Woningbouw-volume Wijde Wereldj Waalwijkse en Langstraatse Courant VOETBALDEBAT van Noord-Brabant voor 1950 UIT DE W. TIMMERMANS ZONEN IN VLIJMEN'S RAAD. DE KOFFIE EN DE TABAK DUURDER. BANKIERS TE WAALWIJK NOG EENS DE STRAATNAMEN. MAANDAG 28 NOV. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO VAM HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 9G Abonnement 15 cert per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". Door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is het woning - bouwvolumen voor 1950 verdeeld over de gemeenten, na ingewon nen advies van de provinciale Contactcommissie voor de We deropbouw en de Volkshuisves ting. Aan de provincie is ter verde ling toegewezen een bouwvolumen van 1.096.800 m3 classificatie- inhoud, berekend naar 3414 wo ningen. Gedeputeerde Staten hebben, evenals voor 1949, dit volumen gesplitst in porties voor ver schillende onderdelen. De om vangrijkste onderdelen zijn het de mografisch en het industrieel vo lumen. In het demografisch volu men is ongeveer 45 (in 1949 60 ondergebracht; dit is ver deeld over 65 gemeenten, in ver houding tot het voor elke ge meente berekend woningtekort. In het industrieel volumen is onder gebracht ongeveer 25 (in 1949 20 Dit volumen is verdeeld over een 60-tal gemeenten, waar in een bijzondere behoefte aan woningbouw bestaat uit hoofde van hun industrieel karakter om woonruimtè te kunnen bieden aan hen, die aldaar werkzaam zijn doch op grotere afstand wonen. Ongeveer 15 is afzonderlijk gehouden om daaruit bouwvolu men te doen verstrekken aan de genen, die hun herbouwplicht willen uitvoeren (in 1949 was 5% voor dit doel bestemd, in hoofd zaak moest toen voor herbouw- gevallen uit het gemeentelijk de mografisch volumen worden ge put). Voorts zijn enige reserves van beperkte omvang aangelegd om daaruit toewijzingen te kunnen doen voor speciale gevallen, o.a. voor crepeergevallen, voor tehui zen voor ouden van dagen, voor woningen in verband met de nieuw-vestiging of uitbreiding van industrieën en streekinstellingen, voor woningbouw door particulie ren met behulp van de Financie ringsregeling Woningbouw over eenkomstig vóór 1 September 49 gedane aanvragen. De reserves dienen, geheel of goeddeels, om in de gemeenten waaraan geen demografisch of in dustrieel volumen is toegewezen, nog enige woningbouw in 1950 mogelijk te maken. De gemeentebesturen zijn uit genodigd om spoedig de besteding van het huri toegewezen volumen in een woningbouwprogramma aan te geven c.q. hun aanvragen uit de reserves in te dienen. In hun circulaire aan de ge meentebesturen hebben Gedepu teerde Staten er de aandacht op gevestigd, dat van rijkswege een landelijke reserve werd aangelegd voor woningbouw door particu lieren zonder financiële steun van het Rijk, met een maximum clas sificatie-inhoud van 500 m3. Het daarvoor benodigd bouwvolumen zal bij de afgifte van de rijks goedkeuring zonder meer ter be schikking komen. Spoedige aan melding is nodig aangezien die landelijke reserve aan bepaalde grenzen is gebonden. Bij de toewijzing van bouwvo lumen naar demografische en in dustriële behoefte aan de gemeen ten hebben Gedeputeerde Staten gerekend met een gemiddelde in houd van 287,6 m3 per woning. Voor deze beide groepen tesa- inen zijn aan o.in. de volgende gemeenten toewijzingen gedaan. Dongen Drunen Dussen Eethen Geertruidenberg 's-Hertogenbosch Heusden Loon op Zand Made c.a. Oisterwijk Oosterhout Oss Raamsdonk Sprang-Capelle Tilburg Vlijmen Waalwijk Waspik 8786 m3 2876 m3 2876 m3 575 m3 5464 m3 25596 m3 3451 m3 11.792 m3 2588 m3 13517 m3 12079 m3 8340 m3 2876 m3 5177 m3 88244 m3 4314 m3 4602 m3 1438 m3 MINISTER