l Wijde Wereld Waalwijkse en Langstraatse Courant UIT DE Gemeenteraad Raamsdonk Interessante en langdurige Raadsvergadering SPRANG-CAPELLE. KOMT EVEN KIJKEN of BEL EVEN No. 123 PARFUMS en EAU DE COLOGNE Firma ORIE DUMOULIN. pn 'p !?-1 1 sr*r-' Geen goede Sint Moet U nog een kleinigheidje bijpakken ofzoekt U een mooie CASSETTE MET ZEEP of LOTION en wij tonen U aardige flesjes in velerlei merken vanaf 0.85 tot 9.50 GROTESTRAAT 191 - WAALWIJK DONDERDAG 1 DEC. 1949 Uitgever Waal wijkse Stoomdrnkkeri] ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO \M HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 97 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". DE ALGEMENE TOESTAND ziet er nu over de gehele we reld niet zo prettig uit. Ook in ons vaderland niet, zeker niet wat het economische le- i ven betreft. Zo zien we dat i in IJmuiden verschillende trawlers worden opgelegd, omdat de gevangen vis aan de veilingen niet verkocht kan worden. Zo kondigt de directie der spoorwegen aan dat het, jaar 1949 zal sluiten met een zeer groot tekort en worden maat regelen getroffen voor be langrijke afvloeiing van per soneel, en dat in een tijd dat er voor steeds meer handen werk gevonden moet worden; denk aan de aangroei der be volking en de demobilisatie uit Indonesië. Wij moeten 't feit consta teren dat de prijzen oplopen van tal van artikelen, met als gevolg de kwestie van de lo nen. Of dat nu een gevolg is van de devaluatie, van de Be nelux of wat ook, we hebben het feit te aanvaarden en zit ten er mee. De Raad van Vakcentralen heeft aan de Stichting van de Arbeid voorgesteld de lonen met 5% te verhogen, ingaande 1 Januari a.s. Gaat dit niet via de Stichting van de Ar beid, dan zal men het recht streeks bij de regering aan de orde stellen. Wij spraken hierboven over de spoorwegen. De voorzitter van St. Raphaël, dhr. Blom- mers, deelde mee dat bij de spoorwegen 41.000 man in be drijf was en dat 56% van de gehele exploitatie personeels uitgaven waren. Nieuw per soneel wordt niet meer aan genomen. In particuliere bedrijven, zo zeide hij, is het niet anders; ook daar stijging van exploi tatie-kosten en vermindering van ontvangsten. Er zijn reeds sanerings maatregelen die hier en daar leiden tot ontslag van perso neel. Bij de spoorwegen weet hij 't voor een groot deel aan de beunhazerij in 't vervoer op de weg, dat tenslotte tot na tionalisatie van het vervoers wezen moet leiden. Dat is nu nog maar in Hol land, maar in België en Frankrijk en vele andere lan den is de toestand niet beter. En ondertussen rukken de communisten in 't Oosten steeds verder op en is de na tionalistische regering uit Tsjoengking gevlucht en zijn Frankrijk en Polen maar steeds bezig om personen ,in hoofdzaak diplomatieke agen ten, over en weer uit te wij zen. Het gaat hard tegen hard, met diplomatieke vertogen en afwijzingen bij de vleet. Als het maar niet erger wordt, zal het hier nog al loslopen. Maar al met al is de toestand in ons land en daarbuiten wel wat onbehagelijk. LOVINK VRAAGT ONTSLAG. De heer A. H. J. Lovink, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, heeft aan de regering verzocht hem met ingang van de datum van de souvereiniteits-overdracht ontslag uit zijn functie te ver lenen. Dit verzoek is een uit vloeisel van het feit, dat bij de souvereiniteits-overdracht het ambt van Hoge Vertegen woordiger van de Kroon ver valt. Het is bekend, aldus het A.N.P., dat de regering de grootste waardering heeft voor de wijze, waarop de heer Lo vink onder de moeilijkste om standigheden dit ambt heeft vervuld en dat zij daarom de heer Lovink gaarne in de functie van Hoge Commissaris in Indonesië gehandhaafd zou hebben. Het verschil echter