Wiide. v.iuc&t DRUNEN Jongens, Meisjes, Stiksters en Snijders. Om volledig en uitvoerig op de hoogte te blijven van het nieuws uit Waalwijk en alle plaatsen van de Langstraat en Omgeving is een abonnement op „DE ECHO" noodzakelijk maar ook voldoende. Het kost slechts 15 cent per week. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAG 8 DECEMBER 1949 60 jaar K.N.V.B. van hei Belgische publiek naar de Nederlandse winkels. Kring Postduivententoonstelling bij de „Vredesduif te Drunen. een buffet, theemeubel, kastjes, tafels, fornuis, DANKBETUIGING. Het gezamenlijke personeel der „LYDIA" SCHOENFABRIEK (Gebr. de Munnik) te Drunen betuigt hiermee hun dank voor de bijzondere ST. NICOLAAS VERRASSING. Lederwarenfabriek HOESKA Mgr. Völkerstraat 65 KAATSHEUVEL vraagt voor haar afd. schoenen Goed loon, langdurige en prettige werkkring. FEUILLETON ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de huidige K.N.V.B. werd opgericht, nog wel niet pre cies als K.N.V.B., maar ondanks enkele wijzigingen is het in prin cipe dezelfde bond gebleven. Op 8 December 1889 werd in café „Central'' in Den Haag de N. A. en V. B. gesticht. Die A. is van athletiek, omdat de bond zich daar in het begin ook mee bezig hield, maar in 1895 is die al losgelaten, zodat het voortaan N.V.B. was. Het praedicaat „ko ninklijke' werd toegekend bij het veertigjarig bestaan van de bond in 1929. De eerste voorzitter was W. Milier, van 1889 tot 1892. Velen zijn er na hem gekomen, de een in een wat rustiger periode, de andere in een moeilijkere, maar allen hebben hun beste krachten gegeven om de bond te maken tot wat ze nu is. Dat ging allemaal niet zo ge makkelijk, de organisatie vorder de met stukjes en beetjes en er is in die 60 jaar dus heel wat ver anderd. In het begin was er geen verplichte competitie en sprak men een wedstrijd met elkaar af en speelde dan met de pet op, de jas aan en de beenkappen om. Het resultaat werd medegedeeld aan de bond. Van 1898 tot 1919 was Jasper Warner voorzitter. Aan hem heeft de bond heel veel te dan ken; hij organiseerde de compe titie, streefde naar spelverbrei- ding, stelde de bekerwedstrijden in en ook hij streed al tegen het beroensspel. Onder het bewind van Warner werd in 1913 de le klasse Zuid ingesteld en in 1918 moest hij de dreiging van het uit treden der le klassers afwenden. En dan heeft hij zich nog bezig gehouden met het wedden bij wed strijden, het voetballen op Zon dag enz. enz. Ten tijde van Ir. Kips (1919 1930) werden reserveklassen ge vormd, werd het beroepsspel weer afgewezen en werden de „bepalingen-Valkema" ingevoerd, die gericht zijn tegen spelers die al te gemakkelijk van club ver anderen. De periode van dr. Van Prooije was de glorietijd van het Neder landse elftal, toen het opklom tot de hoogste internationale regio nen. Ook werd toen de Neder landse elftalclub gevormd in de V.U.C.-tent. Nogmaals wees men het beroepsspel af, de Olympische Dag werd ingesteld, er kwam een juniorencompetitie, enz. enz. Daarna kwam de oorlog, wat indirect leidde tot de fusie van K.N.V.B., R.K.F., Chr. Voetbal bond en de Arbeiderssportbond op 1 Augustus 1940. In 1941 werd 't Zuiden gesplitst in twee afdelin gen. In 1943 nam de tegenwoordige voorzitter Karal Lotsy de leiding op zich en wat hij tot stand heeft gebracht hebben we allemaal van nabij kunnen zien. Bij dit jubileum past een geluk wens aan de zestigjarige K. N. V. B. voor alles wat hij