CAFELLE RAJMSQONKSVEER Kappa en Gebreide HEREN HANDSCHOENEN. Wollen DAMES- en HEREN SJAALS F Eü FAËTON ZONDER GELÜK VAIR! NIEMAND WEL DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 1 DECEMBER 1949 ST. NICOLAAS CADEAU „o KIEBOOM I Geslaagde Propaganda-Fcest- avonden van Volksonderwijs. L. I De propaganda - feestavonden van de atdeling Sprang-Capelje en omstreken van Volksonderwijs Woensdag en Donderdag gehou- don in het Stationsokffiehuis van dhr. Pruijssers. zijn in alle op zichten uitstekend geslaagd. Zo wel de eerste avond als de twee de, was de zaal geheel gevuld en de talrijke belangstellenden heb ben enkele genotvolle uren door gemaakt, waarin het nuttige aan het aangename gepaard werd. Ruim 8 uur opende de voorzit ter de heer L. Poldervaart, hoofd der Koningin Julianaschool, deze propaganda-feestavonden. Na zijn welkomstwoord hield de voorz. een korte openingsrede, waarin spr. op eenvoudige, begrijpelijke wijze uiteenzette, dat de openbare school niet neutraal, maar ver draagzaam en nationaal is. Na dit propagandistisch woord voerde de toneelvereniging „Har monie" uit Oosterhout, geen on bekende voor de leden van Volks- onderwijs, want reeds tweemaal heeft deze vereniging een feest avond van de afdeling verzorgd, een toneelspel in drie bedrijven van Kees Spierings en R. Feen- stra: „Achter de wolken schijnt toch de zon" op. Met de vertolking van dit to neelwerk, dat zich afspeelt ten huize van een eenvoudige krui denier, wie "s levens zorgen en moeilijkheden niet bespaard blij ven, heeft de Oosterhoutse to neelvereniging haar goede naam weer alle eer aangedaan. De ver schillende rollen waren, dank zij de ten zeerste te waarderen regie van de heer J. de Jong, zo uitste kend verzorgd, dat het succes van deze opvoering daaraan in niet geringe mate mede te danken is. Het was dilettantenwerk van de bovenste plank. Beide dagen sloot de voorzitter de goedgeslaagde avonden met een woord "van hartelijke dank aan de Oosterhoutse toneelisten voor de onberispelijke vertolking van dit boeiende, niet gemakkelij ke toneelstuk, welk dankwoord de aanwezigen met-een spontaan ap plaus onderstreepten. Een degelijk Plattelandsvrouwen beluisteren lezing over Denemarken. In de zaal van dhr. Ant. van Dijk te Vrijhoeve Capelle werd Donderdagavond half acht een ledenvergadering yan de afdeling Sprang-Capelle v. d. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen gehou den. Niettegenstaande de film avond van de Chr. Besturenbond in het Bcndsgebouw te Sprang en de Volksonderwijs propaganda- feestavond in het Stationskoffie huis Pruijssers, was de belang stelling voor deze bijeenkomst best. De presidente, Mevr. Verhoe- ven-Blankers, heette de aanwezi gen hartelijk welkom, in het bij zonder Mevr. Hart-Hauster en zij sprak er haar vreugde over uit, dat zovelen gevolg hadden gege ven aan de oproep van de secre taressen. Na dit openingswoord kreeg Mevr. Hart-Hausster het woord, die voor de pauze een lezing hield over Denemarken. Op boeiende wijze vertelde spreekster over dit Noordelijke buurland en zijn be woners en met belangstelling volg den de aanwezigen haar uiteen zetting. Nadat enige tijd was ge pauzeerd werd een film vertoond, waardoor het gesproken woord van vóór de pauze op interessan te wijze nader werd belicht. Met een woord van dank aan de spreekster voor de boeiende lezing en de interessante filmver toning sloot de presidente deze leerzame avond. In verband met een omstreeks Kerstmis door de afdeling te or ganiseren Kerstavond, wordt a.s. Donderdag 1 Dec. 