Waalwijkse en Langstraatse Courant Gezinsverzorgsters. Gemeenteraad Waalwijk Interessante en langdurige Raadsvergadering SPRANG-CAPELLE over Badhuisbouw Vermakelijkheidsbelasting Aankoop woonhuizen Verkoop bouwterreinen UITREIKING GETUIGSCHRIFTEN EN DIPLOMA'S. De internaats-opleiding te Waalwijk moet worden opgeheven. MAANDAG 5 DEC. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO Wi HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 98 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. - SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO". De gemeenteraad van Waal wijk kwam Donderdagavond in openbare zitting bijeen, on der voorzitterschap van bur gemeester Mr. Lambooy. Afwezig de heer Meijs. Na goedkeuring der notulen der beide vorige raadsverga deringen, werden de ingeko men stukken alle voor ken nisgeving aangenomen. 3. Voorstel tot intrekking raadsbesluit van 27 Jan. 1949, nr. 3, tot wijziging der begroting 1949. Dit voorstel betrof de kwes tie van het badhuis, waarvoor, blijkens het prae-advies in ons vorig nummer afgedrukt, in 1949 geen bouwvolume be schikbaar was en waarvoor op de begroting 1950 weer een post van 123600.is uitge trokken. De heer Brouwer betreurt het dat voor deze badhuis- bouw geen bouwvolume be schikbaar is. Het is hem niet duidelijk waarom men in Til burg wel een tweede badhuis kan bouwen. Al is voor 1950 het toegewezen bouwvolume niet groot, hij hoopt toch dat het badhuis er zal komen, ook al zouden er dan enkele woonhuizen minder gebouwd kunnen worden. De voorz. merkt op dat het bouwen van een badhuis niet van het bouwvolume voor wo ningbouw af gaat, doch van het algemeen Rijksvolume, waarvan ziekenhuizen, scho len e.d. gebouwd worden en waarover 't rijk beslist. Voor 1949 waren daarvoor zoveel aanvragen, dat Waalwijk daaruit niet heeft kunnen put ten voor zijn badhuisbouw; hopelijk lukt het in 1950. Wat het 2e badhuis in Til burg betreft, dat heeft men daar wel op de begroting ge plaatst, maar het is evenmin zeker dat men het krijgt. De heer v. Seters acht een badhuis ook van groot belang en hoopt dat B. en W. hun best zullen doen, maar de wo ningbouw acht hij een aller eerste eis. Het voorstel van B. en W. wordt hierna z.h.st. goedge keurd. 4. Voorstel tot het beschik baar stellen van gelden overeenkomstig art. 72 dei- lager onderwijswet aan het bestuur der Chr. School te v.m. Besoijen voor 't her stellen van schoolmeube- len. Wordt z.h.st. goedgekeurd. 5. Voorstel tot het beschik baar stellen van gelden overeenkomstig art. 72 der lager onderwijswet aan het R.K. Kerkbestuur van de H. Johannes de Doper te Waalwijk voor het aan brengen van veranderingen aan de centrale verwar ming van de St. Petrus- scholen. Het prae-advies van B. en W. hierover werd reeds in ons vorig nummer afgedrukt. De heer v. Wel vraagt of men zich moet houden aan 't advies van de Inspecteur van het Lager Onderwijs. Hij vreest dat de zuinigheid hier wel eens de wijsheid kan be driegen. Voor het genoemde bedrag zou hij het risico niet willen lopen dat het onderwijs stagnatie zou ondervinden. De voorz. antwoordt dat men niet aan het advies van de Inspecteur gebonden is, doch dat het hem wel wense lijk lijkt in dit geval dat ad vies te volgen. Een kleine rem op dergelijke aanvragen, die er toch al zoveel komen, is niet verkeerd en bedoelde voedingstoestellen achten B. en W. ook niet zo noodzake lijk. Er wordt besloten, conform het voorstel, een crediet van 2350 beschikbaar te stellen. 