in al die jaren voor de sport in Nederland heeft gedaan. Zijn bemoeienissen zijn velerlei geweest en de heil zame uitwerking blijft niet bij een goed georganiseerd sportleven, maar heeft een veel verdere strek king: de bond draagt bij tot de vorming van de Nederlandse jeugd door de sport en dit is een grote taak. Moge de K.N.V.B. die nog vele jaren met groot succes ver vullen. Een speciale verslaggever van het Brabants Nieuwsblad geeft een levendige beschrijving van de wilde vlucht der Belgen naar Ne derlandse winkels naar aanleiding van 't prijsverschil door de de valuatie. Wij ontlenen er een en ander aan Een conducteur in volledig uniform van de Nationale Maatschappij v. Belgische Buurt spoorwegen in een autobus van de Nederlandse vervoersonderne ming B.B.A. Het ontbrak er nog maar net aan, dat de man zijn Ie ren tas niet om had hangen en kaartjes ging verkopen want voor het overige was deze Nederland se autobus van de dienst Bergen- op-Zoom Putte een volkomen Belgische aangelegenheid. Ma dammekes „klapten'' over de vleesprijzen bij de „beenhouwer", over de „schoon poppen" op de weekmarkt in Bergen-op-Zoom en over de „paté-kens", die in Holland toch zo goed smaakten en veel goedkoper waren dan in de Antwerpse patisserieën. maand terug weken maakte van bijna duizend kilo De slagersvrouw van het Bel gische plaatsje Stabroeck is „naar 't Hollands". „Om vlees", vertelt ons haar man, die in de keuken zit. In zijn stal achter het huis lopen vier varkens rond, die met de dag vetter worden. „Ik heb ze in October gekocht want ik slacht altijd de beesten zelf. Maar nu bij jullie het vlees van de bon is, moet ik de varkens zelf blijven mesten óf met flink verlies ver kopen." De postduivenvereniging „De Vredesduif' had voor Zaterdag en Zondag j.l. een grote Kring- tentocnstelling georganiseerd. Deze tentoonstelling is bijzon der geslaagd en mocht zich in 'n grote oelanqstelling verheugen. Zaterdagavond werd de ten toonstelling officieel oeopend door hurqemeester A. D. C. Snels. De voorzitter der postduiven vereniging de heer W. Pijnenburg bracht aan het begin van deze tentoonstelling in een algemeen welkcmstwco-d dank aan allen die b'j het organiseren en de tot standkoming van deze tentoon stelling hun medewerking en hun steun hadden gegeven. In het bij- zonde- dankte de voorzitter de Edelachtbare Heer Burgemeester, die zich bereid verklaard had de ze tentoonstelling te openen. In zijn openingswoord vermeldde spr. ook nog dat men hoopte in het komende jaar ook voor Dru nen een t.b.c.-vlucht te organi seren. Hierna verzocht de heer Pijnenburg de E.A. Heer Burge meester de tentoonstelling te wil len openen. Burgemeester Snels zeide zeer gaarne aan dit verzoek te vol doen. Het verheugde spr. dat in J Drunen een dergelijke tentoonstel ling kon worden georganiseerd, wat volgens spr. getuigde van de grote vooruitgang der duiven- sportvereniging in Drunen. Na vele waarderende woorden over de duivensport als zodanig, sprak spr. de hoop uit dat deze ten toonstelling in alle opzichten zou mogen slagen en verklaarde deze dan voor geopend. De uitslagen van deze tentoon stelling zijn als volgt Klasse 7, Onbevlogen doffers. 