i Wijde Wereld*} Waalwijkse en Langstraa Courant W.TIMMERMANS ZONEN Incasso's. Informatie's. Giroverkeer. Oproep tot belangstelling UIT DE I Tweede Kamer aanvaardt resultaten der R.T.C. Kassiers en Commissionairs in Effecten W A A L W IJ K Oe werkloosheid In November. Middenstands- Borgstellingsfonds ▼oor de Langstraat MAANDAG 12 DEC. 1949 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOOX TtELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO VM HET ZUIDEN 72e JAARGANG No. 100 OPGERICHT 1878. A bonne to ent 15 een» per week .1.95 per kwartaal 2.25 franco p.p Advertentie-prijs 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux CROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. In de nacht van Donderdag op Vrijdag heeft de Tweede Kamer, na een debat van drie dagen, het wetsontwerp op de overdracht der souvereiniteit aanvaard met 71 tegen 29 stemmen. De voltallige Kamer had zich voor deze historische beslissing in s lands vergaderzaal verenigd. Gezien de stemming die er bij de diverse partijen aanvankelijk heerste, heeft de regering wel de grootst mogelijke meerder heid behaald. De ernstige regeringsverklaringen die door 5 ministers werden afgelegd hebben hen, die aarzelden, er wel toe gebracht hun stem aan 't ont werp te geven. Geen keuze mogelijk. Toch ging het niet van har te, zoals ieder 't eerder graag had gewild. Niemand, rege ring noch Kamer, was dan ook enthousiast over de be reikte resultaten. Slechts om dat er eigenlijk geen keuze mogelijk was, heeft de Kamer er toe kunnen besluiten het ontwerp, zoals het er lag, aan te nemen. Want wie zou de gevolgen van een verwerping durven of kunnen dragen, zo wel -tegenover Indonesië als tegenover de wereld? Ge plaatst voor het dilemma vrij willige overdracht nu of nooit, is de Kamer gezwicht voor de ^ernstige situatie. Niet alle fracties viel het even moeilijk om hun „voor" uit te spreken. Voor de Partij van de Arbeid was de keuze blijkbaar niet zwaar en al aanstonds verklaarde de frac tieleider, Jhr. Van der Goes van Naters, dat zijn partij vóór zou stemmen. Dit lag overigens 'geheel in de lijn van de regeringspolitiek der laatste jaren. Prof. Romme gaf zijn stem toch niet met zo'n onbezwaard gemoed, maar ondanks het feit dat de van uitslag van de R.T.C. niet he- de ook hier vertrouwen wettigde. Over de regeling van de ambtenaren-kwestie was de Kamer overigens niet erg te spreken en prof. Rom- een dat de oorlog de ontwik keling naar souvereiniteit in Zuid-Oost Azië had versneld en dat men ook in Indonesië niet de situatie in de hand had. Verder bracht de minis ter onze internationale moei lijkheden in verband met de Indonesische kwestie, in her innering: in April 1949 de Marshallhulp in gevaar, moei lijkheden met de onderhande lingen over het Atlantisch Pact, de Australische boycot en actie tegen de K.L.M. en 't Engelse wapen-embargo. Al deze moeilijkheden schilder de minister Stikker nog eens om aan te tonen welke inter nationale gevolgen een ver werping van de overeenkomst zou hebben. Verder spraken de minis ters Götzen over de financiële en economische verhoudingen, die men niet te donker mag zien; Schokking over de sol daten, wier moed en onver schrokkenheid hij prees, ter wijl hij toezegde dat voor de nabestaanden en de repatrië- renden gezorgd zou worden, en Joekes over de ambtena ren, waarbij hij betoogde dat het vriendschapskarakter van lemaal bevredigend was, zou de K.V.P. vóór stemmen, al was het alleen maar om de ernstige gevolgen die een ver werping zou hebben. De allereerste spreker was de heer Schouten van de A.R. Hij handhaafde alle oude be zwaren van het begin tot het eind, noemde de overeen komst zonder meer ongrond wettig en verklaarde dat de A.R. niet zouden kunnen voorstemmen. Als dhr. Wei ter niet van hetzelfde gevoe len was geweest, dan zou hij nu niet als eenling in de Ka mer hebben gezeten. De heren Oud (V.V.D.) en Tilanus (C.H.U.) stonden aan vankelijk nog wat