Wijde Wereld] J&n' n p£iutnve& Waalwijkse en Langsiraaise Courani UIT DE De Onze Lieve Vrouwe Gilde te Vlijmen ACCOUNTANTSKANTOOR J. A. VAN HELVERT FEESTVERGADERING BOEKBESPREKING voor ell<e vrouwen" en meisjeshand GEVESTIGD te KAATSHEUVEL Peperstraat 21 Lid Nederl. Orde van Accountants. Accountant Belastingconsulent VOORLOPIG SPREEKUREN: WOENSDAG 9.00 - 12 30 uur 13 00 - 19.30 uur. Verder volgens afspraak. R.K/FABRIEKSARBEIDERSBOND Ere-tentoonstelling van Jan van Delft Een kou, een griep DONDERDAG 24 NOV. 1949 Uitgever IVaahvijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO VM HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 95 Abonnement 13 cent per week 1.93 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". INDONESIë KAN NIET ZONDER NEDERLAND. Prof. Mr. K. L. J. Enthoven, secretaris van Staat voor staatkundige hervormingen, heeft 37 jaar in Indonesië gewerkt en keert binnenkort naar Ne derland terug. Deze deskundige heeft in een onder houd met Aneta ernstig gewaarschuwd dat Indo nesië in de toekomst zonder de hulp van Neder land groot risico loopt. Hij was van mening dat Nederland en de Nederlanders zich zonder Indonesië wel zouden kunnen redden, maar niet Indonesië zonder Nederland. Prof. Enthoven achtte de R.T.C. goed geslaagd. Alleen vond hij het jammer dat de kwestie Nieuw-Guinea niet was opgelost. In dit opzicht deelde hij het standpunt van de voorlopige federale rege ring. Ook gelooft hij aan sa menwerking tussen Nederland en Indonesië, maar hij was 't niet eens met de Indonesiërs, die menen dat Nederland tot elke prijs de samenwerking wil voorzetten, omdat het an ders zou afzakken tot derde- rangsmogendheid. De Indone siërs hebben de Nederlanders niet alleen nodig op technisch, financiëel-economisch en cul tureel gebied, maar, volgens prof. Enthoven, in het gehele overheidsapparaat. Hij zei: „Geen ander volk is bereid zoveel te doen tegen zó wei nig beloning als de Nederlan ders die in Indonesië werk zaam zijn. Indonesië heeft geen betere vrienden dan de Nederlanders". Prof. Entho ven meende ook dat het ge vaar niet denkbeeldig is dat de Nederlandse werkkrachten voor Indonesië verloren gaan wanneer het vertrouwen in 'n toekomst ontbreekt. De Indo nesiërs moeten ook laten ho ren dat ze het prettig vinden als goede werkkrachten blij ven. De Darul-Islam weert zich geducht. Uit verschillende plaatsen op Java komen ge regeld berichten over terreur en incidenten. De bendes val len de bevolking en de onder nemingen lastig, steken kam ponghuizen in brand en ver nielden op een onderneming in 1 nacht 600 rubberbomen. Ondernemingswachten wer ken met de politie samen bij de bestrijding van de Darul- Islam. In Darut hebben ram- pokkers een kantoor overval len en in Malang werden op één dag drie moorden ge pleegd. Op West-Java zouden op 14 October drie vooraanstaande partijgangers van Tan Malak- ka de oprichting hebben af gekondigd van een volksleger, dat de wapens niet zou neer leggen voordat de eisen van het Indonesische volk volledig zullen zijn ingewilligd en ge waarborgd. De opstellers van de proclamatie eisen de ver nietiging van het accoord van de R.T.C. en ze zijn gekant tegen onderhandelingen met de Nederlanders, zolang die hun strijdkrachten niet uit In donesië hebben teruggetrok ken. De verantwoordelijke lei ders zijn gelukkig niet zo on vriendelijk gezind tegenover de bereikte resultaten. In het parlement van Oost-Indonesië hebben bijna alle fracties zich ingenomen verklaard met de uitkomst van de R.T.C.. Al leen 2 Islamietische woord voerders wilden de strijd voortzetten. Het parlement heeft de overeenkomst dan ook bekrachtigd