1 A. v. Kelant, Vlijmen 46% 2 L. v. Esch, Vlijmen 46 3 A. v. Boxtel, Drunen 45% 4 P. Pulles, Vlijmen 45% 5 H. v. d. Heijden Vlijmen 45% Klasse 8, Onbevlogen duivinnen Klasse I. Oude Doffers, 75—200 km. 1 P. Pulles, Vlijmen 47 2 A. Parijs, Vlijmen 46% 3 Th. v Overdijk, Vlijmen 45% 4 A Willerase, Drunen 45% 5 M. Libregts, Vlijmen 45% Klasse II, Oude duiven, 75—200 km. 1 M. v. Huiten, Drunen 46% 2 A. Mommersteeg, Drunen 46 3 C. v. Helvoirt, Vlijmen 45% 4 L. v. Dommelen, Drunen 45% 5 J. Kivits, Vlijmen 45 Klasse III, Oude doffers, 200—500 km. T. L. Oosterwaal Vlijmen 46% 2 G. v. Huiten, Drunen 46% 3 G. v. Huiten, Drunen 46% 4 I. Verhagen. Vlijmen 46 5 P. Pulles, Vlijmen 45% Klasse 4, Oude duivinnen, 200—500 km. 1 A. Willemse, Drunen 46% 2 M. Libregts, Vlijmen 46% 3 B. Oremans, Vlijmen 46% 4 A. Roestenburg. Vlijmen 46% 5 L. van Esch, Vlijmen 46 Klasse 5, Oude doffers, 500-1000 km. 1 G. de Man, Drunen 46 2 J. Kivits, Vlijmen 46 3 L. v. Dommelen, Drunen 45% 4 H. de Laat, Vlijmen 45 5 G. Maas, Drunen 45 Klasse 6, Oude duivinnen, 500—1000 km. J. Schapendonk, Drunen 46% 2 P. Pulles, Vlijmen 46% 3 G. Maas, Drunen 45% 4 P. Pulles, Vlijmen ZEV 5 H. Boonen, lijmen EV 1 J. van Loon, Vlijmen 46,% 2 J. Schapendonk, Drunen 46% 3 A. Brok, Drunen 46% 4 P. Pulles, Vlijmen 46% 5 W. v. Bijnen, Vlijmen 4b% Klasse 9, Jonge doffers, 100 km. 1 H. Blankers, Vlijmen 46 2 P. v. Dal, Vlijmen 45% 3 A. Wijkmans, Vlijmen 45% 4 A. v. d. Dungen, Vlijmen 45% 5 J. L. v. d. Dungen Vlijmen 45 Klasse 10, Jonge duivinnen, 100 km. 1 C. v. Helvoirt, Vlijmen 46% 2 L. v. Esch, Vlijmen 46% 3 J. Kivits, Vlijmen 46% 4 J. L. Oosterwaal, Vlijm. 46 5 G. v. Huiten, Drunen 46 Klasse 11, Jonge doffers, 200 km. 1 G. v. Huiten, Drunen 46% 2 Brok-Pulles, Drunen 46% 3 A. v. Son, Drunen 46% 4 W. Roestenburg, Vlijmen 46 5 M. Libregts, Vlijmen 46 Klasse 12, Jonge duivinnen, 200 km. 1 A. v. Son, Drunen 46 2 W. v. Kuijk, Drunen 46 3 G. v. Huiten, Drunen 46 4 M. Libregts, Vlijmen 45% 5 Brok-Pulles1, Drunen 45% Klasse 13, Jonge doffers, 325 km. 1 C. v. Wijk .Vlijmen 46% 2 J. v. Son, Vlijmen 46% 3 L. v. Esch, Vlijmen 46% 4 A. L. v. Helvoirt. Vlijm. 46 5 J. Kivits, Vlijmen 46 Klasse 14, Jonge duivinnen, 325 km. Van Maastricht tot Bergen-op-Zoom. Dit is het beeld van de Neder landsBelgische grensstreek. Stampvolle bussen met Belgi sche kooplustigen, lange rijen Bel gische auto's op de parkeerterrei nen in onze Zuidelijke steden van Maastricht tot Bergen-op-Zoom, Belgen in Tilburgse, Bredase en Eindhovense winkels en Belgische spoorwegmannen of gendarmes, die met de boodschappentas van moeder de vrouw door Roosen daal lopen. En vlak over de grens slagerswinkels, waarvoor de rolluiken zijn neergelaten, kla gende kruideniers en banketbak kers en grenskommiezen, die! de uit Nederland terugkerende stroom niet kunnen stuiten en zich slechts bepalen tot een enkel razzia uurtje per week. Sinds September heeft er ech ter een ware revolutie plaats ge had in het Belgisch—Nederlandse verkeer, een revolutie, welke het karakter kreeg van een wilde vlucht naar onze grensstreek, toen begin November Nederland de distributie voor bijna honderd procent ophief. Alle Benelux- congressen, -onderhandelingen en besprekingen ten spijt, is naast de gelijkschakeling van zwarte en financiële frankenkoers immers ook ontstaan het aanzienlijke ver schil in prijs van levensmiddelen en consumptie-artikelen. En de Belgische huisvrouw het zijn immers duizenden en dui zenden dames, die over de grens komen zou geen goede huis vrouw zijn, wanneer zij van de nu geschapen mogelijkheid om voor haar gezin goedkopere wa ren aan te schaffen, niet zou pro fiteren. „Zc rijden voorbij..." De slager in