Wijde Wereld Waalwijkse en Langstraatse Courant Ond&K de. io.upe, f UIT DE O.L. VROUWE SCHUTS TE ELSHOUT. 't Blijft toch maar steeds het zelfde I Land- en Tuinbouw Officiële Opening van.de nieuwe Holldndia-Fabriek te 's Bosch. DONDERDAG 8 DEC. 1949 Uitgever IV aal wijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO m HET ZUIDEN OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. 72e JAARGANG No. 99 Abonnement 15 cent per week 1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M. Contract-advertenties speciaal tarief. TEL.-ADRES „ECHO". HET OUDE LIEDJE. In de speciale politieke commissie van de V.N. stelde de afgevaardigde van India Zaterdag in een resolutie voor, dat de Algemene Vergadering de overeenkomst tussen Nederland en Indonesië zou toejuichen. Uiteraard werd dit voorstel over het algemeen met grote instemming begroet. Want men kan tegen de inmenging van de V.N. zoveel bezwa ren hebben als men wil, in dit geval was niet an ders te verwachten dan dat de vergadering zich ingenomen zou tonen met de resultaten ter R.T.C. bereikt. Voor het Oostelijk blok blijkt het weer voldoende te zijn dat er geen Stalin-kliek aan het bewind is om over de overeenkomst misnoegd te zijn. De Oekrainse afgevaardigde, Manoeilsky, bereidde zich na dat de afgevaardigde van In dia zijn voorstel had gedaan, dan ook onmiddellijk ten aan val. Hij eiste een onderzoek door de Veligheidsraad naai de Nederlandse „activiteit". Verder eiste hij in een reso lutie de terugtrekking van de Nederlandse troepen uit In donesië en ontbinding van de U.N.C.I. Hebben de heren, die indertijd zelf niet mee tot stand gebracht, of verwacht ten ze er toen toch geen re sultaat van? Dan zijn ze be drogen uitgekomen. Manoeils ky veroordeelde natuurlijk zo wel de Nederlandse regering als die van de republiek, zijn de de „kliek van Hatta". Het kan verkeren. De vertegenwoordiger van Pakistan juichte de overeen komst toe en de Australische gedelegeerde verklaarde dat zij „één van de beste presta ties van de V.N." was. De Nederlandse gedelegeer de, Mr. Van Heuven Goed hart, achtte het een ere-plicht om een woord van protest te laten horen tegen de Oekrain se aanval op de republikeinse regering. Hij zei: „Niet alleen is er geen reden om te betwij felen dat deze Indonesische leiders de werkelijke verte genwoordigers van hun volk zijn. maar er zijn ook bewij zen van hun grote liefde voor hun volk. De Oekrainse afge vaardigde heeft hen beledigd, omdat zij niet tot de commu nistische partij behoren". Warren Austin van de V.S. drukte zich wel iets juister uit dan de Australische ver tegenwoordiger. Hij verwel- komde de overeenkomst na melijk als een geslaagde toe passing van de beginselen der V.N. De V.S. zagen uit naar haar ratificatie en naar de feitelijke overdracht der sou- vereiniteit. Tenslotte besloot de com missie met 43 tegen 5 stem men en 4 onthoudingen de Algemene Vergadering te ver zoeken de betrokken partijen geluk te wensen met de over eenkomst en de oprichting van de nieuwe staat toe te juichen. De 5 stemmen tegen, kwamen natuurlijk uit Oost- Europa, terwijl Joego-Slavië, dat het blijkbaar met geen van beide partijen eens wil zijn, Uruguay, Haïti en Gua temala zich van stemming onthielden. Minister Stikker was op zijn terugreis uit Indonesië nogal optimistisch gestemd. Hij dacht dat de nieuwe staat zich gunstig zou kunnen ont wikkelen en zijn begroting in 2 of 3 jaar in evenwicht zou kunnen brengen, mits orde en rust gehandhaafd zouden kunnen blijven. Nu, dat schijnt op het ogenblik ook nogal te gaan, want onderne mers beweerden volgens de minister, dat het, waar de T.N.I. zich bevond, rustig was. Ook was de minister uit ge sprekken met vooraanstaande Indonesiërs gebleken dat men erg gesteld is op samenwer king met Nederland, terwijl men de resultaten van de R.T.C. al lang heeft aanvaard. Mohamed Hatta zal op het eind van het jaar waarschijn lijk naar Nederland komen om uit de handen