tussen de oude en de nieuwe rechts orde en het daarmee samen hangend verschil tussen de positie van de H.V.K. en de Hoge Commissaris, heeft de regering doen besluiten niet dezelfde persoon, die thans 't ambt van H.V.K. bekleedt, voor de functie van Hoge Commissaris aan te zoeken. NIEUWE DEVIEZEN- REGELING VOOR TOERISTEN. Ieder maximaal 400. Naar de Nieuwe Courant verneemt, hebben de devie- zenbanken van de Nederland se Bank mededeling ontvan gen, dat met ingang van 1 Ja nuari a.s. een belangrijke ver andering zal komen in de toe wijzing van deviezen voor toeristisch verkeer. Ieder zal dan kunnen beschikken over een bedrag aan deviezen, het welk kan worden gebruikt naar verkiezing, behalve voor reizen naar Zwitserland en naar België-Luxemburg. Voor het toeristische verkeer op deze landen zal nog loting moeten plaats vinden. Er wordt voor ieder een be drag vastgesteld van ƒ400. voor kinderen geldt 200. Hiervan dienen ook de kos ten van familiebezoek e.d. te worden bestreden. De nieuwe regeling bete kent dus, dat men vrij is in de keuze van vacantie naar Denemarken, Finland, Frank rijk, Engeland, Ierland, Noor wegen en Zweden. Voor de administratieve ver werking van de nieuwe rege ling word een speciaal voor niet-zakelijke doeleinden be stemd deviezenboekje, een z.g. toeristen-deviezenboekje ingevoerd, waarop de ver schafte bedragen en de even tueel teruggestorte of over gehouden deviezen worden geboekt. Tenzij in een door de Nederlandse Bank verleen de vergunning uitdrukkelijk staat vermeld dat overschrij ding van het jaarmaximum is geoorloofd, zal dit de 400 c.q. 200 niet mogen over schrijden. DE RUSSEN WENSEN OVER DUITSLAND TE ONDERHANDELEN. Prof. Ulrich Noack, de op richter van de „Nauheimer kring", die een verenigd neu traal Duitsland propageert, heeft op een vredesbijeen komst te Munchen, waar 800 personen aan deelnamen, ver klaard dat Rusland bereid was met het Westen te onderhan delen over de eenheid en de neutralisering van Duitsland en het terugtrekken van de bezettingstroepen. Hij voegde hier aan toe, dat hem dit was medegedeeld door Semeanow, de politieke adviseur van de Russische controle-commissie te Berlijn. De Duitsers, aldus Noack, moesten nu de vraag gaan stellen, waarom er niet onderhandeld werd. PRAAG GAAT DE PARTIJ ZUIVEREN. De Tsjecho-Slowaakse com munistische partij heeft be kend gemaakt, dat gedurende de maand December 'n stren ge zuivering zal plaats vinden, alvorens de nieuwe lidmaat schapskaarten voor 1950 wor den uitgereikt. De toelating van nieuwe ledeti zal sterk beperkt worden. Het Praagse staatsgerechts- hof heeft Zaterdag 2 Tsjechen ter dood veroordeeld en 2 tot levenslange gevangenisstraf, natuurlijk onder beschuldi ging van spionnage. Zestien andere personen kregen ge vangenisstraffen van 10 tot 25 jaar. Met deze vonnissen is het aantal personen, van wie men weet dat zij de afgelopen week wegens beweerde spion nage in Praag zijn gevonnist, tot 87 gestegen. voor een vrouw of meisje, wanneer ze als geschenk niet een tube Hamea Gelei heeft ontvangen. FRANSE DAKOTA VERONGELUKT. Tien doden. Bij de grens tussen China en Tonkin is een Franse Da kota gevallen. Tien inzitten den kwamen om het leven. Er waren vier passagiers aan boord en een bemanning van zes. Het toestel was opgestegen van Hanoi in Noord-Indochi- na, om voorraden uit te wer pen boven de steden Langson en Caobang, welke aan de strategische weg langs de grens liggen. De oorzaak van het onge luk is nog niet bekend. BRAND IN URANIUMMIJN. Volgens het met Britse li centie verschijnende Berlijnse blad Telegraf, is Donderdag brand ontstaan in een ura- niummijn in Johann-Georgen- stadt in Saksen (Russische zone). Hierbij zouden 400 