WAAIWYK F EU I1 ETON ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 5 DECEMBER 1949 NED. VERENIGING VAN SUPPORTERS VAN DE RONDE VAN NEDERLAND. de gehele gemeente wel een hall millioen gulden kan kosten van wege de grote uitgestrektheid, dan is dat z.i. een onverantwoorde uttgaaf. De heer Kraak zou eerst zor gen dat alle ingezetenen electri- citeit en water kregen. De heer Kuijsten is daar ook voor. Hij acht zulk een enorme uitgaaf voor gasleiding niet ver antwoord. De voorzitter zegt dat hij het ditmaal geheel met de heer Kuijs ten eens is. Door de minister van Financiën is nog pas op bezuini ging bij de gemeenten aangedron gen. Wethouder Maijers verwondert het dat men thans deze kwestie aansnijdt. Waarom niet toen de heer de Bas zelf nog wethouder was. De heren de Bas, Kraak en Ros antwoorden hierop met verwijzing naar de vele malen dat in de ou de ragd over verschillende ver lichtingskwesties gesproken is, doch steeds waren de hoge kos ten oorzaak dat het werd uitge steld. Ook thans acht de raad de kosten zo hoog dat aansluiting voor de mensen heel wat meer zou kosten dan een Buta-installa- tie. Men zal deze kwestie voor lopig dus moeten laten rusten. Daarop gaat de raad over tot artikelsgewijze behandeling der begroting. De Juffersteeg. De heer Oerlemans wijst erop dat de Juffersteeg in een zeer slechte toestand verkeert en veel gevaar oplevert voor het verkeer. Hij meent dat met het polderbe stuur onderhandelingen gevoerd zijn betreffende overname door de gemeente. Hij dringt op spoed aan, daar anders de kosten van herstel nog veel hoger zullen worden. De voorzitter zegt dit het vo rige college van B. en W. deze zaak reeds met het polderbestuur behandeld heeft. De kosten van verbetering werden op 5000.— geraamd en B. en W. hadden voorgesteld dat de polder en de gemeente hiervan ieder 2500.— zouden betalen, waarna de weg dan verder geheel in onderhoud van de gemeente kwam. Maar 't polderbestuur wilde niet meer dan 1250.- betalen en heeft de zaak bij Ged. Staten aanhangig ge maakt. De heer Oerlemans zou dan bij Ged. Staten op spoed aan dringen. De voorzitter meent dat de pol der dit behoort te doen. Zij heb ben het daar aanhangig gemaakt. Wethouder Winkelman acht verbetering dringend nodig, want de toestand is levensgevaarlijk. De heer Ros zou aan de ingang van die weg een bord plaatsen met opschrift „Gevaarlijke weg!" zulks tot schande van het polder bestuur dat zich niets van het on derhoud aantrekt. De heer Timmermans weet niet of de polder daartoe wel bij machte was en de heren Maijers en Dekkers menen dat de polder er minder belang bij heeft dan de gemeente. De heer Kraak vindt het een gemakkelijke manier van de pol der om van zo'n last af te komen. Na nog enige discussie zegt de voorzitter toe bij Ged. Staten naar deze kwestie te informeren. Dhr. Gcnuït heeft gezien dat de ontvangsten van de gemeente reiniging voor ophalen van huis vuil slechts op 350.— geraamd zijn, dit is dus voor 70 aangeslo tenen. Hij acht dit voor de volks gezondheid van groot belang en zou van gemeentewege trachten meer ingezetenen tot deelname aan deze ophaaldienst te bewegen. De voorzitter zou de inwoners niet gaarne verplichten die 5.- per jaar bij te dragen. Wel wil hij per circulaire hen nog eens daartoe aansporen. Mogelijk kan daarbij van gemeentewege gratis weer een vuilnisemmer beschik baar worden gesteld. Aan het slot van de behande ling der begroting acht de heer de Bas het we! op zijn plaats een woord van dank te richten aan het adres van de ambtenaren, die het vele werk aan deze begroting verbonden, zo keurig hebben ver richt. De voorzitter waardeert dit dankwoord ten zeerste, daar het uit de raad komt en sluit zich daar gaarne bij aan. De begroting wordt hierna z. h.st. onveranderd vastgesteld. 