van H.M. de Koningin de souvereiniteit te aanvaarden. De overdracht zal tegelijk in Nederland en Indonesië plaats hebben. Volgens A.P. zal Merle Co chran, Amerikaans lid van de U.N.C.I., benoemd worden tot Amerikaanse ambassadeur in de Verenigde Staten van In donesië. Chinese nationalisten blijven strijden. Generalissimo Tsjang Kai Sjek verklaarde in een inter view dat de strijd op 't vaste land in China zal worden voortgezet, ongeacht kosten en offers. Hij is zijn trpepen weer aan het concentreren om de slag op het Zuid-Westen te kunnen strijden. Wel gaf de Chinese leider toe dat de troe pen daar door de val van Tsjoenking in een moeilijke situatie waren gekomen. „Maar", zei hij, „de demo cratische volken moeten zich realiseren dat de anti-commu nistische strijd op China's vasteland niet is geëindigd". Hij verklaarde dat erkenning van het communistische re giem door één of meer van China's bondgenoten uit de oorlog verraad zou zijn. In dien de democratische landen de betekenis van de anti communistische strijd in Chi na onderschatten, zullen zij hun eigen vrijheid, veiligheid en onafhankelijkheid in ge vaar brengen, is Tsjangg me ning. „Maar wat er ook ge- beure, wij zullen voor de on ze blijven vechten". Ondanks vele van dergelij ke verklaringen van nationa listische zijde, blijft de com munistische opmars doorgaan. De vierde nationalistische hoofdstad wordt al zo ernstig bedreigd, dat leden van de regering ze al weer beginnen te verlaten. Ze begeven zich naar Formosa. Waarnemend president Li is naar de Verenigde Staten vertrokken om zich onder medische behandeling te stel en. Algemeen verwacht men echter dat hij zal trachten om Amerikaanse hulp te verkrij gen, om onafhankelijk van Tsjang Kai Sjek de nationa listische verdediging te reor ganiseren. Of de Amerikanen zich aan een dergelijk avon tuur zullen wagen, valt echter toch wel te betwijfelen. Verzoek van Tsjechisch Episcopaat. De Tsjecho-Slowaakse bis schoppen geven hun pogingen om van de regering een aan vaardbare oplossing te krij gen in de kerkelijke kwesties, niet op. Ze hebben op 17 No vember in een brief aan de regering verzocht om de nieu we kerkwetten af te schaffen en „de afdwinging van onver vulbare voorwaarden" te sta ken. Ze ontkennen het recht van de staat tot controle op het godsdienstonderwijs en 't recht tot ontslaan van geeste lijken, die voor de staat niet aanvaardbaar zouden zijn. In diezelfde brief verklaren de bisschoppen antwoord te hebben gekregen van minis ter-president Zapotocky op hun petitie van October. Zij beklagen er zich over dat hun verzoek veel eerder werd be schouwd als een misdaad, dan als een constitutioneel recht van alle burgers. „Indien een culturele strijd ontbrandt", aldus de bisschop pen, „weet de wereld, dat wij die niet uitgelokt hebben. Wij doen slechts onze heilige plicht. Omwille van de vrede en rust verzoeken wij de re gering niet langer inbreuk te maken op de rechten van God en de bedreiging te laten va ren, dat geweld gebruikt zal worden om wetten ten uitvoer te leggen, die niet kunnen worden nagekomen". In Hongarije gaat het de zelfde kant uit. Volgens vluchtelingen heeft de rege ring in Boedapest van alle Hongaarse bisschoppen en priesters de eed van trouw aan het communistische re giem geëist. Verwacht wordt, dat één der dwangmiddelen om deze eed te verkrijgen zal zijn de dreiging met stopzet ting van de betaling der staatstoelagen aan de geeste lijkheid. Stormschade. De zware storm heeft het afgelopen weekend aardig huisgehouden in West-Europa. Het hevigst woedde hij aan dè Noord-Duitse kust. In Ham burg stortten 130 ruïnes in, waarbij 6 personen onder het puin werden bedolven. De scheepvaart langs de kust lag stil. Een Nederlands stoom schip dat Zaterdagavond uit Hamburg naar Rotterdam was vertrokken, moest Zondag te rugkeren, omdat het zijn an ker had verloren. De Nederlandse kustvaarder „Sandbergen" is Zondagnacht gezonken. Van de 10 opvaren