mijnwerkers om het leven zijn gekomen. De brand sloeg over naar een kazemat met explosieve stoffen. Doordat de lift in brand vloog, aldus het blad, konden slechts enkele mijnwerkers zich in veiligheid stellen. Red dingsploegen konden niets uitrichten, omdat zij geen gasmaskers hadden. ONGELUKKEN TIJDENS HET WEEKEINDE. Zaterdagnacht reed een luxe auto, komende uit de richting Moerdijk, nabij Zevenbergen op een stilstaande vrachtauto, geladen met stenen. De luxe auto werd geheel vernield, de bestuurder zwaar gewond. De naast hem zittende vrouw werd evenals een passagier achter in de auto gedood. De pakhuisknecht M. A. Tax te Rotterdam is Zater dagmorgen op de Goudsesin- gel door een tram gegrepen en op slag gedood. Zondagmiddag is de 42- jarige A. ten Hage uit Uden- hout, op de Bosscheweg te Tilburg, onder een Deense vrachtauto geraakt, waarmee vis vervoerd werd. Eén der wielen reed de man over het hoofd. Hij was op slag dood. Het slachtoffer was gehuwd en vader van tien kinderen. Zaterdagmorgen heeft 'n arbeider op een stuk bouw land te Hem, gemeente Ven huizen, 't stoffelijk overschot gevonden van de sinds 16 No vember vermiste zestig-jarige P. R. ERNSTIGE TRAMBOTSING TE AMSTERDAM. Zaterdagavond zijn op het kruispunt Ruysstraat-Wibaut- straat te Amsterdam twee trams in volle vaart met el kaar in botsing gekomen. De bijwagen van lijn 3 kantelde, waarbij 31 personen min of meer ernstige verwondingen opliepen. De vroede vaderen dezer ge meente kwamen Zaterdag 26 No vember te half acht in openbare vergadering bijeen. De heer Ber gé was afwezig. Burgemeester Prinssen opende de vergadering met het gebruike lijke gebed. Op de notulen der vergadering van 8 Oct. meende de heer Vermeer een kleine cor rectie te moeten laten toepassen, wat inderdaad het geval bleek; de ontbrekende passage zal als nog worden opgenomen. Bij de ingekomen stukken en mededelingen vielen op te mer ken: goedkeuring grondaankoop in de Beejaartstr. voor nieuwe Ulo-school, enkele begrotingswij zigingen, goedkeuring overeen komst met de staat der Neder landen tot verhuur van het poli tiebureau. Een dankbetuiging van het sa natorium de Klokkenberg voor de laatst aan hen verleende subsidie van 799.67. De heer Vermeer vroeg de voorzitter een kleine onderbre king. Hij verzocht de voorzitter om een lachende ambtenaar op 't trapje naar boven te willen roe pen, op de publieke tribune. De voorzitter repliceerde hier op de heer Vermeer, dat men volgens hem gerust mocht lachen voor zover het niet hinderlijk wordt of aanstoot kan geven aan de vergadering. Daar is de poli tie dan ook voor. Na dit kort intermezzo ver volgde de voorzitter met verschil lende aanvragen om subsidie, w. o. van de K.J.M.V., Chr. Jonge lingsver., R.K. Leergangen te Til burg, Gezondheidszorg, A.V.O.- comité en Dierenbescherming. Al deze posten komen bij de begro ting 1950. Het bouwvolume vóór onze ge meente is bepaald p 2876 M3, of wel circa 10 woningen. Het hierna volgende punt had nogal wat voeten in de aarde, eer er tot overeenstemming werd ge komen. Het betrof hier o.a. een wijziging van de naam Burgerlijk Armbestuur in gemeentelijke in stelling voor maatschappelijk hulp betoon. De oude naam heeft geen aangename klank. Het is de be doeling dat dit geheel gereorga niseerd wordt. Er werd voorge steld om de commissie uit te brei den van 3 op 5 personen, w.o. een wethouder-voorzitter, in dit geval de heer Langerwerf, wet houder van sociale dienst; de vier leden worden benoemd door de raad. De secretaris-boekhouder wordt per 1 Jan. 1950 eervol ont slag verleend. Deze had die func tie al 12 jaar tot volle tevreden heid vervuld. Thans zal de heer Schoenmakers wachtgeld ontvan gen en een aanvulling