dit duurde ongeveer 20 minuten. RWB kwam toen in de meerderheid en in deze periode kwam het meermalen voor dat de 22 spelers zich allen op de DVC-helft bevon den, doordat de Besoijense backs steeds verder naar vo ren opdrongen, een tactiek die niet zonder gevaar was, daar de uitvallen van de gast heren, vooral die over rechts, nog al eens verwarring sticht- ten in de gelederen van de gas ten. Dit RWB-offensief lever de echter geen resultaat op, en daar Drunen ook het net niet vinden kon, ging met de stand 00 de rust in. De eerste 10 minuten na de thee wederom een gelijk op gaande strijd, doch ook nu wis ten de verdedigingen de aan vallers de baas te blij ven. Lang zou dit echter hiet meer duren, want na 14 min. volgde er wederom een RWB- aanval; de bal werd van rechts voor doel geplaatst, kwam bij linksbinnen Schalken terecht, die kalm en beheerst inschoot, 01. Door dit succes aange moedigd kwam RWB steeds meer opzetten en nadat zij eerst enkele corners te nemen hadden gekregen, was het na 23 min. midvoor Valk, die, na eerst een drietal DVC-ers van zich te hebben afgeschud, al leen voor de Drunense doel man kwam te staan en deze geen kans gaf; 02. Hierna trok RWB zich me rendeels in de verdediging te rug, waardoor de gastheren meer in de aanval kwamen wat hun 2 min. voor het ein de een verdiend tegenpunt op leverde dat op prachtige wij ze gescoord werd, 12, met welke stand het einde kwam van deze uitermate sportieve en spannende strijd, die door scheidsrechter Dekkers keurig werd geleid. Jongens, door deze overwin ning is jullie positie zeer fraai geworden, dus stelt alles in 't werk deze te handhaven; het kan! SPRANG. Sparta-combinatie verloor van N.A.C.-veteranen. Met niet minder dan vijf in vallers vertrok Sparta Zater dag j.l. naar Breda, zodat te recht van een Sparta-combi natie gesproken kan worden, om de NAC-veterenen de puntjes te gaan aanbieden, die in dank werden geaccepteerd. Hoewel door een toevallige samenloop van omstandighe den onze beste spelers ver hinderd waren, zette 't deer lijk verminkte Sparta-team koers naar Breda en trachtte niet, zoals anderen onder der gelijke omstandigheden ge woon zijn te doen, uitstel te verkrijgen en aldus een zeke re nederlaag te ontlopen. A.s. Zaterdag brengt het le elftal een bezoek aan NEO, de aspirant-kampioen van deze competitie. Onze ploeg zal al les in het werk stellen om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen en zodoende NEO in een felle, verbeten, doch sportieve wedstrijd te onttronen. Sparta 2 ontvangt 't sterke JPS uit Tilburg. N.E.O.—LONGO 5—2. Het is NEO Zaterdag j.l. wederom gelukt de puntjes thuis te houden door een 52 overwinning op Longo. NEO, dat met enkele inval lers de strijd moest aanbinden tegen een Longo dat, hoewel nog niet in haar beste vorm, toch altijd een geduchte te genstander blijft, wist voor de rust haar vorm ook niet te vinden en het spel was, gezien ook 't minder goede spel van de gasten, de eerste helft niet erg aantrekkelijk. Het was Longo dat 't eer ste doelpunt wist te maken, doch van deze voorsprong niet zo heel lang plezier had, daal de stand al spoedig op gelijke voet werd gebracht. Het ge lukte NEO zelfs kort hierop een tweede doelpunt te sco ren, doch ook hierop gaf Lon go een antwoord en wist van een fout in de achterhoede te profiteren en daardoor de stand op 22 te brengen. Hiermee ging de rust in. Na de thee kwam NEO met een gewijzigde opstelling uit, wat 'n hele verbetering bleek te zijn en zette dan ook direct een flink offensief in. De gas ten moesten alle zeilen bij zetten om de aanvallen, die steeds op hun doel kwamen aanstormen, te trotseren. Dat de Longo-achterhoede de druk die steeds groter werd niet langer weerstand kon bieden was heus geen won der, en ofschoon ook zij een doelman bezaten die uit het goede hout gesneden bleek te zijn, moest deze toch na on geveer 15 minuten spelen in de 2e helft, voor een goed ge richt schot van de NEO- rechtsbinnen zwichten, daar hij de bal niet klemvast had zodat hij van hem afstuitte, waardoor de r.