den werden er 9 door de red dingsboot „Neeltje Jacoba" gered. Eén verdronk er toen de sloep, waarin 6 mannen de coaster hadden verlaten, voor de tweede maal omsloeg. De Deense vrachtvaarder „Bess" sloeg in de storm lek en werd naar Terschelling gesleept, waar de schade zal worden opgenomen. Ook in het binnenland heeft de storm schade aangericht: in Noord-Limburg werden bomen ontworteld, bij Culem- borg werd de electrische lei ding van de spoorbaan ge troffen en in Almelo woei 'n lichtmast om. Oosterpolder. In de loop van de komende 10 jaar zal Nederland waar schijnlijk weer 50.000 hectaren goede kleigrond rijker wor den. De Zuiderzee-raad wil namelijk in 1950 beginnen met het droogleggen van de Oos terpolder. dat is de helft van de Zuid-Oostpolder. Zes jaar zijn er nodig om dit gebied in te dijken en in het zevende jaar kan de polder dan droog gelegd worden. Twintig mil- lioen gulden uit het Marshall plan wil men aan dit kolos sale werk besteden. Ook voor het verkeer is deze drooglegging van belang. Met een brug zal de Ooster polder verbonden worden met de Noord-Oostpolder en deze brug zal dan een belangrijke schakel zijn in een nieuwe weg AmsterdamGroningen. Met de rest van het land zal de nieuwe polder verbonden worden door dammen en bruggen bij Harderwijk en Elburg. ZES-JARIG KIND VERMOORD door knaap van 15 jaar. Een zes-jarig kind is in een dorp bij Bologna vermoord door een 15-jarige knaap, die verklaard heeft het kind te hebben ontvoerd om van de ouders een losgeld te krijgen. De jeugdige moordenaar schijnt geobsedeerd te zijn door de herinnering aan be paalde films en boeken. Hij heeft onlangs zijn werkgever, die hem wilde ontslaan, een brief gezonden die hij als „Zorro" ondertekende en waarin hij zijn baas waar schuwde, dat zijn dochter een ongeluk zou overkomen, in dien het voorgenomen plan werd uitgevoerd. GEEN DUITS LEGER. Slechts een contingent voor Westelijke macht. De West-Duitse kanselier, dr. Adenauer, heeft verklaard dat hij voorstander zou zijn van een Duits contingent in de West-Europese gewapen de macht, doch niet van een op zich zelf staand Duits le ger, wanneer het voor Duits land noodzakelijk zou worden medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid van West- Europa te aanvaarden. PERSVRIJHEID Er is eindelijk uitspraak gedaan in de onverkwikkelijke rechtsver volging tegen liet „Limburgs Dag blad te Heerlen, dat ervan be schuldigd werd, het openbaar ge zag te hebben beledigd. Het betrof hier een artikeltje waarin kritiek werd uitgeoefend op het besluit van de Sittardse kantonrechter, om de behandeling van een zaak tegen giflectuur niet voor de pers toegankelijk te stel len, terwijl gelijktijdig wel een lid van de directie der N. S. Spoor- boekhandel toegang verkreeg. Boven dit stukje plaatste men de kop „onrechtvaardig besluit van kantonrechter". En om deze reden was een boete van 100, subs. 50 dagen en een maand voorwaardelijk met 2 jaar proef tijd geëist. Het zou er dus op neergekomen zijn, dat een journalist in Neder land niet eens meer zijn mening mocht zeggen over een besluit van de rechtbank. Gelukkig heeft men in Maastricht thans beslist dat de inhoud van het artikel niet^ beledigend is en dat het opschrift geen strafrechterlijke gevolgen kan hebben. Wij meenden dat de persvrij heid aan deze zijde van het ijze ren gordijn geen onderwerp van discussie behoefde uit te maken. Artikel 7 van de Grondwet waar borgt duidelijk dat elkeen (dus ook een journalist!) kritiek mag uitoefenen. Het is zaak, dat de overheid zich eens nader bezint op de gro te geestelijke waarde van de vrij heid, welke wij hier in Nederland nog bezitten. NIET ZOET GEWEEST. St. Nicolaas is weer in het land en natuurlijk hebben tal van gro te magazijnen zich gehaast de eerwaarde bisschop een invitatie te zenden om toch vooral luister bij te zetten aan de extra ver koopcampagne in deze drukke feestweek. Het moet ons van het hart dat de kinderen hier