en het ont werp voor de grondwet van de R.I.S. goedgekeurd. In de republiek hebben de twee grootste partijen, de Masjumi en de Nationale Partij, ook hun goedkeuring gehecht aan de resultaten van de R.T.C. De socialisten, de derde grote partij, zullen zich waarschijn lijk van stemming onthouden, maar niet tegenstemmen. Be gin December komt het repu blikeinse parlement voor het eerst sinds jaren weer voltal lig bijeen om de R.T.C. te be spreken. De minderheden betuigden in Den Haag hun trouw aan het Huis van Oranje. Ruim 2000 personen trokken Zater dagmiddag door de binnen stad naar het Plein, om door „een laatste appèl aan het ge weten van het Nederlandse volk" te bewerken, dat de minderheden zouden blijven behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden. Op 't Plein legde de delegatie een krans bij het standbeeld van Willem de Zwijger, de Vader des Va derlands. In een toespraak verklaarde dhr. Polhaupessy o.m.: „Nu de band met Ne derland, een band bezegeld met ons goed en bloed, thans door de ongunstige loop der geschiedenis wreed verbroken dreigt te worden, vragen wij niets meer dan met de Neder landers en naast de Nederlan ders te mogen voortleven, in het koninkrijk onder onze Ko ningin, bij wie wij onze vrij heid het best beschermd en verzekerd weten". Stalin en Tito wijzen eikaars vertegenwoordigers uit. De Joego-Slavische regering heeft de terugroeping uit Bel grado geëist van drie Russi sche diplomaten die beschul digd worden van spionnage en vijandelijkheden ten opzichte van Joego-Slavië. Rusland van zijn kant heeft de terugroe ping uit Moskou van de Joe go-Slavische zaakgelastigde geëist. Deze acties hebben vol gens het Joego-Slavische mi nisterie van Voorlichting geen verbreking van de diploma tieke betrekkingen tot gevolg, alleen worden de wederzijdse vertegenwoordigingen nog verder ingekrompen. genomen besluiten. Deze zou den 15 Maart 1950 worden toegepast. We zullen dus voor lopig nog wel met onze sto ringen zitten te kijken. „Politie"-staat in Panama. De president van Panama is Zondag door de politie afge zet. De vice-president is tot president benoemd en werd onmiddellijk door de politie erkend. In de nacht had een groep opstandige politie-functiona- rissen de controle over de hoofdstad overgenomen en 't paleis van de president afge zet. Tevens werd een aantal leden van de regering gear resteerd. De onregelmatighe den zijn ontstaan toen politie hoofden, die in ernstige mate fraude hadden gepleegd, wer den afgezet. Buitenlandse di plomaten voorkwamen bloed vergieten. Slachtoffers van B29 gered. De slachtoffers van de B 29 die vorige week vermist werd, zijn gered. Achttien leden van de 20-koppige bemanning zwierven sinds 80 uren rond op enkele vlotten, toen ze door één der reddingsvlieg tuigen werden opgemerkt. Tenslotte kon een Canadese torpedoboot ze oppikken. De twee andere leden van de be manning zijn waarschijnlijk omgekomen toen het vliegtuig het water raakte. Enige tijd geleden liep het gerucht dat Tito Mgr. Stepi- nac zou vrijlaten. Nu echter heeft Tito zich weer duidelijk de vos getoond die wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Op een vraag van de vroegere inspecteur-generaal van de U.N.R.A. verklaarde hij, dat de Joego-Slavische re gering bij haar politiek geen onderscheid maakt. Hij be weerde dat „Mgr. Stepinac de staat in vrij aanzienlijke mate heeft benadeeld en dat hij, Maarschalk Tito, de plicht heeft de vrouwen en de kin deren van degenen die bij de bevrijdingsstrijd gedood wer den, te beschermen". Men ziet dat Tito's ommekeer niet zo heel ver is gegaan. De toestand in China. De toestand