op zijn pensioen als tegemoetkoming, als hij de leeftijd heeft bereikt. De heer Vermeer maakt de op merking dat het wel vlug gegaan was om de naam Burgerl. Arm bestuur te veranderen. Hij vond dat de stukken te kort ter visie hadden gelegen. Hij zag ook lie ver het getal vergroot tot 7 per sonen. Op hen rust een grote ver antwoording in verband met het werklozenvraagstuk. Hij zag er graag minstens 2 K.A.B.'ers in. VoorzitterDat ligt aan de raad, die moet beslissen. VermeerU begrijpt me ver keerd, ik spreek uit ondervinding. Spr. wenst om moeilijkheden te voorkomen, de arbeiders niet te vergeten. VoorzitterIk had trouwens wel het voorstel willen doen om zeker minstens één arbeider te be noemen, daar alle groeperingen een kans moeten hebben. Spreker achtte 5 personen voldoende. De heer Kieboom sprak in de zelfde geest en wenste ook twee katholieke arbeiders, daar deze categorie er het meest mee te ma ken heeft. Hij stelde voor om zes personen te benoemen. De voorz. is niet voor 6 perso nen, omdat dit een gelijk getal is. Kieboom Dat staat gelijk, dan 7, maar minstens 2 arbeiders. Rodenburg 5 of 7 is om het even, maar ook de middenstand heeft zijn recht. De heer Verschuren sluit.zich aan bij de vorige sprekers van zijn fractiearbeiders moetén er in De heer Lankhuizen dankte de voorzitter voor zijn interpretatie en was voor 5 personen. Vaca tures ontstaan er toch en dan heeft ook de arbeider weer kans, zo wel als een ander. Hier dreigde het geheel op een dood spoor te geraken. Voorzitter: Wilt u het instem ming brengen Vermeer: Die aardigheid zul len ze niet hebben, ik voel wel aan dat we dan toch niet onze zin krijgen en zullen het niet in stemming brengen. Kieboom 5 of 7 kan inderdaad niet alles uitmaken. Hij hoopte dat de samenwerking goed mag zijn. De voorzitter gaf nogmaals in het kort een uiteenzetting. We zijn het met elkaar goed eens, al dus spr., alleen willen jullie de zekerheid van twee hebben en dat kan ik niet garanderen. Onder dankzegging aan de hr. Schoenmakers werd dit punt af gewerkt. De volgende punten gingen vlotter onder de hamer door. Over de salariëring van het ge- meentepersoneel werd geen druk te gemaakt. Het ontwerp-besluit, strekken de tot het vaststellen der vergoe ding bedoeld in art. 101 der lager onderwijswet 1920 over 1948, als mede der over dat jaar voor ver goeding in aanmerking komende werkelijke kosten, werd z. h. st. goedgekeurd. Het voorstel met ontwerp-be sluit over het aangaan van kas geldleningen over 1950. Dit zal door B. en W. in een afzonder lijk besluit worden vastgesteld. Het gaat hier over 8 ton. Voor 1950 zal een rekening- courantovereenkomst worden aan gegaan met de Bank van Nederl. Gemeenten en de S. D. Lankhui zen Bank alhier, elk voor een be drag van 100.000.—. Bij punt 7 der agenda werd wat meer gas gegeven, zowel let terlijk als figuurlijk. Er zijn al dik wijls stemmen opgegaan om over te gaan tot het aanleggen van gas, wat een grote behoefte is voor onze gemeente. De gemeente Oosterhout heeft 'n plan gemaakt dat aanbestedingsklaar is, dit voor verschillende gemeenten in de omtrek. Dit komt voor onze ge meente op circa 750. De heer Verschuren vroeg of dat voor alle straten klaar was, doch dit is niet het geval, alleen voor de hoofdaansluitingen, straks komen definitieve plannen. De heer v. Woerden dacht dat het al erg laat is voor de aanleg, dit in verband met de toenemen de vraag naar electriciteit. Hij zag geen grote behoefte aan gas. Voorzitter: Tussen de PNEM en de mijnen bestaat geen rivali teit. Mijngas is trouwens niet duur. De behoefte aan gas kun nen wij zo niet vaststellen, doch de mensen die van buiten komen valt het altijd tegen dat hier geer. gas is. De vroede vaderen gaven vol gas en keurden het voorstel z. h. st. goed. Voorstel met ontwerp-besluiten op: Het opnieuw vaststellen van een verordening op de heffing van een straatbelasting Het heffen van 150 opcenten op de hoofdsom der personele be lasting voor het belastingjaar 19501951, werden vlot afge werkt. De heffing der keurlonen zal een wijziging ondergaan. De Vleeskeuringsdienst had 'n nadelig saldo van 1314.