toch wel een vreemde indruk van de zo gepre zen edele motieven ontvangen, welke de goedheilig man nopen, alleen geschenken uit te reiken aan het kroost van ouders, die meer-dan-zoveel in die winkel be steden. Ziet, de Sint strijkt door zijn baard als een kleuter voor hem staat. „Zo zo, knaapje, ben jij zoet geweest? Mag ik je bonne tje even zien? Hm2.49, nee jij krijgt geen presentje...". We hebben reeds in enige arti kelen uiteengezet het ontstaan en de ontwikkeling van de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Nu wij U hierover voldoende hebben inge licht, willen we in deze bijdrage een stap verder gaan en II door enige geschiedkundige feiten aan tonen de grote liefde van de schutsbroeders tot hun Patrones, de Zoete Moeder van den Els- hout. We zullen hierin zien hun grote godsvrucht en liefde en te vens ook hun volharding. Het moet voor die schutters- vrienden een voorrecht zijn ge weest van deze gilden lid te mo gen zijn. En ook in deze dagen, nu deze gilde nog bestaat, moet het voor de leden een eer zijn, lid te zijn van zulk een oude en bevoorrechte gilde, waar Maria wordt vereerd onder de schone titel van de Wonderbare Moeder van den Elshout, in lang vervlo gen tijden verschenen in de Gaers- weide. Nu gaan we zien wat onze voorgangers in het verleden in hun reglement hadden en moge deze bijdrage de tegenwoordige broeders een aansporing zijn hun voorgangers na te volgen. Ook voor de inwoners van Elshout is 't een eer zulk een oeroude gilde te mogen bezitten. Het reglement van de schuts was' voornamelijk opgesteld om de openbare verering van de al lerheiligste Maagd onder de leden te bevorderen, vooral op de haar toegewijde dagen en feesten. Vooreerst moesten al de gilde- broeders gemeenschappelijk iedere Vrijdagavond in de Vespers ko men en Zaterdagmorgen in de Metten en de H. Mis. Zo iemand niet verscheen, en niet twee gilde- broeders als getuigen kon oproe pen dat hij een goede reden tot erzuim ha dgehad, moest hij Maria zweren dat het hem onmogelijk was geweest te komen. Deed hij dit niet, dan moest hij drie pen ningen boete betalen. De waarde van de penningen hebben we tot heden nog niet kunnen achterha len. Vervolgens offerden alle broe ders elke Zaterdag een Holland se penning tijdens de Maria-mis. Wie op de vijf hoge feesten van Maria niet op de bovenge noemde drie tijden ter kerke kwam betaalde dubbele boeten. Drie duiten moest hij betalen, die zonder oorlof van de gildede- ken vóór het einde van de plech tigheid de kerk verliet. Voor de afgestorven leden moest ieder lid lezen of doen le zen het Psalterium, of zo hij de psalmen niet kende, dan honderd vijftig maal het Onze Vader en het Wees Gegroet bidden. Bij de Gloria en het Credo moesten alle broeders opstaan en eenparig zingen Maria ter ere. In het octaaf van Maria He melvaart zouden ze gezamenlijk zingen de Vespers en daarna aan een gemeenschappelijke tafel aan zitten. „God geve zo eindigt het re glement ,dat wij dit wel mogen houden, alzo dat God er door ge- eerd worde en zijn lieve Moeder. Deze schuts moet natuurlijk aan de kerkelijke overheid zeer welgevallig zijn geweest. Zoals de meeste andere gilden Maria ter ere, zal ook de Onze Lieve Vrou we Schuts van den Elshout wel verschillende kerkelijke priveleges gekregen hebben. Door dergelijke gunsten werd bij vele schuttersgilden de toetre ding bevorderd en nemen wij de lijsten van de Lieve Vrouwe Gil den ter hand, dan zien wij, dat de meeste leden voortkwamen uit alle soort standen. Bovenal echter blonk de gods vrucht van de gildebroeders uit in hun optreden in de openbare pro- Op de vijf hoge feesten van Maria trok de geestelijkheid met al de gelovigen in plechtige pro cessie het dorp rond en we zien daarin de gildebroeders in vol or naat medetrekken in de onmiddel lijke nabijheid van het H. Sacra ment met de geestelijkheid. Geen enkele vereniging was dan ook zo nauw verbonden met de Kerk als de schuttersgilde. Veel hebben