onzeker. Ze waren het er allemaal niet mee eens, maar wilden toch niet zonder meer tegenstem men. Diverse bezwaren maak ten ze kenbaar en wachtten verder af tot de regering zou gesproken hebben. Op deze mannen kwam 't dus op den duur aan, want de rest was ofwel vóór, ofwel tegen. De diverse ministers die achter de regeringstafel zaten hebben dan ook al hun over redingskracht gebruikt en al le mogelijke argumenten naar voren gebracht om de Kamer te overtuigen dat zij het ont- wern mo^st aannemen. Minis ter Van Maarseveen verklaar de: Nu of nooit, en minister me verklaarde in zijn repliek dat de K.V.P. wenst dat de garantiewet zal behandeld worden voor de overdracht van de souvereiniteit. Zoals gezegd, bleef de heer Schouten op zijn afwijzend staan, ook na de regerings verklaringen. Verder vlogen verschillende Kamerleden el kaar nog in de haren, maar dat deed weinig af aan het uiteindelijk resultaat van het debat. Belangrijker was dat dhr. Tilanus verklaarde met enke le van zijn fractieleden vóór te zullen stemmen, al v/as hij dan niet zonder innerlijke strijd tot dit besluit gekomen. De heer Oud handhaafde zijn bezwaren tegen de regelingen onverkort, maar belangrijker waren hem, dank zij de re geringsverklaringen, de ge volgen van aanvaarden of verwerpen. Aanvaarding van het door zijn fractie ingedien de amendement om de rech ten van de minderheden te beschermen zou de beslissing van zijn fractie zeer verlich ten. Minister van Maarseveen gaf later te kennen dat hij geen bezwaar had tegen de materiële inhoud van 't amen- Stikker wees op het interna- j tionale aspect van de zaak, Om 2 uur in de nacht was waardoor we tegen wil en j het tenslotte zover dat er ge- dank zouden gedwongen wor- stemd kon worden: met 71 den om de souvereiniteit over Je2ei?, 29 stemmen werden de te dragen. De heer Oud was vooral op gekomen voor de rechten van de minderheden, maar vol gens minister Van Maarse veen was de situatie toch niet zoals ze werd 'voorgesteld. In de Minahassa zijn twee par tijen. waarvan de ene aanslui ting verlangt bij de R.I.S., de andere het eebied tot 12e pro vincie van Nederland wil ma ken. Wie precies de meerder heid heeft, is volgens de min. nu niet uit te maken. Overi gens was hii er van overtuigd dat het zelfbeschikkingsrecht voor de Minahassa toepassing zal vinden. Aan het slot van zijn rede verklaarde Minister v. Maar seveen dat de Indonesiërs niet zouden kunnen bewilligen in uitstel en het kabinet zou geen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de cala miteit van verwerping van 't verdrag. De regering ver trouwde dat de volksvertegen woordiging met haar zou overtuigd zijn dat het ont werp leidt naar een aanvaard bar*» oplossing. Minister Stikker zette uit- bereikte resultaten van de R.T.C. door de Tweede Kamer goedgekeurd. En hiermee kreeg deze voor ons land his torische beslissing, haar be slag. Moge zij ons en Indo nesië ten voordeel zijn. Jeruzalem Internationale stad. De speciale politieke com missie van de U.N.O. heeft be sloten Jeruzalem tot interna tionale stad te maken. Het be sluit werd genomen met 35 tegen 13 stemmen bij 11 ont houdingen. Met Israël stem den Engeland en Amerika te gen. Rusland ondersteunde de resolutie. Voor de uiteindelij ke beslissing zal nu de Alge mene Vergadering het plan nog met twee-derde meer derheid moeten aanvaarden. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in Washington gezegd dat de verzoeningspogingen van de U.N.O. van geen enkel nut meer zullen zijn. Hij verklaar de dat rechtstreekse onder handelingen tussen Israël en de Arabieren nu nog de enige weg vormen om tot een blij vende vrede te raken. Het Joodse parlement wil er uiteraard ook niet van ho ren om Jeruzalem onder in ternationale controle te stel len; het wil dat deze stad wordt uitgeroepen tot hoofd stad van Israël. Rostov ontkent. Traitsjo Kostov, de voorma lige Bulgaarse viee-premier en opperste communistische leider onder Dimitrof, staat