's avonds half acht weer een vergaderinq voor de Plattelandsvrouwen belegd in de zaal van de heer Ant. van Dijk. Or» deze bijeenkomst zal men zich bezighouden met het vervaardigen van kleinigheden voor de te houden Kerstavond. Beroep niet aangenomen. Voor het op hem uitgebracht beroep door de kerkeraad vnn de Ned. Herv. Gem. alhier heeft Ds. Poot te Barneveld bedankt. Vacante Ned. Hem*. Gemeenten. Het aantal vacante Ned. Herv. Gemeenten in de Ring 's Grevel- duin-Capelle, dat begin Novem ber met de overkomst van Ds. Kolkert uit Bunschoten naar 's- Gravemoer tot twee daalde, zal in de eerste helft van December weer drie bedragen, zulks in ver band met het vertrek van Ds. Burgeier, die 11 Dec. a.s. in de Ned. Herv. Kerk te Waalwijk zijn afscheidspredicatie hoopt uit te spreken, naar Kruiningen (Z.) Terug uit Indonesië. Met de Volendam. welke be gin dezer week in de Rotterdam se haven aan kwam, repatrieer den een tweetal dorpsgenoten, die na een ruim 3-jarig verblijf in 't verre Oosten Dinsdag weer ge zond en wel in de ouderlijke wo ning terugkeerden. Het valt te begrijpen dat de blijdschap over de behouden thuiskomst groet was, niet alleen bij ouders en fa milie van de thuis komende jon gens, maar ook bij de buurtgeno ten. Voor de ouderlijke woning van soldaat le klasse A. J. Roo- senbrand aan de Waspikse Win terdijk en voor het ouderlijk huis van soldaat L. Smit op de Hoge Akker was door de zorgen van de buren een erc-boog verrezen en van schier alle woningen in de omgeving wapperde het natio nale dundoek ter begroeting. Ver len kwamen de teruggekeerden hun gelukwensen aanbieden en verschillende bewijzen van mede leven in onderscheiden vorm en aard hadden de jongens in ont vangst te nemen. St. Nicolaas zal Koningin Juliana-school bezoeken. Zoals we reeds mededeelden, zal de grote kindervriend a.s. Za terdagmiddag de leerlingen van de Koningin Julianaschool weer *met een bezoek vereren. In over leg met de Oudercommissie en 't personeel der school is besloten dit jaar, in tegenstelling met de twee voorgaande jaren, het kin derfeest weer in de school te vie ren, doch in afwijking met vroe gere regelingen, deze keer ,geen ouders en andere belangstellenden toe te laten, zulks omdat er geen voldoende plaatsruimte is en Sl. Nicolaas allereerst een feest us voor de kinderen en de groten op de tweede plaats komen. Voor een intieme viering van het St. Nicolaas-schoolfeest is 't nood zakelijk dat er geen geduw en gedrang is en dat alles rustig en ordelijk verloopt. Wat de toela ting van niet-leerlingen betreft, wordt een uitzondering gemaakt voor die kinderen, welke 1 April 1950 de school hopen te bezoe ken. Deze mogen met zusjes, broertjes of andere schoolkinde ren medekomen of kunnen door de ouders gebracht worden. Ver der hebben nog toegang de leden van de Oudercommissie en het gemeentebestuur. Ongeveer half drie hoopt St. Nicolaas, natuurlijk met zijn on afscheidelijke knecht, bij de school in de Kom te arriveren en de kindervriend stelt zich voor bij aankomst op de speelplaats zich even te onderhouden met de nog niet schoolgaande kleuters en hun ouders, waarna het eigenlijke feest voor de schoolkinderen be- qint. Dank zij de spontane mede werking van de ingezetenen kan de Sint de kinderen een blijvende verrassing aanbieden, alsmede op gulle wijze tracteren. Het zal voor de jeugd ongetwijfeld een gezel lige middag worden. Heropening. Zaterdag 5 uur 'n.m. had