PUKOL Waalwijkse en Langstraaise Courant DRUNEN VLIJMEN HAARSTEEG CAPELLE MAANDAG 12 DEC. 1949 Uitgever- Waalwijk.sc stoomdrukker ij ANTOON T1ELEN Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO m HET ZUIDEN i 72e JAARGANG No. 100 Abonnement 15 cent per ween 1.9S per kwartaal 2 25 franco p.p. Advertentie-prijs 9 cent per m.M Contract-advertenties speciaal tarief OPGERICHT 1878. Bureaux GROTESTRAAT 205 WAALWIJK TEL. 38. SCHOOLSTRAAT 11 KAATSHEUVEL TEL. 66. TEL.-ADRES „ECHO* BELANGRIJKE BENOEMING. Volgens een bericht in „Het Finantiële Dagblad" van Vrij dag 9 December 1949 is dhr. M. J. P. van Loon, wethouder onzer gemeente, benoemd tot lid van het Nedam-comité te Amsterdam.. (Het Nedam- comité is in 1948 gevormd uit leden van de effectenbeurs te Amsterdam ter behartiging van de belangen van geïnte resseerden in de Nederlands- Amerikaanse hypotheekban ken). Naar wij vernemen heeft deze benoeming de aandacht getrokken ter beurze van Am sterdam en heeft men aldaar intensieve belangstelling voor de resultaten van de arbeid van dit comité. Wij menen dat er voldoende aanleiding toe bestaat de heer v. Loon, die sinds enige ja ren deelgenoot is in een ef fectenfirma te Amsterdam, onze gelukwensen aan te bie den met deze belangrijke be noeming, daar de werkzaam heden van dit comité niet al leen van betekenis zijn voor de aandeel- en pandbriefhou ders van deze hypotheekban ken, maar ook voor de Ne derlandse volksgemeenschap in verband met de deviezen- positie van ons land. ORGELWIJDING in de ST. ANTONIU S-P AROCHIE. Aanbieding van het orgel aan de Zeereerw. Heer Pastoor. De parochiekerk van St. Antonius was Zondagmiddag volgestroomd met gelovigen, die de plechtige wijding van het orgel wilden bijwonen. Onder de genodigden bevond zich de geestelijkheid van de andere Waalwijkse parochies. Het orgel, dat, zoals bekend, gebouwd is door de fa. Gebrs. Vermeulen te Weert, heeft 2 manualen en een pedaal, en in het geheel bevat het 1465 pijpen. Er zijn 5 koppelingen mogelijk en diverse druk knoppen stellen de organist in staat verschillende omscha kelingen en combinaties tot stand te brengen en op te hef fen. Het programma dat in de parochie was uitgegeven, maakte het de gelovigen ge makkelijk om de plechtigheid te volgen en bevatte een op somming van de samenstel ling van het orgel. Voor het Lof verrichtte de Zeereerw. Heer Pastoor Ver hagen de wijding, met assi stentie van de Weleerw. Heer Kapelaan Ras. Vooraf baden zij psalm 190, zeer toepasselijk bij deze gelegenheid, terwijl de Zeereerw. Heer Pastoor daarna het wijdingsgebed uit sprak. Vervolgens zong het parochiëel zangkoor „Jubilate Deo" van Th. Smit. Onder hét Lof hield kape laan Ras een korte toespraak, waarin hij allereerst de pa rochianen hartelijk dankte omdat zij door hun milde ga ven hadden gezorgd, dat bin nen twee jaar het orgel kon geplaatst worden. Verder wees hij op 't drie ledige doel van het orgel: God te loven, de zang te be geleiden en. wat dikwijls ver geten wordt, devotie te wek ken bij de gelovigen. Aan de firma Vermeulen bracht de Weleerw. Heer Ras dank voor de correcte uitvoe ring van het werk, waarbij hij ook de installateurs niet vergat. Dit orgel was bedoeld als geschenk van de parochie aan de Zeereerw. Heer Pastoor bij zijn 40-iarig