STIKKER SPREEKT OVER INDONESIË. Minister Stikker antwoordde de zer dagen bij de behandeling der begroting van buitenlandse zaken in de Kamer op een vraag van de heer Weiter of Nederland in zake Indonesië onder Amerikaan se druk heeft gewerkt. Deze pro bleemstelling is te simplistisch en onjuist. Wat er in Indonesië gaan de is lost men met die vraag niet op. Er zijn nu eenmaal in Z.O. Azië sinds vijftig jaar krachten van ontwakend nationalisme werkzaam, krachten die zich soms bewegen in een richting die ons niet aangenaam is. Amerika heeft daarin niet stimulerend gewerkt, behalve misschien door zijn be leid t.n.v. de Philippijnen. Er zijn thans twee grote kwes ties: de vrede tussen Sowjet-Rus- land c.a. en het Westen; en een nieuwe harmonische verhouding tussen Amerika, West-Europa en Z.O.-Azië. In de eerste speelt Ne derland een betrekkelijk onderge schikte rol; in de tweede is Ne derlands houding vaak van beslis sende betekenis geweest. Als Ne derland anders had gehandeld dan het heeft gedaan, zou dit diep gaande gevolgen voor de verhou ding tussen Rusland en het Wes ten hebben kunnen veroorzaken. Nederland is zijn eigen weg ge- qaan. Voor het overige kan spr. hier om redenen van staatsbelang niet meer zeggen. AANTAL OVERVALLEN IN OOST-JA VA NEEMT TOE. In Oost-Java, in het bijzonder in de buurt van Malang, neemt het aantal overvallen en berovin gen toe. Een auto van de gemeente Ma- lang, die Dinsdag naar Kotalama reed voor het uitbetalen van ar beiders, is' door zes man over vallen. Zij maakten zich meester van twintigduizend gulden en van de auto. De politiepost Kebalan werd beschoten; hierbij zijn geen ver liezen geleden. Twaalf ondernemingswachters van de landbouw-proeftuin te Pe- koekoehan bij Modjosari zijn door een bende ontvoerd. Deze nam alle wapens en schrijfmachines mee. Twee nachten tevoren zijn in deze buurt drie politie-beambten tnet hun wapens ontvoerd. In de nacht van Dinsdag op Woensdag is de hoofdagent van politie van het marine-etablisse ment te Soerabaja vermoord. Het lijk is in de rivier gevonden. Twee agenten, die hem begeleidden, zijn eveneens verdwenen, alsook een drietal automatische wapens en een hoeveelheid munitie. VAN MOOK HEEFT CR1TIEK OP V.N. In een interview te Seattle heeft de voormalige luitenant-gouver- neur-generaai dr. H. J. v. Mook, naar A.N.P. meldt, critiek uitge oefend op de V.N., omdat deze de onafhankelijkheid van Indone sië heeft doorgedreven eer de rust was hersteld. „Mijn gedachte was, de rust in het land te herstellen vooraleer de onafhankelijkheid werd verleend en we waren heel aardig op weg toen de Veiligheidsraad zich me: de zaak ging bemoeien. De voornaamste vraag is nu, of de centrale regering al dan niet voldoende overwicht zal hebben om zich een krachtige positie te verschaffen. Het zal een moeilijke taak zijn, alle staten met elkaar in harmonie te brengen. LOONSVERHOGING MOET DE PRIJSSTIJGING COMPENSEREN? De drie vakcentrales hebben vorige week bij de Stichting van de Arbeid een voorstel ingediend om de prijsstijgingen te compen seren door loonsverhoging. Deze mededeling heeft de voorzitter van het N.V.V. de heer Oosterhuis gedaan op het buiten gewone congres voor de Algeme ne Bond van ambtenaren, dat te 's-Gravenhage is gehouden. Op 1 December a.s. zal een bon voor een dubbel rantsoen (250 gr.) koffie worden aange wezen. Met dit rantsoen zullen we echter acht weken moeten doen. Deze koffie zal nog tegen de oude prijzen verkrijgbaar zijn. Daarna zal vermoedelijk de prijs verhoging ingevolge de devalua tie zich doen gelden. Hoeveel die zal bedragen, zal geheel afhangen van de prijs, waartegen wordt in gekocht. De wereldmarktprijs