in Sofia terecht, beschuldigd van allerlei gruweldaden. Hij werd in Maart gearresteerd, omdat hij als leider van de Bulgaar se delegatie bij de Russisch- Bulgaarse handelsbesprekin gen „de prijzen van sommige Bulgaarse producten voor de Sovjet-delegatie geheim ge houden" had en had getracht „de prijzen, die Bulgarije voor zijn goederen in de kapitalis tische landen had berekend, voor de Sovjet-Unie verbor gen te houden". Naast deze misdaden werd hij er natuur lijk van beschuldigd Tito aan -de macht te hebben geholpen. Hoewel de heren rechters sinds Maart ruimschoots ge legenheid hebben gehad om Kostov te bewerken en deze in de gevangenis een beken tenis zou hebben geschreven, ontkende hij in het proces nog gedeeltelijk hetgeen hem ten laste werd gelegd, tot verba zing van zijn rechters. Wel gaf hij toe dat hij zich had schuldig gemaakt aan tegen de Sovjet-Unie gerichte acti viteit. De tweede verdachte echter, de voormalige minister van Financiën Iwan Stefanov, be kende alles, waardoor ook Kostov wordt gecompromi- teerd. TEL.-ADRES „ECHO". leen kan worden gehandhaafd als de stijging van de arbeids productiviteit daarvoor een reële basis schept. Langer en harder werken is dus de eni ge mogelijkheid om 't loon niveau te handhaven. Nu de prijzen echter van tal van producten gestegen zijn, heeft men zich op het standpunt ge steld dat het aanbeveling ver dient vooraf een loonsverho ging door te voeren. Bij een verhoging van 5 pet. en een prijsstijging van 10 pet. zou dus de helft hiervan gecom penseerd worden door 't loon, de andere 5 pet. zou echter uit langer en harder werken moeten komen. Dit langer en harder werken zou dan voor al bedoeld zijn voor export bedrijven en bedrijven waar machines e.d. vervaardigd worden, waardoor de lever tijden verkort en de afzetmo gelijkheden vergroot zouden kunnen worden. De hieruit verkregen hogere looninkom- sten zuilen de prijsstijging op een gezonde manier opvan gen. Martshall-hulp voor hoogovens. De E.C.A.-missie in Neder- land heeft toestemming ver kregen voor het financieren van een programma voor mo dernisering en uitbreiding van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden. De instal laties die met de door de E.C.A.-missie te verstrekken fondsen worden aangekocht, zullen ongeveer 23.500.000 dol lar of 89.300.000 kosten. Men mag aannemen dat eenzelfde bedrag zal besteed worden voor aankoop van machine- Chinese nationalisten naar Formosa. De Chinese nationalistische regeering heeft haar zetel ver plaatst naar Taipeh op het eiland Formosa, het bolwerk van Tsjang Kai Sjek. Op het vasteland zullen de nationa listen nog slechts een gueril- la-oorlog voeren, waarvan 2 hoofdkwartieren de leiding zullen hebben. Taipeh is de vijfde hoofdstad van nationa listisch China in één jaar en de derde hoofdstad binnen 8 dagen: Een week tevoren was Tsjoengking gevallen en toen de communisten binnen enke le dagen nog slechts op 30 ki lometer afstand van de vol gende hoofdstad Tsjengtoe stonden, besloot de regering uit te wijken naar Formosa, waar voorzieningen zijn ge troffen voor langdurig verzet. In de algemene vergadering heeft een debat over China plaats gehad, waaraan Rus land en de andere Slavische landen niet wilden deelne men. De beschuldigingen van de nationalisten aan het adres van Rusland en Mao tse Toeng werden overgedragen aan de Kleine Assemblée,. zo dat dit vraagstuk dit jaar niet meer wordt behandeld. De As semblée aanvaardde een reso lutie van de V.S., waarin wordt aangedrongen op non- interventie in China. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, heeft verklaard dat Amerika de erkenning van rood China nog niet eens overweegt. Lonen en prijzen. Het schijnt de bedoeling te zijn de lonen met 5 pet. te verhogen, maar de prijzen zullen waarschijnlijk met 10 procent stijgen. Al enige tijd pleegt de regering overleg met de Stichting van de Ar beid over lonen en prijzen, in verband met de devaluatie en met de prijzen op de wereld markt. Men heeft zich na de oorlog op het standpunt ge steld dat het loonniveau al- rieën In andere Marshall- landen. Het hoofd van de E.C.A. - missie, Clarence Hunter, heeft een verklaring afgelegd waar in hij zegt: „Aan dit project heeft onze missie haar enthou siaste steun en medewerking verleend en het verschaft ons groot genoegen dat wij heden bekend kunnen maken, dat voor dit project goedkeuring werd ontvangen. Naar onze mening is deze verwerkelij king van de uitstekende mo gelijkheden, welke voor de Nederlandse staalindustrie be staan, een grote stap vooruit in de uitvoering van het in dustrialisatie-programma". Hoe hebben we het nu? In de Verenigde Naties werd voorgesteld een commissie te benoemen ter bestudering van de toestanden in de verschil lende kolonies der kolonise rende mogendheden, dus om de toestanden te bekijken en de wensen der inheemsen te vernemen en daarover in La ke Succes te raporteren. Maar België, Frankrijk en Engeland verzetten er zich heftig tegen en zeiden bij voorbaat een dergelijk besluit niet te aan vaarden, daar zij baas in ei- pen huis wensen te blijven. Dachten Engeland en Frank rijk er ook zo over toen wij hetzelfde wensten in Indone sië en wordt er in Vietnam ook niet gevochten voor de vrijheid? JONGE BOEREN EN TUIN DERS DEDEN INDRUKKEN OP IN AMERIKA. Twee en dertig Jonge Neder landse hoeren en tuinders, die in het kader van de ..technical as sistance to the Marshallplan" een studiereis van een maand of acht naar de Verenigde Staten hebben gemaakt, zijn gisteravond met de Edam van de Holland-Amerika- lijn in ons land teruggekeerd. Het gezelschap is over de verschil lende staten verdeeld geweest en te werk gesteld op bedrijven wel ke hun bijzondere belangstelling hadden. Wat de mechanisatie van de landbouw betreft, heeft men in derdaad nieuwe dingen gezien, die wellicht ook in ons land op grote bedrijven -- men denke in dit ver band aan de Noord-Oostpolder zijn toe te passen. Doch ove rigens heeft de reis toch voorna melijk bijgedragen tot vergroting van het inzicht en tot verbetering van de culurele betrekkingen tus sen Amerika en ons land. Van toepassing van Amerikaanse land en tuinbouwmethoden hier te lan de dient men geen al te grote verwachtingen te koesteren, daar voor lopen de aard van de be drijven, de bodemgesteldheid en het klimaat te zeer uiteen. Alge meen heerste de mening, dat de Ver. Staten wat betreft de kwali teit van de verkregen producten, niet in de schaduw kunnen staan van Nederland. Typerend was in dit verband wat een van de Amerikaanse bla den naar aanleiding van het Ne derlandse bezoek schreef, n.l. „dat de gastheren meer van de gasten konden leren dan omgekeerd". Evenwel, dit geldt zeer zeker niet voor het automatisch melken en de inseminatie. Toepassing hier van vindt in Amerika veel meer plaats dan hier te lande. Daarom is het ook begrijpelijk, dat de er varingen ginds veel groter zijn dan bij ons. De reis is dus een succes ge weest. Het ligt nu in de bedoe ling in l^t komende jaar de uit wisseling op wat ruimere schaal te doen plaats vinden, waarbij er naar zal worden gestreefd, ook financieel minder krachtigen in de groep op te nemen. ONTGINNING N.O.P. VOLTOOID. Begin 1950 verpachting van 3000 ha. Woensdagmiddag tussen 2 en 2.10 uur is tussen Emmeloord en Urk in de N.O.P. de laatste 300 meter lange greppel getrokken. Daarmede is de elementaire ont ginning van het nieuwe land vol tooid. Bij deze officiële gebeurtenis waren de directie van de Wie- ringermeer (N.O.P. werken); de oud-directeur-generaal van d: Zuiderzeewerken, ir. De Blocq van Kuffeler en vele anderen aan wezig. Een speciale ovatie werd gebracht aan de drie arbeiders, die in 1941 de eerste greppel groeven en daarmede een begin maakten met het grote werk dat thans gereed is gekomen. Van de zijde der directie werd medegedeeld, dat nu nog maar een klein deel van de werkzaam heden is afgesloten. De kolonisa