WSum, Van Maaren ftêuünvee. Die gaan öp - ze zijn in BLUE BAND gebakken! smaakt het best! Schrij'fmachjneveriiuur pasja BLUE BAND f Prodent voor elk gezin! BRILLENSPECIALiST VAN MAAREN SPECIAALZAAK BRILLENSPECIALIST ALLES PIEKFIJN VOOR DE FEESTDAGEN! 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 8 DECEMBER 1949 4 MEEUWIS ij Biljartspori. Heerlijk schuimend! Poets met Prodent 's morgens, poets met Prodent 's avonds. Parelwit wor den Uw tanden, stralend Uw glimlach. Prodent voor mooie en gezonde tanden! Verhuur van zwarte HERENKLEDING Het huis voor alle Herenmodes in het betere genre. EINDHOVEN IS TOCH OOK UW OPTICIEN Weest verstandig en laat Uw BRIL bij een verzorgen Duizenden zijn reeds zo verstandig 't Is secuurder heeft Brillenspeciaalzaken in Den Bosch, Vughterstraat 25, Eindhoven, Tilburg en Helmond. DAT ZEGT U TOCH WEL IETS Leverancier van alle Ziekenfondsen. 2 b. REINAL-SCHUURPOEDER 25 d. 2 II. BLEEKWATER 20 d. ol 24 d. 2 tubes KACHELGLANS 1 p. WOLVLOK35 d. 1 p. FLEURTEX35 d. 2 st. TOILETZEEP30 d. 2 p. SHAMPOOa 25 d. 1 st SCHEERZEEP (divers P«OD£NlA.AMERSFOOer DISTRICT DE LANGSTRAAT AFD. KAATSHEUVEL. De uitslagen van de laatst ge speelde wedstrijden luiden als volgt Op Zaterdag 26 November. Voor de 4e klas libre car. brt. gen». h.s. pnt. ONA-Altijd Raak 173-220 147 1.18-1.50 9-10 0-S Ons Genoegen—Groene Laken 192-195 J4i 1,36-1.38 9-14 2-6 NAS-HKS 209-174 126 1,66-1.38 17-8 6-2 Voor de 3e klas libre car. brt. gem. h.s. pnt. Groene Laken 't Centrum 269-187 106 2.54-1.76 18-12 6-2 ONA Ons Genoegen 270-225 137 1.97-1.64 15-14 7-1 Poedelvrees—TOK 259-238 168 1.54-1.42 11-12 6-2 Altijd RaakKTO 270-171 129 1.09-1.33 17-10 8-0 HKS-NAS 249-255 140 1.78-1.83 20-18 3-5 Op Maandag 28 November. In de 2e klas libre car. brt. gem. h.s. pnt. KTOPoedelvrees 350-190 99 3.53-1.93 20-11 8-0 Altijd RaakTOK 336-300 127 2.65-2.36 24-15 6-2 Groene Laken DF.S 304-272 93 3.27-2.92 17-23 6-2 In de cadre klasse car. brt. gem. h.s. pnt. NAS 2—NAS 1 442-429 98 4.51-4.38 53-18 5-3 DES-KOT 405-396 95 4.26-4.17 32-42 6-2 TOK't Centrum 437-359 77 5.67-4.66 25-23 6-2 En nu volgen weer de klasse kampioenen van deze week In de cadre klas is het weer 'n Desser; vorige week moest F. v. d. Linden het kampioenschap af staan aan J. v. d. Houdt, nu ech ter wist hij met een formidabele partij het op zijn naam te bren gen. Hij speelde met een gemid delde, dat tot nu toe nog niet in deze klas was gespeeld, hij be ëindigde n.l. zijn 125 car. in 9 brt. gem. 13.88. Wat een prestatie Eindelijk heeft ,,de Linco' toch zijn cadans teruggevonden. En naar hij voorspelde komt er nog een betere partij „als ik mijn ca dans behoud". In deze klas wor den prestaties geleverd, die nog nimmer tevoren werden behaald. NAS 2. dat zo eenzaam onder aan staat. liet deze keer geducht van zich spreken, vooral Th. Harks. Hij klopte zijn broeder lijke concurrent in 19 brt. met 'r, machtige serie van 53, gem. 6.57. Goed gedaan Theo. En ook een pluimpje verdient hier Jan v. Gorkum van TOK. Hij maakte zijn 100 car. in 19 brt. vol, gem. 5.26. Dat was nog eens werk. maar het werd tijd ook hè Jan? In de 2e klas wordt maar ma tig gespeeld, uitgezonderd KOT, voor de zoveelste maal heeft het weer een klassekampioen onder zich en voor de zoveelste maal was het Jos v. Wanrooij. Deze week speelde hij wederom een gem. van 5,26. Ook een goede partij speelde G. v. d. Velden van DES; hij speelde met een ge middelde van 4.76 en dan te we ten tegen G. v. Boxtel. ,,Met een tevreden gemoed ging hij dus de nacht in". Ook in de 3e klas wordt matig gespeeld, behalve bij het Groene Laken. Deze heren klopten de zwaarste concurrent, n.l. 