Priesterjubileum op 21 Mei 1950. Voor zichzelf wenste hij geen cadeau; daar om droeg Kapelaan Ras nu 't orgel namens de parochie aan de jubilerende herder over, nadat die het 20 jaar zonder had moeten doen. De pastoor sprak een kort .dankwoord, ook aan de firma Vermeulen. Zijn priesterfeest was wel pas in Mei van het volgend jaar, zo zei hij, maar hij was toch blij dat 't orgel er nu vast was. Hij hoopte dat het in lengte van dagen zijn functie zou blijven ver vullen en dat er geen oorlog zou komen die het kon ver nielen, zoals op andere plaat sen gebeurd was. Na het Lof speelde de orga nist 'van de H. Hartkerk te Tilburg, de heer F. Paymans, op het nieuwe orgel werken van Bach, Martini, Couperin. Daquin en Widor. Hoewel kort, was het programma rijk gevariëerd en zo gekozen, dat de vele mogelijkheden van „de koning onder de instru menten" duidelijk gedemon streerd werden. Jammer dat velen niet het geduld hadden om een kwartier te wachten tot de organist zijn mooi pro gramma had afgewerkt. Eo- vendien heeft men hier niet zo dikwijls de gelegenheid o n orgelspel te beluisteren. De St. Antonius-parochie heeft met dit orgel een grote aanwinst gekregen, dat zeker luister bij zal zetten aan de kerkelijke plechtigheden. De Zeereerw. Heer Pastoor was er dan ook over verheugd dat het nog vóór Kerstmis ge plaatst was; dit mooie feest zal er dubbel feestelijk door zijn. K.A.V. De K.A^V. hield op Donder dag 8 Dec. j.l. een ledenver gadering om half acht, in he. café van het K.A.B.-gebouw. De opkomst was zeer goed De Eerw. Adviseur kon nie tijdig aanwezig zijn. De voorzitster, Mej. Kolster Abers, opende de vergadering met de christelijke groet en sprak een welkomswoord tot de Dioc. Aalmoezenier van 't Jeugdwerk der K.A.B. zowel als K.A.J., V.K.A.J. en Vrien den van de Arbeidersjeugd, Pater Reginald Groener. In haar openingswoord be lichtte spreekster in het kort de Adventsgedachte: De Ad vent is een tijd van boete, die niet uitdrukkelijk door de Kerk wordt voorgeschreven, maar zij spoort ons aan ons vrijwillig boete op te leggen uit liefde en verlangen naar de komst van Christus op aarde. Vrijwillig 't voetspoor volgen van St. Jan, opdat wij straks des te duidelijker zijn woord mogen verstaan: Zie daar het Lam Gods, dat weg neemt de zonden der wereld. De notulen der vorige ver gadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Hierna gaf de voorzitster 't woord aan Pater Reginald die in woord en beeld liet zien 't vruchtbare werk der boven genoemde organisaties. De opvoeding komt in hoofdzaak aan de ouders toe, maar onze organisaties zijn er om hen hierbij te helpen in deze moeilijke tijd. Ruw* huid Ruwe handen Ruwe lippen Ter voldoening van de leden werd eerst de film vertoond van het Dioc. Zomerfeest der K.A.V. te Goirle, waar vele bekenden te zien waren. Verder een film over de kinderuitzending naar de va- cantiekampen „De Witte Ber gen" in Oirschot. Verschillen de Waalwijkse leidsters kwa men op het witte doek. Ver volgens een K.A.J.