het grote Belgi sche dorp Kapellen, enkele kilo meters over de grens, bij wie we binnen stapten, had voor zijn eta lage zes pakken gesmolten vet staan. Op de toonbank niets. In de koelkasteen schamel rijtje worsten. Een slager die niet eens zijn blauw-wit geruite kiel aan had, klaagde ons zijn nood „Mijn vaste klanten, meneer Ik zie ze voorbij mijn deur rijden in de tram naar de grens. Vorige Zaterdag heb ik geen kilo vers vlees verkocht en ocharme, een paar portier snijwaren. En dan moet ge weten dat ik anderhalve Speelgoed, drank, sigaren Het zijn niet alleen de slagers in Antwerpen zelfs ondervindt men de Nederlandse concurrentie die klagen in de Belgische grensstreek. Als ge weet dat in die Nederlandse bus met die Bel gische tramconducteur veertig vrouwen ongeveer evenveel speel goedpoppen, damborden en kin derleesboekjes in haar zwaar be laden tassen mee naar België na men. dan krijgt ge ook enig idee van de wegen, waarop de Belgi- .sche Sinterklaas zich dit jaar be geven heeft. Zijn magazijnen liggen in Ne derland, de weekmarkt in Bergen- op-Zoom, waar poppen van 8, 10 of meer guldens grif aan de Belgen verkocht worden, de siga renwinkels in Bi eda, waar assor— timentkisten van vijftien of twin tig gulden, onbereikbaar voor ons. de deur uitvliegen, de grens over; de drankslijterijen in Eindhoven, waar een fles oude klare de helft kost van het bedrag dat in België betaald moet worden; en dan noq beter van kwaliteit is: de snuistc- rijenwinkels in Maastricht, waar men bij voorbaat Frans sprekende winkelmeisjes in dienst neemt ten gerieve van het kopend publiek uit Luik Vreemde wereld in de Neder landse grensstreek. Onze huis moeders moeten zich bij de Sin terklaasaankopen beperken tot 'n goedkoop blokkendoosje (altijd nog enkele guldens) of een spel, waarvan de bonte kleuren het kind toch nog een heerlijkheid moeten lijken. En de Belgische vrouwen eerst en vooral de ar beidersvrouwen kunnen zich de luxe permitteren het dure speel goed in onze zaken te kopen. Want een Belgische arbeider in een soortgelijk bedrijf werkzaam als een Nederlandse collega, ver dient nog altijd vijftig tot vijf-en- zeventig procent méér. Zwarte guldens stromen terug. Het officieuze standpunt dei- Nederlandse douane bij deze grenshandel? Het kan niet anders zijn dan de officiële toestemming, dat de Belgen voor een kleine honderd gulden aan waren mogen meenemen. „Er is toch vlees ge noeg in het land, en de zwarte guldens vloeien op die manier in een brede stroom terug uit België aldus een Nederlandse grenskom- mies, die we tijdens een tocht door het drukke „handelsgebied" aan klampten in verband met de vlees- inkopen. En dan denken we te rug aan de omgekeerde toestand van voor dc oorlog, toen zegge en schrijve één slager in het toch al tijd nog vijftienhonderd inwoners tellende plaatsje Putte een paar biefstukjes per week nog niet eens altijd! verkocht, omdat in België het vlees zo goedkoop was. Nu kopen de Belgen bij hem en zijn weekomzet is ruimer dan de hoeveelheid welke hij vroeger in een half iaar kon verkopen. En nu het volkomen legaal is, dat de Belgen bij hem hun inkopen deen, waarom zoudt ge hem misgunnen, dat hij beste dagen maakt? De Belgische douane van haar kant staat de invoer van goede ren, kennelijk voor eigen gebruik bestemd toe. Op Zaterdag. Als de Zaterdagmiddag begint, rijgen de Belgische auto's voorde douanekantoren zich aaneen tot file's, die