6. Voorstel tot het vaststellen van het voorschot op de vergoeding ingevolge art. 101 der Lager Onderwijs wet voor de R.K. U.L.O.- school in de St. Antonius- parochie, voor het tijdvak van 1 Sept. t.m. 31 Dec. '49. Volgens voorstel wordt het voorschot bepaald op 283.33. 7. Voorstel tot het uitlenen van kasgeld. Z.h.st. aangenomen. 8. Voorstel tot wijziging der verordening op de heffing van vermakelijkheidsbe lasting. Wij verwijzen naar 't prae- advies hierover in ons vorig nummer. De bedoeling de plaatselijke muziek-, zang- en toneelver enigingen financiëel tegemoet te komen door geen verma kelijkheidsbelasting te heffen bij uitvoeringen voor dona teurs, leden en huisgenoten, ook al heft men entrée, mits de uitvoering geschiedt met eigen leden, zo nodig bijge staan door hoogstens 3 niet in de gemeente gevestigde krach ten. De heer Brouwer zou tege lijk met deze herziening ook de heffing voor bioscopen en dancings willen verlagen. Die ondernemers zitten voor gro te exploitatie-kosten, terwijl voor de meeste gezinnen de dagelijkse uitgaven toch al zo gestegen zijn, dat er dergelij ke gepaste ontspanningen Zondags haast niet meer af kunnen. De voorz. merkt op, dat de wensen van de heer Brouwer op een geheel ander terrein liggen. Bij B. en W. zat de bedoeling voor, de amateur- verenigingen die merendeels aan bloedarmoede lijden, te helpen. Dit acht spr. een cul tureel belang. De financiële gevolgen voor de gemeente zijn slechts gering. Het kan 600 a 700 in de opbrengst schelen. Maar voor dancings en bios copen ligt de kwestie heel an ders. Spr. denkt niet dat B. en W. er voor te vinden zul len zijn hiervoor lagere ta rieven te gaan stellen. Voor bioscopen wordt hier één van de laagste tarieven van ons land gerekend. Een verlaging zou trouwens meer aan de exploitanten dan aan de be zoekers ten goede komen. Ook zouden de financiële gevolgen voor de gemeente van veel groter omvang zijn, gezien 't drukke bioscoopbezoek. De heer v. d. Hoven zou de bepaling van ten hoogste drie vreemde krachten laten ver vallen. Met uitvoeringen van een oratorium bijv. zou men met 3 vreemde krachten nooit kunnen volstaan. De heer v. Hees wijk is van hetzelfde gevoelen en zou de bepaling zodanig wijzigen, dat men zoveel vreemde krachten mag laten optreden als strikt noodzakelijk is voor de uit voering. De heer Duyvelaar""merkt on dat dergelijke uitvoeringen als oratoria hier altijd voor 't publiek zijn gegeven en daar slaat dit voorstel niet op. Het gaat hier alleen over uitvoe ringen voor eigen leden en donateurs. De heer Verdoorn zou nog meer ruimte willen laten en het aantal vreemde krachten op hoogstens 5 bepalen. De voorzitter waarschuwt er voor de bepaling zo te redi geren dat ze voor verschillen de intrepretaties vatbaar is. In het verleden hebben zich hierover geen moeilijkheden voorgedaan. Zo nodig kunnen B. en W. nog ontheffing ver lenen voor bijzondere geval len. Hij adviseert het voorstel niet te wijzigen. De heer v. Wel informeert nog of uitvoeringen van 1 j jeugdverenigingen, zoals Ka- jotters, Verkenners e.d. hier ook onder vallen, daar er al leen van muziek, zang en to neel gesproken wordt. De voorz. licht toe, dat, in dien de leden van dergelijke verenigingen geheel met ei gen leden en toneeluitvoering voor leden en donateurs ge ven, hiervoor geen belasting geheven wordt, doch zouden zij een ontspanningsavond op ander terrein geven, dan wel. Het voorstel van B. en W. wordt hierna ongewijzigd goedgekeurd. 