-congres te Valkenswaard en Oss. Tot slot werd nog een film ver toond van de vacantieviering door Amsterdamse Kajotters in „De Witte Bergen", doel en instelling van „Huize de Braacken" te Vught en een aardige feestviering in 't va- cantie-kamp te Nijmegen, waar het koperen priester feest van Pater Reginald spontaan en enthousiast ge vierd werd door de leiders en leidsters van 't Jeugdwerk. De voorzitster dankte de Pater voor de filmvertoning met uitleg en bood Zijn Eerw. een doos sigaren aan, waarna spreekster de vergadering op gebruikelijke wijze sloot. AFSCHEID Ds. W. C. VAN BURGELER. Ds. Van Burgeier leidde, in verband niet zijn a.s. vertrek naar Kruiningen, Zondagmid dag in de Ned. Herv. Kerk een afscheidsdienst. Behalve vele gemeenteleden, kerke- raad en kerkvooedij, bevon den zich in de kerk vertegen woordigers van het classicaal bestuur van de classis Heus- den van de Ned. Herv. Kerk, van de ring 's-Grevelduin- Capelle van de Ned. Herv. Kerk en de consulent van de Ned. Ilerv. Gemeente te Waalwijk, Ds. A. Baas. In zijn afscheidspredicatie ging Ds. v. Burgeier uit van Handelingen VIII 39 en be toogde dat het in de kerk niet ging om de persoon van de predikant, maar om Gods V/oord. Ook sprak de scheidende predikant een persoonlijk woord. Hij dankte ouderlin gen en diakenen voor de sa menwerking en bad Gods zegen over hen af. Speciaal noemde hij diaken Treffers, die wegens ziekte niet aan wezig was. Ook bracht hij dank aan kerkvoogdij en no tabelen en sprak de hoop uit dat de goede verstandhouding die met hem steeds had ge heerst, ook in de toekomst bewaard zou blijven. Voor d? administrerend kerkvoogd De Rooy. vroeg hij Gods bijstand in zijn ziekte. Dan dankte Ds. v. Burgeier allen die in een kerkelijke bediening de ge meente hadden gesticht, de leiders van het Jeugdwerk, de medewerkers van „Contact" met name de heer W. Hoo- gendoorn, en de broeders pre dikanten uit de ring 's-Gre- velduin-Capelle, speciaal Ds. De Bruyn en de consulent Ds. Baas. Dankwoorden sprak Ds. v. Burgeier ook aan het adres van B. en W., vooral aan de burgemeester voor de bereid willigheid waarmee hii hem steeds aanhoord had. Hij bad dat God hen wijsheid zou schenken bij het vervullen van hun zware taak. De gemeente spoorde hij aan trouw te blijven en hij sprak de hoop uit dat Ds. Jens een goed opvolger zou zijn. Tenslotte vroeg Ds. Van Burgeier aller gebed. Er werden woorden van waardering en dank tot de nredikant gericht namens Kerkeraad, Kerkvoogdij, de commissie voor het .Teugdge- bouw. het classicaal bestuur van de classis Heusden en de ring 's Grevelduin-Capelle. De sprekers roemden vooral zijn werkzaamheid en nuchter inzicht, die men ongaarne miste. De alt Antoinette Elom zong een solo. Na de dienst kwamen velen Ds. v. Burgeier en zijn echt genote de hand ten afscheid drukken. De Ned. Herv. Ge meente te Waalwijk verliest in hem een actief en bekwaam predikant. De goede wensen van heel zijn gemeente zullen hem ongetwijfeld naar zijn nieuwe standplaats volgen. R.K. MIDDENSTANDS- VERENIGING. Dinsdag 13 Dec. a.s. des avonds om 8 uur, wordt in de achterzaal van Hotel Verwiel een belangrijke ledenverga dering gehouden. Als spreker zal die avond optreden dhr. P. J. M. van Loon, welbekend uit zijn „Belastingsvraagstuk ken" in de „Echo van het Zui den". De heer v. Loon zal vraagstukken behandelen die voor elke middenstander van belang zijn. Tevens zal na af loop van de lezing gelegen heid bestaan tot het stellen van vragen. Een en ander moet voor de leden aanleiding zijn deze vergadering zeker te bezoeken. Verder komt op de agenda voor: de verkiezing van een nieuw bestuur, daar 't huidi ge in zijn geheel zal aftreden. Het ligt tevens in de bedoe ling het bestuur met enkele leden uit te breiden. De agenda luidt: 1. Opening. 