16. Wijziging begroting dienst 1949. Wordt goedgekeurd. 17. Voorzieningen inzake elec- triciteit en waterleiding. Elcctrificatic Winterdijk. Van de bewoners van de Win terdijk is een verzoek ingekomen om electrische aansluiting te krij gen. In hun prae-advies zeggeu B. en W. dat vroeger deze aan sluiting geweiqerd is vanwege de hoge kosten. Toen zou 'n onder grondse kabelaansluiting van de Winterdijk op 12.000.— komen hetgeen men te duur vond. Thans komt de P.N.E.M. zelfs bij een bovengrondse leiding al aan een bedrag van 12.000.Van de ze kosten is een gespecificeerde opgave bijgevoegd. De heer de Bas weet uit erva ring dat aan de kostenopgaaf van de P.N.E.M. niet te tornen valt. Hij vindt het ook zeer duur. In dien ondergrondse kabel niet meer kost, zou hij die prefereren. De heer Oerlemans vindt het ook een heel hoog bedrag, maar acht aansluiting van de Winter dijk wel dringend nodig. Wethouder Winkelman vindt dat de Waterleiding-Maatschap pij in dergelijke gevallen veel cou- lanter is in haar houding dan de P.N.E.M. Hij had van de PNEM als nutsbedrijf een soepeler hou ding verwacht. De voorzitter wijst nog eens op de mogelijkheid van Butagas voor verlichting. Een bus van 8.is toereikend voor 4 maanden, dus niet zo duur. De heer Ros merkte op dat er ook bedrijven willen aansluiten en die kunnen met Butagas niets doen. De heer Kuijsten vindt de kot sen ontzettend hoog, maar de noodzakelijkheid weegt bij hem nog zwaarder. Die mensen zijn ook belastingsbetalers en hebben recht ook van de gemakken te profiteren evenals de andere in woners. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten tot aansluiting van de Winterdijk over te gaan. Dan komt de kwestie aan de orde van het betalen ener bijdra ge in deze kosten door de betrok ken bewoners. Dt voorzitter zegt dat zij zich gezamenlijk vrijwillig bereid ver klaard hebben 160.— bij te dra gen, in welk bedrag ieder naar draagkracht participeert. Verschillende leden geven te kennen dat dit bedrag zo gering is dat men de bijdragen beter kan laten vervallen. In andere delen der gemeente heeft men ook geen bijdrage behoeven te betalen en er al jaren van geprofiteerd. De heer Oerlemans meent dat men een vrijwillig aangeboden bijdrage niet mag weigeren. Hij zou de zaak nog even aanhouden en de belanghebbenden om een hogere bijdrage vragen. Hun pan den krijgen er ook meer waarde door. De voorzitter wijst ook op de waardestijging der huizen en de vrijwillige bijdrage beschouwt hij pis een blijk van erkentelijkheid. Dat men in de buitenwijken niet altijd dezelfde verlichting e. d. heeft als in het centrum, ziet men in elke grote plaats, waar de bui tenwijken ook veel schaarser ver licht zijn en geen trottoirs hebben e.d. zoals in het centrum. Voor de aansluiting van Wolfs- nest aan de waterleiding heeft de raad zojuist ook een bijdrage ge accepteerd. Zou men de bijdrage van de bewoners van de Winter dijk gaan weigeren, dan dient men ook dat vorige besluit te her roepen. Als tenslotte een voorstel in stemming komt om de vrijwillig aangeboden bijdrage al of niet te accepteren, blijken er 6 raadsle den tegen een bijdrage en 5 voor een bijdrage te zijn. Dit houdt in dat niet alleen de bewoners van de Winterdijk er zonder betaling af komen, doch ook dat de bewo ners van Wolfsest voor de water leidingaansluiting niets behoeven bij te dragen. Tegen een bijdrage stemden de heren de Bas, Kraak, Ros, Tim mermans, Gcnuït en Vos. Voor de heren Oerlemans. Maijers, Winkelman, Kuijsten en Dekkers. 