9. Voorstel tot aanvaarding van een strookje grond van de P.N.E.M. Wordt goedgekeurd. 10. Voorstel tot aankoop van woonhuizen. Het betreft hier de woon huizen van H. A. Aarts, Wed. C. F. Aarts en N.V. André v. Hilst tot aankoop, waarvan reeds in de vorige raadsver gadering besloten was, doch waarop Ged. Staten hun goed keuring onthouden hadden. De heer de Raat zou, met 't oog op de woningschaarste, wachten met 't afbreken van die woningen. De voorz .zegt dat dit al leen zal gebeuren wanneer af braak zeer noodzakelijk is. Spr. wil in geheime vergade ring hierover en over de voorstellen tot verkoop van bouwterrein nadere medede lingen doen, en schorst daar om de openbare zitting. Na heropening wordt het voorstel tot aankoop van be doelde huizen, alsmede de on der punten 11 en 12 voorge stelde verkopen van bouwter reinen aan A. J. v. Bladel en H. J. Blok Jr., zonder verdere opmerking goedgekeurd. 13. Voorstel inzake verstrek king van gemeentehypo theek voor particuliere woningbouw. Wordt goedgekeurd. 14. Voorstel tot wijziging der begroting 1949. Hierbij merkt de voorz. op dat de electrische installatie van het slachthuis reeds lang niet meer voldeed, doch dat er thans zulke ernstige gebre ken zijn, dat niet verantwoord is nog langer met algehele verruiming te wachten. Er zouden ongelukken kunnen gebeuren. Daarom wordt voorgesteld de betreffende post met ƒ5000.— te verho gen. De hp^r Brouwer geeft in overweging dan tegelijkertijd de electrische klok van het slachthuis te herstellen, waar op de voorz. opmerkt, dat dit reeds een half jaar geleden is geschied. Het, voorstel wordt z.h.st. goedgekeurd. 15. Aanbieding gemeente- en b^drijfsbegrotingen voor 1950. Bij stemming voor een com missie van onderzoek is de uitslag: v. d. Hoven Duvvelaar Meiis v. Hees wijk v. Seters Verdoorn 13 stemmen 10 stemmen 10 stemmen 6 stemmen 2 stemmen 1 stem zodat de heren v. d. Hoven, Duyveiaar en Meijs gekozen zijn. Hierna sluiting. (Slot). Punt 15. Voststelling gemeente begroting 1950. Algemene beschouwingen. De heer de Bas verklaart er in het algemeen geen behoefte aan te hebben de politiek in de raad te brengen. Dat hij zich nu daar aan schuldig maakt, komt door 't betoog van wethouder Winkel man in een vorige vergadering. Hij vraagt wat het regeringsbeleid te maken heeft met het gemeente belang van zulk een kleine plaats en waarom wordt de regerings- politiek becritiseerd door 'n groep die beweert los van de politiek te staan. Volgens de heer Win kelman zou de partijpolitiek de ookzaak zijn van de weinig be vredigende gang van zaken in Nederland, doch spr. hoopt dat het huidige democratische stelsel zich zal handhaven, want we hebben wel gezien waartoe het afwijzen van de democratie voert, n.l. naar Nazidom, oorlog, uit roeiing en roof. Als de Nazi's ons land voor 25 milliard schade heb ben toegebracht, is het toch be grijpelijk dat hier de toestand ern stig is en het geen gemakkelijke taak voor een regering is om een dergelijke ramp te boven. Niets is gemakkelijker dan critiek uit te oefenen op de mannen die zoiets in het reine moeten brengen, doch dank zij het vertrouwen dat zij genieten bij de meerderheid van ons volk, herstelt ons volk zich snel. Feit is dat het nationale in komen zeer sterk is toegenomen, maar het wordt alleen anders verdeeld het komt meer aan het gehele