is onge veer verdriedubbeld en dan, de aanvoer in de toekomst ziet er ook niet schitterend uit. In verband met deze gang van zaken en de hogere eisen, die de invoer van koffie aan onze dol larpositie zal stellen, is het te ver wachten, dat de koffie voorlopig nog niet bonloos te verkrijgen zal zijn. Het gebruik van koffie-sur- rogaat, al dan niet gemengd met koffie, zal dan ook worden ge stimuleerd. De koffie kan best tot de dubbele prijs komen. En dan de tabak, het rokertje wordt ook al duurder; ja die de valuatie en de Benelux is nu ook in alles zo lekker niet. Tengevolge van de devaluatie van de gulden zijn de prijzen van de grondstoffen in de tabaksin dustrie in gelijke mate verhoogd. Was vóór de devaluatie de kost prijs van de ruwe tabak 2.27 per kf., thans moet daarvoor 3.05 betaald worden. Daar de verhoging van de grondstofprijs in de aan de consument te bere kenen prijs mag worden doorbe rekend, is de gemiddelde klein- handelprijs gestegen van 11.36 tot 12.93 per kg. Dit betekent, dat de goedkoopste rooktabak, n.l. die van 0.40 op 0.50 per pakje van 50 gram zal komen. De duurdere soorten zullen ech ter nog meer in prijs stijgen. En nu is 't mooiste dat de winstmarge voor de handel, dus grossiers en detaillisten, nog min der wordt. Deze wordt gebracht van 21 op 19 ONZE UITVOER STERK TOEGENOMEN. In October 87 pet. van onze invoer door uitvoer gedekt. Volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek samen gestelde voorlopige cijfers, was in de maand October j.l. 86,8 pet. van de invoer door uitvoer ge dekt. (In September 1949, 78,1 pet., October 1948 64,2 pet.). Voor de naoorlogse periode is dit dekkingspercentage bijzonder hoog. Dit hoge cijfer werd veroorzaakt door de sterke toeneming van de uitvoer, die van 318.3 millioen in September '49 steeg tot 377,5 millioen in October, een cijfer, dat tot dusverre nog niet werd be reikt. GRATIFICATIE VOOR ONDERWIJZEND PERSONEEL. Het gratificatiebesluit burger lijke rijksambtenaren 1949 is, blij kens een publicatie in,de Staats courant, van overeenkomstige toe passing verklaard op het onder wijzend personeel. Dit wil zeggen, dat het onder wijzend personeel van openbare en bijzondere scholen een grati ficatie wordt toegekend van twee procent van hun salaris per 1 Ju li 1949, met een maximum van 50.-. HULP VOOR BURGER BEVOLKING BIJ RAMPEN. Rocle Kruis gaat 79 depots inrichten. Het Nederlandse Rode Kruis is thans doende een sedert 1942 bestaand plan om uitge breide voorzorgen te nemen ter verpleging en verzorging van getroffen burgers bij ram pen uit te voeren. Deze voorzorgen zullen bij elkaar twee tot twee en een half millioen gulden kosten. Het totale plan omvat de inrichting van 79 depots. Deze depots zullen uit elf provinciale magazijnen aan vulling kunnen betrekken. Een centraal magazijn te Den Haag zal de provinciale ma gazijnen voorzien. Nog deze maand zullen het centrale magazijn te Den Haag en de depots te Bergen op Zoom, Vlissingen, Gouda, Utrecht, Amersfoort, Harder wijk en Haarlem gei-eed ko men. Eind Januari 1950 zul len de eerste 46 depots ge reed komen. Dan is het be schikbare geld zeven ton op en zal het wachten zijn op nieuwe bijdragen om de organisatie verder uit te bou wen. WEST-DUITSLAND TREEDT TOE TOT HET ROER STATUUT. werke te Ludwigshafen (Franse zóne). Wat de scheepvaart betreft is aan Duitsland toestemming ver leend, zes vrachtschepen van meer dan 7000 ton te kopen of te bouwen. Duitse scheepswerven zullen voorts schepen voor bui tenlandse rekening mogen bou wen. De staat van oorlog tussen Duitsland en de westelijke mo gendheden zal niet officieel wor den beëindigd, maar beide par tijen erkennen, dat de geest van de gesloten overeenkomst het te gendeel is van een staat van oor log. Dr. Kurt Schumacher, leider van de sociaal-democratische op positie-partij in het West-Duitse parlement, heeft West-Duitslands aansluiting bij het Roerstatuut „ongrondwettig genoemd en ver klaard, dat het besluit van de re gering om zich aan te sluiten bij het internationaal Roer-orgaan niet bindend is voor de socialis ten KARD. MINDSZENTY GEESTELIJK GEZOND. 