deze in de loop van de jaren ingeboet aan vroom heid. Tijden zijn veranderd en hiermede ook de reglementen. De meeste van deze schuttersgilden bezitten niet eens meer hun oude reglementen en hebben er zelf in de loop der jaren een in elkaar gezet. Beantwoorden deze echter wel aan de eerste statuten van vroeger jaren? Laat het voor de gildebroeders en de bewoners van den Elshout een aansporing zijn deze schut tersgilde in zo juist mogelijke vorm te bewaren, opdat dit keur korps, daterend van omstreeks 1300, blijve voortbestaan als een sieraad van 't dorp, Maria ter ere. Fosforzuurvoorziening. Het is algemeen bekend dat voor de goede ontwikkeling van een gewas, de planten o.a. de be schikking moeten hebben over voldoende fosforzuur. Het probleem van dc fosfor zuurvoorziening van de planten ts echter niet 'eenvoudig. Een van de invloeden, die hierbij een rol spelen, is die van de vorm, waar in dit fosforzuur zich in de grond bevindt. Er is namelijk gebleken, dat de planten, vooral in de eerste weken van de groei, een zeer grote behoefte hebben aan fosfor zuur. Kunnen zij deze behoefte geheel en al dekken uit de voor raad in-de grond, dan zal de ver dere ontwikkeling normaal ver lopen. Is dit echter niet het geval, dan treedt een achterstand in de groei op en deze blijft merkbaar gedurende de gehele verdere groeitijd van het gewas, zelfs al zou later het indertijd te weinig opgenomen fosforzuur nog wor den toegevoegd. Dit verschijnsel nu treedt niet uitsluitènd op bij gronden die arm zijn aan fosforzuur, inaar het kan zelfs ook op fosfaatrijke gronden voorkomen. De reden daarvoor moet men waarschijnlijk zoeken in het feit dat de vorm waarin dit fosfaat zich in de grond bevindt, bijv. door mindere oplosbaarheid, niet zodanig is, dat dc planten hieruit hun behoefte aan fosfor zuur kunnen dekken. In dergelijke gevallen verdient Ifët aanbeveling als fosforzuur- ineststof superfosfaat te gebrui ken. De in water oplosbare vorm van het tosforzuur waardoor su perfosfaat zich onderscheidt van andere fosforzuurmeststoffen, maakt het mogelijk dat dit dooi de planten rechtstreeks kan wor den opgenomen. Wij hëbben ons van het bo venstaande kunnen overtuigen op een interessant proefveld van de voorlichtingsdienst voor Supe. fos faat op suikerbieten en aardappe len. Op twee stroken van dit proef veld die jarenlang regelmatig vol ledig bemest werden met stikstof, kali en resp. 500 en 800 kg su perfosfaat per ha. heeft men dit jaar gedeelten in deze stroken geen superfosfaat gegeven. Het resultaat was een groot verschil in ontwikkeling tussen de gedeelten die wel en die welke geen superfosfaat hadden ontvan gen. De bemeste gedeelten, van de overigens toch goed van fos forzuur voorziene grond, ver toonden een grote voorsprong in ontwikkeling op de gewassen, die op de gedeelten groeiden die dit jaar geen superfosfaatbemesting ondergaan hadden. Bovendien ble ken de met superfosfaat bemeste gewassen beter bestand tegen de droogte. Iimiddels bereikten ons reeds de opbrengstcijfers van de aard appeloogst van ditzelfde proef veld. Hieruit bleek o.a. dat de strook die normaal naar 500 kg superfosfaat per ha. bemest was, een opbrengst had van 30970 kg per ha, terwijl de in dit seizoen niet met superfosfaat bemeste strook slechts ca. 24910 kg per ha. opbracht. Op de strook wel ke naar 800 kg superfosfaat per ha. was behandeld, is deze ver houding resp. 38880 kg per ha. opbrengst op de normaal bemeste gedeelten en 29800 kg per ha. op het niet met superfosfaat bemeste gedeelte. Een en ander heeft voor de practijk tengevolge, dat het zeer sterk aanbeveling verdient nauw keurig te overwegen hoe men zijn fosforzuurbemesting zal regelen, vooral op die gronden die goed voorzien zijn van fosfaat. Men doet veelal beter met ge regeld elk jaar (zij het dan op dergelijke gronden met matige hoeveelheden) superfosfaat te strooien en daarbij gebruik te ma ken van de specifieke eigenschap pen van