2. Notulen. - 3. Ingekomen stukken en me dedelingen. 4. Bestuursverkiezing. 5. Eelastingvraagjjtukken. 6. Bespreking actie-program- ma. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. BRIDGE DRIVE IN HOTEL VERWIEL. Zaterdag j.l. organiseerde Hotel Verwiel te Waalwijk wederom een bridge-drive volgens Schevenings systeem. Ook deze drive stond onder de bekwame leiding van dhr. M. L. F. van der Ven, die voor de meeste Waalwijkse bridge- spelers geen onbekende meer is. Daar juist 18 paren hadden ingeschreven, was 't net nog mogelijk alle paren in één groep te laten spelen, waar door het niet nodig was de uitslag in percentage uit te rekenen, hetgeen voor met de berekening onkundige wel eens tot misverstanden aan leiding geeft. Ook deze keer konden de organisatoren zich over een grote belangstelling van buiten Waalwijk verheu gen. In verband met het ver ge vorderde uur en de omvang rijke berekening, kon aan het eind van de ayond slechts de prijswinnaars bekend worden gemaakt en laten wij derhal ve hieronder de volledige uit slag volgen: NZ 1. Heren v. d. Ven-Mooren uit 's-Bosch 142% pnt. 2. Heren van den Donk en Richelle uit 's-Bosch 129 pnt. 3. Mevr. AartsMej. Wies man, Waalwijk 109% pnt. 4. Mevr. DonkersMej. Kes- sels, Waalwijk 104% pnt. 5. Heren KollenburgCrone, 's-Bosch 103% pnt. G. Heren SmitsGijsmans, Waspik 95% pnt. 7 Heer en Mevr. van Mil- Jansen, Waalwijk 94.% pnt. 8. Mevr. PessersMej. van Delft, Waalwijk 92% pnt. 9. Heren Bakkersv. Liempt, Waalwijk 90% pnt. OW 1. Heren Bakxvan Gorp, Rijen 153 pnt. 2. Heer d. HeijdenMevr. de Jong, 's-Bosch 139% pnt. 3. Heer en Mevr. V. Weijers, Waalwijk 110 pnt. 4 Heer en Mevrouw Meijer, Sprang 105 pnt. 5. Heren C. en L. van Iersel, Waspik 103 pnt. 6. Heren Koningsv. Schijn- del. Waspik 98 pnt. 7. Heer en Mevr. Italiaander, Waalwijk 97% pnt. 8 Heer en Mevr. van Tien hoven. Waalwijk 97 pnt. 9. Mevr. TielenHeer Pes sers, Waalwijk 79 pnt. Het is ook bij deze drive gebleken dat de belangstelling voor het Schevening-systeem in Waalwijk steeds groeit. Deelnemers en organisatoren kunnen op een zeer geslaagde avond terugzien. VERDUISTERING. Zekere H. A. uit Kaatsheu vel ontvreemde ten nadele van de firma v. Helvoirt-de Neijs 7 dozen stikzijde. De politie maakte van het geval proces-verbaal op. GEVONDEN en VERLOREN. Gevonden: damesportemon- naie; glacé herenhandschoen; doublé armband; herenporte- monnaie; wollen want, glacé kinderhandschoen; een paar glacé dames-handschoenen; mondharmonica; bril. Verloren: damesportemon- naie; bos sleutels; vulpotlood; kinderwantje; oud-zilveren armband; geldbedrag; bril; damesportemonnaie; vulpen; herenportemonnaie; dames portefeuille; portemonnaie; bril; vulpen; hoofddoek; twee slagersmessen. KANARIE TENTOONSTELLING. Zaterdag en Zondag werd in café E. v. d. Pluijm een kanarie tentoonstelling gehouden, georga niseerd door de Waalwijkse Ka narievereniging. De voorzitter van de vereni ging, de heer Blom, opende deze tentoonstelling met 'n kort woord, waarin hij de kwaliteit van de vogels prees en de tevredenheid van de keurmeester hierover