in China wordt er niet rooskleuriger op voor de nationalisten. De commu nisten zouden op 100 kilome ter staan van Tsoengking, d? zoveelste zetel van de natio nalistische regering. Boven dien is er onenigheid in die regering zelf. Tsjang Kai Sjek die afgetreden was als presi dent, zou Li Tsoeng Jen, die hem als zodanig was opge volgd, tot aftreden hebben ge dwongen. Li is nu in Hong kong aangekomen en schijnt van plan te zijn om naar de V.S. door te reizen. Gaat Tsjang Kai Sjek nu weer als president optreden, dan zal hij in conflict komen met één van zijn generaals, die het bevel voert in de provincie Kwang- si. Weigert die met Tsjang sa men te werken, dan ziet het er hopeloos uit voor het Chi nese vasteland. In de Portugese kolonie in China, Macao, heerst span ning, omdat communistische organisaties te Kanton heb ben geëist deze bezitting over te dragen. Splitsing internationale omroep-organisatie. Elf landen, waaronder de Benelux-landen, Frankrijk, Italië en Vaticaanstad, zijn uit de Internationale Omroep organisatie getreden. Deze or ganisatie is na de oorlog op gericht om tot een verdeling van de golflengten te komen. Genoemde landen zijn uitge treden omdat de Sovjet-Unie hier acht stemmen heeft, waartoe de unie in zoveel mo gelijk staten werd verdeeld. Op deze wijze werd de orga nisatie een door de commu nisten overheerste instelling. Bovendien was het zo onmo gelijk overeenstemming te be reiken over de instelling van de werk-commissie voor de controle op het naleven van de vorig jaar te Kopenhagen Gilden, die onder deze naam voor komen, getuigen hierdoor reeds van een aloud bestaan. Wanneer men nu echter hierin nog verder wil gaan en tracht na te sporen haar stichtingsdatum, dan komt men dikwijls voor onoplosbare raadsels te staan. Temeer nog, daar zonder enige wettige reden of motief soms door een of meer dere schutsbroeders verteld wordt „Onze Schuts bestaat zoveel en zoveel jaar." Vraagt men naar papieren of zo, dan blijkt dat deze er niet zijn, naar de motieven, waarom men dit of dat beweert, dan weet men hierop geen ant woord te geven. Een dergelijk geval maakte ik mede bij het nasporen van het ontstaan van deze schuttersgilde. We vonden in Jolles„Schut tersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant" II Deel op blz. 203 het volgende Volgens het opschrift van het O. L. Vrouwe monument, nabij de kerk, zou de ze schuts in 1320 zijn opgericht. Dit is slechts de veronderstelling van een bestuurslid. We hebben ons nu enige malen met dit be stuurslid verstaan, maar deze kon geen enkele grond of motief voor dit jaartal aangeven. Ja toch, om dat men in Wintelre een schuts van dezelfde naam uit dit jaar treft, daarom zal de onze ook wel zo zijn. U voelt zelf wel dat dit bewijs zeer zwak staat. Hieruit volgt nu echter niet di rect het tegenovergestelde. We geven volgaarne toe, dat ook Vlijmen's Maria-schuts van zeer oude datum is. De tijden waren echter toen zeer veel anders als nu. Wanneer we op de dag van vandaag beginnen met het op richten van een vereniging, op welk gebied en op welk motief ook, dadelijk wordt alles officiëel j verankerd in een oorkonde. In die tijd echter dachten de bewoners daaraan niet eens en voor welke zaak men ook onderzoekt, ner gens vinden we zulke officiële papieren. Willen we trachten uit die tijd iets naders omtrent de een of andere zaak te vernemen, dan moeten we deze gegevens trachten te achterhalen in de al gemene aantekeningen van een parochie- en gem.