de heropening plaats van Hotel „Huis ten Deijl". Deze zaak heeft een flinke modernisering onder gaan. De inrichting is thans tot in de puntjes verzorgd. Verschil lende verenigingen waren uitge nodigd, zo ook de Kon. Harmonie ,,De Eendracht", welk gezelschap eerst enige nummertjes ten beste gaf. Dc verdere avond werd er pittige muziek ten gehore ge bracht. Het geheel is een mooie aanwinst voor ons dorp. St. Nicolaasbczoek. De H. Man heeft Zondag j.l. een bezoek gebracht aan onze plaats. De Sint arriveerde met het jacht van Mr. Heere in de haven. Burgemeester Prinssen verwelkomde de goede heilige aan het gemeentehuis. De Sint maak te zijn rondgang in een. open lan dauer met enige pietermannen :ie paard. Dc Kon. Harmonie „De .Eendracht ging met een stevig stukje muziek vooraf. K. J. M. V. De K.J.M.V. hield op Maan dag j.l. een bijeenkomst. Hierin werd het woord gevoerd door de Eerw. Frater Marius, die een uiteenzetting hield over het com munisme en zijn doelstellingen. Spr, gaf e?n duidelijk beeld van het ontstaan .dezer leerstelling.- Zijn beschouwing volde hij te vens aan met lichtbeelden. Het was een zeer, leerzame en interes sante voorlichting voor de Jonge Middenstand. Op thuisheis. Op de Johan v. Oldenbarne- veld, die op terugreis is vanuit Indonesië, bevindt zich de soldaat C. A. v. d. Elshout, Grote Kerk straat 22. Vermoedelijk arriveei hij 8 December in Amsterdam. Programma voor Zondag 4 December 1949. PSV—VVV. Helmondia—Brabantia. NOAD—Limburgia. Sitt. Boys—MVV. le klasse Zuid I. Limburgia 9 6 1 2 13 PSV 9 5 1 3 11 Brabantia 9 5 1 3 11 VVV 9 4 2 3 10 RBC 10 4 2 4 10 MVV 9 3 3 3 9 NOAD 9 2 4 3 8 Sitt. Boys 9 3 1 5 7 Kerkrade 10 3 1 6 ,7 Helmondia 9 2 2 5 6 le klasse Zuid II. Spel. Emma-t-Longa. TSC—Willem! II. BWEindhoven. Mauri ts—NAC. Juliana—Bleijerheide. Willem II 9 6 12 Maurits 9 6 12 Longa 8 5 12 Eindhoven 9 4 2 A TSC 9 4 2 3 Bleijerheide 8 2 4 2 NAC 9 3 2 4 BW 8 2 3 3 Spel. Emma 9 12 6 Juliana 8 0 2 6 Zuid 2e klasse A. DESK—Cone. SVD. Veloc—Zwaluw. Schijndel—Wilhelmina. TOP-De Valk. RKC-RAC. 13 13 11 10 10 De Valk 9 9 0 0 18 Woensel 10 9 0 1 18 TOP 10 6 0 4 12 Veloc 10 4 2 4 10 Zwaluw 11 4 1 6 9 RAC 9 2 4 3 8 DESK 9 3 2 4 8 Conc. SVD 10 3 1 6 7 Wilhelmina 10 3 0 7 6 Schijndel 10 2 2 6 6 RKC 10 3 0 7 6 3e klasse B. Uno Animo—Glauw Geel. WSC-UDI. SCB—Baardwijk. Boxtel—Best Vooruit. Haarsteeg—OJC. Mich. Gc9tel 11 7 3 1 17 OJC 11 7 2 2 16 Baardwijk 10 7 1 2 15 SCB 10 5 3 2 13 ODC 10 6 0 4 12 Best Vooruit 10 4 2 4 10 UDI 10 4 1 5 9 Blauw-Geel 11 3 3 5 9 Eoxtel 10 3 1 6 7 Haarsteeg 9 2 16 5 WSC 9 12 6 4 Uno Animo 9 117 3 4c klasse C. Zaltbommel—Vlijm. Boys. RKSVA—HVCH. Opijnen—Nooit Gedacht. 'VAtf' DE ECHO VAN HET ZUIDEN door H. VAN HEESWIJK. 26) Dus 'had de graaf een ge sprek gehad met die rooie gluiperd. En dat zo laat in de avond en nog wel in het den ker, tussen de woning en de garage. Nee, er was iets niet in or de met die vrijer. Maar daar zou hij wel achter komen. Vlug liep hij naar de Bedfort, startte en veKrok naar huis. Toen Joop in de kamer kwam, lag Fred al in bed, ver moeid van de zware taak aan de vrachtauto. Op slaperige toon wenste hij zijn vriend welterusten en draaide zich om naar de muur. Joop trok zijn jas uit en haalde zijn op schrijfboekje voor de dag, waarin de namen en adressen uit het boekje van de graaf stonden genoteerd. Er waren er bij uit Amsterdam, uit Haarlem en uit Den Haag. Ook een in Eindhoven en in Maastricht. Kennissen van hem? Maar die ene was toch niet veel