tie is pas in een beginstadium. Van de toekomstige bevolking van de Polder is nog maar een achtste deel aanwezig, maar de aanwas gaat snel. Begin 1950 hoopt men weer 3000 hectaren grond te verpach ten. terwijl voor Walcherense boeren 30 bedrijven beschikbaar komen. Door middel van montagebouw hoopt men het bouwtempo nog te versnellen. Medeaedeeld werd nog dat de oogst 1949 ongeveer 20 millioen gulden zal opbrengen. DE BRABANTSE BIESBOSCH. Winning van 8300 H.A. cultuurgrond. Volgens het door de Rijkswe- terstaat opgestelde plan voor be dijking van de Brabantse Bies- bosch, zal een oppervlakte van omstreeks 700 H.A. buiten de be dijking blijven, waarop de proces sen, die 'hans in het onbedijkte deel van de Biesbosch gaande zijn zich verder kunnen afspelen. Na de bedijking zullen 8300 H.A. cultuurgrond in de nieuwe polder aanwezig zijn. terwijl 700 H.A. als boezem dienst zullen doen en bovendien een opper vlakte van ruim 200 H.A. binnen de bedijking tot natuurreservaat wordt bestemd. GOEDEREN VOOR EIGEN GEBRUIK VRIJ NAAR BELGIë. Met ingang van 1 Januari a.s. zullen de douane-bepa lingen betreffende 't bezoek van vreemdelingen aan Bel gië verruimd worden, o.a. wat deviezen en goederen, aan gaat. Vreemdelingen zullen het land kunnen binnenkomen met hun persoonlijke nieuwe of gebruikte voorwerpen, als mede een hoeveelheid levens middelen voor persoonlijk ge bruik. Bovendien zullen zij in het bezit mogen zijn van 400 sigaretten en 500 gram aan tabak en sigaren. Voor ande re artikelen blijft het douane tarief echter van kracht. De totale productie van de zeep-, was- en reinigings middelenindustrie bedroeg ge durende 1948 170.203 ton. De <"8 Het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag, dat de hoge steun heeft van de gehele Nederlandse regering, houdt, onder auspiciën van de Plaatselijke Commissie, op Maandag 19 December a.s. in de zaal van de R.K. Gildenbond alhier, een propaganda-vergadering. Wellicht ten overvloede moge ik de aandacht van de mannelijke ingezetenen van Waalwijk in de leeftijd van 21 tot 50 jaar (voor officieren en oud-officieren 00 jaar) op dit instituut vestigen en hen opwekken om deze pro- paganda-avond bij te wonen om een inzicht te krijgen in doel en werk van dit Nationaal Instituut. Als doel kan ik dit in het kort niet beter aanduiden dan het zich beschikbaar stellen voor daadwerkelijke hulp aan ons vaderland, wanneer dit in nood zou verkeren. Onze jonge mannen hebben in de oorlogsjaren getoond wat verzet wil zeggen; nu worden zij wederom opgeroe- jen tot verzet, maar verzet van een andere aard, n.l. tegen iedere onwettige daad die zou beogen ons vorsten huis en onze democratische regering omver te werpen. Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig! Ik zou gaarne zien, dat Waalwyk op de gebruikelijke wijze laat zien, dat het zijn taak begrijpt en dat ook onze bevolking wil tonen dat vorstenhuis en regering op haar kan bouwen en dat wij eensgezind en onvoorwaardelijk ons achter de regering scharen wanneer het bestaan van ons volk in gevaar komt. Iedere man in de bovengenoemde leeftijd, behalve de dienstplichtigen van de jaren 1935 tot 1940, kan hieraan mede doen en speciaal doe ik een beroep op die jonge mannen die anders in de jaren 1940 tot en met 1944 in militaire dienst zouden zijn geweest en die toch reeds het voordeel hebben gehad vrij te zijn van militaire dienst plicht. Op hen berust een ere-schuld om overigens op be scheiden wijze bij te dragen aan 's lands verdediging. Een paar uren in de week worden van U gevraagd voor een belangrijke nationale taak! Moge deze propaganda-avond slagen en tot gevolg heb ben, dat een krachtig verband Waalwijkse mannen kun nen worden opgenomen in het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag. De Burgemeester van Waalwijk, Mr. R. J. J. LAMBOOY. In de afgelopen maand steeg het als werkloos geregistreerde aantal mannen van 49.246 tot 62.704. te weten 42.686 geheel