deze meststof, dan geheel en al te vertrouwen op de voor raad welke men in zijn grond aan wezig weet. We weten niet of het onze le zers vergaan is als ons, toen wij bij de uitreiking der diploma's aan de Gezinsverzorgsters plotseling moesten vernemen dat de oplei ding van „R.K. Gezinszorg uit Waalwijk en de Langstraat zou gaan verdwijnen. We hadden er nog zo weinig van vernomen en wat wij ervan wisten moest heel geheim blijven, daar er nog geen definitieve beslissing gevallen was: en toch bijna op 't zelfde ogenblik heette het openlijk en officieel .verdwijnen Bij ons dan wekte deze mede deling niet alleen teleurstelling, maar ook een tikje wrevel. Voor betrekkelijk korte jaren is „Gezinszorg in Waalwijk met veel doorzettingsvermogen, met enthousiasme gesticht: er is hard voor gewerkt, een uitstekend be stuur geformeerd, allerwege werd medewerking en steun ondervon den, men kreeg een goede huis vesting, een prima leidster, men kon beschikken over de prachti ge outillage onzer R.K. Huishoud school. de cursussen verliepen vlot, de leerlingen burgerdeq. in, kortom alles marcheerde prachtig. Ook volgens dc voorzitter, de heer Drs. P. van Loon, heeft al les aan de verwachtingen beant woord en de kwaliteit der oplei ding was uitstekend. Maar het rayon Waalwijk heeft een te ge ringe bevolking ten opzichte van steden, als Tilburg, Eindhoven, e.a. Wij vragen ons toch af. wist men dat ook niet bij de oprich ting, of heeft men dat niet vol doende onderzocht en overwogen, zodat men ten spijt van alle wer ken en zorgen, thans reeds tot opheffing moet overgaan? en dus elders een ruimer rayon of ge zondere financiële basis moet zoeken. Heeft men aan bestuur of autoriteiten een voorstel in deze geest gedaan? Wat zou er tegen zijn, dat meisjes uit t rayon Tilburg of Eindhoven ons prima internaat kwamen bevolken Wij menen dat de sfeer voor haar hier zeker zo goed zou zijn dan irt die ste den. Waarom moeten Waalwijkse en andere meisjes, die in deze streek zulk prachtig werk ver richten, overgeplaatst worden naar Tilburg of Eindhoven en niet andersom? Wij vragen verder, waarom moet ook hier weer een dergelijke zegenrijke instelling aan 't platte land onttrokken worden ten bate van de stad? Het is weer 't zelfde als altijd, al zal men dat misschien ontken nen. Alles onttrekken aan 't plat teland, ten bate der steden. We hebben dat hier reeds zo talrijke malen gezien, b.v. met het Kan tongerecht e.a. We zien het bin nenkort weer met de overplaat-. sing van 't Kantoor van 't Zie kenfonds voor Geertruidenberg en Omstreken, dat vrijwel zeker ver huist naar Tilburg, al is dan de officiële beslissing nog niet ge vallen. We weten niet of in het geval van de overplaatsing van „Ge zinszorg een krachtige actie daartegen is uitgegaan, maar we vertrouwen dat besturen en auto riteiten op hun qui-vive zullen zijn, om te voorkomen, dat men op deze weg voortga. Aan betuigingen van meele ven. aan 't betreuren van gedane zaken, hebben we niets. We moe ten ze trachten te voorkomen, door gezamenlijke krachtige hou ding, niet alleen van plaats, maar ook van streek. Maandagmorgen om half elf werd de nieuwe fabriek van de N.V. Bloch Stibbe - Hol- landia te 's-Hertogenbosch of- ficiëel geopend. Het grote be lang van dit bedrijf voor de hoofdstad en voor de gehele provincie bleek wel uit 't feit, dat onder de vele aanwezigen zich ook bevond de Commis saris van de Koningin- in de provincie Noord-Brabant, Pro fessor Dr. J. de Quay, terwijl de plechtigheid werd verricht door de loco-burgemeester van 's-Hertogenbosch, de heer F. v. d. Eerenbeemt, omdat bur gemeester Loeff door omstan digheden verhinderd was. Toen de genodigden zich hadden verzameld in de can- tine, die door de vele bloem stukken van talrijke vrienden en relaties een feestelijk aan zien had gekregen, sprak één der directeuren, de heer E. Stibbe, een woord van wel kom. In het* bijzonder richtte hij zich tot Prof. Dr. J. de Quay, die door