bijzonders, want dat was in Amsterdam Wijde Hei steeg en dus min of meer een gribus, al wist hij niet precies waar die straat uithing. Inmiddels had hij zijn plan gemaakt en met vast opeen geklemde lippen borg hij het boekje zorgvuldig op, waarna, hij zich uitkleedde en naar bed ging. De volgende morgen zei hij tot zijn vriend: „Ik moet van daag naar Amsterdam. Je zult je zo goed als het mogelijk is moeten trachten te redden. Ik neem de jeep mee. Is er .iets bijzonders aan de hand. dan kun je altijd die Bedfort gebruiken, als-ie nog niet op gehaald is". Hij ontbeet in een snel tem po en daarna vertrok hij in de richting van de hoofdstad. Hoewel het bijzonder druk was, schoot hij met zijn klein wagentje snel op, en eenmaal in Amsterdam vroeg hij de weg naar de Wijde Heisteeg. Hem werd de te rijden route door een agent aangeduid en een kwartier later reed hij langs deze smalle straat..Hoe wel hij er met zijn auto wei in kon, achtte hij het beter zulks niet te doen. Hij par keerde de wagen op enige af stand en wandelde toen de steeg in. Nummer 13 stond er in het boekje en nummer 13 bleek een gesloten pakhuis te zijn. Wonderlijk, dacht hij, terwijl hij er langs liep, ech ter zonder stil te staan, want hij wilde in deze min of meer verdachte buurt geen argwaan wekken. Wat ter wereld kan een aanzienlijke Belgische graaf voor relaties hebben met de eigenaar, of huurder van dit pakhuis?. Dit was voor Joop alsnog een raadsel. Hij liep terug naar zijn wa gen, startte en reed weg naar de andere twee adressen in de hoofdstad. Het ene vond hij spoedig in de Jordaan en het 4e klasse D. WSJ—Right-Oh. Waspik—VOAB. RKFSV-RWB. HeusdenBroekhoven RWB 9 9 0 1 16 RKDVC 9 5 3 1 13 RKFSV 9 4 3 2 11 Veerse Boys 9 5 1 3 11 Broekhoyen 9 4 14 9 VOAB 7 2 3 2 7 Waspik 7 2 14 5 Right 'Oh 7 2 14 5 Raamsdonk 6 12 3 4 WSJ 8 2 0 6 4 Heusden 8 1 1 6 3 Reserve 2e klasse B. BW 3—WSC 2. Conc. SVD 2—DESK 2. OJC. 2—St. Mich. Gestel, 2. Taxandria 2—Oss 2. Wilhelmina 2—TOP 2. TOP 2 11 10 0 1 20 BW 3 11 9 0 2 18 Conc. SVD 2 10 8 0 2 16 Wilhelmina 2 11 6 2 3 14 DESK 2 10 4 2 4 10 Gestèl 2 11 4 1 6 9 Taxandria 2 10 3 2 5 8 OSS 2 11 2 2 7 '6 OJC 2 11 2 0 9 4 WSC 2 10 0 1 9 1 Reserve-3e klasse B. MOC 2—SET 2. Willem II 4—RWB 2. RKC 2 6 4 1 1 9 SET 2 7 3 2 2 8 Willem 114 7 4 0 3 8 .MOC 2 6 1 2 3 4 RWB'2 6 0 3 3 3 Uitslagen Res. 2e klas B TOP 2—BW 3 3—1 WSC 2—Conc. SVD 2 0—2 DESK 2—OSS 2 5—1 Gestel 2Taxandria 2 12 OJC 2—Wilhelmina 2 24 Geen publiek binnen de omrastering. De K.N.V.B. heeft aan de scheidsrechters verzocht niet toe te staan dat publiek zich tijdens de wedstrijden binnen de omras tering van het veld bevindt. NEDERLAND-DENEMARKEN De Luxemburger M. Hamus zal Nederland—Denemarken op 11 Dec. in het Olympisch Stadion in Amsterdam leiden. R. K. C.-R. A. C. Wegens wijziging in het pro gramma krijgt RKC Zondag we derom een thuiswedstrijd. Nu is het RAC uit Reijen, die hun krachten komen meten. RKC zal na de goede wedstrijd van Zondag 1.1. alles in het werk stellen om de nederlaag bij RAC te revancheren en tevens om van de laatste plaats te verdwijnen. RKC'ers, dit is jullie kans, want bij een overwinning kunt ge in eens' uit de gevaarlijke zone ver dwijnen, een inzet dus die tot het uiterste verdedigd moet worden en we rekenen dan ook op een overwinning nen dat kan, als er gewerkt wordt als in de laatste wedstrijd. Dc leiding berust deze middag in handen van scheids rechter J. v. d. Heijden. R.W.B. RWB gaat a.s. Zondag op bezoek bij RKFSV in