ken baar maakte. Hij feliciteerde de winnaars en bracht dank aan de heer v. d. Pluijm voor de keurige verzorging van de tentoonstelling. Vervolgens verklaarde hij die voor geopend. Veel liefhebbers toonden in de loop van de tentoonstellingsdagen hun belangstelling. Zowel wat betreft het bezoek als de kwali teit van de vogels is de tentoon stelling een groot succes gewor den. De bekroningen waren als volgt Klas I. L. Blom le pr. 302 pt.; A. Brok 2e pr. 296 pt.: P. Ketelaars 3e pr. 278 pt.A. Brok 4e pr. 274 pt.; A. Brok 5e pr. 269 pt.; L. Blom 6e pr. 258 pt. Klas II. J. Verhulst le pr. 153 pt.: A. Brok 2e pr. 147 pt.; L. Blom 3e pr. 144 pt. b.l.A. Brok 4e pr. 144 pt. b.l.; A. Brok 5e pr. 135 pt.L. Blom 6e pr. 129 pt.: L. Blom 7e pr. 129 pt. Klas III. A. Brok le pr. 81 pt.: L. Blom 2e pr. 72 pt. b.l.; A. Brok 3e pr. 72 pt. b.l.: W. Ketelaars 4e pr. 71 pt.; P. Ketelaars 5e pr. 69 pt. b.l.; L. Blom 6e pr. 69 pt. b.l.\ L Blom 7e pr. 69 pt. b.l. J. Ver hulst 8e pr. 68 pt.; J. Verhulst 9e pr. 66 pt. Klas IV. L. Blom le pr. 156 pt.: A. Brok 2e pr. 147 pt. b.l.; J. Verhulst 3e pr. 147 pt. b.l. Klas V. L. Blom le pr. 78 pt.: J. Ver hulst 2e pr. 72 pt. b.l.; W. Kete laars 3e pr. 72 pt. b.l.; G. Brok 4e pr. 69 pt. b.l.: A. Brok 5e pr. 68 pt.; P. Ketelaars 6e pr. 66 pt. Klas VI. P. Ketelaars le pr. 84 pt.; P. Ketelaars 2e pr. 84 pt.; L. Blom 3e pr. 75 pt.: J. Verhulst 4e pr. 69 pt. Meesterzanger eigen kweek J. Verhulst 81 pt. b.l. Meesterzanger gehele tentoon stelling P. Ketelaars 84 p. de imi Sluiting Winkelactie. De afgelopen week heeft in Drunen in het teken gestaan van de sluiting der winkelactie. Dinsdagmiddag reikte St. Nico- laas aan de kinderen de prijzen voor de etalagewedstrijd uit en Zaterdagavond' had in de zaal van Th. Elshout de openbare ver loting plaats van 173 geldprijzen De spanning hing op die De spanning hing op dien avond in de zaal en niet zondei reden merkte de voorzitter van het actie-comité, de heer Wage- makers op. dat zoals de harten van de winkeliers voor de aan vang der actie ook hebben ge klopt, dit ongetwijfeld op dat mo ment van de bonnenbezitters zou doen. Met vreugde constateerde spr. ook dat deze eerste winkelactie een succes is geworden, dat alle verwachtingen overtroffen heeft. Begroot was dat er pl.m. 60.000 bonnen zouden moeten worden afgegeven, maar in totaal werden er 126.500 afgehaald. Het grote rad van avontuur, waarop het geluk van 173 prijs winnaars zou liggen, begon hier na te draaien en de secretaris, de heer K. v. Dun, verzocht de E.A. heer Burgemeester Snels de eer ste worp te doen. Burgemeester Snels voldeed gaarne aan dit verzoek, maar niet dan na eerst nog eens gewe zen te hebben op het feit dat met deze actie de opvatting gelogen straft was dat zo iets in Drunen niet kon. De burgemeester bracht hulde aan het organiserend comité, dank aan de inwoners van Drunen voor hun grote belangstelling en spoor de de middenstanders aan om in de toekomst vooral niet te versa gen. De hoop uitsprekende dat deze eerste actie niet de laatste zal zijn geweest, zegde spr. bij voorbaat voor komende acties de steun van de overheid reeds toe. Met de eerste worp van Burge meester Snels nam hierna de uit loting van de 173 geldprijzen een aanvang. Over het resultaat van deze verloting zijn inmiddels