18. Verbetering voorm. school huis aan de Heistraat. De voorzitter deelt mede dat dit werk reeds is aanbesteed doch met de gunning is gewacht op goedkeuring. De kosten belopen ruim 2100. De heer Kuijsten zegt dat hij gehoord heeft dat de aannemers er groot bezwaar tegen maken dat door de gemeentearchitect word deelgenomen aan gemeente lijke aanbesteding. De voorzitter merkt op dat niet de gemeentearchiect, doch diens broer inschrijft. Zover hem be kend, zitten de broers niet meer beiden in de zaak, al draagt die nog dezelfde firmanaam. Wordt z.h.st. goedgekeurd. 19. Voorstel tot beschikbaar stelling van grond t.b.v. een te stichten kleuterschool in Sprang. De voorzitter zegt dat B. en W. voorstellen de gevraagde grond beschikbaar te stellen in erfpacht tegen een vergoeding van 10.— per jaar, om hun waardering tot uiting te brengen voor deze goede zaak, die op par ticulier initiatief in Sprang tot stand is gekomen. Het terrein is 60 x 28 meter vanaf de Oude straat n Zuidelijke richting tegen over de Molen en de school zal 3 lokalen van 16 x 11 meter be vatten. Er zal de bepaling bij ge maakt worden dat ook het om liggende terrein goed onderhou den en beplant wordt voor reke ning van het schoolbestuur. De heer de Bas hoopt dat 3. en W. dezelfde medewerking zul len verlenen, als ook Capelle met een dergelijk verzoek zou komen. De heer Vos kan er zich vol komen mee verenigen, doch vindt het alleen jammer dat in het co mité van die school de andere kerkelijke gemeenten ook geen zit ting kunnen hebben. De voorzitter acht dit een in terne aangelegenheid voor dat schoolbestuur, die in de raad niet thuis hoort. Misschien wordt via het courantenverslag wel kennis genomen van de wens van dhr. Vos. Zonder hoofdelijke stemming keurt de raad het voorstel goed. 20. Verordening keurloon ge meente Sprang-Capelle. De voorzitter zegt dat in het college van B. en W. zich twee leden er mee konden verenigen dat het keurloon op f' 4.— werd gebracht, terwijl het lid Maijers dit op 3.wilde stellen. Eerst was dit gesteld op 6.-, later te ruggebracht op 4.Zou men het voorstel van de heer Maijers aannemen, dan zou de gemeente, aannemende dat er 500 varkens geslacht zouden worden, jaarlijks 500.— aan de Vleeskeurings dienst moeten bijbetalen. Dat geld moet dan door schoenmakers en zakenmensen worden opgebracht, terwijl voor de boeren, die nu bij een varken van 100 kg. ruim 100.— toeslag krijgen, die 1.- meer toch geen bezwaar kan zijn. Wethouder Maijers zegt dat in Kaatsheuvel en over de Maas het keurloon nog minder is. Die toe slag geldt misschien slechts voor korten tijd en alleen voor slach ten op het slachthuis. De boeren vertrouwen het niet en denken dat het een lokmiddel is om de boeren ook voor volgende jaren naar Waalwijk te lokken. Spr. komt op voor de mensen die thuis willen slachten en geen toeslag krijgen. Na nog enige discussie wordt het voorstel van B. en W. om het keurloon op 4.te stellen, aangenomen met 8 tegen 3 stem men. De heren Maijers, Oerle mans en Timmermans stemden tegen. 21. Mededelingen. De voorzitter wil eerst 'n pret tige mededeling doen. n.l. dat het bouwvolume voor 1950 voor deze gemeente erg is meegevallen. Met de 5177 m3, die zijn toegewezen, kunnen ongeveer 20 huizen ge bouwd worden. Verder deelt hij mede dat de gemeenterekening 1948 is gereed gekomen en wijst de heren Dek kers, Kraak en Vos aan tot leden van de commissie van onderzoek. De bellewagen-kwestie. De voorzitter herinnert aan het geen de heer Kuijsten in de vori ge raadsvergadering hierover ge zegd heeft, n.l. dat de bellewagen met goedvinden van B. en W. voor particuliere doeleinden werd gebruikt. Hij had daarbij niet de moed, aldus spr., de naam van de heer v. Wijlen en van mij te noe men, maar spr. heeft zeer goed gevoeld op wie gedoeld werd. Spr. vond deze kwestie niet „comme il faut". Hij staat op het standpunt dat hij geen boodschap penjongen is van de heer Kuijs ten. Hij wil wel een opdracht uit voeren van de raad, als die een nader onderzoek naar deze zaak 1 verlangt, doch niet van één raads lid. Niettemin, de meerderheid van B. en W. heeft het toch nodig i gevonden aan de heer v. Wijlen j hierover een brief te schrijven. Spr. zelf wenste zich niet met de ze zaak te bemoeien. In die brief wordt o.a. uiteengezet dat, vol gens de stand van de kilometer teller, na aftrek van het geschatte aantal K.M., dat de wagen voor gemeentedienst heeft gereden, on geveer 15.000 K.M. voor het be drijf van de heer v. Wijlen of voor particuliere doeleinden zou zijn gereden, waarvoor, tegen een tarief van 7 cent per K.M., een vergoeding van 1000.