Goirle. Ook dit is weer geen gemak kelijke opgave, jongens, daar de Flora-lui bij een eventuele overwinning zich nog tot de kanshebbers mogen rekenen. Dus, jongens, Zondag we derom van de eerste tot de laatste minuut flink aanpak ken. Laat de bal het werk doen door veel op de buiten speler; te spelen en op tijd een scnot te lossen, en mocht desondanks de tegenstander er in slagen een voorsprong te nemen, dan nog maar een schepje er op, zoals tegen Waspik. RWB-ers, wanneer jullie met een en ander rekening houden, gaan wij Zondag in Goirle de eerste helft van de competitie met de negende overwinning besluiten, en dit mannen, zou een prestatie zijn, die door geen enkele RWB-supporter gemist wil worden. Velen hebben zich reeds voor de reis naar Goirle per bus opgegeven, en degenen die ook mee willen, maar ^ich hiervoor nog niet hebben op gegeven, worden, om teleur stelling te voorkomen, ver zocht dit alsnog vóór Zater dag te doen bij Sigarenmaga zijn v. Vugt. RWB 2 speelt om 12 uur in Tilburg tegen Willem II4. Ook van hen verwachten wij een succes. De jeugdleden die ook mee naar Goirle willen, moe ten met de bus mee, waarmee het tweede elftal naar Til burg gaat. Vertrek om 11 uur. In de bussen die om half 2 vertrekken is voor hen geen plaats meer. RWB 3 speelt thuis tegen TAC 2 en het vierde gaat .naar Loon op Zand, om de strijd aan te binden met Uno Animo 3. RWB-ers, succes. KAATSHEUVEL. D.E.S.K.-progr anima. Ofschoon de competitie a.s. Zondag maar gedeeltelijk draait, kunnen de Desk-supporters hun hart weer ophalen, na een Zon dag van gedwongen rust. Desk krijgt Concordia S.V.D. uit Den Bosch op bezoek. Concordia schijnt er de laatste tijd een beet je beter ingekomen te zijn. Het spel dat zij lieten zien, toen Desk er beide puntjes meenam, was nu juist niet van buitengewone kwa liteit. Dus, met andere woorden, kun nen we Zondag een mooie en spannende wedstrijd verwachten onder leiding van de heer Drei- muller. We zijn natuurlijk nergens ze ker van, maar indien Desk a.s. Zondag haar zelfde spel weet te spelen als tegen De Valk, dan gaan we toch erg optimistisch naar het Sportpark toe. Dessers, wij verwachten van jullie voor de volle honderd pro cent voetbalsport. Zet alles op alles, want we zijn intussen en kele plaatsen op de ranglijst naar beneden, gegaan en daar horen we toch niet thuis. Dus je beste beentje voor. Je supporters rekenen er op. D.E.S.K. 2 treedt eveneens aan tegen Concordia S.V.D. 2, maar op het Bosse veld. Laatstleden Zondag hebben onze reserves weer twee punten weten te ver overen. zodat we hopen dat ze weer op het goede pad zijn te ruggekeerd. We hopen alzo Zon dag opnieuw.- een overwinning te kunnen n vermelden. Goed succes daariibij de veemarkt. Tot onze spijt zijn we niet in staat de wedstrijden van de la gere elftallen in onze voorbe schouwing op te nemen, aange zien we geen officiële mededelin gen hebben ontvangen. Desk 7 dat Zaterdag 1.1. gelijk speelde tegen R.W.B. 1 treedt deze week aan tegen baar klei nere broers, namelijk Desk 9, dat vorige week Desk 8 in het pak deed met 31. Desk 8 gaat op bezoek bij Wit- Zwart en is natuurlijk vast be sloten de achterstand van vorige week in te halen. Desk 10 krijgt bezoek van Sprang 1. Wie zal hier aan het kortste eindje trekken. Het is een dubbeltje op zijn kant, maar van wege het chauvinisme houden we het natuurlijk op Desk. Desk 11 moet bij RWB 3 op bezoek en daar hebben ze de puntjes nog niet in de zak. Dat is ook niet nodig, als ze er Za