't Oostenrijkse Kath. weekblad „Der Volksbote' dat over het al gemeen zeer goed is ingelicht, heeft een bericht gebracht over de lichamelijke en geestelijke toe stond van Kardinaal Mindszcnty. „De primaat bevindt zich nog steeds in de staatsgevangenis „Gyüjtöfoghaz te Boedapest. Lichamelijk is de kardinaal wel zeer verzwakt, maar hij is toch weer in het volle bezit van zijn geestelijke krachten. Gelukkig schijnen de kunstmatige middelen, waarmede men zijn bewustzijn en Te Bonn is bekend gemaakt, dat kanselier Adenauer definitief heeft toegestemd in toetreding van West-Duitsland tot het interna tionaal gezagsorgaan voor het Roergebied en aanvaarding van de verplichtingen van het Roer statuut. Behalve de kwestie van het Roerstatuut bevat dit protocol n tiental andere punten, waarop overeenstemming is bereikt. Het belangrijkste hiervan is, dat de geallieerden toestemming geven tot de toetreding van West- Duitsland tot de raad van Eu ropa als toegevoegd lid. De geallieerden hebben zich be reid verklaard, de demontage van 20 ondernemingen op het gebied van de chemische en staalindus trie te staken, waaronder de zes, die na de Parijse conferentie der grote drie zijn genoemd. Te Berlijn zullen alle ontmante lingswerkzaamheden worden stop gezet. Onder de vrijstelling vallen nu ook de chemische fabrieken van Bayer te Leverkusen, met inbe grip van het centrale laboratorium van de voormalige I. G. Farben. De voornaamste fabrieken waar de ontmanteling wel doorgang zal vinden, zijn de vroegere Hermann Goering Werke in de Britse zóne en de Badische Anilin- und Soda- zijn zenuwstelsel vóór en tijdens het proces had uitgeschakeld, geen ernstige gevolgen te hebben, al kan de Kardinaal zich niet meer herinneren, wat er met hem ge beurd is." „Als gevolg van zijn lichame lijke zwakte kan Kardinaal Minds- zenty de laatste tijd niet langer iedere dag de H. Mis opdragen en moet zijn dagelijkse wandeling tot een half uur beperkt blijven. Ondanks dit alles houdt hij toch vast aan zijn ascetisch program, even nauwkeurig als in de dagen van zijn vrijheid. Ook thans vast hij nog twee dagen in de week. Een dag voor het welzijn van Hongarije, de andere dag voor het Christendom in de gehele we reld; maar vooral voor het onbe schrijfelijk lijdende Russische volk, waarvoor de kardinaal altijd een diepe en broederlijke sympathie heeft gekoesterd „Eén dag en één nacht ziet de Kardinaal ook af van zijn rust bed en ligt hij op de naakte vloer van zijn cel. Overigens brengt de Kardinaal de gehele dag door met meditatie, breviergebed en andere gebeden". „Voor de bewaking van de Kardinaal hebben de communis ten een speciale wacht gevormd uit in politiek opzicht betrouw bare politie-beambten. Iedere dag brengen de directeur en de arts van de gevangenis een bezoek in de cel van de Kardinaal en vra gen of hij nog bijzondere wensen heeft. Maar iedere dag wijst de Kardinaal deze tegemoetkoming op zeer besliste wijze af. Van een regiem dat hem willens en wetens onschuldig in de gevangenis heeft qeworpen, wil hij geen gunsten aanvaarden". Anderhall' ttur hebben de Vlijmense raadsleden er voor genomen orn kennis te nemen van de inge komen stukken en er hun mening over te zeggen. Het leek er