— aan de heer v. Wijlen wordt gevraagd, binnen 1 maand te voldoen. In zijn antwoord zegt de heer v. Wijlen dat hij zich met geen enkel der opgesomde punten kan verenigen. Hij wijst er op dat het een oude Engelse dumpwagen is, die al heel wat geleden had vóór hij hier kwam. Toen was er al 20.000 mijl mee gereden. Als men daar rekening mee ging houden, dan zou er helemaal niets meer voor andere doeleinden overschie ten. Maar de teller is ook enige tijd stuk geweest. Er is weliswaar ook voor andere doeleinden ge reden,, o.a. materiaalvervoer voor noodwoningen, haarden en ka chels voor getroffenen, voor ver voer ten behoeve van het feest terrein, voor afwikkeling Groep André, voor het grafmonument en verschillende andere zaken van algemeen belang. Nooit is door de heer v. Wijlen een reke ning voor het onderhoud inge- doend. Hij heeft verder in 2 jaar het beroep van autoverhuurder niet kunnen uitoefenen en voor verschillende ritten van zijn chauf feur in dienst van de gemeente is aan hem of aan deze chauffeur niets vergoed. De heer Kuijsten wil niet in gaan op dit schrijven van de heer v. Wijlen, maar wel op het ge zegde van de voorzitter, dat hij geen boodschappenjongen van spr. wil zijn. Dit acht hij ver ge zocht. Spr. had aan B. en W. gevraagd dit eens te onderzoe ken. opdat voor eventueel ander gebruik iets vergoed zou worden. Geen der raadsleden heeft daar op iets aangemerkt en de meei- derheid van B. en W. heeft dan ook gemeend deze zaak verder te moeten nagaan. Dit is dus vol gens spr. wel degelijk van de raad uitgegaan. De voorzitter betoogt dat het pas een opdracht van de raad was geweest als andere leden het verzoek van de heer Kuijsten ge steund hadden. De heer de Bas meent dat ten onrechte een blaam op de heer v. Wijlen is geworpen. De belle wagen is bij tal van gelegenheden ten algemene nutte gebruikt en de gemeente heeft daarvoor mo rele verplichtingen tegenover de heer v. Wijlen. Wethouder Winkelman zet uit een dat het schrijven aan de heer v. Wijlen door de meerderheid van B. en W. is geschied onder de druk der omstandigheden. Na het antwoord heeft spr. de indruk gekregen dat de wagen niet noe menswaard voor persoonlijke doeleinden is gebruikt. Precies is dat niet meer na te gaan en hij acht het nutteloos op deze zaak dieper in te gaan. De heer de Bas zegt dat het vorige college van B. en W. heeft goedgevonden dat de heer v. Wijlen de wagen voor tal van doeleinden in het algemeen be lang gebruikte. De buitenwacht weet van die zaken niets af en oordeelt daar soms zeer verkeerd over. Hij zou het op zijn plaats vinden als de blaam die door het schrijven van B. en W. op de heer v. Wijlen is geworpen thans wordt uigewist. De heer Dekkers vindt 't jam mer dat de heer v. Wijlen tegen over het publiek in zijn eer werd aangetast en is blij dat de raad hem thans kan rehabiliteren. We weten, aldus spr., wat de heer v. Wijlen voor Sprang-Capelle en de Langstraat heeft gepresteerd. De voorzitter onderschrijft de ze woorden en constateert dat de brief van B, en W. tenminste klaarheid in deze zaak heeft ge bracht. De heer Kuijsten merkt op dat thans alleen over de heer v. Wij len wordt gesproken. Hij heeft echter ook op particulier gebruik door anderen