terdag maar inkomen. Maart die RWB-ers zijn ook heel wat mans. Denk er aan hoor benja mins. BERKDIJK. Zondag werd op het Berkdijk- terrein een belangrijke wedstrijd gespeeld tussen Berkdijk en Oir- schot Vooruit, die tenslotte in een gelijk spel eindigde. Het is' een mooie en zeer spor tieve ontmoeting geweest al heeft de uitslag 22 Oirschot toch wel iets teveel gegeven. Voor de rust waren zij wel wat sterker dan Berkdijk, maar de aanvallen van laatstgenoemden waren toch stukken gevaarlijker. Reeds vanaf de aftrap wordt er gescoord, als de linksbuiten van Berkdijk de bal hoog voorzet en de rechtsbuiten onhoudbaar doel punt, 10. Oirschot laat het hier echter niet bij zitten en komt ge vaarlijk opzetten, vooral de. snel le buitenspelers betrekken zij in het spel, en zo komen, er ook voor het Berkdijk-doel gevaarlijke momenten. Berkdijk, echter zit ook niet stil, de voorhoede,goed gesteunt door de middenlinie trekt telkenmale mooi door de verdediging van Oirschot heen, maar tot doelpun- ten komt het niet meer voor de rust. Nadat.de thee gedronken is, die onze mannen schijnbaar goed ge daan heeft, krijgt de Oirschot-1 verdediging het taai te verduren,.' want onophoudelijk beuken zij op het doel en zo gebeurt het dat na ongeveer 7 min. spelen de rechts buiten na fraai samenspel de Oirschot-doelman voor de twee de keer het nakijken geeft. Maar hiermede niet tevreden, blijven ze maar terugkomen en zo zien we enkele geheide kansen door slecht schieten en deels ook doordat vrouwe Fortuna niet met ons is, verloren gaan. En als dan bij een Oirschot- uitval één van onze achterspelers de bal corner werkt, is het door dat de rechtsbuiten deze corner zo prachtig voorgeeft, dat ze hier mede de stand kunnen verkleinen. Oirschot krijgt nu weer wat meer moed en zo zien we ten- slótte onze mooie voorsprong weer verdwijnen, wanneer ander maal een corner goed genomen, nu door de linksbuiten fraai in gekopt wordt en doelman de Beer het nakijken heeft. Nadat Berkdijk nog enkele ma len de keeper van Oirschot op de proef heeft gesteld met prima schoten van onze midvoor, komt het einde van deze, ondanks het slechte weer en het zware veld, zeer goede wedstrijd. Berkdijk 3 wist D.V.C. 3 nog wel in eigen huis te kloppen, en i nog vel met 40, en staat nu met Dongen 3-bovenaan. Zondag 4 Dec. moeten zowel het eerste als bet tweede - elftal van Berkdijk naar Nevelo in Ois- terwijk. Daar Nevelo een hard- spelende "ploeg is en hoewel we laatste was in een-geheel, an der stadsdeel, namelijk in de zogenaamde Pijp. Ook hier was het evenals in de Jordaan een pakhuis. Mogelijk deed de graaf zaken en was het hier een opslagplaats, anders be greep hij er niets van. In ieder, geval was het goed dat hij hier geweest was; je .kon nooit weten! Want het was hem nog altijd niet duidelijk, wat de graaf met zijn chauffeur te bespreken had gehad op het late avonduur in het park bij de villa. Op de terugweg haalde hij zelf de gedrukte verlovings kaarten af en in de loop van de middag was hij weer te rug in Doornenberg. Fred ver telde hem dat xle roodharige chauffeur er geweest was om; te vragen wanneer de wagen van de graaf klaar kon zijn. „Is het nieuwe spuitappa- raat dat we besteld hebben, er al?" „Komt morgen", verklaar de Fred. ,.De Bedford is op gehaald. De man heeft met een betaald. Hij heeft een cheque gegeven". „Mooi", antwoordde Joop tevreden, „als we op de verzekering hadden moeten wachten, waren er zeker «en paar maanden mee heenge gaan". „Ja", zei