volk ten goede. Vroeger bestond het nationale inkomen voor 60% uit rente-opbrengst en winsten en slechts voor 40% uit opbrengst van arbeid. Thans zijn deze cijfers juist omgekeerd. Thans is er een behoorlijke zorg voor ouden van dagen. Nu zijn er geen 400.000 werklozen. Spr. ziet met belangstelling uit naar de programpunten van cfe groep die nu de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur moet dragen. Wethouder Winkelman wil de capaciteiten van de huidige re geerders niet in het geding bren gen, maar een feit acht hij het dat de regeringspolitiek, de laat ste tijd vooral, bij velen critiek ondervindt. Men denke maar eens aan het verlies van Ned. Oost- Indië, aan de devaluatie, aan de exhorbitant hoge belastingen. De ze hoge belastingen moesten die- In aanwezigheid van tal van plaatselijke- en diocesane be stuurders van het Kath. gezins- zorgs-werk, van gemeentebestuur ders, van directrices, leraressen, medewerksters, ouders en verdere belangstellenden, had Donderdag morgen weer de uitreiking plaats van getuigschriften en diploma's aan gezinsverzorgsters. Het feestelijk karakter dat deze plechtigheid gewoonlijk draagt, werd ditmaal enigszins getemperd door 't feit dat mededeling moest worden gedaan van de opheffing van de internaats-opleiding van gezinsverzorgsters in Waalwijk. In een der lokalen van de Huis houdschool vond om 10 uur de uitreiking der getuigschriften plaats aan 11 meisjes die gedu rende een half jaar in Huize An- cilla een internaats-opleiding voor gezinsverzorgster hadden genoten. Zij hadden allen met goed ge volg examen afgelegd en gaan thans een jaar in de praktijk wer ken, om over een jaar het eind diploma met insigne als volledig geschoold gezinsverzorgster te behalen. Door de heer F. Smolders, voorzitter van het plaatselijk be stuur, werden de aanwezigen ver welkomd, waarna door Pastoor Ras aan alle 11 meisjes het ge tuigschrift werd overhandigd on der een woord van gelukwens. Hij hoopte dat zij in de practijk dezelfde ijver aan de dag zou den leggen dan bij haar opleiding. Als eerste mocht mej. Nel Acker- mans uit Oosterhout haar diploma „met lof" in ontvangst nemen on der een waarderend applaus der aanwezigen. De overige geslaagden waren M. Laurijssen, Kaatsheuvel. J. Batist, Kaatsheuvel. J. Lichtenberg, Loonopzand. M. Lichtenberg. Loonopzand. J. van Drunen, Drunen. W. Baltissen, Vierlingsbeek. J. van Huiten, Nieuwkuijk. M. Marcelissen, Oisterwijk. C. Witlox, Udenhout. J. Flipse, Made. De heer Smolders sprak een woord van gelukwens tot de ge slaagden en spoorde hen aan zich met grote toewijding aan hun practische taak te gaan wijden en trouw de maandelijkse recollectie bij te wonen. Bij het mooie, doch vaak moeilijke charitatieve werk dat hen wachte, wenste hij hen Gods zegen toe. De heer Drs. P. v. Loon sprak hierna als voorzitter van de Dio cesane Gezinszorg een woord van I gelukwens en aanmoediging tot de geslaagden. Opheffing internaat. Vervolgens werd door deze spreker medegedeeld dat de op leidingscursussen in Waalwijk moeten worden stopgezet. Op dit besluit van het Diocesaan bestuur gaf spr. enige nadere toelichting. Door Waalwijk, evenals door Helmond, is in de beginperiode van het gezinszorgswerk een daad van grote betekenis gesteld. Waalwijk is toen uitgeroepen tot tweede diocesaan opleidings internaat, heeft steeds aan de ge stelde verwachtingen voldaan en de kwaliteit der opleiding was uitstekend. Er