onafzienbaar lijken. En in de winkels verdringen zich de Belgen. „Schoenen, juffrouw eh, ma dame, bedoel ik". In Antwerpen kosten schoenen nog altijd tussen de 400 en 500 francs „Twee flessen Bols, mijnheer". Ze worden in de auto gelegd, die tussen tientallen andere wagens met rode nummerplaten gepar keerd staan. En een Nederlandse slager hangt aan de telefoon, al is het Zaterdagmiddag vier uur. Hij kan nog vijfhonderd kilo gebruiken. Bezorgd kijken Nederlandse koopsters vóór de etalages. Een weekloon is zo gauw op en toch moeten de kleintjes wat hebben met Sinterklaas Er passeert een bus vol Belgen. Nederlands grensgebied, na de devaluatie WAALWIJK. WATERSPORTVERENIGING „DE BERGSCHE MAAS". Ter gelegenheid van 't ver krijgen der Kon. goedkeuring zal de Watersport-vereniging „de Bergsche Maas" een feest avond organiseren op Zater dag 17 Dec. a.s. des avonds om 8 uur in Hotel Verwiel al hier. Eerst zullen enige zeilfilmon gedraaid worden, o.a. de Bies- bosch-Stertocht, de film van „de Viking" enz., waarna een gezellige avond. VINCENTIUS-RIT. Zaterdag 17 December a.s. zal vanaf hotel „De IJzeren Man" in Vught een oriëntatie- rit worden gehouden over 100 kilometer. De rit wordt ge organiseerd. door de Vincen- tius-vereniging en heeft ten doel deze vereniging in staat te stellen haar verschillende plannen uit te voeren, o.a. stichting van een fonds om on- en minvermogende jon gens en meisjes een degelijk beroep te laten leren en/of hen met vakkleding, -boeken en gereedschappen te steunen. Het is de bedoeling dat deze rit uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend evenement. De eerste deelnemer start 's middags om 2 uur en verder is het een z.g. premie-regeling om de minuut. In „De IJze ren Man" heeft 's avonds de prijsuitreiking plaats. Een wisselbeker is beschik baar gesteld door Cooymans Distilleerderijen te 's-Herto- genbosch. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij M. H. van Mierlo, Margraffstraat 22' te Vught en bij de V.V.V.-bure- aux te Eindhoven, 's-Herto- genbosch en Vught. Winkelactie. Gedurende de Winkelweek zijn er 126.500 bonnen uitgegeven. De verloting van de prijzen, waarvan het aantal is verdub beld, zal plaats hebben a.s. Za terdagavond om half acht in café Elshout. - De Tweede Kamer heeft 't wetsontwerp tot wijziging van de Lager Onderwijswet 1920, dat dc gevolgen regelt van de op 1 Januari in werking tre dende 8-jarige leerplicht, z.h. st. aangenomen. Ten aanzien van de steun verlening aan de particuliere woningbouw, bestaan er plan nen om deze subsidie-regeling te vervangen door een welke eenvoudiger is. De bedoeling in het leven te roepen. Het aantal vrachtauto's in ons land is 64.588. Dat is 20.000 meer dan in 1939. ETALAGE-WEDSTRIJD UITSLAG KINDEREN NOLLEN. WASPIK, le Prijs: 5.Jan Timmers, Schotsestr. 52. 2e Prijs: 3.Nolda Neyssen, Spoorstr. 19. 3e Prijs: 2.W. Goos, Klein Dongen. 4e Prijs: 1.50, Nol Smits, Vrouwkensvaartstr. 5e Prijs: 1.Ad Fitters, Spoorstr. 3. Als laatste inzender evenwel kwam Jan Timmers toch met de le Prijs uit de bus. Hier is zijn gedichtje Als je goedkoop wilt gaan kopen. Dan even bij de Kinderen Nollen aanlopen, Voor iedereen steeds ruime keus; En steeds klinkt er deze leus „Wie bij ons koopt a Contant, Heeft 2% vast in de hand-" TE KOOP wegens vertrek: enz. enz. Tegen zeer voordelige prijs. Haast U Mr. VAN COOTHSTRAAT 59 Drunen, 7 - 12 - '49. 