door het actie-comité officiële uitslaglijsten verschenen, waarnaar wij met deze verwijzen. De waardebonnen kunnen Woensdagavond tegen overleg ging van het lot worden afge haald in de zaal van Th. Elshout, waar het comité zitting houdt van 7 tot 10 uur. Tot slot van deze verloting bracht de voorzitter van het actie comité de heer Wagemakers, dank aan allen die aan het slagen van deze actie hun medewerking en steun hadden gegeven. Dr;e weken lang heeft deze winkelactie de grote belangstel ling gehad van het kopend pu bliek. De middenstand van Drunen heeft hiermede getoond nog niet vleugellam te zijn, maar integen deel zijn vleugels nog ver te kun nen uitslaan. In de verre omtrek is over deze grootscheepse actie gesproken, waarvan de uitslag al le verwachtingen overtroffen heeft. Boerenleenbank DrunenElshout. Zondagmiddag hield de Boeren leenbank Drunen-Elshout in de gymnastiekzaal een zeer druk be zochte algemene vergadering. Op deze vergadering was aan wezig het voltallig bestuur pl.m. 350 leden en de geestelijke advi seur Kapelaan Simons. De Edel achtbare Heer Burgemeester A. D. C. Snels gaf door zijn aanwezig heid blijk van belangstelling en voerde tevens het woord. De heer Scheppers, inspecteur van de Centrale Coöp. Boeren leenbank hield een belangrijke le zing over lopende rekeningen. Verschillende agendapunten werden vlot afgewerkt. Een uitvoerig verslag geven wij in het volgend nummer. Voor de beker behaalde Ros malen niet hetzelfde aantal pun- ten als Haarsteeg, zodat Haar steeg de leiding behoudt. Zaterdag komt Nieuwkuijk, de laatste deelnemer, tevens slot- concours. Dus Zaterdag kampen alle deelnemende verenigingen om de mooie prijzen. Belangstellenden op tijd present, het zal er geducht spannen. Postduivenver. De Zwaluw. Zaterdag 10 Dec. hield boven genoemde vereniging haar maand vergadering in caté B. Oremans. Om 7 uur opende de voorzitter de vergadering en deelde mede dat het komende jaar de vereni ging haar 5-jarig bestaan viert. Na het innen der contributie en het lezen der notulen van de vorige vergadering, kwam aan de orde: onderlinge tentoonstelling te Vlijmen. De voorz, spoorde alle leden aan om zoveel mogelijk dui ven te zetten en allen zeker voor een ereprijsje te zorgen. De datum is 31 Dec. 1949 en 1 Jan. 1950. De feestavond gehouden op 26 Nov. is schitterend geslaagd deel de de voorzitter mede en het vol gend jaar zal wederom een feest avond worden gehouden. Dan kwam de tentoonstelling Drunen ter sprake. De voorzitter was zeer tevreden over de inzen dingen varf Vlijmen: het succes van Vlijmen was groot, menig prijsje werd behaald. Bij het volgende agendapunt werden een werkend lid en een donateur met algemene stemmen aangenomen. Daarna kwam de rondvraag welke weinig nieuws bracht, waarna de voorzitter deze vlotte vergadering om ruim 9 uur sloot en allen dankte voor de trouwe opkomst. Programma Biljart-competitie 1949—1950. In café B. Oremans: Poedelvrees A-Nooit Volleerd B. in café H. Boom Geen Verschil BO.B.K. A. In café P. v. Eggelen: Nooit Volleerd A-Geen Verschil A. In café Joh. Peijnenborg: O.B.K. BPoedelvrees B. Burgerlijke Stand Vlijmen over November 1949. Geboren: Wilhelmina M Th dv J van Ravestijn-Moonen Johanna J dv J v d Broek-Dollekens Al- legonda dv M v Bladel-v d Broek