was dus geen en kele reden om dc Waalwijkse in ternaat-opleiding te liquideren en het bestuur van Waalwijk moet zich dan ook ernstig inde-steek- gelaten gevoelen. De kwestie is echter dat Waalwijk en omliggen de plaatsen slechts een katholie ke bevolking van 50 a 60.000 zie len tellen, terwijl Eindhoven en Tilburg er alleen reeds een kwart millioen hebben. Er zijn in totaal 2 internaats- en 4 exteranats-op- leidingen. Het verantwoordelijk diocesaan bestuur acht het in meèrderheid niet verantwoord te streven naar verdere internaats- opleiding en het zal een punt moeten zetten achter de opleiding te Waalwijk vanwege de geringe bevolking van dit rayon ten op zichte van genoemde grote steden, waar, naar hun mening, een ge zondere financiële basis hiervoor aanwezig is. Persoonlijk vindt spr. dit zeer ernstig, niet alleen tegenover de initiatiefnemers hier in Waalwijk, maar omdat een en ander voort vloeit uit de tweeslachtige hou ding van het diocesaan bestuur, dat over de al of niet internaats opleiding geen definitief stand punt inneemt. Spr. wil hier in het openbaar verklaren dat het niet aan de op leiding of aan het bestuur in Waalwijk ligt, doch alleen aan de financiële moeilijkheden die voor het diocesaan bestuur uit het handhaven van deze opleidingen in minder dicht bevolkte streken voortvloeien en de eisen die door het ministerie van onderwijs en andere instanties dienaangaande worden gesteld. De opleidingsca paciteit blijkt over het geheel te groot. Er zijn reeds 560 gezinsver zorgsters opgeleid. Waalwijk wordt de dupe van deze evolutie. Spr. voelt zich gedrongen dank te brengen aan de initiatiefnemers, aan de directrice van Huize An- cilla, mej. Lambermont en aan al le andere medewerksters aan dit mooie werk. De heer Smolders dankt de vo rige spreker voor de openhartige wijze waarop hij dit onaange name feit heeft medegedeeld. Het bestuur kan de zienswijze van het diocesaan bestuur niet delen, doch zal er wel in moeten berusten. Burgemeester Snels uit Drunen feliciteert de geslaagden en uit zijn waardering voor het prachti ge werk van de gezinshulp, waar van hij in zijn gemeente de resul taten heeft waargenomen. Hij be treurt het dat de Waalwijkse op leiding moet gaan verdwijnen, daar dit een vermindering van belangstelling voor dit mooie werk bij de meisjes in de omlig gende gemeenten tot gevolg zou kunnen hebben. Hij brengt na mens de gemeentebesturen hulde aan bestuur, directrice en mede werksters. Namens de geslaagden sprak de met lof geslaagde Nel Ackermans een keurig dankwoord, in dicht vorm gegoten door een andere leerlinge, Ria Marcelissen. We la ten het hier volgen Nu wij tot slot hier allen samen zien, De onderwijzeressen, Willen wij U meteen bedanken gaan, Voor de wijze lessen. We moeten eerlijk zeggen: We hebben hier veel geleerd, En al dachten we dat we 't konden, Ging 't toch nog vaak verkeerd. Gelukkig is 't nu voorbij! 't Leed is nu geleden, Wij kunnen 't er wel mee doen, Maar bent U ook tevreden? Al hadden we soms moeite, En moesten we wel eens tobben, Toch zijn we er gekomen, Dank zij Juffr. v. Slobbe. Wij danken U recht hartelijk, Voor wat U voor ons deed, 'k Wed dat geen enkele van onze groep, Dit half jaar vergeet. We hopen dat we in 't komend jaar, Nog veel plezier beleven. Van de lessen en de raad. Door U aan ons gegeven. Nogmaals aan allen onze dank. Voor de lessen, wjjs en goed: Wij gaan nu met een rustig hart. De