-binnen, na ge schoten te hebben, naar het doel liep en de bal voor de tweede maal inschoot, waar mee hij de stand op 32 bracht. Korte tijd hierna wist dezelfde speler de stand op 42 te brengen en 't zag er naar uit dat met deze stand ook het einde zou komen. In de laatste seconde wist men echter uit een kleine scher mutseling het 5e en laatste doelpunt te maken, zodat de uitslag 52 werd in 't voor deel van NEO. digde van het gemeente-be stuur. WASPIK. WaspikRaamsdonk. WaspikRaamsdonk is een ontmoeting, die altijd veel publiek trekt en waarbij de spelers eens extra hun best doen om te win nen. Zo was het ook Zondag een sportieve, aantrekkelijke strijd, die echter een sensationeel slot had. Waspik was voor de rust be slist sterker dan Raamsdonk en wist dit ook uit te drukken door twee doelpunten. Het eerste kwam uit een schermutseling voor het doel van keeper de Groot, waar bij Kees Donks kans zag om te scoren en dit ook deed, 10. Scheidsrechter v. d. Oudenhoven kende dit doelpunt toe, alhoewel velen beweerden, dat Kerst in buitenspelpositie stond. Het twee de doelpunt kwam uit een mooi opgezette aanval van links, die door van Tilborgh werd besloten met een schitterend schot, wat voor keeper de Groot onhoudbaar was en Waspik deed juichen, 2-0. Met deze stand trokken de spe lers voor de eerste maal naar hun kleedkamer toe. Na de rust kwam Raamsdonk sterk in de aanval en de Was- pikse verdediging moest alle zei len bijzetten om hun doel schoon te kunnen houden. Dit gelukte aanvankelijk ook, totdat Oomen van verre afstand een schot los te, dat wel houdbaar was, maar dat toch voor Raamsdonk een doelpunt bracht, omdat keeper Smits dacht dat het leder over zijn kooi zou gaan, waarin hij zich echter vergiste en de stand werd 21. Even hierna kopte v. d. Westen van Raamsdonk te laag aan de grond, waardoor een andere speler, die naar de bal trapte, hem tegen zijn hoofd schopte. De verwonding die deze speler toen opliep, liet zich nogal ernstig aanzien, doch nadat Dr. Wijffels hem had verbonden, was hij weer bijna de oude en wou hij weer gaan meespelen. Dit vond men echter niet raadzaam en Snijders trad als vervanger op. Bij een Raamsdonkse aanval die even hierna volgde, werkte een Waspikse verdediger de bal bin nen het strafschopgebied met de hand weg. De scheidsrechter zag dit blijkbaar niet en toen een Raamsdonkse speler hem hierop wees, riep hij de aanvoerder bij zich. Zijn vraag aan deze was: Fluit ik eerlijk en naar eer en geweten of niet? „Dat kan ik zo niet direct zeggen", antwoordde aanvoerder de Groot. En toen kwam het leuke van het geval. Scheidsrechter van den Ouden hoven dankte de heren spelers en zei dat hij met fluiten ophield. Er moésten nog 20 minuten gespeeld worden, doch het publiek kreeg niets meer te zien dan onthutste spelers, die zich in de kleedkamer gingen omkleden. Wanneer nu Raamsdonk of Waspik op de onderste of bo venste plaats van de ranglijst zou den komen, dan moeten deze 20 minuten nog gespeeld worden. Is dit niet het geval, dan zijn het waarschijnlijk twee punten voor Waspik, omdat een scheidsrech ter nu eenmaal sterk in zijn schoenen staat. Zwaluwse Boys 2N.E.O. 2 1—2. Ook het tweede elftal wist beide puntjes mee uit Lage- Zwaluwe te brengen door met 21 van Zwaluwse