-. Door de verhoogde kosten kan men niet verder gaan met de tarieven die reeds gelden vanaf 1925. Deze worden gebracht voor runderen van 5.— op 6.—, voor var kens van 2.50 op 3.50, bene den de 60 Kg. van 1.25 op 1.75. De verordening regelende de vergoeding van rechten voor het gebruik der centrale noodslacht- plaats werd aangevuld, de stal ling van runderen en varkens werd enigszins verhoogd. De ge meente huurt momenteel 'n schuur voor 365.— per jaar. Er is stal ling te kort voor de vrachtauto, brandweer e.a., daarom werd voorgesteld om 'n schuur te ko pen van het Kerkbestuur van O. L. Vr. Hemelvaart, gelegen in de Westpolder, voor het bedrag van 4500.—. Tevens werd een cre- diet gevraagd van 3000.— voor verbeteringen daaraan. Dit komt op een totaal van 7500.—. De heer Vermeer schrok van dit bedrag, daar hij tevoren reeds een bedrag had horen noemen van 10.000, dus adviseerde hij om maar gauw te beslissen. Voor de toestemming om een karpet te kopen voor de raadzaal werd een bedrag van 1700.— door Ged. Staten te hoog geacht. Het verzoek zal worden herhaald voor de helft, dus 850.—. De heer v. Strien maakte zeer komisch de opmerking, het jam mer te vinden dat nu niet tot aan koop werd besloten, dan hadden we nog recht op bonnen van de Winkelweek, die nu gehouden werd. De voorzitter zei dit niet erg te vinden, anders zou er nog maar ruzie komen om de hoofdprijs, een fiets. Van de rondvraag wercf geen noemenswaardig gebruik gemaakt en sloot burgemeester Prinssen de openbare vergadering. GEEN VOETBAL OP ZONDAG. CAFÉ'S BLIJVEN ZONDAGS GESLOTEN. WINTERDIJK KRIJGT ELECTRISCH LICHT. WOLFSNEST KRIJGT WATERLEIDING. BEGROTING 1950 GOEDGEKEURD. SCHERPE DISCUSSIES EN OVERGROTE PUBLIEKE BELANGSTELLING. Ook zonder kennisname van de agenda kon men Maandagavond reeds vóór de aanvang der raads vergadering weten dat er belang rijke kwesties aan de orde zouden komen, die de gemoederen der in gezetenen danig in beroering brachten. De publieke tribune stond reeds lang voor de aanvang der vergadering eivol, terwijl een grote schare nieuwsgierigen zich voor het raadhuis verdrong, te leurgesteld dat zij geen plaatsje meer hadden kunnen bemachtigen. Niettegenstaande de vlotte lei ding van de voorzitter, burge meester Smit, nam de behande ling van de 22 punten lange agenda nog ongeveer V/^ uur in beslag en waren de discussies nogal eens heftig. Alle raadsleden waren aanwe zig. Na de gebruikelijke opening met gebed en goedkeuring der no tulen van de vorige vergadering, werden verschillende ingekomen stukken behandeld, o.a. een ver zoek van de R.K. Leergangen ie Tilburg om subsidie. Door B. en W. werd voorge steld 10.per jaar en per leer ling uit deze gemeente te verle nen. De heer Vos vindt 10.— een joden fooi voor een dergelijke in stantie en zeer weinig in verhou ding tot wat aan andere scholen wordt bijgedragen. Hij stelt voor er 25.— per leerling van te ma ken. Het zal toch maar over 1 of 2 leerlingen gaan. De voorzitter zegt dat er mo menteel geen enkele leerling uit Sprang-Capelle de R.K. Leergan gen bezoekt. Hij laat deze aange legenheid geheel over aan het in zicht van de raad. De heer Genuït zou er 20.