Marinus J P zv P Th v Beur den-v d Wiel Huberdma C M dv J v d Lee-Fitters Johanna Th M dv A H v Heivoort-Bek kers Johannes F E zv M van Halder-v d Brand Jacoba L M dv L Nicols-v Asseldonk Egi- dius J W zv J v Opzeeland-van Gemert Catharina A M dv L Lucas-v Bijnen Albertus C L dv L Aloserij-v Bijnen Anna L J dv W Mimpen-Willems Johanna M dv M v Bladel-van Bokhoven Franciscus J zv J Verhoeven-Roskam Adriana C dv J Verhoeven-Hoeken Hen- drika Th A M dv C v d Wiel- Oremans Catharina W M dv W v Bokhoven-v d Westelakcn Cornelia C J W dv H Kiviu- v d Lee. Overleden Agnes W Bruurmijn 47 j echtg A G Kivits Lambertus J M 2 mnd zv L v d Grient-v d Wiel. 1 levenloze aangifte. Huweijken: Nicolaas M de Jong 27 en Cornelia M v Asseldonk 27 j Christianus J Kahlman 29 j en Anna M v d Wiel 23 J An tonius A F Goossen 27 j en Ag nes M Verheeren 26 j Willem A Poort 31 j en Maria J W Muijs 28 j Jacobus v Gestel 28 j en Petronella R v d Loo 29 j Andries v Helvoirt 27 j en Johan na M v Delft 27 J. Huwelijksaangiften: Marinus N de Jong 26 en Cornelia M v Asseldonk 27 j Andries v Helvoirt 27 j en Jo hanna M v Delft 27 j Leonar- dus v d Wiel 28 j en Helena C Zegers 25 Henricus A Peij- nenborgh 29 j en Wilhelmina v d Graaf 30 j Johannes Hens- kens 24 j en Dirkje Versluis 23 j. Rozenjacht. Zaterdag was Na Arbeid Ver maak, Rosmalen, op het neder- laag-tournooi van Rozenjacht, Vlijmen, gevestigd in café A. v. Vugt. Met twee viertallen werd door beiden deelgenomen. Rosmalen A behaalde 80 pun ten en Rozenjacht A 75. Rosmalen B bohaalde 75 punten en Rozenjacht B 69. Op de personele behaalde Ros malen het grootste succes. Harrie Verhagen behaalde het maximum aantal punten 25, Jan Verhagen 23. G. v. Hooft 23. Klasse B. A. Coppens 22, v. d. Heijden 21. Oude -Maas een snoek te vangen die een lengte had van 1,05 M en niet minder dan 17) pond woog. Vanzelfsprekend had dit beestje veel bekijks. Kruisboogsport. Het kruisbooggezelschap On derlinge Vriendschap organiseert op haar binnenbanen deze winter een koppelwedstrijd. Zaterdag avond werd deze wedstrijd voort gezet met de volgende uitslagen: A. v. d. Dungen 21 23 21 65 N. v. Bijnen 16 18 19 53 Totaal 118 Ph. v. Gestel 22 22 23 67 Thé Timmermans 14 18 16 48 Totaal 115 bj. v. Bijnen 21 22 21 64 Jac. Timmermans 16 17 17 50 \\J v i Totaal 114 W. Koks 18 17 20 55 F. v. d. Dungen 15 19 20 54 w j r Totaal 109 W. v. d. Loo 17 17 19 53 Joh. de Vaan 15 17 17 49 Totaal 102 J- Kuis 19 20 18 57 M. Vialler 16 17 17 50 Totaal 107 W. v. Bijnen 20 19 17 56 M. v. Ravenstein 19 19 22 60 Totaal 116 Bekroond. Bij de door de inspecteur van het N.R.S., de heer Gooskens uit St. Oedenrode in Herpt gehouden inspectie vanwege de fok- en con- trolevereniging van de Coöp. Stoomzuivelfabriek St. Isidorus, werden de volgende runderen van onze fokkers ingeschreven. 81346 S, Grietje van Jan Pulles Azn., 78,2 pnt. 81349 R, Sofie van de Wed. G. Branten, 78,1 pnt. 81351 S. Sjaan van W. v. d. Brandt, 78.9 pnt. 81350 S. Toosje van Mart. v. d. Brandt, 78.4 pnt. 81348 S, Rilia van de Wed. G. Branten. 