Boys te winnen. Men heeft ook hier de puntjes niet cadeau gekre gen en men heeft van het be gin tot het einde toe er hard voor moeten werken, daar de Zwaluwse Boys tot het einde zwoegden om de stand op ge lijke voet te brengen, wat hun echter niet mocht gelukken. S.D.O. Zaterdag j.l. speelde SDO tegen Good Luck. Het was 'n saaie wedstrijd, waarin wei nig goed voetbal werd te zien gegeven. Hoewel SDO niet zwakker was, heeft zij toch niet kunnen doelpunten, ten eerste omdat de achterhoede van Good Luck zeer goed speelde en ten tweede omdat het samenspel ontbrak. Rust stand 10. Eindstand 20 voor Good Luck. SDO 2 speelde tegen JPS 1 en zij deelden in 'n goed ge speelde wedstrijd de puntjes samen. Stand 22. De SDO-junioren speelden tegen Desk en wisten de stand blank te houden; 00. A.s. Woensdag zal er een vergadering worden gehouden voor de leden boven de 16 jaar, met bespreking van het voorstel van B. en W. van Sprang-Capelle, om te komen tot een combinatie van de ver enigingen uit Sprang-Capelle en de inrichting van een sportpark door het gemeente bestuur. De vergadering zal worden bijgewoond door een afgevaardigde van de gemeen teraad. Aanvang 8 uur. 's-GREV.-CAPELLE. V.V. „Nooit Gedacht". A.s. Woensdagavond om 7.30 uur ledenvergadering bij de heer K. Brouwers, Nieuwe Vaart. Bespreking plannen van de gemeente tot aanleggen van sport-terreinen en event, fu sie der verschillende vereni gingen. De vergadering wordt bijgewoond door het raadslid de heer Jac. Vos, als afgevaar- RAAMSDONKSVEER. Veerse Boys IRight Oh 1, 4-0. De hoge verwachtingen die men aan deze wedstrijd stelde, kwa men niet tot verwezenlijking wat spel-capaciteiten betreft. Er werd een matig spel vertoond, vooral na de rust. Ontelbare supporters spoorden hun spelers aan. De Boys hadden direct na af trap het offensief geopend en be heersten als het ware het hele veld. Mooie aanvallen, goed ge richte ballen, waren de kenmer ken, dat de Boys wel kunnen, als zij zelf willen. A. de Wit opende de score met een boogbal in te koppen, 10. De aanvallen wisselden wel enigs zins. doch het overwicht gaven de onzen niet prijs. Rechtsbuiten R. v. Strien gaf 'n voorzet, waar over Hovers zich ontfermde en die onfeilbaar inschoot, de Bergse doelman had het nakijken. Slechts twee min. later liet de Wit het leder hetzelfde lot ondergaan en verhoogde hiermede de stand op 30, waarmede 't tot de rust zo bleef. Na de thee was de ploeg der gasten iets of wat verkwikt en werden hun aanvallen beter voorbereid, doch ons back-stel was paraat. De Boys toonden nog even wat voetballen is. v. Strien gaf een prachtschot langs de goal, dat ougevangen werd door Schot, die op zijn beurt de bal naar het doel werkte: een uitstekend schot maar juist over de lat. Even later ontstond een corner, welke op 'n scrimmage uitliep, uiteindelijk zag de Right Oh keeper kans 't leder te bemachtigen. Na uittrap werd de bal direct geretourneerd door de Wit, over naar v. Hulst-van Strien; Hovers wipte de bal in de goal, waarmede tevens het 4de puntje geboren werd. Nu werd het de gasten toch al te bar. De Boys hadden tegen hun aanvallen de handen vol. Erg fair ging het er niet naar toe. De arbiter liet meermalen zijn fluitje horen tegen enkele ruwe gasten. R. O. zag zijn tegenpunt- je over de lat verdwijnen, iets te hoog. Het was verder geen' hoog staand spel meer dat te zien was. In het begin hebben de Boys la ten zien wat ze waard zijn, maar het was nodig ook, want de Berg se jongens zijn ook niet te on derschatten en spreken op 't veld een hartig woordje mee. HAARSTEEG. BoxtelHaarsteeg, 14. In het sportpark te Boxtel had Zondag het treffen plaats tussen de