gedoeld en hij heeft bij onderzoek vernomen dat de voorzitter zelf er ook particulier gebruik van maakte. Juist toen er in Sprang brand uitbrak, was de bellewagen niet voor het trekken van de brandspuit bij v. Wijlen beschikbaar, omdat de voorzitter voor aangelegenheden, die niets met de gemeente uitstaande had den, er mee weg was. Spr. hand haaft daarom zijn standpunt. De voorzitter antwoordt hierop dat er blijkbaar niet alleen in de bezettingstijd, maar ook nu nog aanbrengers in de gemeente zit ten. Inderdaad was spr. die avond met de bellewagen weg, In die ge vallen stond er volgens afspraak altijd een andere wagen voor de brandweer gereed. Spr. was die avond wel degelijk voor een ge meentebelang weg, n.l. voor het belang van onze jongens in Indië. Hij had n.l. voor het blaadje „Ei gen Haard" bespreking met de dominé's van Waspik en 's-Gra- vemoer over hun medewerking hieraan. Voor de jongens in In dië, waarvoor aan de gemeente nooit een cent subsidie gevraagd is, heeft spr. de euvele moed ge had de bellewagen te gebruiken, omdat hij toen zelf geen wagen had. De heer Kuijsten wil hierover nog verder gaan, doch de voor zitter meent dat het welletjes is en sluit de discussie hierover. Daarop (het is inmiddels 11 uur geworden) sluit de voorzitter de vergadering met gebed. RECTIFICATIE. In het eerste deel van ons ver slag, afgedrukt in ons vorig num mer, laten wij wethouder Maijers zeggen (le blad pag. 2, le kol. 3e alinea) dat de burgerij getoond heeft felle tegenstanders te zijn van schending van de Zondags rust. Men wijst er ons terecht op dat de heer Maijers zeide dat de burgemeester, toen hij pas hier burgemeester was, getoond heeft een fel tegenstander van Zon dagsontheiliging te zijn. Red. GESLAAGD. De heer Fr. Hoffmans Chzn. alhier slaagde aan de Univer siteit te Utrecht voor het doc toraal examen medicijnen. BEROEP AANGENOMEN. Ds. Jens, legerpredikant te Breda, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Waal wijk aangenomen, als opvol ger van Ds. v. Burgeier, die Zondag 11 December om 2.30 uur zijn afscheid preekt en naar Kruiningen (Z.) ver trekt. AANBESTEDING. Donderdag 1.1. had op het gemeentehuis alhier de aan besteding plaats van een 4-tal woningen, welke onder archi tectuur van de heer A. van Stokkum aan het Vredesplein gebouwd zullen worden. De inschrijving was als volgt: Fa. Nieuwenhuizen, Sprang-Capelle ƒ45.150 M. Wijnands, Waalwijk ƒ44.444 H. Kramer, Waalwijk ƒ44.000 Fa. Schuurkens, Tilburg ƒ42.780 Fa. W. v. d. Hammen, Waalwijk ƒ41.675 Fa. F. Couwenberg, Waalwijk ƒ41.092 Fa. Kleijngeld, Waalwijk ƒ41.000 Fa. Pepping, Kaatsheuvel 40.970 Fa. L. v. Campen, Waalwijk ƒ40.343 Fa. Smits-Colet, Heusden ƒ40.292 Fa. G. van Heesch, Waalwijk 39.998 Fa. H. Maas, Waalwijk 39.400 Fa. H. J. v. Hulten- v. Bladel, Waalwijk 39.390 Fa. P.' Kramer, Genderen 38.991 Fa. L. Kooien, Waalwijk ƒ38.888 Fa. A. A. H. Alsem- geest 38.500 Fa. Gebr. Spuibroek, Raamsdonk-dorp 38.359 PARALLELWEG. Men is thans bezig met het planten van een liguster-haag langs het fietspad op de Pa rallelweg; dat is niet alleen VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN door H. VAN HEESWIJK. 27) Van der Berg was inmiddels op zijn gast toegestevend en liet hem zijn nieuwe koopje zien. Van der Waerde prees zijn gastheer gelukkig. „Zeld zaam gelukkig, waarde heer, zeldzaam gelukkig. Het is in derdaad een meesterstuk." De oude heer lachte gevleid, want hij was nergens zo ge voelig voor, dan wanneer men bewondering had voor zijn schilderij en verzameling. Dat was zijn liefde sinds de dood van zijn vrouw. Toen ze een poosje later weer met zijn tweeën waren, zei hij, haar gezicht in beide handen nemende,; „Meisje, wat ben ik blij dat jij je niet hebt laten verblinden door de charmante manieren van de adellijke