zijn aanwezig heid toonde dat de industria lisatie van het gewest hem ter harte ging, en tot de loco burgemeester. Het speet spr. zeer dat burgemeester Loeff wegens sterfgeval afwezig was, want de vestiging van deze fabriek was voor een groot gedeelte aan hem te danken, hij gaf er zijn daad werkelijke steun aan. Hij dankte dan ook de burgemees ter, de hoofden van dienst, 't arbeidsbureau en allen die hun medewerking hadden ver leend aan de totstandkoming van het bedrijf. De heer Stib be prees de samenwerking met de architect en allen die aandeel hadden gehad aan de bouw en de inrichting en sprak de hoop uit dat de over heid zou voortgaan met steun I te verlenen aan de industria lisatie. i Ook de loco-burgemeester, de heer F. v. d. Eerenbeemt, sprak er zijn spijt over uit dat i de burgemeester niet aanwe zig kon zijn. Hij verklaarde nog eens nadrukkelijk dat de industrialisatie het gemeente bestuur, en in het bijzonder burgemeester Loeff, ter harte ging. Namens het gemeente bestuur heette hij de N.V. Bloch Stibbe hartelijk wel kom en sprak er zijn vreugde over uit dat de contacten die door omstandigheden verloren waren gegaan, weer hersteld waren. 250 Bosschenaren von den in deze fabriek hun werk, terwijl er nog 150 in Waal wijk werkten. De heer Van den Eeren beemt roemde de inrichting van de fabriek en sprak de verwachting uit dat de heer Stibbe, die een zakenman van formaat was, en de heer Tho mas een voortvarende leiding zouden vormen. Zijn wens was dat het nieuwe bedrijf zou mogen strekken tot heid van onderneming, stad en om geving, waarna hij het voor geopend verklaarde. De voorzitter van de Indu striële Kring 's-Hertogen bosch,de heer Jos Cleerdin, achtte het ook voor zich een feestdag. Het was nu eens geen kindje bij wiens binnen komst hét helë huisgezin juichte, maar een reus. Hij verwachtte er veel van voor de industriële vooruitgang van Den Bosch. De vergelij kende cijfers van 1946 en '40 toonden al aan, dat het aan tal arbeiders in de grootindu strie de 6000 naderde. De heer Cleerdin prees vooral het or ganisatie-talent van de heer Stibbe, wenste de beste zegen over het bedrijf en hoopte op een prettige samenwerking. Na deze vele goede wensen werd een heildronk uitge bracht op het welzijn van de fabriek, waarna de genodig den een rondgang maakten. Over de inrichting hebben wij in ons nummer van Maan dag j.l. al uitvoerig geschre ven, zodat wij kunnen vol staan met daarnaar te ver wijzen. Op 'de receptie, die later op de dag werd gehouden, kwa men velen de directie compli menteren met deze officiële ingebruikname. Erabants hoofdstad zal on getwijfeld rijke vruchten plukken van de vestiging van de N.V. Bloch Stibbe op haar nieuwe industrieterrei nen. UIT HET LAND VAN HERTOG JAN. BRABANTS HALFUUR. Uitzending Vrijdag 9 Dec. a.s. De maandelijkse radio-uitzen dingen, die via de K.R.O. onder auspiciën van Brabantia Nostra worden uitgezonden, blijven regel matig voortgang vinden. In de af gelopen maanden is uit velerlei reacties duidelijk gebleken, dat de ze programma s practisch overal in den lande en daarbuiten be luisterd worden. Het programma dat op 9 Dec. wordt uitgezonden, zal geheel ge wijd zijn aan De Kempen. Er worden verschillende aspecten in belicht. Bijvoorbeeld dat van de voortschrijdende industrialisatie, maar het zwaartepunt wordt ge legd op het eigen karakter, dat dit oude, gesloten land tot op de dag van vandaag wist te bewaren. Er wordt op gewezen hoe dit karakter zich openbaart: in de volksgebruiken, het volksvermaak enz. En dit met behulp van de be kende elementen lied, voordracht, causerie en een luisterspelletje. In 't kort gezegd vermeldt het pro gram: 1. Kempenland, tekst van Jo zef Simons, muziek van A. Prud' homme. te zingen door gemengd koor met orkestbegeleiding. 2. Kempische Volksgebruiken, verteld door Leo Derijks. 3. Joaneke de Schutter, te zin gen door Jan van Ostade.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1