't Cen trum en C. Spapens was hier de beste man; hij maakte zijn 75 car. in 15 brt. vol, gem. 5 en dan nog wel tegen G. de Jong. En in de 4e klas ook al niet'le best gespeeld. De klassekampioen is hier Jan Groenendaal van NAS, hij beëin digde zijn 60 car. in 31 brt., ge middeld 1.93. „Kérel, kérel". Doch hij behaalde dit maar op 't nippertje, want H. Dekkers van Ons Genoegen speelde slechts met 0.01 minder. Bravo Henk en neem een voorbeeld aan „de ou we Dries". De standen in deze klassen zijn als volgt In de 4e klas libre gsp. pt. l. NAS 13 79 2. ONA 13 67 3. Altijd Raak 12 57 4. Groene Laken 13 40 5. Ons Genoegen 13 33 6. HKS 12 78 Door een klinkende 80 over winning van Altijd Raak op het sterke ONA hebben zij hun kans op het kampioenschap vergroot. En zo zei een speler er van „Van de week motte we tegen NAS, mar die goan der ok mee 8—0 op, hurre." Ik hoop het voor hen en wens jullie daar veel suc ces voor. Maar NAS zal wel op haar tellen passen, zo ook nu, want nu ging HKS met 6—2 ten onder en nestelen zij zich stevig aan de kop. Groene Laken ten slotte klopte Ons Genoegen met 6-2. In de 3e klas libre gsp. pt. 1. ONA 11 69 2. Altijd Raak 11 57 3. 't Centrum 10 54 4. Ons Genoegen 11 47 5. Groene Laken 11 43 6. NAS 11 41 7. HKS 11 37 8. TOK 11 35 9. Poedelvrees 10 28 10. KTO 11 21 In deze klas zijn twee merk waardige partijen gespeeld, n.l. ONA Ons Genoegen en Groene Laken 't Centrum. ONA toonde zich met een 7—1 overwinning de sterkste boven Ons Genoegen, dal in 2 wedstrijden haar kampioen schapskansen zag verdwijnen. Doch de schitterendste presta tie leverde Het Groene Laken, zij klopte met 62 het sterke Cen trum en 't scheelde geen haar of het was zelfs 8—0 geweest. Maar of er nog een kampioenschaps kans voor hen in de lucht zit, be twijfel ik, maar ja, er zijn nog 7 vwedstrijden te spelen en dat wil zeggen dat er nog maar liefst 56 punten te behalen zijn. Maar ook Altijd Raak doet ge ducht van zich spreken; nu ging het zwakke KTO met 8—0 roemloos ten onder. En Altijd Raak is nu een ware kampioens- candidaat. Houdt zo vol, heren en doe niet onder voor je zwak kere broers in de 4e klas. NAS, HKS. TOK en Poedel vrees zullen moeten vechten om een plaatsje in de middenrang lijst. Maar ja, je moet maar zeg gen „Ze zijn er nog niet." In de 2e klas libre gsp. pt. 1. KTO 11 69 2. HKS 10 49 3. Groene Laken 11 47 4. Altijd Raak 11 42 5. Ons Genoegen 10 39 6. DES 10 35 7. TOK 11 32 8. Poedelvrees 10 23 Door een schitterende 80 overwinning van KTO op 't zwak spelende Poedelvrees, hebben zij hun positie aan de kop verstevigd en er zal wel heel iets bijzonders moeten gebeuren, dat hun het kampioenschap kan ontnemen. Alleen HKS heeft deze kans nog, maar of zij het zover kun nen brengen, zal aan hen zelf lig gen. Maar de achterstand is te groot voor deze nog drie reste rende wedstrijden. Het Groene Laken heeft nog een theoretische kans, maar of die practisch zal uitkomen, be twijfel ik ten zeerste. HKS en Ons Genoegen hadden vrijaf. In de cadre klas. gsp. pt. 1. DES 11 59 2. TOK 11 51 3. KOT 11 46 4. NAS 1 11 44 5. 