pottenkijker. Als ik zo af en toe eens naar je zus ter kijk, die hem van louter verering haast verslindt, dan prijs ik me gelukkig dat ik 'n verstandig meisje heb leren kennen, dat er zich niets van aantrekt of er een graaf in huis is of niet, maar de man harer keuze trouw blijft. „Wat dacht jij dan, malle jongen?" Schertsend trok ze hem even aan het oor :„al kwamen er tien graven en al waren ze tienmaal knapper dan jij, dan zou ik nog niet aarzelen als ik moest kiezen, want dan stevende ik nog op Joop van Kampen af en legde mijn hand in de zijne. En dan zei ik: Jou wil ik hebben en niemand anders. Ben je nu gerust?" „Ja," gaf hij volmondig toe. „Nu weet ik dat je me voor altijd zult toebehoren, wat er ook mocht gebeuren!" En hun lippen vonden elkaar in een innige kus. De verloving zou ten huize van de heer van der Berg ge vierd worden. De dag, nadat hij de veiling had bezocht en met het schilderijtje thuisge komen was, gingen de jonge lui naar de stad, waar ze hun ringen kochten. F-n van deze gelegenheid maakte Joop ge bruik om zich een nieuw pak te laten aanmeten. Voor het eerst van zijn leven zou hij een maatcostuum hebben. Bo vendien wilde hij er helemaal nieuw uitzien, zoals hij dat uitdrukte, want en dat ver telde hij niet aan Greet hij qioest, althans in kleding, niet voor de graaf behoeven onder te doen. De kleermaker had beloofd dat het costuum daags voor de verloving klaar zou zijn. In het begin van die week zou hij kunnen passen. Dus moest hij nog een rit naar de stad maken, maar dat was niet zo erg, want van deze gelegen heid maakte hij meteen ge bruik om enkele inkopen te doen voor het bedrijf. De volgende dag was Joop al voor dag en dauw op. Zorg vuldig waste hij zich achter de garage en scheerde zich tot hij zo glad was als een bik kel. Daarna haalde hij zijn nieuwe pak uit de kast en trok 't aan. Het nieuwe over hemd en de das er bij, waar mee hij een kwartiertje werk had, voor hij de gelegde knoop kon goedkeuren. En tenslotte de nieuwe, glimmende schoe nen. Was hij even het heertje vandaag? Zelfs bij de burge meester zag het er niet zo deftig uit, dacht hij. Lieve help, wat was er toch veel veranderd sinds de dag, dat ze hier in hun jeepje ge strand waren. Een portemon- naie met een beetje kleingeld, een oude jeep en een paar blikken benzine. Dat was toen hun hele bezit. En nu? Geves tigde garagehouders, die da gelijks heel wat klanten had den te helpen. Nauwelijks had hij dit gedacht, of er kwam 'n auto aanrijden, die prompt voor de pomp stilhield. Nu al een klant voor benzine? Zeker een Belg? Joop riep de knecht, die eveneens al opgestaan was en deze trok vlug zijn overall aan en liep naar beneden om de ongeduldige automobilist te helpen aan 't verlangde. Was het even een bedrijfje gewor den in die paar maanden! Fred keek met zijn slaperig gezicht zijn vriend aan. Hij lag nog in bed en rookte een sigaret. „Zou jij er ook niet eens uitkomen?" bromde Joop. „Ik heb trek in een bakje koffie". Fred keek op zijn horloge. „Idioot ,om zo vroeg op te staan", geeuwde hij. „Het is nog geen half acht. Hoe laat begint het feest eigenlijk?" „O, vanmiddag om 3 uur is de receptie pas. Maar'ik ga om negen uur naar Ruimzicht. Greet en ik gaan samen naar de kerk, weet je?" Toen ze aan het ontbijt za ten, besloot Fred om zeven uur te zullen komen. „Dat is vroeg genoeg", vond hij, „en dan hebben jullie ongeveer gegeten. Ik zit liever niet mee aan het diner. Bovendien heb ik dan nog de gehele avond voor me". Joop, die al blij was dat zijn vriend niet weg bleef, ging er mee accoord en toen het tegen negenen liep, stap te hij in de jeep. Fred zou hem wegbrengen, want hij wilde de wagen in de garage hebben, voor het geval hij hem nodig mocht hebben. Joop bleef toch de gehele dag op Ruimzicht. Toen de