club van die naam en Haar steeg I, die door de gasten, na een spannende strijd, waarin de thuisclub overwegend in de meer derheid was, met 41 is gewon nen. Haarsteeg kwam met een gewijzigde opstelling in t veld, die een belangrijke verbetering bleek; midhalf üoelen bezette de midvoorplaats, terwijl zijn plaats werd ingenomen door Verboord. Het geheel voldeed goed en de eerste overwinning is er reeds aan te danken. Um ruim half drie werd begonnen; de thuisclub heefl goed geraden en de bezoekers mogen aftrappen. De thuisclub neemt echter direct de bal over en begint met een fel offensief. De achterhoede krijgt het zwaar te verduren, doch reeds na drie minuten krijgen de gasten een pracht kans, als via een voorzet over links de bal bij v. Engelen belandt, doch de kopbal gaat juist over de lat. Direct neemt de thuisclub het spel weer in han den en keer op keer moet de achterhoede resoluut ingrijpen. Na 10 minuten hebben de gas ten succes, als uit een fraaie voor zet over rechts v. Engelen on houdbaar inkopt. Geïnspireerd door dit succes pakken zij nog beter aan en kort daarna zien zij hun werken beloond, als de links buiten nog juist voor de doellijn de bal oppikt en voor doel plaatst; midvoor Boelen plaatst er zijn hoofd onder en het is 20. Met deze stand wordt gedraaid. Na rust krijgen we weer het zelfde spelbeeld te zien; een fel aanvallende thuisclub, maar kee per Achten verdedigde zijn doel op niet te verbeteren wijze. Een maal zien ze kans om het net te vinden, maar dat doelpunt werd wegens buitenspel geannuleerd. Na een kwartier zijn het weer de gasten die een aanval onder nemen en het is weer J. v. En gelen die er 30 van maakt. Bij een volgende aanval heeft er een ongeval plaats waardoor midvoor Boelen en de keeper der thuisclub na een botsing naar de kleedka mer moeten worden gedragen. Na deze onderbreking golft het spel was op en neer. Bij een aan val v. d. thuisclub maakt v. Ges tel hands, de scheidsrechter wijst naar de witte stip en het is 3-1. Tegen het einde, als eenieder reeds met deze stand genoegen heeft genomen, verrichtte rechts buiten v. Engelen de hattrick en met 41 werd deze sportieve strijd door de gasten gewonnen. VLIJMEN. Berghcm Sport 1 Vlijm. Boys 1 2-4. ARBEIDSBUREAU WAALWIJK. Vraag en aanbod. Worden gevraagd Diverse fabrieks- en thuis- stiksters. Thuishandsehoenenstiksters. Mannelijke leerling-stikkers. Een modelleur. Ophalers en bijtuigers. Overledersnijders. Kantenschrooiers. Machinezwikker. Zwikmeester met ervaring. Aflapper. Dagmeisje. Enige schilders. Enige timmerlieden. Enige betontimmerlieden. Jongens voor magazijn werk (geen lederfabriek). Winkeljuffrouw 2025 jaar. Bieden zich aan: Chef (ledermagazijn). Typiste. Enige oudere kantoorbedien den voor kantoor- en maga zijnadministratie. Enige mannelijke jongste be dienden met U.L.O. of H.B.S.- opleiding. Twee machine-bankwerkers. Mach. houtbewerker. Enige chauffeurs. Nachtwaker. Winkelbediende. Portier. Vuurwerker Dozenvouwer Huishoudster, P.G. Diverse Hulparbeiders Aanmelding dagelijks tus sen 912 uur v.m. op het Ar beidsbureau Waalwijk, Grote straat 339, tel. 63. Deze bekendmaking is gel dig vanaf 21 tot en met 26 November 1949. Het Arbeidsbureau Waal wijk verstrekt ook inlichtin gen aan adspirant-emigranten opvalt. Wanneer Vlijmen weer een aanval onderneemt, krijgt de snelle rechtsbuiten de bal, pas seert de linkshalf en linksachter, komt vrij voor doel en schiet on houdbaar in, 42. Met nog drie minuten te spelen, is het thans 'n gewone wedstrijd want er gebeurt niets bijzonders meer en onder groot gejuich van spelers en sup porters fluit de scheidsrechter het einde. Vlijmen bezet nu de