hij: „Ik zie wel dat jullie pas begonnen zijn en dan zullen jullie wel niet zo'n groot bedrijfskapitaal hebben. Ik krijg het geld toch terug van de verzekering, dus zal ik het maar meteen betalen. Hij was heel blij dat we zijn wa gen zo spoedig weer in orde hadden". „Zulke klanten moeten we meer hebben. Eerlijk gezegd, zal ik er al.een beetje mee in. Als 1 Maandag het spuitappa- raat komt, zullen we het wel contant moeten betalen". „Hindert niet!', meende •Fredwijsgerig te moeten op merken, „dan hebben we ook geen schuld". Na het eten ging Joop naar Ruimzicht en Greet'was kin derlijk blij, toen ze de kaart jes zag. Terwijl ze.met het schrijven van de kaartjes bezig waren, kwam de heer van 'derBerg binnen. „Na moeten jullie 'ns kijken wat ik op de kop ge tikt heb" zei hij, „een zeld zaam geluk .gehad..Ken koop je". Nieuwsgierig .gingen, ze naai de grote bibliotheek, waar hij met uitgestrekte .vinger wees naar een klein schilderij, dat er tot nu toe nog niet had ge hangen. Joop had geen verstand van schilderijen, maar beleefd heidshalve zei hij, dat hij het geweldig vond. Greet was echter even enthousiast als haar vader en bekeek het, in Joops ogen vrijwel waarde loze ding, vanuit verschillen de gezichtshoeken. „Het is een Albrecht Du- rer", verklaarde de heèr van der Berg, terwijl zijn ogen glommen "van genoegen. „Uit de verzameling van baron van der L<fc) en deze verzameling is vanmorgen geveild. Waar schijnlijk heeft men de waar de er van onderschat, want ik werd vrij gemakkelijk ei genaar en niet eens duur. De werkelijke waarde er van ia veel hoger. Ik zal mijn vriend -Hoogstra eens een paar dagen uitnodigen. Jé weet, Greet, dat hij een expert is. Ik weet zeker dat hij de waarde taxeert op het dubbele van hetgeen ik er voor betaald heb". Joop stond een beetje on nozel te kijken. Hij had in de woning van zijn aanstaande schoonvader wel meer schil derijen zien hangen, grote en kleine, en Greet had hem ook wel eens verteld dat haar va der, sinds hij was'gaan rente nieren, zich met hartstocht was gaan toeleggen op 't ver zamelen van goede schilde rijen Al.een de schilderijen die we in de bibliotheek err in vaders werkkamer hebben hangen, vertegenwoordigen .Jn behoorlijk kapitaal, groat ge noeg om er van te leven, had -ze eens tegen hem gezegd. De graaf kwam binnen, na tuurlijk weer met Annie aan .zijn arm. Joop ergerde zich iedere keer opnieuw als hij dit zag. Had ze, in zekere zin, .geen verraad gepleegd, waar van zijn vriend Fred de dupe was geworden? Ze zeg ze vlie gen, want ze droomde vast en zeker van een huwelijk met die vervelende kerel, die zeker wel twintig jaar ouder was dan het wicht Mevrouw de gravinja, dat zou ze wél willen! Als die graaf wer kelijk een lid was, van de ou de Belgische adel, dan zou hij zich wel een paar maal be denken, voordat hij met An nie naar net gemeentehuis ging. (Wordt vervolgd). er thuis met 50 van wonnen, is het Zondag toch oppassen, want ze zijn namelijk nog maar één keer geklopt, thuis, en wel door Oirschot, die, dat weten we, één van de sterkste uit onze af deling is. Dus denk er om Zon dag. breng de volle buit mee. Ook het tweede elftal heeft daar nog niet gewonnen, al heb ben ze natuurlijk wel de beste kansen en ze zullen toch zeker hun ongeslagen record niet door Oisterwijk laten breken. Jongens, we zijn er' van over tuigd, dat, wanneer jullie allebei met de vaste wil om te winnen naar Nevelo gaan, de beide pun tjes naar Kaatsheuvel komen. Stelt dus de