1 J. Schapendonk, Drunen 46% 2 C. v Wijk, Vlijmen 46% 3 M. Sluisveld, Drunen 4 J. Kivits, Vlijmen 5 J. Heeffers, Drunen 46'% 46% 46 Klasse 15, Onbevlogen jonge doffers. 1 G. v. Huiten. Drunen 45 2 J. v. Loon, Vlijmen 44 3 H. Boonen, Vlijmen 43% 4 J. v. Loon .Vlijmen ZEV VAN DE ECHO VAN HET ZUIDEN door H. VAN HEESWIJK 29) H. Oosterwaal, Drunen EV Klasse 16, Onbevlogen duivinnen. 1 M. v. Sluisveld. Drunen 46? 2 A. Spec, Drunen 46% 3 L. v. Dommelen, Drunen 46 4 W. v. Bijnen, Vlijmen 46 5 G. de Man, Drunen 45% Klasse 17, Late jonge doffers. 1 H. Oosterwaal, Drunen 45% 2 L. v. Esch, Vlijmen 44% 3 Brok-Pulles, Drunen 44% 4 Brok-Pulles, Drunen 44% 5 H. v. d. Heijden, Vlijmen ZEV Klasse 18, Late jonge duivinnen. „Zeg, Fred, hoeveel benzine heb je in je jeep?" De jongeman keek hem ver wonderd aan. „Hoezo?" vroeg hij, niet begrijpend. „Waarom ik dit vraag, zal ik wel een andere keer uitleggen", ant- woordde Joop ongeduldig, ,,'t ^at ze hem begreep. Daarnaast is een smal pad, vrijwel onzichtbaar, maar als je er op let, vind je het. Daar moet je de wagen achteruit inzetten, zodat onmiddellijk weggereden kan worden. Je doet hem dicht en de deuren op slot. Zodra je dat gedaan hebt, kom je binnen en geef mij de sleuteltjes. Zo, smeer hem. Morgen zul je wel be grijpen waarom dit alles no dig is". Fred haalde zijn schouders op en verdween ongemerkt uit de salon. Annie zong een tweede lied en behalve Greet had wellicht niemand erg in dit intermezzo gehad. Greet keek haar verloofde met een blik van verstand houding aan en even vonden hun handen elkaar, ten teken A. Brok, Drunen 45 A. Willemse, Drunen 44% A. v. Sluisveld, Drunen 44% H. v. Huiten, Drunen 44% M. v. Sluisveld, Drunen 44 Is een kwestie van grote be tekenis". „Nou, ik denk dat de tank half vol is". „Zo, nou, dat dacht ik al. Luister, vrijwel niemand heeft je zien binnenkomen. Ga te rug naar de garage en vul de tank tot de rand en doe met een een paar bussen voor re serve achterin. En ook een bus olie. Dan rijd je weer hier heen, maar de wagen zet je niet bij de garage". Nog grotere verbezing bij Fred. „Waarom niet?" „Vraag nu niet zoveel. La ter zal ik het je wel uitleggen. Het is ook in jouw belang. Luister. Even vóór de oprij laan zich splitst in het wegge tje naar de voorkant van de villa en de weg naar de ga rage, staat een oude eik. Een klein half uurtje later kwam Fred voor de tweede maal en toen ze even bij el kaar waren, overhandigde Fred zijn vriend de sleutel tjes. Daarna stelde Joop zijn vriend voor aan de verschil lende gasten. Omstreeks tien uur er was een bandje gehuurd, dat in een hoekje, verscholen ach ter een paar palmen, musi ceerde dansten Joop en zijn meisje samen en hij fluis terde Greet in: „Let eens op, de graaf smeert hem. Hij voert iets in zijn schild". „Zou je denken?" Om geen argwaan te wekken bleven ze gewoon dansen, want Joop had bemerkt dat de Graaf hem even had aangekeken. „Luister. Als ik soms straks onverwachts weg ben, maak je dan nergens ongerust over, zelfs al zou ik een hele tijd wegblijven". Ze keek een beetje onthutst naar het ernstige gezicht van haar verloofde. „Wat ben je dan van plan?" „Dat kan ik nog niet zeg gen. Maar ik denk nu dat mijn vermoeden juist is. Wacht rus tig af, en wat er ook gebeurt, heb vertrouwen in me". „Maar dat spreekt toch im mers vanzelf", meende het meisje, hem in zijn gezicht kijkend. Onder deze bedrijven zat de gastheer gemoedelijk in een hoekje van de salon met en