toekomst tegemoet. Met een rustig, maar tevens met een blij hart, omdat we nu verder al onze krachten kunnen gaan geven tot geluk van vele mensen en tot geluk van onszelf. We zijn blij dat we 't voor recht mochten hebben deze cur sus te volgen en gezinsverzorgster te mogen zijn, omdat wij. als ka tholieke meisjes, bezield met mooie idealen, andere mensen mo gen gaan helpen in hun moeilijk heden en ons dienstbaar mogen maken voor kerk en maatschap pij. Tenslotte bood zij met een hartelijk dankwoord bloemen aan de dames v. Slobbe en Lamber mont, welke laatste voor allen een tweede moeder was geweest. Door Mej. Lambermont wer den dankwoorden gericht tot al len die aan de opleiding, die thans wordt opgeheven, hadden mede gewerkt en bood als blijk van er kentelijkheid aan Mej. van Slob be, pastoor Ras en de verschil lende leraressen een boekwerk aan. In zijn slotwoord dankte de heer Smolders ook al deze dames, pastoor Ras en alle andere mede werkersisters), maar speciaal mej. Lambermont, die men niet genoeg danken kan voor haar tactvolle leiding. Hij hoopte dat de belangstelling voor het gezins zorg-werk in de Langstraat en omgeving zou blijven. Diploma-uitreiking in „Ancilla". In huize „Ancilla" vond te 11 uur de uitreiking van diploma's en insignes plaats aan 12 gezins verzorgsters, die, na 1 jaar in di verse plaatsen in de omgeving practisch werkzaam te zijn ge weest, als volwaardige leden aan het leger gezinsverzorgsters wor den toegevoegd. De heer Smolders deed in ziin openingswoord mededeling van de opheffing van de internaatsoplei ding, waarna pastoor Ras, met een toepasselijk woord de diplo ma's en insignes uitreikte. Zijn eerw. hoopte dat de meisjes haar devies „de liefde tot Christus dringt ons", welke op het insig ne staat, hoog zouden houden. De heer Smolders sprak woor den van gelukwens en aanmoedi ging tot de gediplomeerden en vertrouwde dat zij zich bij moei lijkheden tot hun maatschappelijke werksters en geestelijke leiders zouden wenden. Bij haar werk tot leniging van de nood in vele ge zinnen wenste hij haar Gods kracht en zegen toe. Het diploma en insigne werd uitgereikt aan de volgende dames: A. Sannen, Maasdriel. E. Verhagen, Schijndel. J. Vissers, Drunen. C. Huisman, 's-Bosch. A. Schampers, 's-Bosch. G. de Bruljn, Stevensbeek. M. v. Oers, Lage Zwaluwe. M. Trommelen, 's-Bosch. C. v. Opdorp, Klundert. G. Leijtens, Waalwijk. C. Vesters, Nieuwkuijk. M. v. Heumen, Vorstenbosch. Mej. Schellekens van de Dioc. Gezinszorg meende dat men van deze uitstekende groep veel mocht verwachten. Haar taak was zwaar maar er was geen mooier en geen vrouwelijker werk denkbaar. Zij wenste ook de ouders geluk. Hun ne dochters zullen als zij later trouwen perfecte huisvrouwen worden of in een andere levens staat de overtuiging meedragen dat zij hun jeugd goed besteed hebben. Spreekster vond het pijn lijk dat de opleiding in Waalwijk waarover de diocesane leiding al tijd zo tevreden was geweest, niet kan doorgaan. Door een der nieuwe gezinsver zorgsters, Netty Schampers, werd in een keurig toespraakje dank gebracht voor het geleerde en aan Mej. Lambermont een souve- nier aangeboden. Mej. Ackermans toonde ook een goed declamatrice te zijn en droeg op pakkende wijze een tweetal gedichten voor, toepasse lijk op het charitatieve werk dat de gezinsverzorgsters wachtte. Burgemeester Snels sprak ook hier zijn grote waardering uit voor de toewijding waarmede de