tweede plaats met één verliespunt meer als Oss, dat in Geffen won. de Garage „De Langstraat" is door de Bouwonderneming „Pellikaan" te Tilburg, opge dragen aan de Fa. W. Hens en Zonen, alhier. PROVINCIALE BEGROTING. Ged. Staten van Noord-Bra bant hebben de Provinciale begro ting ingediend. Zij geeft een ein- cijfer van 6,5 millioen; er is een overschot van 1,36 millioen, dat zal worden gereserveerd. Ook in 1950 zal men alleen de wegen verbeteren en herstellen. Later zal men aan nieuwe wegen kunnen denken, o.a. een nieuwe weg door de Langstraat en een vanaf Elshout door 't Land van Heusden en Altena. Ged. Staten van Noord-Bra bant stellen de Prov. Staten voor, aan de Stichting Technisch hoger onderwijs in het Zuiden, te Maas tricht voor 1950 een subsidie te verlenen van 2500.—, aan de Federatie voor Vreemdelingen verkeer in Noordbrabant 5000. Zondag speelden de Vlijm. Boys een uitwedstrijd tegen Ber- ghem Sport, de leiders van de af deling. Er was voor deze wed strijd veel belangstelling, zowel uit Berghem en omgeving als uit Vlijmen en de supporters hébben waar voor hun geld gehad. Berghem leed een verdiende nederlaag, hetgeen door spelers en supporters sportief werd opge nomen. Over de wedstrijd t vol gende Vlijmen wint de toss en Ber ghem trapt af. Vlijmen neemt de bal over en gaat op het doel van Berghem af, waar de doelman handelend moet optreden, wat hem echter goed afgaat. Vlijmen blijft voor het doel van Berghem, maar succes blijft uit. Dan volgt een gevaarlijke aanval van Ber ghem, de linksbuiten stormt op het doel af, een voorzet en de rechtsbuiten schiet op enkele me ters voor het doel, maar de doel man van Vlijmen stond goed op gesteld en keerde het harde schot. De bal komt weer bij genoemde spelers en wederom redt de doel man. Vlug gaat daarna het spel op en neer en de linksbuiten van Berghem blijft de gevaarlijke man. Wanneer aan de andere kant de rechtsbuiten een goed schot geeft, redt de doelman op wonderlijke wijze en dezelfde mi nuut volgt weer een aanval van Berghem. De linksbuiten krijgt de bal mooi vrij en schiet keihard in, 1—0. Vanaf de aftrap gaat Berghem weer weg. de bal komt voor het doel van Vlijmen en ii\ het strafschopgebied beroert een achlerspeler de bal met de hand, doch de toegekende strafschop wordt naast geschoten. Dit geeft Vlijmen extra moed en steeds zijn ze voor het doel van Berghem. Bij een aanval van links zet de linksbuiten goed voor, de links binnen maakt een schijnbeweging, waardoor de achterhoede van Berghem wordt verrast, de rechts buiten krijgt de bal en maakt ge lijk 1 L Na enkele minuten is het rusten. Na de rust eenzelfde strijd. Om beurten zijn beiden in de aanval, maar Vlijmen is gevaarlijker, vooral de rechtsbuiten brengt steeds gevaar voor het doel en als er vijf minuten is gespeeld, neemt Vlijmen de leiding door H. v. Overdijk uit een goede voor zet van rechts. Vlijmen valt hier na weer flink aan, de rechtsbui ten rent op het doel af en met 'n goed schot is het 3—1 voor Vlij men. Berghem wordt luide aange moedigd en dit is het teken tot een serie aanvallen, waarbij de verdediging van Vlijmen alle zei len moet bijzetten om doelpunten te voorkomen. De achterspeler v. d. Heijden en de doelman vallen hierbij bijzonder op docr hun goed werk. maar konden niet verhin deren dat de linksbuiten de ach terstand verkleinde tot 32. Nu bereikt de wedstrijd zijn hooge- punt. Zal het een gelijk spel wor den of een overwinning Er is nog 13 minuten te spelen. Vlijmen verplaatst het spel weer naar de Berghem helft en blijft nu ster ker, terwijl het goede samenspel DAKOTA VAN AERO-HOLLAND MET DERTIG JOODSE KINDEREN VERMIST. De Dakota PH-TFA