jongens in de op rijlaan stopten, kwam Greet, in een aardig mantelpakje, verheugd op hen toelopen. Maar toen Joop zijn verloofde zag, keek hij haar verwon derd aan. „Verroest", zei hij ontnuchterd, naar haar kle ding kijkend. „Is dat nu je verlovingsjapon?" Greet schaterde het uit. Die Joop! „Natuux-lijk niet, dwaze jongen, die trek ik vanmid dag pas aan. Ik kan er toch niet mee naar de kerk gaan?" „O nee? Nou, dat zal wel. Daar heb ik geen verstand van. Ik ga toch ook in mijn nieuwe pak naar de kerk?" Na de kerkgang, waaraan alle huisgenoten deelnamen, was er een intieme koffie maaltijd. „Ik vind het prettig", zei de heer des huizes, „dit uur tje entre-nous te 2ijn. Van voor verfraaiing, maar hier door wordt duidelijk gemar keerd dat daar het fietspad ligt ten gebruike der wielrij ders en de politie hoopt dat men nu ook daarvan gebruik zal maken en niet van de gro te verkeersweg. „DE VREEMDELING". Donderdagavond gaf de to neelgroep „Zorgvlied" uit Til burg in „Musis Sacrum" ten bate van Kath. Thuisfront een opvoering' van het toneelspel „De Vreemdeling" van Ant. Coolen. De belangstelling was niet slecht te noemen, al hadden Kath. Thuisfront en de voor treffelijk spelende toneel groep meer verdiend. Wat het stuk zelf betreft, kunnen wij het ten v.olle eens zijn met wat de regie hiervan in korte inhoudsbeschrijving zegt, dat we n.l. gerust van 'n sterk, goed geschreven stuk kunnen spreken. Elooy Hamers, de dorpssmid en zijn vrouw vormen samen met hun twee zoons en hun dochter Agnes een gelukkig gezin. Wij zien dit vooral in het eerste bedrijf, waarin de mooie scène tussen de moe der (Netty van Santen-Aarts) en Agnes (Anka van Eerd- Scheepens) die met haar moeilijkheden tot haar moe der komt. Het is zo het ge hele stuk door, het gave spel van de vrouwelijke rollen. Zo b.v. de dialoog in het 4e be drijf tussen de vader (Th. Snels) en de moeder, waarin het gaat om het geluk van hun dochter Agnes. ,vDe vreemdeling", Peter Berg (A. Metz) die tevens de regie voert, draagt ook met zijn spel veel bij tot 't wel slagen van het stuk. De mees ter Johan Bosch (A. de Wijs), gewezen verloofde van Ag nes, was niet sterk te noemen, het vlugge spreken deed veel afbreuk aan zijn spel. De jeugdige spelers Martijn en Rudolf verdienen ook een extra vermelding. Het was een interessante dorpsschets, waarin wij geno ten van voortreffelijk ama teurtoneel. avond zijn we met een vrij groot aantal gasten en dus niet zo gezellig bij elkaar als nu. En daarom wil ik jullie beiden ook nu reeds mijn plan vertellen ten aanzien van de toekomst. Ik heb van de week een onderhoud gehad met de burgeinecster en de gemeen te-architect. Ik heb namelijk het stukje bouwterrein, ge legen naast' de garage, dat eigendom van de gemeente is, aangekocht. De gemeente krijgt hiervoor een stuk grond dat mijn eigendom is, maar dat de gemeente al eerder wil de hebben. Zodoende is nu iedereen tevreden. Voorts we ten jullie dat het uitbreidings plan van de gemeente volgen de week in de raad zal ko men. Het staat wel vast dat het wordt aangenomen, waar na de provincie beginnen zal met de aanleg van de nieuwe weg buiten het dorp om. Jul lie garage komt ook aan deze weg te liggen, want de split sing zal net beginnen voor de garage. De grond daarnaast ligt niet helemaal aan de nieuwe weg, maar wel aan de oude. Als ik een bouwvergun ning kan bemachtigen, iets wat in deze tijd natuurlijk niet zal meevallen, zal ik daarop een huisje laten zet ten, dat jullie, als het klaar is, moeten beschouwen als mijn huwelijkscadeau, ten minste als jullie plan om het volgend jaar te trouwen, doorgang vindt". (Wordt vervolgd). Wij mogen de toneelgroep „Zorgvlied" wel hartelijk dank zeggen, ook namens Ka tholiek Thuisfront, voor hun bereidwilligheid om dit mooie spel te