-archief. We zijn dan ook op deze manier aan het werk geslagen cn niet geheel zonder succes. We troffen zo o.a. in het gemeente-archief reeds een uittreksel betreffende de naam van de Onze Lieve Vrouwe Schuts in het jaar 1459. Wat we nu hieruit kunnen concluderen, is ditIn het genoemde jaar bestond dus in onze gemeente de Lieve Vrouwe Schuts, wat echter niet wil zeggen, dat deze in dit jaar gesticht is. Zij is ongetwijfeld van vroegere datum. Het is nu maar een kwestie van zoeken en vin den of er voor genoemde tijd nog in de archieven gesproken wordt over deze gilde. Nu rijst de vraag bezitten we dan geen andere middelen meer om te concluderen wanneer de Lieve Vrouwe Schuts opgericht kan zijn? En hierop kunnen wij U een bevestigend antwoord ge- ven. Wat het bovenstaande be stuurslid aanhaalt alleen voor één plaats, is natuurlijk van zeer on voldoend belang, maar wanneer ook namens de Bond. Deze 11 Jubilarissen. mensen hadden zich niet af gevraagd hoeveel ze betaal den en hoeveel ze daarvoor terugkregen, maar hadden zich laten leiden door de ge dachte aan de belangen van hun mede-leden. Hij stelde hen dan ook ten voorbeeld op de weg naar de volledige emancipatie. we het ontstaan van de meeste dezer Lieve Vrouwe Schutsen be zien, ja, dan kunnen we hieruit ook voor Onze Lieve Vrouwe Schuts van Vlijmen een algeme ne brede conclusie trekken. We kunnen dit echter niet precies op het jaartal af, daarvoor ontbre ken ons de archieven, maar een zeker tijdperk van het ontstaan van de Lieve vrouwe Schuts is ongetwijfeld te bepalen. En dat dit in het begin van de veer tiende eeuw geschied is, kan en zal ook niemand onzer lezers loochenen. Tegen de dertiende eeuw zien we in ons land de verschillende gilden opkomen, sommige tot zeer hoge bloei zelfs. Men trof dan ook aan gildenhuizen cn gildenza len. We troffen langzamerhand aan hun reglementen. Sommige bezaten een eigen zegel en bla zoen. In de gilde kan men het open baar volksleven gadeslaan, de verhouding van de leden onder ling. Het doel van de Lieve Vrouwe Gilde beoogde voornamelijk het gezamenlijk verrichten van goede werken en het gemeenschappelijk bijwonen van kerkelijke diensten en rechtstreeks aan de eer van God en de zaligheid van zijn ziel te werken. Zo zien we in de nog aanwezige schutspapieren van de Onze Lieve Vrouwe Schuts ver meld staan het doel, n.l. het ver plegen van aan besmetting lijden de dorpsgenoten. Ook in tijden van nood en rampspoed waren zij het en zijn 't nog. die financiële en daadwerkelijke hulp verschaf ten en zich verdienstelijk maak ten op philantropisch en charita tief gebied. Natuurlijk had ook deze Schuts haar bronnen van bestaan. Voor eerst ontving zij van vele inge zetenen van de gemeente schen kingen om deze schutse in stand te houden. Daarenboven betaal den ook de leden hun offertje ie der jaar, Maria ter ere. Deze gif ten waren niet altijd geldelijke bijdragen. Ze bestonden ook soms in het schenken van landerijen en andere onroerende goederen. Uit de loop van de geschiedenis zul len we later zien, dat deze Onze Lieve Vrouwe Schuts een zeer grote schuts geweest is en veel voor het dorp gedaan heeft. We hebben enkel in deze bij drage willen aantonen, dat in de gemeente en het dorp Vlijmen 'n Onze Lieve Vrouwe Schuts ge weest is. Dat deze van zeer ou den datum is, maar dat met ze kerheid de datum van haar ont staan niet kan gezegd worden bij gebrek aan bewijzen. Desniette min mag deze Lieve Vrouwe Schuts zich beroepen op een eeu wenoude traditie en moge in de naaste toekomst, nu in al onze Brabantse dorpen en steden de aloude bestaande gilden 'n nieuw tijdperk van bloei tegemoet gaan. ook Vlijmen's Lieve Vrouwe Gilde niet achter blijven, maar 'n bloeitijd van verenigingsleven te gemoet gaan en medewerken tot het handhaven van