van de Aero-Holland, welke was ge charterd voor een vlucht van Palestina over Tunis via Mar seille en Brussel naar Oslo, tvordt sinds Zondagmiddag 17.57 uur Nederlandse tijd vermist. Het vliegtuig, dat be halve een bemannin gvan vier koppen, dertig Joodse kinde ren en twee Zweedse ver pleegsters aan boord zouden hebben, had voor het laast r,adio-contact met 'het vlieg veld Fornebu bij Oslo. De pi- lpot deelde toen mee, dat hij zich enkele kilometers ten Zuiden van het vliegveld be vond, boven de Oslo-fjord. Hij verwachtte kort daarna i op z'n instrumenten te kun- lien landen. Het mistte erg. Het radiografisch contact met de piloot werd verbroken toen hij nog aan het spreken was. Sindsdien werd er niets meer van het vliegtuig ver nomen. IN DECEMBER: TWEE RIJ-ZONDAGEN. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald, dat op de Zondagen 4 en 25 Dec. gereden mag worden met au to's en motorrijwielen. KIBOE. Op initiatief van de Eerw. Broeders is Donderdag, Vrijdag en Zaterdag via de plaatselijke boekhandelaren een tentoonstel ling gehouden van het goede kin derboek. Er bleek veel animo voor te bestaan van de kant van ouders en anderen en heel wat kinderen zullen op St. Nicolaas blij gemaakt worden met een goed boek. Dit initiatief van de Eerw. Broeders moge doorgezet worden opdat ook het goede kinderboek ruim verspreid worde. GEVONDEN en VERLOREN. Gevonden: Vulpen en vulpotlood in etui; rozenkrans in doosje; bruine por- temonnaie m. inhoud; portemon- naie; step; rubber bedkruik: glacé handschoen: couponboekje; zie kenfonds; een werkschoen; wol len shawl; lederen ceintuur: bruin kinderkerkboek; bruin leren hand schoen; duimstok. Verloren Hondje; huissleutel; grijze rech terhandschoen; gouden ringetje; muntbiljet; waardebon; zwartleren portefeuille; bordeauxrode porte- monnaie m. inh.; damestas; wit wollen wantje. „SPIONNAGE". Wegens gebrek aan belang stelling is de toneeluitvoering „Spionnage" door de Vrolijke Schouwspelers uit Breda, wel ke Zaterdag 19 Nov. j.l. in 't KaA.B.-gebouw alhier zou worden gegeven, niet doorge gaan. OPDRACHT. Het glas- en verfwerk voor „DE BUTLER" van J. Fabricius. Spel met verrassingen. De titel van het spel dat Baard wij ks Toneel Zaterdag en Zondagavond opvoerde, is eigenlijk wat misleidend. Men kan dit aan de schrijver wij ten, men kan echter ook van mening zijn dat de uitvoeren den de accenten iets anders plaatsten dan de schrijver be doelde. Johan Fabricius heeft er spanning en onverwachte wendingen te over ingelegd en het eind wel zo verrassend mogelijk gemaakt. Al heeft Baard wij ks Toneel wel niet alle elementen uit gebuit, toch mogen we zeg gen dat het een vertolking heeft gegeven die over het al gemeen goed voldeed. De te kortkomingen zaten niet in hoofdzaak in het samenspel, maar in de ongelijke presta ties van de spelers indivi dueel enaan de rol- kennis. Het is jammer dat dit gebrek nog zo vaak ten na dele werkt, terwijl het spel zelf op een heel behoorlijk peil staat. Een typisch ver schijnsel is, dat de dames hieraan blijkbaar de meeste moeite besteden; van, de heren moest Jan Mol van het begin af aan teveel op de souffleur vertrouwen, maar in 't laat ste bedrijf stond geen van hen meer helemaal vast in zijn schoenen. Dit remt in ernstige mate de vaart van het spel. Verder waren de „onder-ons jes" soms wel wat onrustig met staan, zitten enz. Hoe het ook zij, er schuilt in diverse spelers voldoende talent om U een paar aange name uren te bezorgen en de regisseur heeft die talenten goed gebruikt. Naast die eer verdient hij nog lof voor zijn eigen creatie van Rob Fitz- william. Men kan zich de ma nieren van een Amerikaan