werklozen (vorige maand 35.866) 19.415 arbeiders bij een DUW- In de Donderdagmiddag in hotel „De Twee Kolommen" gehouden algemene bestuurs vergadering van het Midden- object (12.902) en 603 wachtgel- standsborgstellingsfonds ders (478). De vraag naar mannelijk per soneel daalde van 21.688 tot 18.980. Deze ongunstige ontwik keling in werkgelegenheid is voor namelijk een gevolg van het in tredende winterseizoen. In de aardewerk- en steenin- voor de Langstraat werd medege deeld, dat de statuten-wijzi ging door de minister van economische zaken was goed gekeurd, alsook de begroting voor 1948. De Kamer van Koophandel en Fabrieken in Friesland dustrie steeg het aanbod van ar- heeft een omzendbrief uit beidskrachten van 853 tot 1156; in de bouwbedrijven van 5.657 tot 9.115; in de veenderijen van 1.290 tot 2.319: in de landbouw van 3.532 tot 7.596 en in de groep los«e ongeschoolde arbeiders van 7.702 tot 10.395. llit onderstaand overzicht krijgt men een indruk van de spreiding der werkloosheid over de provin cies. Aantal Eind Eind Eind Eind werkl. Nov. Oct. Nov. Nov. lozen 1948 1949 1949 1949 per 1000 mnl. inw. Groningen 2829 2038 3728 17 Friesland 3454 2573 4194 18 Drente 4474 2493 5218 37 Overijssel 2351 2110 2782 9 Gelderl. 4558 5214 6681 13 Utrecht 1629 2183 2583 10 N.-Holl. 7145 9604 11197 13 Z.-Holl. 8310 11889 13828 12 Zeeland 765 493 562 4 N.-Brab. 5541 8007 8909 15 Limburg 2012 2642 3022 9 Totaal 43068 49246 62704 13~ Gaat men het verloop der werk loosheid in de verschillende pro vincies na, dan blijkt het aantal werklozen overal gestegen te zijn, vooral in de drie Noordelijke pro vincies, alsmede in Overijssel en Gelderland. Gemiddeld zijn er thans ln Ne derland 13 werklozen per 1000 mannelijke inwoners. Dit gemid delde bedraagt voor Groningen, Friesland en Drente respectieve lijk 17, 18 en 37. Zeeland ver toont als steeds relatief het laag ste aantal werklozen. n.L 4 per duizend mannelijke inwoners. Het aantal werkloze vrouwen daalde van 5.759 tot 5.176. De vraag naar vrouwelijk personeel nam af van 17.420 tot 16.724. waarde hiervan beliep f 89.303.000. Ook in Zweden is thans de benzine-distributie opge- heven. De prijs van de ben zine bedraagt er momenteel Zw. kr. 0.72 a 0.78 of in Ne- j derlandse munt 53 tot 58 ets. doen gaan, waarin wordt aan gedrongen op de beperking van de crediettermijn van de middenstand, daar het te lang crediet geven een groot ge vaar inhoudt voor de mid denstand. Door de Centrale Commis sie wordt voorgesteld om te trachten met de arrondisse- ments-rechtbankcn een af spraak te maken, waarbij, al vorens een faillissement van een middenstander wordt uit gesproken, de fondsen de ge legenheid krijgen na te gaan of wellicht een oplossing is te vinden zonder faillissement. In deze geest zal door 't Borg stellingsfonds voor de Lang straat gepoogd worden tot een overeenkomst te komen bij de rechtbanken te 's-Bosch en Breda. De Centrale Commissie wil verder komen tot een pen sioen-regeling voor de dis- tricts-commissarissen. Daarna bracht de districts commissaris een verslag uit over de werkzaamheden van af de vorige algemene be stuursvergadering. Aan dit verslag ontlenen wij dat in de eerste 5 maan den van 1949 21 nieuwe aan vragen werden ingediend en in de laatste 6 maanden weer 29 nieuwe aanvragen, zodat 't aantal sedert 1 Januari met 50 steeg van 336 tot 386. Van de 29 nieuwe gevallen waren er 27 crediet-aanvragen tot een bedrag van 32.250; hier van werden er 18 toegestaan tot een bedrag van 18.350. De credieten waren verdeeld over de gemeenten Andel, Dongen, Drunen, Dussen, Heusden, Kaatsheuvel, Loon- op-Zand, Made, Raamsdonk- (sveer), Veen Waalwijk en Woudrichem. Strenge maatregelen wer den beraamd tegen achter stand van aflossingen en ren te. De begroting voor 1950 werd vastgesteld op 2.075. dn uitzet-capaciteit op 70.000. Per 1 Januari zijn aan de beurt van aftreden de heren

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 1