't Centrum 11 40 6. NAS 2 11 24 Door een goede, doch geluk kige 62 overwinning van DES op KOT. hebben zij hun positie aan de kop behouden, doch door dat TOK er 't Centrum goed on der hield met 6—2, hebben zij hun positie niet kunnen verstevi gen. Er is echter nog een veilige 8 punten voorsprong. NAS 2 haalde 't krasse staaltje uit om hun sterkere broers met 5—3 te kloppen. En hoe Nou, dat wijst hun algemeen gemiddel de van 4.51 wel uit. Dat belooft wat voor de twee de ronde en ik hoop van harte dat jullie je overwinningen op je toch sterkere concurrenten suc cesvol blijft behalen, want ook die zijn er nog niet En nu wachten we op de sur prises van 3 Dec. voor de 3e en 4e klas, want 5 December was er vanwege St. Nicolaasavond in de le en 2e klas geen wedstrijd te spelen. En zoals kleine kinderen zingen, zeggen wij, heren biljar ters, hetzelfde, maar dan over de uitslagen „Vol verwachting klopt mijn hart, wie bovenaan staat en wie aan de „start. Ook bij de wedstrijdleider. CRITIEK IN*EN OM DE BILJARTSPORT. Heren liefhebbers, In antwoord op het artikel, ge schreven in de Echo v. h. Zuiden d.d. Donderdag 1 December wil ik even het volgende onder uwe aandacht brengen. Naar mijn eerlijke mening is er tijdens de commissievergaderingen in het geheel niet gesproken over het spelen van een dubbele ronde in de eerste klas cadre, maar dit Jcwam ik pas aan de weet, toen mij het wedstrijdprogramma in de hand werd gestopt. Niet dat het op mijn weg ligt om critiek op de biljartsport en op de wedstrijdlei der uit te oefenen (ondanks dat laastgenoemde er veel werk mee heeft) kan ik toch niet nalaten om even er bij te vertellen dat ik het wedstrijdspelen moe ben, te meer waar ik weinig tijd beschik baar heb en ik geloof wel dat meerdere personen het met mij daarover eens zullen zijn. Vergeet niet dat de eerste klas al vanaf Juli aan het wedstrijdspelen is, wat m.i. te druk is en niet bevor derlijk voor de sport. Ook wil ik er nog even aan toevoegen dat, wanneer ik geen voorzitter van de vereniging DES was geweest toch bij de eerste ronde het biljarten in wedstrijden voorlopig had stopgezet, maar voor de goede geest onder de liefhebbers en ook voornamelijk nog voor de goede gang van za ken in de sport, heb ik mij er bij neergelegd. Wat het kampioenschap aan gaat, Mijnheer de Wedstrijdlei der, kunt LI van mij gratis krij gen, ondanks dat onze vereniging momenteel glansrijk aan de spits staan en ondergetekende had van U, als lid van de vooraanstaande club hier uit Kaatsheuvel, niet verwacht, om zo te schrijven, want smachten naar een kam pioenschap doen wij niet, wij be oefenen de biljartsport, in wed strijden, om de spanning, geest, en moreel onder de liefhebbers daarmee te steunen. Het is toch ook nog niet zo lang geleden, dat op de toonaan gevende vereniging hier uit Kaatsheuvel, namens de eerste klassers een beroep werd gedaan om met het le viertal mee te gaan spelen in de competitie hier ter plaatse, maar jammer genoeg werden wij teleurgesteld; dat is naar mijne mening niet gezond en zeker niet bevorderlijk voor het algemeen belang van de sport hier in Kaatsheuvel. Hiermede wil ik dan voorlopig eindigen, in de hoop dat in de toekomst de geest onder de bil jartliefhebbers gezond mag blij ven en elke vereniging het zijne daartoe zal bijdragen voor de groei en bloei der biljartsport uit Kaatsheuvel en ook de vereniging Het Centrum uit Loonopzand. Dank u. JAN v. d. HOUT. Nooit heb ik mij ingebeeld, dat mijn raadgevingen onaan tastbaar zouden zijn. Ik zal, evenals dat meer gebeurt, de plank wel eens