— per leerling van maken, zoals ook aan de Handelsavondschool te Waalwijk wordt gegeven. Het voorstel van de heer Vos om een hogere subsidie te geven wordt verworpen met 7 tegen 4 stemmen. Vóór stemden de heren Vos, Kraak, de Bas en Genuït. Aan het Prov. Opbouworgaan wordt een subsidie van 1 cent per inwoner toegekend. Op een verzoek van de Chr. Volksbond te Sprang om verho ging van subsidie, zal in een vol gende vergadering worden terug gekomen. B. en W. stonden er gunstig tegenover, doch hadden nog een begroting voor 1950 ge vraagd. Een tweetal aanvragen om kwijtschelding straatbelasting wer den tot de geheime vergadering verschoven. 4. Voorstel tot oninbaarverkla ring aanslag straètbelasting. Het betrof hier een aanslag van 25 cent. De heer Genuït geeft in over weging dergelijke nietige bedra gen niet meer te heffen, daar ze veel meer aan administratiekos ten vragen. De voorzitter zegt zulks toe. 5. Voorstel tot verkoop van 'n fonds afkomstig uit het effecten bezit G. Both. Het betreft een stuk van 100 4%. Het voorstel wordt z.h.st. aan genomen. Waterleiding Wolfsnest. 6. Aanleg dienstleiding water leiding Wolfsnest. De heer Oerlemans vraagt na dere toelichting over de gemeen telijke garantie gedurende 10 ja ren en wijst er voorts op dat de weg daar ter plaatse thans vrij goed is. Als men die nu weer gaat opgraven, bestaat er groot gevaar dat hij weer in slechte toestand kom, waardoor de men sen zeer gedupeerd zouden zijn. De voorzitter licht toe dat de gemeente een zekere afname moet garanderen of anders moet bij passen. Opgebroken straten moe ten altijd in de oude toestand worden hersteld door de Maat schappij. Door de eigenaars van de wo ningen, 6 in totaal, wordt 50.- per aansluiting bijgedragen, zodat de gemeente 300 vergoed krijgt. De heer Vos voelt er niet veel voor de mensen zelf te laten bij betalen. Daar moet geen pressie op uitgeoefend worden. Ook de heer Ros is daar tegen. Die mensen hebben al zo lang op waterleiding moeten wachten en zich moeten behelpen. Ze hadden zelf geen behoorlijke pomp of put. Hij zou die 300 door de gehele gemeenschap laten dragen en geen bijdrage verlangen. An deren hebben reeds zo lang van de gemakken van waterleiding kunnen profiteren. De heer de Bas is er ook voor geen bijdrage van die mensen te vragen, doch dan mag in de toe komst bij dergelijke aansluitingen ook van andere gegadigden niets meer geheven worden. De heer Kraak vraagt of die mensen zelf hebben aangeboden die bijdrage te betalen of dat hen daar om gevraagd is. De voorzitter zegt dat er geen pressie is utgeoefend. Er zijn, wat aansluitingen voor afgelegen de len der gemeente betreft, nog vele wensen. Sommige aansluitingen kosten wel 1000.— per huis. Men dient dus aan de consequen- tes te denken. Men kan ook een z.g. baatbelasting van die mensen heffen, maar B. en W. vonden het niet juist hen enige dwang op te leggen. Zii hebben de bewo ners von Wolfsnest en andere wijken opgeroepen en hen gewe zen op de enorme kosten, aan aansluiting verbnden en op de waardestijging der panden door deze aansluiting. Gevraagd werd of zij eventueel iets zouden wil len bijdragen in de kosten. Er is voldoende bedenktijd gegeven en daarna is schriftelijk bericht ont vangen dat men 50.— per per ceel zou willen geven. Het ge schiedt dus oeheel vrijwililg. De heer Ros is overtuigd dat B. en W. netjes gehandeld heb ben, maar hij weet dat de meeste mensen op de Wolfsnest het moeilijk kunnen missen en zou gulweg de aangeboden bijdragen kwijtschelden. Wethouder Winkelman zou deze zaak niet te zeer van ge voelszijde, doch van zakelijke zij de bezien. Gezien de waardestij ging van hun huizen acht spr. het niet onbillijk dat men van de huiseigenaren deze kleine tege moetkoming van 50.accep teert. Zij hebben hierbij geen ver lies, allen winst. Gaat men der gelijke