gezinsverzorgsters hun prachtig werk deden. Hij bracht hulde en dank aan de initiatiefnemers van dit instituut, dat nu moet gaan verdwijnen. Ook Drunen heeft er de vruchten van geplukt, daar 9 meisjes hier voor deze mooie taak werden opgeleid. Spr. spoorde allen en speciaal de pers aan, om er voor te wa ken dat de belangstelling voor dit werk zou gaan verflauwen, nu de opleiding in eigen omge ving, wat een grote stimulans was, gaat verdwijnen. De gezins hulpen zelf moeten door haar werk de beste propagandisten zijn en andere jonge meisjes hiertoe aansporen. In zijn slotwoord dankte de heer Smolders nogmaals alle medewer kenden, alsmede de inspectrice Mej. Michels, de gemeentebestu ren en het Kerkbestuur van St. Jan, dat Huize Ancilla beschik baar stelde. Het plaatselijk bestuur zal blij ven ijveren om de gezinszorg dienst voor 100 te doen mar cheren en houdt nog een achter deurtje open. Want huize „An cilla" zal wel tijdelijk een andere bestemming krijgen, doch als het na enkele jaren vrij mocht komen dan hoopt spr. dat de kinderziek ten van het Dioc. gezinszorg- werk uitgeziekt zullen zijn en hier weer een internaats-opleiding ge vestigd zal kunnen worden. Wij hopen van harte dat deze laatste wens in vervulling moge gaan. nen om de ffinanciën van het rijk te saneren en een devaluatie te voorkomen, maar deze kwam toch en gaf een grote schok aan het vertrouwen. Spr. is zeker niet voor een totalitair regiem. Hij heeft alleen gezegd dat de huidi ge politieke partijengroepering zijn instemming niet heeft. Deze stre ven te veel naar het belang van eigen partijen, groepen of perso nen. Vooral in verband met Ned. Oost-Indië doet de practijk van de huidige regering hem juist den ken aan een totalitair regiem, want er zijn beslissingen van vér strekkende aard genomen, waar over het Neder, volk niet inge licht is. De heer Kraak zoo hier het spreekwoord in toepassing willen brengen De beste stuurlui staan ean wal. Inderdaad zijn de be lastingen hoog. doch ook niet on billijker dan vroeger. Vroeger be taalde iemand met 23.— inko men per week en 2 kinderen nog 25.— belasting. Thans valt zo iemand met 40.— inkomen nog buiten de belasting. Nu wordt het geld gehaald waar het te halen is. De voorzitter verzoekt de he ren zich niet te zeer in de rege ringspolitiek te gaan verdiepen. Gemeenteraadsleden van een plaats van nog geen 6000 inwo ners zouden zich daar alleen be lachelijk mee kunnen maken en niet serieus genomen worden. De raad kan aan het regerings beleid toch niets veranderen en er zijn andere middelen genoeg om zijn mening hierover kenbaar te maken. De heer de Bas zegt dat dit ook zijn mening is en dat hij in de 20 jaar dat hij in de raad zit, zo iets ook nooit gedaan heeft. De groep Winkelman meende dit echter te moeten doen. Spr. zou willen teruggrijpen naar de oor logsjaren, maar dan zou hij per soonlijk worden. Wat Indië be treft, wil hij alleen nog wijzen op de Koninklijke boodschap van 7 Dec. 1942, waarin volledige on afhankelijkheid voor Indië in vrije deelgenootschap met Nederland in het vooruitzicht werd gesteld. Een dergelijke ontwikkeling, deze drang naar de vrijheid van de volkeren van Indië laat zich toch niet tegenhouden, ook niet door een groep raadsleden van Sprang- Capelle. Wethouder Winkelman meent dat de bevolking van Indië thans de vrijheid nog niet krijgt. Daar niemand verder algemene beschouwingen wenst te houden, gaat de voorzitter over