kele mensen, in welk gezel schap zich ook de jonge bur gemeester bevond, te praten. Natuurlijk bereed hij zijn stokpaardje en het gesprek ging over zijn schilderij en ver zameling. Tenslotte nodigde hij enkele heren uit met hem mee te gaan naar de biblio theek, waar meest kostbare schilderijen hingen. Inmiddels was de graaf weer terugge komen en stond nu ook bij dit gezelschap te luisteren. Dit alles was Joop niet ontgaan. Met argus-ogen volgde hij el ke beweging van de adellijke gast. De heer van der Berg ver liet met zijn gezelschap de sa lon en de graaf volgde hem eveneens. Er gingen een paar minuten voorbij, waarna zijn a.s. schoonvader geagiteerd de salon binnenkwam, gevolgd door de anderen en boven de muziek uit klonk zijn stem, waarin een wereld van wan hoop en schrik lag. „Mijn kostbare schilderijen zijn ontvreemd! Er is een in braak gepleegd!" Joop liet zijn meisje los en uitte een verwensing. De ge beurtenissen na de uitroep van de gastheer geschiedde toen in een snel tempo. Joop ijlde het vertrek uit en ver liet via de brede gang, tot grote verbezing van de huis knecht, die juist met een blad gevulde glazen binnenkwam, de villa. Intussen was er een paniek stemming ontstaan in de sa lon. Greet, die zich de woor den van haar verloofde her innerde, verwonderde zich dus niet meer, toen deze zich zo snel verwijderde. Zij ging naar haar vader, die verslagen op een stoel was neergevallen. „Vanavond om half acht ben ik nog in de bibliotheek ge weest", zei hij mat, „en toen hing alles nog op zijn plaats. En nu zijn de meeste, en bo vendien kostbaarste weg. Ie mand heeft het slot geforceerd en is op deze wijze in 't ver trek gekomen. Ik bemerkte 't al, toen ik de sleutel in het slot stak". De verwarring was alge meen. De muziek zweeg en de spelers zaten zaten nieuws gierig te kijken. De burge meester, nu niet meer als gast maar in kwaliteit als hoofd van de politie, nam onmid dellijk het initiatief in han den. Hij keek de kring rond en zei kalm: „Dames en he ren, ik verzoek u allen hier te blijven. Dit is vanzelfspre kend geen verdachtmaking, maar uitsluitend een maatre gel die onder de gegeven om standigheden noodzakelijk is. Ik zal een paar politiemensen laten komen om een onder zoek in te stellen. Gaat u al len rustig zitten." Op dit ogenblik keek de graal' veelbetekenend de kring rond en zei op smadelijke toon: „Ik vrees, mijnheer de burgemeester, dat uw voor zorgsmaatregelen overbodig, althans te laat komen. Het komt me namelijk heel eigen aardig voox", dat de verloofde van de dochter des huizes plotseling verdwenen is!" Een donderslag bij heldere hemel had geen grotere uit werking kunnen hebben, dan de woorden die de graaf zo even geuit had. Hij keek met een grijnslach op zijn nu onsympathiek gezicht naar Greet, terwijl hij rustig een sigaret aanstak. Wat het ver beelding, of zag ze triomf in zijn blik? De anderen keken elkaar vei-schrikt aan en de ogen van de gastheer zochten die van zijn oudste dochter. De bedek te beschuldiging van de graaf had ten gevolge, dat een hoog rode kleur op haar wangen kwam. Ze beheersté zich ech ter, maar deed een paar stap pen naar voren en keek de adellijke gast recht in zijn ge zicht. „Ja", antwoordde ze, in wendig bevendvan woede, maar overigens rustig: „ja, Joop is weg. Maar ik tart u te zeggen dat hij niets met deze diefstal te maken heeft". (Wondt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 6