vele supporters die Zondag de reis meemaken, niet teleur. SPRANG. N. E. O. A.s. Zaterdag krijgt N.E.O. I het sterke N.A.C. uit Breda op bezoek en zal het de vraag zijn of N.E.O. haar ongeslagen record zal kunnen handhaven, daar Nac er op gebrand is om op Neo re vanche te nemen voor de op eigen terrein geleden nederlaag. Het zal er dan ook a.s. Zater dagmiddag geducht spannen en wacht de voetballiefhebbers een spannende wedstrijd op het Neo- terrein. Vrijdagavond houdt N.E.O. in haar clublokaal een algemene ledenvergadering om 7.30 uur. Op deze vergadering zullen o.a. de kaarten voor de interland-wed strijd Nederland Denemarken worden verloot. Verder zal een bespreking plaats vinden in ver band met de te organiseren feest avond ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. O.D.C. 2—HAARSTEEG 2 2-1. Zondag j.l. speelden de reser ves van Haarsteeg ondanks de slechte weersomstandigheden een uitwedstrijd tegen ODC 2 om de lom Schröder-beker, die door haar op het kantje- af met 2—1 werd verloren. Haarsteeg ver scheen met 5 invallers, maar toch gaven zij de technisch betere te genstanders goed partij. Wegens ziekte van de doelwachter had men dc junioren keeper onder de lat geplaatst, die zijn doel buiten gewoon goed verdedigde en een belofte inhoudt voor de toekomst. Het waren de gastheren die voor de rust de leiding namen door 'n goed schot van hun linksbinnen. De bezoekers gaven echter goed partij en iedereen dacht-reeds aan de gelijkmaker, toen de linksbui ten een schot inzond, dat op de doellijn nog door een der achter spelers werd weggewerkt. Na cfe hervatting pakken, beide ploegen stevig aan en het zijn de bezoekers die het eerst succes hebben, als uit een schqt van v. Oijen, dat door de keeper slecht wordt weggewerkt, v. d. Heijden de gelijkmaker.scoort. In het verdere verloop van de strijd zijn het de gastheren die nog een maal het net weten te vinden, zo dat deze wedstrijd door- de thuis club met 21 is gewonnen en Haarsteeg in de strijd om deze beker is uitgeschakeld. Voetbalprogramma voor Zondag. Het sterke OJC uit Rosmalen, dat tot voor Zondag de leiding had in deze afdeling, zal Zondag a.s. de gast zijn van Haarsteeg. Het zal voor de thuisclub een zware opgave worden om een winstpunt te veroveren. Voor het 2e elftol is een uit wedstrijd vastgesteld en wel te gen Concordia 2 te 's-Bosch en zij zullen wel voor een overwin ning zorgen. JUNIORENKRING LANGSTRAAT. Uitslagen van 26 Nov. '49. Afd. A I Nieuwkuiik 1Baardw. 1 07 RKC 1—Vlijmen 1 4—0 Baardwijk 2RKDVC 1 18 Heusden 1—RKDVC 2 0—3 Afd. BI Herpt 1Vlijmend 05 WSC 3—Heusden 3 12—0 RKC 5—Baardwijk 3 1—1 RKDVC 3—RKC 4 2—1 Afd. A^II WSC 2—Wit Zwart 1 1—1 RKC 2—RWB 2 2—0 RWB 1—DESK 1 2—2 Afd.. en RWB 3Berkdijk. 2 4—0 DESK 5SprangseB. 1 22 Waspik 1White.B. 1 20 Sprang 1DESK 4 22 Wit-Zw.. 2Wit Zw. 3 41 Aspiranten Baardw. 6Baardw. 4' 111 WSC 4—RKC 9 5—0 RKC 7Baardwijk 5 63 RWB 4—RKC 8 4—0 HAARSTEEG. Kruisboogsport Onderlinge Vriendschap. De onderlinge competitie werd Zaterdagavond voortgezet: de uitslagen gerekend per koppel waren als volgt A. v. d. Dungen 19 21 20 60 N. v. Bljnen 16 17 17 50 Totaal 110 Th. v. Gestel 20 24 18 62 Thé Timmermans 15 16 15 46 Totaal 108 Sjef v. Bijnen 22 20 20 62 J. Timmermans 18 16 16 50 Totaal 112 W. Koks 17 19 18 54 F. v. d. Dungen 17 1 17 50 Totaal 104 T. Ekels 20 19 22 61 J. Beekmans 19 18 18 56 Totaal 117 J. Kuis 17 21 19 57 M. Vialler 17 18 17 52 Totaal '109

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6