aansluitingen gratis geven, dan kan men in principe ook voor andere aansluitingen, al kosten die de gemeente duizenden gul dens, niets meer vragen. De voorzitter wijst er nog op dat ook de bewoners van de Dreef, de Hoge Akker, Achter de Hoven, de Winterdijk enz. ook nog dergelijke wensen hebben. Men dient dus te denken aan de consequenties, alvorens te beslui ten om het vrijwillig aangeboden geld niet te accepteren. De heer Ros handhaaft echter zijn voorstel om de bijdragen te laten vervallen. In omvraag gebracht, wordt 't 1 verworpen met 6 tegen 5 stem men. De heren Ros, Kraak, de Bas, Genuït en Vos stemden vóór het voorstel. (Dit besluit, om de 50.- per aangesloten perceel te laten bij dragen. werd echter even later, bij de behandeling van punt 17, weer ingetrokken, zodat de huis eigenaren niets behoeven bij te dragen. Red.) 7. Voorstel tot toekenning van subsidie aan de Prot. Chr. Streek H.B.S. voor Waalwijk en omge ving te Waalwijk. Op voorstel van B. en W. wordt deze subsidie vastgesteld op 150.-- per leerling per jaar. 8. Benoeming lid adviescom missie woonruimtewet 1947. Voor deze benoeming, wegens I bedanken van het lid Spierings, l was een voordracht opgemaakt, waarop als no. 1 Mej. D. voor de Poorte en als no. 2 Mej. A. P. v. d. Hoeven was geplaatst. Met 10 stemmen en 1 blanco werd Mej. D. voor de Poorte ge kozen. 9. Vernieuwing rekening-cou rant-overeenkomst met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten voor het jaar 1950. Wordt goedgekeurd. 10. Voorstel tot het verlenen van een machtiging aan burge meester en wethouders voor de opname van kasgeld. Wordt z.h.st. aangenomen. Voetbal op Zondag. 11. Behandeling request voet balvereniging Wït-Zwart inzake sportbeoefening op Zondag. De voorzitter wil allereerst zijn standpunt in het college van B. en W. even motiveren. Hij weet dat de kwestie van voetballen op Zondag en het openstellen van café's op Zondag 5 maanden ge leden de verkiezingsinzet van sommige candidaten is geweest. Weliswaar niet officieel, maar er is toch een zekere propaganda mee gemaakt. Daaraan wenst spr. niet mee te doen. Als men de mensen eerst iets belooft, dient men ook de consequenties te aan vaarden en die belofte ook in te lossen. Spr. wil zich met deze zaak niet bemoeien en laat de be slissing aan de raad over. Wethouder Winkelman wenst, naar aanleiding van het gezegde van de voorzitter, te verklaren dat van hem persoonlijk nooit enige belofte in die richting is uitgegaan. Het is spr. opgevallen dat het request slechts van een der vele voetbalverenigingen in deze gemeente uitgaat, dus kan het geen universeel verzoek ge noemd worden. Op de tweede plaats zou spr. het op prijs ge steld hebben als betreffende deze zaak eerst eens met B. en W. overleg was gepleegd. Mede in verband met andere plannen kon dan een gezamenlijk standpunt in genomen worden. Pas toen het request bij B. en W. was ingeko men, heeft spr. van deze zaak kennis gekregen. De situatie in deze gemeente acht spr. thans nóg niet rijp om dit verzoek toe te staan. Hij stelt daarom voor het voor kennisgeving aan te ne men. De heer Kraak zegt dat hij in de vorige raadsvergadering zijn standpunt reeds duidelijk heeft uiteengezet. Hij wil daar nog iets aan toevoegen. Het gaat er nie' alleen om dat de voetbalvereni gingen er financiëel mede gedu peerd zijn, maar over het feit dat een meerderheid in de raad een groot aantal ingezetenen beperkt in zijn vrijheid, waarop ieder bur ger in een democratisch land recht heeft. Er zitten gelukkig geen communisten in de raad, die met een voorstel komen om alle kerken te sluiten. Het gaat hier slechts over een sportbeoefening

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1