soms dan ook op alsof de rondvraag niet afgeschaft was, maar verplaatst van achter naar voren. Wegens ziekte van de burgemeester ontbrak de beproefde leiding en moest wethouder van Bok hoven de hamer zwaaien, al liet hij hem in feite rusten. Maar ja, een wethouder is nu eenmaal geen burgemeester en in het leiden van de raad van Vlijmen moet men blijkbaar ervaren zijn. Wethouder van Bokhoven sprak na de opening de wens uit, dat de burgemeester spoe dig hei-steld zou mogen zijn. Met het vaststellen van de notulen begon het al. De heer Spanjers was het n.l. niet eens met hetgeen er stond. Hij had de rondvraag alleen af willen schaffen als de leden toch de gelegenheid zouden krijgen om in het be lang van de gemeente een vraag te stellen, alleen een vraag zonder debat of iets. De voorzitter meende dat daar niets tegen zou zijn als het niet te langdradig werd. Maar het was de vorige vergade ring zo toch niet besloten en in de notulen stond het goed. Dientengevolge voelde dhr. Spanjers zich nu misleid we gens een uitlating van de voorzitter in die vergadering. Als hij geweten had hoe de bedoeling precies was, had hij het voorstel van de heer Dek kers toen wel gesteund. Maar ja, er bleek nu niets meer aan te doen en de notulen wer den onveranderd goedge keurd. 5 Ingekomen stukken. Toen kwamen de ingeko men stukken aan de orde. Het eerste werd nog als kennis geving aangenomen: het was een dankbetuiging van de fa milie Prinsen voor 't noemen van een straat naar hun va der. Naar aanleiding van 'n goed gekeurde begrotingswijziging voor de aanleg van brandput ten, merkte de heer Van Son op, dat hij graag zag, dat, als gemeentenaren voldeden, zij ook een kans kregen om dit werk uit te voeren, waarop de voorzitter antwoordde dat ex- prijs gevraagd was. De heer Van Son zou hier naar informeren. Dan was er een brief met bescheiden van de Heemkun dekring over de straatnamen- herziening. De heer v. d. Meerendonk zag hierin nog reden om op advies van de Heemkunde kring enkele straatnamen te wijzigen. De Kring had dit advies opgesteld met mede werking van verschillende vooraanstaande deskundigen. Zo wilde zij de naam Akker handhaven in plaats van Gro testraat, Dorpsstraat in plaats van Pastoriestraat (al vond de heer v. d. Meerendonk persoonlijk dit laatste ook wel geschikt). Ook Papen- steeg wilde Heemkundekring terug, want dit was geen scheldnaam, maar een ere naam. Onsenoortsestraat was verdwenen zonder dat iemand van de x-aad er erg in had gehad. Verder wilde de Kring nog de naam Mommersteeg bewaren, maar de heer v. d. Meerendonk had er niets te gen om dit voortaan Haar- steegseweg te laten. Hij ge loofde dat ook anderen wel voor enkele wijzigingen voel den. De heer v. d. Bx-oek vroeg zich af waarom er geen Bui'g. v. d. Broekstraat en Burg. v. Houtstraat was gekomen, die hadden toch ook bergen werk verzet. De voox-zitter was van me ning dat het raadsbesluit nu eenmaal genomen was. Waar om kwamen nu ineens al die De heer Van Son was het eens met de Heemkundekring. Bovendien had hij bezwaar tegen de namen Nieuwkuijk- sestraat en Haarsteegseweg, Vlijmen, omdat dit moeilijk heden gaf met posterijen en zaken, in verband met de drie postkantoren in de gemeente, want dan zou de post eex-st al lemaal naar Vlijmen gaan. Verder vond hij dat b.v. Nieuwkuijksestraat, Nieuw- kuijk, vloekte. De voorzitter was het hier mee eens, maar de heren die het weten, wilden het zo. De heer v. d. Meerendonk achtte dit gemakkelijk te on dervangen door de toevoe ging post Nieuwkuijk of post Haarsteeg. Toen sprak de heer Dek kers eindelijk als zijn mening uit dat de raad het paard ach ter de wagen aan het span nen was. Als de