anders voorstellen. Jan van den Hoven maakte er een op en top gentleman van en dat misstond volstrekt niet. De rol waaraan 't stuk zijn naam ontleent, werd vertolkt door Jan Mol. Afgezien van het hierboven gesignaleerde gebrek, voldeed hij als zoda nig behoorlijk. Maar hij moest meer zijn dan butler en daar in schoot hij toch wel te kort. De eerste functie ligt hem blijkbaar beter dan de ande re. Overigens haspelde hij nog wel met het Engelse tintje van de conversatie. Het echtpaar Fairfax,'Miep van Wezenbeek en Herman Kolster, droeg veel bij tot het welslagen van de uitvoering. De scènes tussen de twee ech telieden behoorden tot het beste dat we te zien kregen. Miep van Wezenbeek ver tolkte haar rol van voorname echtgenote en op den duur overspannen vrouw voortref felijk en had in Herman Kol ster als gentleman-boef een waardig partner. P,aard wij ks Toneel neemt blijkbaar de gewoonte aan om ontdekkingen te doen. Deze keer was het Paula van Mier- lo, die er met haar dienst meisje Bessy zijn mocht: Ang stig zijn en flirten gingen haar goed af. James Reed, oud-kolonel en vader vanMrs. Fairfaix, was meer vader dan oud-kolonel-; daarvoor speel de Jan Didden hem wat te burgerlijk, een oud-militair verloochent z'n loopbaan niet. Zijn dame-in-de-huishouding, in welke hoedanigheid de rol van Nancy Mc Clatsy gespeeld werd door Trees Vissers, was meer vlot in haar manieren dan in haar voordracht, die wat gevariëerder had mogen zijn. De keuze van het stuk ge tuigde van durf, misschien iets te veel, maar er is wat van te maken en er is veel uit ge haald. Baardwijk mag het bezit van deze toneelclub waarderen, meer dan het, naar het aantal toeschouwers Zaterdagavond, blijkbaar doet. En Baard wij ks Toneel zelf, ga voort op de goede weg. Door te grote toevloed van copie op Maandag-ochtend, moeten verschillende stukken tot een volgend nummer blij ven liggen, o.a. verslag K.A.B. Zondag behaalde de Kon. Erk. Harmonie „Concordia" op het R. K. Federatief Muziekconcours in Amsterdam, onder leiding van hun dirigent, de heer H. Molen schot uit Tilburg, in de Superi eure afdeling de eerste prijs met 389 punten. De zwaarste concur renten voor deze eer waren Kol- pings Zonen met 365 punten en de harmonie uit Hoorn met 331 punten. Maar „Concordia" behaald, niet alleen de eerste prijs, het kC? ook in ontvangst nemen de deratie-wimpel voor het hoog^ aantal punten gedurende het hel concours door enige harmf*/ behaald. Begrijpelijkerwijs heerst er gri, te vreugde over dit grote sUcce.| Hiermede betuig ik mede namens mijn Ouders, Broers en Verloofde hartelijk dank aan H.H. Geestelijken Kath. Thuisfront, Harmonie „St. Crispijn'', Familie, Buren, vrienden en kennissen voor de ino^ie cadeaux en bloemen, ontvangen bij mijn terugkeer uit Indië. Korporaal W. N. VAN DE WIEL le St. CrispiJnstr. 124 WAALW Ij K. AANGEBODEN voor 2 personen (man.) Adres te bevr. bureau van dit blad BIEDT ZICH AAN Van dit en van dat Voor ieder wat, PUTSTRAAT 45 Haalt ST. NICOLAAS bij Markt 1 1 Waalwij in klein gezin in Amsterdam voor dag en nacht. Eventueele inlichilngenl of aanJ melden: MEVR. BREKELMan Marktstraat 22 KAATSHEUVEL rechtstreeks MEVR. v. FURTl Quinten Massijsstr. 2, Amsterdac BEKENDMAKING. TE KAATSHEUVEL. Burgemeester en Wethoudersv« Loonopzand, brengen ter openbar kennis, dat op Dinsdag 29 November 194 te KAATSHEUVEL wederom d gebruikelijke NAJAARSMARKT z worden gehouden. Burgemeester en Wethouder voornoemd. Brieven, welké strikt privé behandeld zullen worden, onder no. 3107 aan het bureau van dit blad. LEEFTIJD 15-17 jaar. GROENENDAAL, Marktstraat 50, Kaatsheuvel

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6