de oude folkloristische gebruiken, waar aan zij juist zo rijk is, gezien haar oude reglementen. Zondagavond vierde de R.K. Fabrieksarbeidersbond 't feest van zijn patroon, dat eigen lijk op 7 November valt. Het feestelijk karakter had zijn gewone aantrekkingskracht weer uitgeoefend en de zaal was dan ook goed gevuld met leden met hun vrouwen en verloofden. Naast het bestuur was er de geestelijk adviseur, kapelaan Wassenberg, en na mens het hoofdbestuur dhr. Buykx. De voorzitter van de Afd. Waalwijk van de Bond, dhr. Van Seters, opende de bijeen komst. In zijn inleidend woord wees hij er op dat op sociaal gebied al veel bereikt is. Nu was het historische ogenblik van de P.B.O. aangebroken: dit zal voor de arbeiders niet alleen medezeggenschap be tekenen, maar ook mede-ver antwoordelijkheid. En dit be seffen velen niet. Daarom spoorde de voorzitter er toe aan om actief lid te zijn, om mee te werken en mee te leven. Wel groeit het leden tal, maar er zijn nog katho lieke arbeiders die buiten de organisatie staan, terwijl toch allen moeten meewerken aan de maatschappelijke opbouw, moeten strijden tegen 't com munisme. Dit kan alleen door verbetering van de sociale toestanden. Tot slot drong de voorz. er op aan om niet om te zien, maar voorwaarts te gaan met idealisme en vastberadenheid, niet te breken, maar op te bouwen. De heer Buykx huldigde namens het hoofdbestuur de elf jubilarissen. Hij toonde aan hoe belangrijk hun werk was geweest door een verge lijking met de jaren toen zij lid waren geworden, 25, 35 of 40 jaar geleden. En hij somde daarbij vele voordelen op, waarvan in die tijd nog geen sprake was. Dit had vooral nut, aldus de heer Buykx, voor de jongeren, die geluk kig onder veel gunstiger om standigheden leefden. Dit hadden deze jubilarissen mee bewerkt, want de K.A.B. is maar zo machtig omdat de leden ze vormen. Daarvoor verdienden ze dank en waardering en dhr. Buykx feliciteerde hen dan Als stoffelijk blijk van waardering overhandigde de heer Buykx namens 't hoofd bestuur aan elk van de vijf 40-jarige jubilarissen, aan de 35-jarige jubilaris en aan de vijf 25-jarige jubilarissen een diploma. Ze namen dit onder applaus van de zaal in ont vangst. Buitengewoon verzorgd spel van „Crescendo". Na dit officiële gedeelte was het woord aan de toneel vereniging „Crescendo" uit Kaatsheuvel. Zij voerde op: „Een Moeder" van Cor Her mus, dat in Kaatsheuvel al veel succes had geoogst. En dit bleek geen wonder ge weest te zijn. Het stuk zelf spreekt onmiddellijk aan en behandelt het eigenlijk deli cate gegeven, dat zo gemak kelijk aanleiding geeft tot een draak, óp volkomen aanneme lijke wijze. „Crescendo" be wees deze avond dat 't ama teurtoneel een vrij hoge graad van volmaaktheid kan bereiken, mits men een goed stuk kiest en geschikt spelers materiaal en een goede regis seur heeft. Dit was hier het geval. Niet allen stonden op dezelfde hoogte, maar het is hier niet de plaats voor een uitvoerige bespreking; dat is al eerder gebeurd. Uitgespro ken zwakke plekken kwamen er niet in voor. Wel willen we hier nog onze bijzondere waardering uitspreken voor de hoofdrolvertolkster Annie Smit, die de zwaarbeproefde, maar fiere moeder uitnemend speelde, Frans Monthee, die bewondering afdwong voor zijn Domien de simpele, en Jan Brands die een kostelijk type van de geldschieter Derk Scheepens gaf. We zullen het hierbij laten, maar het was een avond van goed amateur-toneel en het geheel viel bij de zaal blijk baar goed in de smaak. Vrijdagavond is in Kunst zaal Donders te Tilburg de tentoonstelling geopend die door de Kunstkring Tilburg wordt aangeboden aan de oud-Waalwijker