burgemees ter beter was, dan moesten B. en W. het maar eens be spreken en was de meex-der- heid van de raad er voor, dan kon de zaak nog eens behan deld wox-den. Maar hij drong er op aan, om alles eerst nog eens rustig te overwegen. De heer v. d. Meerendonk wilde in ieder geval de na men Akker, Papensteeg en Onsenoortsestraat handhaven en de zaak nog eens bespre ken. Daarmee was deze kwes tie voor het ogenblik van de baan. Naar aanleiding van een schrijven van de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen merkte de heer v. d. Meerendonk op, dat hij er voor was dat er U.L.O.- onderwijs in Vlijmen zou ko men. De heer Spanjers was het met hem eens, zowel om het grote aantal leerlingen die dit onderwijs al volgden (52). als om de vermeerdering van het zielenaantal.' Van dhr. Wolfs op C 78, was er een schrijven over de toestand van zijn woning, waarbij B. en W. opmerkten dat dit niet een zaak van de ï-aad was, maar van 't Bur gerlijk Armbestuur. De heer Spanjers was het daar niet mee eens. Wolfs was verhuisd op de belofte van de burgemeester dat het huis C 73 gerestaureerd zou worden, maar dit was blijk baar in het vergeetboekje ge raakt. Toen de heer Spanjers klaar was met zijn betoog, gaf de voorzitter de x'cden waar om dit niet een zaak van de raad was: 't Burgerlijk Arm bestuur had deze woning n.l. aangekocht. Waardoor heel 't betoog van de heer Spanjei's overbodig bleek te zijn ge- weest. Daarna kwam de voetbal kwestie op de proppen. Er was een verzoek van de voetbal vereniging ,.De Stormers" binnengekomen om een ter rein toe te wijzen binnen Vlij men. B. en W. hadden hier over indertijd afwijzend be schikt omdat er geen grond voor beschikbaar was. Het bestuur vroeg nu de raad om dit afwijzend bericht te her zien. Dit gaf aanleiding tot een uitvoerig debat, waarbij de kwestie sportterreinen, cen tralisatie in de K.N.V.B. en zelfs verschuiving van lande rijen ter sprake kwam. Met als resultaat dat de voorzitter cr een eind aan maakte met te zeggen, dat het mooi was geweest. De heer Wijkmans merkte op dat B. en W. indertijd af wijzend hadden beschikt om dat er geen terrein aanwezig was. Deze voetbalvereniging zei nu, dat het er wel was, maar wees het niet aan. Dit vond hij jammer. Hij achtte het absurd om eén voetbal club buiten de gemeente te laten spelen. Bovendien wa ren er spoi'tterreinen nodig voor de jeugd, omdat ze an ders baldadig zou worden. Hij gaf in overweging om ernstig naar een voetbalveld en een speelterrein uit te zien. Vervolgens nam de heer v. d. Meerendonk het woord, mede als voorzitter van de Vlijmense Boys. Deze stelden hun terrein overal voor be schikbaar, wat dan ook tot gevolg had dat het veel leed. Indertijd had hij aan de bur gemeester gevraagd om het veld op een behoorlijk peil te laten brengen, maar de bur gemeester had toen gezegd dat dit onmogelijk was omdat er drie clubs in de gemeente wai'en. Moest er nu dan nog een bij komen. Bovendien was dit tegen de bedoeling van de K.N.V.B. De raad moest maar eens goed over wegen eer hij er toe overging een vierde club er bij te ne men; er waren er genoeg. De nieuwe club bestond gedeel telijk uit afvalligen van de Vlijmense Boys. Die waren bereid hen terug te nemen, maar er was een zekere te- aan decerx- hoge pieten er op afstormen? J genwerking. De Bond zou niet meehelpen tralisatie. Het voetbalveld ondervond veel nadeel van de jeugd, al dus de heer v. d. Meerendonk; hij was dan ook een groot voorstander van een sport park en daar scheen aan ge werkt te woren in het kader van het uitbx-eidingsplan. De heer Van de Ven zei, dat hij nu al vijf jax-en zitting had als raadslid en er was steeds gesproken