tot be handeling van het Rapport der commissie. De heren de Bas. Oerlemans en Genuït hebben de begroting onderzocht en hebben hierop en kele opmerkingen, die achtereen volgens in bespreking komen. De huisnummering. Het is de commissie opgevallen dat de huisnummering niet meer volledig is. Zij geeft B. en W. in overweging voorstellen te doen voor een nieuwe nummering, straatgewijze ingedeeld. De voorzitter zegt namens B. en W. toe dat alle huizen ge nummerd zullen worden, maar wat nieuwe straatgewijze num mering betreft, dit is zo ingrijpend en kostbaar, dat B. en W. zich hierover nog eens nader willen beraden. Tal van straatnamen zijn te zeer ingeburgerd, dat ze niet gemakkelijk meer door an dere te vervangen zijn, terwijl de belastingen, de verzekeringsmaat schappijen, de ziekenfondsen e.d. van al deze wijzigingen in de adressen op de hoogte dienen te worden gebracht. Voor nieuwe straten is dit geen bezwaar. De heer Genuït wijst op de ver warring bij de huidige straatna men. Waar spr. woont, noemt de een Besoijensestraat of Besoijen- sesteeg en een ander Sprangse- weg. De heer Timmermans zou die straat straks Jan de Rooij-straal noemen, want t is ook de bedoe ling dat daar het gedenkteken komt. De commissie gaat er mede ac- coord dat B. en W. deze zaak nog eens nader bekijken. De commissie verzoekt voorts aan B. en W. voorstellen te doen over de voorgenomen aanschaf fing van brandslangen, hetgeen wordt toegezegd. Verder stelt de commissie voor dat B. en W. op de kringverga dering van de Vleeskeuringsdienst op versobering aandringen, daar de kosten haar vrij hoog voorko men. De voorzitter zal er op de Vrij dag te houden vergadering over spreken. De commissie vestigt vervol gens de aandacht op de onver zorgde toestand van de algeme ne begraafplaatsen, met name die in Sprang, terwijl daarvoor toch een vaste arbeider is aangesteld. De voorzitter wijst er op dat vele mensen de graven van hun dierbaren verwaarlozen. Voor 5.— per jaar kan men ze door de aangestelde arbeider laten doen, maar velen betalen geen bij drage en doen er zelf niets aan. De heer Genuït geeft in over weging in het voorjaar de graven van gras te ontdoen. Voorts zou hij B. en W. willen vragen daar een eenvoudige bank tc plaatsen, waar ouden van dagen, die de begraafplaats bezoeken, kunnen rusten. De voorzitter voelt hier wel iets voor en zal dit nader bekij ken. Ook zal de jeugd nog eens onder het oog gebracht worden dat men een begraafplaats niet als speelplaats mag gebruiken. Tenslotte stelt de commissie voor stappen tc ondernemen wel ke leiden tot aansluiting van alle percelen in de gehele gemeente c.q. in de meest geschikte wij ken aan de gasleiding. De voorzitter zegt dat B. en W. een enquête hebben ingesteld bij een 700-tal ingezetenen die nog niet aan de gasleiding waren aan gesloten. Hen is gevraagd of zij eventueel zouden naasluiten. Slechts 247 van hen geven te kennen dat ze wel wilden aan sluiten, waarbij er nog verschil lende opmerkingen werden ge maakt over de eventuële kosten. 44 wilden in geen geval aan sluiten en 409 gaven in 't geheel geen antwoord, dus zullen er wel geen interesse voor hebben. Spr. acht persoonlijk deze kwestie niet zo urgent. Nu hij met Butagas heeft kennis gemaakt vindt hij dit zo gemakdelijk, dat hij niet meer aan een gasleiding zou willen aansluiten. Als men dan bedenkt dot een leiding voor

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1