mis slaan, vooral omdat er zoveel twij felgevallen zijn, die men op een afstand moeilijk beoor delen kan. Ik beijver mij zo goed mogelijk van advies te dienen, hetgeen gelukkig in tal van gevallen gunstige re sultaten heeft opgeleverd. Voor eerlijke critiek houd ik mij steeds aanbevolen, het geen niet anders dan tot heil van de pluimvee-houderij kan leiden. Een dierenarts tikt mij op de vingers, naar aanleiding van een artikeltje dat ik schreef over snotziekte en noemt het enige middel daar tegen enting van de gehele koppel in de nazomer met be trouwbare entstof, dan is men voor deze ziekte gevrijwaard. De nazomer is reeds lang verstreken en daarom gaf ik een advies, dat uit de practijk gebleken is, zeer doeltreffend te zijn. Tenslotte merk ik nog op, dat door mij meermalen in de artikeltjes er op gewezen werd dat inenting noodzakelijk is en dat het tijdig moet ge schieden (nazomer). Het is niet kostbaar, mits men in on derling overleg de dieren op een centraal punt bijeen brengt, na vooraf overleg ge pleegd te hebben met de die renarts. En nu een opgetogen brief van de heer L. uit Waalwijk, die mijn wenken en raadge vingen steeds toepast en ze met grote belangstelling leest. Hij stuurt mij o.a. een opgaaf, hoe de kippen gelegd hebben, hetgeen de moeite waard is om te vermelden. Legperiode '48-'49. Een patrijsleghorn 279 eieren (waarvan 'n serie van 28 eieren in 28 dagen), twee Rhode-Islanders 564 stuks; twee witte leghorns 418 stuks; totaal 1261 eieren. Jonge, jonge, wat een eitjes Een kip is toch geen automaat? 't Zij hoe 't zij, mijnheer uit Waalwijk Is er lekker mee gebaat. Kippenvriend. (Nadr. verboden). Weg OosterhoutMade. STREMMING VERKEER TE OOSTERHOUT. De hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Noord-Brabant maakt bekend, dat het verkeer over de Bailey-brug in de weg OosterhoytMade, over het naast sluis 1 van het Wilhel- mina-kanaal gelegen spuika- naal te Oosterhout, gestremd zal zijn vanaf Dinsdag 6 Dec. 1949 te 9 uur tot heden Don derdag 8 Dec. 1949 te 18 uur; of zoveel korter als mogelijk of langer als nodig zal blij ken. Het verkeer uit de richting Made dient zijn weg te kiezen over de brug in de Bouwling- straat, terwijl het verkeer Made dient om te rijden over de Bailey-brug in de Rijksweg nr. 27, GorinchemBreda. Voetgangers zonder rijwie len e.d., zullen kunnen blijven passeren. P 404 BLUE BAND IDEAAL VOOR BAKKEN EN BRADENI bb Uw tandarts zal het U zeggen: „alleen Prodent bevat Dispergon tegen tandsteen". Vraag daarom nooit zomaar naar „tand pasta" eis Prodent! U legt eer in met Uw kookkunst, wanneer U Blue Band gebruikt. Die lekkere verse Blue Band geeft alles een fijnere smaak. En meer „stevigheid". Ze bevat zuivere natuurlijke vetten, die een hoge calorische waarde hebben en daardoor onmisbaar zijn voor de gezondheid! Blue Band: smakelijk, door-en-door voedzaam, altijd vers. Vraag er met nadruk om. schriftelijke typelessen met ver strekking van schrijfmachine: Handelsinstituut Baggerman ta Zaltbommel Alleen vertegenwoordiging voor de Langstraat: Laageinde 83 te Waalwijk. Tel. 211 GELDROPSEWEG 27 HINTHAMERSTRAAT 137 DEN BOSCH. e prijzen) SPAR-ZEGELS extra. Geldig van 815 December. met 10 SPAR-ZEGELS extra. met 10 SPAR ZEGELS extra. met 10 SPAR ZEGELS extra. met 5 SPAR-ZEGELS extra. met 5 SPAR-ZEGELS extra. met 10 SPAR-ZEGELS extra. met 10 SPAR ZEGELS extra.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 4