bieden. De heer C. Witlox sprak hierna nog een kort dank woord, dat met bloemen ver gezeld ging. BRABANTS KAMERMUZIEK GEZELSCHAP. Dinsdag 13 December a.s. zal het Brabants Kamermu- ziek-gezelschap een concert geven, onder auspiciën van de Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap, in de zaal „Musis Sacrum", met een inleiding van W. Brederode. „Het Brabants Orkest gaat gestadig verder met de uit bouw en zal aan het einde van dit seizoen 35 musici omvat ten. Het Kamer-ensemble zet on dertussen zijn concerten-serie voort en bereikt een steeds hoger artistiek peil. Het musiceren van een klei ner ensemble brengt voor de verfijnde, verwende muziek kenner het voordeel, dat hij muziek hoort die niet vaak wordt uitgevoerd; voor de „beginneling" of de leek in de muziekwereld spreekt 't dui delijker dan een groot orkest, waar hij in de veelheid van klank vaak verward raakt". Aldus zegt de uitnodiging, waarbij wij ons gaarne aan sluiten. Te Amsterdam is opgericht een Ned. Vereniging van Sup porters van de Ronde van Ne derland. Het doel is steun te verlenen aan deze organisa tie, teneinde deze sportieve gebeurtenis aan internationa le betekenis, het beoefenen der wielersport, het vreemde lingenverkeer en de goodwill van Nederland in stand te houden en te bevorderen. Zonder deze steun van bui ten af zal deze sportieve ma nifestatie in het a.s. jaar ach terwege moeten blijven, daar in financiëel opzicht bij de laatste ronde het moeilijk was de touwtjes aan elkaar te knopen, al was de tour uit sportief oogpunt dan ook een succes. Ieder boven de 16 jaar kan lid worden en men betaalt een entrée van 0.25 en de contributie bedraagt ƒ1.of meer naar verkiezing. Er zullen plaatselijke afde lingen gevormd moeten wor den, en aan de leden-werving zit persoonlijk of voor de ver eniging nog voordeel verbon den. Personen of verenigingen die zich willen belasten met het vormen van afdelingen, kunnen zich wenden tot het secretariaat van Waalwijks P-elang, Grotestraat 205, waar verdere inlichtingen zijn te verkrijgen. BURGERLIJKE STAND WAALWIJK. Geboren: Johanna P. M., dv. J. C. Demmers-de Louw Martinus J. M., zv. J. M. IJpelaar-Slootmans Wilhel mus C., zv. P. J. Klerkx-Pul- lens Johannes A. H., zv. H. J. Coenraad-v. Rijswijk Cornelia E. C., dv. A. J. van Loon-de Gouw te Drunen Hendrikus C. M., zv. M. J. Sterk-Duijsters Lambertus A. M., zv. G. Pijnenborg-v. d. Wiel. Overleden: Geen. Huw.-aangiften: Geen. Gehuwd: J. C. v. Fessem 32 j. te Geertruidenberg en J. M. v. Peer 27 j. te Waal wijk. Ingekomen: M. C. Schoen makers van Gennep B. en S. M. de Ree van Haskerland Th. A. M. Eibers van Dru- ten G. Colijn van Maars- sen H. G. T. Kuipéri van Wageningen. Vertrokken: G. J. N .de Vries naar Nijmegen Pi Sluijter naar Boxtel J. H. A. Heuverling naar 's-Hage J. M. P. H. Raming naar Delft. R.K.II.B.S. M.M.S. Op Vrijdagmiddag 2 Dec. j.l> werd in „Musis Sacrum" voor leerlingen van de R.K. H.B.S. en M.M.S. de beroemde film „Good-bye Mr. Chipps" vertoond, vervaardigd naar 't boek, dat Hilton onder dezelf de naam heeft geschreven en waarin de schrijver ons een beeld geeft van de licht- en schaduwzijden van de opvoe ding aan een deftige Engelse public school. Daarna bleven de jongens met de leraren in de zaal bij een voor het vieren van het St. Nicolaas-feest, dat, mede door de gevatheid en de wel- bespraakdheid van een be- betrekkelijk-jeugdige St. Ni- colaas ,een zeer prettig ver loop had. Hedenmiddag (Maandag) hadden de meisjes van de M.M.S. een dergelijke Sinter klaas-bijeenkomst. GESLAAGD. De heer Jo Hombergen al hier slaagde Dinsdag j.l. voor het te Amsterdam gehouden examen dames- en herenkap per van de Stichting Kappers vakopleiding, uitgaande van de Kappersvakgroep.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 2