over een sportpark. Als hij er over 5 jaar nog zat, dan was het er misschien nog niet. Hoe zat het daar nu mee? Het zat in het uitbreidings plan, zei de voorzitter. Ook de heer Wijkmans zag graag één voetbalvereniging. Maar als de mensen dit niet wilden, dan kon niemand hun het recht ontzeggen om een nieuwe club te stichten. En als de Bond het nu niet toe zou staan om te spelen, hoe kon dan deze vereniging om een veld vragen? Ze zouden toch moeten weten of hun aanvraag zou worden inge willigd. De heer v. d. Broek lichtte hem hierover in. Ze konden hun aanvraag pas doen als ze een naam, terrein, clubkleu ren e.d. hadden. Verder constateerde dhr. Wijkmans dat kleinere ge meenten allemaal een sport park hadden; waarom was er dan in Vlijmen geen? In die gemeenten was allemaal maar één club, zei de heer Van de Meex-endonk; hier was te veel versplintering en dan zouden alle clubs doodbloeden. Vlij mense Boys, dat vorig jaar met vier elftallen in het veld kwam, kon er nu nauwelijks drie op de been brengen. Hij wilde geen pleidooi houden voor een bepaalde club, maar er was één flinke vereniging nodig. De heer Oremans was er voor om, als er mogeijlkheid was, de mensen maar te laten spelen. Waarop de heer v. d. Meerendonk antwoordde, dat hij dan ook onmiddellijk na mens de Boys een verzoek tot B. en W. zou willen richten om een behoorlijk terrein. Als het niet hard nodig was moest er geen weiland gebruikt worden voor een voetbalver eniging. Ook de voorz. was van me ning dat men daarvoor zo maar geen land kon afnemen. De heer Spanjers echter be weerde dat er landerijen ge noeg wai-en in Vlijmen. Maai er was een goed beleid nodig. Hij wist wel een terrein, als de gronden maar oordeelkun dig verdeeld werden. Als de arbeidsgroep het maar eens in handen zou krijgen dan zou de sport omhoog gaan en alleen als de gemeente de zaak in handen nam, zou er een volledige oplossing mogelijk zijn voor de terreinenkwestie. Hij had een plan om een voetbalveld te krijgen door vei'schuiving van landerijen. De goede landerijen konden dan vanwege de gemeente be mest worden, wat de boeren dan procentsgewijze moesten terugbetalen door de pacht. De voorzitter zegde toe dat B. en W. een sportpark in overweging zouden nemen. Nog ging het gedebatteer on der de leden onderling enige tijd door, zonder dat er nieu we plannen naar voren kwa men, tot de voorzitter er ein delijk genoeg van kreeg en zei: ,,'t Is mooi geweest", en de discussie sloot. De bewoners varj 't Zand in Haarsteeg hadden een schrij ven gezonden, waarin zij me dedeelden dat de toestand van het electrisch lichtnet bij hen onhoudbaar was geworden. Daarom hadden zij zich tot de P.N.E.M. gewend en die wilde een nieuw net aanleggen. De kosten hiervan bedroegen 3000, waarvan de P.N.E.M. 50% op zich wilde nemen. Nu vroegen de bewoners van 't Zand aan de gemeente om de andere 50% voor haar reke- nin te nemen. De voorz. deelde mee dat B. en W. hadden voorgesteld dat de bewoners zelf met 10 per maand aan de kosten zou den bijdragen. Er was daarom een vergadering belegd, maar daar waren er maar twee ver schenen. De heer v. d. Meerendonk was van mening dat deze mensen die 1500 niet zouden kunnen opbx-engen. Hij vroeg of de P.N.E.M. er niet een schepje bij zou willen doen, zodat de gemeente of de be woners van 't Zand de rest zouden kunnen opbrengen. Als de P.N.E.M. het niet deed, dan bleef de zaak weer han gen. De voox-z. dacht dat 't mis schien wel zou gaan als de ge meente en de bewoners elk 25% gaven. De heer v. d. Ven raadde aan om aan de P.N.E.M. 75% te vragen en dan 25% voor rekening van de gemeente te nemen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1