Jan v. Delft, ter ere van zijn 70ste verjaar dag. Onder de aanwezigen be vonden zich de burgemeester van Tilburg Mr. E. H. J. Ba ron van Voorst tot Voorst, die de tentoonstelling opende, prof. dr. F. v. d. Ven, rector- magnificus van de K.E.H.S., prof. dr. Heere, de heer Theo van Delft en vele anderen. In zijn openingswoord sprak de burgemeester een geluk wens uit voor Jan van Delft en roemde hij diens kunste naarschap. Als blijk van waardering bood hij hem de zilveren medaille van de stad Tilburg aan. De voorzitster van de Kunstkring, Mevr. J. v. d. Mortel-Houben, overhan digde aan Mevr. Van Delft bloemen. Vervolgens hield de onder voorzitter, dr. F. A. Vercam- men, een korte beschouwing over „Het Portret". Hij roem de in Jan van Delft de eigen schappen die hij als portret schilder bezat: zijn bijzonde re ontvankelijkheid, zijn men senkennis, zijn juiste psycho logische kijk, zijn technische bekwaamheid gepaard gaande met een groot scheppingsver mogen. Daardoor is deze kun stenaar in staat in zijn por tretten karakter te leggen. Dit alles gaf dr. Vercammen aanleiding om die portretten te noemen „het stralend re sultaat van een benijdens waardig talent". Jan van Delft sprak een kort dankwoord, waarna de genodigden de tentoonstelling bezichtigden. De werken zijn uit een periode van bijna 25 jaar; er zijn o.a. portretten van Koningin Juliana en Mgr. Mutsaerts, landschappen en stillevens. De tentoonstelling blijft geopend tot en met Zondag 4 December, op werkdagen van 10—12.30 uur en van 14.3018 uur en op Zondag van 11.3013 en van 14.30 tot 18 uur. L. van der Meer-Prins schreef DE SPIEGEL VAN 'T VER LEDEN, een roman, waardoor zij aan een na-oorlogs meisje tracht duidelijk te maken dat vóór de oorlog het leven ook niet zo gemakkelijk was. Maar het stelt niet teleur als je de moeilijkheden weet te over winnen en elkaar helpt. Het is een fris en vlot geschreven boek en oudere meisjes kun nen het met veel plezier lezen en er misschien nog wat uit leren ook. Ze hoeven zich niet te laten afschrikken door de gewichtige titel. ZAL IK...... OF NIET? van Santé Troye is een ver haal over vier Noorse meisjes die per schip een reis maken door de Middellandse Zee en door de landen die er omheen liggen. De titel duidt op het dilemma waarvoor één van de meisjes geplaatst wordt tegenover een vriend: „Houd ik van hem of niet?" Onder de reis groeit ze naar hem toe en haar genegenheid gaat over in liefde, zodat ze samen ge lukkig worden. Het is onder houdend geschreven, nu en dan een beetje overdreven en niet te jonge meisjes kunnen er enkele genoeglijke uurtjes mee doorbrengen. JUFFERTJE KORENBLOEM door Freddy Hagers, is een boekje voor meisjes van rond de 10. Het gaat over een meis je uit de stad, Josientje, dat niet helemaal in orde is. Ze moet een tijdje naar het sa natorium, waar ze ondanks alles veel plezier heeft en ge lukkig beter wordt. Dc kleine meisjes zullen 't boekje graag lezen. Een groot aantal vragen kwam binnen omtrent ziekten onder de kippen. Naar mijn mening is het de snotziekte. De ademhaling wordt lastig, de kip krijgt het benauwd, opent daarom voortdurend de snavel, gaapt, schudt met de kop, rochelt en piept ten slotte en stoot ook wel schreeuwende geluiden uit. De oogleden worden opgezet, ze zwellen en niet zelden zweert een der ogen dicht. In de bek, rond om de keelholte, op de tong en tegen het verhemelte zet zich een roomkleurig vast beslag neer en ten slotte stikt het dier. Natuurlijk begint men met alle verdachte exemplaren zorgvuldig af te zonderen. Met een benen le peltje verwijderd men voorzichtig de korsten op het gezicht en in de mond- en keelholte en voor zo ver men er bij kan worden deze delen voorzichtig met jodium- tinctuur gepenseeld. Het is een taaie ziekte. Als men er niet terstond bij is en alle ver dachte dieren niet direct afzon- derd, dan is dikwijls het leed niet te overzien. De ziekte werkt ook nog lang na op de leg. Een snel werkend middel en met goede resultaten isr Mucosal 2, 't is niet duur. Een recept van dokter Bom te Bilthoven is ver krijgbaar bij Mevrouw Maas, Sta tionsweg, Oosterbeek. 