78.6 pnt. 81347 R, Mina van H. van Esch, 77,8 pnt. 81344 S. Vpronica van H. v. d. Brandt, 78,6 pnt. 81345 R, Dina van Jan Siegers, 77,3 pnt. Goede vangst. Zaterdaqmiddafl had de heer Th. van Gestel het geluk in de Iste winteruitvoering van Sircna goed geslaagd. ?f.' ™U2ickg«elschap Sirena gat j]. Woensdag- en Donderdag- avond in de zaal van de heer A. v. Dijk aan het Bruggetje te Vrij- hoeve-Capelle zijn eerste winter uitvoering, Woensdagavond voor donateurs en leden met huisgeno ten en Donderdag voor niet-le- den. Beide avonden (de eerste avond was de zaal stampvol), was de belangstelling groot en hebben de aanwezigen genoten van een verdienstelijk uitgevoerd muzikaal programma en van goed toneelspel. De voorzitter van Sirena. de heer J. A. v. Eeuwijk, sprak bei de avonden een kort openings woord, waarna het fanfarecorps het programma opende met de pittige mars „Altijd voorwaarts" van H. Broekhuijzen. Na uitvoe ring van de fantaisie „Une soirée dautomne aux Ardennes" van A Govaert, werd dit gedeelte van het programma besloten met de mars „Houdoe" van P. Bisselink De uitvoering van deze nummers welke getuigenis gaf van ernstige studie onder de voortreffelijke leiding van de nieuwe directeur, de heer L. v. d. Sanden uit Loon- opzand, werd met veel aandacht beluisterd. Na afwerking van het muzikale programma werd door een toneel gezelschap, gevormd door leden van de muziekver. en waarin te vens werd medegewerkt door 'n tweetal dames, opgevoerd „Het Bonte Leven" van A. Boere, een spel van het land in vier bedrij ven dat zich afspeelt op de Gra- dushoeve van boer Gradus. Met intense aandacht werd de opvoe ring van dit toneelwerk door de aanwezigen gevolgd en na ieder bedrijf werd spontaan geapplau disseerd, welk applaus na het slotbedrijf aangroeide tot een ovatie. Alle rollen werden bijzonder goed vertolkt. Het zou ons te ver voeren iedere rol te vernielden, maar toch willen we, zonder aan het spel der andere spelers iets tekort te doen, speciaal wijzen op de goede vertolking van de rol van Trineke, het nichtje van boer Gradus en zijn broers en op die van Janneke, de meid. Een bij zondere vermelding verdient sim pel Toontje, de broer van boer Gradus, die menigmaal de lach lust van het publiek opwekte. In de grote pauze tussen het 2e en 3e bedrijf werd tot stijving der kas een kleine verloting gehouden die zeer goed slaagde. Aan het slot van beide avon den sprak de vice-voorzitter een dankwoord tot directeur en wer kende leden voor hun bijdrage aan het welslagen van deze eer ste winteruitvoering en aan de tonelisten, waarna hij de dames van het gezelschap een bloem stuk» aanbood. Namens de spelers dankte de voorzitter van de mu ziekvereniging. Aan ,,'t Rozeknopje" werd naast de eerste prijs een ereprijs toegekend. Door het uitvoerend comité van de in November te Overschie ge houden 19e beker-zangwedstrijd, georganiseerd door het Mannen koor „Ons Genoegen" en het Ge mengd Koor „Caecilia", is aan de Gem. Zangver. ,.'t Rozeknopje", welke bij deze zangwedstrijd on der leiding van haar directeur de heer Louis Sars uit Waalwijk, met 352 punten een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid ge mengde koren behaalde, een ere prijs toegekend voor het behalen van het hoogste aantal punten in de afdeling, waarin zij met meer dere verenigingen uitkwam. Wij feliciteren directeur en werkende leden met dit extra suc ces, waarvan het bericht pas een dezer dagen bij het bestuur der

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1949 | | pagina 5