'k Was verheugd met Uw be dankje Mijnheer S. 't Middel heeft dus goed gewerkt. U moet het thans maar niet meer geven Nu het dier is aangesterkt. Profiteert van de nu al zeld zaam mooie dagen om de nood zakelijke reparaties te doen aan Uw pluimveewoningen. Stel ze niet uit tot de regenda gen komen met hun gure vlagen, die U een verkoudheid kunnen bezorgen. Valschuiven, scharnie ren, haakjes en wervels, maar rui ten vooral, in de staande ramen, moeten al Uw aandacht hebben. De liggende glasramen zijn na tuurlijk al lang in orde, zelfs in de zomer moeten die waterdicht zijn, want een naar regenbuien, waardoor veel lekkage ontstaat, doen soms enorme schade aan de gezondheid en de verdere goede ontwikkeling speciaal van het jon gere goed. De kippen die nu ruien waren wel de beste legsters. Ruim nu al- Ioorti en pl|ren. drijft U uil door da acht der qeroilng ven SAN AP IR IN 25 labl. 40 el; 50 lafcl 75 et. COR EN CHRIS IN ACTIE van Ivo Groothedde is bedoeld voor jonge jongens. Cor en Chris zijn geen helden op school. Ze hebben dan ook wel iets andèrs te doen en trek ken er samen op uit. Ze hel pen een oud vrouwtje uit de nood, waaruit blijkt dat er in het leven toch wel iets met hen is aan te vangen. De stijl had wat meer in overeen stemming kunnen zijn met de leeftijd waarvoor het blijk baar bedoeld is, maar de jon gens zullen het boekje toch wel met spanning lezen. Een vlot en spannend jon gensboek is RUITERS VAN DE MESA VERDE door Theo Frank. De zoon van een film magnaat wordt door zijn va der naar een ranch gestuurd om daar een behoorlijke kerel te worden. Dat doel wordt be reikt en bovendien zitten er een hoop avonturen aan vast. Of het allemaal zo gebeurd is, is tenslotte een tweede. BARAH, ZOON DER BOE- GINEZEN, is de geschiedenis van de zoon van een opper hoofd op Celebes en van de strijd tegen de rover-hoofd man Ambo-Lapo, waarin ook Barah 'n groot aandeel heeft. Zo beleeft hij veel avonturen op z ijn omzwervingen en keert nadat Ambo-Lapo is ge dood, naar zijn vader terug. Dit boek van Eric Lundguist is boeiend geschreven, maar de illustraties zijn lelijk. Aimée Som- merfelt schreef een roman tisch verhaal, LISBETH, dat speelt in Noorwegen in 't be gin van de 19e eeuw. Kirsten Braendel en haar pleegzus je Lisbeth spelen de hoofdrol in dit aardige boek. Behalve over het leven van deze op gewekte meisjes wordt er ook in verteld over de ellende van de oorlog. Maar Kirsten en Lisbeth zien kans om Lisbeths verloofde, die gewond is, naar een veiliger plaats te brengen. Men kan het boek met genoe gen lezen. (Al deze boeken zijn uitge geven bij Kluitman in Alk maar). Ie overtollige, gebrekkige exem plaren op. Zij, die er een goede plaats voor hebben kunnen de haan apart zetten, zo niet, dan is 't be ter hem maar bij de hennen te laten blijven. In verscheidene plaatsen van ons land worden in t najaar pluimveetentoonstellingen gehou den. Men ga er eens heen, want ze zijn zeer leerrijk. Als U nooit bent wezen kijken Dan weet U niet wat U ziet Als ik het U eens vertelde Dan geloofde U 't zeker niet. KIPPENVRIEND. (Nadruk verboden).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1